KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 9] [Lukáš 10] [Lukáš 11]

Evangelium S. Lukáše 10
Kristus Pán zřídiv a rozeslav sedmdesát učedlníků, 13. zlořečil některým městům pro nevděčnost, 22. rozveseliv se, Otci svému děkoval, 25. zákoníku na otázku jeho, přidav podobenství o upadlém mezi lotry, odpověděl, 40. a Marty pečlivé potrestal.

otom pak vyvolil Pán i jiných sedmdesát, a poslal je po dvou před tváří svou do každého města i místa, kamž měl sám přijíti.
2 A pravil jim: Žeň *zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. ^Protož proste Pána žni, ať vypudí dělníky na žeň svou.
     *Mt 9,37; J 4,35; ^Ef 6,19; 2Te 3,1
3 Jdětež. Aj, *já posílám vás jako berany mezi vlky.
     *Mt 10,16
4 Nenostež s sebou *pytlíka, ani mošny, ani obuvi, a žádného ^na cestě nepozdravujte.
     *9,3; 22,35; Mk 6,8; [Mt 10,9 ]; ^2Kr 4,29; [L 22,35 ]
5 A do kteréhožkoli domu vejdete, nejprve rcete: Pokoj tomuto domu.
6 A bude-liť tu který syn pokoje, odpočineť na něm pokoj váš; pakli nic, k vámť se navrátí.
7 A *v témž domu ostaňte, jedouce a pijíce, což u nich jest. Nebo ^hoden jest dělník mzdy své. Nechoďtež z domu do domu.
     *1K 10,25; ^Lv 19,13; Dt 24,14; 25,4; 1K 9,14; 1Tm 5,18
8 Ale +do kteréhožkoli města vešli byste a přijali by vás, jezte, což před vás předloží.
     [+Mt 10,11 ]
9 A uzdravujte nemocné, kteříž by v něm byli, a rcete jim: Přiblížiloť se +k vám království Boží.
     [+Mt 3,2; 4,17; 10,7]
10 A do kteréhožkoli města vešli byste, a nepřijali by vás, vyjdouce na ulice jeho, rcetež:
11 Také i *ten prach, kterýž se přichytil nás z města vašeho, vyrážíme na vás. Ale však to vězte, žeť se jest přiblížilo k vám království Boží.
     *Sk 13,51; 18,6; [Mt 10,14; Mk 6,11]
12 Pravím zajisté vám, že +Sodomským v onen den lehčeji bude nežli tomu městu.
     [+Mt 11,24]
13 Běda tobě *Korozaim, běda tobě Betsaido. Nebo kdyby v Týru a v Sidonu činěni byli divové ti, kteříž v vás činěni jsou, dávno by v žíni a v popele sedíce, pokání činili.
     *Mt 11,21
14 A protož Týru a Sidonu lehčeji bude na soudu nežli vám.
15 A ty Kafarnaum, které jsi až do nebe zvýšeno, až do pekla sníženo budeš.
16 Kdož *vás slyší, mne slyší; a kdo vámi ^pohrdá, mnou pohrdá; kdož pak mnou pohrdá, pohrdáť tím, kdož mne poslal.
     *9,48; Mt 10,40; 18,5; J 13,20; [Mk 9,37 ]; ^1Te 4,8
17 Potom navrátilo se s radostí těch sedmdesáte, řkouce: Pane, také i ďáblové se nám poddávají ve jménu tvém.
18 I řekl jim: *Viděl jsem satana jako blesk padajícího s nebe.
     *Zj 12,7
19 Aj, dávámť vám moc *šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepřítele, a nic vám neuškodí.
     *Mk 16,17; Sk 28,5 ; [Ž 91,13]
20 Avšak z toho se neradujte, žeť se vám poddávají duchové, ale raději se radujte, že *jména vaše napsána jsou v nebesích.
     *Fp 4,3; Zj 17,8; [Ex 32,32; Iz 4,3; Dn 12,1]
21 V tu hodinu *rozveselil se v duchu Ježíš, a řekl: Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci ^skryl před moudrými a opatrnými, a zjevils je maličkým. Ovšem, Otče, neb tak se líbilo před tebou.
     *Mt 11,25; ^Iz 29,14; 1K 1,19.26; 2,8 ; [Jb 5,11]
22 Všecky *věci dány jsou mi od Otce mého, a ~žádný neví, kdo by byl Syn, jediné Otec, a kdo by byl Otec, jediné Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti.
     *Mt 11,27; 28,18; [Ž 8,7; J 3,35; 1K 15,27] ; [~J 1,18]
23 A obrátiv se k učedlníkům obzvláštně, řekl: Blahoslavené *oči, kteréž vidí, co vy vidíte.
     *Mt 13,16; [1Kr 10,8]
24 Nebo pravím vám, že +mnozí proroci i králové chtěli viděti, což vy vidíte, a neviděli, a slyšeti, což vy slyšíte, a neslyšeli.
     [+1Pt 1,10]
25 A aj, jeden *zákoník vstal, pokoušeje ho, a řka: Mistře, ~co čině, život věčný dědičně obdržím?
     *Mt 22,35; Mk 12,28 ; [Mt 19,16]
26 A on řekl k němu: V Zákoně co jest psáno? Kterak čteš?
27 A on odpověděv, řekl: Milovati budeš *Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a ^bližního svého jako sebe samého.
     *Dt 6,5; 10,12; 30,[6].16; ^Lv 19,18; Ř 13,9; Ga 5,14; Jk 2,8
28 I řekl mu Ježíš: Právě jsi odpověděl. To čiň, *a živ budeš.
     *Lv 18,5; Ez 20,11
29 On pak chtěje se sám ospravedlniti, dí Ježíšovi: A kdo jest +můj bližní?
     [+Ex 2,12]
30 I odpověděv Ježíš, řekl: Člověk jeden šel z Jeruzaléma do Jericho, i upadl mezi lotry. Kteříž obloupivše jej a zranivše, odešli, odpolu živého nechavše.
31 I přihodilo se, že kněz jeden šel touž cestou, a uzřev jej, pominul.
32 Též i Levíta až k tomu místu přišed, a uzřev jej, pominul.
33 Samaritán pak jeden, cestou se bera, přišel až k němu, a uzřev jej, milosrdenstvím hnut jest.
34 A přistoupě, uvázal rány jeho, naliv oleje a vína, a vloživ jej na hovado své, vedl do hospody, a péči o něj měl.
35 Druhého pak dne odjíti maje, vyňav dva peníze, dal hospodáři, a řekl: Měj o něj péči, a cožkoli nad to vynaložíš, já když se vrátím, zaplatím tobě.
36 Kdo tedy z těch tří zdá se tobě bližním býti tomu, kterýž upadl mezi lotry?
37 A on řekl: Ten, kterýž učinil milosrdenství nad ním. I řekl jemu Ježíš: Jdi, i ty učiň též.
38 I stalo se, když šli, že on všel do jednoho městečka. Žena pak jedna, jménem +Marta, přijala jej do domu svého. [39.] A ta měla sestru, jménem Mariji,
     [+J 11,1; 12,2.3]
39 Kterážto +seděci u noh Ježíšových, poslouchala slova jeho.
     [+Sk 22,3]
40 Ale Marta pečliva byla při mnohé službě Pánu. Kterážto přistoupivši, řekla: Pane, nemáš-liž o to péče, že sestra má nechala mne samé sloužiti? Protož rci jí, ať mi pomůž.
41 A odpověděv, řekl jí Ježíš: Marta, Marta, pečlivá jsi, a rmoutíš se při mnohých věcech.
42 Ale +jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou ~stránku vyvolila, kterážto nebude odjata od ní.
     [Ž 27,4; Mt 6,33] ; [Fp 3,14; ~Ž 16,5]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]