KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 6] [Lukáš 7] [Lukáš 8]

Evangelium S. Lukáše 7
O veliké víře setníkově; 14. vzkříšení syna ženy ovdovělé; 18. o poselství Janovu ku Pánu, 24. a svědectví Páně o Janovi; 30. o pohrdnutí farizeů a zákoníků radou Boží, 37. a o ženě hříšnici.

A když vykonal všecka slova svá při přítomnosti lidu, všel do Kafarnaum.
     Mt 8,5
2 Setníka pak jednoho služebník nemocen +jsa, k smrti se přibližoval, kteréhož on sobě mnoho vážil.
     [+10]
3 I uslyšav o Ježíšovi, poslal k němu starší z Židů, prose ho, aby přišel a uzdravil služebníka jeho.
4 A oni přišedše k Ježíšovi, prosili ho snažně, řkouce: Hoden jest, abys jemu to učinil.
5 Nebo miluje národ náš, a školu on nám vystavěl.
6 Tedy Ježíš šel s nimi. A když již nedaleko byl od domu, poslal k němu setník přátely, řka jemu: Pane, nepřidávej sobě práce. (Nejsem zajisté hoden, abys všel pod střechu mou.
7 A protožť jsem i sebe samého za nehodného položil, abych přišel k tobě.) Ale rci +slovem, a budeť uzdraven služebník můj.
     [+Mt 8,8 ]
8 Nebo i já jsem člověk pod mocí postavený, maje pod sebou žoldnéře, a dím tomuto: Jdi, a jde, a jinému: Přijď, a přijde, a služebníku svému: Učiň toto, a učiní.
9 Tedy uslyšav to Ježíš, podivil se jemu, a obrátiv se k zástupu, kterýž za ním šel, řekl: Pravím vám, že ani v Izraeli nenalezl jsem tak veliké víry.
10 Vrátivše se pak do domu ti, kteříž posláni byli, nalezli služebníka, kterýž nemocen byl, zdravého.
11 I stalo se potom, šel Ježíš do města, kteréž slove Naim, a šli s ním učedlníci jeho mnozí a zástup veliký.
12 A když se přiblížil k bráně města, aj, mrtvý byl nesen ven, +syn jediný matky své, a ta vdova byla, a zástup města mnohý s ní.
     [+1Kr 17,17 ]
13 Kteroužto uzřev Pán, +milosrdenstvím hnut jsa nad ní, řekl jí: Neplačiž.
     [+Jr 31,16; Mt 9,36 ]
14 A přistoupiv, dotekl se +már. (Ti pak, kteříž nesli, zastavili se.) I řekl: Mládenče, toběť pravím, vstaň.
     [+Gn 50,26 ]
15 I pozdvih se mrtvý, sedl, a počal mluviti. +I dal jej mateři jeho.
     [+1Kr 17,23; 2Kr 4,36 ]
16 Tedy +podjala všecky bázeň, i velebili Boha, řkouce: Že prorok ~veliký povstal mezi námi, a že %Bůh navštívil lid svůj.
     [~]24,19; [~]J 4,19; 6,14; 9,17; [+L 1,65; %1,68; ~Dt 18,15 ]
17 I vyšla +řeč ta o něm po všem Judstvu i po vší okolní krajině.
     [+Mt 9,26 ]
18 I zvěstovali +Janovi učedlníci jeho o všech těchto věcech. A zavolav kterýchs dvou z učedlníků svých Jan,
     [+Mt 11,2n ]
19 Poslal k Ježíšovi, řka: Ty-li jsi ten, kterýž přijíti má, čili jiného čekati máme?
     Mt 11,2.[3]
20 Přišedše pak k němu muži ti, řekli: Jan Křtitel poslal nás k tobě, řka: Ty-li jsi ten, kterýž přijíti má, čili jiného čekati máme?
21 A v touž hodinu mnohé uzdravil od neduhů, od nemocí a duchů zlých, a slepým mnohým zrak dal.
22 Odpověděv pak Ježíš, řekl jim: Jdouce, +povězte Janovi, co jste viděli a slyšeli, že *slepí ~vidí, kulhaví chodí, malomocní %očištění přijímají, $hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, ^chudým se ++zvěstuje evangelium.
     *[$]Iz 29,18; [~]35,[5].8 ; Mt 15,30; ^[++]Iz 61,1; [+]Mt 11,5; [++L 4,18; %Mt 8,3 ]
23 A +blahoslavený jest, kdož by se na mně nezhoršil.
     [+Mt 11,6 ]
24 A když odešli poslové Janovi, počal praviti k zástupům o Janovi: Co jste vyšli na poušť spatřovati? Třtinu-li, kteráž se větrem klátí?
25 Anebo nač jste hleděti vyšli? Na člověka-li měkkým rouchem oděného? Aj, kteříž v rouše slavném a v rozkoši jsou, v domích královských jsou.
26 Aneb co jste vyšli viděti? Proroka-li? Ovšem pravím vám, i více nežli proroka.
27 Tentoť jest, o kterémž jest psáno: Aj, *já posílám anděla svého před tváří tvou, jenž připraví cestu tvou před tebou.
     *Mal 3,1; Mk 1,2
28 Nebo pravím vám, většího proroka mezi syny ženskými nad Jana Křtitele není žádného, ale kdož jest menší v království Božím, většíť jest nežli on.
29 Tedy všecken lid slyše to i publikáni, +velebili Boha, byvše pokřtěni křtem Janovým.
     [+35]
30 Ale farizeové a zákoníci pohrdli radou +Boží sami proti sobě, nebyvše pokřtěni od něho.
     [+Sk 13,46 ]
31 I řekl Pán: Komu tedy přirovnám lidi pokolení tohoto a čemu podobni jsou?
     Mt 11,16
32 Podobni jsou dětem, jenž na rynku sedí a jedni na druhé volají, říkajíce: Pískali jsme vám, a neskákali jste; žalostně jsme naříkali vám, a neplakali jste.
33 Nebo *přišel Jan Křtitel, nejeda chleba, ani pije vína, a pravíte: Ďábelství má.
     *Mt 3,4; Mk 1,6
34 Přišel Syn člověka, jeda a pije, a pravíte: Aj, člověk žráč a pijan vína, přítel publikánů a hříšníků.
35 Ale ospravedlněna jest +moudrost ode všech synů svých.
     [+Mt 11,19 ]
36 Prosil ho pak jeden z farizeů, aby jedl s ním. Pročež všed do domu toho farizea, posadil se za stůl.
37 A aj, +žena jedna v městě, kteráž byla hříšnice, zvěděvši, že by seděl za stolem v domě farizea, přinesla nádobu alabastrovou masti.
     [+Mt 26,6 ]
38 A stojeci zzadu u noh jeho, s pláčem počala slzami smáčeti nohy jeho, a vlasy hlavy své vytírala, a líbala nohy jeho, a mastí mazala.
39 Uzřev pak to farizeus, kterýž ho byl pozval, řekl sám v sobě: Byť tento *byl prorok, vědělť by, která a jaká jest to žena, kteráž se ho dotýká; nebo hříšnice jest.
     *15,2
40 I odpověděv Ježíš, dí k němu: Šimone, mámť něco povědíti. A on řekl: Mistře, pověz.
41 I řekl Ježíš: Dva dlužníky měl jeden věřitel. Jeden dlužen byl pět set peněz, a druhý padesát.
42 A když neměli, odkud by zaplatili, odpustil oběma. Pověziž tedy, který z nich více jej bude milovati?
43 I odpověděv Šimon, řekl: Mám za to, že ten, kterémuž více odpustil. A on řekl jemu: Právě jsi rozsoudil.
44 A obrátiv se k ženě, řekl Šimonovi: Vidíš tuto ženu? Všel jsem do domu tvého, +vody nohám mým nepodal jsi, ale tato slzami smáčela nohy mé, a vlasy hlavy své vytřela.
     [+Gn 18,4; 19,2 ]
45 Nepolíbil +jsi mne, ale tato, jakž jsem všel, nepřestala líbati noh mých.
     [+Ř 16,16 ]
46 Olejem hlavy mé nepomazal jsi, ale tato mastí mazala nohy mé.
47 Protož pravím tobě: Odpuštěniť jsou jí hříchové mnozí, neboť jest milovala mnoho. Komuť se pak málo odpouští, málo miluje.
48 I řekl k ní: +Odpuštěniť jsou tobě hříchové.
     [+5,20; Mt 9,2 ]
49 Tedy počali, kteříž tu spolu seděli za stolem, říci sami mezi sebou: Kdo jest tento, kterýž i hříchy odpouští?
50 I řekl k ženě: Víra +tvá tebe k spasení přivedla. Jdiž u pokoji.
     [+8,48; 18,42; Mk 5,34; 10,52 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]