Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • Αμιγὲς: 1
 • Αποκατάστασις: 1
 • Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰ& 242·να, καὶ εἰς τὸν αἰ& 242·να τοῦ αἰ& 242·νος·: 1
 • Γεννητός: 1
 • Δόξα: 1
 • Εἰςφρησάντων: 1
 • Ζωροτέρῳ: 1
 • Θεοῦ: 1
 • Θεὸς: 1 2 3
 • Θεὸς κύριος, και ἐπέφανεν ἡμῖν· συστήσασθε τὴν ἐορτὴν ἐν τοῖς πυκάζουσιν ἕως τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου: 1
 • Θεός: 1 2
 • Καρναφούκ: 1
 • Κύριος ἔκτισέ με, κ.τ.λ: 1
 • Λόγος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • Νέβελ οἴνου, ὅπερ ἐστὶ μέτρον ξεστῶν ρ'ν': 1
 • Οὑσίος: 1
 • Πλὴν ἀλλὰ: 1
 • Πλὴν ἀλλ᾽ οὐκ ἀνελπιστέον σοι καὶ τῶν ὀνύχων ἐκείνου: 1
 • Προύνικος Σοφία: 1
 • Πρωτότοκος: 1
 • Πρὸς τοὺς συνεισάκτους ἔχοντας: 1
 • Τί γὰρ βαπτίζονται εἰς Χριστὸν: 1
 • Τίς δὲ ἔδωκε γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν, ἢ ποικιλτικὴν ἐπιστήμην: 1
 • Τίς ἐμέtrjse…τὸν οὐρανὸν σπιθαμῇ: 1
 • Τῷ Δαυὶδ (διὰ) Ιερεμίου: 1
 • Τῷ γὰρ, κ. τ. λ: 1
 • Χριστοῦ: 1
 • αιτιον: 1
 • αἰ& 240·ν: 1 2
 • αἰωνί& 251·: 1
 • αἰωνίος: 1
 • αἱροῦντα: 1
 • αὐγάζειν: 1
 • αὐτοὶ αὑτοῖς οὐχ ὁμολογούμενοι λόγοι: 1
 • αὐτοῦ: 1
 • αὐτὴν: 1
 • αὐτὸ τὸ καλόν: 1
 • αὐτὸ τὸ πεπλασμενον τῆς ὑπονοιας: 1
 • αὐτὸς: 1 2
 • αὐτὸς θεὸς: 1
 • αὐτῆς: 1 2 3
 • αὐτῆς μεθισταμένης: 1
 • αὐτῷ: 1 2
 • αὐτῷ; αὐτὸν: 1
 • αὑτὸς: 1
 • βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται: 1
 • βαρεῖα: 1
 • βιαζομένης: 1
 • βιωτικῆς ἀπάτης: 1
 • βραχεῖα: 1
 • βροτὸς γὰρ γεννητὸς γυναικὸς, ὀλιγόβιος καὶ πλήρής ὀργῆς: 1
 • βροτός: 1
 • βρωστῆρες: 1
 • βάλλοντες: 1
 • βάπτισμα, πίστις: 1
 • βάρβαροι: 1
 • βάρβαροι οἱ ἀπαίδευτοι: 1
 • βίον: 1
 • βίος: 1 2
 • γαστέρος: 1
 • γαῖαν: 1
 • γαῖαν ἐπιστρέφεται: 1
 • γεγεννηκότα: 1
 • γενεαλογεῖν: 1
 • γενεσέως: 1
 • γενικωτέρῳ: 1
 • γενικωτέρῳ τινι λόγῳ τὴν νοερὰν οὐσίαν τῇ αἰσθητῇ συγκατέμιξεν: 1
 • γενικῆς: 1
 • γεννησέως: 1 2
 • γεννήματα ἐχιδνῶν: 1
 • γενήσεται: 1
 • γενόμενος: 1
 • γεώδη: 1
 • γινόμενον: 1
 • γνωριζομέναις: 1
 • γνωριζομένην: 1
 • γνωριστικῶν: 1
 • γνωστικῶν: 1
 • γνωστὸν: 1
 • γνῶσιν: 1
 • γνῶσις: 1
 • γραφικῆς τέχνης: 1
 • γὰρ: 1 2 3 4 5
 • γάγγραινα: 1
 • γέννημα: 1 2 3 4 5
 • γέννημα, ποίημα: 1
 • γέννησιν: 1
 • γέννησις: 1 2
 • γέννητος: 1
 • γίνεται: 1
 • δαίμονες: 1
 • δεδωκόσι: 1
 • δεδώκασι: 1
 • δεξιᾶς: 1
 • δευτερὸς λόγος: 1
 • δείκνυσιν: 1
 • δείκνυται: 1
 • δείξασθαι: 1
 • δεῖν: 1
 • δηλόνοτι: 1
 • διαβεβλημενῳ πρὸς ἀρετὴν καὶ καλοκἀγαθίαν: 1
 • διαβεβλῆοθαι δοκεῖ: 1
 • διαβάλλεσθαι: 1
 • διαβέβληται: 1
 • διαγλύφους: 1
 • διαγωνίζεσθαι: 1
 • διαδοχὴν ῾Υφήγησις: 1
 • διαθέοντες ἀστέρες: 1
 • διακομήσασα: 1
 • διακομίσασα: 1
 • διακονήσαι: 1
 • διακονήσασα: 1 2
 • διαπεραίνοντες: 1
 • διασπᾶται: 1
 • διαστηματικὴν: 1
 • διαστηματικῆς: 1
 • διαστοιχιζόμενα: 1
 • διασχίζεται: 1
 • διασώζειν: 1
 • διασώστης: 1
 • διατειχιζόμενα: 1
 • διατάττοντας: 1
 • διαφοροῦντας: 1
 • διαφόρους δέχεσθαι ἐπινοίας: 1
 • διαφύγοι: 1
 • διγλύφους: 1
 • διδασκαλίαν ἐξομολογήσεως ὑφηγούμενος: 1
 • διδάξωσι: 1
 • διδάσκωσι: 1
 • διηγήμασιν: 1
 • διηρημένη: 1
 • διὰ: 1
 • διὰ βρώσεως: 1
 • διὰ μέσου οὐ γέγονεν: 1
 • διὰ τοῦ ἑνὸς καὶ πρὸς τὰ συνημμένα τούτῳ: 1
 • διὰ τῆς αἰσχρᾶς ἀποτίσεως τὸν ἔμετον ἀνεκίνησαν: 1
 • διὰ τῆς βασάνου: 1
 • διὰ τῶν κατὰ τὴν βάσιν πόρων: 1
 • διὰ τῶν ἱστορουμένων θαυμάτων οὐκ ἀμφιβάλλομεν: 1
 • διὰ τῶν ὁμοίων: 1
 • διά τε τὰς ἐννοίας: 1
 • διάκονος γενομένη: 1
 • διάκρισις: 1
 • διάνοια, τὸ ζωοποιὸν αἴτιον: 1
 • διάφορος: 1
 • διέξοδος: 1
 • διήκει: 1
 • διᾴττοντας: 1
 • δι᾽ ἀναλύσεως: 1
 • δι᾽ ἀνέσεως: 1
 • δι᾽ ἐπιτάσεως: 1
 • δι᾽ ἑαυτοῦ: 1
 • δι᾽ ἑτέρου τινὸς ὀργάνου: 1
 • δι᾽ ἧς οἶμαι καὶ τὴν Θεοτόκον προδιατυποῦσθαι Μαρίαν: 1
 • δογμάτων ἀκρίβεια: 1
 • δοκείη τὸ ἔμπαλιν: 1
 • δοκεῖ, ἢ τὸ ἔμπαλιν: 1
 • δολεράν: 1
 • δορυφοροῦσιν: 1
 • δοὺς: 1
 • δοῦλος γαστρὸς, καὶ τῶν ὑπὸ γαστέρα: 1
 • δυνάμει: 1
 • δυνάμεις: 1 2 3
 • δωροφοροῦσιν: 1
 • δὲ: 1
 • δέξασθαι: 1
 • δὴ: 1
 • δήμους: 1
 • δόξα: 1
 • ει: 1
 • εἰ: 1 2
 • εἰ γὰρ ἀληθὴς ὁ λόγος ὁ κατὰ σέ, καὶ τὸ συνεχῆ τε πρὸς, κ. τ. λ: 1
 • εἰ δὲ μικρότερον: 1
 • εἰ δέ μικρότερον: 1
 • εἰ δή τι: 1
 • εἰ καὶ…κατὰ σέ: 1
 • εἰ κἂν ἡ!: 1
 • εἰ μὴ εἴη: 1
 • εἰ ἀντὶ: 1
 • εἰκότως: 1
 • εἰλησέως: 1
 • εἰρμόν: 1
 • εἰρμῷ: 1
 • εἰς: 1 2
 • εἰς πληθωρικὴν ἀηδίαν ἐκπίπτων: 1
 • εἰς τὸ ἀναλῦσαι, καὶ σὺν Χριστῳ εἶναι: 1
 • εἰς τὸ ὁμογενὲς ἑαυτὸν εἰσαγάγῃ: 1
 • εἰς ἀσεβείαν γράφειν: 1
 • εἰς ἄπειρον παρατείνεται: 1
 • εἰς ὀρθότητα λόγου: 1
 • εἰς ὀρθότητος ἀπόδειξιν: 1
 • εἰσαγάγῃ: 1
 • εἰσπηδᾶν: 1
 • εἰσφθειρόμενος: 1
 • εἰσφορεῖν: 1
 • εἱργμῷ: 1
 • εἴ τι μακάριον, κ.τ.λ: 1
 • εἴ τινα τούτων κατὰ τὸν αὐτὁν λόγον συνουσιωμένην τις εἶναι λέγοι δύναμιν, κ.τ.λ: 1
 • εἴλησιν: 1
 • εἴπατε: 1
 • εἴπερ τὸ ἁπλοῦν: 1
 • εἴπερ ἡ ἐνέργεια τῶν παρεπομένων τις εἶναι τῇ πρώτη οὐσία μεμαρτύρηται: 1
 • εἴπερ ἡβῶσιν οἱ κατὰ τοὺς νῦν τοῖς λόγοις ἀκμάζοντες: 1
 • εἴπομεν: 1
 • εἴπωμεν: 1
 • εἶναι: 1
 • εἶπεν: 1 2
 • εἶπον: 1 2 3
 • εὐαγγελισάμενος: 1
 • εὐγενὴς τῶν ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν: 1
 • εὐδοκία: 1
 • εὐλαβείαν τινὰ προσποίητον καὶ ἐπίληπτον: 1
 • εὐπειθείας: 1
 • εὐρύθμων: 1
 • εὐσεβείας: 1
 • εὐσεβῶς: 1
 • εὐτηρεμόντων: 1
 • εὐφροσύνη: 1
 • ζητουμένου: 1
 • ζωτικὴ δύναμις: 1 2
 • ζῶον: 1
 • θαυμαστοῦται: 1
 • θαυματοποιοῦντας: 1
 • θαυματοποιΐας: 1
 • θεασθαι: 1 2
 • θεατά: 1
 • θεατής: 1
 • θεομαχία: 1
 • θεοποιούμενον: 1
 • θεοποίησις: 1
 • θεοτόκος: 1
 • θεοί: 1
 • θεραπευέσθαι: 1
 • θεραπεύειν: 1
 • θεωρία: 1
 • θεάομαι: 1
 • θεὸν: 1 2
 • θεὸς: 1
 • θεόν: 1
 • θεός: 1 2 3 4 5 6 7
 • θεότης: 1 2
 • θεώρημα: 1
 • θιγγάνομεν: 1
 • θολεράν: 1
 • θυσιαστήρια: 1
 • θυσίαν: 1
 • θάλαμος: 1
 • θάνατος: 1
 • θέα: 1
 • θέσει: 1
 • θέσις: 1
 • θέωσις: 1
 • καθαρσί& 251·: 1
 • καθηγησέως: 1
 • καθημαξευμένων: 1
 • καθιεῖται Κύριος βασιλεὺς εἰς τὸν αἰ& 242·να·: 1
 • καθυβρίσουσιν: 1
 • καθυφήσουσιν: 1
 • καθάπερ: 1
 • καθίστανται: 1
 • καθόλου γὰρ οὐκ ἀναγκαῖον τὸ τῆς ἡδονῆς πάθος, ἐπακολούθιμον δὲ χρείαις ταῖς φυσικαῖς, κ. τ. λ: 1
 • καθὼς ἐκεῖνος φησὶν: 1
 • καθ᾽ ἡμᾶς: 1
 • καθ᾽ ἡμῶν: 1
 • καθ᾽ ὃ δοκεῖ μόνον πως αὐτῆς, κ. τ. λ: 1
 • καθ᾽ ὑμᾶς: 1
 • καθ᾽ ὑμῶν: 1
 • καθ᾽ ὑπόστασιν: 1
 • καθ᾽) ὅσον τε: 1
 • καιροῦ συστολὴν: 1
 • κακὸν: 1 2
 • κακῶν: 1
 • κακῶς ἐκλαβόντες: 1
 • καλλωπίζειν: 1
 • καλὸν: 1 2 3 4
 • καλὸς: 1
 • καταγνοίην: 1
 • κατακερματίζεται: 1
 • κατακοσμεῖσθαι: 1
 • καταληπτικῆς ἐφόδου: 1
 • καταλέψεις: 1
 • καταργηθήσονται, καταργηθήσεται: 1
 • κατασείειν τῇ χειρὶ: 1
 • κατασείσασα τῇ χειρὶ: 1
 • κατασιγήσασα: 1
 • κατασκευή: 1
 • κατασκεύασμα: 1
 • κατασκεύη: 1
 • καταστολὴν: 1
 • καταῤ& 191·ικνωθέντα: 1
 • κατεμελάνθη: 1
 • κατηχσέως: 1
 • κατισχύσηται: 1
 • κατὰ διάμετρον ἀλλήλοις ἀντικειμένων: 1
 • κατὰ λόγον: 1
 • κατὰ ταὐτὸν: 1
 • κατὰ ταὐτόν: 1
 • κατὰ το ἔμπροσθεν αὐτῆς: 1
 • κατὰ τοῦ νομοθέτου: 1
 • κατὰ τὴν τῶν ἀντικειμένων φύσιν: 1
 • κατὰ τὸ δέξιον ἢ εὐωνύμον: 1
 • κατὰ τὸ νοούμενον: 1
 • κατὰ τὸ προηγούμενον: 1
 • κατὰ τὸ ἀγαθόν: 1
 • κατὰ τὸν νομοθέτην: 1
 • κατὰ τὸν νοούμενον: 1
 • κατὰ τὸν ἐροῦντα λόγον: 1
 • κατὰ τὸν ὑψηλὸν ᾽Ιωάννην ἐν τῇ ἀφθορί& 139· τοῦ σώματος: 1
 • κατὰ φύσιν αὐτήν, καὶ τῆς θεοειδοῦς χάριτος, κ. τ. λ: 1
 • κατὰ ἀνάλυοιν: 1
 • κατάκρισιν: 1
 • κατάληψις: 1
 • κατάπτωσις: 1
 • κατέλαβε: 1
 • κατ᾽ αὐτῶν: 1
 • κατ᾽ ἀλλήλων: 1
 • κατ᾽ ἀποκλήρωσιν: 1
 • κατ᾽ ἄνδρας, καὶ δήμους, καὶ ἐσχατίας: 1
 • κατ᾽ ἰδίαν περιγραφήν: 1 2
 • καὶ: 1 2
 • καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς τῶν φυομένων ἐστίν: 1
 • καὶ εἰ δι᾽ἑνός τινος μολυνθείη, κ. τ. λ: 1
 • καὶ εἶναι πεπίστευται: 1
 • καὶ μὴν: 1
 • καὶ οὐ μέχρι τούτων, κ.τ.λ: 1
 • καὶ περὶ τοὺς σωματικοὺς πόνους ἠσχολημένον: 1
 • καὶ πρὸς τὸν δρομον οι πόδες: 1
 • καὶ πόσεως: 1
 • καὶ τούτου πάλιν: 1
 • καὶ τὸν τοῦ κυριωτάτου λόγον ἐπέχει·: 1
 • καὶ τῆς εὐσεβοῦς ἐννοίας: 1
 • καὶ ἀγαλλίασις: 1
 • καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ σειρῆνες, καὶ δαιμόνια ἐκεῖ ὀρχήσονται: 1
 • καὶ ἀναστὰς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ὁδοποιήσας πάσῃ σαρκὶ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν, κ.τ.λ: 1
 • καὶ ἄκραν: 1
 • καὶ ἅμα λεγειν ἐπεχείρουν ὅσα πρὸς ἀνατροπὴν τῆς ἀναστάσεως παρὰ τῶν ἐριστικῶν ἐφευρίσκεται: 1
 • καὶ ἐν τῷ πατρὶ ὄντος: 1
 • καὶ ἓν πρὸς τὸν πατέρα ὄντος: 1
 • καὶ ὁ γεννηθὲις γεννητός: 1
 • καὶ ὁμοίως κατὰ πλάτος καὶ βάθος οἱ δοκοῦντες ἀστέρες διᾴττειν γίνονται: 1
 • καί τις: 1
 • καίειν: 1
 • κεκαδμενος: 1
 • κεραίαν: 1
 • κεφάλαιον: 1
 • κεχαριτωμένος: 1
 • κεχωρίσθαι: 1
 • κεῖσθαι: 1
 • κιβωτός: 1
 • κογχοειδῶς: 1
 • κοινωνοὺς: 1
 • κοινωνίας: 1
 • κοινῶν ἐννοιῶν: 1
 • κουφὸν: 1
 • κραταίωμα: 1
 • κρατῆρες: 1
 • κρείττων λόγος: 1
 • κρείττων, κ. τ. λ: 1
 • κριτήριον: 1
 • κτηθὲν: 1
 • κτισθὲν: 1
 • κτιστὸν = θεὸν οὐκ εἶναι: 1
 • κτιστός: 1
 • κτίσεως: 1
 • κτίσμα: 1 2 3
 • κυκλοτερῶς: 1
 • κυρίως: 1
 • κἀκεῖνον ἐν αὑτῷ: 1
 • κάθαρσις: 1
 • κάλλος: 1
 • κέκαιρε: 1
 • κένωσις: 1
 • κέραιρε: 1
 • κίνημα: 1
 • κίνησις: 1
 • κόλλης: 1
 • κᾀκείναι αἱ ἐνεργείαι αὖται: 1
 • λαμβανόμενον: 1
 • λαμβάνειν: 1
 • λαμπρότης: 1
 • λεγόμενον: 1
 • ληξέως: 1
 • λογικὸς: 1 2
 • λογιστὴς: 1
 • λυπρὸν: 1
 • λέγοι: 1
 • λέγων: 1
 • λήξεως: 1
 • λόγοι: 1
 • λόγοι σπερματικοὶ: 1
 • λόγον: 1 2
 • λόγος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 • λόγος τις ἔγκειται τῷ σώματι, ἀφ᾽ οὗ μὴ φθειρομένου ἐγείρεται τὸ σῶμα ἐν ἀφθαρσί& 139·: 1
 • λόγου: 1 2
 • λόγῳ: 1 2
 • λόγῳ τινὶ κρείττονι τῆς ἀνθρωπίνης κατάνοήσεως: 1
 • μαρτυρί& 251·: 1
 • ματαιότητα: 1
 • μαχαίρα: 1
 • μεγὰ χρῆμα ὑ& 232·ς: 1
 • μεθορί& 251·: 1
 • μειζοτέρῳ: 1
 • μετα: 1
 • μεταβατικός: 1
 • μεταβιβάζειν: 1
 • μεταβάλλεσθαι: 1
 • μεταλαμβάνειν: 1
 • μεταξυ: 1
 • μεταποιεῖσθαι: 1
 • μεταρρυθμίζεσθαι: 1
 • μετασείσασα: 1
 • μεταστοιχειοῦν: 1
 • μεταστοιχειώσας: 1 2
 • μετουσιοῦν: 1
 • μετὰ ταῦτα: 1
 • μετὰ τοῦτον τὸν βίον: 1
 • μετά: 1
 • μετέχειν ἄξιον: 1
 • μείωσις: 1
 • μεῖναι: 1
 • μηδὲ ἀρχαίζειν: 1
 • μηχανικῆς: 1
 • μηχανῆς: 1
 • μνηστῆρες: 1
 • μνήμην: 1
 • μολυβδαίνης: 1
 • μολυβδίνης: 1
 • μοναρχία: 1
 • μοναρχίας: 1
 • μονογενὴς: 1
 • μορφὴ: 1 2 3
 • μορφὴν: 1
 • μορφῆς: 1
 • μορίαν: 1
 • μορίοις: 1
 • μυρμηκίας: 1
 • μάλιστα μεν: 1
 • μὲν: 1
 • μὲν, ἤτοι, δὴ: 1
 • μέγα ἄνθρωπος: 1
 • μέλος: 1
 • μέρος: 1
 • μέροψ: 1
 • μέσου: 1
 • μέχρι μιᾶς ὠδῖνος: 1
 • μὴ: 1
 • μὴ δέχοιτο: 1
 • μὴ καταλλήλῳ τροφῇ: 1
 • μὴ κατισχύσητε παρακαλεῖν με ἐπὶ τὸ σύντριμμα, κ.τ.λ: 1
 • μὴ μεταβιβάζειν: 1
 • μὴ νομοθετεῖν: 1
 • μὴ τρεῖς ἀναστάσεις μυθοποιοῦμεν: 1
 • μὴ ἀνενεργητον εἶναι: 1
 • μὴ ἀπεμφαίνειν: 1
 • μήτε τὸ κατὰ τὴν ἁπλότητα δοκοῦν ἐπαινετὸν: 1
 • μία ὑπόστασις: 1 2
 • μόνως: 1
 • μόρφωσιν: 1
 • μῖα οὐσία: 1
 • ν: 1
 • ναλύοντας: 1
 • νεώτερον: 1
 • νεῦρα: 1
 • νοημάτων: 1
 • νοητὴν: 1
 • νοητὸς: 1
 • νοουμένων: 1
 • νοῦς: 1 2 3
 • νυμφοστόλου: 1
 • νέβελ οἴνου: 1
 • νόημα: 1
 • νόσημα: 1
 • νῦν: 1
 • ξενίζει: 1
 • ξηροστομίας κακοσυνθέτως διαπεραίνοντα: 1
 • ξωογονεῖται: 1
 • ουσία: 1
 • οἰκοδομεῖ: 1 2
 • οἰκονομεῖ: 1 2
 • οἰκονομικῶς γενομένην: 1
 • οἰκίστης αὐτοσχέδιος: 1
 • οἱ θεραπευταὶ τοῦ χρυσίου: 1
 • οἱ μισθοῦ κομίζοντες τὰ ὤνια ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς, οὕς τινες παιδαριωνας καλοῦσιν, δρομεῖς, τραχεῖς, ὀξεῖς, εὐκίνητοι, γοργοί, μισθωτοί: 1
 • οἱ περὶ τὸν Περικλέα: 1
 • οἱ τῇ προυνίκου σοφί& 139· ἐγγυμνασθέντες· ἐξ ἐκείνης γὰρ δοκεῖ μοι τῆς παρασκευῆς τὰ εἰρημένα προενηνοχέναι·: 1
 • οἱ ὁμότιμοι: 1
 • οἶδεν: 1
 • οἶδεν ὅτι: 1
 • οἷς δὲ προσεπωρώθη τὰ πάθη: 1
 • οὐ: 1
 • οὐ γὰρ ἐναργές ἐστι τὸ ἐπιτήδευμα τοῦτο, ὥστε κατ᾽ ἀνάγκην, κ.τ.λ.: 1
 • οὐ δι᾽ ἑτέρου τινὸς ὀργάνου: 1
 • οὐ μὴν: 1
 • οὐ μὴν ἀλλὰ: 1
 • οὐ μόνον δὲ τοῦτο, κ.τ.λ: 1
 • οὐ περὶ τὸ αΐδιον θεωρεῖσθαι: 1
 • οὐδεμία γέγονε τῶν ἐφεστώτων ἐπιστροφὴ: 1
 • οὐδενὶ ἀρεσθήσεται: 1
 • οὐδε…τὸν βότρυν: 1
 • οὐδὲν οὕτω τῇ φύσει φευκτόν ἐστιν, ὡς, κ. τ. λ: 1
 • οὐδέ τὸ ἀρχέτυπον, κ. τ. λ: 1
 • οὐκ: 1 2 3
 • οὐκ εἰς τὸ εἶναι συναιροῦντες: 1
 • οὐκ οἶδα περὶ τίνος λεγόμενον τί κοινὸν ἔχει κ.τ.λ: 1
 • οὐκ ἔστι γινωσκων τίς ἡ ὁδὸς τοῦ πνεύματος, ὡς ὀστᾶ ἐν γαστρὶ κυοφορούσης: 1
 • οὐκ ἔστιν: 1
 • οὐκ ἔχοντες ποῦ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀ& 207·ῥωστίας ταύτης ἐπανενέγκωσι: 1
 • οὐκ ἦν οὐσία τὸ ἔκ τινος: 1
 • οὐρανῷ: 1
 • οὐσιὰν οὐκ ἂν ἀποδεικνύοιτο ἦ τὸ μηδ᾽ ὅλως εἶναι: 1
 • οὐσία: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • οὐσία οὐσιῶν, ἰδέα ἰδεῶν: 1
 • οὐσίαν: 1
 • οὐσίας: 1 2 3
 • οὐσίας σημαντικόν: 1
 • οὐχὶ τῷ μίσει τῆς ἀληθείας ἀλλὰ τῇ ἀσθενεί& 139· τῆς διηγήσεως: 1
 • οὔποτε: 1
 • οὔτε: 1 2
 • οὔτε διαχεῖται: 1
 • οὔτε τῶν ὁρώντων…οἷς τε ἄν…: 1
 • οὕτω λέγεσθαι: 1
 • οὕτως: 1
 • οὖσαν: 1
 • οὗτος: 1
 • παντελὴς: 1
 • παρακαλεῖν: 1 2
 • παρακρατουμένη: 1
 • παραλλαγή: 1
 • παρασκευάζεται, ἐπείδὴ, κ.τ.λ: 1
 • παρεγράφοντο: 1
 • παρεθέντα: 1
 • παρεκτικῆς καὶ μεταβατικῆς ἐνεργείας: 1
 • παρενεσπάρη: 1
 • παρηλλάχθαι: 1
 • παρθενια: 1
 • παρθενία: 1 2 3 4
 • παρθενία τοῦ σώματος: 1
 • παροδικὴν: 1
 • παρουσία: 1
 • παρουσίαν: 1
 • παρὰ: 1 2
 • παρὰ τὴν αὐτὴν: 1
 • παρὰ τὴν πρώτην: 1 2
 • παρὰ τίνος: 1
 • παρὰ τὸν κτίσαντα: 1
 • παράγραπτον: 1
 • παράστασιν: 1
 • παράτασιν: 1
 • παρέγγραπτον: 1
 • παρ᾽ ἑαυτοῦ: 1
 • πασῆς περιγραφῆς ἐκτός: 1
 • πατήρ, ἀγέννητος: 1
 • πεπλανημένῳ: 1
 • πεπληροφορημένων: 1
 • πεπληροφορήμεθα: 1
 • περατείαν: 1 2
 • περιαυτίζεται: 1
 • περιεσπᾶτο: 1
 • περιλαμβάνει τι: 1
 • περιλαμβάνεται: 1 2
 • περιληπτικῇ: 1
 • περιληπτῇ: 1
 • περιοδικὴν: 1
 • περισπάσμων: 1
 • περιστερὰν σὺν νεοσσοῖς: 1
 • περιταθέντος: 1
 • περιτεθέντος: 1
 • περιττή: 1
 • περιέχοντι: 1
 • περὶ αὐτὸν καὶ ἐν αὐτῷ: 1
 • περὶ κοινῶν ἐννοίων: 1
 • περὶ τὴν ψυχὴν: 1
 • περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται: 1
 • περὶ ὧν διατείνονται: 1
 • περὶ ὧν τοσοῦτον κ.τ.λ: 1
 • περί τι: 1
 • πηλοω κομψῶς πεφυραμένον.: 1
 • πιστὸς: 1
 • πληροφορεῖσθαι: 1
 • πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγγελται κ.τ.λ: 1
 • πληροφορία πίστεως: 1
 • πληροφορία τῆς ἐλπίδος: 1
 • πλησμονῆς: 1
 • πλινθότης: 1
 • πλοῦτος: 1
 • πλὴν ἀλλὰ καὶ ἐστὶν ἐν θηρίοις κρίσις: 1
 • πλὴν ἀλλ᾽ ἐμοὶ, κ.τ.λ: 1
 • πλὴν ἀλλ᾽ ἐπειδή ἐστι καὶ ἐν θηριοις κρίοις: 1
 • πλήρωμα: 1
 • πλίνθων: 1
 • πνευματικοῦ: 1
 • πνευματικὴ πολιτεία: 1
 • πνεύμα: 1
 • πνεῦμα ἀναιρεῖν: 1
 • πνεῦμα ἡγεμονικὸν: 1
 • ποιοῦνται: 1
 • πολιτείαν: 1
 • πολυθεία: 1
 • πομφόλυξ: 1
 • ποτὲ: 1
 • ποίημα: 1 2
 • πρεσβεύειν: 1
 • προαίρεσις: 1
 • προβάλλοιτο: 1
 • προθεωροίη: 1
 • προλαβὼν: 1
 • προλογίζοντας: 1
 • προλοχίζοντας: 1
 • προνοητέον: 1
 • προσεκύνησε τῷ λαῷ τῆς γῆς: 1
 • προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν ἑπτάκις: 1
 • προσηλωθεῖσα: 1
 • προσθεωροίη: 1
 • προσκινουμένοις: 1
 • προσκυνεῖν: 1
 • προσλαβών: 1
 • προστιθέναι: 1
 • προστίθησι: 1
 • προσήκει: 1
 • προσώπων: 1 2
 • προσώπων δηλωτικόν: 1
 • προσῆψιν: 1
 • προτιθέναι: 1
 • προτίθησι: 1
 • προυνίκου: 1
 • προφερὴς: 1
 • προϊ& 241·ν (ὥστε) γενέσθαι εἰς τὸ σῶμα τοῦ λόγου: 1
 • προύνικος: 1
 • πρωτότοκος: 1 2
 • πρωτότοκος τῆς κτίσεως: 1
 • πράγματα ῾Ρωμαίοις νεώτερα μηχανήσασθαι: 1
 • πρὸ πάσης καταληπτῆς ἐπινοίας: 1
 • πρὸς οὐδὲν ὁριζόμενος: 1
 • πρὸς τοὺς ᾽Εφεσίους: 1
 • πρὸς τὴν ἐναντίαν ποιότητα: 1
 • πρὸς τὴν ὁμοιότητα τοῦ προκειμένου: 1
 • πρὸς τὸ: 1
 • πρὸς τὸ συμβὰν ἀποπτύοντος: 1
 • πρὸς τὸ σῶμα διὰ τοῦ λόγου μεταποιούμενος: 1
 • πρὸς τὸ σῶμα μεταποιούμενος: 1
 • πρὸς τὸ σῶμα τοῦ λόγου: 1
 • πρὸς τὸ ἀκατέργαστον τῆς τῶν στοιχείων ὕλης: 1
 • πρὸς τῷ: 1
 • πρὸς ἑαυτὸν ἀναλύων: 1
 • πρὸς ἡμᾶς: 1
 • πρὸς ὅλον αἰ& 242·να: 1
 • πρός τε τὸ πέρας: 1
 • πρόσοψιν: 1
 • πρόσφατος: 1
 • πρόσωπα: 1 2 3
 • πρόσωπον: 1
 • πρόσωπον ἀληθῶς μεμορφωμένον: 1
 • πρᾶγμα φευκτόν: 1
 • πρῶτον μὲν τῆς Προυνίκου σοφίας γίνεται μαθητὴς: 1
 • πυκασμὸς: 1
 • πυκάζουσιν: 1
 • πυρὶ: 1
 • πάθη: 1 2 3
 • πάθος: 1 2 3
 • πάλιν: 1 2
 • πάντα ὁμοῦ: 1
 • πάντων: 1
 • πάντων τῶν κυκλοφορουμένων: 1
 • πάντως: 1
 • πάντως δὲ ἀληθὴς, κ. τ. λ: 1
 • πέτασον: 1
 • πήρωσιν: 1
 • πύρωσιν: 1
 • πᾶν: 1
 • πᾶν ἐν παντὶ: 1
 • πᾶσα ἡ κακία οὐδέν ἐστιν, ἐπεὶ καὶ οὐκ ὂν τυγχάνει: 1
 • πᾶσαν: 1
 • πᾶσιν: 1
 • σαπρόν: 1
 • σειρῆνες: 1
 • σεμνότητος: 1
 • σηπεδονώδης: 1
 • σκαιότητι: 1
 • σκοπὸν: 1
 • σκοπός: 1
 • σκοπῷ: 1
 • σκυθρωπῶν ἐπανόρθωσις: 1
 • σκότους ἐνέργειαν: 1
 • σκῆνος: 1 2
 • σοφία: 1
 • σοφίστης: 1
 • σπερματικὸς λόγος: 1
 • σπεῖρα: 1
 • σταγὼν: 1
 • σταθμὸς: 1
 • στερέωμα: 1
 • στεφανοῦσαι: 1
 • στεφανοῦσι: 1
 • στοιχεῖον: 1
 • στρουθο-κάμηλος: 1
 • στρουθία: 1
 • στάχυς: 1
 • στέρησις: 1 2
 • στίγμα: 1
 • συγκαλύψας: 1
 • συγκατάβασις: 1
 • συγκεχρημένη: 1
 • συμπαραγράφουσι: 1
 • συμπεραστικῷ: 1
 • συμπομάτων: 1
 • συμπτωμάτων: 1
 • συμφοραῖς: 1
 • συναγείρομεν: 1
 • συνδρομῆς: 1
 • συνεγκαταλείη, συνεκτάλῃ, συνεκταλείη, συνεκταλαί& 219·, συγκαταλύ& 219·: 1
 • συνεκρότει: 1
 • συνεκρότουν ἄλλος ἄλλον, μὴ ἀποκάμνειν: 1
 • συνεκτίλῃ: 1
 • συνεκτίνει: 1
 • συνεπλάκημεν: 1
 • συνηθείας: 1 2
 • συνονομαζομένης: 1
 • συντρόφῳ: 1
 • συντέλειαν: 1
 • συνάξεις: 1
 • συνήθη: 1 2
 • συστήσασθαι: 1
 • συστήσασθε: 1
 • σφετέρας: 1
 • σχολαστικὸς: 1
 • σχολὴ: 1
 • σχέσιν: 1
 • σωματικῶς: 1
 • σωτηρίας ποιητικὰ: 1
 • σωτήρια: 1
 • σωτήρια σύμβολα: 1
 • σὺν: 1
 • σύζυγον: 1
 • σύναξις: 1
 • σύνδεσμοι: 1
 • σύνδεσμος: 1
 • σώματος: 1
 • σώματος δυσγένειαν: 1
 • σῶμα: 1
 • σῶμα γίνεται: 1
 • ταξιάρχας καὶ λοχαγοὺς, ἑκατοντάρχους τε καὶ χιλιάρχους: 1
 • ταὐτὰ: 1
 • ταῖς ὑπὸ γαστέρα πλησμοναῖς: 1
 • ταῦτα: 1
 • ταῦτα εἰπὼν: 1
 • τε: 1
 • τερατείαν: 1
 • τεταγμένοι ἐπὶ τῶν σκυθρωπῶν…πραγμάτων: 1
 • τετράγωνος ἄνευ ψόγου: 1
 • τι: 1
 • τι τῶν καταγνωμῶν: 1
 • τι τῶν κατὰ γνωμὴν: 1
 • τιμιώτατον: 1
 • τιμὴ: 1
 • τις: 1
 • τοι: 1
 • τοσοῦτον: 1
 • τοὶς πολλοῖς παρακαθημένοις: 1
 • τοὺς διηρημένους: 1
 • τοὺς μὴ διηρημένούς: 1
 • τούτοις: 1
 • τούτων: 1 2 3 4
 • τούτων τὴν συντυχίαν ἀφοσιουμένων: 1
 • τοῖς δεδωκόσιν ἐπανασώζεται: 1
 • τοῖς δυσκολωτάτοις: 1
 • τοῖς κατὰ γνώμην προσκλινομένη: 1
 • τοῖς μαζουρῶθ: 1
 • τοῖς μετὰ γαστέρα: 1
 • τοῖς μὲν γὰρ κ.τ.λ: 1
 • τοῖς τῆς ἀρετῆς δρόμοις: 1
 • τοῖς τῶν φολίδων στίγμασιν: 1
 • τοῖς υἱοῖς τοῦ Χετ: 1
 • τοῖς ἀλογωτέροις: 1
 • τοῖς ἀναγεννωμένοις: 1
 • τοῖς ἔξωθεν περιβολῆς: 1
 • τοῖς ἡμετέροις: 1
 • τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ διαβεβλημένοις ἀνθρώποις: 1
 • τοῦ: 1
 • τοῦ Θεοῦ εἶναι κ.τ.λ: 1
 • τοῦ Θεὸν εἶναι τὸν μονογενῆ Θεὸν: 1
 • τοῦ βίου: 1
 • τοῦ γεώδους: 1
 • τοῦ διδασκάλου: 1
 • τοῦ διεξοδευομένου: 1
 • τοῦ εἰκότος: 1
 • τοῦ κατὰ τὸ στόμα πόρου: 1
 • τοῦ παντὸς: 1
 • τοῦ προφέροντος: 1
 • τοῦ πρωτοτύπου καλλιστοῦ: 1
 • τοῦ στοιχείου: 1 2
 • τοῦ στύφου: 1
 • τοῦ σωτῆρος: 1
 • τοῦ σώματος: τῶ περιέχοντι: 1
 • τοῦ ἰδεῖν ἐν τῇ χρηστότητι τῶν ἐκλεκτῶν σου: 1
 • τοῦ ὄντος: 1
 • τοῦτο: 1 2
 • τρεπτὸν: 1
 • τρεπτὸς: 1
 • τρεῖς ὑποστάσεις: 1 2 3 4 5 6
 • τροφῆς: 1
 • τρυφὴν: 1
 • τρυφῆς: 1
 • τρία πρόσωπα: 1
 • τὀ μὴ γενέσθαι τι τούτων ἐπίσης ὁμολογεῖται: 1
 • τὰ καθ᾽ ἡμᾶς: 1
 • τὰ κατάλληλα τῶν ἱστορουμένων: 1
 • τὰ παρατέθεντα παρ᾽ ἐκείνων ἀνθυποίσω: 1
 • τὰ φυόμενα: 1
 • τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ τηλαυγῶς καθορᾶται: 1
 • τὰ ἕδνα τοῦ γάμου: 1
 • τὰ ὀνόματα σύμβολα τῶν νοημάτων κατὰ τὸ προηγούμενον: 1
 • τὰς μὲν: 1
 • τὰς στομφώδεις: 1
 • τὰς τρίχας ῥεούσας παρακρατεῖν: 1
 • τὰς ἐννοίας: 1
 • τὰς ἡδονὰς: 1
 • τὰς…δυνάμεις: 1
 • τάξιν: 1
 • τὲ: 1
 • τέχνη: 1
 • τὴν: 1
 • τὴν γῆν: 1
 • τὴν ζωὴν: 1
 • τὴν θεωρίαν: 1
 • τὴν μύησιν: 1
 • τὴν σεσοφισμένην τῆς φιλαργυρίας ἀνάγκην: 1
 • τὴν τῶν καταδίκων ἀνά& 207·ῥυσιν: 1
 • τὴν ἀληθῆ μόρφωσιν τῆς εὐσεβείας: 1
 • τὴν ἀπλανῆ περιφοράν: 1
 • τὴν ἐκ συμφώνου καθαρότητα τῇ σχολῇ τῶν προσευχῶν ἀφορίζων: 1
 • τί πολὺ τὸ ἀγαθόν σου: 1
 • τίς: 1
 • τίς ἡ ἀποκλήρωσις: 1
 • τίς ἡ ἀποκλήρωσις, κ.τ.λ: 1
 • τίς ὁ λόγος καθ᾽ ὃν εὔλογον κρίνουσιν πατέρα ἀναιρεῖν: 1
 • τὸ: 1 2 3 4
 • τὸ Θεῖον: 1
 • τὸ διανοητικὸν: 1
 • τὸ εὐεργετόυμενον: 1
 • τὸ θεὸν αὐτῶν ὀνομασθῆναι: 1
 • τὸ θεὸν εἴναι: 1
 • τὸ καλὸν: 1 2
 • τὸ κατηγκυλωμένον τῆς τῶν συφισμάτων πλοκῆς: 1
 • τὸ κατὰ τὸν θυμὸν αἶσχος: 1
 • τὸ λόγιον: 1
 • τὸ μετ᾽ ἐμὲ ον: 1
 • τὸ μηδὲν τῷ πάντη μὴ ὄντι ταὐτὸν: 1
 • τὸ μὲν μὴ δύνασθαι: 1
 • τὸ μέν τι: 1
 • τὸ μὴ συνηρμόσθαι τινὶ διὰ τῶν καταλλήλων τὸν βίον: 1
 • τὸ μόνιμον: 1
 • τὸ μόνον τῷ ὄντι ἀγαπητὸν καὶ ἐράσμιον: 1
 • τὸ νόημα: 1
 • τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ: 1
 • τὸ πονηρότατον: 1
 • τὸ πρὸς μείζονα δόξαν ἀνυψωθὲν: 1
 • τὸ πρῶτον κίνουν ἀκίνητον: 1
 • τὸ πᾶν: 1 2
 • τὸ συναμφότερον: 1
 • τὸ ἀπαράλλακτον: 1
 • τὸ ἁγνὸν ἀνάθημα τῆς ἀληθείας: 1
 • τὸ ἄφθορον: 1
 • τὸ ἐν τῶδε θέρμον: 1
 • τὸ ἐφεξῆς: 1
 • τὸ ἐφέξῆς ἐξευρίσκουσα: 1
 • τὸ ἡνωμένον: 1
 • τὸ ὅλον, τὰ ὅλα: 1
 • τὸ ὕδωρ τρὶς ἐπιχεαμενοι: 1
 • τὸ ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον: 1
 • τὸν: 1 2
 • τὸν αὐτὸν: 1
 • τὸν βαθμὸν: 1
 • τὸν βασιλέα: 1
 • τὸν γὰρ τοῦ ζῆν ἀρξάμενον, ζῆσαι χρὴ πάντως: 1
 • τὸν δίκαιον: 1
 • τὸν θεὸν: 1
 • τὸν μόνον: 1
 • τὸν παιδεύτην: 1
 • τὸν περικείμενον αὐτὰ: 1
 • τὸν πλούσιον: 1
 • τὸν τῆς αἰτίας λόγον: 1
 • τὸν ὀφθαλμὸν βλαπτομένην: 1
 • τὸν ὑποχθόνιον: 1
 • τύπον: 1
 • τύπος: 1
 • τύφον: 1
 • τύφου: 1
 • τῃ ἔξωθεν φιλοσοφί& 139·: 1
 • τῆς δὲ σωματικῆς κτίσεως, κ.τ.λ: 1
 • τῆς ζωοποιοῦ δυνάμεως: 1
 • τῆς κατα φύσιν σχετικῆς σημασίας: 1
 • τῆς οἰκονομίας: 1
 • τῆς πολιτείας: 1
 • τῆς τῶν στοιχείων ἑνώσεως: 1
 • τῆς φυσικῆς ταύτης: 1
 • τῆς ψυχῆς: 1
 • τῇ γνώσει ἑαυτοῦ: 1
 • τῇ δυνάμει: 1
 • τῇ δὲ ἀγαθότητι: 1
 • τῇ θεωρί& 139·: 1
 • τῇ καθάρσει: 1
 • τῇ κρίσει τῶν ἁγίων: 1
 • τῇ λοιπὸν: 1
 • τῇ μὲν δικαιοσύνῃ: 1
 • τῇ τῆς ψυχῆς κλήσει συγκεκριμένη: 1
 • τῇ φύσει: 1
 • τῇ χρήσει τῶν ἁγίων: 1
 • τῇ ἀπλανεῖ περιφορᾷ: 1
 • τῇ ἀφθαρσί& 139·: 1
 • τῇ ὁμοιώσει: 1
 • τῶν: 1
 • τῶν Νυσσαέων φωστήρ: 1
 • τῶν γινομένων: 1 2 3
 • τῶν διδασκάλων: 1
 • τῶν δἰ ἀυτοῦ καὶ μετ᾽ αῦτὸν: 1
 • τῶν θηρίων: 1
 • τῶν κατημαξευμένων: 1
 • τῶν κατορθούντων: 1
 • τῶν κατὰ τὴν ὀψιν πόρων: 1
 • τῶν μὴ ὑφεστώτων: 1
 • τῶν περὶ τὴν θείαν φύσιν νοουμένων: 1
 • τῶν πρός τί πως ἔχειν τὴν ψυχὴν: 1
 • τῶν σοφισμάτων ἀντιστροφὰς: 1
 • τῶν τι περὶ τὴν θ. φ. νοουμένων: 1
 • τῶν ἀγαθῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις: 1
 • τῶν ἀποστόλων τὴν συσκηνίαν (εἴπατε: 1
 • τῶν ἄλλων: 1
 • τῶν ἐναντίων διαδοχὴ: 1
 • τῶν ἔξωθεν: 1
 • τῶν ἔξωθεν λόγων: 1
 • τῶν ὀνομάτων οὐκ ὄντων: 1
 • τῶν ὅλων: 1 2
 • τῶν ὑφεστώτων: 1
 • τῶνδε τῶν σπλάγχνων: 1
 • τῷ: 1
 • τῷ = καί: 1
 • τῷ καθ᾽ ἑαυτὸν ἀκτίστῳ: 1
 • τῷ κοίνῳ τῆς οὐσίας λόγῳ: 1
 • τῷ λόγῳ: 1
 • τῷ μερικῷ σάλῳ συγκυματούμενον: 1
 • τῷ μέρει: 1
 • τῷ παρηλλάχθαι, κ.τ.λ: 1
 • τῷ περιέχοντι: 1
 • τῷ πηδαλί& 251· τῆς εὐφροσύνης: 1
 • τῷ ἀγάθῳ κόλπῳ: 1
 • τῷ ἀτόμῳ: 1
 • τῷδε: 1
 • υ: 1
 • υἰοπατορίαν: 1
 • υἱ& 231·ν: 1
 • υἱ& 231·ς: 1
 • υἱοθετηθεῖσι: 1
 • υἱοὶ λοιμοί: 1
 • υἱοὶ λοιμοῦ: 1
 • φαινίνδα: 1
 • φησὶ δὴ τοῦτο ὁ ἀπόστολος: 1
 • φησὶν: 1
 • φησὶν ἡ διδάσκαλος: 1
 • φιλανθρωπία: 1
 • φιλοσώματοι: 1
 • φιλοτιμία: 1
 • φιλάνθρωπος: 1
 • φροντίζοντας: 1
 • φρένες: 1
 • φυσικὴ: 1
 • φυσικὸς: 1
 • φυσικόν: 1
 • φυσικός: 1
 • φυσικῆς: 1
 • φυτικὴ: 1
 • φυτικής: 1
 • φυτικὸν: 1
 • φυτικὸς: 1
 • φυτικῆς: 1
 • φυτὰ: 1
 • φυτὸν ἢ ζῶον: 1
 • φήσιν: 1
 • φύραμα: 1
 • φύσει: 1 2 3
 • φύσιν: 1
 • φύσις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • φύσις γίνεται: 1
 • φώς: 1
 • φῦ χειρὶ, Δούπησε, ῎Ιαχε: 1
 • χαλεπώτερον τῆς παρὰ τῶν ἐχθρῶν μοι γενομένης ὕβρεως: 1
 • χειρὶ: 1
 • χοϊκός: 1
 • χρηστὸς: 1
 • χρηστότης: 1 2 3
 • χριστοτόκος: 1
 • χρυσίον καὶ τοπάζιον: 1
 • χρήσις τῶν ἁγίων: 1
 • χωρίον: 1
 • χωρῆσαι: 1
 • χάρις: 1
 • χύσις τῆς κακίας: 1
 • ψιλὰ νοήματα: 1
 • ψιλὸς ἄνθρωπος, ψιλὸς λόγος: 1
 • ψιλῆς: 1
 • ψυχικὴν: 1
 • ψυχὴ: 1 2 3
 • ψυχὴ λογικὴ, νοῦς: 1
 • ψυχὴ, λόγος, νοῦς: 1
 • ψυχήν: 1 2
 • ἀγαθὸν: 1
 • ἀγαπώντων: 1
 • ἀγεννησία: 1 2 3 4 5
 • ἀγάθῳ: 1
 • ἀγάπῃ: 1
 • ἀγέννητος: 1
 • ἀδελφοὶ: 1
 • ἀδελφὸν: 1
 • ἀδελφὸς: 1
 • ἀδιέξοδον…φρουράν: 1
 • ἀδολεσχίαν τοῦ λόγου τις καταγινώσκοι: 1
 • ἀθετήσασι: 1
 • ἀθρόως: 1
 • ἀθάνατος: 1
 • ἀκαταγώνιστος: 1
 • ἀκηράτῳ: 1
 • ἀκινησία πρὸς τὸ ἀγαθόν: 1 2
 • ἀκοιμήτῳ: 1
 • ἀκοινώνητον: 1
 • ἀκολουθία: 1
 • ἀκοὴν: 1
 • ἀκοίμητος, αἰωνιος: 1
 • ἀκροατὴς γίνεται: 1
 • ἀληθὲς: 1
 • ἀλλαγησόμεθα: 1
 • ἀλλοκότως αὐτοῦ τὰς τοιαύτας στομφώδεις καὶ ἀδιανοήτους φωνὰς: 1
 • ἀλλὰ μὴν: 1
 • ἀλλότριος: 1
 • ἀλλ᾽ ἐν οἷς: 1
 • ἀμεγέθης: 1 2 3
 • ἀμιγὲς τοῦ συγγενοῦς πάλιν ἀποκριθῆναι: 1
 • ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδί& 139· αὐτοῦ διέθετο: 1
 • ἀναβέβηκε: 1
 • ἀναγεννῶνται: 1
 • ἀναγκαιοτέρᾳ λειτουργί& 139·: 1
 • ἀναγκὴν ἑμποιοῦσι τῶν ἀβουλητῶν κακῶν, πλησμονῆς ὡς τὰ πολλὰ ἐκτίκτουσης, κ. τ. λ: 1
 • ἀναγωγικῶς: 1 2
 • ἀναγωγή: 1
 • ἀναδρομὴ: 1
 • ἀναισθήτως ἐχόντων: 1
 • ἀνακραθείσης τῷ ἀνθρώπῳ: 1
 • ἀνακραθεῖσα πρὸς τὸ θεῖον: 1
 • ἀνακρασεως: 1
 • ἀναλαβόντων: 1
 • ἀναλαβὼν: 1
 • ἀναλογικῶς: 1
 • ἀναλυθέντων: 1
 • ἀναλυσάντων: 1
 • ἀναλυσέως: 1
 • ἀναλόγως: 1
 • ἀναλύειν: 1 2
 • ἀναλύσῃ: 1
 • ἀναλῦσαι: 1
 • ἀναμάσσονται: 1
 • ἀναπλασσόμενον: 1
 • ἀναίμακτον ἱερωσύνην: 1
 • ἀνοδί& 139·, ἀνοδίαις: 1
 • ἀνοδίας τινὰς καινοτομήσωσιν: 1
 • ἀντεξαγωγὴ: 1
 • ἀντιδιαστολὴ: 1
 • ἀντιδιδόντα: 1
 • ἀντικείμενον: 1
 • ἀντιμεθίστασις τῶν ὀνομάτων: 1
 • ἀντιοτροφὴ: 1
 • ἀντιπιπτόντων πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ὑποκληθέντων: 1
 • ἀντιπιπτότων: 1
 • ἀνωτάτω: 1
 • ἀνάγκη πᾶσα: 1
 • ἀνάθημα: 1
 • ἀνάκρασις: 1
 • ἀνάρχως: 1
 • ἀνάστασις: 1 2 3
 • ἀνέδραμεν: 1
 • ἀνῆψε: 1
 • ἀπαγὴς: 1 2
 • ἀπαθεία: 1
 • ἀπαλλασσόμενον: 1
 • ἀπαξιοῖ: 1
 • ἀπαρχὴ τοῦ ἡμετέρου φυράματος: 1
 • ἀπαυγάσμαπα: 1
 • ἀπαύγασμα τῆς δόξης: 1
 • ἀπεμφαίνοντα: 1
 • ἀπεσχοίνισται: 1
 • ἀπλανῆ: 1
 • ἀποδράντες: 1
 • ἀποδράσαντες: 1
 • ἀποδέσμῳ: 1
 • ἀποδίδοναι πάλιν τῷ ζῆν: 1
 • ἀποκαθήμενος: 1
 • ἀποκατάστασις τῶν πάντων: 1 2
 • ἀποκληρωθεῖσαν: 1
 • ἀποκληρώσεως: 1
 • ἀποκλήρωσις: 1
 • ἀποκριτικοὺς: 1
 • ἀποκριτίκους: 1
 • ἀποκτηνοῦσθαι: 1
 • ἀπολογία: 1
 • ἀποσὸς: 1
 • ἀποτελούσης: 1
 • ἀποτέλεσμα: 1
 • ἀποτέλεσμα εἶναι: 1
 • ἀποφαίνουσα: 1
 • ἀποφαίνων: 1 2
 • ἀποῤ& 191·ιψαμένῳ: 1
 • ἀποῤ& 191·υψαμένῳ: 1
 • ἀπὸ θεοῦ: 1
 • ἀπὸ ὔψους ἡμέρας οὐ φοβηθήσομαι: 1
 • ἀπόκροτον: 1
 • ἀπόνηροι: 1
 • ἀπώλειαν: 1
 • ἀργεῖν: 1
 • ἀρχήν: 1
 • ἀσεβείας γραφή: 1
 • ἀσκος: 1
 • ἀσυνήθη: 1
 • ἀσύνθετος: 1
 • ἀτρεμεῖν: 1
 • ἀτρεμούντων: 1
 • ἀφθαρσία: 1 2 3
 • ἀφθορία: 1
 • ἀχρόνως: 1
 • ἀέρι: 1
 • ἀῤῥήτῳ τινὶ λόγω: 1
 • ἁλιέως: 1
 • ἁμαρτίαν: 1
 • ἁπάνθ᾽ ὁ λιμὸς γλυκέα, πλὴν αὑτοῦ, ποιεῖ: 1
 • ἂν: 1 2
 • ἂν εἴποιμι: 1
 • ἄγγελος: 1
 • ἄλλος: 1
 • ἄλλως ἀντιδιαιρεῖ: 1
 • ἄλογον ἀρχήν: 1
 • ἄμικτόν ἐστι καὶ ἰδιάζον ἐπὶ ταύτης τῆς φύσεως, ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, κ. τ. λ: 1
 • ἄναρχον: 1
 • ἄνθρωπος: 1
 • ἄνθρωπος ανος: 1
 • ἄνοσον: 1
 • ἄνωθεν: 1
 • ἄνωθεν = ἐξ οὐρανοῦ: 1
 • ἄποιος: 1
 • ἄποσος: 1 2 3
 • ἄρα: 1
 • ἄσχολος τοῖς παροῦσιν: 1
 • ἄφραστος λόγος: 1
 • ἄϋπνον, ἄνοσον: 1
 • ἄϋπνος: 1
 • ἄϋπνος ἄνθρωπος: 1
 • ἅλμα κοῦφον: 1
 • ἅμαξα: 1
 • ἅπτεσθαι: 1
 • ἅρπαγις: 1
 • ἆρα: 1
 • ἆρα τίς: 1
 • ἇρά τις: 1
 • ἐαν: 1
 • ἐγγαστρίμυθος: 1
 • ἐγεννηθη: 1
 • ἐγεννήθησαν: 1
 • ἐγκειμένης: 1
 • ἐγκραθεῖσαν: 1
 • ἐγκωμαζομένης: 1
 • ἐγκωμιαζομένης: 1
 • ἐθαυμάστωσε: 1
 • ἐθελοθρησκείας: 1
 • ἐκ γειτόνων: 1
 • ἐκ καταχρήσεώς τινος: 1
 • ἐκ συνηθείας ῥημάτων τε καὶ ὀνομάτων: 1
 • ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι, καὶ τοῦ Χριστοῦ ἐστι, καθὼς γέγραπται: 1
 • ἐκ τοῦ περιέχοντος: 1
 • ἐκ τρεφομένου τρεφόμενον: 1
 • ἐκ τῆς κατὰ διδαχὴν ὑφηγήσεως: 1
 • ἐκβαλόντες: 1
 • ἐκβαλὼν τοῦ λόγου σχέσεις τινὰς καὶ παραθέσεις: 1
 • ἐκεῖνο: 1
 • ἐκπνοήν: 1
 • ἐκτείνεσθαι, διατεινόμενον, παρεκτεινομένη: 1
 • ἐκτήσατο: 1 2 3
 • ἐλαττονήσῃ: 1
 • ἐλαττόνησεν: 1
 • ἐλαττώσεώς τινος ἢ κατὰ φύσιν παραλλαγῆς, κ. τ. λ: 1
 • ἐλαττώσῃ: 1
 • ἐλειτούργησε τὸ δάκρυον: 1
 • ἐλευθεριότης: 1
 • ἐλευθερία: 1
 • ἐλλύς σου τὸ ῥ& 210·μά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδί& 139· σου: 1
 • ἐλπιζομένων ὑπόστασις πραγμάτων: 1
 • ἐμπαροινεῖ: 1
 • ἐμφυομένη: 1
 • ἐν δ᾽ἄρα οἱ φῦ χειρί, κ. τ. λ: 1
 • ἐν εὐφυΐ& 139·: 1
 • ἐν μὲν τῷ θανάτῳ καθορᾷν τὸ ἀνθρώπινον, ἐν δὲ τῷ τρόπῳ πολυπραγμονεῖν τὸ θειότερον: 1
 • ἐν μέρει: 1
 • ἐν μέρει ἑορτῆς: 1
 • ἐν παντὶ τῷ ἐξ αὐτοῦ: 1
 • ἐν τοῖς προλαβοῦσιν: 1
 • ἐν τοῖς τῶν διδασκάλων διηγήμασιν: 1
 • ἐν τῇ κατὰ τὸν θάνατον οἰκονομί& 139·: 1
 • ἐν τῇ περιόδῳ καὶ ἀναστροφῇ τῶν ὁμοίων ῥημάτων: 1
 • ἐν τῳ ἀθανάτῳ…ἐν δὲ τῷ ἀνθρώπῳ: 1
 • ἐν τῷ καθ᾽ ὅλου: 1
 • ἐν τῷ μετὰ ταῦτα: 1
 • ἐν τῷ μέρει: 1
 • ἐν τῷ νῦν καιρῷ: 1
 • ἐν τῷ ἀτέλει τῆς ἡλικίας: 1
 • ἐν τῷ ἁγίω: 1
 • ἐν τῷδε: 1
 • ἐν ἀνωνύμῳ τινι Κορνιασπινῆς ἐσχατί& 139·: 1
 • ἐν ἀρχαῖς: 1
 • ἐν ἀτονούσῃ τῇ λέξει: 1
 • ἐν ἄλλοις ἄρ᾽ ἡ ζωή: 1
 • ἐν ἐπιμέτρῳ: 1
 • ἐν ἐπίτασει: 1
 • ἐν ἑαυτῇ βλέπουσα: 1
 • ἐν ἑαυτῷ τε κἀκεῖνον: 1
 • ἐν ἰτέαις: 1
 • ἐν ὁμοτίμῳ τῇ φύσει: 1
 • ἐν ὑποστάσει θεωρούμενον: 1
 • ἐναπομορξαμένων: 1
 • ἐναρμονίους ἀποστάσεις: 1
 • ἐνατονούσῃ τῇ λέξει: 1
 • ἐνδεδεῖχθαι: 1
 • ἐνδείκνυσθαι: 1
 • ἐνεδείξατο, οὗ τὸ ἐπέκεινα: 1
 • ἐνεργεία: 1
 • ἐνεσημήνατο ἡ ?ν τῇ δραχμῇ: 1
 • ἐνηχοῦντος τῇ καρδιᾷ: 1
 • ἐννοουμένῳ: 1
 • ἐννοίας λόγον: 1
 • ἐνοήσαμεν: 1
 • ἐνπαρεσπάρη: 1
 • ἐντίθεται: συντίθεται: 1
 • ἐνάρετος πολιτεία: 1
 • ἐνέργεια: 1
 • ἐνέργειαι: 1
 • ἐνέργειαν: 1
 • ἐξ ὧν δραποδισθείη: 1
 • ἐξανδραποδισθείη: 1
 • ἐξουυχίζει: 1
 • ἐπειδὴ: 1
 • ἐπιβαλλόυσης: 1
 • ἐπιβιῶναί τινας τῶν κακῶν: 1
 • ἐπιβολὰς: 1
 • ἐπιδιστάζουσα: 1
 • ἐπιμετρίας: 1
 • ἐπιπλατύνεσθαι: 1
 • ἐπιπροσθούσης: 1
 • ἐπιστρεφομένῳ τὴν ἅλωνα: 1
 • ἐπισφαλὴς: 1
 • ἐπιτολμῶν: 1
 • ἐπιτολμῶντα: 1
 • ἐπιτολμῶντι: 1
 • ἐπιτέχνησις: 1
 • ἐπιφάνειαν: 1
 • ἐπιχεόμενος: 1
 • ἐπουράνιον πολίτειαν: 1
 • ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ: 1
 • ἐπὶ κεφαλαί& 251· συναπτέον: 1
 • ἐπὶ ματαί& 251· λάβοι: 1
 • ἐπὶ μέσον τοῦ μέτρου: 1
 • ἐπὶ τοσόνδε: 1
 • ἐπὶ τοσόνδε…ἡ ἐπίτασις: 1
 • ἐπὶ τὰ παρακείμενα: 1
 • ἐπὶ τὰ ἄνω: 1
 • ἐπὶ τὸ ἓν: 1
 • ἐπὶ τῆς γῆς: 1
 • ἐπίκηρον: 1
 • ἐπίκηρος: 1
 • ἐπίνοια: 1 2
 • ἐπ᾽ ἀυτῶν: 1
 • ἐραθήσεται: 1
 • ἐρήμους: 1
 • ἐστιν ἕτερον: 1
 • ἐστὶν, ἢ ὥστε: 1
 • ἐστὶν, ὥστε: 1
 • ἐσχατία: 1
 • ἐτέκομεν πνεῦμα σωτηρίας σου, ὃ ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς: 1
 • ἐτὶ τούτων ἀνακλήσεις: 1
 • ἐυαριθμήτων ῥηματων: 1
 • ἐφ ὧν: 1
 • ἐφαπλοῦται: 1
 • ἐφαρμόσθῆναι τῷ λόγω: 1
 • ἐφεξῆς: 1
 • ἐφετίνδα: 1
 • ἐφολκί& 251·: 1
 • ἐφολκόν: 1 2
 • ἐφάπαξ: 1
 • ἐφάπτεσθαι: 1
 • ἐφέπεσθαι: 1
 • ἐφόδιον: 1
 • ἐφόλκιον: 1
 • ἐφ᾽ ἑαυτῆς: 1
 • ἐφ᾽ ὃ: 1
 • ἐψεῦσθαι δοκεῖν: 1
 • ἑαυτοῦ: 1 2
 • ἑαυτὴν: 1
 • ἑαυτῶν: 1 2
 • ἑκατέρων: 1
 • ἑνωσέως: 1
 • ἑνὶ πάντως ὁ λόγος συνενεχθήσεται: 1
 • ἑνός τινος τούτων: 1
 • ἑτερογλώσσοις: καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις: 1
 • ἑτερῷ πτώματι: 1
 • ἑτέρων: 1
 • ἓν: 1
 • ἔκθεοις τῆς τίστεως: 1
 • ἔκθεσις τῆς πίστεως: 1
 • ἔκτισε: 1
 • ἔννοια: 1 2
 • ἔννοιαι: 1
 • ἔρεισμα: 1
 • ἔσται: 1
 • ἔτι ἐν τῷ κληρῳ τῶν πρεσβυτερων ιερατεύων: 1
 • ἔφοδος εὑρετικὴ τῶν ἀγνοουμένων, διὰ τῶν προσεχῶν τε καὶ ἀκολούθων: 1
 • ἠγαπημένος παῖς: 1
 • ἠκηδίασεν: 1
 • ἠκούσατε: 1
 • ἡ δε τῆς θεότητος μαρτυρία διὰ τῶν θαυμάτων ἐστίν: 1
 • ἡ εὐσχημοσύνη: 1
 • ἡ θεοτόκος Μαρία: 1
 • ἡ κατάληψις: 1
 • ἡ κατ᾽ αὐτὸν: 1
 • ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐπιφάνεια; ἡ δεσποτικὴ ἐπιδημία; ἡ διὰ σαρκὸς ὁμιλία; ἡ τοῦ λόγου ἐνσάρκωσις; ἡ ἐνανθρώπησις; ἡ ἔλευσις; ἡ κένωσις; ἡ συγκατάβασις; ἡ οἰκονομία: 1
 • ἡ τοῦ πυρὸς δαπανή: 1
 • ἡ τῶν κιόνων ἐπάλληλος θέσις: 1
 • ἡ φύσις: 1 2
 • ἡ ἀδιάφορος χρῆσις: 1
 • ἡ ἐπιθυμία τίκτει: 1
 • ἡ ἱστορία φησίν: 1
 • ἡγεμονικόν: 1
 • ἡλί& 251·: 1
 • ἡμεῖς δὲ: 1
 • ἡμᾶς: 1 2
 • ἡμῖν: 1
 • ἢ: 1
 • ἢ διὰ τ. ἁγ. Πν: 1
 • ἢ τοῦ αὐτοῦ νῦν μὲν, κ.τ.λ: 1
 • ἤ τοῦ ἁγίου Πνεύματος: 1
 • ἥ: 1
 • ἥ τε πρὸς τὸ θεῖον ὁμοιωμένη, ἥ τε πρὸς τὴν διαφορὰν ταύτην: 1
 • ἥ, be: 1
 • ἦ: 1
 • ἦλθον, εἶδον, ἐνίκησα: 1
 • ἰδεῖν: 1 2
 • ἰδιωτικήν: 1
 • ἰδιότητες, ὑποστάσεις, πρόσωπα: 1
 • ἰδιώτην καλεῖ τὸν ἐν τῷ λαικῷ τάγματι τεταγμένον: 1
 • ἰδέαν: 1
 • ἰδέας: 1
 • ἰδίως: 1
 • ἰλὺν βυθοῦ: 1
 • ἰλύν: 1
 • ἰτέα: 1
 • ἱερουργήσῃ: 1
 • ἱερᾷ νόσῳ: 1
 • ἱκανὴ: 1
 • ἱστορικώτερον καὶ δι᾽ αἰνιγμάτων: 1
 • ἴδιον γὰρ τοῦτο: 1
 • ἴδῃ: 1
 • ἴσας…ἀδηλία: 1
 • ἴση δὴ: 1
 • ἴσθι με μηδὲν ἔχοντα λιπαρὸν: 1
 • ἴσως…ἡ δειλία: 1
 • ἵνα μὴ ἀμφιβάλλη: 1
 • ἵν᾽, ὥσπερ ἐν ὑποκειμένῳ τινὶ πράγματι πᾶσα κατασκεύη θεωρεῖται, (οὐ γὰρ ἄν τις ἔιποι κατασκεύασθαι ὃ μὴ ὑφέστηκεν), οὕτως οἷον κατασκευάσματι τῇ τοῦ μονογενοῦς φύσει προτείνῃ τῷ λόγῳ τὴν ποίησιν: 1
 • ὀγδοάδας: 1
 • ὀκτάδας: 1
 • ὀνείρων: 1
 • ὀυσία: 1
 • ὀφειλὴν: 1 2
 • ὁ: 1
 • ὁ Εὐνόμιος: 1
 • ὁ Θεὸς πρὸ τῶν ἄλλων ὅσα γεννητά: 1
 • ὁ Θεός: 1
 • ὁ γὰρ ἐξοχώτατος αὐτοῦ θεοῦ: 1
 • ὁ δὲ χρυσὸς, αἰθόμενον πῦρ ἅτε διαπρέπει νυκτὸς, μεγαλάνορος ἔξοχα πλούτου: 1
 • ὁ θεόλογος: 1
 • ὁ καταθύμιος: 1
 • ὁ κατὰ σέ: 1
 • ὁ λέγων ὅτι ποτε οὐκ ἦν ὁ υἱ& 232·ς: 1
 • ὁ λέγων ὅτι ποτε οὐκ ἦν, οὗτος: 1
 • ὁ λόγος: 1 2 3 4
 • ὁ πατὴρ εἶπον: 1
 • ὁ προτέρος λόγος: 1
 • ὁ πρότερος (λόγος: 1
 • ὁ τῆς οὐσίας λόγος: 1
 • ὁ ἐκεῖνο δοὺς τῇ δυνάμει, συνωμολόγησε, κ. τ. λ: 1
 • ὁ ἐξοχώτατος θεοῦ: 1
 • ὁ ἕτερος: 1
 • ὁ ἕτερος τῶν λόγων: 1
 • ὁλοσχερῆ: 1
 • ὁμαρτεῖ: 1
 • ὁμογενῆ: 1
 • ὁμολογεῖς: 1
 • ὁμολογούντων: 1
 • ὁμολογοῦντας: 1 2
 • ὁμοούσιον: 1
 • ὁμοούσιος, αὐτόθεος: 1
 • ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα: 1
 • ὄγκου: 1
 • ὄνομα δὲ ταὐτὸν τῆς ἐμῆς ἔχουσά τις δάμαρτος ἄλλη: 1
 • ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα: 1
 • ὄσα ἐπιθεωρεῖται τῇ φύσει: 1
 • ὄφλημα: 1
 • ὄχημα: 1
 • ὅ: 1
 • ὅδε δὴ: 1
 • ὅλον: 1 2
 • ὅπερ: 1 2
 • ὅπερ δὴ παντελὴς τοῦ στοιχείου μείωσις λέγεται: 1
 • ὅς: 1
 • ὅσα: 1
 • ὅσα δε τῆς ψυχῆς ἐν μεθορί& 251· κεῖται: 1
 • ὅτε γὰρ…τότε: 1
 • ὅτι τὸ μὲν τὸ ἐκ τοῦ πίθου, ποῖον δὲ τὸ ἐκ τοῦ ποτηρίου, κ. τ. λ: 1
 • ὅτι τὸ ἑτερογενὲς ἔχει πρὸς ἐκείνην τὰ ὄντα: 1
 • ὅτι χειροτονητὴ φύσις οὐ γίνεται: 1
 • ὅτι χειροτονητή: 1
 • ὅτι χειροτονία ἡ φύσις οὐ γίνεται: 1
 • ὐγρᾶς: 1
 • ὑβριστὴς κόρος: 1
 • ὑγιὲς δὲ οὖσα μέχρις οὐρανοῦ τε καὶ ἀστέρων ἐξικνεῖται: 1
 • ὑδραύλης: 1
 • ὑμᾶς: 1 2
 • ὑμῖν: 1
 • ὑμῶν: 1
 • ὑπαμειφθείη: 1
 • ὑπαμειφθήσεσθαι: 1
 • ὑπεκλυθέντων: 1
 • ὑπεναντίων: 1
 • ὑπεναντίως: 1 2
 • ὑπεναντίως διακειμένων: 1
 • ὑπερβόλη: 1
 • ὑπερκειμένη: 1
 • ὑποβολῆς: 1
 • ὑποβρύχιον: 1
 • ὑπογραφῇ: 1
 • ὑποκείμενον: 1
 • ὑποκινήσειεν, ἢ κ.τ.λ: 1
 • ὑποκύψας, ἐπέκεινα, πόθος, τὸ πρῶτον, γλιχόμενος: 1
 • ὑποληφθεῖσα: 1
 • ὑπολέλειπται: 1
 • ὑπολήψεως: 1
 • ὑποστασέων: 1 2 3
 • ὑποστασέως: 1
 • ὑποστάσε: 1
 • ὑποστάσει: 1
 • ὑποστάσεις: 1 2 3
 • ὑποτύπωσιν: 1
 • ὑποφωνεῖν: 1
 • ὑπὲρ τοῦ ἄλλου: 1
 • ὑπὸ: 1
 • ὑπὸ θεοῦ: 1
 • ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν: 1 2
 • ὑπὸ τῆς τοῦ γήρως ἀπονοίας: 1
 • ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας: 1 2
 • ὑπόθεσις: 1
 • ὑπόνοια: 1
 • ὑπόστασιν: 1 2
 • ὑπόστασις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 • ὑπόστασίς μου: 1
 • ὕλην: 1
 • ὕπνῳ δὲ σφᾶς αὐτοὺς ἐκδίδοντες τὰς τῶν ὀνείρων φαντασίας προφητείας ἀποκαλοῦσι: 1
 • ὕψιστε: 1
 • ὕψιστον: 1
 • ὠκύμορον φύσημα: 1
 • ὠτία: 1
 • ὡμολογεῖτο: 1
 • ὡς εἶναι μὲν τὸν Θεὸν κατὰ ταὐτὸν ὡς εἶναί ποτε: 1
 • ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, κ.τ.λ: 1
 • ὡς τυχαία, κ.τ.λ: 1
 • ὡς ἂν: 1
 • ὡς ἂν συνεπαρθείη τῷ θεί& 251· τὸ γή& 187·νον: 1
 • ὡς ἄν ἀνάγκην εἶναι, εἰ μὴ εἴη περὶ τὸ σῶμα τὰ πρὸς οὐδὲν, κ.τ.λ: 1
 • ὡς ἐλλειπῶς ἐνδειξαμένῳ τὴν φύσιν: 1
 • ὡς ἐν γυμνασί& 251·: 1
 • ὡς ἐν γυμνασί& 251·, κ. τ. λ: 1
 • ὡς ἕτερον: 1 2
 • ὢν: 1
 • ὥραν: 1 2
 • ὥς τι: 1
 • ὥσπερ τι ἀνάθημα: 1
 • ὥστε: 1 2 3
 • ὥστε παθεῖν ἂν: 1
 • ὧν καὶ κατὰ γνώμην καὶ ὡς ἑτέρως διοικουμένων ὀλίγος τοῖς σωφρονοῦσιν ὁ λόγος: 1
 • ᾅδου ὄνομα: 1
 • ᾑ: 1
 • ᾗ ἀντὶ: 1
 • ᾧ: 1 2
 • ᾽Αγεννησία: 1 2
 • ᾽Αγέννητος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • ᾽Αλλ᾽ οὐχ ὁμολογεῖται: 1
 • ᾽Αμαλθείας κέρας: 1
 • ᾽Αναγωγή: 1
 • ᾽Ανατρεπτικὸς τοῦ ἀπολογητικοῦ τοῦ δυοσεβοῦς Εὐνομίου: 1
 • ᾽Αποκατάστασις: 1 2
 • ᾽Εαρσοῦ: 1
 • ᾽Εκδέχεται τὸν λόγον τοῦτον ὁ Παῦλος: 1
 • ᾽Επίνοια: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • ῎Εννοια: 1
 • ῎Εχει ὁ πατὴρ: 1
 • ῎Η γαρ: 1
 • ῏Η γὰρ: 1
 • ῏Η μικροψύχων κ.τ.λ: 1
 • ῏Ω θυσίας πέμποντες ἀναιμάκτους ἱερῆες: 1
 • ῾Η σφραγίς: 1
 • ῾Ιερί& 251· ῾Ηγέμονι: 1
 • ῾Ο δὲ θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰ& 242·νος: 1
 • ῾Ο μέν τις ἀποθνήσκει πληγεὶς, ὁ δὲ κ.τ.λ: 1
 • ῾Ο τῶν Πατέρων Πατήρ: 1
 • ῾Ο ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου: 1
 • ῾Ρεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection