KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 6] [Jan 7] [Jan 8]

Evangelium S. Jana 7

Pán přišed tajně k svátku, 14. učil zjevně v chrámě. 15. Farizee přemáhal ku podivení mnohým. 25. Obecný lid pak rozličně a rozdílně o něm smyslili i mluvili, 45. ale učedlníci farizejští svědectví Pánu dobré vydali; 50. k čemuž se Nikodém přimluvil, farizeům nevděk.

P otom pak chodil Ježíš po Galilei; nebo nechtěl býti v Judstvu, protože ho hledali Židé zabíti.
2 A byl blízko svátek *Židovský, památka stánků.
     *Lv 23,34
3 Tedy řekli jemu +bratří jeho: Vyjdi odsud, a jdi do Judstva, ať i učedlníci tvoji vidí skutky tvé, kteréž činíš.
     [+Mt 12,46]; [Mk 3,31]
4 Nižádný zajisté v skrytě nic nedělá, kdož chce vidín býti. Protož ty, činíš-li takové věci, zjeviž se světu.
5 Nebo +ani bratří jeho nevěřili v něho.
     [+6,64]
6 I dí jim Ježíš: Čas +můj ještě nepřišel, ale čas váš vždycky jest hotov.
     [+2,4; 7,8]
7 Nemůžeť *vás svět nenáviděti, ale mneť nenávidí; nebo já svědectví vydávám o něm, že ~skutkové jeho zlí jsou.
     *15,+[18] .19; [+14,17; ~3,19]
8 Vy jděte k svátku tomuto. Jáť ještě nepůjdu k svátku tomuto, *nebo čas můj ještě se nenaplnil.
     *[6.30; 2,4]; 8,20; [Ga 4,4]
9 To pověděv jim, zůstal v Galilei.
10 A když odešli bratří jeho, tedy i on šel k svátku, ne zjevně, ale jako ukrytě.
11 Židé pak hledali ho v svátek, a pravili: Kde *jest onen?
     *11,56
12 A *mnoho řečí bylo o něm v zástupu. Nebo někteří pravili, ~že dobrý jest, a jiní pravili: Není, ale svodí %zástup.
     *9,16; 10,19; [~6,14; Mt 21,46; %27,63]
13 Žádný *však o něm nemluvil zjevně pro bázeň Židů.
     *9,22; 12,42
14 Když pak již polovici svátku se vykonalo, vstoupil Ježíš do chrámu, a učil.
15 I divili se Židé, řkouce: +Kterak tento Písmo umí, neučiv se?
     [+Mt 13,54.56]
16 Odpověděl jim Ježíš a řekl: *Mé učení neníť mé, ale toho, jenž mne poslal.
     *12,49; 14,10; [8,28]
17 Bude-li kdo +chtíti vůli jeho činiti, tenť bude uměti rozeznati, jest-li to učení z Boha, čili mluvím já sám od sebe.
     [+8,32; Ž 50,23; Ef 5,14; 2Pt 1,8]
18 Kdoť sám od +sebe mluví, chvály své vlastní hledá, ale kdož hledá chvály toho, kterýž ho poslal, tenť pravdomluvný jest, a nepravosti v něm není.
     [+5,41]
19 Však *Mojžíš dal vám Zákon? a žádný z vás ~neplní Zákona? ^Proč mne hledáte zamordovati?
     *Ex 24,4; [20,1]; Sk 7,38; [~7,53]; ^Mt 12,14
20 Odpověděl zástup a řekl: *Ďábelství máš. Kdo tě hledá zamordovati?
     *8,48 [.52]; 10,20
21 Odpověděl Ježíš a řekl jim: Jeden skutek učinil jsem, a všickni se tomu divíte.
22 +Mojžíš *vydal vám obřízku, (ne že by z Mojžíše byla, ale z otců,) a v sobotu obřezujete člověka.
     *Gn 17,10; Lv 12,3
23 Poněvadž člověk obřízku přijímá i v sobotu, aby nebyl rušen Zákon Mojžíšův, proč pak se na mne hněváte, že jsem celého +člověka uzdravil v sobotu?
     [+5,8.9]
24 Nesuďte *podle osoby, ale spravedlivý soud suďte.
     *Lv 19,15; Dt 1,[16] .17; Př 24,23; Jk 2,[1] .4
25 Tedy někteří z Jeruzalémských pravili: Zdaliž toto není ten, kteréhož hledají zabíti?
26 A aj, +svobodně mluví, a nic mu neříkají. Zdali jsou již právě poznali knížata, že tento jest právě Kristus?
     [+13]
27 Ale o tomto +víme, odkud jest, Kristus pak když přijde, žádný nebude věděti, odkud by byl.
     [+Mt 13,55; Mk 6,3; L 4,22]
28 I volal Ježíš v chrámě, uče a řka: I mne znáte, i odkud jsem, víte. A všakť jsem nepřišel sám od sebe, ale +jestiť pravdomluvný, kterýž mne poslal, jehož vy *neznáte.
     *8,55]; [+8,26 .42; Ř 3,4]
29 Ale *já znám jej, nebo od něho jsem, a on mne poslal.
     *10,15; [8,55]; Mt 11,27
30 I *hledali ho jíti, ale ~žádný nevztáhl ruky na něho, nebo %ještě byla nepřišla hodina jeho.
     *10,30; L 20,19; [Mk 11,18]; ~[J 8,20; %L 22,53]
31 Z zástupu pak *mnozí uvěřili v něj, a pravili: Kristus když přijde, zdali více divů činiti bude nad ty, kteréž tento činí?
     *8,30]
32 Slyšeli pak farizeové zástup, an o něm takové věci rozmlouvá, i poslali farizeové a přední kněží služebníky, aby jej jali.
33 Tedy +řekl jim Ježíš: *Ještě maličký čas jsem s vámi, ~potom odejdu k tomu, jenž mne poslal.
     *16,[~5] .16; [+13,33]
34 Hledati *mne budete, a nenaleznete, a kdež já budu, vy tam nemůžte přijíti.
     *8,21; 13,33 [.36]
35 I řekli Židé k sobě vespolek: Kam tento půjde, že my ho nenalezneme? Zdali v rozptýlení pohanů půjde, a bude učiti pohany?
36 Jaká jest +to řeč, kterouž promluvil: Hledati mne budete, a nenaleznete, a kdež já budu, vy nemůžete přijíti?
     [+16,18]
37 V *poslední pak den ten veliký svátku toho, stál Ježíš a volal, ^řka: Žízní-li kdo, pojď ke mně, a napij se.
     *Lv 23,36; ^J 6,35; Iz 55,1; Zj 22,17; [J 4,14]
38 Kdož věří ve mne, +jakož dí Písmo, řeky ~z života jeho poplynou vody živé.
     [+Iz 44,3; Jl 2,28; Sk 2,17; ~Iz 12,3; J 4,14]
39 (A to řekl o *Duchu svatém, kteréhož měli přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl dán Duch svatý, protože ještě Ježíš nebyl oslaven.)
     *Iz 44,3; Jl 2,28; Sk 2,[1n] .17; [J 16,7]
40 Tedy mnozí z zástupu uslyševše tu řeč, pravili: Tentoť jest *právě prorok.
     *4,19 [.42]; 6,14; 9,17; Mt 21,46; L 7,16]
41 Jiní pravili: Tentoť jest Kristus. Ale někteří pravili: +Zdaliž od Galilee přijde Kristus?
     [+52; 1,46]
42 Zdaž nedí písmo, že z *semene Davidova a z ^Betléma městečka, kdež býval David, přijíti má Kristus?
     *Mt 20,31; [2S 7,12; Iz 11,1; Ž 132,11; ^Mi 5,[1] .2; [Mt 2,5.6; L 2,4]
43 A tak +různice v zástupu stala se pro něj.
     [+12; 9,16]; [10,19]
44 Někteří pak z nich chtěli ho jíti, ale *žádný nevztáhl ruky na něj.
     *30; Mt 21,46; [J 8,20.37]
45 Tedy přišli služebníci k předním kněžím a k farizeům, i řekli jim oni: Proč jste ho nepřivedli?
46 Odpověděli služebníci: Nikdy tak člověk nemluvil, jako tento člověk.
47 I odpověděli jim farizeové: Zdali i vy jste svedeni?
48 Zdaliž kdo z knížat *uvěřil v něho anebo z farizeů?
     *1K 1,26; [J 12,42; Sk 6,12]
49 Než zástup ten, kterýž nezná Zákona. Zlořečeníť jsou.
50 I dí k nim *Nikodém, ten, jenž byl přišel k němu v noci, kterýž byl jeden z nich:
     *3,[1] .2; 19,39
51 Zdali Zákon *náš soudí člověka, leč prve uslyší od něho a zví, co by činil?
     *Ex 23,1 .2; Lv 19,15; Dt 1,16 .[17]; 17,8; 19,15
52 Odpověděli a řekli jemu: Zdali i ty +Galilejský jsi? ~Ptej se, žeť žádný prorok od Galilee nepovstal.
     [+L 22,59; J 5,39]; [~Iz 9,1 .2; Mt 4,15]
53 I šel jeden každý do domu svého.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]