Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 •   δόξαν: 1
 •   ᾽Αγγέλου: 1
 • ἀβασιλεύτως: 1
 • ἀβούλευτος: 1
 • ἀβουλήτως: 1
 • ἀγνώμων: 1
 • ἀγοράζει: 1
 • ἀγοράσει: 1
 • ἀδύνατος: 1
 • ἀδελφόθεος: 1
 • ἀδιάκριτοι: 1
 • ἀδιάφοροι: 1
 • ἀδιάφορον: 1
 • ἀεί: 1
 • ἀειπαρθένου: 1
 • ἀεκοῦσα: 1
 • ἀθάνατε: 1
 • ἀκόλουθος: 1
 • ἀκαθαρτότητος: 1
 • ἀκανόνιστα δογματίζεις: 1
 • ἀκατάλληλον: 1
 • ἀκατασκεύαστος: 1
 • ἀκινδυνον: 1
 • ἀκριβῶς: 1
 • ἀλάλῳ: 1
 • ἀλάλων: 1
 • ἀλλ᾽ ἄλλως ἀλληγορεῖ: 1
 • ἀμάραν: 1
 • ἀμέλει: 1
 • ἀναδυομένου: 1
 • ἀνακάλυψαι: 1
 • ἀναλυομένου: 1
 • ἀναξίῳ: 1
 • ἀναξίου: 1
 • ἀναξύρισον: 1
 • ἀναπλέοντας: 1
 • ἀναπλέου: 1
 • ἀναπτεροῦντας: 1
 • ἀνατολή: 1
 • ἀναφανέν: 1
 • ἀναφυέν: 1
 • ἀνδρεία: 1
 • ἀνθρώποις πᾶσιν.  ᾽Ελθὼν: 1
 • ἀνθρώποις.  Πάλιν ἐλθὼν: 1
 • ἀνθρώπων: 1 2
 • ἀνομία: 1
 • ἀνομίας: 1
 • ἀνοσίως: 1
 • ἀνοχῇ πάσχων θεότητος: 1
 • ἀντίδικος: 1
 • ἀντιλήψεις: 1
 • ἀντιπαραθέσεις: 1
 • ἀνυπότακτον διάθεσιν: 1
 • ἀξιοπιστίαν: 1
 • ἀπὸ: 1
 • ἀπὸ ἀνθρώπων: 1
 • ἀπὸ τῆς εὐλυβείας: 1
 • ἀπὸ ψυχῶν καὶ ἀπωλείας ἀνθρώπων: 1
 • ἀπόῤῥοιαν: 1
 • ἀπόδημος: 1
 • ἀπώλετο: 1
 • ἀπ᾽ αἰώνων: 1
 • ἀπῆλθεν: 1
 • ἀπαύστως: 1
 • ἀπαγωγῇ: 1
 • ἀπαθὴς: 1
 • ἀπαθης: 1
 • ἀπαράτροπον: 1
 • ἀπεκρίνατο: 1
 • ἀπερίζυγον: 1
 • ἀπεριζυγος: 1
 • ἀπετελεῖ τὸ ἄρεσκον: 1
 • ἀπετελεῖτο ἀρέκων Θεῷ: 1
 • ἀπεφήνατο: 1
 • ἀπηρτισμένος: 1
 • ἀποδεδώκασι τὰ πρεσβεῖα: 1
 • ἀποκαλύψας: 1 2
 • ἀπορίαν: 1
 • ἀποτάξεως: 1
 • ἀποτέξεως: 1
 • ἀποτεταγμένου: 1
 • ἀποτεταμένου: 1
 • ἀπουσίαν: 1
 • ἀποψυχόντων κατ᾽ ἀπωλείας ἀνθρωπων: 1
 • ἀπροστάτευτος: 1
 • ἀπωλείας: 1
 • ἀρευσίᾳ: 1
 • ἀριθμός: 1
 • ἀρνοῦμαι: 1 2
 • ἀρνοῦμε: 1
 • ἀρχῇ: 1
 • ἀρχαῖα ἔθη: 1 2
 • ἀρχηγόν: 1
 • ἀρχιμάγειρος: 1
 • ἀσύγχυτος: 1 2
 • ἀσκαλαβώτης: 1
 • ἀστραπικήν: 1
 • ἀσυμπάθεια: 1
 • ἀσυνήθεις: 1
 • ἀταξίαν: 1
 • ἀτυχοῦσα: 1
 • ἀφίεται: 1 2
 • ἀφίεται εἰκῇ: 1
 • ἀφελὲς: 1
 • ἀφιεῖ εἰκῆ: 1
 • ἀφιει: 1
 • ἁγιάσας: 1
 • ἁδρομέστερον: 1
 • ἁδρομερῶς: 1
 • ἁρμονία: 1
 • ἄκρᾳ: 1
 • ἄλλῳ: 1
 • ἄλογος: 1
 • ἄμετροι: 1
 • ἄμοιρον δράσας θεότητος: 1
 • ἄμωμον: 1
 • ἄνεμοι: 1
 • ἄνθρωπος νικῶν δύναμιν: 1
 • ἄπειρον: 1
 • ἄρσις: 1
 • ἄρχαῖα ἔθη: 1 2
 • ἄρχων: 1
 • ἄσοφος: 1
 • ἄτρεπτος: 1
 • ἅλας τῶν γενομένων: 1
 • ἅτινα: 1
 • ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ: 1
 • ἐγγραμάτων: 1
 • ἐκ βλαστοῦ: 1 2
 • ἐκ τῆς κοιλίας: 1
 • ἐκ τῶν μηρῶν: 1
 • ἐκ τοῦ παντός: 1
 • ἐκβρασσομένη: 1
 • ἐκκαθάρῃ: 1
 • ἐκκλησιαστικὸς ἀνήρ: 1
 • ἐκκριθείη: 1
 • ἐκολλήθησαν: 1
 • ἐκρηθείη: 1
 • ἐκριθείη: 1
 • ἐκτήσατο: 1
 • ἐλάτῃ: 1
 • ἐλακήδη: 1
 • ἐλακήδη ἐλογχιάσθη: 1
 • ἐμπειρίᾳ: 1
 • ἐμπλάστων: 1
 • ἐμπορίᾳ: 1
 • ἐν ἀξίᾳ: 1
 • ἐν ἀρχῇ: 1
 • ἐν ἰσχύϊ: 1
 • ἐν αὐτῇ: 1
 • ἐν μεσότητι: 1
 • ἐν πλάνῃ: 1
 • ἐν τῇ ὁμιλίᾳ: 1
 • ἐν τῇ ὑποστάσει: 1
 • ἐν τῇ γραφῇ: 1
 • ἐν τῷ ὀνόματι: 1
 • ἐν τῷ γραφείῳ: 1
 • ἐνότητος: 1
 • ἐνανθρωπήσεως: 1
 • ἐναξία: 1
 • ἐνεργῶν: 1
 • ἐνεργείας: 1
 • ἐνεργείας μονάδι: 1
 • ἐνθυμεῖται: 1
 • ἐνθυμηθεῖ τε: 1
 • ἐνουσιώσας: 1
 • ἐντεῦθεν: 1 2
 • ἐντυχὼν: 1
 • ἐξ ἧς: 1
 • ἐξ ὁράσεως: 1
 • ἐξῆλθον: 1
 • ἐξαιρέσεως αὐτῶν: 1
 • ἐξελθόν: 1
 • ἐξελθὼν: 1
 • ἐξελθών: 1
 • ἐξηγήσατο: 1
 • ἐπὶ δύο οὖσαι: 1
 • ἐπὶ τροφήν: 1
 • ἐπὶ χλευασμᾷ: 1
 • ἐπί: 1
 • ἐπίπλεον: 1
 • ἐπίπλεον βώλου: 1
 • ἐπ᾽ ἀλουσίᾳ: 1
 • ἐπ᾽ αὐτόν: 1
 • ἐπ᾽ αὐτῆς: 1
 • ἐπ᾽ οὐσίαν: 1
 • ἐπαγωγῇ: 1
 • ἐπειδὴ καὶ πρώην διὰ τῶν ὑπηρετῶν αὐτοῦ ὁ ἀντίδικος ἐχθρὸς, ἢ γοῦν τῶν εἰδωλολατρῶν, τοῖς μάρτυσι τοῦ Χριστοῦ προέτρεπον οἱ ἄνομοι: 1
 • ἐπεφάνη οὐκ ἐφάνη: 1
 • ἐπιγελῶντες: 1
 • ἐπιούσιον: 1 2
 • ἐπιούσιος: 1
 • ἐπισπουδαστής: 1
 • ἐπιστρέφον: 1
 • ἐπιστρεφόμενον: 1
 • ἐπιστροφὴν: 1
 • ἐπιφάνεια: 1
 • ἐπιφοιτήσεως: 1
 • ἐποίησε: 1
 • ἐρανισάμενοι: 1
 • ἐσμὲν: 1
 • ἐτυμολογικῆς: 1
 • ἐχθροῦ: 1
 • ἑκουσίως: 1
 • ἑξῆς: 1
 • ἑτεροφανοῦς οὐσίας: 1
 • ἔκλαιε: 1
 • ἔκραξαν: 1
 • ἔκτισε,: 1
 • ἔλαβε: 1
 • ἔναγχος: 1
 • ἔνθα θεὸν δεῖ: 1
 • ἔρανος: 1
 • ἔργῳ: 1
 • ἔσται καὶ Θεός: 1
 • ἔστησεν ὀρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀλλέλων Θεοῦ: 1
 • ἔσχατος: 1
 • ἔτι ὁλοκλήρου: 1
 • ἕν: 1 2
 • ἕν ἐσμεν: 1
 • ἕν εἰμι: 1
 • ἕνωσιν: 1
 • ἕρκος ὀδόντων:—: 1
 • ἕτερόν τι: 1
 • ἕτεραι βίβλοι: 1
 • ἕως: 1
 • ἕως ἂν οὐχ: 1
 • ἠκολούθησαν: 1
 • ἠωρούμενοι: 1
 • ἡγίασαν: 1
 • ἡγουμενος: 1
 • ἡλικίᾳ: 1 2
 • ἡλικιώτῃ: 1
 • ἢτῇ δυνάμει καὶ τῇ διαθέσει τῆς ὁμοφρονίας ἓν γινόμεθα: 1
 • ἤγγισαν: 1
 • ἤγειραν: 1
 • ἦν: 1
 • ἰδίωμα: 1
 • ἰδικοῦ: 1
 • ἰσόψηφα: 1
 • ἰσχυρᾷ: 1
 • ἱδιωμάτων: 1
 • ἱερατευόμενος: 1
 • ἱερουργοῦντα τὸ ἐυαγγέλιον: 1
 • ἱστός: 1
 • ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως: 1
 • ἵσον ἑαυτῷ καὶ ταυτόν: 1
 • ὀδύνης: 1
 • ὀμφαλός: 1
 • ὀργάνων δίκην ἡνωμένον ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς: 1
 • ὀροφήν: 1
 • ὀυφαλος: 1
 • ὀφθαλμοφανῶς: 1
 • ὀφιοειδῆ: 1
 • ὀφιοειδῆ,: 1
 • ὁ ἀντικείμενος ,: 1
 • ὁ ἄνομος: 1
 • ὁ ἔσχατος: 1
 • ὁ Κανανίτης: 1
 • ὁ κολοβοδάκτυλος: 1
 • ὁ λόγος: 1
 • ὁι νεώτεροι: 1
 • ὁμοίως: 1
 • ὁμοεργῆ: 1
 • ὁμοφυῶν γὰρ μόνων ἡ ταυτουργός ἐστι κίνησις σημαίνουσα τὴν οὐσίαν, ἧς φυσικὴ καθέστηκε δύναμις, ἑτεροφυοῦς ἰδιότητος οὐσίας εἶναι κατ᾽ οὐδένα λόγον, ἢ γενέσθαι δίχα τροπῆς δυναμένην: 1
 • ὁπερὶ δαιμόνων τόπος: 1
 • ὁρῶν Θεόν: 1
 • ὁρατικὸς ανὴρ καὶ θεωρητικὸς: 1
 • ὃ νομίζεται: 1
 • ὄντων ψαλμῶν, καὶ οὐσῶν ᾠδῶν, καὶ ψαλμῶν ᾠδῆς, καὶ ᾠδῶν ψαλμοῦ: 1
 • ὄργανον: 1
 • ὄρη: 1
 • ὄρος: 1
 • ὄφις: 1
 • ὅθεν καί: 1
 • ὅλος: 1 2
 • ὅμως: 1 2
 • ὅν Υἱὸν προσηγόρευε διὰ τὸ μέλλειν αὐτὸν γενέσθαι: 1
 • ὅσον μόνον ὑπονοῆσαι: 1
 • ὅτε: 1
 • ὐλικοῦ: 1
 • ὐπὸ: 1
 • ὑαλώδεσι τόποις: 1
 • ὑαλουργικῆς: 1
 • ὑπάρξεως: 1
 • ὑπένερθεν: 1
 • ὑπέρ αὐτὴν: 1
 • ὑπὸ: 1
 • ὑπὸ ἄλλοις: 1
 • ὑπὸ λαῶν: 1
 • ὑπὸ πολλῶν: 1
 • ὑπ᾽ αὐτὰ: 1
 • ὑπεράπειρος: 1
 • ὑποστάσει: 1
 • ὑποστάτους: 1
 • ὑποστήματι: 1
 • ὑποστατικὰς: 1
 • ὕδωρ μεμιγμένον αἰνωδία κρήνη: 1
 • ὕδωρ μεμιγμένον οἴνῳ διακρίνει: 1
 • ὕλη: 1
 • ὕπαρξιν: 1
 • ὠμός: 1
 • ὡς ἀλλοτριοεπίσκοπος: 1
 • ὡς ἱστὸν: 1
 • ὡς αὐτοζωή: 1
 • ὡς μήτε: 1
 • ὡς πίονι καθαρᾷ γῇ: 1
 • ὡς πίων καθαρὰ γῆ: 1
 • ὡς πλάνοι: 1
 • ὡς πυρόν: 1
 • ὡς τὸν: 1
 • ὡσπερ οὖν καθαρᾷ γῆ: 1
 • ὤν: 1
 • ὥρα σκοπός: 1
 • άλλὰ γάρ: 1
 • ᾅδης: 1
 • ᾽Αγγαίου: 1
 • ᾽Αθηνῶν: 1
 • ᾽Αντιθέσεις: 1
 • ᾽Απραξία: 1
 • ᾽Ασύγχυτος: 1
 • ᾽Ασιανον τῆς ᾽Εφέσου πόλεως: 1
 • ᾽Εκ τῶν Θεοδότου καὶ τῆς ἀνατολικῆς καλουμένης διδασκαλίας, κατὰ τοὺς Οὐαλεντίνου χρόνους ἐπιτομαὶ: 1
 • ᾽Ενθάδε ἔοντας: 1
 • ᾽Ερυθᾶς: 1
 • ῝Αγιος, ἅγιος, ἅγιος, κύριε Σαβαώθ, κ.τ.λ: 1
 • ῝Ηλικίωνος: 1
 • ῞Αλλη γάρ: 1
 • ῞Αριστον μὲν ὕδωρ: 1
 • ῞Ηλικος: 1
 • ῥίζης: 1
 • ῥαπιζόμενος: 1
 • ῾Ο Σκοτεινός: 1
 • Αἰδεσινοῖς: 1
 • Βασικανόν: 1
 • Βουζύγης: 1
 • Βουλλαμίνσα: 1
 • Βουλλαρία: 1
 • Γαζόφυλα: 1
 • Γαυσάφνα: 1
 • Γναφέων: 1
 • Εὐάνθας: 1
 • Θαλάσσης: 1
 • Θαρσίς: 1
 • Θαρσείς: 1
 • Θεὸς ὑπάρχων ἐκ Θεοῦ: 1
 • Θεῷ: 1
 • Κόρην: 1
 • Κύρῳ: 1
 • Κύριον δὲ τὸν Λόγον, νεφέλην δὲ κούφην τὸ καθαρώτατον σκῆνος: 1
 • Καλαμήνῃ: 1
 • Καραμήνῃ: 1
 • Κατὰ σύλληψιν πάντα περιγράφουσαν νοῦν: 1
 • Κειμήλια: 1
 • Κοβισθῂ: 1
 • Κυρίῳ: 1
 • Λέπτις μικρά: 1
 • Λόγος: 1
 • Μάργοις: 1
 • Μάρδοις: 1
 • Μαννῇ: 1
 • Μεγαλειότητος: 1
 • Μεταλαβόντες: 1
 • Μυγδόνη: 1
 • Μυγδώνη: 1
 • Μυρσίνῃ.: 1
 • Νόητος μὴ νοῶν: 1
 • Νεφέλη: 1
 • Οἱ Περάται ἕως αἰθέρος: 1
 • Οἱ προάστειοι ἕως αἰθέρος: 1
 • Οἱ προάστειοι ἕως αιθέρος: 1
 • Οὔατον: 1
 • Οὔθινα: 1
 • Παλίντονος: 1
 • Πατὴρ ἡμῶν ὁ ἐν ᾆδῃ: 1
 • Πατρόβας: 1
 • Πατρόδορα: 1
 • Περάται ἕως αἰθέρος: 1
 • Περὶ ἀρχ: 1
 • Περὶ ᾽Αρχῶν: 1 2
 • Περὶ Παίδ.  ᾽Αγωγ: 1
 • Περίοδοι Πέτρου: 1
 • Περατική: 1
 • Πηγή τις ἀενάου φύσεως ῥιζώματ᾽ ἔχουσα: 1
 • Πλάστην: 1 2
 • Προεχεστέρα: 1
 • Προπάτορα: 1
 • Προστάτης: 1
 • Σάρον: 1
 • Σύστασις: 1
 • Σιγὴν: 1
 • Σκάλευε: 1
 • Σχεδία: 1
 • Τὰ ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω.: 1
 • Τὰ ἄρχαῖα ἔθη κρατέιτο: 1
 • Τὸ ἀσφαλὲς: 1
 • Τῶν ὅλων: 1
 • Τειτάν: 1
 • Τριὰς: 1
 • Τριαδος: 1
 • Φλέγων: 1
 • α: 1 2
 • αἰνούμενοι: 1
 • αἰσθητικοῦ: 1
 • αἰωρῶν: 1
 • αἱρούμενοι: 1
 • αὐτὸς πάλιν ὁ τοῦ θεοῦ παῖς: 1
 • αὐτόν: 1
 • αὐτῇ: 1
 • αὐτῷ τῷ: 1
 • αὐτεξούσιος: 1
 • αὐτούς: 1
 • αὐτοῦ γένους: 1
 • αὐτογενοῦς: 1
 • αὐτοσθενές: 1
 • αὐτουργῶν: 1
 • αὕτη: 1
 • αναλοι: 1
 • ανων: 1
 • αφιεται εἰκῆ: 1
 • βαδδίν: 1
 • βλέποντες: 1
 • βλαστοῦ: 1
 • βούλησις: 1
 • βοῦττις: 1 2
 • βρόμῳ: 1
 • βρώσεως: 1
 • βρασμῷ: 1
 • βυτίνη: 1
 • γέγραπται: 1
 • γέεννα: 1
 • γῆ ῥύων: 1
 • γεγεννημένον: 1
 • γεγεννημένων: 1
 • γεγονότα: 1
 • γενέσει, ἐπιγενέσει: 1
 • γενέσθαι ταυτουργὸν τῇ θεότητι: 1
 • γενόμενος: 1
 • γεννᾶται: 1
 • γεννῶσα ἐκ καρδίας: 1
 • γεννητὸς καὶ ἀγέννητος: 1
 • γινομένων: 1
 • γλυκύτατος καὶ εὐνούστατος: 1
 • γνάφω: 1
 • γνώμην ἴσην: 1
 • γνῶσις: 1
 • γναφείῳ: 1
 • γράμμα: 1
 • γράμματα: 1
 • γραφέων: 1
 • γυμνὸν σώματος: 1
 • γυμνός: 1
 • δέσποτα: 1
 • δίαυλον: 1
 • δίγνωμος: 1
 • δίκαιον: 1
 • δίσκου: 1
 • δίχα σαρκὸς: 1
 • δόλων: 1
 • δόξης: 1
 • δύναμιν: 1
 • δύναμις: 1
 • δώρων: 1
 • δαιμόνων: 1
 • δεδοκηκέναι: 1
 • δημιουργήσας: 1
 • δημιουργόν: 1
 • διὰ τῆς σαρκός: 1
 • διὰ τῶν ἀνομοίων μὲν ύπάρχοντα: 1
 • διάβολος: 1
 • διάφοροι: 1
 • διάψαλμα: 1 2
 • διέφθειραν: 1
 • διόροφον: 1
 • διαίρεσιν προσωπικήν: 1
 • διαβόλου: 1
 • διαγράφῃ: 1
 • διαθήσει: 1
 • διακόσια τριάκοντα: 1
 • διαστροφὴν καὶ φθοράν: 1
 • διαφέρει: 1
 • διδάσκαλος: 1
 • διηγήσατο: 1
 • διττὴν καὶ διαφορὰν ἔχον διέγνωσται τὴν ἐν πᾶσι φυσικὴν θεωρίαν: 1
 • δοράν: 1
 • δρῶν: 1
 • δυάς: 1
 • δυνάμεις …λογιζέσθω: 1
 • δυνάμεως: 1
 • δυνάται: 1
 • δυναμώσει: 1
 • ε: 1 2
 • εἰ: 1
 • εἰ οὐκ ἐδόθη: 1
 • εἰδικοῦ: 1
 • εἰκόνας: 1
 • εἰκαῖον: 1
 • εἰκονικὰς: 1
 • εἰς πίστωσιν: 1
 • εἰς τὴν πόλιν: 1
 • εἰς τὸ ἕν εἰσιν: 1
 • εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν: 1
 • εἰς τοὺς δούλους απάνθρωποι αὐθεντήσονται: 1
 • εἰσόδου: 1
 • εἶδος: 1
 • εὐαγγελίζεσθαι: 1
 • εὐθέος μηδὲν.: 1
 • εὐθέως μηδὲν: 1
 • εὐνήν: 1
 • εὐτυχῶν: 1
 • εὐχῆς: 1
 • εὑρηκότα: 1
 • εὔνοιαν: 1
 • εις: 1
 • ζαίνοντες: 1
 • ζηλωτός: 1
 • ζυγόν: 1
 • ηλικιωτῶ αἱρετικῶν: 1
 • θέλει: 1
 • θέλειν: 1
 • θέλημα: 1
 • θεόκτιστον ,: 1
 • θεηγόροι: 1
 • θεολόγοι: 1
 • θεολόγος: 1
 • θεοτόκος: 1 2
 • θεοτόκου: 1
 • θεϊκῶς: 1
 • θηρίου: 1
 • ι: 1 2
 • κάρπου: 1
 • κάτω: 1 2
 • κέντρῳ: 1
 • κέντροις: 1
 • κέντρον: 1
 • κέντρων: 1
 • κένωσιν: 1 2
 • κέπφος: 1
 • κίνησις: 1
 • κύκλον: 1
 • κύτος: 1
 • κῆβος: 1
 • καὶ ἄδημος: 1
 • καὶ ἄνθρωπος: 1
 • καὶ ἐγὼ πλανῆτις καὶ λάτρις τόπον ἐκ τόπου περιερχομένη καὶ οἰκίαν ἐξ οἰκίας: 1
 • καὶ ἐθνῶν ἐπίσκοπον: 1
 • καὶ ἐργάτην: 1
 • καὶ ἑωθινῶν: 1
 • καὶ ῥιζα: 1
 • καὶ Προαρχὴν: 1
 • καὶ αὐτὸς προσδοκία: 1
 • καὶ αὐτόν τε καὶ τὸν μετ᾽ αὐτόν: 1
 • καὶ αὐτοις μονοκῶλα χρώμενοι: 1
 • καὶ γονεῖς τὰ τέκνα μισήσουσι , καὶ τέκνα τοῖς γονεῦσιν ἐπιβάλλονται χεῖρας: 1
 • καὶ οἱ ἄγγελοι: 1
 • καὶ οἱ ὄνυχες αὐτοῦ χαλκοῖ: 1
 • καὶ οὗ: 1
 • καὶ οὗτοι: 1
 • καὶ πᾶσι γῆν: 1
 • καὶ παρέσται: 1
 • καὶ περὶ ἁμαρτίας: 1
 • καὶ σύμβουλον: 1
 • καὶ τὸν μετ᾽ αὐτόν: 1
 • καὶ τοὺς δικαίους: 1
 • καὶ τράγους: 1
 • καί: 1
 • καίπερ ἐστί: 1
 • καθίστασθαι: 1
 • καθ᾽ ἡδίαν: 1
 • καθαροί: 1
 • και ἄγνωστος: 1
 • καινοπρεπῆ τρόπον: 1
 • καλέσας: 1
 • καλῶ γεγεννημένων: 1
 • καλῶ τετεννημένων: 1
 • καλῶν λόγων διδάσκαλος: 1
 • καμαρίου: 1
 • καρχήσια: 1
 • κατὰ ἓν γραμμάτων: 1
 • κατὰ πόδας: 1
 • κατὰ σύγκρισιν: 1
 • κατὰ στοιχεῖον: 1
 • κατὰ τὴν διὰ τοῦ ἁγίου: 1
 • κατὰ τελείωσιν τῶν χρόνων: 1
 • κατὰ φαντασίαν ἢ τροπήν: 1
 • κατάλειμμα: 1
 • κατήχθη: 1
 • κατώγαιος: 1
 • κατώγη: 1
 • κατ᾽ ἐξοχὴν: 1
 • κατ᾽ ἐξοχην: 1
 • κατ᾽ ἔπος: 1
 • κατ᾽ αὐτους: 1
 • κατ᾽ ιδιαν: 1
 • κατακάλυμμα: 1
 • κατατομὴ: 1 2
 • κατεκονδυλίσατε: 1
 • κατηγκονδυλίσετε: 1
 • κατηχήθη: 1
 • κατωφερὴς: 1
 • κεῖμαι: 1
 • κεῖται: 1
 • κεκαλλώπισται: 1
 • κελανὸν: 1
 • κεπφωθείς: 1
 • κερκίς: 1 2 3 4
 • κινουμένων: 1
 • κλεψίλογος: 1
 • κληθῆναι: 1
 • κληρωθῆναι: 1
 • κοινωνία: 1
 • κολυμβήθρας: 1
 • κρατούμενον: 1
 • κτῆμα ἐς ἀεὶ: 1
 • κυανοειδῆ: 1
 • κυνοειδῆ: 1
 • κυρία: 1
 • λάτρις: 1
 • λέγει: 1
 • λίνον: 1
 • λόγον ἅπαντα τοῖς τῶν προφητῶν ῥήμασι: 1
 • λόγος: 1 2
 • λύχνον ἐκ λύχνου: 1
 • λεγόμενον: 1
 • λεγομένη μεγαληγορία: 1
 • λεπτομέρης: 1
 • λιμοὺς: 1
 • λογίζεσθαι: 1
 • λογόν: 1
 • λουτρὸν: 1
 • μάλθῃ: 1 2
 • μέλλει: 1
 • μέν: 1
 • μένει ἀνέκπτωτος: 1
 • μένειν: 1
 • μέρους: 1
 • μέσου: 1
 • μέτοικοι: 1
 • μὴ: 1
 • μὴ ἐκζέσῃς: 1
 • μὴ περισσευῃς .: 1
 • μὴ πλανῶ: 1
 • μίξας: 1
 • μόνης τῆς τῶν ὁμοφυῶν προσώπων ὁμοφυοῦς ταυτότητος: 1
 • μόνος: 1
 • μακάριοι: 1
 • μακαρίου: 1
 • μαρτύρων: 1
 • μείωσιν: 1
 • μεγάλη ἑορτή: 1
 • μεγάλης: 1
 • μετὰ τὰ: 1
 • μετάπτωσις: 1
 • μετέωρα: 1
 • μετέωρον: 1
 • μετ᾽ αὐτοῦ: 1
 • μετανάσται: 1
 • μετασχόντες: 1
 • μεταφέρει: 1
 • μετενσωματῶν: 1
 • μετεωρισμούς: 1
 • μετρόν τοῦ κανόνος: 1
 • μηδὲν ἐχούσης φαυλότητος: 1
 • μηδ᾽ ἑνὶ παντελῶς ὃ ταυτόν ἐστι τῷ Πατρὶ γενόμενος ταυτὸν τῇ σαρκὶ διὰ τὴν κένωσιν: 1
 • μητέρα τοῦ Θεοῦ: 1
 • μιαρὸς: 1
 • μονοκώλως: 1
 • μονοκῶλα: 1
 • μονοτύπως: 1
 • μορφήν: 1
 • μου: 1
 • μυστηρίων: 1
 • μυστηριωδῶς: 1
 • μυστικῶς: 1
 • νώματος αἶσαν: 1
 • νεότητος: 1
 • νοῦν: 1
 • νοῦς ὁρῶν Θεόν: 1
 • νομίζει: 1
 • νοοῦντες: 1
 • νοσοῦντες: 1
 • νυχθήμερον: 1
 • ξανθὴν: 1
 • ο γέγονεν: 1
 • οἰκονομίᾳ: 1
 • οἰκονομία συμφωνίας συνάγεται εἰς ἕνα Θεόν: 1
 • οἰκονομικῶς: 1 2
 • οἱ ἀποδιορίζοντες ἑαυτούς: 1
 • οἱ ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες: 1
 • οἱ δορυφόροι: 1
 • οἱ νεκροί: 1
 • οἱ συκοφάνται: 1
 • οἱμοίως: 1
 • οὐ μὴν οὐδαμῶς: 1
 • οὐ παρθενίαν ἐστείρωσα: 1
 • οὐ πρὸ ἐτῶν πλειόνων ἀλλ᾽ ὡς πρὸ χρόνου τῶν τουτων ἑκατὸν τριάκοντα, πλείω ἢ ἐλάσσω: 1
 • οὐ τὸ μὴ θέλειν: 1
 • οὐαὶ γῆς πλοίων πτέρυγες: 1
 • οὐδὲ εν: 1
 • οὐδ᾽ ὥσπερ τῆς αὐτοῦ θεότητος οὕτω καὶ αὐτῆς φυσικῶς ἐκφυομένην: 1
 • οὐδεὶς: 1
 • οὐκ ἔσῇ περισσότερος: 1
 • οὐσίαι: 1
 • οὐσίαν: 1 2 3
 • οὐχ: 1
 • οὑ νεωστὶ τὸν νόμον: 1
 • οὔτε μὴν εἰς τ᾽ αὐτὸν αὐτῷ φέρεσθαι φύσεώς ποτε καὶ φυσικῆς ἐνεργείας , ἕως ἂν ἑκάτερον τῆς ἰδίας ἐντὸς μένει φυσικῆς ἀτρεψίας.  Το φέρεσθαι: 1
 • οὕτως: 1
 • οὖν: 1
 • οὖσαι: 1
 • οὖτοι οἱ Β᾽ τῶν ό τυγχανόντων διασκορπισθέντων: 1
 • οὗτος: 1
 • οικοῦντος: 1
 • ουὐτως: 1
 • π: 1
 • πάθος: 1
 • πάντα πᾶσι: 1
 • πάπας: 1
 • πέραν: 1
 • πέφυκε: 1
 • πόῤῥω τεθὲν: 1
 • πόῤῥωθεν: 1
 • πᾶσι τοῖς πέρασιν: 1
 • πᾶσιν ἐπιτιθειμένην: 1
 • παῖς: 1
 • παγίδων: 1
 • παθῶν: 1
 • παλίντονος: 1
 • παλίντροπος: 1
 • παντάπασι: 1
 • παπᾶς: 1
 • παρὰ τὸν αὐτῶν λόγον: 1
 • παρὰ τῶ ἀγαθῷ: 1
 • παρὰ τοῦ διαβόλου: 1
 • παράπτω: 1
 • παρὸν: 1
 • παρῃτημένος :: 1
 • παραδόξους: 1
 • παραδόσεις: 1
 • παραδοθεὶς: 1
 • παρακλήσεων: 1
 • παραλείψας: 1 2
 • παροξέων: 1
 • πατέρα τὸν αὐτῶν Λόγον: 1
 • πατέρα τῷ αὐτῷ λόγῳ: 1
 • περὶ ἀνθρώπων: 1
 • περὶ ἱερωσύνης: 1
 • περὶ θεολογίας: 1 2
 • περίζυξ ἀριθμὸς: 1
 • περίστερα: 1
 • περασαι: 1
 • περιδεσμεῖσθαι: 1
 • περιμένει τὸν ζῶντα: 1
 • περιττόν: 1
 • πετρώδης: 1
 • πετρωτὸς: 1
 • πεφορηκότα: 1
 • πεφυρακότα: 1
 • πεφυρηκότα: 1
 • πιότητος: 1
 • πιεῖν: 1
 • πιπράσκεται: 1
 • πλάνος: 1
 • πλάσας: 1
 • πλῆθος: 1
 • πλανῆτις: 1
 • πλανηθῆναι: 1
 • πλατυνθῆναι: 1
 • πλείοσι: 1
 • πληρωθῇ: 1
 • πλοῖον: 1
 • πλουτήσαντες: 1
 • πλουτίσαντες: 1
 • πνεῦμα: 1
 • πνευμα: 1
 • ποιήσει: 1
 • ποιεῖν: 1
 • πολὺς ἦν: 1
 • πολλοί: 1
 • πολυπηγήτου τῶν ἄστρων μουσίου: 1
 • πορπωθὲν: 1
 • πράγματα: 1
 • πρὸ τῆς: 1
 • πρὸς: 1 2
 • πρὸς αὐτοῖς ἤδη τοῖς τέρμασι γενόμενον τοῦ βίου: 1
 • πρὸς γνωστικοὺς: 1
 • πρὸς τοὺς δούλους ἀπανθρωπίαν κτησονται: 1
 • πρώτης: 1
 • πρῶτος: 1
 • προέφημεν: 1
 • προέφθημεν: 1
 • προγνωστικοὺς: 1
 • προειρημένα: 1
 • προερχόμενον: 1
 • προερχομένου: 1
 • προεχεστέρα: 1
 • προκείμενα: 1
 • προσώπων: 1
 • προσεχεστέρα: 1
 • προσκαροίυς: 1
 • προστάται: 1
 • προστεθεῖσαν: 1
 • προστιθέμενον, νομιστέον: 1
 • προσφορὰ: 1
 • πρωτοτοκεῖα: 1
 • πτῶμα: 1
 • πτερνίσας: 1 2
 • πτερωτῷ· ὡς ἀπὸ: 1
 • πτωχευει: 1
 • πυλεῶσι: 1
 • πυρεῖα: 1
 • ρ: 1 2
 • σ: 1
 • σάρον: 1
 • σὺ εἶ φῶς ἀληθινὸν ἐκ φωτὸς ἀληθινοῦ Θεὸς ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ: 1
 • σύγκρισις: 1
 • σύγχυσιν: 1
 • σαρκοφόρον ἀπλανῶς: 1
 • σατραπικήν: 1
 • σειραῖς ζόφου ταρταρώσας: 1
 • σεληνιακοῦ στοιχείου: 1
 • σκύμνος: 1
 • σκολῷ: 1
 • σκοτεινῷ: 1
 • σκοτιωτέρῳ: 1
 • σμύρνῃ: 1
 • σπουδήν: 1
 • στέλεχος ἀνειμένον: 1
 • σταυρούμενον: 1
 • στεφανοῦται κατὰ διαβόλου: 1
 • στοιχείο ν: 1
 • στοιχεῖα: 1
 • στοιχεῖον: 1
 • συγκεχυμένων: 1
 • συμπάθεια: 1
 • συμπέρασμα: 1
 • συνάγει: 1
 • συνάγει εἰς ἕν: 1
 • συνάναρχος: 1
 • συνέτιζον: 1
 • συνέφυ: 1
 • συντρέχειν: 1
 • σχέδιος: 1
 • σχεδιάζουσι: 1
 • σωματώσεως: 1 2
 • σωματικῶς: 1
 • σωτήριον σάρκωσιν: 1
 • τ: 1
 • τὰ ἀκάθαρτα: 1
 • τὰ ἀποκείμενα: 1
 • τὰ ἀρχαῖα ἔθη: 1 2 3
 • τὰ ἶσα πρεσβεῖα: 1
 • τὰ δἰ εἰκόνων: 1
 • τὰ μεχρὶ νῦν σωζόμενα ἅπαντα: 1
 • τὰ μυστήρια: 1
 • τὰς εἰκοσιτέσσαρας ἀπεκύσαν μορφάς: 1
 • τάδε διακονεῖ: 1
 • τέκνῳ,: 1
 • τέκνον: 1
 • τέλειος: 1
 • τέλη: 1
 • τέλος: 1
 • τὴν θεοτόκον ἔγνωμεν σαρκικῶς καὶ ἀπλανῶς: 1
 • τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀναστροφήν: 1
 • τὴν σύστασιν: 1
 • τὴν τοῦ ἁγίου: 1
 • τὴν τοῦ δημιουργήσαντος ἔμπειρον καὶ ἀνεκδιήγητου τέχνην: 1
 • τὸ αἷμα: 1
 • τὸ θέλημα: 1
 • τὸ κατ᾽ ἄμφω φυσικῶς ἀναλλοίωτον: 1
 • τὸ νῦν: 1
 • τὸν ἀόρατον: 1
 • τὸν Λόγον τὸν Πατρῷον: 1
 • τὸν Περίπατον: 1
 • τὸν κάτω εἰς τὰ ἄνω: 1
 • τὸν νοῦν: 1
 • τὸν τόπον: 1
 • τόν κόσμον: 1
 • τόπος: 1
 • τόπων: 1
 • τύπων τε ἰδέας: 1
 • τῆ ἕλικι: 1
 • τῆς ἰδίας φύσεως οὐσιώδη λόγον: 1
 • τῆς ὅλης θεότητος: 1
 • τῶν ἐθνῶν: 1
 • τῶν ὀκτὼ: 1
 • τῶν ὄντων: 1
 • τῶν ὠνίων: 1
 • τῶν ὤτων: 1
 • τῶν δὲ λοιπῶν: 1
 • τῷ νοΐ: 1
 • τῷ νοητῷ: 1
 • τῷ σύρματι ὄφει παραπλήσιος πτέρωτος: 1
 • ταμεῖα: 1
 • ταπεινὸν: 1 2
 • ταπεινὸν ,: 1
 • ταρταρώσας: 1
 • ταυτοπαθῆ τῇ σαρκί: 1
 • ταυτουργίαν: 1 2
 • τελειότερος: 1
 • τετράς: 1
 • την περὶ τοῦτον οἰκονομιαν: 1
 • τιμιότητος: 1
 • τινά: 1
 • τινα: 1
 • τούτου: 1
 • τοῖς ἕκαστα φυσικοις διεξαγόμενα νόμοις: 1
 • τοῖς σπέρμασι: 1
 • τοῦ ἑξακύκλου ὑλικοῦ: 1
 • τοῦ οὐκ ὄντος: 1
 • τοῦ τότε ἐπισκόπου: 1
 • τοῦ υἰοῦ τοῦ Θεοῦ: 1
 • τοῦτο: 1
 • τοῦτο πάντως κατάγεται ὀρθῶς ἔχειν ὑπειλημμένον: 1
 • τορνωθὲν: 1
 • τρίβολος: 1
 • τρόπων: 1
 • τρεπτοῦ καὶ προαιρετοῦ: 1
 • τριμήνιον: 1
 • τροπὴ γὰρ τοῦ κατὰ φύσιν ἀπείρου, κινεῖσθαι μὴ πεφυκότος , ἡ κίνησις: 1
 • τυποῦντες ἰδέας: 1
 • υποστασιν: 1
 • φύσεως: 1
 • φύσιν: 1
 • φῶς ἀπρόσιτον: 1
 • φῶς ἄϋλον γεννᾷ φῶς ἀπρόσιτον: 1
 • φῶς ἐκ φωτός: 1
 • φαίνεται: 1
 • φαεινῆς: 1
 • φαλλὸς: 1 2 3
 • φανερὸν: 1
 • φανερώσεσι: 1
 • φανερῶς: 1
 • φανερωθῇ: 1
 • φανταστικὴν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ οὐσίαν: 1
 • φθέγγεται: 1
 • φθόνος: 1
 • φιλάνθρώπε: 1
 • φιλίας: 1
 • φιλοσοφούμενα: 1
 • φιλοσοφουμενα: 1
 • φοβερέ: 1
 • φορολόγον: 1
 • φορυκτῆς: 1
 • φορυτῆς: 1
 • φρικτῆς: 1
 • φρικωδεστάτη: 1
 • φρυκτῆς: 1
 • φυράω: 1
 • φυσικῆς ἔξω γεγονὼς ἰσότητος καὶ ταυτόητος: 1
 • φυσικῆς ἰδιότητος: 1
 • φυσικωτέρα: 1
 • φωνὴ: 1
 • φωνὴν: 1
 • φωνὴν ὀξύτητος: 1
 • φωνῆς: 1
 • φως ἐκ φωτός: 1
 • φωτεινῷ: 1
 • χόριον: 1
 • χώραν: 1
 • χαροποιοὶ: 1
 • χοιρογρύλλοι: 1
 • χορός: 1
 • χρεμετισμοῦ: 1
 • χωρίον: 1
 • ψαμμίτης: 1
 • ψαφῶν: 1
 • ψευδόχριστος: 1
 • ψηφαροι: 1
 • ψιλόν: 1
 • ψυδρὸς: 1
 • ψυχῆς: 1
 • ψυχρὸς: 1 2
 • ω: 1
 • 12: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection