KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Titovi 3] [Filemonovi 1] [Židům 1]

Epištola S. Pavla k Filemonovi 1
Pozdraviv některých svatých, 4. Filemonovu lásku a její ovoce schvaluje, 10. a k němu za poběhlého Onezima, již Pánu získaného, velmi pilně se přimlouvá.

P avel, +vězeň Krista Ježíše, a Timoteus bratr, Filemonovi milému, a pomocníku našemu,
     [+Ef 3,1]
2 A Apfie sestře milé, a +Archippovi spolurytíři našemu, i vší církvi, kteráž jest v domě tvém:
     [+Ko 4,17]
3 Milost +vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
     Ř 1,7; [+Ko 1,2; 1Te 1,1; 2Te 1,2; 2Tm 1,2]
4 Díky +činím Bohu svému, vždycky zmínku ~o tobě čině na svých modlitbách,
     Ef 1,16; [+1Te 1,2; ~2Tm 1,3]
5 Slyše +o lásce tvé a víře, kterouž máš ku Pánu Ježíšovi, i ke všechněm svatým,
     [+Ef 1,15; Ko 1,4]
6 Aby společnost víry tvé mocná byla a tudy poznáno býti mohlo, cožkoli dobrého jest v vás skrze Krista Ježíše.
7 Radost zajisté máme velikou, a potěšení z lásky tvé, že srdce +svatých občerstvena jsou skrze tebe, bratře.
     [+2Tm 1,16]
8 Protož +ačkoli mnohou smělost mám v Kristu rozkázati tobě, což by náleželo,
     [+1Te 2,7]
9 Však pro lásku raději tebe prosím, jsa již takový, totiž Pavel starý, a nyní *i vězeň Ježíše Krista.
     *2Tm 1,8; [Ef 3,1; 2Tm 1,8]
10 Prosímť pak tebe za +syna svého, kteréhož jsem *zplodil v vězení svém, ^Onezima,
     *1K 4,15; ^[+]Ko 4,9; [Ga 4,19]
11 Kterýž byl někdy tobě neužitečný, ale nyní tobě i mně velmi užitečný, jehožť jsem odeslal.
12 Protož ty jej, (totiž srdce mé,) přijmi.
13 Kteréhožto já chtěl jsem byl při sobě zanechati, aby mi +posluhoval místo tebe v vězení, kteréž trpím pro evangelium;
     [+Fp 2,30]
14 Ale bez +vědomí tvého nechtěl jsem nic učiniti, aby dobrý skutek tvůj nebyl jako bezděky, ale z dobré vůle.
     [+2K 9,7]
15 Ano snad proto byl odšel na chvíli, abys jej potom věčného měl,
16 Již ne +jako služebníka, ale více než služebníka, totiž bratra milého, zvláště mně, a čím víc tobě, i podle těla, i v Pánu.
     [+Ef 6,9]
17 Protož máš-li mne za +tovaryše, přijmiž jej, jako mne.
     [+Žd 10,33]
18 Jestližeť pak v čem ublížil, anebo jest-liť co dlužen, to mně přičti.
19 Já Pavel psal jsem svou rukou, jáť zaplatím; ať nedím tobě, že ty i sám sebe jsi mi dlužen.
20 Tak, bratře, já uživu tebe v Pánu; očerstviž srdce mé v Pánu.
21 Jist jsa tvým +poslušenstvím, tak jsem tobě napsal, věda, že i více, nežli pravím, učiníš.
     [+2K 7,15. 16]
22 A mezi tím +připraviž mi také hospodu; neboť naději mám, že ~k modlitbám vašim budu vám navrácen.
     [+Žd 13,2; ~Fp 1,25; 2,24]
23 Pozdravují tě +Epafras, (spoluvězeň můj pro Krista Ježíše,)
     [+Ko 1,7]
24 Marek, +Aristarchus, ~Démas a Lukáš, pomocníci moji.
     Ko 1,7; 4,12; [+Sk 12,12. 25; ~2Tm 4,10. 11]
25 Milost +Pána našeho Jezukrista budiž s duchem vaším. Amen.
     [+2Tm 4,22
List tento k Filemonovi psán byl z Říma po Onezimovi služebníku.

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Filemonovi:

[1]