KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Židům 6] [Židům 7] [Židům 8]

Epištola S. Pavla k Židům 7
Kněžství Levítské, potom i kněze Melchisedecha, jenž byl figurou Krista Pána kněze věčného, jadrně vysvětluje, 12. a kterak divným způsobem Kristus pravda všecky figury převyšoval, radostně vypravuje.

N ebo ten Melchisedech byl *král Sálem, kněz Boha nejvyššího, kterýž vyšel v cestu Abrahamovi, navracujícímu se od pobití králů, a dal jemu požehnání.
     *Gn 14,18
2 Kterémužto ^Abraham i desátek dal ze všeho. Kterýž nejprvé vykládá se král spravedlnosti, potom pak i král Sálem, to jest král pokoje,
     [^Gn 14,20]
3 Bez ^otce, bez matky, bez rodu, ani počátku dnů, ani skonání života nemaje, ale připodobněn jsa Synu Božímu, zůstává knězem věčně.
     [^6]
4 Pohleďtež tedy, kteraký ten byl, jemuž i desátky z kořistí dal Abraham patriarcha.
5 A ješto ti, kteříž jsou z synů Léví kněžství přijímající, *přikázaní mají desátky bráti od lidu podle Zákona, to jest od bratří svých, ačkoli pošlých z bedr Abrahamových,
     *Nu 18,21.[ 26]
6 Tento pak, jehož rod není počten mezi nimi, *desátky vzal od Abrahama, a tomu, kterýž měl ^zaslíbení, ~požehnání dal.
     *Gn 14,[~19]. 20; [Ř 4,13; Ga 3,16]
7 A jistě beze všeho odporu menší od většího požehnání béře.
8 A tuto desátky berou smrtelní lidé, ale tamto ten, o němž se vysvědčuje, že jest živ.
9 A ať tak dím, i sám Léví, kterýž desátky béře, v Abrahamovi desátky dal.
10 Nebo ještě v bedrách otce byl, když ^vyšel proti němu Melchisedech.
     [^Gn 14,18]
11 A protož byla-liť ^dokonalost spasení skrze Levítské kněžství, (nebo za toho kněžství vydán jest lidu Zákon,) jakáž toho byla potřeba, aby jiný kněz podle řádu Melchisedechova povstal, a nebyl již více *podle řádu Aronova jmenován?
     *5,10; [^18. 19]
12 A poněvadž jest kněžství přeneseno, musiloť také i Zákona přenesení býti.
13 Nebo ten, o kterémž se to praví, jiného jest pokolení, z kteréhožto žádný při oltáři v službě nebyl.
14 Zjevné jest zajisté, že z ^pokolení Judova pošel Pán náš, o kterémžto pokolení nic z strany kněžství nemluvil Mojžíš.
     [^Gn 49,10; Iz 11,1]
15 Nýbrž hojněji to zjevné jest i z toho, že povstal jiný kněz podle řádu Melchisedechova,
16 Kterýžto učiněn jest knězem ne podle zákona přikázaní tělesného, ale podle moci života neporušitelného.
17 Nebo svědčí Písmo, řka: *Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova.
     *5,6; [6,20]; Ž 110,4
18 Stalo se zajisté ^složení onoho předešlého přikázaní, protože ~bylo mdlé a neužitečné.
     [^Ga 4,9; ~Ř 8,3]
19 Nebo ničehož k dokonalosti nepřivedl Zákon, ale na místo jeho uvedena lepší ^naděje, skrze ~niž přibližujeme se k Bohu.
     [^J 1,17; Sk 13,38; Ř 3,21. 28; ~Ef 2,18]
20 A to tím lepší, že ne bez přísahy.
21 Nebo onino bez přísahy kněžími učiněni bývali, tento pak s přísahou, skrze toho, kterýž řekl k němu: ^Přisáhl Pán, a nebudeť toho litovati: Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova.
     [^Ž 110,4]
22 Takť lepší ^smlouvy prostředníkem učiněn jest Ježíš.
     [^8,6]
23 A také onino mnozí bývali kněží, protože smrt bránila jim vždycky trvati;
24 Ale tento poněvadž zůstává na věky, věčné má kněžství.
25 A protož i dokonale spasiti může všecky přistupující skrze něj k Bohu, vždycky jsa živ k ^orodování za ně.
     [^9,24; Ř 8,34]; [1Tm 2,5]
26 Takovéhoť ^zajisté nám slušelo míti nejvyššího kněze, svatého, nevinného, nepoškvrněného, odděleného ~od hříšníků, a jenž by vyšší nad nebesa učiněn byl,
     [^4,14. 15; ~1Pt 2,22]
27 Kterýž by nepotřeboval na každý den, *jako onino kněží, ^nejprv za své vlastní hříchy oběti obětovati, potom za za hříchy lidu. Neboť jest to učinil jednou, samého sebe obětovav.
     *[^]5,3; Lv 9,7; 16,6n
28 Zákon zajisté lidi mající nedostatky ustavoval za nejvyšší kněží, ale slovo přísežné, kteréž se stalo po Zákonu, ustanovilo Syna Božího dokonalého na věky.

 


Seznam kapitol knihyEpištola S. Pavla k Židům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]