KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 5] [Lukáš 6] [Lukáš 7]

Evangelium S. Lukáše 6
Slovem i skutkem Pán ukázal zákoníkům, v čem by záleželo pravé dne svátečního svěcení, 13. učedlníků svých povolal, 20. blahoslavenství pravé i zlořečenství vysvětlil, 27. k skutkům dobrým pilně napomínal.

I stalo se v druhou sobotu, že šel Ježíš skrze obilí. I trhali učedlníci jeho klasy, a rukama vymínajíce, jedli.
     Mt 12,1; Mk 2,23
2 Tehdy někteří z farizeů řekli jim: Proč to činíte, *čehož nesluší činiti v svátky?
     *Ex 20,8.10; [23,12; 31,15]; Lv 23,32
3 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Což jste ani toho +nečtli, co jest učinil David, když lačněl, on i ti, kteříž s ním byli?
     [+1S 21,6; Mt 12,3]
4 Kterak *všel do domu Božího, a ^chleby posvátné vzal a jedl, a dal i těm, kteříž s ním byli, jichžto nenáleží jísti než toliko samým +kněžím?
     *1S 21,6; Ex 25,30; [+]29,33; [+]Lv 8,31; 24,9
5 I řekl jim: Že jest Syn člověka pánem +také i dne svátečního.
     [+Mt 12,8; Mk 2,28]
6 Stalo se pak i v jiný den sváteční, že všel do školy Ježíš, a učil. A byl tu člověk, jehož pravá ruka byla uschlá.
     Mt 12,9; Mk 3,1
7 I šetřili ho zákoníci a farizeové, bude-li v sobotu uzdravovati, aby nalezli, čím by jej obžalovali.
8 Ale on znal přemyšlování jich. I dí člověku, kterýž měl ruku uschlou: Vstaň, a stůj v prostředku. A on vstav, i stál.
9 Tedy řekl k nim Ježíš: Otíži se vás na jednu věc: Sluší-li v sobotu dobře činiti? duši zachovati, čili zatratiti?
10 A pohleděv na ně na všecky vůkol, dí člověku: Vztáhni ruku svou. A on učinil tak. *I navrácena jest k zdraví ruka jeho a byla jako druhá.
     *1Kr 13,6; [Mk 3,5]\
11 Oni pak naplněni jsou hněvivou nemoudrostí, a rozmlouvali mezi sebou, co by učiniti měli Ježíšovi.
12 I stalo se v těch dnech, vyšel Ježíš na horu k modlení. I byl tam přes noc na modlitbě Boží.
     Mt 14,23; Mk 6,46
13 A když byl den, *povolal učedlníků svých, a vyvolil z nich dvanácte, kteréž i apoštoly nazval.
     *9,1; Mt 10,1; Mk 3,13.[ 14]; 6,7
14 (Šimona, +kterémuž také dal jméno Petr, a Ondřeje bratra jeho, Jakuba a Jana, Filipa a Bartoloměje,
     [+J 1,42. 43]
15 Matouše a Tomáše, Jakuba syna Alfeova, a Šimona, kterýž slove Zelótes,
16 Judu bratra Jakubova, a Jidáše Iškariotského, kterýž pak byl zrádce.)
17 I sstoupiv s nimi s hory, stál na místě polním, a zástup učedlníků jeho, a *množství veliké lidu ze všeho Judstva i z Jeruzaléma, i z Týru i z Sidonu, jenž při moři jsou, kteříž byli přišli, aby jej slyšeli a uzdraveni byli od neduhů svých,
     *Mt 4,25; Mk 3,7
18 I kteříž trápeni byli od duchů nečistých. A byli uzdravováni.
19 A všecken zástup hledal se ho dotknouti; +nebo moc z něho vycházela, a uzdravovala všecky.
     [+Mt 14,36]
20 A on pozdvih očí svých na učedlníky, pravil: *Blahoslavení chudí, nebo vaše jest království Boží.
     *Mt 5,2n
21 Blahoslavení, *kteříž nyní lačníte, nebo nasyceni budete. ^Blahoslavení, kteříž nyní plačete, nebo smáti se budete.
     *Iz 65,1]; [55,1]; ^61,2. 3 66,10; [Ž 126,5. 6]
22 Blahoslavení *budete, když vás nenáviděti budou lidé, a když ~vás vyobcují, a haněti budou, a vyvrhou jméno vaše jakožto zlé, pro Syna člověka.
     *1Pt 2,[19]. 20; 3,14; 4,14; [Mt 5,11; Iz 66,5]
23 Radujte se *v ten den a veselte se, nebo aj, odplata vaše mnohá jest v nebesích. ^Takť jsou zajisté činívali prorokům otcové jejich.
     *Sk 5,41; [Mt 5,12]; ^Mt 5,12; [Sk 7,51; Žd 11,36]
24 Ale *běda vám bohatým, nebo vy již máte potěšení své.
     *Am 6,1; [Ž 17,14; Jk 5,1]
25 Běda +vám, kteříž jste nasyceni, nebo *lačněti budete. Běda vám, ~kteříž se nyní smějete, nebo ^kvíliti a plakati budete.
     *[+]Iz 65,13.[ 14; 10,16]; ^L 16,23; [~]Jk 4,9; 5,1
26 Běda vám, když by dobře o vás mluvili všickni lidé; nebo tak jsou činívali falešným prorokům otcové jejich.
27 Ale vámť pravím, kteříž slyšíte: Milujte *nepřátely vaše, dobře čiňte těm, kteříž vás nenávidí,
     *23,34; Př 25,21 ; Mt 5,44; Sk 7,60; Ř 12,[14]. 20; [Ex 23,4]
28 Dobrořečte +těm, kteříž vás proklínají, a ~modlte se za ty, kteříž vám bezpráví činí.
     [+Ř 12,14; ~L 23,34; Sk 7,60]
29 A udeřil-li by *tebe kdo v líce jedno, nasaď mu i druhého, a tomu, kterýž tobě odjímá plášť, také i sukně nebraň.
     *Mt 5,39.[ 40]; 1K 6,7
30 Každému +pak prosícímu tebe dej, a od toho, jenž béře tvé věci, zase nežádej.
     [+Dt 15,7; Mt 5,42]
31 A jakž chcete, aby vám lidé činili, i vy jim též podobně čiňte.
     Mt 7,12
32 Nebo jestliže *milujete ty, kteříž vás milují, jakou míti budete milost? Nebo i hříšníci milují ty, od nichž milováni bývají.
     *Mt 5,46
33 A budete-li dobře činiti těm, kteříž vám dobře činí, jakou máte milost? Však i hříšníci totéž činí.
34 A budete-li +půjčovati těm, od kterýchž se nadějete zase vzíti, jakou máte milost? Však i hříšníci hříšníkům půjčují, aby tolikéž zase vzali.
     [+Dt 15,7. 8; Mt 5,42; Ž 37,21]
35 Protož milujte nepřátely vaše, a dobře čiňte, a *půjčujte, nic se odtud nenadějíce, a budeť odplata vaše mnohá, a ^budete synové Nejvyššího. Nebo on dobrotivý jest i k nevděčným a zlým.
     *Dt 15,8; Ž 37,21.[ 26]; 112,5; Př 11,24; Mt 5,45
36 Protož buďte +milosrdní, jako i ~Otec váš milosrdný jest.
     [+Za 7,9; ~Ž 103,8. 13]
37 Nesuďte, +a nebudete souzeni. Nepotupujte, a nebudete ~potupeni. Odpouštějte, a budeť vám odpuštěno.
     [+Mt 7,1; Ř 2,1]; [1K 4,5; ~Mt 6,12. 14]
38 Dávejte, a budeť vám dáno. Míru dobrou, +natlačenou, a natřesenou, a osutou dadíť v lůno vaše; *touž zajisté měrou, ~kterouž měříte, bude vám odměřeno.
     *[~]Mt 7,2; Mk 4,24; [+Př 10,22; ~Ga 6,7]
39 Pověděl jim také i podobenství: Zdali *může slepý slepého vésti? Zdaž oba do jámy neupadnou?
     *Iz 42,19; Mt 15,14
40 Neníť učedlník *nad mistra svého, ale dokonalý bude každý, bude-li jako mistr jeho.
     *Mt 10,24; J 13,16; 15,20
41 Což pak *vidíš mrvu v oku bratra svého, a břevna, kteréž jest v tvém vlastním oku, neznamenáš?
     *Mt 7,4
42 Aneb kterak můžeš říci bratru svému: Bratře, nechať vyvrhu mrvu z oka tvého, sám v oku svém břevna nevida? +Pokrytče, vyvrz prve břevno z oka svého, a tehdy prohlédneš, abys vyňal mrvu, kteráž jest v oku bratra tvého.
     [+Př 18,17; Mt 7,5]
43 Neboť *není ten strom dobrý, kterýž nese ovoce zlé, aniž jest strom zlý, kterýž nese ovoce dobré.
     *Mt 7,17; 12,33
44 Každý zajisté strom po svém vlastním ovoci bývá poznán; nebo nesbírají s trní fíků, ani s hloží sbírají hroznů.
45 Dobrý +člověk z dobrého pokladu srdce svého vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu srdce svého vynáší zlé. Nebo z hojnosti srdce mluví ústa jeho.
     [+Mt 12,35]
46 Co pak mi říkáte: *Pane, Pane, a nečiníte, což pravím?
     *13,25; Mal 1,6; Mt 7,21; 25,11; Ř 2,13; Jk 1,22
47 Každý kdož přichází ke mně, a slyší +slovo mé, a zachovává je, ukáži vám, komu by podoben byl.
     [+Mt 7,24]
48 Podoben jest člověku stavějícímu dům, kterýž kopal hluboko, a založil grunty v skále. A když se stala povodeň, obořila se řeka na dům ten, ale +nemohla jím pohnouti, nebo byl založen na skále.
     [+Jk 1,2. 3. 12]
49 Ale kdož slyší +a nečiní, podoben jest člověku, kterýž staví dům svůj na zemi bez gruntu. Na kterýžto obořila se řeka, a on hned padl, i stal se ~pád domu toho veliký.
     [+Mt 7,26. 27]; [~Žd 10,26]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]