KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Kolossenským 2] Kolossenským 3] [Kolossenským 4]

Epištola S. Pavla k Kolossenským 3
Životu Kristovu ctnostmi svatými se stkvějícímu (v nějž se křesťanům obláčeti náleží) je vyučuje, 8. libé Bohu i nelibé věci vyčítaje, 10. aby každý podle svého stavu, 18. manželé i dítky, 22. i čeládky, pokoje Kristova, opravdově a s potěšením jemu slouže, dověrně užívati mohl.

P rotož +povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, ~kdež *Kristus na pravici Boží sedí.
     *Mk 16,19; [+Ř 6,5; Ef 2,6]; [~Ž 110,1]
2 O svrchní věci +pečujte, ne ~o zemské.
     [+Mt 6,33; ~Fp 3,19]
3 Nebo +zemřeli jste, a život váš skryt ~jest s Kristem v Bohu.
     [+Ř 6,2. 8; 1Pt 2,24; ~2K 5,7; Ga 2,20]
4 Když se pak ukáže *Kristus, život náš, tehdy i vy ~ukážete se s ním v slávě.
     *[~]1J 3,2; [Fp 1,21; 3,21; ~1K 15,43]
5 Protož *mrtvěte údy své zemské, smilstvo, nečistotu, ~chlípnost, žádost zlou, i lakomství, jenž jest modlám sloužení.
     *Ef 5,3; [Mt 18,8; Ef 4,22; ~Ga 5,24]
6 Pro kteréžto věci +přichází hněv Boží na syny zpurné.
     [+1K 6,10; Ef 5,6]
7 V kterýchžto hříších i *vy někdy chodili jste, když jste živi byli v nich.
     *1K 6,11; [Ř 6,19. 20]
8 Ale již *nyní složtež i vy všecko to, hněv, prchlivost, +zlobivost, zlořečení i mrzkomluvnost zapuďte od úst vašich.
     *Ef 4,25. 26.[+ 31]; Jk 1,21
9 Nelžete +jedni na druhé, když jste svlékli s sebe starého člověka s skutky jeho,
     [+Za 8,16; Ef 4,25]
10 A +oblékli toho ~nového, obnovujícího se k známosti jasné, podle obrazu %toho, jenž jej stvořil,
     [+Ef 4,23. 24]; [~Ř 6,4; %Gn 1,27]
11 Kdežto není +Řek a ~Žid, obřízka a neobřízka, cizozemec a Scýta, služebník a svobodný %ale všecko a ve všech Kristus.
     [+Ř 10,12; 1K 12,13; Ga 3,28; ~1K 7,19; %Ef 1,10]
12 Protož oblectež se jako +vyvolení Boží, svatí, a milí, v srdce lítostivé, v ~dobrotivost, nízké o sobě %smýšlení, krotkost, trpělivost,
     [+1Pt 2,9; ~Ga 5,22; %Mt 11,29]
13 Snášejíce +jeden druhého ~a odpouštějíce sobě vespolek, měl-li by kdo proti komu jakou žalobu; jako i Kristus odpustil vám, tak i vy.
     Ef 4,2; ~Mt 6,14; Mk 11,25; Ef 4,32]
14 Nadto pak nade všecko oblečeni buďte +v lásku, kteráž jest ~svazek dokonalosti.
     [+J 13,34; Ef 5,2; ~4,3]
15 A pokoj +Boží vítěziž v srdcích vašich, k němuž i povoláni jste v jedno tělo; a buďtež vděčni.
     [+Ef 4,3]
16 Slovo Kristovo *přebývejž v vás bohatě se vší moudrostí; učíce a napomínajíce sebe vespolek ~Žalmy, a zpěvy, a písničkami duchovními, s milostí zpívajíce v srdci vašem Pánu.
     *[~]Ef 5,19; [+1K 1,5; ~14,26]
17 A všecko, +cožkoli činíte v slovu nebo v skutku, všecko čiňte ve jménu Pána Ježíše, díky ~činíce Bohu a Otci skrze něho.
     [+1K 10,31; ~Ef 5,20; 1Te 5,18; Žd 13,15]
18 Ženy *poddány buďte mužům svým tak, jakž sluší, v Pánu.
     *Ef 5,22; 1Pt 3,1; [Gn 3,16]
19 Muži *milujte ženy své, a nemějtež se ~přísně k nim.
     *Ef 5,25; [4,31; ~1Pt 3,7]
20 Dítky *poslouchejte rodičů ve všem; nebo ~to jest dobře libé Pánu.
     *Ef 6,1; [~Ex 20,12]
21 Otcové +nepopouzejte k hněvivosti dítek svých, aby sobě nezoufaly.
     [+Ef 6,4]
22 Služebníci *poslušni buďte ve všem pánů svých tělesných, ne na ~oko toliko sloužíce, jako ti, jenž se usilují lidem líbiti, ale v sprostnosti srdce, bojíce se Boha.
     *Ef 6,5; [1Pt 2,18]; [~Ef 6,6]
23 A všecko, což byste koli činili, z duše čiňte, +jakožto Pánu, a ne lidem,
     [+Ef 6,7]
24 Vědouce, že ode +Pána vzíti máte odplatu věčného dědictví; nebo Pánu Kristu sloužíte.
     [+Ef 6,8]
25 Kdož by pak +nepravost páchal, odměnu své nepravosti vezme. *A neníť přijímání osob u Boha.
     *[~]Sk 10,34; [+2K 5,10]; [Ř 2,11]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Kolossenským

[1] [2] [3] [4]