KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Galatským 1] [Galatským 2] [Galatským 3]

Epištola S. Pavla k Galatským 2
Oznamuje, kterak se s apoštoly Páně a na čem v Jeruzalémě snesl, 11. jak cestami Božími přímými šel, i Petra k nim napravoval, 15. a za tím sumu evangelium Kristova, i té své epištoly kratičce předložil.

P otom po +čtrnácti letech opět vstoupil jsem ~do Jeruzaléma s Barnabášem, pojav s sebou i Tita.
     [+2K 12,2; ~Sk 15,2]
2 Vstoupil jsem pak podle +zjevení, a vypravoval jsem jim evangelium, kteréž káži mezi pohany, a zvláště pak znamenitějším, abych snad nadarmo neběžel nyní i prve.
     [+Sk 19,21]
3 Ale ani +Titus, kterýž se mnou byl, pohan byv, nebyl přinucen obřezati se,
     [+Sk 16,3; 1K 9,21]
4 Totiž pro podešlé falešné +bratří, kteříž se byli vloudili k vyšpehování svobody naší, kterouž máme v Kristu Ježíši, aby nás v službu podrobili.
     [+Sk 15,24]
5 Kterýmžto ani na chvilku neustoupili jsme a nepoddali se, aby pravda evangelium zůstala u vás.
6 Od těch pak, kteříž se zdadí něco býti, nic mi není přidáno, ač jací jsou někdy byli, mně potom nic není, Bůhť *osoby člověka nepřijímá; ti, pravím, kteříž se něco zdadí býti, nic mi nepřidali.
     *Sk 10,34
7 Nýbrž naodpor, když uzřeli, že jest mi +svěřeno evangelium, abych je kázal neobřezaným, jako i Petrovi mezi Židy,
     [+Sk 13,46; 22,21]
8 (Nebo ten, +kterýž mocný byl skrze Petra z strany apoštolství mezi Židy, byl ~mocný i skrze mne mezi pohany,)
     [+Sk 2,41; ~9,15; Ef 3,8]
9 A poznavše milost mně danou, Jakub a +Petr a Jan, kteříž se zdadí sloupové býti, podali svých ~pravic mně a Barnabášovi na tovaryšství, abychom my mezi pohany a oni mezi Židy kázali.
     [+J 1,42. 43; ~Sk 13,2. 3]
10 Toliko napomenuli, +abychom na chudé pamatovali, *což jsem se i činiti snažoval.
     *Ř 15,[+25]. 26; 1K 16,1; 2K 9,1; [+Sk 11,30]
11 A když byl přišel +Petr do Antiochie, zjevně jsem jemu odepřel; hoden zajisté byl trestání.
     [+2Pt 3,15. 16]
12 Nebo prve nežli jsou přišli někteří od Jakuba, jídal s pohany, a když přišli, ucházel a odděloval se od nich, boje se těch, kteříž byli z Židovstva.
13 A spolu s ním v tom pokrytství byli i jiní Židé, takže i Barnabáš uveden byl v jejich pokrytství.
14 Ale uzřev, že +nesprostně chodí v pravdě evangelium, ~řekl jsem Petrovi přede všemi: Poněvadž ty jsa %Žid, pohansky živ jsi, a ne Židovsky, proč pohany k Židovskému způsobu vedeš?
     [+5; ~1Tm 5,20; %Sk 10,28]
15 My *přirození Židé, a ne ~pohané hříšní,
     *Fp 3,4; [Sk 15,10. 11; ~Ef 2,12]
16 Vědouce, že *nebývá člověk ospravedlněn z skutků Zákona, ale skrze víru v Jezukrista, i my v Krista uvěřili jsme, abychom ospravedlněni byli z víry Kristovy, a ne z skutků Zákona, ^protože nebude ospravedlněn z skutků Zákona žádný člověk.
     *Sk 13,38. 39; Ř 3,21; Fp 3,9; [Ž 143,2; Ř 3,28]; ^3,20
17 Jestliže pak hledajíce +ospravedlněni býti v Kristu, nalézáme se i my hříšníci, tedy jest Kristus služebník hřícha? Nikoli.
     [+Ř 3,19-21]
18 Nebo budu-li to, což jsem zbořil, opět zase vzdělávati, přestupníkem sebe činím.
19 Já zajisté skrze +Zákon Zákonu umřel jsem, *abych živ byl Bohu.
     *1Te 5,10; 1Pt 4,3; Žd 9,14; [+Ř 7,4; ~14,7; 2K 5,15]
20 S Kristem +ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale ~živ jest ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem, kterýžto %zamiloval mne a *vydal sebe samého za mne.
     *1,4; [1Tm 2,6; Tt 2,14; +Ř 6,6. 10; ~2K 13,4; %J 15,13]
21 Nepohrdámť tou milostí Boží. Nebo jestližeť jest z Zákona spravedlnost, tedyť jest Kristus nadarmo umřel.

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Galatským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6]