KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 7] [1 Korintským 8] [1 Korintským 9]

První Epištola S. Pavla k Korintským 8
Ačkoli jísti modlám obětované věci samo z sebe není hříchu, 9. však ku pohoršení bližním svým ještě mdlým býti jest hřích veliký.

O těch pak věcech, +kteréž modlám obětovány bývají, víme, že všickni známost máme. A známost ~nadýmá, ale láska vzdělává.
     [+Sk 15,20. 29; ~1K 5,2]
2 Zdá-li se +pak komu, že něco umí, ještě nic nepoznal, tak jakž by měl znáti.
     [+Ga 6,3; 1Tm 6,4]
3 Ale jestliže kdo miluje Boha, tenť jest +vyučen od něho.
     Ga 4,8. 9; [+Ž 1,6; J 10,14. 27]
4 A protož o pokrmích, kteříž se modlám obětují, toto dím: *Víme, že modla na světě nic není a ^že není jiného žádného Boha nežli jeden.
     *10,19; [Ř 14,14]; ^Dt 4,35.[ 39]; 32,39; Mk 12,[29]. 32
5 Nebo ačkoli jsou někteří, ješto slovou +bohové, i na nebi i na zemi, (jakož jsou mnozí bohové a páni mnozí,)
     [+Ž 82,6; [J 10,34. 35]
6 Ale my *máme jediného Boha Otce, z něhož ~všecko, a my v něm, a jednoho %Pána Ježíše Krista, skrze $něhož všecko, i my skrze něho.
     *Ef 4,5; [Mal 2,10; ~Ř 11,36; %Sk 17,28; $J 1,3]
7 Ale ne ve všechť jest to +umění. Nebo někteří se zlým *svědomím pro modlu až dosavad jako modlám obětované jedí, a svědomí jejich, jsuci mdlé, poskvrňuje se.
     *10,28; [Ř 14,23; 1K 10,28; +8,1; Ř 14,14]
8 Nečiníť +pak nás pokrm vzácných Bohu. Nebo budeme-li jísti, nic tím lepší nebudeme, a nebudeme-li jísti, nic horší nebudeme.
     [+Ř 14,17]
9 Ale *vizte, ať by snad ta vaše moc nebyla k ~urážce mdlým.
     *Ga 5,13; [1Pt 2,16; ~Ř 14,13. 10 Nebo uzří-li kdo tebe, majícího známost, a ty sedíš při pokrmu modlám obětovaném, zdaliž svědomí toho, kterýž jest mdlý, nebude přivedeno k tomu, aby také jedl modlám obětované?
11 I *zahyneť bratr mdlý, (pro tvé to vědění), za kteréhož Kristus umřel.
     *Ř 14,15
12 A tak hřešíce proti bratřím, a urážejíce svědomí jejich mdlé, proti Kristu hřešíte.
13 A protož *jestližeť pohoršuje pokrm bližního mého, nebudu jísti masa na věky, abych nezhoršil bratra svého.
     *Ř 14,21; [2K 11,29]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]