KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2. Tesalonicenským 2] [2. Tesalonicenským 3] [1. Timoteovi 1]

Druhá Epištola S. Pavla k Tesalonickým 3
Ponouká apoštol k snažnosti v svatých modlitbách, 6. a varování se neřádných a nepokojných bratří, 14. kteří by tím zahanbeni jsouce, snáze napraveni býti mohli.

D ále +pak, bratří, *modlte se za nás, aby slovo Páně %rozmáhalo se a slaveno bylo, jako i u vás,
     *[%]Mt 9,38; Ef 6,19; Ko 4,3; [Ř 15,30; +Fp 4,8]
2 A abychom *vysvobozeni byli od nezbedných a zlých lidí. Neboť ne všech jest víra.
     *Ř 15,31; [Sk 2,40]
3 Ale +věrnýť jest Pán, *kterýž utvrdí vás a %ostříhati bude od zlého.
     *2,17; [1Pt 5,10]; 1K 1,8.[+ 9; %J 17,15]
4 Doufámeť pak v Pánu o vás, že to, což vám předkládáme, činíte i činiti budete.
5 Pán pak spravujž srdce vaše k lásce Boží a k +trpělivému očekávání Krista.
     [+Zj 1,9]
6 Přikazujemeť pak vám, bratří, ve jménu Pána našeho Jezukrista, abyste se +oddělovali od každého bratra, kterýž by se choval ~neřádně a ne podle naučení %vydaného, kteréž přijal od nás.
     [+Ř 16,17; ~1Te 4,11; %2Te 2,15]
7 Nebo sami víte, kterak jest potřebí následovati nás, poněvadž jsme se nechovali mezi vámi neslušně.
8 Aniž jsme darmo chleba jedli u koho, ale *s prací a s těžkostí, ve dne i v noci dělajíce, abychom žádnému z vás nebyli k obtížení.
     *Sk 20,34
9 Ne jako bychom *neměli k tomu práva, ale ~abychom se vám za příklad vydali, abyste nás následovali.
     *1K 9,4.[ 6; ~4,16]; 1Te 2,6; [Mt 10,10]
10 Nebo i když jsme byli u vás, to jsme vám předkládali: Kdož +nechce dělati, aby také nejedl.
     [+Gn 3,19]
11 Slyšímeť zajisté, že někteří mezi vámi chodí nezpůsobně, nic nedělajíce, ale v neužitečné věci se vydávajíce.
12 Protož těm, kteříž takoví jsou, +přikazujeme, a napomínáme jich skrze Pána našeho Jezukrista, aby ~pokojně pracujíce, svůj chléb %jedli.
     [~]1Te 4,11; Ef 4,28; [+Ř 15,30; %Mt 6,11]
13 Vy pak, bratří, +neoblevujte dobře činíce.
     [+Ga 6,9]
14 Pakli kdo neuposlechne skrze psaní řeči naší, toho znamenejte, a nemějte s ním +nic činiti, ať by se zastyděl.
     [+1K 5,9. 11]
15 Avšak nemějte ho za nepřítele, ale napomínejte jako bratra.
16 Sám pak *Pán pokoje dejž vám vždycky pokoj všelijakým způsobem. Pán budiž se ~všemi vámi.
     *Ř 15,33; [~Mt 28,20]
17 Pozdravení mou vlastní *rukou Pavlovou, což jest za znamení v každém listu. Takť obyčejně píši.
     *Ko 4,18; [1K 16,21]
18 Milost Pána našeho Jezukrista budiž se všemi vámi. Amen.
     Fp 4,23
Druhý list k Tessalonicenským psán byl +z Atén.
     [+Sk 17,15. 16]

 


Seznam kapitol knihy Druhá Epištola S. Pavla k Tesalonickým:

[1] [2] [3]