KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Filipenským 3] Filipenským 4] [Kolossenským 1]

Epištola S. Pavla k Filipenským 4
Vzbuzuje ty bratří k radosti, 5. středmosti, 6. doufanlivosti, 8. a tak k svatosti a šlechetnosti života, 10. potom vděčnost svou za jejich štědré pomoci k nim prokazuje, 11. a že na ten čas od nich nic nepotřebuje, praví.

A tak, bratří moji milí a přežádoucí, jenž jste radost a +koruna má, tak stůjte v Pánu, milí.
     [+2K 1,14]
2 Evody prosím, i Syntychény prosím, aby *jednostejně smyslily v Pánu.
     *2K 13,11
3 Ano i tebe prosím, tovaryši můj vlastní, budiž jim pomocen, +kteréžto v evangelium spolu se mnou pracovaly, i spolu s Klimentem a s jinými pomocníky mými, jejichžto jména napsána jsou *v knize života.
     *Zj 3,5; 17,8; 20,12; [Ex 32,32; Ž 69,29; Dn 12,1; +Fp 1,27]
4 Radujte *se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se.
     *1Te 5,16; [Ž 32,11; 2K 13,11]
5 Středmost +vaše známa buď všechněm lidem. ~Pán blízko.
     [+L 12,45. 46; ~1K 10,11; Žd 10,25; 2Pt 3,8. 9]
6 O *nic nebuďte +pečliví, ale ve všech věcech ^skrze ~modlitbu a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu.
     *L 12,22; ^[~]1Tm 2,1; [+Mt 6,25. 31; 1Pt 5,7]
7 A pokoj *Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.
     *J 14,27; Ko 3,15; [Ř 5,1]
8 Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, jest-li která ctnost, a jest-li která chvála, o těch věcech přemyšlujte.
9 Kterýmž jste se i naučili, je i přijali, a slyšeli i viděli na mně. Ty věci čiňte, *a Bůh pokoje budeť s vámi.
     *Iz 9,6; Ř 15,33; 16,20; 1K 14,33
10 Zradoval jsem se v Pánu velice z toho, že již opět zase rozzelenala se péče vaše o mne. Načež bezpochyby i prve myslili jste, ale nedostalo se vám příhodného času.
11 Ne proto, že bych jakou nouzi měl, toto pravím; *nebo já naučil jsem se dosti míti na tom, což mám.
     *1Tm 6,6
12 Umímť i snížen býti, umím také i hojnost míti; všudy a ve všech věcech pocvičen jsem, i nasycen býti i lačněti, i hojnost míti i nouzi trpěti.
13 Všecko +mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.
     [+Iz 40,29. 31]; [2Tm 2,1]
14 Avšak dobře jste učinili, +účastni byvše mého soužení.
     [+1,7]
15 Víte pak i vy, Filipenští, že při počátku evangelium, když jsem šel z Macedonie, *žádný sbor neudělil mi z strany dání a vzetí, než vy sami.
     *2K 11,9; [8,2. 8; Ř 12,3]
16 Ano i do Tesaloniky jednou i po druhé, čehož jsem potřeboval, poslali jste mi.
17 Ne protože bych hledal darů, ale hledám +užitku hojného k vašemu prospěchu.
     [+L 13,7; Ř 15,28]
18 Přijalť jsem pak všecko, a hojněť mám, naplněnť jsem již, vzav od +Epafrodita to, což posláno bylo od ~vás, k vůni sladkosti, obět vzácnou a libou Bohu.
     [+2,25; ~2K 11,9]
19 Bůh pak můj +naplníť všelikou potřebu vaši podle bohatství svého slavně v Kristu Ježíši.
     [+2K 9,8]
20 Bohu pak a +Otci našemu sláva na věky věků. Amen.
     [+2Tm 4,18]
21 Pozdravtež všech svatých v Kristu Ježíši. Pozdravujíť +vás bratří, kteříž jsou se mnou.
     [+1K 16,20]
22 Pozdravujíť vás +všickni svatí, zvláště pak ti, kteříž jsou z domu císařova.
     [+2K 13,12]
23 +Milost Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen.
     [+Ef 6,24]
List tento k Filipenským psán jest z Říma po Epafroditovi.

 


Seznam kapitol knihyEpištola S. Pavla k Filipenským

[1] [2] [3] [4]