KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2 Korintským 7] [2 Korintským 8] [2 Korintským 9]

První Epištola S. Pavla k Korintským 8
Dobré svědectví ochotné štědrosti Macedonských dav apoštol, 7. k následování jich podle možnosti Korintské probuzuje, 16. a bratří, kteréž k nim posílá, jejich lásce poroučí.

Z námuť ^pak vám činíme, bratří, milost ~Boží, danou zborům Macedonským,
     [^1K 12,3; ~Ř 15,26]
2 Že v mnohém zkušení rozličných soužení rozhojnilá radost jejich a převeliká chudoba jejich rozhojněna jest v bohatství upřímnosti jejich.
3 Nebo svědectví jim vydávám, že podle možnosti, ba i nad možnost hotovi byli sděliti se,
4 Mnohými žádostmi prosíce nás, abychom ^té milosti jejich a obcování služebnost (v rozdělování toho svatým) na se přijali.
     [^9,1; Sk 11,29; Ř 15,26]
5 A netoliko tak učinili, jakž jsme se nadáli, ale sami sebe nejprve dali Pánu, a i nám také u vůli Boží,
6 Tak že jsme musili napomenouti Tita, aby jakož byl prve započal, tak také i dokonal při vás milost tuto.
7 A protož jakž ^ve všech věcech jste hojní, totiž u víře i v řeči i v známosti i ve všeliké snažnosti i v lásce vaší k nám, tak i v této milosti hojní buďte.
     [^1K 1,5; Ko 1,9]
8 Ne jako rozkazuje, toto pravím, ale příčinou jiných snažnosti i vaši upřímou lásku zkušenou ukázati chtěje.
9 Nebo znáte milost Pána našeho Jezukrista, že pro vás učiněn jest chudý, jsa ^bohatý, abyste ~vy jeho chudobou zbohatli.
     [^L 9,58; ~2K 6,10]
10 A k tomuť ^vám radu dávám; nebo jest vám to užitečné, kteříž jste netoliko činiti, ale i chtíti prve začali léta předešlého.
     [^1K 7,6]
11 Protož nyní již to skutkem vykonejte, aby jakož ^hotové bylo chtění, tak také bylo i vykonání *z toho, což máte.
     *L 11,41; [^Fp 2,13]
12 Nebo jest-liť prve vůle hotová, podle toho, což kdo má, vzácná jest Bohu, ne podle toho, čehož nemá.
13 Nebo ne proto vás ponoukám, aby jiným bylo polehčení, a vám soužení, ale rovnost ať jest; nyní přítomně vaše hojnost spomoziž jejich chudobě,
14 Aby potom ^také jejich hojnost vaší chudobě byla ku pomoci, aby tak byla rovnost;
     [^9,12]
15 Jakož *psáno: Kdo mnoho nasbíral, nic mu nezbývalo, a kdo málo, neměl nedostatku.
     *Ex 16,18
16 Ale ^díka Bohu, kterýž takovouž snažnost k službě vám dal v srdce Titovo,
     [^9,15; 1K 15,57]
17 Takže to napomenutí naše ochotně přijal, anobrž jsa v lásce k vám opravdový, sám z své dobré vůle šel k vám.
18 Poslaliť jsme pak s ním bratra toho, kterýž má velikou chválu v evangelium po všech sbořích,
19 (A netoliko to, ale také losem vyvolen jest od církví za tovaryše putování našeho, s touto ^milostí, kteroužto sloužíme k slávě Pánu ~a k vyplnění vůle vaší,)
     [^Ga 2,10; ~2K 9,2]
20 Varujíce se toho, aby nám někdo neutrhal ^pro tu hojnost, kterouž my přisluhujeme,
     [^9,1]
21 Dobré *opatrujíce netoliko před obličejem Páně, ale i před lidmi.
     *Ř 12,17
22 Poslali jsme pak s nimi ^bratra našeho, kteréhož jsme mnohokrát ve mnohých věcech zkusili, že jest pilný, a nyní mnohem pilnější bude pro mnohé doufání o vás.
     [^13,13]
23 Z strany ^Tita víte, že jest tovaryš můj, a mezi vámi pomocník můj; a z strany bratří našich, že jsou ~poslové církví a %sláva Kristova.
     [^12,18; ~Ř 16,7; %1Te 2,20]
24 Protož jistoty lásky vaší ^a chlouby naší o vás, k nim dokažte, před obličejem církví.
     [^7,14]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13]