KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 4] [1 Korintským 5] [1 Korintským 6]

První Epištola S. Pavla k Korintským 5
Viní Korintské apoštol, že hanebného hříšníka mezi sebou trpěli. 3. Velí jej satanu dáti, 9. a vyměřuje jim, jak se mají míti k vyloučeným.

N aprosto se slyší, že by mezi vámi bylo smilstvo, a to takové smilstvo, jakéž se ani mezi pohany nejmenuje, totiž *aby někdo měl manželku otce svého.
     *Lv 18,8; 20,11; Dt 22,30; 27,20
2 A vy nadutí jste, a nermoutíte se raději, aby vyvržen byl z prostředku vás ten, kdož takový skutek spáchal.
3*zajisté, ač vzdálený tělem, ale přítomný duchem, již jsem to usoudil, jako bych přítomen byl, abyste toho, kterýž to tak spáchal,
     *Ko 2,5; [2K 10,1]
4 Ve jménu Pána našeho Jezukrista sejdouce se spolu, i s mým duchem, s mocí +Pána našeho Jezukrista,
     [+Mt 16,19; 18,18]
5 Vydali takového +satanu k zahubení těla, aby duch spasen byl v den Pána Ježíše.
     [+1Tm 1,20]
6 Neníť dobrá chlouba vaše. Zdaliž nevíte, že *maličko kvasu všecko těsto nakvašuje?
     *Ga 5,9
7 Vyčisťtež tedy starý kvas, abyste byli nové zadělání, jakož pak jste nenakvašeni. Neboť jest +Beránek náš velikonoční za nás ~obětován, Kristus.
     [+Iz 53,7; J 1,29; 1Pt 1,19]; [~1K 15,3; 1Pt 2,24; Mk 14,12]
8 A protož hodujmež *ne v kvasu starém, ani v kvasu zlosti a nešlechetnosti, ale v přesnicích upřímosti a pravdy.
     *Ex 13,7; [12,15. 19]; Dt 16,3
9 Psal jsem vám v listu, abyste +se nesměšovali s smilníky.
     [+Mt 18,17; 2K 6,14; Ef 5,11]
10 Ale ne všelikterak s smilníky tohoto světa, neb s lakomci, nebo s dráči, aneb s modláři, sic jinak musili byste z tohoto světa vyjíti.
11 Nyní pak psal jsem vám, abyste se nesměšovali s takovými, kdyby kdo, maje jméno bratr, byl smilník, neb lakomec, neb modlář, neb zlolejce, neb opilec, neb dráč. S +takovým ani nejezte.
     [+Mt 18,17; Ř 16,17; 2Te 3,6. 14; Tt 3,10; 2J 1,10]
12 Nebo proč já mám i ty, kteříž jsou +vně, souditi? Však ty, kteříž jsou vnitř, vy soudíte?
     [+Mk 4,11; Ko 4,5]; [1Te 4,12; 1Tm 3,7]
13 Ty pak, kteříž jsou vně, Bůh soudí. +Vyvrztež tedy toho zlého sami z sebe.
     [+Dt 13,5]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]