Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀήρ: 1
 • ἀγάπη: 1 2
 • ἀγενεαλογητον: 1
 • ἀκέραιοι: 1
 • ἀλλὰ γὰρ: 1
 • ἀλλὰ γάρ: 1
 • ἀλληγορούμενα: 1
 • ἀμήτωρ: 1
 • ἀνάβασιν εἰς τὸν οὐρανόν: 1
 • ἀνέπαυσεν: 1
 • ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν: 1
 • ἀναβιβάζων: 1
 • ἀνακεφαλαιώσασθαι: 1
 • ἀναλῦσαι: 1
 • ἀνδραποδιστής: 1
 • ἀπάτωρ: 1
 • ἀποικίαι: 1
 • ἀργόν: 1
 • ἀρχή: 1
 • ἀρχοντες: 1
 • ἀσχημονεῖ: 1
 • ἀφοσιοῦσθαι: 1
 • ἁμαρτίας: 1
 • ἁμαρτωλοῦ: 1
 • ἁφή: 1
 • ἂνθος: 1
 • ἄγγελος Κυρίου: 1
 • ἄγνωστος: 1
 • ἄνδρες δύο: 1
 • ἄνθρωπος: 1
 • ἄνω: 1
 • ἄρατε: 1
 • ἐγέννησα: 1
 • ἐγήγερται: 1
 • ἐγγαστρίμυθοι: 1
 • ἐγγαστριμύθων: 1
 • ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε: 1
 • ἐκένωσε: 1
 • ἐκδυσάμενοι: 1
 • ἐκλείπει: 1
 • ἐκτὸς φρενῶν: 1
 • ἐλάλησα ὑμῖν: 1
 • ἐλάλησαν οἱ προφῆται: 1
 • ἐμβρυοσφάκτης: 1
 • ἐν: 1
 • ἐν ἑορτῇ φασέκ: 1
 • ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας: 1
 • ἐν τῇ ἑσπερινῇ φυλακῇ: 1
 • ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ: 1
 • ἐν τῇ πόλει ταύτῃ: 1
 • ἐν τῳ οἴκῳ μου εὕρεσάν με: 1
 • ἐνδέχεται: 1
 • ἐνδυσάμενοι: 1
 • ἐνοπτρομαντεία: 1
 • ἐξέστραπται: 1
 • ἐξομολόγησις: 1
 • ἐξουθενεῖν: 1
 • ἐπὶ πόκον: 1
 • ἐπ᾽ ἐσχάτων ἡμερῶν: 1
 • ἐπερχόμενε: 1
 • ἐπερχόμενος: 1
 • ἐπιθυμητικόν: 1
 • ἑτέρον: 1
 • ἑταῖροι: 1
 • ἔκτρωμα: 1
 • ἔλαβε: 1
 • ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ: 1
 • ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ: 1
 • ἔσφαξε τα εαυτῆς θύματα: 1
 • ἔσωσεν: 1
 • ἔχομεν: 1 2
 • ἔχωμεν: 1 2
 • ἕνα: 1
 • ἠρέμησις: 1
 • ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ: 1
 • ἡ παρθένος: 1
 • ἡ ταφὴ αὐτοῦ ἠρται ἐκ τοῦ μέσου: 1
 • ἡγεμονικόν: 1
 • ἰάματα: 1
 • ἰάομαι: 1
 • ἰδίους: 1
 • ἰερᾶσθαι: 1
 • ἰσάγγελοι: 1
 • ἰσχυσας: 1
 • ἱμάτια: 1
 • ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τὴς ἁμαρτίας: 1
 • ὁ ἐρχόμενος: 1
 • ὁ ἔσχατος ᾽Αδάμ: 1
 • ὁ ἔσχατος Κύριος: 1
 • ὁ ἱερεὺς ὁ Χριστός: 1
 • ὁ Θεὸς: 1
 • ὁ δὲ ᾽Ακύλας καὶ Θεοδοτίων φασι. Σημείωσις τοῦ Θαῦ ἐπὶ τὰ μέτωπα, κ.τ.λ: 1
 • ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων: 1
 • ὁ πατήρ: 1 2
 • ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκὁς, ὁ δεύτερος Κύριος ἐξ οὐρανοῦ: 1
 • ὃτι ἐμοὶ οἱ υἱοὶτ ᾽Ισραὴλ οἰκέται εἰσίν, παῖδές μου οὗτοί εἰσιν οὕς ἐξήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου: 1
 • ὄφις: 1
 • ὅ ἔχει: 1
 • ὅ δοκεῖ ἔχειν: 1
 • ὅνος: 1
 • ὅτε: 1
 • ὑδατος ζῶντος: 1
 • ὑδατος ζωῆς: 1
 • ὑμῶν: 1
 • ὑπέρογχος: 1
 • ὑπομένω: 1
 • ὡς ἀσπὶς παρ᾽ ἐχίδνης ἰὸν δανιζομένη: 1
 • ᾽Αδικήματα ἔν σοι: 1
 • ᾽Αεινοῦς: 1
 • ᾽Ακολουθία τῶν ἐξομολουγουμένων: 1
 • ᾽Ανατολὴ ἐξ ὕψ·ους: 1
 • ᾽Απαγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν Χριστὸν αὐτοῦ: 1
 • ᾽Αρχή: 1
 • ᾽Εξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν: 1
 • ᾽Επόπται: 1
 • ᾽Ιησοῦν: 1 2
 • ᾽Ιησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἰὸς Σωτήρ: 1
 • ῎Αλλος οὗτος ῾Ηρακλῆς: 1
 • ῝Ηλσυνε εἰς τὴν μητέρα: 1
 • ῞Ηρα: 1
 • ῞Οτι λόγον συντετμημένον Κύριος ποιήσει ἐν τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ: 1
 • ῥίζουσι: 1
 • ῥοπὴ ζυγοῦ: 1
 • ῾ἥλαυνε εἰς τὴν μητέρα: 1
 • ῾Αμαξόβιοι: 1
 • ῾Η ᾽Αρχή: 1
 • Α: 1
 • Αἰῶν τέλειος: 1
 • Αἱρέσεις .: 1
 • Αἶμα γὰρ ἀνθρώποις περικάρδιόν ἐστι νόημα: 1
 • Αἶνος: 1
 • Αὐσή: 1
 • Αλλὰ κέρδει καὶ σοφία δέδεται ἔτραπεν καὶ κᾀκεῖνον ἁγάνορι μισθῷ χρυσὸς ἐν χερσὶν φανεὶς ἂνδῤ ἐκ θανάτου κομίσαι ἢδη ἀλωκότα· χερσὶ δ᾽ ἄρα Κρονίων ῥίψαις δἰ ἄμφοῖν ἀμπνοὰν στέρνων καθέλεν ὠκέως, αἴθων δὲ κεραυνὸς ἐνέσκιμψεν μόρον: 1
 • Β: 1
 • Γνῶσις: 1
 • Γυναῖκες πλούσιαι ἀνάστητε, καὶ ἀκούσατε τῆς φωνῆς μου· θυγατέρες ἐν ἐλπίδι εἰσακούσατε λόγους μου. ῾Ημέρας ἐνιαυτοῦ μνείαν ποιήσασθε ἐν ὀδύνῃ μετ᾽ ἐλπίδος.: 1
 • Δίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει: 1
 • Εἰ οὐδὲ ἐν τῷ ᾽Ισραὴλ τοιαύτην πίστιν εὖρεν, κ.τ.λ: 1
 • Ζεύς: 1
 • Θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ—καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις: 1
 • Θεός: 1 2
 • ΙΧΘΥΣ: 1 2
 • Κἄν τε πρὸς ᾽Ιωάννην ἔχοι…ἀλλὰ μετὰ παῤῥησίας: 1
 • Κόσμος: 1 2
 • Κύρῳ: 1 2 3
 • Κύριε, χαῖρε: 1
 • Καὶ ἐπὶ τῷ ὀνοματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν: 1
 • Καὶ ἐφύτευσα ἄμπελον Σωρήκ: 1
 • Καὶ ἰστῶν ῥῆμα παιδὸς αὐτοῦ: 1
 • Καὶ τὴν μεταβολὴν ὁδὸν ἄνω κάτω, τόν τε κόσμον γίνεσθαι κατὰ ταύτην, κ.τ.λ: 1
 • Κοσμοκράτωρ: 1
 • Κρόνος: 1
 • Κυρίῳ: 1 2
 • Λόγος προφορικός: 1
 • ΝΟΥΣ: 1
 • Ναυή: 1
 • Νοῦς: 1
 • Ξύλον εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ: 1
 • Οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον σου: 1
 • Πανστρατιᾷ πανσυδίῃ: 1
 • Πνεῦμα προσώπου ἡμῶν Χριστὸς Κύριος: 1
 • Πνοήν: 1
 • Προαρχή: 1
 • Σὰρξ: 1
 • Σαράπις: 1
 • Σεπφώρα: 1
 • Σιβύνη· ὅπλον δόρατι παραπλήσιον: 1
 • Σκοτεινὸς: 1
 • Σοφία: 1
 • Τὰ ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω.: 1
 • Τέξεται ἡ δάμαλις, καὶ ἐροῦσιν—οὐ τέτοκεν: 1
 • Τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ: 1
 • Τῷ δοκεῖν: 1
 • Τελετός: 1
 • Τοῦ πατρὸς τὸ παιδίον: 1
 • Τοῦτο πρῶτον πίε, ταχύ ποίει: 1
 • Τριχῶς διαστηματικόν: 1
 • Φιλητός: 1
 • Χρηστός: 1
 • Χριστός: 1
 • Ω, Ψ, Χ, Φ, Υ, Τ: 1
 • αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται, ὑμῖν: 1
 • αἱρετικοί: 1
 • αἳρεσις: 1
 • αἵρεσις: 1
 • αὐτεξούσιος: 1
 • ακληρότης: 1
 • γνωστῶς: 1
 • γραῦς: 1
 • γυνή: 1 2 3
 • γυναῖκα: 1
 • γυναῖκας: 1
 • γυναῖκες ἐρχόμεναι ἀπὸ θέας, δεῦτε: 1
 • δέκα: 1
 • δήλωσις: 1
 • δαήμων: 1
 • δαίμων: 1
 • δαίω: 1
 • δαιμόνια: 1
 • δεῦτε καὶ διαλεχθῶμεν, λέγει Κύριος: 1
 • διάβολος: 1 2
 • διότι ἕλεος θέλω ἤ θυσίαν: 1
 • δι᾽ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς: 1
 • δι᾽ αὐτόι: 1
 • διαθήκην: 1
 • διαλεχθῶμεν: 1
 • διαλλαχθῶμεν: 1
 • διαμαστύγωσις: 1
 • διαμερισμόν: 1 2
 • εἰ τύχοι εἴπερ ἄρα: 1
 • εἰδοποιηθέν: 1
 • εἶδος οὐκ ἄξιον τυραννίδος: 1
 • εὐαγγέλιον: 1
 • εὐδόκησεν ὁ Θεός: 1
 • εὐσεβείας: 1
 • εὐχαριστεῖα: 1
 • ζέω: 1
 • θέειν: 1 2
 • θύματα: 1
 • θεοί: 1 2 3 4 5
 • θηλείας: 1
 • θηλεῖα: 1
 • θυμικόν: 1
 • θυμος: 1
 • ι: 1
 • κάκωσις: 1
 • κάτω Σοφία: 1 2
 • κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω: 1
 • κόσμον: 1
 • κόσμος: 1
 • καὶ ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ Κυρίου Θεοῦ σου: 1
 • καὶ εἰς τὸ ἑσπέρας δίδωσι τροφήν: 1
 • καὶ οὐ θυσίαν: 1
 • καὶ οὐ λήψῃ δι᾽ αὐτὸν ἁμαρτίαν: 1
 • καὶ τῆς γῆς: 1
 • καὶ τῶν εθνῶν οὐκ ἔστιν ἀνὴρ μετ᾽ εμοῦ: 1
 • καὶ τῶν μάλιστα ἐπὶ ῾Ρώμης λαμπρῶν: 1
 • καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος: 1
 • κακία: 1
 • καλῶς ποιεῖτε: 1
 • κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί: 1
 • καταβάλλειν: 1
 • καταργέω: 1
 • καταργηθῃ: 1
 • καταστήσεται εἰς κρίσιν: 1
 • κλῆσιν: 1 2 3
 • κοιᾶσθαι: 1
 • κοινοῦσθαι: 1
 • κρὐψω: 1
 • κρίσιν: 1 2
 • κυνικός: 1
 • λέγετε: 1
 • λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι: 1
 • λέγω: 1
 • λόγος: 1 2
 • λύκοι ἅρπαγες προβάτων κωδίοις ἐγκεκρυμμένοι, ἀνδραποδιστοί τε καὶ ψυχαγωγοὶ εὐγλῶσσοι, κλέπτοντες μὲν ἀφανῶς, κ.τ.λ: 1
 • λείψανα χρόνου: 1
 • λογικόν: 1
 • μάχαιραν: 1 2
 • μὴ θεομαχεῖν: 1
 • μαθήσεις ἀναμνήσεις: 1
 • μετάνοια: 1
 • μετενσωμάτωσις: 1
 • μηδἔ: 1
 • μηδενὶ: 1
 • μοι: 1
 • μοναρχία: 1 2
 • μοναρχία (: 1
 • νῦν γάρ: 1
 • νευρόσπαστον: 1
 • νοός: 1
 • νομικοί: 1
 • νυμφολήπτους: 1
 • ξένια τῷ βασιλεῖ: 1
 • ξένιον: 1
 • ξύλον: 1
 • οἰκονομία: 1 2 3 4
 • οἰκονυμία: 1
 • οἱ ἐπουράνιοι: 1
 • οἶδας: 1
 • οὐ κατὰ Χριστόν: 1
 • οὐκ ἐγὼ, αλλ᾽ ὁ Κύριος: 1
 • οὐρανόν: 1
 • οὕτω τῶν πραγμάτων ἔχουσο: 1
 • οί πτωχοι: 1
 • πάρεδος: 1
 • πάτερ: 1
 • πένητες: 1
 • πᾶν πνεῦμα ὅ λύει τὸν ᾽Ιησοῦν: 1
 • πᾶν πνεῦμα ὅ μὴ ὁμολογεὶ: 1
 • παντοκράτωρ: 1
 • παρὰ τὸ ἀὴρ καθ᾽ ὑπέρθεσιν ῞Ηρα: 1
 • παραγραφή: 1
 • παρασκευαί: 1
 • παρθένος: 1
 • πατήρ: 1
 • πατρωνυμικῶς: 1
 • περὶ νεκρῶν: 1
 • περιστερά: 1
 • περπερεύεται: 1
 • πλὴν ὅσα ποιηθήσεται πάσῃ ψυχῇ: 1
 • πνεῦμα: 1
 • πνεῦμα προσώπου ἡμῶν Χριστὸς Κύριος: 1
 • ποῦ ἡ δίκη σου, θάνατε: 1
 • ποῦ τὸ κέντνον σου, ᾅδη: 1
 • πολίτευμα: 1
 • πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκὸς: 1
 • πρόσωπον: 1
 • πρῶτον: 1
 • προβολή: 1 2 3 4
 • προβολαί: 1
 • προσωποληψία: 1
 • πρωτότοκος πάσης κτίσεως: 1
 • πυθωνικός: 1
 • σὰρξ ἁμαρτίας: 1
 • σάρξ: 1
 • σὺν τῷ πιστῷ ᾽Αβραάμ: 1
 • σῶμα: 1
 • σῶμα ψυχικόν: 1
 • σείεσθαι: 1
 • σείσθαι: 1
 • σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην: 1
 • σκηνή: 1
 • σου: 1
 • σοφὸς ἀρχιτέκτων: 1
 • συ: 1
 • συμμισούμενον: 1
 • συνετέλεσαν ἀδικίαν ἐξ αἱρέσεως αὐτῶν: 1
 • συνετέλεσαν ἀδικίαν ἐξαιρέσεως αὐτῶν: 1
 • συνετμήθνσαν: 1
 • συνταλαίπωρον: 1
 • τὰς ἀπαρχάς: 1
 • τὴν διασπορὰν τῶν ῾Ελλήνων: 1
 • τὴν φύσεως ἀφοσίωσιν: 1
 • τὸ ἡγεμονικόν: 1
 • τὸ ὑμέτερον, t: 1
 • τὸ ᾽Αποστολικόν: 1
 • τὸ Εὐαγγέλιον: 1
 • τὸ αὐτεξούσιον: 1
 • τὸ κέρας: 1
 • τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου, κ.τ.λ: 1
 • τῆς ἀνεγκλήσεως: 1
 • τῆς ἁμαρτίας: 1
 • τῆς ἄνω κλήσεως: 1
 • τῶν ἀπίστων: 1
 • τῶν ἀπίστων τοῦ αἰῶνος τούτου: 1
 • τῶν μάλιστα ἐπὶ ῾Ρώμης λαμπρῶν: 1
 • τῷ Χριστῷ μου Κυρίῳ: 1
 • τῷ εὔχεσθαι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν: 1
 • τῷ τὰ πάντα κτίσαντι: 1
 • ταῖς φρεσί: 1
 • ταῦρον: 1
 • ταχέως: 1
 • ταχὺ: 1
 • ταχὺ πίε: 1
 • ταχὺ ποίει: 1
 • τοῖς ὑπομένονσι: 1
 • τοῦ αἰῶνος τούτου: 1
 • υἱοὶ τοῦ ύψίστου: 1
 • φόβος Θεοῦ: 1
 • φαιλόνη: 1
 • φεῦ: 1 2
 • φιλουμένη: 1
 • φορέσομεν: 1 2
 • φορέσωμεν: 1
 • χρόνος: 1
 • ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε: 1
 • ψυχή: 1 2
 • ψυχαγωγός: 1
 • ψυχαγωγοί: 1
 • ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ: 1
 • ψυχικός: 1
 • ψυχικῷ: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection