KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 4] [Lukáš 5] [Lukáš 6]

Evangelium S. Lukáše 5
Kázal z lodí Kristus Pán; 6. učedlníci množství ryb zahrnuli; 12. uzdraven malomocný, 18. šlakem poražený na duši i na těle uzdraven; 27. Matouš svatý povolán, 31. a odpověd na reptání zákoníků a farizeů dána.

S talo se pak, +když se zástup na něj valil, aby slyšeli slovo Boží, že on stál podle jezera Genezaretského.
     Mt 4,18; Mk 1,16; [+4,1; Mt 13,21]
2 I +uzřel dvě lodí, any stojí u jezera, rybáři pak sstoupivše z nich, vypírali síti.
     [+Mt 4,18; Mk 1,16]
3 I vstoupiv na jednu z těch lodí, kteráž byla Šimonova, prosil ho, aby od země odvezl maličko. A posadiv se, učil z lodí zástupy.
4 A když přestal mluviti, dí k Šimonovi: *Vez na hlubinu, +a rozestřete síti své k lovení ryb.
     *[+]J 21,6
5 I odpověděv Šimon, řekl jemu: +Mistře, přes celou noc pracovavše, nic jsme ~nepopadli, ale k slovu tvému rozestru sít.
     *[+]17,13; ~J 21,3]
6 A když to učinili, zahrnuli množství veliké ryb, takže se trhala sít jejich.
7 I ponukli tovaryšů, kteříž byli na druhé lodí, aby přišli a pomohli jim. I přišli a naplnili obě lodí, takže se téměř pohřižovaly.
8 To uzřev Šimon Petr, padl k nohám Ježíšovým, řka: +Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný.
     [+8,37]
9 Hrůza zajisté byla jej obklíčila, i všecky, kteříž s ním byli, nad tím lovením ryb, kteréž byli popadli,
10 A též +Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteříž byli ~tovaryši Šimonovi. I dí Šimonovi Ježíš: Nebojž se. Již od tohoto času *lidi živé budeš loviti.
     *Ez 47,10; [+Mt 4,18. 21; Mk 1,16. 19; ~1Pt 5,1]
11 A přivezše k břehu lodí, a *všecko opustivše, šli za ním.
     *18,28; Mt 4,22; 19,27; Mk 10,28
12 I stalo se, když byl v jednom městě, a aj, byl tam *muž plný malomocenství. A uzřev Ježíše, padl na tvář, a prosil ho, řka: Pane, kdybys chtěl, můžeš mne očistiti.
     *Mt 8,2; Mk 1,40
13 I vztáh Ježíš ruku, dotekl se ho, řka: Chci, buď čist. A hned odešlo od něho malomocenství.
14 I +přikázal jemu, aby žádnému nepravil, ale řekl mu: Odejda, ukaž se knězi, a obětuj za očištění ~své, *jakož přikázal Mojžíš, na svědectví jim.
     *[~]Lv 14,2n; [+Mt 8,4]
15 Tedy rozhlašovala se více řeč o něm, a scházeli se zástupové mnozí, aby jej slyšeli, a uzdravováni byli od něho v svých nemocech.
16 On pak odcházel na +pouště, a modlil se.
     [+Mk 1,35]
17 I stalo se v jeden den, že on seděl uče, a seděli také tu i farizeové a Zákona učitelé, kteříž se byli sešli z každého městečka Galilejského a Judského i z Jeruzaléma, a moc Páně přítomná byla k uzdravování jich.
18 A aj, muži *nesli na loži člověka, kterýž ~byl šlakem poražený, i hledali vnésti ho a položiti před něj.
     [+../matt/matt009.htmlMt 9,2; Mk 2,3; J 5,2; [~]Sk 9,33
19 A nenalezše, kterou by jej stranou vnesli pro zástup, vstoupili na dům, a skrze podlahu spustili jej s ložem uprostřed před Ježíše.
20 Kterýžto viděv víru jejich, řekl mu: Člověče, +odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji.
     [+7,48]
21 Tedy počali přemyšlovati zákoníci a farizeové, řkouce: *Kdo jest tento, jenž mluví rouhání? Kdo může odpustiti hříchy, jediné ~sám Bůh?
     *[~]Ž 32,2.[ 5]; 51,1. 2; [~]Iz 43,25; 44,22; [Mt 9,3]
22 Poznav pak Ježíš myšlení jejich, odpovídaje, řekl k nim: Co tak utrhavě přemyšlujete v srdcích vašich?
23 Co +jest snáze říci: Odpouštějí se tobě hříchové tvoji, čili říci: Vstaň a choď?
     [+Mt 9,5]
24 Ale *abyste věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštěti hříchy, (řekl dnou zlámanému:) Toběť pravím: Vstaň, a vezma lože své, jdi do domu svého.
     *Mt 9,6; Mk 2,10
25 A on hned vstav před nimi, vzal lože, na němž ležel, i odšel do domu svého, velebě Boha.
26 I užasli se všickni, i velebili Boha, a naplněni jsou bázní, řkouce: Že jsme viděli dnes divné věci.
27 A potom vyšel Ježíš a +uzřel celného, jménem Léví, sedícího na cle. I řekl jemu: Pojď za mnou.
     [+Mt 9,9; Mk 2,14]
28 A on opustiv všecko, vstav, šel za ním.
29 I učinil jemu hody veliké Léví v domu svém, a byl tu zástup *veliký publikánů i jiných, kteříž s ním stolili.
     *15,1; [Mt 9,10. 13; Mk 2,15]
30 Tedy +reptali zákoníci a farizeové, řkouce učedlníkům jeho: *Proč s publikány a hříšníky jíte a pijete?
     *7,39; 15,2; [+Mt 20,11; J 6,43. 61]
31 I odpověděv Ježíš, řekl k nim: Nepotřebujíť +zdraví lékaře, ale nemocní.
     [+Mt 9,12. 13; Mk 2,17]
32 Nepřišelť jsem *volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.
     *19,10; Mt 9,13; 1Tm 1,15
33 A oni řekli jemu: Proč učedlníci Janovi postí se často a modlí se, též podobně i farizejští, tvoji pak jedí a pijí?
     Mt 9,14; Mk 2,18
34 On pak řekl k nim: Zdali můžete synům *ženicha, dokudž s nimi jest ženich, kázati se postiti?
     *Iz 62,5; J 3,29; 2K 11,2
35 Ale přijdouť dnové, a když odjat bude od nich ženich, tehdážť se budou postiti v těch dnech.
36 Pravil pak i podobenství k nim: Že žádný +záplaty roucha nového nepřišívá k rouchu vetchému; sic jinak i nové roztrhuje, a vetchému nepřísluší záplata z nového.
     [+Mt 9,16; Mk 2,21]
37 A žádný nevlévá vína nového do nádob starých; sic jinak víno nové rozpučí nádoby, a samo vyteče, a nádoby se pokazí.
     Mt 9,16
38 Ale víno nové v nádoby nové má lito býti, a obé bude zachováno.
39 A aniž kdo, když pije staré, hned chce nového, ale díť: Staré lepší jest.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]