KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Římanům 16] [1 Korintským 1] [1 Korintským 2]

První Epištola S. Pavla k Korintským 1
Vychvaluje apoštol bratří Korintské 10. a napomíná jichm k jednomyslnosti, od vysokomyslnosti pak vystříhá, 17. pravě, že i Bůh pravdu svou ne v lidské moudrosti zjevil, 27. a nízké věci vyvolil.

P avel, *povolaný apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a bratr ^Sostenes,
     *Sk 13,2; ^18,17
2 Církvi Boží, kteráž jest v Korintu, *posvěceným +v Kristu Ježíši, ^povolaným svatým, =spolu se všemi, kteříž vzývají %jméno Pána našeho Jezukrista na všelikém místě, i jejich i našem:
     *J 17,17.[+ 19]; Sk 15,9; 1Te 4,7; Žd 9,13. 14; ^Ř 1,7; Ef 1,1; =2Tm 2,19.[% 22]
3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
     Ř 1,7; 1Pt 1,2
4 Děkuji *Bohu svému vždycky za vás pro tu milost Boží, kteráž dána jest vám v Kristu Ježíši,
     *Ef 1,3; 2Te 1,3
5 Že *ve všem obohaceni jste v něm, v každém slovu a ve všelikém umění,
     *Ko 1,9; [1K 8,1; 12,8; 2K 8,7]
6 Jakož svědectví Kristovo *upevněno jest mezi vámi,
     *Ř 1,16
7 Takže +nemáte žádného nedostatku ve všeliké milosti, *očekávajíce zjevení Pána našeho Jezukrista,
     *Fp 3,20; Tt 2,13; [+Ž 23,1]
8 Kterýžto i +utvrdí vás až do konce bez úhony ke dni příští Pána našeho Jezukrista.
     1Te 3,13; 1Pt 5,10; [+1K 1,6; 2K 1,21; Fp 1,10]
9 Věrnýť jest *Bůh, skrze něhož povoláni jste k ^účastenství Syna jeho Jezukrista, Pána našeho.
     *Ř 3,4; 1Te 5,24; ^1J 1,7; [J 15,5; Ga 2,20]
10 Prosímť vás pak, bratří, skrze jméno Pána našeho Jezukrista, abyste *jednostejně mluvili všickni a aby nebylo mezi vámi roztržek, ale buďte spojeni jednostejnou myslí a jednostejným smyslem.
     *Ř 15,5; Fp 3,16; [Ef 4,3]
11 Nebo oznámeno jest mi o vás, bratří moji, od některých z čeledi Chloe, že by mezi vámi byly různice.
12 Míním pak toto, že jeden každý z vás říká: Já jsem +Pavlův, *já Apollův, já %Petrův, já pak Kristův.
     *Sk 18,24 ; [+1K 3,4; %J 1,42]
13 Zdali rozdělen jest Kristus? Zdali Pavel ukřižován jest za vás? Anebo zdali jste ve jménu Pavlovu pokřtěni byli?
14 Děkuji Bohu, že jsem žádného z vás nekřtil, než +Krispa a ~Gáia,
     [+Sk 18,8; ~Ř 16,23]
15 Aby někdo neřekl, že jsem ve jméno své křtil.
16 Křtilť jsem také i *Štěpánovu čeled. Více nevím, abych koho jiného křtil.
     *16,15.[ 17]
17 Nebo neposlal mne Kristus křtíti, ale +evangelium kázati, ne v *moudrosti řeči, aby nebyl vyprázdněn kříž Kristův.
     *2,1; [+Sk 14,7]
18 Nebo slovo kříže těm, +kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale ~nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest.
     15,2; [~]Ř 1,16; [+2K 2,15; 4,3; 2Te 2,10]
19 Nebo *psáno jest: Zahladím moudrost moudrých, a opatrnost opatrných zavrhu.
     *Iz 29,14; Abd 1,8; [Jb 5,12]
20 Kde +jest moudrý? A kde učený? A kde chytrák tohoto světa? Zdaliž Bůh neobrátil ~moudrosti tohoto světa v bláznovství?
     Iz 33,18; [~]Mt 11,25; L 10,21; [+Jb 12,17]
21 Nebo když v moudrosti Boží svět nepoznal +skrze moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznové kázaní spasiti věřící,
     [+Mt 11,25; L 10,21; Ř 1,21. 28]
22 Poněvadž *i Židé zázraků žádají, i Řekové hledají moudrosti.
     *Mt 12,38; [J 4,48]
23 Myť pak kážeme Krista ukřižovaného, *Židům +zajisté pohoršení, a Řekům ~bláznovství,
     *L 11,29; J 6,60.[+ 61; Mt 11,6; ~1K 2,14]
24 Ale povolaným, i Židům i Řekům, Krista, +Boží moc a ~Boží moudrost.
     [+Ř 1,16; ~Ko 2,3]
25 Nebo to bláznovství Boží jest moudřejší nežli lidé a mdloba Boží jest silnější než lidé.
26 Vidíte zajisté povolání vaše, bratří, že *nemnozí moudří podle těla, nemnozí ~mocní, nemnozí urození;
     *J 7,48; 12,42; Jk 2,5; [~Sk 8,27]
27 Ale což bláznivého jest u světa, to sobě vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a to, což jest u světa mdlé, Bůh vyvolil, aby zahanbil silné.
28 A neurozené u světa a za nic položené vyvolil Bůh, ano hned, kteréž nejsou, aby ty věci, kteréž jsou, zkazil,
29 Proto aby se +nechlubilo před obličejem jeho žádné tělo.
     [+Ř 3,27]
30 Vy pak jste z něho v Kristu Ježíši, kterýž učiněn jest nám *moudrost od Boha, i ^spravedlnost, i =posvěcení, i &vykoupení,
     *Ko 2,3; ^Jr 23,5; Ř 5,9; [4,25; 2K 5,21]; =J 17,19; &Sk 20,28; [Ef 1,7]
31 Aby se tak dálo, jakož jest napsáno: Kdo se chlubí, *v Pánu se chlub.
     *Jr 9,23.[ 24]; 2K 10,17; [Iz 41,16]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]