Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀγένητος: 1
 • ἀγέννητος: 1
 • ἀγεννήτως: 1
 • ἀγρεύων: 1
 • ἀδικίαν: 1
 • ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες: 1
 • ἀεί: 1
 • ἀειγεννήτως: 1
 • ἀλόγως: 1
 • ἀληθῶς, τελέως, ἀδιαιρέτως, ἀσυγχύτως: 1
 • ἀλλὰ: 1 2
 • ἀμύητος: 1
 • ἀμυήτοις: 1
 • ἀνόμοιος: 1
 • ἀνθρωποτόκος: 1
 • ἀνομίαν: 1
 • ἀντιγραφεὺς: 1
 • ἀπόκρισις: 1
 • ἀπαράλλακτος,: 1
 • ἀσέβειαν: 1
 • ἀσώαατον: 1
 • ἀσυγχύτως καὶ ἀδιαιρέτως: 1
 • ἁγιάσας: 1
 • ἁμαξόβιοι: 1
 • ἁρπάσας: 1
 • ἄλεκτος: 1
 • ἄληκτος: 1
 • ἄνωθεν: 1
 • ἄριστον μέτρον: 1
 • ἄρχων τῆς μάνδρας: 1
 • ἅλμα, ποδωκείην, δίσκον, ἄκοντα, πάλην: 1
 • ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε πάλιν ἡττηθήσεσθε: 1
 • ἐὰν…σκανδαλιζῃ: 1
 • ἐγὼ αὐτῷ ἀρτύω χυτραν: 1
 • ἐθνικός: 1
 • ἐκ γαστρὸς πρὸ ᾽Εωσφόρου ἐγέννησά σε: 1
 • ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι: 1
 • ἐκ τῆς Θεοτόκου Μαρίας: 1
 • ἐκεῖνοι χειροτονοῦσι, χειροθετοῦσι: 1
 • ἐκκαιδεκαετηρίδα: 1
 • ἐκκλησία: 1 2
 • ἐλὰλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βασιλέων καὶ ούκ ᾐσχυνόμην: 1
 • ἐλέγξει τοὺς ταπεινους τῆς γῆς: 1
 • ἐλεύθερος: 1
 • ἐλευθερία: 1 2
 • ἐλευθεριότης,—ἐλευθερία: 1
 • ἐμὲ μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν βλάψειεν οὔτε Μέλητος οὔτε ῎Ανυτος, οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιτο: 1
 • ἐν κοινῷ: 1
 • ἐν σοί: 1
 • ἐν σπυρίδι, σπυρίς: 1
 • ἐν τῆ βασιλεί& 139· τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ: 1
 • ἐνευλογηθήσονται ἐν σοί: 1
 • ἐνθουσιάζειν: 1
 • ἐνθουσιαστὴς: 1
 • ἐννεακαιδεκαετηρίδα: 1
 • ἐξ ὑποκειμένου τινός: 1
 • ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἱερατικοῦ τάγματος: 1
 • ἐξ οὐκ ὄντων ἔστιν: 1
 • ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ: 1
 • ἐξῆλθε πᾶσα ἡ δύναμις Κυρίου: 1
 • ἐπὶ ξυροῦ ἱσταται ἀκμῆς ὅλεθρος ηὲ βιῶναι: 1
 • ἐπὶ τὴν βασιλεύουσαν πόλιν: 1
 • ἐπίσκοπος ὑπὸ τριῶν ἢ δύο ἐπισκόπων χειροτονεῖσθω: 1
 • ἐπῳδής: 1
 • ἐπῳδός: 1
 • ἐπῳδῆ: 1
 • ἐπαρχίαι: 1
 • ἐπαρχικὴ τάξις̀ ἐπαρχία: 1
 • ἐπιείκεια: 1 2 3
 • ἐπιεικείας: 1
 • ἐρανίζω = (α: 1
 • ἐρανιζομαι: 1
 • ἐρανιστὴς: 1 2
 • ἐραστάς: 1
 • ἐργάτας: 1
 • ἐρωνεία: 1
 • ἐσκήνωσεν: 1
 • ἐστίβιζον τοῦς ὀφθαλμόυς σου: 1
 • ἐτέχθη: 1
 • ἐφεξῆς ἐπὶ ἔτη ὀκτὼ λέγεται τὸν ἐν ᾽Αντιοχεί& 139· θρόνον τῆς ἐκκλησίας σχολάσαι ὀψὲ δὲ…χειροτονεῖται Εὐφρόνιος: 1
 • ἑρμηνεία: 1
 • ἔκτισε: 1
 • ἔμψυχον: 1 2
 • ἔνωσις: 1
 • ἔπαισε δ᾽ αὐτόχειρ νιν οὔτις ἀλλ᾽ ἐγώ: 1
 • ἔπαρχοι: 1
 • ἔρανος: 1
 • ἔρως: 1
 • ἔρωτος: 1
 • ἔσται τὸ ἐπὶ τὸν χαλινὸν τοῦ ἵππου ῞Λγιον τῷ Κυρί& 251· τῷ παντοκράτορι: 1
 • ἔχοις: 1
 • ἕλικα: 1
 • ἕλικι: 1
 • ἕξεις: 1 2
 • ἕως ἂν ἔλθῃ ᾧ ἀπόκειται: 1
 • ἕως ἂν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ: 1
 • ἠ οἰκουμένη: 1
 • ἠπάτηκας ἥλιε: 1
 • ἡ ἀποστολικὴ φωνή: 1
 • ἡ πατρικὴ θεογονία: 1
 • ἡ σμύρνα καὶ ὁ λίβανος τουτέστιν ἡ θεολογία τε καὶ οἰκονομία: 1
 • ἡ τοῦ σωτηρίου πάθους ἡμέρα: 1
 • ἡγεμονεύω: 1
 • ἡγούμενος: 1
 • ἡδίων ὁ Λέσβιος: 1
 • ἡμέτερον: 1
 • ἡμεις ἐχρησάμεθα τῷ ἅλφα ἕως τοῦ ὠ ὑμεῖς δὲ ἑαυτοὺς ἀπεδώκατε: 1
 • ἡμερα τοῦ σταυροῦ, πάσχα σταυρώσιμον: 1
 • ἡπατοσκοπία: 1
 • ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • ἰδιότης: 1
 • ἰερατικὸν τάγμα: 1
 • ἱεραὶ, δέλτοι: 1
 • ἱερατεῖον: 1
 • ἱερατικὴ τάξις: 1
 • ἱερατικόν: 1
 • ἱερεὺς: 1
 • ἱερος: 1
 • ἵστημι: 1
 • ὀ τῶν κομητατησίων δὲ λαργιτιόνων κόμης: 1
 • ὀψὲ δέ ποτε αὐτοὺς καλεὶσθαι Γαλάτας ἐξενίκησε, Κέλτοι γὰρ κατά τε σφᾶς τὸ ἀρχαῖον καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ὠνομάζοντο: 1
 • ὁ ἀδελφός σου ὁ ἐν Καισαρεί& 139·: 1
 • ὁ ἐκ τῆς ᾽Ιταλίας: 1
 • ὁ ὤν: 1
 • ὁ Θεός: 1
 • ὁ Παιανεύς: 1
 • ὁ γὰρ δαίμων ἐπὶ διαβολᾐ τοῦ στοιχείου καὶ ἐπιτίθεται τοῖς ἀλοῦσι, καὶ ἀνίησιν αὐτοὺς κατὰ τοὺς τῆς σελήνης δρόμους: 1
 • ὁ μονόφθαλμος: 1
 • ὁ μονογενὴς Θεός: 1
 • ὁ νῦν βασιλεὺων: 1
 • ὁ παλαιστῖνος: 1
 • ὁ παντοκράτωρ, ὁ πάντων κρατων, ὁ πάντων ἐξουσιάζων: 1
 • ὁ παρακεκλημένος: 1
 • ὁ πλάσας τὰ πάντα: 1
 • ὁ ποιῶν πάντα καὶ μετασκευάζων: 1
 • ὁ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως: 1
 • ὁ χριστὸς ἐκυοφορήθη ὑπὸ Μαρίας κατ᾽ οἰκονομίαν: 1
 • ὁμοούσιον: 1 2 3 4
 • ὅς: 1
 • ὅφρα θεοῖο: 1
 • ὐπόστασις: 1
 • ὑιοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα: 1
 • ὑπό: 1
 • ὑπόστασιν: 1
 • ὑπόστασις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 • ὑπόστασις, πρόσωπον: 1
 • ὑποστάσεις: 1 2
 • ὑποστάσεσι: 1
 • ὑποστάσεως: 1 2
 • ὑποστάσεως ἢ οὐσίας: 1
 • ὑφίστημι: 1
 • ὕπουλος: 1
 • ὠμότητα: 1
 • ὡς θυσιαστηριον ἀνατρέψας: 1
 • ὡς φοίνιξ: 1
 • ὢν ἀπαύγασμα τῆς Δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ: 1
 • ᾗ ῥωμαίοις ἔθος ἐκκλησιάζειν: 1
 • ᾽ἐμψυχον: 1
 • ᾽έμψυχον: 1
 • ᾽Ακέφαλοι: 1
 • ᾽Αληκτώ: 1
 • ᾽Αναγνωρισμός: 1
 • ᾽Ασιανός, βακτριανός, Σαρδιανός, Τραλλιανός, ᾽Αρειανός, Μενανδριανός, Σαβελλιανός: 1
 • ᾽Εὐχαριστίας καὶ προσφορὰς οῦκ ἀποδέχονται: 1
 • ᾽Ενα χριστὸν, ἕνα υἱ& 232·ν, ἕνα κύριον ὁμολογοῦμεν. κατὰ ταύτην τῆς ἀσυγχύτου ἑνώσεως ἔννοιαν ὁμολογοῦμεν τὴν ἁγίαν, παρθένον θεοτόκον, διὰ τὸ τὸν θεὸν λόγον σαρκωθῆναι καὶ ἐνανθρωπῆσαι καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συλλήψεως ἑνῶσαι ἑαυτῷ τὸν ἐξ αὐτῆς ληφθέντα ναόν: 1
 • ᾽Εξ οὐκ ὄντων: 1
 • ᾽Επιφάνεια: 1
 • ᾽εγχειρίδιον: 1
 • ᾽επίγνωσις: 1
 • ᾽λγγελοι: 1
 • ῎Ει τις οὐ θεοτόκον τὴν Μαρίαν ὑπολαμβάνει χωρίς ἐστι τῆς Θεότητος: 1
 • ῎Οναγρος: 1
 • ῞Ελλην: 1
 • ῟Ην ποτε ὅτε οὐκ ἦν ὁ υἱ& 232·ς τοῦ θεοῦ. καὶ Γέγονεν ὕστερον ὁ πρότερον μὴ ὑπάρχων τοιοῦτος γενόμενος ὅτε καί ποτε γέγονεν οἷος καὶ πᾶς πέφυκεν ἄνθρωπος: 1
 • ῾Εβραϊδι διαλέκτῳ τὰ λόγια συνεγράψατο: 1
 • ῾Ελέπολις μηχανή: 1
 • ῾Ελληνικῶν θεραπευτικὴ παθημάτων: 1
 • Αἱρετικῆς κακομυσιας ἐπιτομή: 1
 • Β: 1
 • Βορά: 1
 • Γαλάται = Κέλτοι: 1
 • Διάβολος: 1
 • Διαλλάσσων: 1
 • Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδία αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός: 1
 • ΗΘΕΛΗCΑCΩΤΙΑΔΕΚΑΤΗΡΤΙCΩ: 1
 • ΗΘΕΛΗCΑCCΩΜΑΔΕΚΑΤΗΡΤΙCΩ: 1
 • Θέτιδος ἀνάκτορον: 1
 • ΘΕΟΔ: 1
 • Θεὸν ἕνα ἐν τρισιν ὑποστάσεσιν: 1
 • Θεός: 1 2
 • Θεομίσης: 1
 • Θεομισὴς: 1
 • Θεοτόκος: 1 2 3 4
 • Θιασῶται: 1
 • Θυσιαστήριον: 1
 • Κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ: 1
 • Καππάδοκες Κρήτες Κίλικες, τρία κάππα κάκιστα: 1
 • Καππάδοκες, Κρῆτες, Κίλικες, τρία κάππα κάκιστα: 1
 • Καππαδόκην ποτ᾽ ἔχιδνα κακὴ δάκεν· & 135·λλὰ καὶ αὐτή: 1
 • Κατθανεῖν δ᾽ ὀφείλεται: 1
 • Κολοφών: 1
 • Κρινοτέλην Πινδάρου, θέσὲι δὲ Φιλοξένου: 1
 • Κτίσμα καὶ ποίημα: 1
 • Μελέτιος: 1
 • Νόμους πάλαι τεθνηκότας: 1
 • Ναὶ μὰ τὸν ἁμετέρᾳ ψύχᾳ παραδόντα τετρακτύν: 1
 • Οὔτε ἐξ οὐκ ὄντων γεγένηται: 1
 • Παλλὰς πολιοῦχος;: 1
 • Παρ᾽ ᾦ οὐκ ἔνι παραλλαγή: 1
 • Παυσάσθωσαν τοίνον οἱ λεγοντες ὡς ἡ τοῦ Λόγου φύσις εἰς σαρκὸς μεταβέβληται φύσιν· ἵνα μὴ δόξῃ μεταβληθεῖσα κατὰ τὴν αὑτὴν ἑρμηνείαν γεγενῆσθαι καὶ ἡ τοῦ Λόγου φύσις τοῖς τοῦ σώμὰτος παθήμασι σύμφθορος. & 169·Ετερον γάρ ἐστι τὸ προσλαβὸν καὶ ἕτερόν ἐστι τὸ προσληφθέν. Δύναμις ἦλθεν ἐπὶ τὴν παρθένον, ὡς ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν λέγει ὅτι Δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι: 1
 • Περὶ ᾽Αρχῶν: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
 • Περι τῆς ᾽Ινδῶν πίστεως: 1
 • Ποτε ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • Πρὸς τῶν χρατούντων ἐσμέν: 1
 • Πραΰς =: 1
 • Ραπίσματα: 1
 • Σατορνῖλος: 1
 • Σατορνῖνος: 1
 • Σατορνεῖλος: 1
 • Συγγραφεύς: 1
 • Συντάγμα: 1
 • Συσπειρομένην: 1
 • Τόμος: 1
 • Τράπεζα: 1
 • Τρία τὰ νοουμένα, ὡς ἑνὶ δὲ διαλεγόμεθα: 1
 • Τρίας: 1
 • Τριὰς οὐ πραγμάτων ἀνίσων ἀπαρίθμησις, ἀλλ᾽ ἴσων καὶ ὁμοτίμων σύλληψις: 1
 • Φάλκιος: 1
 • Φιλόθεος ἱστορία: 1
 • Φλάκιτος, Πλακέντιος: 1
 • Ψευδεπίγράφῳ: 1
 • α: 1 2 3
 • αὐτὸν κοπιᾶν: 1
 • ακατονόμαστος: 1
 • β: 1 2 3 4
 • βασιλεῖ ἀδίκῳ και πονηροτάτῳ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν: 1
 • βιβλίον μετανοίας: 1
 • γ: 1 2 3
 • γάρον: 1
 • γεώδη: 1
 • γεννήσεως, γενέσεως: 1
 • γεννηθέν: 1
 • γεννητός ἐστιν ἅμα καὶ γενητός: 1
 • γλωσσόκομον: 1
 • γνωσις: 1
 • γραμμα: 1
 • δ: 1
 • δίπτυχον: 1
 • δεύτερος μετὰ βασιλέα: 1
 • δεισιδαιμονῶν: 1
 • δεκτικόν ἐστι: 1
 • δεσπότης: 1
 • δημοσί& 139· ταίς πορναίς προὔπινε: 1
 • διὰ στενότητα τῆς παρὰ τοῖς ᾽Ιτάλοις γλώττης καὶ ὀνομάτων πενίαν: 1
 • διάκονος: 1
 • διαβάλλω: 1
 • διατριβάς: 1
 • διδάσκαλος: 1
 • διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο: 1
 • δικαιον καὶ βελτίον τινος δικαίου: 1
 • διορύττων: 1
 • δράγμα οὐκ ἔχον ἴσχύν: 1
 • δράγματα μὴ ἔχοντα ἵσχύν: 1
 • ε: 1
 • εἰ…σκανδαλίζει: 1
 • εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν: 1
 • εἰς τὰ ᾽άπορα τῆς θείας Γραφῆς κατ᾽ ᾽εκλογήν: 1
 • εἰς τὴν βασιλεύουσαν νέαν Ρώμην: 1
 • εὐγηρότατος: 1
 • εὐσέβειαν: 1
 • εὐσεβής: 1
 • εὐχόμενοι: 1
 • εὐχῆται: 1
 • εὐχῖται: 1
 • εὐχαριστίας καὶ προσευχῆς ἀπεχονται: 1
 • εὔλογος αἰτία: 1
 • εν ἡσυχί& 139· θεοῦ ἐπράχθη: 1
 • ζ: 1 2
 • ζῶον ἄπτερον, δίπουν, πλατυώνυχον· ὃ μόνον: 1
 • ζῶον λογικόν θνητόν: 1
 • ζωοποιόν: 1
 • η: 1
 • θ: 1
 • θέλημα: 1
 • θέσις: 1
 • θεότητα: 1
 • θεῖον: 1
 • θελημα: 1
 • θεολογία: 1
 • θεοτόκος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • θεοφόρος: 1
 • θρυπτόμενον: 1
 • θυσιαστήριον: 1
 • κάθαρμα: 1
 • κάλλιστος ἀνήρ: 1
 • κάτθανε γευσαμένη αἵματος ἱοβόλου: 1
 • κένωσις: 1
 • κόφινος: 1
 • κύμβολον: 1
 • καὶ ἐπερωτῆσαι ἐν τοῖς γλυπτοῖς, καὶ ἡπατοςκοπήσασθαι: 1
 • καὶ σιδήρῳ καὶ μολίβδῳ προσδεδεμένοι: 1
 • καὶ τῇ ἕλικι τὸν πῶλον τῆς ὄνου αὐτοῦ: 1
 • καὶ τῷ κατ᾽ οἴκους ἐκτὸς ἡμένῳ πόνων: 1
 • καὶ τῷ σπέρματί σου: 1
 • καθ᾽ ὃν ἤκμασεν ἡ τῶν ἐκκλησιῶν πολιορκία: 1
 • καθ᾽ οὗ τὰ ἄλλα λέγεται: 1
 • καθηγητής: 1
 • καινῇ: 1
 • κακὸν κακῷ ἐστήρικτο: 1
 • καραφρυγίας πακατιανῆς: 1
 • καριας φρυγίας πακατιανῆς: 1
 • καροφρυγίαν: 1
 • κασιγνήτων τριάς: 1
 • κατὰ θέλημα καὶ δύναμιν: 1
 • κατὰ θεότητα: 1
 • κατάλογοι: 1
 • κατ᾽ ἐξοχήν: 1
 • καταβεβληκέναι: 1
 • καταβολή: 1 2 3 4 5
 • καταβολῆς κόσμου: 1
 • καταποθῆναι: 1
 • κατεαγότα τε εἴ του ἦν μέλη ἢ διεστραμμένα ζῶντος καὶ τεθνεῶτος ταῦτα ἔνδηλα: 1
 • κεκοπιακὼς ἐκαθέζετο: 1
 • κενὴ ἐλπίσο πίστις: 1
 • κενός: 1
 • κλώμενον: 1
 • κληρονομήσουσιν: 1
 • κοιμητήριον: 1
 • κοινῇ: 1
 • κοινωνία: 1
 • κοπιῶν ἐκαθέζετο: 1
 • κορέω: 1
 • κορυβαντιῶντα: 1
 • λέγει: 1
 • λίθος: 1
 • λόγος: 1
 • λακωναρία: 1
 • λλ᾽ ἐκ τοῦ σώματος ἦν τῆς Παρθένου τὸ τεχθέν· καὶ διὰ τοῦτο Θεία μὲν ἡ κατάβασις ἡ δὲ σύλληψις ἀνθρωπίνη· οὐκ αὐτὴ οῦν ἠδύνατο τοῦ τε σὠματος πνεῦμα καὶ τῆς θεότητος φύσις: 1
 • λογίων κυριακῶν ἐξηγήσεις: 1
 • μάγιστρος: 1
 • μάλιοτα δὲ δοκεῖ εἶναι οὐσία τὸ ὑποκείμενον πρῶτον: 1
 • μία ὑπόστασις: 1
 • μαιεύσεως: 1
 • μαντική: 1
 • ματαία ἐλπίς: 1
 • ματαῖος: 1
 • μεθοδεία: 1 2
 • μετὰ τὴν ὁμολογίαν ἐν δεσμωτηρί& 251· μεταλλάξαντος: 1
 • μεταῤρει ὥσπερ Εὔριπος: 1
 • μεταποίησις: 1
 • μηδὲν ἄγαν: 1
 • μισοπόνηρος: 1
 • μισοπονηρία: 1
 • μυσταγωγός: 1
 • μυσταγωγεῖν: 1
 • μυσταγωγοῦντες μυσταγωγέω: 1
 • μυστικώτερον: 1
 • νὴ τὸν Διὰ: 1
 • νὴ τὸν κύνα: 1
 • νῦν πάντες ὡρμήθημεν θεοῖ νίκης τρόπαια κομίσασθαι παρὰ θηρὶ ποταμῷ τῶν δ᾽ ἐγὼ ἡγεμονεύσω θοῦρος πολεμόκλονος ῎Αρης: 1
 • νεῦσαι: 1
 • νενίκηκας Γαλιλαῖε: 1
 • νεωκόρους νεωκόρος: 1
 • νοῦς: 1
 • ξῷον: 1
 • οἰκοδομήν: 1
 • οἰκονομὶα: 1
 • οἰκονομία: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • οἰκονομίαν: 1
 • οἰκονουία: 1
 • οἰκονουίαν: 1
 • οἱ ζῶντες: 1
 • οἱ λέγοντες καθαρός εἰμι, μή μου ἅπτου οὗτος καπνὸς τοῦ θυμοῦ μου: 1
 • οἱ λεγοντες ποῤ& 191·ω ἀπ᾽ ἐμου, μὴ ἐγγίσῃς μοι ὅτι καθαρός εἰμι: 1
 • οἱ πρόγονοι τὰς ἐκκλησίας ᾠκοδόμησαν: 1
 • οὐ κατὰ τὴν τοῦ ἀνδρὸς διέκειτο νωθείαν, ἀλλ᾽ ἐνῆν αὐτῇ τοῦ βαρβαρικοῦ θράσους οὐκ ὀλίγον: 1
 • οὐ χριστιανοὶ ἀλλὰ χριστέμποροι: 1
 • οὐδεὶς ὄψεται: 1
 • οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ τὸν Ιησοῦν μόνον: 1
 • οὐσία: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • οὐσίας: 1 2
 • πάθη, πάθος: 1 2
 • πάντα ἐξιέναι κάλων: 1
 • πάντα κάλων κινεῖ: 1
 • πάντα κινεὶν λίθον: 1
 • παιδείας ῾Ελληνικῆς: 1
 • παρέδωκας ἡμᾶς: 1
 • παρέδωκας ἡμας βασιλεῖ παρανόμῳ ἀποστάτῃ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη τὰ ὄντα ἐπὶ τῆς γῆς: 1
 • παραδιδόμεθα: 1
 • παρασκευή: 1
 • παρεκάλεσε: 1
 • παροικία: 1
 • πατεῖν: 1
 • περὶ τῶν τολμώντων ἑαυτοὺς ἐκτέμνειν: 1
 • πνεῦμα πύθωνα: 1
 • πνευματικόν: 1
 • πολιοῦχος: 1
 • πολιτεύεσθαι: 1
 • πολιτευσάμενον: 1
 • πολιτικὸν ζῶον: 1
 • πρόεδρος: 1
 • πρόκριμα ποιεῖν: 1
 • πρόσφυξ: 1
 • πρόσωπα: 1
 • πρόσωπον: 1 2 3
 • πρᾶος: 1
 • πραότης: 1 2
 • προύκοπτε: 1
 • προεδρια: 1
 • προηλπίκοτας: 1
 • προηλπικότες: 1
 • προσώποις: 1
 • προσκυνεῖται: 1
 • πρυτάνεις: 1
 • πρωτοπὰθεια: 1
 • πρωτοπαθεῖν: 1
 • σάρκωσις κένωσις: 1
 • σύναξις: 1 2
 • σύσκηνος: 1
 • σῶμα: 1
 • σῶμα κατηρτίσω: 1
 • σῶμα ψυχικόν: 1
 • σαργάνη: 1
 • σαρκοφόρος, νεκροφόρος: 1
 • σιτηρέσια: 1
 • σιτομετριον: 1
 • σκάφευσις: 1
 • σκήνωσις: 1
 • σκεῦος: 1
 • σκηνούμενον: 1
 • σκηνοῦν: 1
 • σπείρω: 1
 • στίμμι: 1
 • στιβῇ: 1
 • στιχάρια: 1
 • στοιχεῖα: 1
 • στοιχεῖον: 1
 • συλαω: 1
 • συμμυστην: 1
 • συμπάθεια: 1
 • συμπεριεψηθίσθημεν: 1
 • συμπεριηνέχθημεν: 1
 • συνάφεια: 1 2
 • συναγωγή: 1
 • συναχθήσεται: 1
 • συνείσακται: 1
 • συνωδινει: 1
 • σωμάτια: 1
 • σωτήρ: 1
 • τἠς τῶν σιτηρεσίων ἀφαιρεσεως: 1
 • τὰ θεῖα λόγια: 1
 • τὰ ιερὰ βιβλια: 1
 • τὰ τῆς διαθήκης αὐτοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ Ζαχαρίου τοῦ αἵματος: 1
 • τὰ τελευταῖα: 1
 • τὰς ὑφάλους πέτρας τῶν φανερῶν σπιλάδων: 1
 • τὰς χριστιανικὰς ἐκτελεῖν εὐχάς: 1
 • τὴν ἐνανθρώπησιν δὲ τοῦ Θεοῦ Λόγου καλοῦμεν οἰκονομίαν: 1
 • τὴν τροφήν: 1
 • τί πλέον ποιεῖτε: 1
 • τίκτεται: 1
 • τίνα μισθὸν ἔχετε: 1
 • τὸ ἅγιον: 1 2
 • τὸ ἱερατεῖον: 1
 • τὸ ὄν: 1 2 3 4
 • τὸ ὑποκείμενον: 1
 • τὸ κύριον τὸ ζωοποιόν: 1
 • τὸ πνεῦμα τοῦ πύθωνος: 1
 • τὸ προκείμενον: 1
 • τὸ τῆς οἰκονομίας μυστήριον: 1
 • τὸ φίλτρον τὸ ὑμέτερον: 1
 • τὸν αὐτὸν ὀνομαζει: 1
 • τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τὰ παραλειπόμενα: 1
 • τῇ καινῇ κτίσει: 1
 • τῶν ἀνακτόρων Ανάκτορον: 1
 • τῶν ὄντων: 1 2
 • τῶν ὄντων ἐπιστήμης τῆς κατὰ λόγους: 1
 • τῷ σπέρματί σου: 1
 • ταδ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων αλλὰ τοις αὑτῶν πτεροῖς: 1
 • τετράδιον: 1
 • τετραδεῖον: 1
 • τετρακτύς: 1
 • τοῦ ὄντως σώματως ἀντίτυπά ἐστι τὰ θεῖα μυστήρια: 1
 • τοῦ χοροῦ τῶν διακόνων ἡγούμενος: 1
 • τον υἱ& 232·ν τοῦ Θεοῦ καταπατεῖν καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγήσασθαι: 1
 • τοποτηρητής: 1
 • τρία πρόσωπα: 1 2 3
 • τρεῖς ὑποστάσεις: 1 2 3
 • τρεῖς οὐσίαι: 1
 • τριάκοντα: 1
 • τριῶν: 1
 • υπέρ: 1
 • φέρειν τε χρὴ τά τε δαιμόνια ἀναγκὰιως, τά τε ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀνδρείως: 1
 • φύσις: 1
 • φασὶ δὲ καὶ νήεσσιν ἁλιπλανέεσσι χερειους: 1
 • φεύγειν: 1
 • φεῦγε εἰς Αἴγυπτον: 1
 • φθοριμαῖος δαίμων: 1
 • φυτὸν: 1
 • φυτόν: 1
 • φυτικός: 1
 • χαρακτήρ: 1 2 3 4
 • χειροθεσία: 1
 • χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους: 1
 • χειροτονήσας: 1
 • χειροτονία: 1 2 3
 • χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν: 1
 • χρῆσθαι: 1
 • χρηματίζω: 1
 • χριοστεμπορία: 1
 • χριστέμπορος: 1
 • ψυχή: 1 2
 • ψυχαὶ εἰδωλα καμόντων: 1
 • ψυχικόν: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection