Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 •  Χρήματα δ᾽ ἀνθρώπων ἄλλοτε ἄλλος ἔχει: 1
 • ἀΐδιος: 1
 • ἀγένητος: 1 2
 • ἀγέννητος: 1 2 3
 • ἀγύμναστον ἔχων τὸν νοῦν: 1
 • ἀγαθὴ κουροτρόφος: 1
 • ἀγαθότης: 1
 • ἀγγαρευόμενος: 1
 • ἀγεννήτως καὶ ἀνάρχως ὑφεστῶσα: 1
 • ἀγεννησία: 1
 • ἀδελφότης: 1
 • ἀδελφῶν: 1
 • ἀδελφούς: 1
 • ἀδολεσχία: 1
 • ἀθλητὴς: 1
 • ἀιών: 1
 • ἀκατάληπτος: 1
 • ἀκροώμενος: 1
 • ἀλεξιτήριον: 1
 • ἀμέσως: 1
 • ἀμεριμνία: 1
 • ἀμφίκομοι καὶ δασεῖς: 1
 • ἀνάδειξις: 1
 • ἀνάρχως: 1 2
 • ἀνάστασις: 1
 • ἀνόμοιοι πάμπαν ἀλλήλων: 1
 • ἀναίτιος: 1
 • ἀναδείκνυσθαι: 1
 • ἀναδεῖξαι, ἀποφαίνειν: 1
 • ἀναδειξαι: 1
 • ἀναρχία ἀπὸ φιλαρχίας: 1
 • ἀνδράποδον: 1
 • ἀνυπόστατα: 1
 • ἀνυπότακτος: 1
 • ἀξιώματι: 1
 • ἀοργησία: 1
 • ἀπὸ γενέσεως μέχρι τοῦ σημείου τὴν ἀνθρωπότητα διατρέχων: 1
 • ἀπό: 1 2 3 4
 • ἀπόκρυφος: 1
 • ἀπόρρητα: 1
 • ἀπ᾽ ἐμοῦ: 1
 • ἀπαράλλακτος: 1
 • ἀπαραλλάκτως: 1
 • ἀπαραλλάκτως ἔχει: 1
 • ἀπειρία κόσμων: 1 2
 • ἀπο πρεσβυτέρων ἕως διακόνων: 1
 • ἀπολύσῃ: 1
 • ἀποφαίνειν σῶμα χριστοῦ: 1
 • ἀριστερός: 1
 • ἀρχὴ δὲ ἀγένητόν: 1
 • ἀρχή: 1 2 3
 • ἀρχαὶ: 1
 • ἀρχαι: 1
 • ἀρχικάς: 1
 • ἀσύγχυτος: 1
 • ἀσώματον: 1
 • ἀσκητὴς: 1
 • ἀσκηταί: 1
 • ἀφέλκονται: 1
 • ἀψευδὲς στόμα: 1
 • ἁγίασμα: 1
 • ἁγιάσαι και ἀναδεῖξαι τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον αὐτὸ τὸ τίμιον σῶμα τοῦ κυρίου: 1
 • ἁγιάσμασι: 1
 • ἁπαλῶς: 1
 • ἁπλῶς: 1
 • ἂστράγαλοι: 1
 • ἃ ἀνέγνων ἔγνων καὶ κὰτέγνων: 1
 • ἃ ἀνέγνων ἔγνων καὶ κατέγνων: 1
 • ἄβυσσος: 1
 • ἄκουε πολλὰ λάλει δ᾽ ὀλίνα: 1
 • ἄμορφος: 1
 • ἄναρχος: 1 2
 • ἄνδρα: 1
 • ἄνθρωπον Θεόν: 1
 • ἄπλαστος: 1
 • ἄρσενα πάντ᾽ ἀλέεινε συνείσακτον δὲ μάλιστα: 1
 • ἄρχη γὰρ υἱοῦ πατὴρ ὡς αἴτιος: 1
 • ἄσωματος: 1
 • ἄψυχα ὄργανα: 1
 • ἅιρεσις: 1
 • ἐὰν τὴν ἀπὸ χρόνον νοῇς ἀρχὴν καὶ ἄναρχος ὁ υἱ& 232·ς, οὐκ ἄρχεται γὰρ ἀπὸ χρόνου ὁ χρόνων δεσπότης: 1
 • ἐίτε ἐν βαθυῷ: 1
 • ἐγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα: 1
 • ἐγώ εἰμι: 1
 • ἐδόξασά σε: 1
 • ἐκ: 1
 • ἐκ τῆς ἑτοιμασίας τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν: 1
 • ἐκ τῆς ματαιότητος καὶ κενῆς ἀπάτης: 1
 • ἐκδικούμενον: 1
 • ἐκεῖνος: 1
 • ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ: 1
 • ἐκπορεύεται: 1
 • ἐκτήσατο: 1
 • ἐκτήσω: 1
 • ἐκτοῦ κρασπέδου τὸ πᾶν ὕφασμα: 1
 • ἐλευθέρα: 1
 • ἐλευθέραν: 1
 • ἐμόν: 1
 • ἐμμέσως: 1
 • ἐν: 1 2 3 4 5 6
 • ἐν ἀρχᾐ: 1
 • ἐν ἄλλοις τισι δυνάμεων ἐνεργήμασι: 1
 • ἐν Κύροις: 1
 • ἐν Νύροις: 1
 • ἐν αἰνίγματι: 1
 • ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα τά τ᾽ οὐρανὸς ἐστεφάνωται: 1
 • ἐν κεφαλαί& 251· ἔκτισεν: 1
 • ἐν οὐρανῷ ἴσως παράδειγμα (τῆς πόλεως) ἀνάκειται τῷ βουλομένῳ ὁρᾷν καὶ ὁρῶντι ἑαυτὸν κατοικίζειν: 1
 • ἐν τῆ πολιτεὶ& 139· καμάτους: 1
 • ἐν τῇ οἰκί& 139· τοῦ πατρός μου: 1
 • ἐν τοῦς γενητοῖς: 1
 • ἐνέργεια: 1 2
 • ἐνέργημα: 1
 • ἐνεικονιζομένην: 1
 • ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ: 1
 • ἐνιζομένην: 1
 • ἐνπλήκτοις, ἐνπλέκτοις, ἀπλήκτοις, ἀπράκτοις: 1
 • ἐντὸς ὑμῶν: 1
 • ἐντελέχεια: 1
 • ἐντετριμμένων: 1
 • ἐντρίβομαι: 1
 • ἐντριβής: 1
 • ἐξ ἐμοῦ: 1
 • ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεί ὁ θεός: 1
 • ἐξ αἰνιγμάτων: 1
 • ἐξ αὐτοῦ: 1
 • ἐξ οἰκονομίας: 1
 • ἐξ οὗ: 1
 • ἐξιτήριον: 1
 • ἐξιτήριον δῶρον: 1
 • ἐξοδευόντων: 1
 • ἐξοδευθείς: 1
 • ἐξομολογούμενος: 1 2
 • ἐξομολογουμένη: 1
 • ἐπὶ τῇ ἀναδείξει: 1
 • ἐπὶ τῇ ἀναδειξει: 1
 • ἐπὶ τοῖς οἱκονομηθεῖσιν: 1
 • ἐπίκηρος: 1
 • ἐπειδὴ γὰρ ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἡ ἀρχὴ τῷ υἱ& 254·, κατὰ τοῦτο μείζων ὁ πατὴρ ὡς αἴτιος καὶ ἀρχή: 1
 • ἐπερωτήσεις καἰ ἀποκρίσεις: 1
 • ἐπι ταῖς σύναξεσι καὶ τῇ κοινωνί& 139· τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων.: 1
 • ἐπιβλέποντας: 1
 • ἐπιδάνεια: 1
 • ἐπιεικής: 1
 • ἐπινέμησις: 1 2
 • ἐπιστήμης: 1
 • ἐπιστασία: 1
 • ἐπιστολῆς: 1
 • ἐπιτίμια: 1
 • ἐπιτιμίοις ἐσωφρονίζοντο: 1
 • ἐπιτρέποντας: 1
 • ἐποίησε δύνα μιν: 1
 • ἐποιησεν: 1
 • ἐρημιτης: 1
 • ἐρρύπων ἐσωκράτων: 1
 • ἐσφράγισεν: 1
 • ἐφέλκονται: 1
 • ἐφ᾽ ἡμῖν: 1 2
 • ἐφ᾽ ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμὴ, ὄρεξις, ἔκκλισις, καὶ ἑνὶ λόγῳ ὁσα ἡμέτερα ἔργα: 1
 • ἐχειροτονήθη: 1
 • ἑνιζομένην: 1
 • ἑξιτήριον δῶρον: 1
 • ἑτέρως ἕχειν: 1
 • ἓν πρόσωπον: 1
 • ἓν πρᾶγμα πολύπροσωπον: 1
 • ἔκγονος: 1
 • ἔκθεσις: 1
 • ἔκθεσις τῆς πίστεως: 1
 • ἔκτισε: 1
 • ἔμψυχα: 1
 • ἔμψυχον ὄργανον: 1
 • ἔννομος: 1
 • ἔνσαρκον οἰκονομίαν,: 1
 • ἔξω ὄντες: 1
 • ἔξω μὲν ὄντες τῆς ᾽Εκκλησιας εἰργονται τῆς κοινωνίας τοῦ ἀγαθοῦ: 1
 • ἔξω μὲν ὄντες, τῆς κοινωνίας εἴργονται: 1
 • ἔσοπτρον: 1
 • ἔστι φωνὴ αὴρ πεπληγμένος.: 1
 • ἔχθροι: 1
 • ἕνωσις: 1
 • ἡ ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἡ πρώτη: 1
 • ἡ ἅπασα διάνοια ἢ πρακτικὴ ἢ ποιητικὴ ἢ θεωρητική: 1
 • ἡ ἱδία παροικία: 1
 • ἡ ὅλη διακόσμησις: 1
 • ἡ αὐτοαλήθεια: 1
 • ἡ αὐτοζωή: 1
 • ἡ δὲ ὑπόστασις οὐσία ἐστὶ καὶ οὐδὲν ἀλλὸ σημαινόμενον ἔχει ἢ αὐτὸ τὸ ὄν: 1
 • ἡ θεία φύσις: 1
 • ἡ συκοφαντία περιφέρει σοφόν: 1
 • ἡ τί πρῶτον ἐκίνησε: 1
 • ἡ τοῦ Χριστοῦ προσηγορία …δηλοῖ τόν τε Χρίσαντα Θεὸν καὶ τὸν Χρισθέντα Υἱ& 232·ν καὶ τὸ Χρίσμα τὸ Πνεῦμα.”: 1
 • ἡγεμών: 1
 • ἡγευών: 1
 • ἡμῖν: 1
 • ἢ ἐπὶ λόγῳ τῆς τῶν πτωχευόντων ἐν τῇ ᾽Εκκλησί& 139· οἰκονομίας: 1
 • ἢ πολλοὺς ἢ ἀπείρους λέγειν ἦν ὀρθότερον: 1
 • ἢ τὸ τοῦ Δημοσθένους ὅτι νῦν οὐκ ἔστι Δημοσθένης ἀλλὰ καὶ θεσμοθέτης ἢ χορηγὸς ἢ στεφανηφόρος: 1
 • ἤδη ἐκρίθη: 1
 • ἤδη γὰρ ποτ᾽ ἐγὼ γενόμην κούρητε κόρος τε,: 1
 • ἥ τ᾽ ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα: 1
 • ἥσυχος, αἰθυί& 219·ς δ᾽ ἶσα θαλασσοπορεῖ: 1
 • ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • ἰδιόν: 1
 • ἰσοῤ& 191·οπία.  : 1
 • ἱερατεί& 251·: 1
 • ἱερατεῖον: 1
 • ἱερατικὸν τάγμα: 1
 • ἱερατικοὺς, ἢ κληρικοὺς ἢ λαικοὺς: 1
 • ἱερεύς: 1
 • ἱερεῦσι: 1
 • ἱεροῦ ταγματος: 1
 • ἱερωμένους: 1
 • ὀλίγων δέ ἐστι χρεία ἢ ἑνός: 1
 • ὀνειροπολεὶ ἵππους: 1
 • ὀνειροπολεῖ καὶ καθεύδων ἱππικήν: 1
 • ὀρθὴν πίστιν ἔχουσα φιλοχρίστοιο μενοινῆς: 1
 • ὀστρακόδερμος: 1
 • ὁ ἐπιλύχνιος ψαλμός: 1
 • ὁ ὤν: 1
 • ὁ διαβολος: 1
 • ὁ δράκων ὁ τῷ μαράθρω τὸν ὀφθαλμὸν ἀμβλυώπτοντα λεπτύνων καὶ διαχαράττων: 1
 • ὁ θλίβειν καὶ κατέχειν δυνάμενος, παλαιστικός· ὁ δὲ ὦσαι τῇ πληγῇ, πυστικός· ὁ δὲ ἀμφοτέροις τούτοις, παγκρατιαστικός: 1
 • ὁ κόσμος: 1
 • ὁ μανδραγόρας τους ἀνθρώπους κοιμίζει: 1
 • ὁ μονογενὴς θεός: 1
 • ὁ παράγων: 1
 • ὁ τῷ πνεύματι σωματοποιηθεὶς ἄνθρωπος χαρακτήρ: 1
 • ὁ τραπεὶς: 1
 • ὁ υἱ& 232·ς, ἐ& 129·ν ὡς αἴτιον τὸν πατέρα λαμβάνῃς, οὐκ ἄναρχος: 1
 • ὁθεν προῆλθεν: 1
 • ὁμιλίας μαχράς: 1
 • ὁμοόυσιον: 1
 • ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν: 1
 • ὁμοούσιοι: 1
 • ὁμοούσιον: 1 2 3
 • ὁμοούσιος: 1 2 3 4
 • ὁμοουσιοι: 1
 • ὁράω: 1
 • ὁρᾶν: 1
 • ὃ ὑφέστηκε: 1
 • ὃ γὰρ χείρω μὴ ποιεῖ ἄνθρωπον, πῶς δη τοῦτο βίον ἀνθρώπου χείρω ποιήσειεν: 1
 • ὄργανον: 1
 • ὄργανον δὲ λόγον Θεοῦ δι᾽ οὗ κατεσκευάσθη: 1
 • ὅθεν προῆλθεν: 1
 • ὅμοιον κατ᾽ οὐσίαν: 1
 • ὅροι κατ᾽ ἐπιτομήν: 1
 • ὅρος: 1
 • ὅσσα τ᾽ ἔφυσεν ἅπαντα, τὰ δ᾽ ἔ?οιθεν ἄλλου ἄπ᾽ ἄλλο.: 1
 • ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας: 1
 • ὅτε ἐγενήθη ἄστρα: 1
 • ὅτι ὁ μὲν θεὸς καὶ πατὴρ συνέχων τὰ πάντα φθάνει εἰς εκαστον τῶν ὄντων μεταδιδοὺς ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ ἰδίου τὸ εἶναι· ὢν γὰρ ἔστιν· ἐλάττων δὲ παρὰ τὸν πατέρα ὁ Υἱ& 232·ς φθάνει ἐπὶ μόνα τὰ λογικά· δεύτερος γάρ ἐστι τοῦ πατρός· ἔτι δὲ ἧττον τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ μόνους τοὺς ἁγίους διικνούμενον· ὥστε κατὰ τοῦτο μείζων ἡ δύναμις τοῦ Πατρὸς παρὰ τὸν Υἱ& 232·ν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον πλείων δὲ ἡ τοῦ Υἱοῦ παρὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον: 1
 • ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὁ μνημονεύων σου, ἐν δὲ τῷ ἅδῃ τίς ἐξομολογήσεται σοι: 1
 • ὅτι οὐκ ἔστιν αἰτιος τῶν κακῶν ὁ θεος: 1
 • ὐτόυολοι: 1
 • ὑετοῦ ποιεῖται σημεῖον ὁ ῎Αρατος: 1
 • ὑμῖν: 1
 • ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα πηδᾶν: 1
 • ὑπὲρ τῆς ὀγδόης: 1
 • ὑπὲρ τῆς παροικίας τῶν καθ᾽ ἡμᾶς μερῶν: 1
 • ὑπόστασις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • ὑπόστασις .: 1
 • ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν λογίων τοῦ πνεύματος: 1
 • ὑπαρίθμησις: 1
 • ὑπηρέτης: 1
 • ὑπηρεσία: 1
 • ὑποπίπτοντες: 1 2
 • ὑποπτῶσις: 1
 • ὑποστάσεις: 1 2
 • ὑποστῆναι: 1
 • ὑποτάσσω: 1
 • ὑποτεταγμένος: 1
 • ὑπουργός: 1
 • ὑφεστάναι: 1
 • ὑφεστῶσαν.  & 195·πόστασις: 1
 • ὕδατι ἑαυτοὺς ἐγκρύπτομεν …καὶ τρίτον τοῦτο ποιήσαντες: 1
 • ὕλη: 1 2 3
 • ὕλη, ὕλFα: 1
 • ὕπαρξις: 1
 • ὡς ἐπάμειψε φύσεις, ὥς τ᾽ οὐρανος ἐς πέρας ἦλθεν: 1
 • ὡς αἴτιος καὶ ἀρχή: 1
 • ὡς ουδεὶς ᾽Οδυσσεύς: 1
 • ὡς τρία μὲν τίκτει, δύο δ᾽ ἔκλεπει, ἓν δ᾽ ἀλεγίζει: 1
 • ὥσπερ ἄλλο τι ἐξιτήριον: 1
 • ὥσπερ ἐκ αἰνίγματι: 1
 • ὥστε εἶναι φανερὸν ὅτι ἔστι τι τοιοῦτον ὃ δὴ καὶ καλοῦμεν φύσιν: 1
 • ὦ χρυσὸν ἀγγείλας ἐπῶν: 1
 • ᾔνεσάν με πάντες ἄγγελοί μου: 1
 • ᾽Α ἀνέγνως οὐκ ἔγνως· εἰγὰρ ἔγνως, οὐκ ἂν κατέγνως: 1
 • ᾽Αγαθὸς ἦν, ἀγαθῷ δὲ ουδεὶς περὶ οὐδενὸς οὐδέποτε ἐγγίγνεται φθόνος, τούτου δ᾽ ἐκτὸς ὢν πάντα ὅτι μάλιστα γενέσθαι ἐβουλήθη παραπλήσια ἑαυτῷ: 1
 • ᾽Αθέσμῳ γάμῳ: 1
 • ᾽Αλλὰ μὴν ἀφαιρουμένου μήκους καὶ πλάτους καὶ βάθους, οὐδὲν ὁρῶμεν ὑπολειπόμενον πλὴν ἐ& 176· τι ἐστὶ τὸ ὁριζόμενον ὑπὸ τούτων, ὥστε τὴν ὕλην ἀνάγκη φαὶνεσθαι μόνην οὐσίαν οὕτω σκοπουμένοις.  Λέγω δ᾽ ὕλην ἢ καθ᾽ αὑτὴν μήτε τὶ, μήτε ποσὸν, μήτε ἄλλο μηδὲν λέγεται οἷς ὥρισται τὸ ὄν· ἔστι γὰρ τι καθ᾽ οὗ κατηγορεῖται τούτων ἕκαστον, ᾧ τὸ εἶναι ἕτερον, καὶ τῶν κατηγορεῶν ἑκάστῃ.  Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῆς οὐσίας κατηγορεῖται· αὕτη δὲ, τῆς ὕλης.  & 169·Ωστε τὸ ἔσχατον, καθ᾽ αὑτὸ οὔτε τὶ, οὔτε ποσὸν, οὔτε ἄλλο οὐδέν ἐστιν· οὐδὲ δὴ αἰ ἀποφάσεις: 1
 • ᾽Αλλά τίς ἐστι δύναμις ἀγεννήτως καὶ ἀνάρχως ὑφεοτῶσα ἥτις ἐςτὶν αἰτία τῆς ἁπάντων τῶν ὄντων αἰτίας, ἐκ γὰρ τοῦ πατρὸς ὁ υἱ& 232·ς δι᾽ οὗ τὰ πάντα: 1
 • ᾽Αλλ᾽ ἡμεῖς αὐτοῖς οὐ διαμειψόμεθα: 1
 • ᾽Αναξιμένης δὲ καὶ ᾽Αναξάγο ρας καὶ Δημόκριτος τὸ πλάτος αἴτιον εἶναί φασι τοῦ μένειν αὐτήν· οὐ γὰρ τέμνειν ἀλλ᾽ ἐπιπωματίζειν: 1
 • ᾽Ανδρέας δὲ ἐν τῷ περὶ τῶν ψευδῶς πεπιστευμένων ψευδός φησιν εἶναι τὸ Μύραιναν ἔχιϊ μίγνυσθαι προσερχομένην ἐπὶ τὸ τεναγῶδες, οὐδὲ γαρ ἐπὶ τενάγους ἔχεις νέμεσθαι, φιληδοῦντας λιμώδεσιν ἐρημίαις.  Σώστρατος δὲ ἐν τοῖς περὶ Ζώων συγκατατίθεται τῇ μίξει: 1
 • ᾽Απολογία: 1
 • ᾽Αρχὴ: 1
 • ᾽Αρχὴ μὲν οὖν πατρὸς οὐδεμία, ἀρχὴ δὲ τοῦ υἱοῦ ὁ πατήρ: 1
 • ᾽Ασκητικὴ προδιατύπωσις ), is an exhortation to enlistment in the sacred warfare; the second, on renunciation of the world and spiritual perfection, is the Sermo asceticus: 1
 • ᾽Ασκητικαὶ διατάξεις: 1
 • ᾽Εμπεδοκλῆς στερέμνιον εἶναι τὸν οὐρανὸν ἐξ ἀ& 153·ρος συμπαγέντος ὑπὸ πυρὸς κρυσταλλοειδῶς, τὸ πυρῶδες καὶ ἀερῶδες ἐν ἑκατέρῳ τῶν ἡμισφαιρίων περιέχοντα: 1
 • ᾽Επὶ τοῖς δικασταῖς, ὅταν δημοσί& 139· κρινωσι, τὰ παραπετάσματα συνελκύσαντες οἱ παρεστῶτες πᾶσιν ἀυτοὺς δεικνύουσι: 1
 • ᾽Ινδικός: 1
 • ᾽Ιουδαϊκῆς ἁλώσεως: 1
 • ῎Αρχη ἡ μὲν λέγεται ὅθεν ἄν τι τοῦ πράγματος κινηθείη πρῶτον· οἱον τοῦ μήκους, καὶ ὁδοῦ…ἡ δὲ ὅθεν ἂν κάλλιστα ἕκαστον γένοιτο· οἷον καὶ μαθήσεως, οὐκ ἀπὸ τοῦ πρώτου καὶ τῆς τοῦ πράγματος ἀρχῆς ἐνίοτε ἀρκτέον, ἀλλ᾽ ὅθεν ρᾷστ᾽ ἂν μάθοι, ἡ δὲ, ὅθεν πρῶτον γινεται ἐνυπάρχοντος· οἷον ὡς πλοίου τρόπις, καὶ οἰκίας θεμέλιος: 1
 • ῎Εκθεσις τῆς κατὰ μέρος πίστεως: 1
 • ῎Ερις: 1
 • ῎Ετι δ᾽ ἡ φορὰ τῶν μορίων καὶ ὅλης αὐτῆς ἠ κατὰ φύσιν ἐπἰ τὸ μέσον τοῦ παντός ἐστιν, διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τυγχάνει κειμένη νῦν ἐπὶ τοῦ κέντρου: 1
 • ῎Ετι τοίνον, ἔφη, πάμμεγά τε εἶναι αὐτό, καὶ ἡμᾶς οἰκεϊν τοὺς μέχρι ῾Ηρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἐν σμικρῷ τινὶ μορί& 251· ὥςπερ περι τέλμα μύρμηκας ἢ βατράχους περὶ τὴν θάλατταν ὀικοῦντας: 1
 • ῞Αγιος ᾽Ιωάννης: 1
 • ῞Εσπερε, κυανέας ἱερὸν, φίλε, νυκτὸς ἄγαλμα,: 1
 • ῥήματα φθοροποιά: 1
 • ῾ἢ κοίλης μύρμηκες ὀχῆς ἐξ ὤεα πάντα: 1
 • ῾Ηγεμόνι Σεβαστείας: 1
 • ῾Ορίζων: 1
 • ῾Ορῶμεν δὴ τὴν κίνησιν ὅτι δύναται διακρίνειν τὸν ἀ& 153·ρα καὶ ἐκπυροῦν ὥστε καὶ τὰ φερόμενα τηκόμενα φαίνεσθαι πολλάκις.  Τὸ μὲν οὖν γίγνεσθαι τὴν ἀλέαν καὶ τὴν θερμότητα ἱκανή ἐστι παρασκευάζειν καὶ ἡ τοῦ ἡλίου φορὰ μόνον: 1
 • “τῶς ἐν τῇ Εκκλησί& 139· πεφυλαγμένων δογμάτων καὶ κηρυγμάτων: 1
 • …οὐκ ἐννοεῖς τὸ διαφέρον τοῦ τι νῦν λεγομένου καί τοῦ τότε· τότε· μὲν γὰρ ἐλέγετο ἐκ τοῦ ἐναντίου πράγματος τὸ ἐναντίον πρᾶγμα γίγνεσθαι, νῦν δὲ ὅτι αὐτὸ τὸ ἐναντίον ἑαυτῷ ἐναντίον οὐκ ἄν ποτε γένοιτο, οὔτε τὸ ἐν ἡμῖν οὔτε τὸ ἐν φύσει· τότε μὲν γὰρ περὶ τῶν ἐχόντων τῶν ἐναντίων ἐλέγομεν, ἐπονομάζοντες αὐτὰ τῇ ἐκείνων ἐπωνυμί& 139·, νῦν δὲ περὶ ἐκείνων αὐτῶν ὧν ἐνόντων, ἔχει τὴν ἐπωνυμίαν τὰ ὀνομαζόμενα, αὐτὰ δ᾽ ἐκείνα οὐκ ἄν ποτέ φαμεν ἐθεγῆσαι γένεσιν ἀλλήλων δέξασθαι: 1
 • Αἰγών: 1
 • Αἱ ἐγχέλυς γίγνονται εκ τῶν καλουμένων γῆς ἐντέρων ἃ αὐτόματα συνίσταται εν τῷ πηλῷ καὶ ἐν τῇ γῇ ἐνίκμῳ.  Καὶ ἤδη εἰσιν ὠμμέναι αἱ μὲν ἐκδύνουσαι ἐκ τούτων, αἱ δὲ ἐν διακνιζομένοις καὶ διαιρουμένοις γίγνονται φανεραί: 1
 • Αὐτοὶ τῶν κακῶν ἀρχὴν ἀγαθὸν ὄντα τὸν Θεον ποιοῦσι: 1
 • Ανγελοσ ιν δίινυμ φαχιεμ χοντινεντερ ιντεντοσ οχυλοσ ηαβερε.  Ιδεμ δοχετ ιν Χομ.: 1
 • Ασιανοὶ δὲ Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος: 1
 • Ασχετιχυμ: 1
 • Βίον ἐξεπέρασ᾽ ἀγνὼς ἀκλεής.: 1
 • Γλώσσης τοι θησαυρὸς ἐν ἀνθρώποισιν ἄριστος: 1
 • Γρηγορίω ἐπισκόπῳ καὶ ἀδελφῷ: 1
 • Γρηγορί& 251· ἑταίρῳ: 1
 • Δόξα ἐν ὑψίστοις: 1
 • Δύναμις: 1
 • Δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ εἰ γενητὸν ἢ φθαρτόν, οὐκ ἀ& 188·διον: 1
 • Δείξει ἀληθείης ἐς μέσον ἐρχομένης.: 1
 • Δείξει δὴ μανίην μὲν ἐμὴν Βαιὸς χρόνος ἀστοῖς,: 1
 • Δεσερτόρων: 1
 • Δησερόρων: 1
 • Διὰ τί τὰ κρέα σήπεται μᾶλλον ὑπὸ τὴν σελήνην ἢ τὸν ἥλιον: 1
 • Διάβολος: 1
 • Διὸς θυγάτηρ καὶ Σελάνας: 1
 • Διαβάλλειν: 1
 • Διακονουμένην: 1
 • Δογματίζει οὗτος καὶ οἱ ἀπ᾽ αὐποῦ Σαβελλιανοὶ τὸν αὐτὸν εἶναι Πατέρα τὸν αὐτὸν Υἱ& 232·ν τὸν αὐτὸν εἶναι ἅγιον πνεῦμα, ὡς εἶναι ἐν μιᾷ ὑποστάσει τρεῖς ὀνομασίας: 1
 • Ελεγε δὲ…τοὺς νόμους τοῖς ἀραχνίοις ὁμοίους· και γὰρ ἐκεῖνα ἐ& 129·ν μὲν ἐμπέσῃ τι κοῦφον καὶ ἀσθενὲς στέγειν, ἐ& 129·ν δὲ μεῖζον, διακόψαν οἴχεσθαι: 1
 • Ενα γὰρ οἴδαμεν ἀγέννητον καὶ μίαν τῶν πάντων ἀρχὴν, τὸν πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ: 1
 • Ζεὺς, φύσεως ἀρχηγὲ, νόμον μέτα πάντα κυβερνῶν.: 1
 • Ζηλῶ δ᾽ ἀνδρῶν ὃς ἀκινδυνον: 1
 • Ζηλῶ σὲ, γέρον,: 1
 • Ζητοῦμεν, εἰ ἡ πλήρωσις τῶν βρωμάτων ἐπὶ Χριστοῦ ἐκέκτητο καὶ κένωσιν: 1
 • Ζωσίμη ἡ πρὶν ἐοῦσα μόνῳ τῷ σώματι δούλη,: 1
 • Ηεξͅμερον: 1
 • Θάμνος τ᾽ οἰωνός τε καὶ εἰν ἁλὶ ἔλλοπος ἰχθύς: 1
 • Θεὸν γενεσθαι: 1
 • Θεὸς: 1 2
 • Θεὸς γὰρ δοκει τὸ αἴτιον πασιν εἰναι καὶ ἀρχή τις: 1
 • Θεός: 1
 • Θεός,… μονογενὴς ὤν: 1
 • Θεᾶσθαι: 1
 • Θεοποιηθῶμεν: 1
 • Θεοτόκον,: 1
 • Θεοτόκος: 1
 • Ιησοῦ: 1
 • Κήρυγμα: 1
 • Κύδιστ᾽ ἀθανάτων, πολυώνομε, παγκρατὲς αἰεὶ,: 1
 • Καὶ τῷ σώματι νῦν εὗρεν ἐλευθερίην.: 1
 • Κηρύγματα: 1
 • Λυτρωτής: 1 2
 • Μία ᾽Αρχή: 1
 • Μαυρούσιοι: 1
 • Μετάνοια: 1
 • Μνήμη: 1
 • Μοναρχία: 1
 • Νύσιος: 1
 • Νῦν μὲν τῇς ἐφέπου, ποτὲ δ᾽ἀλλοῖος χρόα γίγνου: 1
 • Ναὶ μὰ τὸν ἁμετέρᾳ ψύχᾳ παραδόντα τετρακτύν,: 1
 • Ονοι: 1
 • Οτι οὑ δεῖ ἱερατικὸν ἢ κληρικὸν ἢ ἀσκητὴν ἐν βαλανειῳ μετὰ γυναικῶν ἀπολούεσθαι, μηδὲ πάντα Χριστιανὸν ἢ λαϊκόν: 1
 • Πύστεις: 1
 • Παγὰν ἀενάου φύσεως ῥιζώματ᾽ ἔχουσαν: 1
 • Πανάριον: 1
 • Παρνασσηνός: 1
 • Πατρίς: 1
 • Πλάτων κατὰ συναύγειαν, τοῦ μὲν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν φωτὸς ἐπὶ ποσὸν ἀποῤ& 191·έοντος εἰς τὸν ὁμογενῆ ἀ& 153·ρα, τοῦ δὲ ἀπὸ τοῦ σώματος φερομένου ἀποῤ& 191·εῖν· τὸν δὲ μεταξὺ ἀ& 153·ρα εὐδιάχυτον ὄντα καὶ εὔτρεπτον, συνεκτείνοντος τῷ πυρώδει τῆς ὄψεως, αὕτη, λέγεται πλατωνικὴ συναύγεια: 1
 • Πνεῦμα προσώπου ἡμῶν χριστὸς κύριος: 1
 • Πορφορικὸς Λόγος: 1
 • Σείουα: 1
 • Στέρησις ἄρα ἐστὶ τὸ κακὸν, καὶ ἔλλειψις, και ἀσθένεια, καὶ ἀσυμμετρία: 1
 • Σφραγὶς γάρ ἐστιν ἰσότυπος ἐν ἑαυτῷ δεικνὺς τὸν πατέρα: 1
 • Τάγματα: 1
 • Τίς ξένος, ὦ ναυηγέ; Δεόντιχος ἐνθάδε νεκρὸν: 1
 • Τὸ πῦρ Θεὸν ὑπειλήφασιν ῞Ιππασος …καὶ ῾Ηράκλειτος: 1
 • Τὸ πολύτροπον: 1
 • Τὸ τῆς γνώσεως ἀγαθόν: 1
 • Τὸν πλοῦτον τῆς ἀγαθότητος: 1
 • Τόν τε νότον τόντ᾽ εὖρον ὃς ἔσχατα φυκία κινεῖ: 1
 • Τόσσον ἀφαυρότερος μήνας ὅσον ἔξοχος ἄστρων: 1
 • Τῇς ἀρετῆς τὸν πλοῦτον· ἐπεὶ τὸ μὲν ἔμπεδον αἰεί: 1
 • Τοὺς λογισμοὺς καθαιρῶν: 1
 • Τοῖς καλοῖς πάντα μετὰ τῆς τοῦ καλοῦ προσθήκης γίνεσθαι: 1
 • Τουτων δὲ οὕτως ἐχόντων ὁμολογητέον ἓν μὲν εἶναι τὸ κατὰ ταὐτὰ εἶδος ἔχον ἀγέννητον καὶ ἀνώλεθρον: 1
 • Τρέπεσθαι δὲ τὰ ἔμπυρα ταῦτα καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα, τὸν μὴν ἥλιον ἐκ τῆς μεγάλης θαλάττης: 1
 • Φῶς ἐκ Φῶτος, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρι, δι᾽ οἷ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ: 1
 • Φαντασία: 1
 • Φειδωλῆς πλείστη δὲ χάρις κατὰ μέτρον ἰούσῆς: 1
 • Φιλόχριστοι: 1
 • Χ᾽ ἁλκυόνες στορεσεῦντι τὰ κύματα, τάν τε θάλασσαν: 1
 • Χαρακτὴρ: 1
 • Χριστοφόνοι: 1
 • Ψαλμὸς τᾥ Δαυὶδ ἐξοδίου σκηνῆς: 1
 • αἱρετίζειν: 1
 • αἱρετικὸς ἄνθρωπος: 1
 • αὐτὸ τὸ καλεῖσθαι αὐτὸν Υιον τοῦ Θεοῦ: 1
 • αὐτὸ τὸ πνεῦμα: 1
 • αλείπτης: 1
 • ατειν: 1
 • βαθμός: 1
 • βεβαιωθῆσαι ἐν τοῖς δόγμασι τοῦ κυρίου καὶ τῶν ἀποστόλων: 1
 • γένος: 1
 • γῆς τ᾽ εὐρυστέρνου γένεσιν, πυθμένας τε θαλάσσης: 1
 • γῦπα δὲ ἄρρενα οὔ φασι γίγνεσθαί ποτε ἀλλὰ θηλείας ἁπάσας: 1
 • γενόμενον καὶ φθαρτόν: 1
 • γενεά: 1
 • γενητός: 1
 • γενητός, ἀγένητος: 1
 • γεννητὸς καὶ ἀγέννητος, ἐν ἀνθρ ?πω Θεὸς, ἐν θανάτῳ ζωὴ ἀληθινή: 1
 • γεννητός: 1 2 3
 • γεννητός,: 1
 • γεννητός, ἀγέννητος: 1
 • γεννητοῖς: 1
 • γεννητοις: 1
 • γεωμετρίαν δὲ καὶ κάλλη σχημάτων καὶ ὡραίας πλάσεις αὐτῶν ἄνευ τέχνης τε καὶ κανόνων καὶ τοῦ καλουμένου ὑπὸ τῶν σοφῶν διαβήτου, τὸ κάλλιστον σχημάτων ἑξαγωνόν τε καὶ ἑξάπλευρον καὶ ἰσογώνιον ἀποδείκνυνται αἱ μέλιτται: 1
 • γλῶττα μὴ προτρεχέτω τοῦ νοῦ: 1
 • γλαῦκἠ ᾽Αθήναζε: 1
 • γνῶθι σεαυτόν: 1
 • γρῖφος: 1
 • γριπίζειν: 1
 • γριτή: 1 2
 • γυναικὸς φυλακή: 1
 • δὶς κράμβη θάνατος: 1
 • δίαυλος: 1
 • δόγμα: 1 2 3 4 5 6 7
 • δόγματα: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • δόκησις: 1
 • δύναμις: 1
 • δύο ἄναρχοι: 1
 • δύσκολα τὰ καλά: 1
 • δῶρον: 1
 • δακρύσας ἐπίκηρον εὸν βίον· οὐδὲ γὰρ αὐτὸς: 1
 • δεινότερον οὐδὲν ἄλλο μητρυιᾶς κακόν: 1
 • διὰ τῶν ἀλλοτρίων: 1
 • διὰ τοῦ π: 1
 • διά: 1 2 3 4 5 6
 • διάβολος: 1
 • διόπερ τῶν μὲν ἰχθύων οὐδεὶς ἔχει πνεύμονα ἀλλ᾽ ἀντὶ τούτου βράγχια καθάπερ εἴρηται ἐν τοῖς περὶ ἀναπνοῆς· ὕδατι γᾶρ ποιεῖται τὴν κατάψυξιν, τὰ δ᾽ ἀναπνέοντα ἔχει πνεύμονα ἀναπνεῖ δὲ τὰ πεζὰ πάντα: 1
 • δι᾽ ὅν: 1
 • δι᾽ οὖ: 1
 • δι᾽ οὗ: 1 2 3
 • δι᾽ οὗ τὰ πάντα: 1
 • διακόσμησις: 1
 • διακομίσαι: 1
 • διακονῆσαι: 1
 • διαμονή: 1
 • διαφορα: 1
 • διδαγμάτων: 1
 • διοίκησις: 1
 • δρεπανίς: 1
 • δυνάμεις: 1
 • εἰ: 1
 • εἰ ἀγέννητος ὁ πατὴρ γεννητὸς δὲ ὁ υἱ& 232·ς, οὐ τῆς αὐτῆς οὐσιας: 1
 • εἰ καλῶς ἐ& 176·ρηται τὸ λάθε βιώσας: 1
 • εἰ σῶμα δοῦλον, ἀλλ᾽ ὁ νοῦς ἐλεύθερος: 1
 • εἰκὼν τοῦ Θεοῦ: 1
 • εἰκών: 1
 • εἰς τὸ πρόσωπον: 1
 • εἰς τὸν καταῤ& 191·άκτην ὁς ἦν ἐν πύλῃ.  Καταῤ& 191·άκτης τῶν πυλῶν: 1
 • εἴπερ κατὰ τὸ παράδειγμα δεδημιουργημένος ἔσται, τὸ γὰρ περιέχον πάντα ὁπόσα νοητὰ ζῶα, μεθ᾽ ἑτέρον δεύτερον οὐκ ἄν ποτ᾽ εἴη…εἷς ὅδε μονογενὴς οὐρανὸς γεγονὼς ἔστι τε καὶ ἔσται: 1
 • εἵλκυσα πνεῦμα: 1
 • εἶδος: 1 2
 • εἶπεν: 1
 • εἷς καὶ ἀ& 188·διος: 1
 • εὐλογῆσαι καὶ ἁγιάσαι καὶ ἀναδεῖξαι: 1
 • εὗρεν ἐπ᾽ αἰγιαλοῖς, χῶσε δὲ τῷδε τάφῳ: 1
 • ει τις ἐπίσκοπος ἢ: 1
 • εις τὸν θεόν: 1
 • εις το θεῖον πνεῦμα τὸ ἅγιον: 1
 • εν ᾧ: 1
 • εσσε, σίε χορπορε χαρερε Χιχερο ομνεσ ποστ Πλατονεμ πηιλοσοπηοσ ηοχ δογμα περηιβετ τενυισσε, Αχαδ. Θυͅστ. ι. 7, ‘σεδ συβ̓εχταμ πυταντ ομνιβυσ σινε υλλα σπεχιε, ατθυε χαρεντεμ ομνι ιλλα θυαλιτατε ματεριαμ θυανδαμ εξ θυα ομνια εξπρεσσα ατθυε εφφεχτα σιντ.’  Σεδ ̓αμ διυ αντε Πλατονεμ Πψτηαγορͅορυμ μυλτι ει αδδιχτι φυερυντ, θυοδ εξ: 1
 • ε'ν: 1
 • ζῶα: 1
 • ζωή: 1
 • ζωογονία: 1
 • ζωογονεῖν: 1
 • θάνατος δέ γε καὶ ζωὴ δόξα καὶ ἀδοξία, πόνος καὶ ἡδονὴ, πλοῦτος καὶ πενία, πάντα ταῦτα ἐπίσης συμβαίνει ἀνθρώπων τοῖς τε ἀγαθοῖς καὶ τοῖς κακοῖς, οὔτε καλὰ ὄντα οὔτε αἰσχρά· οὐτ᾽ ἀρ᾽ ἀγαθὰ οὔτε κακά ἐστι: 1
 • θέω (τίθημι): 1
 • θᾶσσον ἀνηνέγκαντο.᾽: 1
 • θαλῆς καὶ οἱ Στωϊκοὶ καὶ οἱ ἀπ᾽ αὐτῶν σφαιροειδῆ τὴν γῆν.  ᾽Αναξίμανδρος λίθῳ κίονι τὴν γῆν προσφερῆ τῶν επιπέδων.  ᾽Αναξιμένης, τραπεζοειδῆ.  Λεύκιππος, τυμπανοειδῆ.  Δημόκριτος, δισκοειδῆ μὲν τῷ πλάτει, κοίλην δὲ τὸ μέσον: 1
 • θεάομαι: 1
 • θεός: 1
 • θεότητα οὐ θνητότητα: 1
 • θεολογία: 1
 • θεοφόρος: 1
 • θυσιαστήρια: 1
 • κάμπην: 1
 • κάμπτω: 1
 • κάμψαι διαύλον θάτερον κῶλον πάλιν: 1
 • κάτοπτρον: 1
 • κήουγμα: 1
 • κήρυγμα: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • κήρυγυα: 1
 • κήρυξ, ὅσοι ἐν μετανοί& 139· ἀπέλθετε πάντες: 1
 • κόσμος: 1 2 3
 • κόσμων: 1
 • κύβοι: 1
 • κύριον τὸν θεόν σου φοβηθήσῃ: 1
 • κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ: 1
 • καὶ ἐνανθρωπήσαντα [σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ημῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ], παθόντα [καὶ ταφέντα], καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα [κατὰ τὰς γραφὰς καὶ], ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς.  [καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.]: 1
 • καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν: 1
 • καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ιησοῦν Χριστόν, τὸν υἱ& 232·ν τοῦ Θεοῦ [τὸν μονογενῆ] γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς μονογενῆ.  [τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τών αἰ& 240·νων.]: 1
 • καὶ θηρεύει τοὺς ἰχθῦς τὸ χρῶμα μεταβάλλων καὶ ποιῶν ὅμοιον οἷς δη πλησιάζῃ λίθοις: 1
 • καὶ μέντοι καὶ ταῖς ἐκδήμοις στρατιαῖς ἕπονται γῦπες καὶ μάλα γε μαντικῶς ὅτι εἰς πόλεμον χωροῦσιν εἰδότες καὶ ὅτι μάχη πᾶσα ἐργάζεται νεκροὺς καὶ τοῦτο ἐγνωκότες: 1
 • καὶ σὺν αὐτῷ: 1
 • καὶ τὸν ὅλον κόσμον, διεκόσμησε μία ἡ διὰ πάντων διήκουσα δύναμις: 1
 • καί εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον.  [τὸ Κύριον καὶ τὸ ζωοποιὸν τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱ& 254· συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν· εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν, ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν, καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰ& 242·νος.  ᾽Αμὴν.]: 1
 • καί πάλιν ἐρχόμενον [μετὰ δόξης] κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· [οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος·]: 1
 • καί τίς εἰπε τῶν παρόντων ἀκούσας…πρὸς Θεν, οὐκ ἐν τοῖς πρόσθεν ἡμῖν λόγοις αὐτὸ τὸ ἐναντίον τῶν νυνὶ λεγομένων ὡμολογεῖτο, ἐκ τοῦ ἐλάττονος τὸ μεῖζον γίγνεσθαι, καὶ ἐκ τοῦ μείζονος τὸ ἔλαττον, καὶ ἀτεχνῶς αὕτη εἶναι ἡ γένεσις τοῖς ἐναντίοις ἐκ τῶν ἐναντίων ; νῦν δέ μοι δοκεῖ λέγεσθαι ὅτι τοῦτο οὐκ ἄν ποτε γένοιτο.  Καὶ ὁ Σωκράτης …ἔφη: 1
 • καίτινες οὐκ ὠ& 129· γράφουσιν, ἀλλὰ ἵνα τοὺς ἀποκειμένους καρποὺς ὅταν εὐρῶτα συνάγοντας αἴσθωνται καὶ φοβηθῶσι φθορὰν καὶ σῆψιν ἀναφερόντων, ὑπερβάλλει δὲ πᾶσαν ἐπινοιαν συνέσεως ἡ τοῦ πυροῦ τῆς βλαστήσεως προκατάληψις: 1
 • καύσωνα: 1
 • καθὸ πατήρ: 1
 • καθαιρεθήσεται: 1
 • κακόν: 1
 • καλόν: 1
 • καλός: 1
 • καλον μὲν οὖν ἐστιν ὃ ἂν δ᾽ αὑτὸ αἱρετὸν ὂν ἐπαινετὸν ᾖ, ὃ ἂν ἀγαθὸν ὂν ἡδὺ ᾖ ὅτι ἀγαθόν: 1
 • κανονικῶν: 1
 • κατὰ πάντα ὅμοιος: 1
 • καταῤ& 191·άκτης: 1
 • καταγαγών: 1
 • καταγελῶν τὸ ᾽Ιουδαιων καὶ Χριστιανῶν γενος: 1
 • κατακονδυλίζω: 1
 • καταλίπῃ: 1
 • καταξαίνω: 1
 • κατεξάνθη: 1
 • κατοπτριζόμενοι: 1
 • κενὴ καὶ ματαία: 1
 • κενόν: 1
 • κενη: 1
 • κηρύγματα: 1 2 3
 • κηρύματα: 1
 • κοινόβιον: 1
 • κοινον ἡ οὐσια·  κοινὸν το ἄναρχον: 1
 • κολαφίζω: 1
 • κολοβός: 1
 • κολοιὸς ποτὶ κολοιόν: 1
 • κουροτρόφος: 1
 • κράμβην: 1
 • κρίοτη: 1 2
 • κραιπνόν τοι σοφίη γίγνεται εὐτροπίης: 1
 • κραταιᾷ: 1
 • κροῦμα: 1
 • κρυφαί& 139·: 1
 • κτίσμα: 1 2
 • κτῆμα: 1
 • κτιστός, ἄκτιστος: 1
 • λάθε βιώσας: 1
 • λέγουσι γὰρ οἱ Στωϊκοὶ τὸν μὲν οὐρανὸν κυρίως πόλιν τὰ δὲ ἐπὶ γῆς ἐνταῦθα οὐκ ἔτι πόλεις, λέγεσθαι γὰρ, οὐκ εἶναι δέ: 1
 • λόγια: 1
 • λόγος ἀσκητικός: 1
 • λόγος ἐνδιάθετος: 1
 • λόγος περὶ ἀσκήσεως, πῶς δει κοσμἑισθαι τὸν μοναχόν: 1
 • λύεται ἑκάστη δύναμις ἀλογος εἰς τὴν ὅλην ζωὴν τοῦ πάντος: 1
 • λύτρον: 1
 • λύω: 1
 • λαμπήνη: 1
 • λαμπήνικος: 1
 • λαμπηνῶν: 1
 • λεγόντων αὐτὸ μὴ μόνον κτίσμα, ἀλλὰ καὶ τῶν λειτουργικῶν πνευμάτων ἓν αὐτὸ εἶναι: 1
 • λογίοις: 1
 • λογος πορφορικός: 1
 • μάλιστα δοκεῖ εἶναι οὐσία τὸ ὑποκείμενον τὸ πρῶτον: 1
 • μέθεξις: 1
 • μέρα: 1
 • μέτρῳ χρῶ: 1
 • μέχρι νῦν: 1
 • μὴ ἐξηγητικὸς ἀλλὰ φιλόπευστος: 1
 • μίξις: 1
 • μόνοις ὀφθαλμοῖς: 1
 • μόνον ὀρθόν ἐστι τῶν ζῴων ὁ ἄνθρωπος: 1
 • μόνος ὁ πατὴρ ἀγέννητος: 1
 • μόνος ὁ υἱ& 232·ς γεννητός: 1
 • μώλωψ: 1
 • μῆλον: 1
 • μακαρίζομέν σε τέττιξ: 1
 • μαλθακὸς αἰχμητής: 1
 • ματαία: 1
 • ματαιότης: 1
 • ματαιότης ματαιοτήτων: 1
 • μεγαλωσύνη: 1 2
 • μελὶ δὲ τὸ πίπτον ἐκ τοῦ ἀ& 153·ρος, και μάλιστα τῶν ἄστρων ἀνατολαῖς, καὶ ὅταν κατασκήφη ἡ ἶρις: 1
 • μετὰ τὴν πρώτην ἐπινέμησιν.  ᾽Επινέμησις: 1
 • μετὰ τὸν υἱόν: 1
 • μετὰ τῶν ἐν ὑποπτώσει: 1
 • μετὰ τοῦ υἱοῦ: 1
 • μετά: 1 2
 • μετάνοια: 1
 • μετά, σύν: 1
 • μετ᾽ ὀργῆς: 1
 • μετανοίας: 1
 • μετασχηματίζεσθαι: 1
 • μετασχηματιζειν: 1
 • μηδέ: 1
 • μνήμη: 1
 • μοναχός: 1
 • μονοτύπως τον αὐτὸν πατέρα καὶ Υἱ& 232·ν καὶ ἅγιον πνεῦμα…ἡγσάμενος: 1
 • μορφὴ: 1
 • μορφή: 1 2
 • μυστήριον: 1
 • νάσσω: 1
 • νέκρωσις: 1
 • νῦν: 1
 • ναός (ναίω): 1
 • ναστός: 1
 • νοθεί& 139·: 1
 • νυμφαγωγός: 1
 • οἰ ἐν ῞Ελλησι τὰ αὐτοῖς ἀρεστὰ δογματίσαντες ἐκ παντὸς τῷ ενὶ ὀνόματι φιλοσοφίας προσαγορεύοντα, καίπερ τῶν δογμάτων ἐναντίων ὄντων: 1
 • οἰ ἐν μετανοιᾳ ὄντες: 1
 • οἰκείωσιν πρὸς τὸν Θεόν: 1
 • οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ: 1
 • οἰκετῶν προστασιαι: 1
 • οἰκονομ: 1
 • οἰκονομία: 1 2 3
 • οἰκονομίαν: 1
 • οἰκονομῆσαι: 1
 • οἰκονομεῖ: 1
 • οἰκονομικήν: 1
 • οἰκονομικῶς: 1
 • οἰμος: 1
 • οἱ δὲ διαλεκτικοί φασι τὸν κύνα τῷ διὰ πλειόνων διεζευγμένῳ χρώμενον ἐν τοῖς πολυσχιδέσιν ἀτραποῖς συλλογίζεσθαι πρὸς ἑαυτὸν ἤτοι τήνδε τὸ θηρίον ὥρμηκεν ἢ τήνδε ἢ τήνδε· ἀλλὰ μὴν οὔτε τήνδε οὔτε τήνδε, τήνδε λοιπὸν ἄρα: 1
 • οἱ καλῶς διακονησαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται: 1
 • οἱ ποτάμιοι ἵπποι: 1
 • οἱ φυσικοὶ: 1
 • οἷον ἐν χειμῶνι κονιορτοῦ καὶ ζάλὴς ὑπὸ πνεύματος φερομένου ὑπὸ τειχίον ἀποστάς: 1
 • οὐ γὰρ σέβεις τιμάς γε τὰς θεῶν πατῶν: 1
 • οὐ γὰρ τραπεὶς οἰκεῖον ὑπεστήσατο σῶμα, ὅπερ, παχυνθείσης αὐτῷ τῆς θεϊκῆς φύσεως, ὑπέστη: 1
 • οὐ γάρ τι νῦν γε καχθὲς, ἀλλ᾽ ἀεί ποτε ζῆ ταῦτα κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ᾽φάνη: 1
 • οὐ δὲ τὸν πατέρα τὶς ἐπιγνώσκει εἰ μὴ ὁ Υἱ& 231·ς: 1
 • οὐ πόλεμόν γε ἐπαγγέλλεις, ὦ Κλεινία: 1
 • οὐ ταυτὸν τῷ ὑποκειμένῷ: 1
 • οὐ τραπείς: 1
 • οὐδὲ ὁ υιἰος: 1
 • οὐδεὶς οἶδε τὸν πατέρα εἰ μὴ ὁ Υἱ& 231·ς”: 1
 • οὐκ ἁπλως πληγὴ αέρος ἐστὶν ἡ φωνή· πλήττει γὰρ τὸν ἀερα καὶ δάκτυλος παραγόμενος, καὶ οὐδέπω ποιεῖ φωνήν· ἀλλ᾽ ἡ πόση πληγὴ, καὶ σφοδρὰ, καὶ τόση δὲ ὥστε ἀκουστὴν γενέσθαι: 1
 • οὐρανός: 1 2 3 4
 • οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει: 1
 • οὐσία: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • οὐσίαι: 1
 • οὐσίας: 1
 • οὐσια: 1
 • οὐ,: 1
 • οὗτοι δε (ίχθύες) καὶ ὀνόματα ἔχουσι καὶ ἔρχονται καλούμενοι: 1
 • οικονομία: 1
 • ουσία: 1
 • ουστοιχία: 1
 • πάνδημοι πᾶσι γίγνονται: 1
 • πάντα ἰδὼν Διὸς ὀφθαλμὸς καὶ πάντα νοήσας: 1
 • πάντα δὲ τὰ γιγνόμενα ὑπό τέ τινος γίγνεται, καὶ ἔκ τινος, καὶ τί…τὸ δὲ ἐξ οὗ γίγνεται, ἣν λέγομεν ὕλην…τὸ δὲ ὑφ᾽ οὗ, τῶν φύσει τι ὄντων…εἶδος δὲ λέγω τὸ τί ἦν εἶναι ἑκάστον, καὶ τὴν πρώτην οὐσίαν: 1
 • πάντη γὰρ καθαρῇ κε μάλ᾽ εὔδια τεκμήραιο, πάντα δ᾽ ἐρευθομένῃ δοκέειν ἀνέμοιο κελεύθους, ἄλλοθι δ᾽ ἄλλο μελαινομένῃ δοκέειν ὑετοῖο: 1
 • πάσης μὲν ουν ψυχῆς δύναμις ἑτέρον σώματος ἐ& 231·ικε κεκοινωνηκέναι καὶ θειοτέρου τῶν καλουμένων στοιχείων· ὡς δὲ διαφέρουσι τιμιότητι αἱ ψυχαὶ καὶ ἀτιμί& 139· ἀλλήλων οὕτω καὶ ἡ τοιαύτη διαφέρει φύσις,: 1
 • πότερα τῶν ζ: 1
 • πότερα τῶν ζ. κ.τ.λ. 731: 1
 • πότερον ὀ& 202·ν ὀρθῶς ἕνα ουρανὸυ προειρήκαμεν: 1
 • πότ. τῶν. ζ. κ.τ.λ.  χελῶναι μὲν ὀρίγανον, γαλαῖ δὲ πήγανον, ὅταν ὄφεως φάγωσιν, ἐπεσθίουσαι: 1
 • πᾶν μέτρον ἄριστον: 1
 • πῦρ: 1
 • πανταχοῦ διετέλεσε κρατῶν: 1
 • παρὰ τῷ πατρί: 1
 • παρὰ̀ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται: 1
 • παράκλητον: 1
 • παράκλητος: 1
 • παρ᾽ ῷ οὐκ ἔνι παραλλαγή: 1
 • παραγωγὴ: 1
 • παραγωγὴ ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι: 1
 • παραγωγή: 1
 • παρανομία: 1
 • παραπέμποντες.: 1
 • παρασυναγωγάς: 1
 • παρασυναγωγή: 1
 • παροικία: 1 2 3 4
 • παροιμία: 1 2
 • παροιμίαι: 1
 • πατοῦσιν αὐτήν: 1
 • πατρίδα μὲν τὸν οὐράνιον χῶρον ἐν ᾧ πολιτεύονται ξένον δὲ τὸν περίγειον ἐν ᾧ παρῴκησαν νομίζουσαι: 1
 • πατρίς: 1 2 3
 • παχυλῶς καὶ ἐν τύπῳ: 1
 • παχυνθείσης: 1
 • πεύχην: 1
 • πεδαρτᾶν: 1
 • πελαργὸς: 1
 • πελαργός: 1
 • πελαργᾶν: 1
 • περὶ ἀρεσκ. κ.τ.λ.: 1
 • περὶ Θείων ᾽Ονομάτων,: 1
 • περὶ Μοναρχίας, ἢ περὶ τοῦ μὴ εἶναι τὸν θεὸν ποιητὴν κακῶν: 1
 • περὶ δὲ τῆς τῶν ἐχινων αἰσθήσεως συμβέβηκε πολλαχοῦ τεθεωρῆσθαι ὅτι μεταβαλλόντων βορέων καὶ νότων οἱ μὲν ἐν τῇ γῇ τὰς ὀπὰς αὑτῶν μεταμείβουσι οἱ δ᾽ ἐν ταῖς οἰκιαις τρεφόμενοι μεταβάλλουσι πρὸς τοὺς τοίχους: 1
 • περὶ εὐχαριστίας: 1
 • περὶ πίστεως: 1
 • περὶ τῆς τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν πολυπαιδίας: 1
 • περὶ τῶν ἀρέσκ: 1 2 3 4
 • περὶ τῶν ἀρεσκ: 1 2
 • περὶ τῶν ἀρεσκόντῶν τοῖς φιλοσόφοις: 1
 • πηγὴ θεοτήτος: 1
 • πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν· [ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων·]: 1
 • πνεύματα: 1
 • πνεύματος πάθους: 1
 • πνεῦμα: 1 2 3
 • πνεῦμα ἡγεμονικόν: 1
 • πνεῦμα καὶ ἔμψυχον καὶ γόνιμον οὐσίαν: 1
 • πνεῦμα…ἀνάλογον οὖσα τῷ τῶν ἄστρων στοιχεί& 251·: 1
 • πνευματος: 1
 • ποίημα: 1
 • ποίησις: 1 2
 • ποί& 251· λόγῳ: 1
 • πούλυπου ὀργὴν ἴσχε πολυπλόκου, ὃς ποτὶ πέτρῃ: 1
 • ποιεῖν: 1 2
 • ποιητὴς τῶν αἰ& 240·νων: 1
 • ποικιλη διακόσμησις.  διακόσμησις: 1
 • ποκτείνας καΐν: 1
 • πολύτροποι: 1
 • πολιᾶς: 1
 • πολιτείας: 1
 • πολλὰς μεταλαμβάνων χρόας ὥσπερ τὰ τῶν πετρῶν εἱ πολύποδες αἷς ἃν ὁμιλήσωσι: 1
 • πολυώνυμον: 1
 • πολ. παραγγ: 1
 • ποστασεως καὶ οὐσίας: 1
 • ποτ. τῶν. ζ. κ.τ.λ. 725: 1
 • ποτ. των ζ.φρ. κ.τ.λ: 1
 • πρέπουσιν ἑαυτῆ κοσμίοις κεκοσμημένη: 1
 • πρὸς ἐλευθέραν: 1
 • πρὸς θεωρίαν δυσέφικτον: 1
 • πρόσεχε σεαυτῷ: 1
 • πρόσωπα: 1 2 3 4
 • πρόσωπον: 1
 • πρᾶγμα δυσγρίπιστον.  γριπίζω: 1
 • πρᾷος: 1
 • πρῶτα μὲν ἀρχαίου χάεος μεγαλήφατον ὕμνον,: 1
 • πρῶτα τῶν ζώων τὰ δένδρα ἐκ γῆς ἀναδῦναί φησι, πρὶν τὸν ἥλιον περιαπλωθῆναι καὶ πρὶν ἡμέραν καὶ νύκτα διακριθῆναι: 1
 • πραότης: 1
 • πρεσβύτατόν τε καὶ αὐτοτελῆ πολ μητιν ῎Ερωτα: 1
 • πρεσβύτερος ἢ διάκονος ἢ ἐκ τοῦ ἱεραρικοῦ καταλόγον: 1
 • προέκοπτε: 1 2
 • προδιαμάρτοιμεν: 1
 • προδιαρπασθῶμεν: 1
 • προκαταρκτικὴ αἰτία ἡ εἱμαρμένη: 1
 • προκαταρκτική: 1
 • προκαταρκτικὸν γάρ ἐστι τῆς συναφείας τὸ ὄνομα: 1
 • προκοπή: 1 2
 • προοίμιον περὶ κρίματος Θεοῦ: 1
 • προπομπαὶ: 1
 • προπομπαὶ τῶν ἐξοδευόντων: 1
 • προσώπων: 1
 • προσαγωγή: 1
 • προσκλαίοντες: 1
 • προσκυνήσεις: 1
 • προσυφαίνομενα: 1
 • προϊσταμένους: 1
 • πτωχῶν: 1
 • πυρός: 1
 • σήμειον: 1
 • σόν: 1
 • σὺν ἡμῖν: 1
 • σύν: 1
 • σαυτὸν ἐπαινεῖς: 1
 • σαφῶς δὴ τὸν ὅλον κόσμον (῞Ελληνες) λέγουσιν εἶναι θεόν, Στωικοὶ μὲν τὸν πρῶτον. οἰ δ᾽ ἀπὸ Πλάτωνος τὸν δεύτερον, τινὲς δ᾽ αὐτῶν τὸν τρίτον: 1
 • σελήνιασμός: 1
 • σημεῖον: 1
 • σκαῖος: 1 2
 • σκεῦος: 1
 • σκητικόν: 1
 • σκιαγραφία: 1
 • σοφῷ τε καὶ σοφιστῇ: 1
 • σπουδάρχης: 1
 • σπουδαρχίδης: 1
 • στενούμενος δέδωκεν: 1
 • στερέωμα: 1
 • στερεός: 1
 • στοιχείων: 1
 • στοιχεῖα: 1
 • στολή: 1
 • στρωτήρ: 1
 • συκοφαντία ἄνδρα ταπεινοῖ: 1
 • συκοφαντία περιδέρει σοφόν: 1
 • συμβεβηκός: 1
 • συμμορίας: 1
 • συμφυής: 1
 • συνάφεια: 1 2 3
 • συνέσιν: 1
 • συναναστάντες: 1
 • συνείσακτοι: 1
 • συνεισακτοι: 1
 • συντριμμοῦ τῆς καρδίας: 1
 • σωτήοιος: 1
 • τὰ ἠθικά: 1
 • τὰ πάντα ζωογονοῦντος: 1
 • τὰ περὶ γῆν κάλλη: 1
 • τὰ τῆς θεολογίας δόγματα: 1
 • τὰ τοῦ ὁμοουσίου δόγματα: 1
 • τὰν ὕλαν ἄμορφον δὲ καθ' αὐτὰν καὶ ἀχρημάτιστον δεχόμενον δὲ πᾶσαν μορφάν: 1
 • τὰς τιμὰς τοῦ κυρίου: 1
 • τὰς φωνάς: 1
 • τάγμα: 1
 • τάξει: 1
 • τέμενος—vΤΑΜ: 1
 • τὴν ἀρχὴν ὅτι καὶ λαλῶ ὑμιν: 1
 • τὴν ἄναρχον αὐτῷ παρὰ τοῦ πατρὸς γέννησιν ἀνατί θεντας: 1
 • τὴν πρωτὴν τῶν ᾽Αποστολῶν κατειληφέναι την διαδοχήν: 1
 • τήνδε τῆς καθέδρας τιμήν: 1
 • τίθημι: 1
 • τὸ ἀμετάβολον: 1
 • τὸ ἀνόμοιον: 1
 • τὸ ἐξ οὗ γίνεταί τι: 1
 • τὸ ἐπιεικές: 1
 • τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν: 1
 • τὸ ἴδιον ὄνομα τοῦ ἀνάρχως γεννηθέντος, υὶ& 231·ς: 1
 • τὸ ὁμοούσιον: 1
 • τὸ ὄν: 1
 • τὸ ὑποκείμενον: 1
 • τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος: 1
 • τὸ εὐμετάβολον κατωρθωκότας: 1
 • τὸ εὐμετάδοτον: 1
 • τὸ κύριον καὶ τὸ Ζωοποιὸν τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον: 1
 • τὸ κύριον τὸ ζωοποιόν: 1
 • τὸ κατὰ φύσιν ἄρχον: 1
 • τὸ οὗ ἕνεκα: 1
 • τὸ περπερεύεσθαι: 1
 • τὸ πνεῦμα: 1
 • τὸ σαρκικὸν φρόνημα: 1
 • τὸ σωτήριον βάπτισυα: 1
 • τὸ τί ἦν εἶναι: 1 2
 • τὸ τίνος ἕνεκα: 1
 • τὸ τίνων ὄντων ἀνάγκη τοῦτ᾽ εἶναι: 1
 • τὸν ἀ& 153·ρα τὸν κάτωθεν, ὅπερ φαίνεται τὰ πλάτος ἔχοντα τῶν σωματων ποιεῖν: 1
 • τὸν δι᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρωποὺς καὶ διὰ τὴν ἡμέτεραν σωτηρίαν, κατελθόντα [ἐκ τῶν οὐρανῶν] καὶ σαρκωθέντα.  [ἑκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου.]: 1
 • τὸν διαβάλλοντα: 1
 • τὸν μὲν προσεχεῖς δημιουργὸν εἶναι τὸν υἱ& 232·ν τοῦ Θεοῦ λόγον, καὶ ὡσπερεὶ αὐτουργὸν τοῦ κόσμου, τὸν δὲ πατέρα τοῦ λόγου, τῷ προστεταχέναι τῷ υἱ& 242· ἑαυτοῦ λόγῷ ποιῆσαι τὸν κόσμον, εἶναι πρώτως δημιουργόν: 1
 • τὸν στερεοῦντα τὸ πνεῦμα: 1
 • τόκος: 1
 • τότε ἡμῖν: 1
 • τύπος: 1
 • τύχη: 1
 • τῆ ἐννοί& 139· τῶν ἀνθρωπίνων: 1
 • τῆ ὀικονομί& 139· τῆς καθ᾽ ἑαυτὴν ζωῆς: 1
 • τῆς ἑτοιμασίας αὐτοῦ: 1 2
 • τῆς αὐτῆς: 1
 • τῆς διαβολῆς: 1
 • τῇ προσομιλήσει τοῖος ἰδεῖν ἐφάνη: 1
 • τῶν ἀποσχισάντων, ὡς ἔτι ἐκ τῆς ἐκκλησίας ὄντων: 1
 • τῶν ἑτεροδιδασκαλούντων: 1
 • τῶν κανονικῶν: 1
 • τῶν κρατούντων: 1
 • τῶν λογίων: 1
 • τῷ ὑποκειμένῳ: 1
 • τῷ αὐτῷ,: 1
 • τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ: 1
 • τῷ προεστῶτι.  & 233· προεστὼς: 1
 • τῷ στενῶ τῆς προθεσμίας. ἡ προθεσμία: 1
 • τῷ φρονήματι τῆς σαρκός: 1
 • ταυτὸν τῷ ὑποκειμένῳ: 1
 • τεθεικέναι: 1
 • τετρακτύς: 1 2
 • την κακίαν καὶ τὰς ἀπ᾽ αὐτῆς πράξεις: 1
 • τι μὲν οὖν τὸ κύκλῳ κινούμενον οὐκ ἔστιν ἀτελεύτητον οὐδ᾽ ἄπειρον, ἀλλ᾽ ἔχει τέλος, φανερόν: 1
 • τιμή: 1
 • τοὺς ἐξομολογμουμένους: 1
 • τοὺς περιόδους τῶν κύκλων καλουμένων ἐπινεμήσεων: 1
 • τούτῳ: 1
 • τούτοις: 1
 • τούτοις μ᾽ ὁ πεντήκοντα χωρεπισκόποις: 1
 • τοῖς λόγοις πνεύματος ἁγίου: 1
 • τοῦ ἀποστείλαντος: 1
 • τοῦ ὁθεν προῆλθεν: 1
 • τοῦ βαθμοῦ: 1
 • τοῦ θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος πάντα: 1
 • τοῦ καλοῦ: 1
 • τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος: 1
 • τοῦς δὲ λέγοντας, ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν, καὶ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο, ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι, ἢ κτιστὸν ἢ τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν Υἱ& 232·ν τοῦ Θεοῦ, τουτοὺς ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησια.: 1
 • τοῦς τοῦ θεοῦ ἱερωμένους, πρεσβυτέρους καὶ διακόνους: 1
 • τοῦτο οἰκονομεῖ: 1
 • τους ἐν βαθμῷ: 1
 • τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός, Θεὸν ἐκ Θεοῦ: 1
 • τρία κάππα κάκιστα: 1
 • τρίβων: 1
 • τραπεζῶν: 1
 • τριβώνιον: 1
 • υπ᾽ ὀδόντα: 1
 • φάγος: 1 2
 • φάντασμα: 1
 • φύραμα: 1
 • φύσις: 1
 • φῶς ἱλαρόν: 1
 • φαίνεται: 1
 • φαίνεται μνημονεύσας: 1
 • φαίνεται μνημονεῦσαι: 1
 • φαῦσις: 1 2
 • φαγός: 1
 • φαμὲν δὲ πῦρ καὶ ἀ& 153·ρα καὶ ὕδωρ γίγνεσθαι ἐξ ἀλλήλων καὶ ἕκαστον ἐν ἑκάστῳ ὑπάρχειν τούτων δυνάμει: 1
 • φαντασία (φαίνω: 1
 • φαρμακοὺς μηδαμοῦ εἶναι: 1
 • φηγός: 1
 • φιλόπιστος: 1
 • φιλανθρωπία: 1 2
 • φιλοκρινῶν: 1
 • φοράδων τέλεσυα: 1
 • φρέαντλος: 1
 • φρόνημα τῆς σαρκός: 1
 • φυλοκρινῶν: 1
 • φυραμα: 1
 • φυσικώτατος: 1
 • φωτισμός: 1
 • χάραξ: 1
 • χάριν ἔχειν τοῖς οικονομηθεῖσιν: 1
 • χαρακτὴρ καὶ ἰσότυπος σφραγίς: 1
 • χαρακτήρ: 1
 • χειρόγραφον: 1
 • χειροτονητή: 1
 • χιτῶνας δερματίνους: 1
 • χορηγία: 1
 • χρὴ γὰρ εἰδέναι ὅτι τὸ ἀγένητον, διὰ τοῦ ἑνὸς ν γραφόμενον, τὸ ἄκτιστον ἢ τὸ μὴ γενόμενον σημαίνει, τὸ δὲ ἀγέννητον, διὰ τῶν δύο νν γραφόμενον, δηλοῖ τὸ μὴ γεννηθέν: 1
 • χρόνος δ᾽ οὖν μετ᾽ οὐρανοῦ γέγονεν ἵνα ἅμα γεννηθέντες ἅμα καὶ λυθῶσιν, ἄν ποτε λύσις τις αὐτῶν γἰγνηται καὶ κατὰ τὸ παρὰδειγμα τῆς αἰωνἰας φύσεως ἵν, ὡς ὁμοιότατος αὐτῷ κατὰ δύναμιν ᾖ: 1
 • χριστέμποροι: 1
 • χριστέμπορος: 1
 • χριστεμ πορία: 1
 • χρυσίον πραγματευτικόν: 1
 • ψευδεῖ πεισθείς: 1
 • ψυχὴ λογική: 1
 • ψυχή: 1 2
 • (μ) ἐντεθραμμένων: 1
 • (sive Dialogi: 1
 • 1.  καθ᾽ ὅ: 1
 • 1.  τὸ τί ἦν εἶναι: 1
 • 2.  ἐξ οὗ: 1
 • 3.  ὑφ᾽ οὗ: 1
 • 4.  δι᾽ ὅ: 1
 • Quæstiones: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection