Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 •  τᾷ λόγῳ πρὸς τοὺς μύρμηκας: 1
 • ἀ: 1
 • ἀόριστον: 1
 • ἀγένητον: 1
 • ἀγένητος: 1
 • ἀγῶνα τὸν πρῶτον καὶ μέγιστον τῆς ψυχῆς: 1
 • ἀγαλμάτων: 1
 • ἀγγελμάτων: 1
 • ἀγενές: 1
 • ἀγορανόμοι: 1
 • ἀγρίῳ ἐλέφαντι: 1
 • ἀδίκων: 1
 • ἀδολεσχῆσαι: 1
 • ἀεροπλαστεῖν: 1
 • ἀετίτης: 1
 • ἀθέσμους: 1
 • ἀκατασκεύαστον: 1
 • ἀκλήρων: 1
 • ἀκοῆς καυστήρια: 1
 • ἀκολούθως τῇ ἐν τῷ λέγειν τεραστὶως πιστικῇ δυνάμει: 1
 • ἀκολουθίας: 1
 • ἀκρότητας: 1
 • ἀλαζών: 1
 • ἀλαζονεία: 1
 • ἀλείφων: 1
 • ἀλλὰ κἂν τοὺς πεπονθότας τὴν περὶ τῆς μετενσωματώσεως ἄνοιαν ἀπὸ ἰατρῶν, τῶν καταβιβαζόντων τὴν λογικὴν φύσιν ὁτε μὲν ἐπὶ τὴν ἀλογον πᾶσαν, ὁτὲ δὲ καὶ ἐπὶ τὴν ἀφάνταστον: 1
 • ἀλλὰ καὶ ἑνώσει καὶ ἀνακράσει: 1
 • ἀλλὰ καὶ βουλόμεθα, οὐχ ὅπη ᾖ ἐκείνοις φίλον, ποιεῖν τὰ ἐκείνων: 1
 • ἀλλὰ καὶ μὴν νοηθὲν τὸ περὶ τῆς ἀναστάσεως μυστήριον: 1
 • ἀλλὰ μυθικώτερον συγκατατιθέμενον τῷ λόγῳ: 1
 • ἀλλόκοτα καὶ ἀμοιβαίας φωνάς: 1
 • ἀλλόκοτον: 1
 • ἀλλότρια ἀνατολῶν φρονοῦντες: 1
 • ἀλλ᾽ ἐκ κατασκευῆς: 1
 • ἀλλ᾽ εἰ μὴ πᾶν ἔργον: 1
 • ἀλληγορούμενα: 1
 • ἀμήτωρ τις καὶ ἄχραντος δαίμων: 1
 • ἀμύθητον: 1
 • ἀμουσότατα: 1
 • ἀνάλογον τῷ κείρεσθαι ἄνθρωπον, ἐνεργοῦντα τὸ παρέχειν ἑαυτὸν τῷ κείροντι: 1
 • ἀνάλυσις: 1
 • ἀνέτλασαν κατὰ περιόδους ταυτότητας, καὶ ἀπαραλλάκτους τοῖς ἰδίοις ποιοῖς καὶ τοῖς συμβεβηκόσιν αὐτοῖς: 1
 • ἀναισθήτου: 1
 • ἀναλογίαις τισὶ συνέδησε καὶ ἐκόσμησεν ὁ Θεός: 1
 • ἀναπαυσάμενος: 1
 • ἀναπλάσματα: 1
 • ἀναστοιχειωθῆναι: 1
 • ἀνατάσεως: 1
 • ἀνδραπόδοις: 1
 • ἀνδρεία: 1
 • ἀνεπαύσατο: 1
 • ἀνομία: 1
 • ἀνομίαν: 1
 • ἀντὶ τοῦ ἕσται: 1
 • ἀντὶ τοῦ πυρός: 1
 • ἀντιζώνη: 1
 • ἀντιπελαργοῦντος: 1
 • ἀξιούμενον: 1
 • ἀξιοῦμεν: 1
 • ἀπέραντον αἰῶνα: 1
 • ἀπίθανον: 1
 • ἀπὸ ξύλου: 1
 • ἀπὸ οἰκήματος: 1
 • ἀπὸ οἰκήματος ἐτείου: 1
 • ἀπὸ πρώτης προσβολῆς: 1
 • ἀπὸ πρώτης σπορᾶς γοήτων καὶ πλάνων ἀνθρώπων: 1
 • ἀπὸ τῆς πάντων μερίδος: 1
 • ἀπὸ τῆς παντελοῦς ἀκτημοσύνης: 1
 • ἀπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς: 1
 • ἀπὸ τῶν δικαίων τῶν πολλῶν: 1
 • ἀπὸ τῶν ψιλῶν ῥητῶν τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἀναιρῶν: 1
 • ἀπὸ τοῦ πλήθους: 1
 • ἀπό τινων εὐτελῶν καὶ ἰδιωτικῶν: 1
 • ἀπό τινων εὐτελῶς καὶ ἰδιωτικῶς: 1
 • ἀπόῤῥητα: 1
 • ἀπόῤῥοια: 1
 • ἀπαθέστατα: 1
 • ἀπαραλλάκτους: 1
 • ἀπαρτίζεται: 1
 • ἀπατεώνων: 1
 • ἀπεμφαῖνον: 1
 • ἀπερικάθαρτον ἑαυτον περιιδών: 1
 • ἀπλανής: 1
 • ἀπλανῆ: 1 2 3
 • ἀπλανεῖς: 1
 • ἀποῤῥοίας: 1
 • ἀπογραψάμενός τις γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἵστατο πρὸς τὸ πονηρὸν εἶναι τὸν δημιουργόν: 1
 • ἀποδεικτέον: 1
 • ἀποδεκτέον: 1
 • ἀποκατάστασις: 1
 • ἀποκληρωτικῶς: 1 2
 • ἀποστρέψαι: 1
 • ἀποφοράς: 1
 • ἀπρόσλογα: 1
 • ἀργὸς λόγος: 1
 • ἀριθμόν: 1
 • ἀρχήν: 1
 • ἀρχαῖα ἔθη: 1
 • ἀρχαιότητος: 1
 • ἀρχαιολογίας: 1
 • ἀρχηγέτην: 1
 • ἀρχηγοῦ τῶν καλῶν: 1
 • ἀρχοντικῶν: 1
 • ἀσώματα: 1
 • ἀσώματον: 1 2 3 4
 • ἀσκαλαβώτης: 1
 • ἀσπασαμένοις: 1
 • ἀστείους: 1 2
 • ἀστεῖον: 1
 • ἀστραγαλώμενοι: 1
 • ἀσχημοσύνην: 1
 • ἀφιλόσοφον χλεύην: 1
 • ἀφορμὰς ἔχον πρὸς ἀρετήν: 1
 • ἀφορμήν: 1
 • ἀφορμῶντας: 1
 • ἀψευδῆ: 1
 • ἁῤῥητοποιους οὐκ ἴσασι: 1
 • ἁγίων: 1
 • ἁγιστείας: 1
 • ἁλῶν καὶ τραπέζης: 1
 • ἁπαξαπλῶς: 1
 • ἁπλῶς: 1
 • ἁψῖδα: 1 2
 • ἃς προσάγομεν αὐτῷ, ὡς διὰ μεταξὺ ὄντος τῆς τοῦ ἀγενήτου και τῆς τῶν γενητῶν πἄντων φύσεως: 1
 • ἄγχιστα δὲ τούτοις πᾶσι συμπολιτεύομενον: 1
 • ἄλλα τε, καὶ δύο ἄττα, μεῖζον τε καὶ μικρότερον υἱοῦ καὶ πατρός: 1
 • ἄλλους: 1 2
 • ἄλλως: 1
 • ἄμωμος: 1
 • ἄνθραξ: 1
 • ἄρχοντας: 1
 • ἄτιμον: 1
 • ἄϋλον: 1
 • ἅπαξ εἰρημένον: 1
 • ἅπαξ λεγ: 1
 • ἆρα γὰρ ὡς ἔτυχε: 1
 • ἐὰν δυνώμεθα κατακούειν τῆς περὶ προσευχῆς κυριολεξίας καὶ καταχρήσεως: 1
 • ἐῤῥωμένως: 1
 • ἐγγύς γε τοῦ βεβαιωθῆναι γεγενημένος: 1
 • ἐγγαστριμύθοις: 1
 • ἐθυμώθη: 1
 • ἐκ κατασκευῆς: 1
 • ἐκ παρακολουθήσεως γεγένηται τῆς πρὸς τὰ προηγούμενα: 1
 • ἐκ πολλῆς συνουσίας γινομένης περὶ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ, καὶ τοῦ συζῇν: 1
 • ἐκ πρεσβυτέρων αἰτιῶν: 1
 • ἐκ προτέρων τινῶν κατορθωμάτων: 1
 • ἐκ τῶν μηρῶν: 1
 • ἐκ τοῦ ἐν αὐτοῖς αὐτεξουσίου ἐληλυθός: 1
 • ἐκκλησία: 1 2
 • ἐκλαμβάνειν: 1
 • ἐκλεῖπον: 1
 • ἐκστάσεων: 1
 • ἐλέγχῃ: 1
 • ἐλεύθερον ἀναλαβόντες φρόνημα: 1
 • ἐμπολιτεύεται: 1
 • ἐμφυσώμενον: 1
 • ἐν ἀπευκταίῳ πράματι: 1
 • ἐν ἐλαίας πυρῆνι: 1
 • ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη: 1
 • ἐν ᾽Ιησοῦ τῷ τοῦ Ναυῆ: 1
 • ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ: 1
 • ἐν εὐτελεῖ καὶ εὐκαταφρονήτῳ λέξει: 1
 • ἐν καταστάσει ἔσεσθαι ἡμέρας: 1
 • ἐν μέρει ἑορτῆς: 1
 • ἐν μέσοις: 1
 • ἐν οἷς πολλοὶ σεμνύνονται: 1
 • ἐν σώματι ἀντιτύπῳ ἐγηγέρθαι: 1
 • ἐν τύποις: 1
 • ἐν τῇ διηγήσει τῆς περὶ τῶν νοητῶν ἀκολουθίας: 1
 • ἐν τῇ παραδοχῇ τῆς θειότητος: 1
 • ἐν τῷ ᾽Αδάμ: 1
 • ἐν τοῖς ἐκείνης γενεθλίοις: 1
 • ἐν τοῖς καθαρωτάτοις τοῦ κόσμου χωρίοις ἐπουρανίοις, ἢ καὶ τοῖς τούτων καθαρωτέροις ὐπερουρανίοις: 1
 • ἐν τοιαῦτῃ τύχῃ καθέστηκε: 1
 • ἐν ψυχῶν γένει: 1
 • ἐνέργεια: 1
 • ἐναντίοι ὄντες τοῖς ἁπὸ τοῦ κλήρου τοῦ Θεοῦ, ἔρημοί εἰσι Θεοῦ: 1
 • ἐναντίον τὸν μὲν κολαζόμενον πᾶσιν ἑωρᾶσθαι, ἀναστάντα δὲ ἑνί: 1
 • ἐναντίον τῷ κολαζόμενον μὲν: 1
 • ἐνδείᾳ: 1
 • ἐνεῖδον: 1
 • ἐνεθυμήθη: 1
 • ἐνεθυμήθην: 1
 • ἐνεργείᾳ: 1
 • ἐνεργεῖν κατὰ Μωϋσέως: 1
 • ἐνεφύσησεν: 1
 • ἐνθουσιᾷν: 1
 • ἐντρέχειαν: 1
 • ἐντυπωθήσεται: 1
 • ἐξ ἀρχῆς: 1
 • ἐξ οὐκ ὄντων: 1
 • ἐξαίρετόν τι χρῆμα: 1
 • ἐξειλήφασι τὰ κατὰ τὸν τόπον: 1
 • ἐξεταστήν: 1
 • ἐξευτελίζοντες: 1
 • ἐξορχουμένας καὶ σοφιστρίας: 1
 • ἐπὰν ἐπακούσῃ τοῦ παρ᾽ ἑαυτοῦ πάντα ποιήσαντος: 1
 • ἐπὶ μέρους γίνεται αὐτῆς: 1
 • ἐπὶ πλεῖον ἐμφορηθέντας: 1
 • ἐπὶ τὰ κρείττονα: 1
 • ἐπὶ τέγους: 1
 • ἐπὶ τῆς πλάσεως: 1
 • ἐπὶ τῶν δυνάμεων: 1
 • ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ὑποκειμένοις: 1
 • ἐπὶ τοῦτο πράξεως: 1
 • ἐπίγνωσιν Θεοῦ εὑρήσεις: 1
 • ἐπίσημα: 1
 • ἐπαΐων: 1
 • ἐπαοιδοῖς: 1
 • ἐπεὶ ἐκολάσθη: 1
 • ἐπεὶ ἴσμεν: 1
 • ἐπεσκοπήθησαν: 1
 • ἐπεστηριγμένον: 1
 • ἐπι πλεῖον ἀπειθοῦντος: 1
 • ἐπιδεῆ: 1
 • ἐπιδημήσῃ: 1
 • ἐπιμόνως βεβαμμένοι: 1
 • ἐπιμερὴς γίνεται αὐτὸς: 1
 • ἐπιπνοίας: 1
 • ἐπισημασίας: 1
 • ἐπιστήμη: 1
 • ἐπιστρέψαι: 1
 • ἐπιτηδείοις: 1
 • ἐπιφανείας: 1 2
 • ἐπολιτεύετο: 1
 • ἐρηρεισμένης: 1
 • ἐροῦμέν τε· ὅτι μήποτε τὸ καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν παραλαμβάνεσθαι τὰ ὀνόματα τῶν τριῶν τούτων γεναρχῶν τοῦ ἔθνους, τῇ ἐναργείᾳ καταλαμβανόντων, οὐκ εὐκαταφρόνητα ἀνύεσθαι ἐκ τῆς κατεπικλήσεως αὐτῶν, παρίστησι τὸ θεῖον τῶν ἀνδρῶν: 1
 • ἐρωτᾶν: 1
 • ἐς ὅσον εἰσὶ τὰ τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ ἀπὸ φωτὸς ἀϊδίου ἀπαυγάσματος φρονοῦντες: 1
 • ἐσεμνολόγει: 1
 • ἐσθητων: 1
 • ἐστραγγαλωμένοι: 1
 • ἐσωτερικῶν καὶ ἐποπτικῶν: 1
 • ἐτεκε καὶ ἐν γαστρὶ ἔσχε, καὶ ἔτεκεν υἱόν: 1
 • ἐτερατεύσατο: 1
 • ἐτροποφόρησεν: 1
 • ἐτροφόρησεν: 1
 • ἐφάπτεται: 1
 • ἑαυτῶν: 1
 • ἑαυτῷ ἀνθυποφέρει: 1
 • ἑαυτῷ συνάπτει: 1
 • ἑνὸς φυραμάτος τῶν λογικῶν ὑποστάσεων: 1
 • ἑπτάπυλος: 1
 • ἑστίαν: 1
 • ἑταιρίου: 1
 • ἑτοίμους: 1
 • ἑωραμένους οὐ βεβαίους ἔσεσθαι ἐν τῇ ἐπιστροφῇ: 1
 • ἔννοια: 1
 • ἔννοιαν: 1
 • ἔνυδρον: 1
 • ἔξω: 1
 • ἔξωρον: 1
 • ἔπεσε: 1
 • ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις .: 1
 • ἔτι και ναός ἐστι τοῦ Θεοῦ το σῶμα τοῦ τοιαύτην ἔχοντος ψυχὴν, καὶ ἐν τῇ ψυχῇ διὰ τὸ κατ᾽ εἰκόνα, τὸν Θεόν: 1
 • ἔχει δέ τινα καὶ καθ᾽ αὑτὸ άπολογίαν: 1
 • ἔχει τὶ εὐλαβές: 1
 • ἔχεις ἄνθρακας πυρός, κάθισαι ἐπ᾽ αὐτούς, οὗτοι ἔσονταί σοι βοήθεια: 1
 • ἕωλα: 1
 • ἕως ἂν ἔλθῃ ᾧ ἀπόκειται: 1
 • ἕως ἂν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ: 1
 • ἠν ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • ἠστραγαλωμένοι: 1
 • ἡ ἀμυντικὴ καὶ ἀνταποδοτικὴ τῶν χειρόνων προαίρεσις: 1
 • ἡ ἡμετέρα τελείωσις οὐχὶ μηδὲν ἡμῶν πραξάντων γίνεται: 1
 • ἡ κοινὴ ἔννοια: 1
 • ἡ τῆς ἀληθείας οὐσία: 1
 • ἡ ψυχὴ πάσης σαρκὸς αἶμα αὐτοῦ ἐστι: 1
 • ἡγεμονίαις: 1
 • ἡγεμονικόν: 1
 • ἡμέρῳ: 1
 • ἡμᾶς: 1
 • ἡμῶν: 1
 • ἡμεῖς μὲν ἐδόξαμεν, ὁ δὲ Θεὸς ταῦτα ἐδωρήσατο: 1
 • ἡμερότητος .: 1
 • ἡρυθροδανωμένα: 1
 • ἢ: 1
 • ἢ ἁμαρτανόντας, ἢ μεταγνόντας: 1
 • ἢ ἥρωας ἐκ μεταβολῆς συστάντας ἀγαθῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς: 1
 • ἢ καὶ τὰ δημιουργἠματα: 1
 • ἢ κατά τὴν αὐτοῦ βούλησιν δόξῃ πεπλανημένῃ φαντασιωθείς: 1
 • ἢ τῆς τοῦ νοῦ ἀθανασίας: 1
 • ἢ τοὺς μὲν ἐν σκότῳ που ἐκ γοητείας οὐκ ὀρθῆς τυφλώττουσιν, ἢ δι᾽ ἀμυδρῶν φασμάτων ὀνειρώττουσιν ἐγχρίμπτειν λεγομένους, εὖ μάλα θρησκεύειν: 1
 • ἢτοι διαβαλοῦμεν τοῖς αὐτὴν μὴ παραδεξαμένοις, καὶ ἐγκαλέσομεν τῇ ἱστορία ὡς οὐκ ἀληθεὶ, ἤ δαιμόνιόν τι φησομεν παραπλήσιον τοῖς ἐπιδεικνυπένοις γόησιν ἀπατῆ ὀφθαλμῶν πεποιηκέναι καὶ περὶ τὸν ᾽Αστυπαλαιέα: 1
 • ἤ: 1
 • ἤ τινος πιθανότητος λόγου: 1
 • ἥτις ἐστὶ τὸ κακόν: 1
 • ἦθος γὰρ ἀνθρώπειον μὲν οὐκ ἔχει γνώμας, θεῖον δὲ ἔχει: 1
 • ἰδιότητος: 1
 • ἰδιοπραγίαν τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς: 1
 • ἰδιωτικήν: 1
 • ἰδιωτικῶν: 1
 • ἱέραξ: 1
 • ἱερομηνίας: 1
 • ἱματιον: 1
 • ἱστορίαν: 1
 • ἴχνος ἐνθουσιασμοῦ: 1
 • ἴϋγξ: 1
 • ἵνα δόξῃ μετὰ τῶν ἀτελέστων τελετῶν, καὶ τῶν καλουσῶν δαίμονας μαγγανειῶν, οὐχ ὑπὸ ἀγαλματοποιῶν μόνων κατασκευάζεσθαι θεὸς, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ μάγων, καὶ φαρμακῶν, καὶ τῶν ἐπῳδαῖς αὐτῶν κηλουμένων δαιμόνων: 1
 • ἵνα κοινότερον τῷ ἐλέει χρήσωμαι: 1
 • ἵνα τὶ ὠφεληθῇ: 1
 • ὀλίγα: 1
 • ὀλοθρεύων: 1
 • ὀρτύγων: 1
 • ὀφθαλμούς: 1 2
 • ὁ ἀκρωτηριάσας ἑαυτὸν μὴ γενέσθω κληρικός: 1
 • ὁ ἐπὶ τῆς σκηνῆς φιλόσοφος: 1
 • ὁ δὲ ῎Αμμων οὐδέν τι κακίων διαπρεσβεῦσαι τὰ δαιμόνια, ἢ οἱ ᾽Ιουδαίων ἄγγελοι: 1
 • ὁ δυσὶ γάμοις συμπλακεὶς μετὰ τὸ βάπτισμα, ἢ παλλακὴν κτησάμενος, οὐ δύναται εἶναι ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ: 1
 • ὁ θεὸς πατρὸς ἐκλεκτοῦ τῆς ἠχοῦς, καὶ ὁ θεὸς τοῦ γέλωτος, καὶ ὁ θεὸς τοῦ πτερνιστοῦ: 1
 • ὁ καιρὸς συνεσταλμενος: 1
 • ὁ κατά τινας Σκηνικὸς φιλόσοφος: 1
 • ὁ λόγος: 1 2
 • ὁ τὴν ἀλήθειαν ἐκπεριλαμβάνων: 1
 • ὁ τεχνικὸς λόγος: 1
 • ὁδοί: 1
 • ὁμοίως: 1 2
 • ὁπλίζων: 1
 • ὁπροηγούμενος: 1
 • ὁρμητική: 1 2
 • ὁσίας ἕνεκεν: 1
 • ὁσον ἐπὶ τῆ ὑποκειμένῃ φύσει: 1
 • ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὑτῷ χαρᾶς: 1
 • ὄλεθρον: 1
 • ὄνου σκιά: 1
 • ὄξος: 1
 • ὅ τι ποτ᾽ ἂν χωρῇ γιγνώσκειν: 1
 • ὅμοιος: 1
 • ὅμως δ᾽ ἀπολογησόμεθα, ὅτι οὐ φῂς, ὦ Κέλσε, ὧς ἐν φαρμάκου μοίρα ποτὲ δίδοται χρῆσθαι τῷ πλανᾷν καὶ τῷ ψεύδεσθαι ;: 1
 • ὅπως ποτὲ ἄλλως ὄντων: 1
 • ὅσα περὶ τούτου καὶ παρὰ τῷ Παύλῳ πεφιλοσόφηται: 1
 • ὅσιον: 1
 • ὅσοι: 1
 • ὅσοι γε: 1
 • ὅσον: 1
 • ὅσον ἐπὶ τῷ καθ᾽ ἑαυτοὺς τηρεῖσθαι: 1
 • ὅσον γε: 1
 • ὅστις ποτ᾽ ἂν χωρῇ: 1
 • ὅταν δὲ τὰ ἐναντία ὁ σὸς διδάσκαλος ᾽Ιησοῦς, καὶ ὁ ᾽Ιουδαίων Μωϋσῆς, νομοθετῇ: 1
 • ὅτε διὰ τοῦ Πυθίου στομίου περικαθεζομένῃ τῇ καλουμένῃ προφήτιδι πνεῦμα διὰ τῶν γυναικείων ὑπεισέρχεται τὸ μαντικὸν, ὁ ᾽Απόλλων, τὸ καθαρὸν ἀπὸ γηίνου σώματος: 1
 • ὅτι ἡ τῶν ὀνομάτων φύσις οὐ θεμένων εἰσὶ νόμοι: 1
 • ὅτι καὶ πάντη τεταγμένως αὐτὴν ἀφανίζων συμφερόντως τῷ παντί: 1
 • ὅτι και ἐπὶ τῶν σφόδρα ἀποτυγχανομένων βουλευτῶν καὶ ἀρχόντων ἐκκλησίας Θεοῦ, καὶ ῥαθυμότερον παρὰ τοὺς εὐτονωτέρως βιοῦντας, οὐδὲν ἧττόν ἐστιν εὑρεῖν ὡς ἐπίπαν ὑπεροχὴν, τὴν ἐν τῇ ἐπὶ τὰς ἀρετὰς προκοπῆ, παρὰ τὰ ἔθη τῶν ἐν ταῖς πόλεσι βουλευτῶν καὶ ἀρχόντων: 1
 • ὅτι κρεῖττον εὕρομεν: 1
 • ὅτι τίς ποτέ ἐστιν ἡ φύσις τοῦ νοῦ, καὶ τοῦ ἐν τοῖς προφήταις λόγου: 1
 • ὐπὸ ἕξεως μόνης: 1
 • ὑακίνθινα δερματα: 1
 • ὑγιές: 1
 • ὑμᾶς: 1
 • ὑπὲρ ἐπιστροφῆς: 1
 • ὑπὲρ αὐτῶν: 1
 • ὑπὲρ τὰ σώματα: 1
 • ὑπὸ λογικῶν πιθανοτήτων: 1
 • ὑπὸ οἰκείων καὶ ὁμοήθων: 1
 • ὑπὸ τῆς λέξεως ἑλκόμενοι τὸ ἀγωγὸν ἄκρατον ἐχούσης: 1
 • ὑπὸ τῶν προφητῶν: 1
 • ὑπόστασις: 1
 • ὑπ᾽ ἐνυπαρχούσης ἀφαντάστου φύσεως διοικουμένων: 1
 • ὑπεξαιρομένου τοῦ κατὰ τὸν ᾽Ιησοῦν νοουμένου ἀνθρώπου: 1
 • ὑπερνικῶμεν: 1
 • ὑποκαταβῇ: 1
 • ὑπομεμνημένας: 1
 • ὑποτεμνομένας: 1
 • ὑποτυπώσεις: 1
 • ὑπωπιάζω: 1
 • ὕλη: 1 2 3
 • ὕλην: 1
 • ὕλην τινὰ διαφορας: 1
 • ὕλης: 1
 • ὕπαρ: 1
 • ὕφος: 1
 • ὠμότης: 1
 • ὠφελείας: 1
 • ὡς ἐκείνοις ἀρκεῖσθαι: 1
 • ὡς ἐν ἀλλοτρίοις τοῖς τῇδε: 1
 • ὡς ἐν ἐπιδρομῇ: 1
 • ὡς ἐν ἐπιτομ: 1
 • ὡς δὴ μεταξὺ ὄντος: 1
 • ὡς δικαιωθησομένους: 1
 • ὡς εἰκὸς μᾶλλον πόρρω ὄντες τῆς ἀξίας τῶν ἔξω: 1
 • ὡς εὐθεώρητον: 1
 • ὡς θανάτου καὶ νοῦ διεξαγωγὴν ἕξοντος: 1
 • ὡς θεῖον ἄνδρα: 1
 • ὡς κἄν τὸ τυχὸν ἀκολασίας κἂν ἐπ᾽ ὀλίγον γευσαμένου: 1
 • ὡς κατὰ νόμους αὐτῶν ἄρχοντος: 1
 • ὡς οὐ κοινωνήσαντος τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, οὐδ᾽ ἀναλαβόντος τὴν ἐν ἀνθρώποις σάρκα ἐπιθυμοῦσαν κατὰ τοῦ πνεύματος: 1
 • ὡς παριστάντα: 1
 • ὡς περιηχηθεὶς τὰ περὶ ταπεινοφροσύνης: 1
 • ὡς ψευδῆ ἐκτήσαντο οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ὑετίζων: 1
 • ὡσπεγεὶ δευσοποιηθέντες απὸ τῆς κακίας: 1
 • ὡσπερεὶ παιδευθέντας: 1
 • ὡσπερεὶ τῶν καλουμένων ἀντιπεπονθότων ἐστίν: 1
 • ὥσπερ μάγειρος: 1
 • ὥσπερ οὐ δύναται τὸ πεφυκὸς γλυκαίνειν τῷ γλυκυ τυγχάνειν πικράζειν, παρὰ την αὐτοῦ μόνην αἰτίαν: 1
 • ὥστε ὀϊστῷ βέλει συμφέρεσθαι: 1
 • ὥστε καὶ ἡ αὐτὴ ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ: 1
 • ὥστε μηδὲν διαφέρειν παραπλήσιον εἶναι λέγειν γοητειαν της ᾽Ιησοῦ τῇ Μωϋσέως: 1
 • ὦ γενναῖε: 1
 • ὦ οὗτος: 1
 • ὦ πιστότατοι: 1
 • ὧν ἓν μὲν ὄνομα· δεύτερον δὲ λόγος· τὸ δὲ τρίτον εἴδωλον· τὸ τέταρτον δὲ ἐπιστήμη: 1
 • ὧν ἴχνη ἐν τοῖς γεγραμμένοις εὑρίσκοντες ἀφορμὰς ἔχομεν θεολογεῖν: 1
 • ὧν ᾽Ιησοῦς αἰσθητῶν: 1
 • ᾖ: 1
 • ᾠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν: 1
 • ᾽Αγορανόμοι: 1
 • ᾽Αλλὰ γὰρ καὶ τὴν καταβᾶσαν εἰς ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ εἰς ἀνθρωπίνας περιστάσεις δύναμιν, καὶ ἀναλαβοῦσαν ψυχὴν καὶ σῶμα ἀνθρώπινον, ὲώρων ἐκ τοῦ πιστευεσθαι μετὰ τῶν θειοτέρων συμβαλλομένην εἰς σωτηρίαν τοῖς πιοτεύουσιν: 1
 • ᾽Αλλὰ τὴν μὲν τάξιν καὶ σύνθεσιν καὶ φράσιν τῶν ἀπὸ φιλοσοφίας λόγων: 1
 • ᾽Αμφίβολοι: 1
 • ᾽Ανάβασις Μωυσέως: 1
 • ᾽Ανάληψις: 1 2
 • ᾽Αντίχθονες: 1
 • ᾽Αποπομπαῖος: 1
 • ᾽Αρχάς: 1
 • ᾽Αχιλλεύς: 1
 • ᾽Εκδοχήν: 1
 • ᾽Επὰν τὸ προκείμενον ᾖ παραστῆσαι καὶ τὰ τῆς κατὰ τὸν τόπον ἱσνορίας τίνα ἔχοι λόγον, καὶ τὰ τῆς περὶ αὐτοῦ ἀναγωγῆς: 1
 • ᾽Επὶ τὸν τυφλὸν πλοῦτον, καὶ ἐπὶ τὴν σαρκῶν καὶ αἱμάτων καὶ ὀστέων συμμετρίαν ἐν ὑγιείᾳ καὶ εὐεξίᾳ, ἢ την νομιζομένην εὐγένειαν: 1
 • ᾽Επ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν: 1
 • ᾽Επαύλεις: 1
 • ᾽Επειγούσης χρείας ἐκκλησιαστικῶν ἕνεκα πραγμάτων: 1
 • ᾽Επιτρίψαι: 1
 • ᾽Ογδοάδος: 1
 • ᾽Οφιᾶνοι: 1
 • ᾽Ωγήν, ὠκεανός: 1
 • ᾽Ωγηνόν: 1
 • ᾽Ωσφράνθη τῆς ὀσμῆς τῶν τοῦ υἱοῦ θειοτέρων ἱματίων: 1
 • ῎Ετι δε ὅτι καὶ κατὰ τὸ τῷ λόγῳ ἀρέσκον, πολλῷ διαφέρει μετὰ λόγου καὶ σοφίας συγκατατίθεσθαι τοῖς δόγμασιν, ἤπερ μετὰ ψιλῆς τῆς πίστεως· καὶ ὅτι κατὰ περίστασιν καὶ τοῦτ᾽ ἐβουλήθη ὁ Λόγος, ἵνα μὴ πάντη ἀνωφελεῖς ἐάσῃ τοὺς ἀνθρώπους, δηλοῖ ὁ τοῦ ᾽Ιησοῦ γνήσιος μαθητής: 1
 • ῏Αρα γὰρ ἤθελε φαντασιουμένοις τοῖς ἀνθρώποις ὑπὸ Θεοῦ, ἀπειληφότος μὲν ἀθρόως τὴν κακίαν, ἐμφύοντος δὲ τὴν ἀρετὴν, τὴν ἐπανόρθωσιν γενέσθαι: 1
 • ῞Επεχε, μὴ δι᾽ ἡμᾶς ἄλλο τὶ φρονήσης: 1
 • ῞Ολον τὸν νοῦν φιλοτιμητέον καταλαμβάνειν, συνείροντα τὸν περὶ τῶν κατὰ τὴν λέξιν ἀδυνάτων λόγον νοητῶς τοῖς οὐ μόνον οὐκ ἀδυνάτοις, ἀλλὰ καὶ ἀληθέσι κατὰ τὴν ἱστορίαν, συναλληγορουμένοις τοῖς ὅσον ἐπὶ τῇ λέξει, μὴ γεγενημένοις: 1
 • ῞Οτι ἐχρῆν αὐτὸν (ὣς φησι) φειδόμενον ἀνθρώπων αὐτὰς ἐκθέσθαι τὰς προφητείας, καὶ συναγορεύσαντα ταῖς πιθανότησιν αὐτῶν, τὴν φαινομένην αὐτῶν ἀνατροπὴν τῆς χρήσεως τῶν προφητικῶν ἐκθέσθαι: 1
 • ῥαθυμοτερων: 1
 • ῾Ενάς: 1
 • ῾Ο Θεὸς ἀγαθός ἐστι, καὶ καλὸς, καὶ εὐδαίμων, καὶ ἐν τῷ καλλίστῳ καὶ ἀρίστῳ: 1
 • ῾Ως γενομένου ἡγεμόνος τῇ καθὸ Χριστιανοί ἐσμεν γενέσει ἡμῶν: 1
 • ’Αληθὴς Λόγος: 1
 • Δύναμεις: 1
 • Δῆλος οὐκ ἔτι δῆλος, ἄδηλα δὲ πάντα τοῦ Δήλου: 1
 • Δικαιωτής: 1
 • Δικαστής: 1
 • Δοξάριον: 1
 • Εἰ και παρὰ τοῖς φιλοτιμοτέροις δύναται σώζειν ἕκαστον αὐτῶν, μετὰ τοῦ μὴ ἀθετεῖσθαι τὴν κατὰ τὸ ῥητὸν ἑντολην, βάθη Θεοῦ σοφίας: 1
 • Εἰ μὴ ἄρα Κέλσος καὶ οἱ ᾽Ετικούρειοι οὐ φήσουσι κούφην εἶναι ἐλπίδα τὴν περὶ τοῦ τέλους αὐτῶν τῆς ἡδονῆς, ἥτις κατ᾽ αὐτούς ἐστι τὸ ἀγαθὸν, τὸ τῆς σαρκὸς εὐσταθὲς κατάστημα, καὶ τὸ περὶ ταύτης πιστὸν ᾽Επικούρῳ ἔλπισμα: 1
 • Εἰς ἀπεραντολογίαν ἐληλύθασι: 1
 • Εἰσὶ γάρ τινες εἱρμοὶ καὶ ἀκολουθίαι ἄφατοι καὶ ἀνεκδιήγητοι περὶ τῆς κατὰ τὰς ἀνθρωπίνας ψυχὰς διαφόρου οἰκονομίας: 1
 • Εἶπα, Σοφισθήσομαι · καὶ αὕτη ἐμακρύνθη ἀπ᾽ ἐμοῦ, μακρὰν ὑπέρ ὃ ἦν, καὶ βαθὺ βάθος, τίς εὑρήσει αὐτό: 1
 • Θεῖόν τι καὶ ἱερὸν χρῆμα γεγονέναι τὸν ᾽Ιησοῦν: 1
 • Θεοῦ: 1
 • Ιαμα καταπαύσει ἁμαρτιας μεγάλας: 1
 • Κίρκας καὶ κύκηθρα αἱμύλα: 1
 • Κόσμου: 1
 • Καὶ ὥσπερ οὐ τὸ τυχὸν τῶν ψευδομένων ἐν γεωμετρικοῖς θεωρήμασι ψευδογραφούμενόν τις ἂν λέγοι, ἢ καὶ ἀναγράφοι γυμνασίου ἕνεκεν τοῦ ἀπὸ τοιούτων: 1
 • Καὶ Σάμος ἄμμος ἔσῃ, καὶ Δῆλος ἄδηλος: 1
 • Καὶ σὺ δὲ ἀπόγραψαι αὐτὰ σεαυτῷ τρισσῶς, εἰς βσυλὴν καὶ γνῶσιν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου · διδάκω οὖν σε ἀληθῆ λόγον, καὶ γνῶσιν ἀληθῆ ὑπακούειν, τοῦ ἀποκρίνεσθαί σε λόγους ἀληθείας τοῖς προβαλλομένοις σοι: 1
 • Κατὰ Κέλσον: 1
 • Καταδεεστέρους: 1
 • Κυρίου: 1
 • Λέβης: 1
 • Λόγος ἀληθής: 1
 • Λόγος προτρεπτικὸς  εἰς μαρτύριον: 1
 • Μεγαλοφυῶς ὑπερεωρακέναι τοὺς κατηγόρους: 1
 • Μονάς: 1
 • Μονόγαμον: 1
 • Μυρίων ὅσων κἀκεῖ, ὡς δἰ ὀπῆς, μεγίστων καὶ πλείστων νοημάτων οὐ βραχεῖαν ἀφορμὴν παρεχόντων: 1
 • Νοῦς: 1
 • Οἱονεὶ κωλύεται, κατηγορήσας ὡς βούλεται, ἀπολογεῖσθαι τοὺς δυναμένους ὡς πέφυκεν ἔχειν τὰ πράγματα: 1
 • Οὐ γὰρ, καθάπερ οἱ Στωϊκοὶ, ἁθέως, πάνυ τὴν αὐτὴν ἀρετὴν ἀνθρώπου λέγομεν καὶ Θεοῦ: 1
 • Οὐ μόνον οὖν οὐχ ὁ νεκρὸς ἀθάνατος, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁ πρὸ τοῦ νεκροῦ ᾽Ιησοῦς ὁ σύνθετος ἀθάνατος ἦν, ὅς γε ἔμελλε τεθνήξεσθαι: 1
 • Οὐδὲ τούτων πάντη ἄκρατον τὴν ἱστορίαν τῶν προσυφασμένων κατὰ τὸ σωματικὸν ἐχόντων, μὴ γεγενημένων · οὐδὲ τὴν νομοθεσίαν καὶ τὰς ἐντολὰς πάντως τὸ εὔλογον ἐμφαίνοντα: 1
 • Πᾶσα γὰρ ἀρχὴ πατριῶν τῶν ὡς πρὸς τὸν τῶν ὅλων Θεὸν, κατωτέρω ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ἤρξατο τοῦ μετὰ τὸν τῶν ὅλων Θεὸν καὶ πατέρα: 1
 • Παράστησον τοὺς διδασκάλους ἄλλους παρὰ τοὺς φιλοσοφίας διδασκάλους, ἢ τοὺς κατά τι τῶν χρησίμων πεποιημένους: 1
 • Παρ᾽ οἶς εἰσι τελεταὶ, πρεσβευόμεναι μὲν λογικῶς ὑπὸ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς λογίων, συμβολικῶς δὲ γινόμεναι ὑπὸ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς πολλῶν καὶ ἐπιπολαιοτέρων: 1
 • Πεποίηκεν ἀντὶ σπερματικοῦ λόγου, τοῦ ἐκ μίξεως τῶν ἀῤῥένων ταῖς γυναιξὶ, ἄλλῳ τρόπῳ γενέσθαι τὸν λόγον τοῦ τεχθησομένου: 1
 • Περὶ ’Αρχῶν: 1 2 3
 • Περὶ Εὐχῆς: 1
 • Προκαταληφθεὶς ὡς ὑπο φίλτρων τῶν Αἰγυπτίων: 1
 • Σαφῶς ἐναργές: 1
 • Σηγώρ: 1
 • Σιβυλλιστάς: 1
 • Σοφός: 1
 • Στρωματεῖς: 1
 • Συγγενεῖς εἰσιν αἱ προσηγορίαι: 1
 • Σφόδρα τοῦ πρὸς τί καὶ ἕνεκα τίνος εὑρισκομένου τοῖς τούτων ἐπιμελομένοις, περὶ τὰς ὁρμὰς, καὶ τὰς φαντασίας, καὶ φύσεις τῶν ζώων, καὶ τὰς κατασκευὰς τῶν σωμάτων: 1
 • Σχόλια: 1
 • Τὰ ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω.: 1
 • Τάχα δὲ καὶ οἱ πεισθέντες περὶ τοῦ θύραθεν νοῦ, ὡς θανάτου καινοῦ διεξαγωγὴν ἕξοντος: 1
 • Τὴν σύντροφον φωνήν: 1
 • Τί τὸ γεγονός; Αὐτὸ τὸ γενησόμενον.  Καὶ τί τὸ πεποιημένον ; Αὐτὸ τὸ ποιηθησόμενον.  Καὶ οὐκ ἔστι πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον.  ῝Ος λαλήσει καὶ ἐρεῖ.  ῎Ιδε τοῦτο καινόν ἐστιν ἤδη γέγονεν ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς γενομένοις ἀπὸ ἔμτροσθεν ἡμῶν: 1
 • Τόμοι: 1
 • Τῆς ἔξω καλουμένης: 1
 • Τῆς καινοτομίας: 1
 • Τινὲς παρεκδοχαί: 1
 • Τοῦ, κατά: 1
 • Φαίνων: 1
 • Φαρμακεία: 1
 • Φιλοκαλία: 1
 • αἰθερίου: 1
 • αἰνίγματα: 1 2
 • αἰσθητῶν: 1
 • αἰσθητῶς: 1
 • αἰσθητοῦ θεοῦ: 1
 • αἰτεῖν: 1
 • αἱ φύσεις τῶν ἡμερῶν: 1
 • αἱρέσεις: 1
 • αὐτὸ τὸ βιβλίον: 1
 • αὐτὸς ἔφα: 1
 • αὐτόθεν: 1 2 3 4
 • αὐτῶν: 1
 • αὐτῷ σώματι: 1
 • αὐτοὶ γὰρ ἑαυτοῖς περιπίπτετε: 1
 • αὐτοῦ: 1
 • αὐτομολήσοντας: 1
 • αὐτομολεῖν: 1 2
 • αὐτοτελής: 1
 • αὐτουργόν: 1
 • αὑτοῦ: 1
 • αι ἐκκλησίαι: 1
 • ακομψοι: 1
 • αποτεταγμένως: 1
 • βέλει: 1
 • βίαιοι: 1
 • βαναύσων: 1
 • βδελύσσεται: 1
 • βδελυρόν: 1
 • βιᾷ: 1
 • βούλημα: 1
 • βούλομαι: 1
 • βούλονταί: 1
 • βουλήματι: 1
 • βουλήν: 1
 • βουλευταί: 1
 • βρόχον: 1
 • βωμολόχος: 1 2
 • γέγονεν: 1
 • γέλοιος ἀν εἴη φιλόσοφος ἀφιλόσοφα πράττων: 1
 • γένεσις: 1 2
 • γόητας: 1
 • γύπες: 1
 • γεῦσαι: 1
 • γεγενημένην: 1
 • γενεθλιαλογία: 1
 • γενητὸς ἢ ἀγένητος: 1
 • γενναίως: 1
 • γενναιότατος: 1
 • γεννητὸς ἢ ἀγέννητος: 1
 • γινόμεναι: 1
 • γινωσκόμεναι: 1
 • γλαφυρόν: 1
 • γνῶσις: 1
 • γνῶσις ἀσυνέτου ἀδιεξέταστοι λόγοι: 1
 • γοητείᾳ: 1
 • γρύπες: 1
 • γραφάς: 1
 • γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς: 1
 • γυναῖκας: 1
 • γυνη πάροιστρος: 1
 • δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν· λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ ζήτει γυναῖκα: 1 2
 • δίκην βασανιστοῦ πῦρ φέρων: 1
 • δόξης: 1
 • δύναμις: 1
 • δύσφημον: 1
 • δαίμονα δέ τινα χαίρειν οὕτως ὀνομαζόμενον: 1
 • δαίμονες: 1 2 3 4
 • δαιμόνια: 1 2 3 4 5
 • δε Ορ: 1
 • δεήσεται: 1
 • δείγμασι: 1
 • δεινὸς γόης: 1
 • δεινός: 1
 • δεινότητος: 1
 • δημηγορίας: 1 2
 • δημιουργοῦ: 1 2
 • διὰ δύο τροπικῶν θεωρήμα: 1
 • διὰ δοκούσης ιστορίας καὶ οὐ σωματικῶς γεγενημένης: 1
 • διὰ ναυτικῆς καὶ κυβερνητικῆς: 1
 • διὰ τὰ ἐγκείμενα: 1
 • διὰ τὰς τοπικὰς μεταβάσεις: 1
 • διὰ τάσδε τὰς πιθανότητας: 1
 • διὰ τὴν αὑτῆς ἀπορίαν: 1
 • διὰ τὸ τῆς κακίας ὑποκείμενον τοῦ παρ᾽ ἑαυτοῖς κακοῦ: 1
 • διὰ τὸν ἰδιωτισμόν: 1
 • διὰ τοῦ εὐαγγελίου: 1
 • διὰ τοῦτο τῆς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐκλογῆς κεκρατηκότα: 1
 • διά τινος γοητείας: 1
 • διάπυρος καὶ σφόδρα: 1
 • διαδεξαμένης: 1
 • διαδεξομένης: 1
 • διαθέσεις: 1
 • διαλέγεται: 1
 • διαλέγονται: 1
 • διαλεκτικός: 1
 • διαλεκτικαῖς ἀνάγκαις: 1
 • διαρκεῖν: 1
 • διελέγχεται οὐκ ἐπιδεχόμενα τὸ γενναῖον καὶ ἀναντίῤῥητον: 1
 • διεξοδεύωμεν: 1
 • διηνεκῶς: 1
 • δικαιῶσαι: 1
 • δικαιοσύνη: 1
 • δικαιωτής: 1
 • δοκῶ: 1
 • δοκούσῃ δεινότητι ῥητορικῇ: 1
 • δολοῖ: 1
 • δυνάμεσιν: 1
 • δυσδιηγήτους τὰς κρίσεις: 1
 • δυσθεώρητος: 1
 • δυσπειθεῖς: 1
 • εἰ γὰρ κατὰ τὴν Παύλου διδασκαλίαν, λέγοντος· “ὁ κολλώμενος τῷ κυρίῳ, ἓν πνεῦμά ἐστι·”  πᾶς ὁ νοησας τί τὸ κολλᾶσθαι τῷ κυρίῳ, καὶ κολληθεὶς αὐτῷ, ἕν ἐστι πνεῦμα πρὸς τὸν κύριον· πῶς οὐ πολλῷ μᾶλλον θειοτέρως καὶ μειζόνως ἕν ἐστι τό ποτε σύνθετον πρὸς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ: 1
 • εἰ δὲ τὴν φαινομένην αὐτῷ ἀλήθειαν ἐπρέσβευσεν, οὐκ ἄν, κ.τ.λ.,: 1
 • εἰ δὲ τὸ “ἐπήρκεσεν ” ἀπὸ τῶν μέσων καὶ σωματικῶν λαμβάνει: 1
 • εἰ δὲ χρὴ βεβιασμένως ὀνομάσαι: 1
 • εἰ καὶ ἴσμεν: 1
 • εἰ μὴ ἄρα πεπονθώς τι παρὰ φύσιν τυγχάνοι: 1
 • εἰ μὴ μᾶλλον ἡμεῖς πρὸς τῷ ἐξεταστικῷ καὶ τὸ εὐσεβὲς πάντη ἀγωνιζόμεθα τηρεῖν περι Θεοῦ: 1
 • εἰ τὸ ὑγιὲς ἔχουσιν: 1
 • εἰ χρν ἐπιστήσαντα τοῖς χρόνοις εἰπεῖν: 1
 • εἰκόνι: 1
 • εἰκότι στοχασμῷ: 1
 • εἰκὼν καὶ δόξα: 1
 • εἰκῆ: 1
 • εἰκῆ πιστεύοντι: 1
 • εἰς ὑπερβολὴν πολλαπλάσιον: 1
 • εἰς Χριστόν: 1
 • εἰς δὲ τὰ περὶ τούτου ἀνεξετάστως ὁρμῶν ἀπιστήσαι τοῖς περὶ αὐτοῦ: 1
 • εἰς οὕς τὰ τέλη τῶν αἰωνων κατήντησεν: 1
 • εἰς τὰς ἀρχοντικὰς μορφάς: 1
 • εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα: 1
 • εἰς τὸ μὴ ὄν: 1
 • εἰς τὸν αἱῶνα: 1
 • εἰς τοσοῦτον μίασμα: 1
 • εἰς χνοῦν: 1
 • εἰς χοῦν: 1
 • εἰσποίησις τοῦ πνεύματος: 1
 • εἴ τε τῆς φαινομένης αὐτῷ ἀληθείας ἐπρέσβενσεν, οὐκ ἄν, κ.τ.λ: 1
 • εἴπερ οἰωνοὶ οἰωνοῖς μάχονται: 1
 • εἴρηται: 1
 • εἴτε ἐνδιαθέτῳ εἴτε καὶ προφορικῷ: 1
 • εἴτε καὶ αὐτόθεν σεμνύνουσαν ἐν ἀποῤῥήτοις τοὺς ἄνδρας, εἴτε καὶ δι᾽ ὑπονοιῶν αἰνισσμένην τινὰ μεγάλα καὶ θαυμάσια τοῖς θεωρῆσαι αὐτὰ δυναμένοις ;: 1
 • εἶτε διαρθροῦντα τὸ τοιοῦτον παρ᾽ ἑαυτῷ: 1
 • εὐήθως: 1
 • εὐγνωμόνως: 1
 • εὐγνωμονῇ: 1
 • εὐδαιμονίαν: 1
 • εὐθείᾳ περαίνει κατὰ φύσιν παραπορευόμενος: 1
 • εὐκαταφρονήτων: 1
 • εὐκρασίαν: 1
 • εὐκτικῶς: 1
 • εὐλόγως: 1 2
 • εὐλογήσει: 1
 • εὐσεβῆ: 1
 • εὐσεβῶς: 1
 • εὐσεβεῖς: 1
 • εὐσταθέστατον: 1
 • εὐτελέσι: 1 2
 • εὐφημεῖν μιν ἐκέλευον: 1
 • εὕρηκα: 1
 • εὕροις ἂν ὅτι τινὲς μὲν, κ.τ.λ: 1
 • εὕροις ἂν τίνες μὲν τῆς ἐκκλησίας βουλευταὶ ἄξιοί εἰσιν, εἴ τίς ἐστιν ἐν τῷ πάντι πόγις τοῦ Θεοῦ, ἐν ἐκεινῇ πολιτεύεσθαι: 1
 • ειτε χωρὶς τοῦ δημιουργοῦ θεοῦ εἴτε καὶ μετ᾽ ἐκείνου: 1
 • ζώπυρα: 1
 • ζώπυρον: 1
 • ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: 1
 • ζητεῖν εὔχεσθαι τῷ μὴ φθάνοντι ἐπὶ τὰ σύμπαντα: 1
 • ζυμοῖ: 1
 • ησκηκότι: 1
 • θέλω: 1
 • θύραθεν ἥκει νοῦς: 1
 • θανάτου καὶ νοῦς διεξαγωγὴν ἔχῃ: 1
 • θαυμάσονται: 1
 • θείᾳ μοίρᾳ: 1
 • θείας ἐνεργείας: 1
 • θεὸν φθαρτὸν εἰσαγόντων, καὶ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ λεγόντων σῶμα τρεπτὸν διόλου καὶ ἀλλοιωτὸν καὶ μεταβλητόν: 1
 • θεόθεν: 1
 • θεῶν μαντικῶν: 1
 • θειότης: 1
 • θειότητα: 1
 • θεοὺς οὐ κακολογήσεις: 1
 • θεωρήματα: 1
 • θεωρίαις: 1
 • θιασώταις: 1
 • θνητά: 1
 • ιδιωτικά: 1
 • ιδιωτικούς: 1
 • κἃν βιασάμενος ὁ λόγος εὕρῃ: 1
 • κάθοδον στενήν: 1
 • κάτω: 1
 • κίρκος: 1
 • κόσμῳ: 1
 • κόσμιος: 1
 • κόσμος: 1 2 3 4
 • καὶ ἀμείβουσι σώματα: 1
 • καὶ ἀντὶ τοῦ κόσμου τῆς κεφαλῆς τοῦ χρυσίου φαλάκρωμα ἕξεις διὰ τὰ ἔργά σου: 1
 • καὶ ἁρμόζοντας τῇ πανταχοῦ καθεστώσῃ πολιτείᾳ: 1
 • καὶ ἄλλα διὰ προβλημάτων: 1
 • καὶ ἄλλου συγκειμένου: 1
 • καὶ ἐξ αὑτῆς ἐγένετο: 1
 • καὶ ὡς εὐδοκιμοῦντές γε ὅσον οὐκ ἐγκατλείποντο: 1
 • καὶ ὡς ψεκτὸς κατατέτακται εἰς χρείαν ἀπευκταίαν μὲν ἑκάστῳ, χρήσιμον δὲ τῷ παντί: 1
 • καὶ Θεὸν κατὰ τὸν τῶν ὅλων Θεὸν καὶ πατέρα: 1
 • καὶ δυνάμενον πρεσβεῦσαι περὶ τοῦ λόγου καλῶς: 1
 • καὶ εἴ τινές εἰσιν ἐκ λόγων την γένεσιν λαχόντες μεγαλοφώνων: 1
 • καὶ καιρούς: 1
 • καὶ κατὰ πᾶσαν ἀρετὴν πεποίωται: 1
 • καὶ κατὰ τὸ ἐπιχώριον νόμους θέμενοι: 1
 • καὶ κατά τινας ἐπικρατείας διειλημμένα: 1
 • καὶ λόγον μὲν ἔχει τὰ λογικὰ, ἅπερ ἐστὶ προηγούμενα, παίδων γεννωμένων· τὰ δ᾽ ἄλογα καὶ τὰ ἄψυχα χωρίου συγκτιζομένου τᾷ παιδίῳ: 1
 • καὶ μὴ οἷοί τε κατακούειν τῆς ἐν φράσει λόγων καὶ τάξει ἀπαγγελλομένων ἀκολουθίας, μόνων ἐφρόντισαν τῶν ἀνατραφέντων ἐν λόγοις καὶ μαθήυασιν: 1
 • καὶ μὴ παραμυθησάμενος: 1
 • καὶ μία εἰς ἀμοιβὴν παλίντροπον ἰοῦσα καὶ ἐπανιοῦσα: 1
 • καὶ οὐ κακίαν μὲν, οἱονεὶ δὲ κακίαν οὖσαν: 1
 • καὶ οὐδενὸς ἄλλου μετὰ τὴν φανταστικὴν αὐτοῦ φυσιν πεπιστευμένου τοῦ ζώου: 1
 • καὶ πῶς, ὧ λῷστε: 1
 • καὶ παρὰ τοῦτ᾽ ἔλαττον ἔχειν δοκῶν: 1
 • καὶ παρὰ τοισδε, ἤ τοῖσδε τοῖς πατράσι: 1
 • καὶ πρῶτοι: 1
 • καὶ τὰ ἀόρατα τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἰδέας φαντασθέντες ἀπὸ τῆς κτίσεως τοῦ κόσμου, καὶ τῶν αἰσθητῶν, ἀφ᾽ ὧν ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὰ νοούμενα· τὴν τε ἀΐδιον αὐτοῦ δύναμιν καὶ θειότητα οὐκ ἀγεννῶς ἰδόντες: 1
 • καὶ τὴν τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν φύσιν γιγνώσκοντες ἐνδεχομένου ἃ ἐνδέχεται: 1
 • καὶ τίνι τῶν ἐν ἡμῖν: 1
 • καὶ τίσαντας δίκην: 1
 • καὶ τὸ ἐξακουόμενον ἀπὸ τῆς λέξεως ὡς δυνατὸν ἡμῖν, ἀνετρέψαμεν: 1
 • καὶ τὸ δοκοῦν: 1
 • καὶ τὸ κατὰ τὸ βραχὺ δὲ ἀναγεγράφθαι: 1
 • καὶ τὸ μηδὲν τυγχάνοντα: 1
 • καὶ τὸ συνέχον τὰ πάντα γνῶσιν ἔχει φωνῆς: 1
 • καὶ τῇ κατὰ τὸ ῥητὸν χρησίμων νομοθεσίᾳ: 1
 • καὶ τῶν πολλῶν κακῶν ἀποχήν: 1
 • καὶ τῷ ἰδίῳ λόγῳ: 1
 • καὶ ταῦτα: 1
 • καὶ ταῦτα δὲ πολλὴν ἔχοντα διήγησιν ἀπὸ σοφίας Θεοῦ οἷς ὁ Παῦλος ὠνόμασε τελείοις εὐλόγως παραδοθησέμένην: 1
 • καὶ τοῖς προφήταις ἐμπνέοντα: 1
 • καὶ τοῦτό γ᾽ ἂν ἑρμηνεύοιμι, τὸ “ἡμεῖς” λέγων ἀντὶ τοῦ οἱ λογικοὶ, καὶ ἔτι μᾶλλον, οἱ σπουδαῖοι λογικοί: 1
 • καὶ φάγεται ώσεὶ χόρτον τὴν ὕλην: 1
 • καὶ φρονήσεως ἐπιθυμητὴς καὶ πόριμος: 1
 • καί τις φίλον υἱὸν ἀείρας,: 1
 • καί τοι οὐ πάντη ἦσαν ὀλίγοι: 1
 • καίτοιγε πάντα κάλων κινήσαντες: 1
 • καθάπερ οἱ νεόπλουτοι τῶν ἀνθρώπων ἐπιδεικτιῶντες, πολλήν τινα καὶ πάνυ θνητὴν φιλοτμίαν τοῦ Θεοῦ καταμαρτυροῦσι: 1
 • καθ᾽ ὑπόθεσιν: 1
 • καθαιρέσεις: 1
 • καθημαξευμέναι: 1
 • και οὐ παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον προσάγοιτο ὑπὸ τοῦ ἐπὶ πᾶσι δικαστοῦ: 1
 • καινῆς διαδεξαμένης ὁδοῦ καὶ ἀλλοίας: 1
 • κακίαν ἐτὶ πλεῖον χεομένην: 1
 • κακοήθειαν: 1
 • κανόνος: 1
 • κατὰ δὲ Κέλσον, οὐ παριστάντα: 1
 • κατὰ δέ τι σημεῖον: 1
 • κατὰ τὰ ᾽Ιουδαίων πάτρια: 1
 • κατὰ τὰς τεταγμένας ἀνακυκλήσεις: 1
 • κατὰ τὴν παροιμίαν καλουμένης ὄνου σκιᾶς μάχης: 1
 • κατὰ τὴν πεπλανηένην ἑαυτῶν σοφίαν: 1
 • κατὰ τὴν πρώτην ἐκδοχήν: 1
 • κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον: 1
 • κατὰ τὸ αἰσθητόν: 1
 • κατὰ τὸ σῶμα: 1
 • κατὰ τὸ φιλομαθὲς ἡμῶν: 1
 • κατὰ τὸν Θεόν: 1
 • κατὰ τὸν προηούμενον νοῦν: 1
 • κατὰ τῶν ἐν τῇ θεοσεβείᾳ ταύτῃ περιτεμνομένων δύναμις: 1
 • κατὰ την λέξιν: 1
 • κατὰ φιλονεικίαν: 1
 • κατά τινα διάθεσιν ὀνειρώξας: 1
 • κατάβασιν: 1
 • κατάπληξιν: 1
 • κατέπαυσεν: 1 2 3
 • κατέρχεσθαι: 1
 • κατ᾽ ἀμφοτέρας τὰς ἀρχὰς τῶν πραγμάτων ἀπιστοῦντι ;: 1
 • καταβεβηκέναι βιᾷ: 1
 • καταβολή: 1 2 3 4
 • καταγλυφθέν: 1
 • καταθοινᾶται: 1
 • καταλειφθεῖσαν: 1
 • καταληπτικὴ φαντασία: 1
 • καταληφθεῖσαν: 1
 • καταλυθέν: 1
 • κατασκευάσαντος: 1
 • κατασκευῆς: 1
 • καταχρηστικώτερον: 1
 • κεραστοῦ νομίσματος: 1
 • κεφαλίδα βιβλίου: 1
 • κηδόμενον: 1
 • κηροπλαστεῖν: 1
 • κιβωτὸν: 1
 • κλίμαξ ἱψίπυλος: 1
 • κληδόνες: 1
 • κοινὸν δὲ πάντων ἢ καὶ πρόχειρον: 1
 • κολάζεσθαι: 1
 • κομψοί: 1
 • κορώνη: 1
 • κοσύμβους.  : 1
 • κοσμοκράτορας: 1
 • κυβευτικόν: 1
 • κωλύει: 1
 • κωλύεται: 1
 • λάκκους: 1
 • λέγω δὲ οὐ περὶ τῶν σχέσιν πρὸς ἕτερα ἐχόντων, ἀλλὰ περὶ τῶν κατὰ διαφοράν: 1
 • λήθην ἀπερίσκεπτον: 1
 • λίθων καὶ ξύλων: 1
 • λόγῳ καὶ λογικῷ ὁδηγῷ: 1
 • λόγος: 1 2
 • λόγου παιδευτικοῦ: 1 2
 • ληροῦντας: 1
 • λιχνείᾳ: 1
 • λοιδορίας μᾶλλον ἢ κατηγορίας: 1
 • μάλα εὐηθική: 1
 • μάτην ἐκκείμενα: 1
 • μάχονται: 1
 • μέ: 1
 • μέγαν ἀγωνιστήν: 1
 • μέσον: 1
 • μέτριον: 1
 • μέτριος τὰ ἤθη: 1
 • μέχρι λόγου: 1
 • μὴ: 1 2
 • μὴ ἐγνωκὼς κακὸν εἶναι τὸ νομίζειν εὐσέβειαν σώζεσθαι ἐν τοῖς καθεστηκόσι κατὰ τὰς κοινότερον νοουμένας πολιτείας νόμοις: 1
 • μὴ ἐπιμελῶς αὐτὴν νοήσας: 1
 • μὴ μεταγνόντας: 1
 • μή: 1
 • μήν: 1
 • μόλις καὶ ἐπιπόνως: 1
 • μόνον: 1
 • μόνον ἐν Κυρίῳ: 1
 • μύδρον διάπυρον: 1
 • μύθους καὶ λήρους: 1
 • μύστην: 1
 • μᾶλλον εὐγνωμόνως: 1
 • μῦθόν τινα: 1
 • μακαριότητα: 1
 • μακρὰν χαιρέτωσαν: 1
 • μαρτύρασθαι περὶ τῶν πρακτέων: 1
 • μεῖζον ἤ κατὰ ἄνθρωπον το πρᾶγμα εἶναι: 1
 • μεγάλην ὄντα δύναμιν καὶ Θεόν: 1
 • μεγαλοφυῶς: 1
 • μεθ᾽ ἡμέρας: 1
 • μετὰ το πιστεύειν: 1
 • μετὰ τοῦ πιστεύειν: 1
 • μετὰ τοσοῦτον αἰῶνα: 1
 • μετά τινος ἐπικρύψεως: 1
 • μετά τινος φυσικῆς ὑποκατασκευῆς: 1
 • μεταβάσεις: 1
 • μεταλαμβάνεται γάρ τι, φερ᾽ εἰπεῖν: 1
 • μετενσωματώσεως: 1
 • μετρίων ὄντων: 1
 • μηνίσκους: 1
 • μιαρώτατον ἀνθρώπων: 1
 • μιμηταί: 1
 • μονότροπον: 1
 • μονογενῆ μου: 1
 • μοχθίζειν: 1
 • μυθολογίας: 1
 • μυστικῆς ἀναγραφῆς: 1
 • μυχθίζειν: 1
 • νεᾶνιν: 1
 • νεᾶνις: 1
 • νηπίων: 1
 • νοῦς: 1
 • νοητά: 1
 • νυκτοφαής: 1
 • νυμφας: 1
 • ξίφος: 1
 • οἰκειοτέρους: 1
 • οἰκονομία: 1
 • οἱ ἐπιτυγχάνοντές γε αὐτῶν: 1
 • οἱ ἰδιῶται τῶν ἐκ τῆς περιτομῆς: 1
 • οἱ γὰρ ἐπὶ τὰ βέλτιστα προκαλούμενοι λόγοι, Θεοῦ αὐτοὺς δεδωκότος, εἰσὶν ἐν ἀνθρώποις: 1
 • οἱ γὰρ ὁμοίως Κελσῷ ὑπολαβόντες τετερατεῦσθαι: 1
 • οἱ μῂ σεμνοί: 1
 • οἱ φρονίμωςΧριστιανοὶ ζῶντες: 1
 • οἱκείωσιν: 1
 • οἱονεὶ θαυμαστικῶς: 1
 • οἵ τινες διὰ τὸ καθαρὸν ἦθος, καὶ τὸ ὑπὲρ ἄνθρωπον: 1
 • οἶνος: 1
 • οἷον δή τινα μακάρων χώραν λαχοῦσιν: 1
 • οὐ γὰρ ἀθεεί: 1
 • οὐ γὰρ παρὰ τὸ θηλυκὸν ὄνομα, καὶ τῇ οὐσίᾳ θήλειαν νομιστέον εἶναι τὴν σοφίαν, καὶ τὴν δικαιοσύνην: 1
 • οὐ γὰρ τῆς πλημμελοῦς ὀρέξεως, οὐδὲ τῆς πεπλανημένης ἀκοσμίας, ἀλλὰ τῆς ὀρθῆς καὶ δικαίας φύσεως Θεός ἐστιν ἀρχηγέτης: 1
 • οὐ θέμις: 1
 • οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ ἀπόστολόν ἐστι: 1
 • οὐ κατανοεῖ δὲ τὸ λογικὸν ἡγεμονικὸν καὶ λογισμῷ κινούμενον: 1
 • οὐ κολακεύων: 1
 • οὐ τερατεύεται: 1
 • οὐ τοῦ ἑαυτῶν ἐν τῷ λέγειν στοχαζόμεθα δυνατοῦ: 1
 • οὐαί: 1
 • οὐδὲ λογῷ ἐφικτός: 1
 • οὐδὲ τῶν διδασκάλων πλεοναζόντων: 1
 • οὐδὲ φαίνεσθαι θηλυδρίαν οἷόν τ᾽ ἦν: 1
 • οὐδὲν τῶν ἐν λέξεσι καὶ σημαινομένοις: 1
 • οὐδέπω δὲ λέγω, ὅτι οὐ πάντως ἐστὶν ἀὴρ πεπληγμένος· ἢ πληγὴ ἀέρος, ἢ ὅ τι ποτὲ λέγεται ἐν τοῖς περὶ φωνῆς: 1
 • οὐδ᾽ ἀποκατασταθήσονται: 1
 • οὐδ᾽ ἐκείνοις ἀρκεῖσθαι: 1
 • οὐδεὶς λόγος τεχνικὸς ὑπέστησεν αὐτά: 1
 • οὐδενὸς ἔλαττον: 1
 • οὐκ: 1
 • οὐκ ἀγεννῶς: 1
 • οὐκ ἀεὶ τὰ αὐτά ἐστι περὶ τὸ ἡγεμονικὸν αὐτοῦ, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ, καὶ τὰς πράξεις: 1
 • οὐκ ἀχρήστους: 1
 • οὐκ ἄν ἔχοι παραστῆσαι, ὅτι ἡμεῖς μὲν ἐν παρακούσμασι γενόμενοι τῆς ἀληθείας, ὅσοι γε πειρώμεθα μετὰ λόγου πιστεύειν, πρὸς τὰ τοιαῦτα ζῶμεν δόγματα: 1
 • οὐκ ἄν πταίοιμεν: 1
 • οὐκ ἄτοπον δὲ καὶ ἀπὸ συνηθείας τὰ τοιαῦτα παραμυθήσασθαι: 1
 • οὐκ ἐν σώματι κρίνεται: 1
 • οὐκ ἐπέστη: 1
 • οὐκ ἔστι καθ᾽ ἧς οὐ λέγεται: 1
 • οὐκ ἦν οὔπω οὐδεὶς κείμενος: 1
 • οὐκ εἰδότες πῶς καὶ καθό: 1
 • οὐκ εὐκαταφρόνητος αὐτοῖς: 1
 • οὐκ εὔγνωμον ἀλλά…πάνυ ἀγνωμονέστατον: 1
 • οὐκοῦν καὶ λόγου συμπλήρωσίς ἐστι παρ᾽ αὐτοῖς, καὶ κοιναὶ ἔννοιαι καθολικῶν τινων, καὶ φωνὴ, καὶ τυγχάνοντα σημαινόμενα: 1
 • οὐσία: 1 2
 • οὐχ ὡς σῶμα δὲ περιέχον περιέχει, ὅτι καὶ σῶμά ἐστι τὸ περιεχόμενον: 1
 • οὐχὶ ἔθνος, ἀλλὰ λογάδας πανταχόθεν: 1
 • οὑτωσί: 1
 • οὔκ ἔτι βασιλεῖς ᾽Ιουδαίαν ἐχρημάτισαν: 1
 • οὔπω δὲ οὐδὲ περὶ τῶν λοιπῶν ταὐτόν τι ἐρεῖ: 1
 • οὔτ᾽ ἐν λόγῳ οὔτ᾽ ἐν ἀριθμῷ αὐτούς ποτε γεγενημένους: 1
 • οὔτε τῷ Θεῷ καινοτέρας δεῖ διορθώσεως: 1
 • οὔτε τοῖς τυχοῦσι τῶν ἀνθρώπων: 1
 • οὔτε τοῦ ἐπὶ τῷ Θεῷ μόνον: 1
 • οὕτω δὲ καὶ τὸ ἀπολλύμενον εἰς μεταβολὴν διαμένει: 1
 • οὕτω δαιμονίως: 1
 • οὕτω καὶ ταῖς ὄψεσι πάντως μὲν τῆς ψυχῆς, ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι, ὅτι καὶ τοῦ σώματος: 1
 • οὕτω μοι νόει καὶ τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ὦφθαι τῇ παραπλησίᾳ εἰς τὸ περὶ ἐκείνων, εἰς τὸ ὦφθαι αὐτοῖς τὸν Θεόν, κρίσει: 1
 • οὕτως ἀθρόως: 1
 • οὗ ἀρετὰς οἱ μέν τινες κυβευτικώτερον ζῶντες καταψεύδονται: 1
 • οὗ πάντως καὶ ἡ τῶν κακῶν γένεσις ἀεὶ ἡ αὐτή: 1
 • οι φρονίμως Χριστιανιζοντες: 1
 • πάνυ ἀπεμφαῖνον: 1
 • πέμπτης παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα εἷναι φύσεως: 1
 • πίστεως: 1
 • πόνον: 1
 • πόνου καὶ πυρός: 1
 • πόνους: 1
 • πότερον οὐχὶ πειρατήριον: 1
 • πύλας ἀρχόντων αἰῶνι δεδεμένας: 1
 • πύλης: 1
 • πᾶσαν οὐσίαν: 1
 • πᾶσαν ψυχὴν ζώων: 1
 • πῦρ σωφρονοῦν: 1
 • πῶς δεῖ ἐφοδεύειν: 1
 • πῶς οἴονται τὸ παραπλήσιον πλάσασθαι λέγειν αὐτὸν τοῖς ἱστορουμένοις: 1
 • πῶς οὐχὶ ἐξ εἰκότων κατασκευάζεται: 1
 • παίγνιον: 1
 • παῖδά τε αὐτοῦ καὶ ἡίθεον: 1
 • παῤῥησίαν ἔχειν: 1
 • παιώνιον φάρμακον: 1
 • παιδεία ἀνεξέλεγκτος πλανᾶται: 1
 • παλεύομεν: 1
 • παντελῆ μυστήρια: 1
 • παντοδαπῶς προεῖπον: 1
 • παρὰ τὰς ἀνατροφὰς, καὶ τὰς διαστροφὰς, καὶ τὰς περιηχήσεις: 1
 • παρὰ τὰς ἀφορμάς: 1
 • παρὰ τὴν ἐνάργειαν: 1
 • παρὰ τὸ ἐναργές ἐστι: 1
 • παρὰ τὸ ὑποκείμενον: 1
 • παρὰ τὸ δέον: 1
 • παρὰ την αιτίαν του δημιουργοῦ: 1
 • παρά: 1
 • παράδεισος: 1
 • παρέῤῥιψε: 1
 • παρ᾽ ὧ οὐκ ἔστιν: 1
 • παρ᾽ ᾗ χρόνον διατρίψας πλεῖστά τε ὃσα εἰς τὴν τοῦ Κυρίου δόξαν καὶ τῆς τοῦ θείου διδασκαλείου ἀρετῆς ἐπιδειξάμενος, ἐπὶ τὰς συνήθεις ἔσπευδε διατριβάς: 1
 • παρ᾽ οἷς τὰ ποικίλα ἤθη ἐπίσημα γενόμενα, τῷ λογῷ τοῦ Θεοῦ πολιτεύεται, δοθέντα κτῆσις τῷ τροπικῶς καλουμένῳ ᾽Ιακώβ: 1
 • παραβάλῃ τῷ λόγῳ πρὸς τοὺς μύρμηκας: 1
 • παραδόξως: 1
 • παραλύειν: 1
 • παρανόμῳ νυμφίῳ: 1
 • παρανομίαν: 1
 • παραπλήσιον τοῖς παραδιδομένοις ταῖς γραυσίν: 1
 • παραποιήσαντας: 1
 • παραχαράττειν: 1
 • παραχαράττοντες καὶ ῥᾳδιουργοῦντες: 1 2
 • παρεξηγούμενοι: 1
 • παρεξηούμενοι: 1
 • παροικούσας: 1
 • πασσιμ.: 1
 • πειθοῦς δημιουργῶν: 1
 • πεντάδι δυνατωτέρᾳ: 1
 • πεντηκονταετίαν: 1 2
 • πεπλασμένον ἡμῖν: 1
 • πεπολιωμένοις: 1
 • περὶ ἀρχῶν: 1
 • περὶ νοητῶν καὶ αἰσθητῶν: 1
 • περὶ πάντων τῶν βασιλέων τῆς γῆς: 1
 • περὶ τῶν αἰσθητῶν δημιουργημάτων: 1
 • περὶ τοῦ προβλήματος τούτου: 1
 • περίοδος: 1
 • περι δὲ τοῦ ᾽Ιησοῦ ἤτοι δόξασα ἂν εἶναι εὐτυχὴς, ἢ καὶ βεβασανισμένως ἐξητασμένη, δοκοῦσα μὲν εὐτυχὴς παρὰ τοῖς πολλοῖς, βεβασανισμένως δὲ ἐξητασμένη παρὰ πάνυ ὀλιγωτάτοιβ: 1
 • περι τοῦ αὐτεξουσίου: 1
 • περιγεγραμμένον τινά: 1
 • περιελκυσθήσεται: 1
 • περικεκαλυμμένην: 1
 • περιορᾷ: 1
 • περιστάσεσί: 1
 • περιστερά: 1
 • περιτεμνομένων: 1
 • πεφαντάσθαι: 1
 • πιθανότητος: 1
 • πιθανώτατος: 1
 • πιστικὴ ἀπὸ πνεύματος: 1
 • πλάσεως: 1
 • πλείονα τῇ ἐπινοίᾳ ἦν: 1
 • πνεῦμα: 1 2
 • πνοήν: 1
 • ποία γὰρ πιθανότης: 1
 • ποῦ: 1
 • ποῦ οὖν τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν;: 1
 • πολὺ δὲ τὸ ἥμερον ἐὰν…οἷος τέ τις γένηται ἐπιστρέφειν: 1
 • πολιτείᾳ: 1
 • πολιτεία: 1
 • πολλὰ χαίρειν φράσαντες: 1
 • πολλάκις δὲ ἤδη ὁ Κέλσος ἀξιούμενος εὐθέως πιστεύειν, ὡς καινόν τι παρὰ τὰ πρότερον εἰρημένα θρυλλήσας: 1
 • πολλάκις δὲ ἤδη ὁ Κέλσος θρυλλήσας ὡς ἀξιούμενον εὐθέως πιστεύειν, ὡς καινόν τι παρὰ τὰ πρότερον εἰρημένα: 1
 • πολλάς: 1 2
 • πολλὴν ἔχει διολκήν: 1
 • πολυμάθειαν: 1
 • ποσῶς: 1
 • ποταμοὺς τῶν θεωρήματων: 1
 • πρὸς ἄκροις τοῖς οὐρανοῖς: 1
 • πρὸς τὸν Χριστόν: 1
 • πρὸς χρείαν οὐκ εὐκαταφρόνητον: 1
 • πρόγνωσιν: 1
 • πρόγνωσις: 1
 • πρόθυμον: 1
 • πρόσωπον: 1 2
 • πραγματικῶς: 1
 • πρεσβύτατον πάντων τῶν δημιουργημάτων: 1
 • πρεσβείᾳ καὶ δυνάμει: 1
 • προαίρεσις καὶ ασκησις: 1
 • προαιρέσεως: 1 2
 • προβαινειν: 1
 • προβλήματα καὶ παραβολαί: 1
 • προεδρευούσιν: 1
 • προεπᾴσαντες: 1
 • προεφητεύθη ὁ Χριστός: 1
 • προηγουμένην: 1
 • προηγουμένως, ἀλλ᾽ ἐκ περιστάσεως: 1
 • προκατακρίνει ἢ προδικαιοῖ: 1
 • προνοητικῶς: 1
 • προπετέστερον, καὶ οὐχὶ ὁδῷ ἐπ᾽ αὐτὰ ὁδευσάσῃ: 1
 • προπυλαίων μεγέθη τε καὶ κάλλη: 1
 • προς κολακείαν: 1
 • προσαχθήσῃ δὲ τῷ λεγομένῳ: 1
 • προτροπάδ῾ν: 1
 • πτεροῤῥυησάντων: 1
 • πτεροῤῥυούσης: 1
 • πτεροφυούσης: 1
 • πτηκτά: 1
 • σὺν οὑδεμιᾷ πιθανότητι: 1 2
 • σύγχυσις: 1
 • σύμμετρον: 1
 • σύντονος: 1
 • σύστημα πατρίδος: 1
 • σώζουσι: 1
 • σῶμα: 1
 • σαββατισμοῦ: 1
 • σαφήνειαν: 1
 • σαφής: 1
 • σεῖσαι: 1
 • σεμνόν: 1
 • σεμνῶν λόγων: 1
 • σκανδάλου: 1
 • σκληρὸς καὶ αὐχμηρός: 1
 • σκυβάλων: 1
 • στάσεις ἰδίας: 1
 • στραγγαλώμενοι: 1
 • συγκόψαι τὰς πολεμικὰς ἡμῶν λογικὰς μαχαίρας καὶ ὑβριστικὰς εἰς ἄροτρα, καὶ τὰς κατὰ τὸ πρότερον ἡμῶν μάχιμον ζιβύνας εἰς δρέπανα μετασκευάζομεν: 1
 • συγκύψαντες: 1
 • συγκαταβαίνειν: 1
 • συκοφαντῶν: 1
 • συκοφαντεῖν: 1
 • συμβολικῶς γεγενημένων, ἢ νενομοθετημένων: 1
 • συμπαθεῖν: 1
 • συμπληρώσει τοῦ λόγου: 1
 • συνέδριον: 1
 • συναγωγάς: 1
 • συναρπάζει τὸν λόγον: 1
 • συνεκδοχικῶς: 1
 • συνεργηθῆναι .: 1
 • συνετέλεσεν: 1
 • συνθεῖναι ληρον βαθύν: 1
 • συνθιασῶται: 1
 • συντέλεια: 1
 • συντυχία τις ἀτόμων: 1
 • σφάξει ἐπευχόμενος μέγα νήπιος: 1
 • σφόδρ᾽ ἀπεμφαίνοντα: 1
 • σφόδρα ὀλίγων ἐπὶ τὸν λόγον ᾀττόντων: 1
 • σχῆμα: 1 2
 • σωμάτων: 1
 • σωματικῶς: 1 2
 • σωματοποιῆσαι: 1
 • σωτήρια δόγματα: 1
 • σωφροσύνη: 1
 • τὰ ἀνθρώπων: 1
 • τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἰδου ἥκασι: 1
 • τὰ ἀπεμφαίνοντα: 1
 • τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι: 1
 • τὰ ἅγια ἀναγνώσματα: 1
 • τὰ ἐν ὁλῳ τῷ κόσμῳ: 1
 • τὰ ἐν οὐρανῷ: 1
 • τὰ ἑλικοειδῆ ξέσματα καὶ πρίσματα: 1
 • τὰ ὁρώμενα: 1
 • τὰ ὑπὸ μόνης φύσεως διοικούμενα: 1
 • τὰ αὐτόθεν πᾶσι προφαινόμενα δόγματα Χριστιανῶν καὶ ᾽Ιουδαίων: 1
 • τὰ διαφέροντα: 1
 • τὰ κατὰ τοὺς τόπους: 1
 • τὰ κατ᾽ αὐτόν: 1
 • τὰ κρείττονα: 1
 • τὰ μὲν οὖν γινόμενα περὶ ψυχῆς τεθνηκότων φαντάσματα ἀπό τινος ὑποκειμένου γίνεται, τοῦ κατὰ τὴν ὑφεστηκυῖαν ἐν τῷ καλουμένῳ αὐγοειδεῖ σώματι ψυχήν: 1
 • τὰ μὲν συναγορεύοντα ὑγῇ καὶ σώμασι: 1
 • τὰ μέρη τῆς γῆς ἐξ ἀρχῆς ἄλλα ἄλλοις ἐπόπταις νενεμημένα: 1
 • τὰ νηκτά: 1
 • τὰ παρακείμενα: 1
 • τὰ προηγουμένως ὑφεστηκότα: 1
 • τὰ σκυθρωπά: 1
 • τὰ σφάλματα ἀναλαμβάνειν: 1
 • τὰ τέλη τῶν αἰώνων: 1
 • τὰ τέλη τῶν αιώνων: 1
 • τὰ τῆς ὕλης: 1
 • τὰ τοῦ Ιησοῦ: 1
 • τὰ τοῦ παλαιοῦ λόγου παρακούσματα συμπλάττοντες, τούτοις προκαταυλοῦμεν καὶ προκατηχοῦμεν τοὺς ἀνθρώπους, ὥς οἱ τους κορυβαντιζομένους περιβομβοῦντες .: 1
 • τὰς ἀπὸ τῆς διδασκαλίας τοῦ ᾽Ιησοῦ ἁφορμάς: 1
 • τὰς τουτων ἀποδοχάς: 1
 • τάχιον: 1
 • τέλειοι: 1
 • τέχνην: 1
 • τὴν ἀλογίαν: 1
 • τὴν ἀπλανῆ: 1
 • τὴν ἀρχὴν τοῦ θανάτου γεγονέναι περὶ τὸν Δία: 1
 • τὴν ἀχάριστον ψευδοδοξίαν: 1
 • τὴν ἐκ περιστάσεως γενομένην: 1
 • τὴν ἐκεῖθεν ἐπάνοδον: 1
 • τὴν ἐνυπάρχουσαν γῆν καὶ ἀρχὴν τῶν ποτίμων ἀγαθῶν: 1
 • τὴν ἐνυπάρχουσαν πηγὴν καὶ ἀρχὴν τῶν ποτίμων ὑδάτων: 1
 • τὴν ἔννοιαν αὐτοῦ ἀναπτύξαι: 1
 • τὴν αἰσθητὴν ἐκδοχήν: 1
 • τὴν εὐκτικὴν δύναμιν: 1
 • τὴν εὐτέλειαν ἀγαπήσας: 1
 • τὴν καλουμένην ἀγάπην: 1
 • τὴν κατ᾽ αὐτὸν θεοσέβειαν καὶ διδασκαλίαν: 1
 • τὴν οὐράνιον φοράν: 1
 • τὴν οικονομίαν τελεσαντος: 1
 • τὴν περὶ αὐτοῦ ἀδιάστροφον ἔννοιαν: 1
 • τὴν τοῦ χρυσοῦ (ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω), φύσιν τῆς ψυχῆς, ἢ τὴν ἀργύρου, δολωσάντων: 1
 • τὴν φαινομένην αὐτῷ ἀνατροπήν: 1
 • τὴν χαλκοβάτην καὶ στεῤῥάν: 1
 • τί ἀκολουθεῖ: 1
 • τί ἄτοπον: 1
 • τίνα τρόπον: 1
 • τίνι ἢ τίσιν: 1
 • τίς ἄνθρωπος τελέως δίκαιος; ἢ τίς ἀναμάρτητος: 1
 • τίς γὰρ ὢν βροτὸς, ὅτι ἔσται ἄμεμπτος; ἢ ὡς ἐσόμενος δίκαιος γεννητὸς γυναικός;: 1
 • τὸ ἀκατέργαστόν μου εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου: 1
 • τὸ ἀνάλογον: 1
 • τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν: 1
 • τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἀνῄρηται: 1
 • τὸ ἡγεμονικόν: 1 2
 • τὸ ὅλον ὁ κόσμος: 1
 • τὸ ὑπὲρ ἄνθρωπον τῶν νοημάτων: 1
 • τὸ αἰσθητὸν σῶμα: 1
 • τὸ βούλημα τοῦ νόμου: 1
 • τὸ εἰδικὸν τόδε: 1
 • τὸ εὐτελέστερον: 1
 • τὸ θηλύτερον γένος: 1
 • τὸ καὶ ἐπιτυγχάνειν ἐν τῷ νουθετουμένῳ καὶ ἀκούειν τὸν τοῦ διδάσκοντος λόγον: 1
 • τὸ καθόλου θέλειν: 1
 • τὸ κοινωνικόν: 1
 • τὸ λεγόμενον: 1
 • τὸ λογικὸν ζῶον: 1
 • τὸ μὲν γενικὸν, τὸ κινεῖσθαι: 1
 • τὸ μέγα κῆτος: 1
 • τὸ μαντικὸν τοῦ ᾽Απόλλωνος τὸ καθαρον: 1
 • τὸ μεῖζον αὐτόθεν: 1
 • τὸ μηδέν: 1
 • τὸ οὐδέν: 1
 • τὸ πρῶτον: 1
 • τὸ τῆς ἀτελέστου τελετῆς πέρας: 1
 • τὸν ἀληθινὸν καὶ νοητόν: 1
 • τὸν ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὁρώμενον δογμάτων: 1
 • τὸν ἄπειρον αἰῶνα: 1
 • τὸν ἐῤῥωμένον βίον: 1
 • τὸν ἠθικὸν τόπον: 1
 • τὸν Χριστόν: 1
 • τὸν γεννητόν: 1
 • τὸν κανόνα τῆς πίστεως: 1
 • τὸν κυνοκέφαλον: 1
 • τὸν μὲν κολαζόμενον: 1
 • τὸν μὴ ἀπεκδυσάμενον: 1
 • τὸν περίγειον τόπον: 1
 • τὸν προηγούμενον ἡμῖν περὶ ψυχῆς κατασκευαστέον λόγον: 1
 • τὸν προσεχῶς δημιουργόν: 1
 • τὸν τῶν ὅλων Θεὸν καὶ πατέρα: 1
 • τό πρέπον: 1
 • τόν ἀπὸ τοῦ τάφου: 1
 • τόπον ἑκάστῳ εἶναι δισχιλίους πήχεις: 1
 • τύποι: 1
 • τύπους εἶναι τὰ γεγραμμένα: 1
 • τῆ προνοίᾳ καὶ τῇ οἰκονομίᾳ: 1
 • τῆς ἐκ κατατάξεως ὑπεροχῆς: 1
 • τῆς ἐξ ἐκείνου περὶ τὴν πίστιν ὀρθοδοξίας ἐναργῆ παρείχετο δείγματα: 1
 • τῆς ἑνάδος: 1
 • τῆς κατὰ τὴν κακίαν χύσεως: 1
 • τῆς καταβαλλομένης οἰκοδομῆς: 1
 • τῆς καταχρήσεως τοῦ κατ᾽ ἀξίαν τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν: 1
 • τῆς λοιπῆς ὕλης: 1
 • τῆς στοιχειώσεως: 1
 • τῆς τῶν λόγων αὐτοῦ ἀκολουθίας: 1
 • τῆς τε ἀπλανοῦς: 1
 • τῇ ἐναργείᾳ καταλαμβανόντων: 1
 • τῇ ἐναργείᾳ τῶν βλεπομένων.: 1
 • τῇ ἰδιωτείᾳ: 1 2
 • τῇ αἰσθήσει τὴν ἀρχὴν: 1
 • τῇ διὰ ᾽Ιησοῦ θεοσεβεία: 1
 • τῇ νεάνιδι: 1
 • τῇδε φερομένου: 1
 • τῶν ἀπὸ μεγάλης ἐκκλησίας: 1
 • τῶν ἐκκλησιῶν: 1
 • τῶν ἐπιβαλλόντων: 1
 • τῶν ἐπιπολαιότερον καὶ μυθικώτερον αὐτοῖς ἐντυγχανόντων: 1
 • τῶν ἡττημένων αἱρέσεις: 1
 • τῶν ὅλων: 1
 • τῶν ὠφελουμένων: 1
 • τῶν αἰώνων: 1
 • τῶν βαθυτέρων: 1
 • τῶν διαφερότων: 1
 • τῶν κάτω νοημάτων: 1
 • τῶν μέσων ἐστί: 1
 • τῶν χρηματιζόντων μερίδος Θεοῦ: 1
 • τῶν χριστῶν μου: 1
 • τῷ δυνάμει λέγεσθαι τὰ μέτρα: 1
 • τῷ καθ᾽ ἑκάστην φιλοσόφων αἵρεσιν ἐν ῞Ελλησιν ἢ βαρβάροις, ἢ μυστηριώδη ἐπαγγελίαν, τέλει: 1
 • τῷ λόγῳ: 1
 • τῷ μαράθρῳ: 1
 • τῷ παντί: 1
 • τῷ πνεύματι: 1
 • ταπεινοφρόνησις: 1 2 3
 • τερατείαν: 1 2
 • τερατείας: 1
 • τερατεύσασθαι: 1
 • τερατευομένοις: 1
 • τερατωδεστέρους: 1
 • τερετίσματα: 1
 • τετερατεῦθαι: 1
 • την οἰκονομίαν: 1
 • την οὐράνιον φοράν: 1
 • τηρήσεως: 1
 • τι: 1
 • τιμιώτερα: 1
 • τινὰς ἀπὸ τοῦ θεῖου γένους: 1
 • τλήμονα γὰρ ἔργων ἁπάντων, καὶ χρηματιστὴν, καὶ πολύκμητον εἶναι, τόν τε σίδηρον καὶ τὸν ῾Ερμῆν: 1
 • τοὺς: 1
 • τοὺς ἀνάλογον αὐτῷ προφητικοὺς λόγους: 1
 • τοὺς ἐσχάτους: 1
 • τοὺς δὲ ἁμαρτάνοντας ἢ μεταγνόντας ἐλεήσων: 1
 • τοὺς καρποὺς τῆς τοῦ Θεοῦ βασιλείας ἀποδώσουσι τῷ Θεῷ, ἐν τοῖς ἑκάστης πράξεως οὔσης καρποῦ τῆς βασιλείας καιροῖς: 1
 • τοὺς μὴ ἐντρεχεῖς: 1
 • τοὺς μὴ αἰσχυνομένους ἐν τῷ τοῖς ἀψύχοις προσλαλεῖν, καὶ περὶ μὲν ὑγείας τὸ ἀσθενὲς ἐπικαλουμένους, περὶ δὲ ζωῆς τὸ νεκρὸν ἀξιοῦντας, περὶ δὲ ἐπικουρίας τὸ ἀπορώτατον ἱκετεύοντας: 1
 • τοὺς μετόχους αὐτοῦ: 1
 • τοὺς σπερματικοὺς λόγους: 1
 • τοὺς χαριεστέρους: 1
 • τούτου: 1
 • τοῖς ἐκεῖ θεοῖς: 1
 • τοῖς ἑαυτοῦ θιασώταις: 1
 • τοῖς κάτω ᾽Ιουδαίοις: 1
 • τοῦ δημιουργοῦ: 1 2
 • τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς φάσκοντος αὐτὸ εἰναι ἀρετὴν, καὶ ἀποτάσσοντος αὐτῇ τόπον τὸν περὶ τὸν θώρακα: 1
 • τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς δαίμονος, λαχόντος γέρας λοιβῆς τε κνίσσης τε: 1
 • τοῦ καλουμένου χωρίου ᾅδου: 1
 • τοῦ λογικοῦ ζώου: 1
 • τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι: 1
 • τοῦ παντός: 1
 • τοιαῦτα γὰρ τὰ πανταχοῦ πολιτευόμενα ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῶν πόλεων πλήθη: 1
 • τοσαύτην ὕλην: 1
 • τοσαύτην φλυαρίαν: 1
 • τοσοῖσδε τυγχάνουσιν: 1
 • τοσοῦτον ποιεῖ πίστις, ὁποία δὴ προκατασχοῦσα: 1
 • τους κομιδῇ νηπίους: 1
 • τρανότερον φήσομεν ἐν τῇ ψυχῇ γινόμενον μετὰ τὸν λόγον τῶν τραυμάτων τύπον, τοῦτον εἶναι τὸν ἑν ἑκάστῳ Χριστὸν, ἀπὸ Χριστοῦ Λόγου: 1
 • τρανῶς: 1
 • τροπάς: 1
 • τυπικῶς: 1 2
 • φάσσα: 1
 • φίλτρον φυσικόν: 1
 • φύρων δὲ τὰ πράγματα: 1
 • φύσει: 1
 • φύσεως φανταστικῆς: 1
 • φῇς: 1
 • φαιλόνη: 1
 • φαινων: 1
 • φαντασίᾳ δ᾽ εὐσεβείας: 1
 • φαντασίαν ἐξαποστέλλειν τοῖς ταῦτα μεμαθηκόσιν, ὅτι μὴ μάτην μεμύηνται: 1
 • φαντασίας: 1 2
 • φαντασιῶν: 1
 • φανταστική: 1 2
 • φειδόμενον: 1
 • φελόνιον: 1
 • φησί: 1
 • φιλόσοφον: 1
 • φιλανθρωπότατα καὶ ψυχῶν ἐπιστρεπτικὰ μαθήματα: 1
 • φιλανθρωτότατα ἐπιστρεπτικόν, καὶ ψυχῶν μαθήματα οἰκονομήσαντα: 1
 • φιλολόγον: 1
 • φιλολόγων: 1
 • φρέατα: 1
 • φραγμὸν κακίας: 1
 • φυγήν: 1
 • φυσικήν τινα κατάληψιν: 1
 • φυσιολογίαν: 1
 • φυσιολογεῖ Μωϋσῆς τὰ περὶ τοῦ ἀνθρώπου φύσεως: 1
 • φυσιωθῆναι: 1
 • φυσιωσιν: 1
 • φωνὴν συνετός: 1
 • φωστῆρες: 1
 • φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως: 1 2
 • χάριν κρυπτομένην δυνάμεσιν ἐξουσιῶν: 1
 • χώματι: 1
 • χανδόν: 1
 • χαρίσματι: 1
 • χεῖλος: 1
 • χειραγωγήσειν: 1
 • χειραγωγῆσαι: 1
 • χειρουργεῖν: 1
 • χθὲς καὶ πρώην: 1
 • χοιρογρύλλιοι: 1
 • χορός: 1
 • χοροστάτην: 1
 • χρήσιμον δ᾽ οἶμαι πρὸς ἀπολογίαν τῶν προκειμένων: 1
 • χρόνοις αἰωνίοις: 1
 • χρῄζει δὲ αὐτοῦ ὁ Θεὸς: 1
 • χρεοκοπεῖται: 1
 • χρησμούς: 1
 • χωνευομένων: 1
 • χωρὶς παντὸς λόγου καί τινος ἐπικρύψεως: 1
 • χωρις πάσης ἀναγωγῆς: 1
 • ψύχεσθαι: 1
 • ψιλὴν τὴν κατασκευήν: 1
 • ψιλην την κατασκευήν: 1
 • ψυχή: 1 2 3 4 5
 • ψυχῆς σῶμα: 1
 • ψυχικὸν δημιουργόν: 1
 • ψυχικόν: 1 2
 • ψυχρὰς παραδόσεις: 1
 • Logos: 1 2 3 4 5
 • Logos ὑπὸ τοῦ Λόγου γεγενημένη: 1
 • prinos: 1
 • prisein: 1
 • schinos: 1
 • schisthenai: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection