KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 10] [Jan 11] [Jan 12]

Evangelium S. Jana 11

Vzkřísil Pán Lazara. 46. Kněží pak a farizeové radu drželi proti Kristu Pánu; 55. ale on tajně ušel do města Efraim, 57. a oni na něj vydali mandát.

B yl pak nemocen člověk nějaký jménem Lazar +z Betany, totiž z městečka Marie a Marty, sestry její.
     [+L 10,38.39]
2 (A to byla ta *Maria, kteráž pomazala Pána mastí a vytřela nohy jeho vlasy svými, jejížto bratr Lazar byl nemocen.)
     *12,3; Mt 26,7; Mk 14,3; [L 7,38]
3 Tedy poslaly k němu sestry jeho, řkouce: Pane, aj, ten, +kteréhož miluješ, nemocen jest.
     [+13,23]
4 A uslyšav to Ježíš, řekl: Nemoc ta neníť k smrti, ale pro slávu Boží, aby oslaven *byl Syn Boží skrze ni.
     *9,3
5 Miloval pak Ježíš Martu i sestru její i Lazara.
6 A jakž uslyšel, že by nemocen byl, i pozůstal za dva dni na tom místě, kdež byl.
7 Potom pak dí učedlníkům: Pojďme zase do Judstva.
8 Řekli jemu učedlníci: Mistře, nyní hledali *tě Židé kamenovati, a ty zase tam chceš jíti?
     *10,31; [8,59]
9 Odpověděl Ježíš: Však dvanácte hodin za den jest. Chodí-li kdo ve dne, neurazí se; nebo světlo tohoto světa vidí.
10 Pakliť by kdo chodil +v noci, urazíť se; nebo světla není v něm.
     [+8,12; 9,4]
11 To pověděl, a potom dí jim: Lazar, přítel náš, *spí, ale jduť, abych jej ze sna probudil.
     *L 8,52; [Mt 9,24; Sk 7,60]
12 I řekli učedlníci jeho: Pane, spí-liť, zdráv bude.
13 Ale Ježíš řekl o smrti jeho, oni pak domnívali se, že by o spání sna mluvil.
14 Tedy řekl jim Ježíš zjevně: Lazar umřel.
15 A raduji se pro vás, že jsem tam nebyl, abyste věřili. Ale pojďme k němu.
16 I řekl Tomáš, *kterýž slove Didymus, spoluučedlníkům: Pojďme i my, abychom zemřeli s ním.
     *20,24
17 Tedy přišel Ježíš, i nalezl ho již čtyři dni v hrobě pochovaného.
18 Byla pak Betany blízko od Jeruzaléma, okolo honů patnácte.
19 Mnozí pak z Židů byli přišli k Martě a Mariji, aby je těšili pro smrt bratra jejich.
20 Tedy Marta, jakž uslyšela, že Ježíš jde, vyšla proti němu, ale Maria doma seděla.
21 I řekla Marta k Ježíšovi: *Pane, kdybys ty byl zde, bratr můj byl by neumřel.
     *32
22 Ale i nyníť vím, že cožkoli požádal bys od Boha, dá tobě Bůh.
23 Dí jí Ježíš: Vstaneť bratr tvůj.
24 Řekla jemu Marta: Vím, že vstane při *vzkříšení v den nejposlednější.
     *5,28; Jb 19,25; Iz 26,19; Ez 37,4 .[5]; Dn 12,2; Sk 23,6; 1K 15,52; Fp 3,21; Ko 3,4; 1Te 4,14; Zj 20,12; [L 14,14]
25 Řekl jí Ježíš: Já jsem vzkříšení i *život. Kdo ^věří ve mne, byť pak i umřel, živ ~bude.
     *1,4; 14,6; [1J 5,11]; ^3,16; 1J 5,11; [~J 6,40.54]
26 A každý, *kdož jest živ, a věří ve mne, ~neumřeť na věky. Věříš-li tomu?
     *6,54; [1Te 4,17; ~J 6,35]
27 Řekla jemu: Ovšem, Pane, já jsem uvěřila, *že jsi ty Kristus, Syn Boží, kterýž měl přijíti na svět.
     *4,25 .[42; 9,35; Mt 16,16; [J 6,69]
28 A když to pověděla, odešla a zavolala tajně Marie, sestry své, řkuci: Mistr zde jest, a volá tebe.
29 Ona jakž to uslyšela, vstala rychle, a šla k němu.
30 (Ještě pak byl Ježíš nepřišel do městečka, ale byl na tom +místě, kdež vyšla byla proti němu Marta.)
     [+20]
31 Tedy Židé, kteříž s ní byli v domě a těšili ji, viděvše Mariji, že jest rychle vstala a vyšla, šli za ní, řkouce: Jde k hrobu, aby tam plakala.
32 Ale Maria, když tam přišla, kdež byl Ježíš, uzřevši jej, padla k nohám jeho, a řekla jemu: *Pane, bys ty byl zde, bratr můj byl by neumřel.
     *21
33 Ježíš pak jakž uzřel, ana pláče, i Židy, kteříž byli s ní přišli, ani plačí, zastonal duchem, a zkormoutil se.
34 A řekl: Kdež jste jej položili? Řkou jemu: Pane, pojď a pohleď.
35 I *zaplakal Ježíš.
     *L 19,41
36 Tedy řekli Židé: Aj, kterak *ho miloval!
     *3.5
37 Někteří pak z nich řekli: Nemohl-liž jest tento, kterýž *otevřel oči slepého, učiniti i toho, aby tento neumřel?
     *9,[6]. 7
38 Ježíš pak opět zastonav sám v sobě, přišel k hrobu. Byla pak jeskyně, a kámen +byl svrchu položen na ni.
     [+Mt 27,60]
39 I dí Ježíš: Zdvihněte kámen. Řekla jemu Marta, sestra toho mrtvého: Pane, jižť smrdí; nebo čtyři dni v hrobě jest.
40 Dí jí Ježíš: Všakť jsem řekl, že budeš-li věřiti, uzříš slávu Boží.
41 Tedy zdvihli kámen, kdež byl mrtvý pochován. Ježíš pak pozdvihl vzhůru +očí a řekl: Otče, děkuji tobě, že jsi mne slyšel.
     [+Mk 7,34]
42 Já zajisté vím, že ty mne vždycky slyšíš, *ale pro zástup, kterýž okolo stojí, řekl jsem, aby věřili, že jsi ty mne poslal.
     *12,30
43 A to pověděv, zavolal +hlasem velikým: Lazaře, pojď ven!
     [+5,28]
44 I vyšel, kterýž byl umřel, maje svázané ruce i nohy rouchami, a tvář jeho šatem byla obvinuta. Řekl jim Ježíš: Rozvěžtež jej, a nechte, ať odejde.
45 Tedy mnozí z Židů, kteříž byli přišli k Mariji, viděvše, co jest učinil Ježíš, +uvěřili v něho.
     [+10,42]
46 Někteří pak z nich odešli k farizeům a pověděli jim, co jest učinil Ježíš.
47 I *sešli se přední kněží a farizeové v radu, a pravili: ^Co činíme? Tento člověk divy mnohé činí.
     *Ž 2,1. 2; Mt 26,3 ; Mk 14,1; L 22,2; Sk 4,27; ^J 12,19
48 Necháme-li ho tak, všickni uvěří v něho, i přijdou Římané, a odejmou místo naše i lid.
49 Jeden pak z nich, jménem Kaifáš, nejvyšším knězem jsa toho léta, řekl jim: Vy nic nevíte,
50 Aniž co o tom přemyšlujete, *že jest užitečné nám, aby jeden člověk umřel za lid, a ne, aby všecken tento národ zahynul.
     *18,14
51 Toho pak neřekl sám od sebe, ale nejvyšším knězem byv léta toho, prorokoval, že jest měl Ježíš umříti za tento národ,
52 A netoliko za tento národ, ale také, aby syny Boží rozptýlené shromáždil v +jedno.
     [+Ef 2,16]
53 Protož od toho dne *spolu se o to radili, aby jej zabili.
     *10,39; Mt 12,14; Mk 3,6
54 Ježíš pak již nechodil zjevně mezi Židy, ale odšel odtud do krajiny, kteráž byla blízko pouště, do města, jenž slove Efraim, a tu bydlil s učedlníky svými.
55 Byla pak blízko velikanoc Židovská. I šli mnozí do Jeruzaléma z krajiny té před velikonocí, aby se očistili.
56 I *hledali Ježíše, a rozmlouvali vespolek, v chrámě stojíce: Co se vám zdá, že nepřišel k svátku?
     *7,11
57 Vydali pak byli přední kněží a farizeové mandát, jestliže by kdo zvěděl, kde by byl, aby pověděl, aby jej jali.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]