« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 •  Χρá½µματα δá¾½ ἀνθρá½½πων ἄλλοτε ἄλλος ἔχει: 1
 • ἀΐδιος: 1
 • ἀγá½³νητος: 1 2
 • ἀγá½³ννητος: 1 2 3
 • ἀγá½»μναστον ἔχων τὸν νοῦν: 1
 • ἀγαθá½´ κουροτρá½¹φος: 1
 • ἀγαθá½¹της: 1
 • ἀγγαρευá½¹μενος: 1
 • ἀγεννá½µτως καὶ ἀνá½±ρχως ὑφεστῶσα: 1
 • ἀγεννησá½·α: 1
 • ἀδελφá½¹της: 1
 • ἀδελφῶν: 1
 • ἀδελφοá½»ς: 1
 • ἀδολεσχá½·α: 1
 • ἀθλητá½´ς: 1
 • ἀιá½½ν: 1
 • ἀκατá½±ληπτος: 1
 • ἀκροá½½μενος: 1
 • ἀλεξιτá½µριον: 1
 • ἀμá½³σως: 1
 • ἀμεριμνá½·α: 1
 • ἀμφá½·κομοι καὶ δασεῖς: 1
 • ἀνá½±δειξις: 1
 • ἀνá½±ρχως: 1 2
 • ἀνá½±στασις: 1
 • ἀνá½¹μοιοι πá½±μπαν ἀλλá½µλων: 1
 • ἀναá½·τιος: 1
 • ἀναδεá½·κνυσθαι: 1
 • ἀναδεῖξαι, ἀποφαá½·νειν: 1
 • ἀναδειξαι: 1
 • ἀναρχá½·α ἀπὸ φιλαρχá½·ας: 1
 • ἀνδρá½±ποδον: 1
 • ἀνυπá½¹στατα: 1
 • ἀνυπá½¹τακτος: 1
 • ἀξιá½½ματι: 1
 • ἀοργησá½·α: 1
 • ἀπὸ γενá½³σεως μá½³χρι τοῦ σημεá½·ου τá½´ν ἀνθρωπá½¹τητα διατρá½³χων: 1
 • ἀπá½¹: 1 2 3 4
 • ἀπá½¹κρυφος: 1
 • ἀπá½¹ρρητα: 1
 • ἀπá¾½ ἐμοῦ: 1
 • ἀπαρá½±λλακτος: 1
 • ἀπαραλλá½±κτως: 1
 • ἀπαραλλá½±κτως ἔχει: 1
 • ἀπειρá½·α κá½¹σμων: 1 2
 • ἀπο πρεσβυτá½³ρων ἕως διακá½¹νων: 1
 • ἀπολá½»σῃ: 1
 • ἀποφαá½·νειν σῶμα χριστοῦ: 1
 • ἀριστερá½¹ς: 1
 • ἀρχá½´ δá½² ἀγá½³νητá½¹ν: 1
 • ἀρχá½µ: 1 2 3
 • ἀρχαὶ: 1
 • ἀρχαι: 1
 • ἀρχικá½±ς: 1
 • ἀσá½»γχυτος: 1
 • ἀσá½½ματον: 1
 • ἀσκητá½´ς: 1
 • ἀσκηταá½·: 1
 • ἀφá½³λκονται: 1
 • ἀψευδá½²ς στá½¹μα: 1
 • ἁγá½·ασμα: 1
 • ἁγιá½±σαι και ἀναδεῖξαι τὸν μá½²ν ἄρτον τοῦτον αὐτὸ τὸ τá½·μιον σῶμα τοῦ κυρá½·ου: 1
 • ἁγιá½±σμασι: 1
 • ἁπαλῶς: 1
 • ἁπλῶς: 1
 • ἂστρá½±γαλοι: 1
 • ἃ ἀνá½³γνων ἔγνων καὶ κá½°τá½³γνων: 1
 • ἃ ἀνá½³γνων ἔγνων καὶ κατá½³γνων: 1
 • ἄβυσσος: 1
 • ἄκουε πολλá½° λá½±λει δá¾½ ὀλá½·να: 1
 • ἄμορφος: 1
 • ἄναρχος: 1 2
 • ἄνδρα: 1
 • ἄνθρωπον Θεá½¹ν: 1
 • ἄπλαστος: 1
 • ἄρσενα πá½±ντá¾½ ἀλá½³εινε συνεá½·σακτον δá½² μá½±λιστα: 1
 • ἄρχη γá½°ρ υá¼±οῦ πατá½´ρ ὡς αá¼´τιος: 1
 • ἄσωματος: 1
 • ἄψυχα ὄργανα: 1
 • ἅιρεσις: 1
 • ἐὰν τá½´ν ἀπὸ χρá½¹νον νοῇς ἀρχá½´ν καὶ ἄναρχος ὁ υá¼±& 232·ς, οὐκ ἄρχεται γá½°ρ ἀπὸ χρá½¹νου ὁ χρá½¹νων δεσπá½¹της: 1
 • ἐίτε ἐν βαθυá¿·: 1
 • ἐγá½¼ ζῶ διá½° τὸν πατá½³ρα: 1
 • ἐγá½½ εá¼°μι: 1
 • ἐδá½¹ξασá½± σε: 1
 • ἐκ: 1
 • ἐκ τῆς ἑτοιμασá½·ας τοῦ ἐφá¾½ ἡμῖν: 1
 • ἐκ τῆς ματαιá½¹τητος καὶ κενῆς ἀπá½±της: 1
 • ἐκδικοá½»μενον: 1
 • ἐκεῖνος: 1
 • ἐκεῖνος μαρτυρá½µσει περὶ ἐμοῦ: 1
 • ἐκπορεá½»εται: 1
 • ἐκτá½µσατο: 1
 • ἐκτá½µσω: 1
 • ἐκτοῦ κρασπá½³δου τὸ πᾶν ὕφασμα: 1
 • ἐλευθá½³ρα: 1
 • ἐλευθá½³ραν: 1
 • ἐμá½¹ν: 1
 • ἐμμá½³σως: 1
 • ἐν: 1 2 3 4 5 6
 • ἐν ἀρχᾐ: 1
 • ἐν ἄλλοις τισι δυνá½±μεων ἐνεργá½µμασι: 1
 • ἐν Κá½»ροις: 1
 • ἐν Νá½»ροις: 1
 • ἐν αá¼°νá½·γματι: 1
 • ἐν δá½² τá½° τεá½·ρεα πá½±ντα τá½± τá¾½ οὐρανὸς ἐστεφá½±νωται: 1
 • ἐν κεφαλαá½·& 251· ἔκτισεν: 1
 • ἐν οὐρανá¿· á¼´σως παρá½±δειγμα (τῆς πá½¹λεως) ἀνá½±κειται τá¿· βουλομá½³νῳ ὁρá¾·ν καὶ ὁρῶντι ἑαυτὸν κατοικá½·ζειν: 1
 • ἐν τῆ πολιτεὶ& 139· καμá½±τους: 1
 • ἐν τῇ οá¼°κá½·& 139· τοῦ πατρá½¹ς μου: 1
 • ἐν τοῦς γενητοῖς: 1
 • ἐνá½³ργεια: 1 2
 • ἐνá½³ργημα: 1
 • ἐνεικονιζομá½³νην: 1
 • ἐνεφá½»σησεν εá¼°ς τὸ πρá½¹σωπον αὐτοῦ: 1
 • ἐνιζομá½³νην: 1
 • ἐνπλá½µκτοις, ἐνπλá½³κτοις, ἀπλá½µκτοις, ἀπρá½±κτοις: 1
 • ἐντὸς ὑμῶν: 1
 • ἐντελá½³χεια: 1
 • ἐντετριμμá½³νων: 1
 • ἐντρá½·βομαι: 1
 • ἐντριβá½µς: 1
 • ἐξ ἐμοῦ: 1
 • ἐξ á¼°σχá½»ος ἧς χορηγεá½· ὁ θεá½¹ς: 1
 • ἐξ αá¼°νιγμá½±των: 1
 • ἐξ αὐτοῦ: 1
 • ἐξ οá¼°κονομá½·ας: 1
 • ἐξ οὗ: 1
 • ἐξιτá½µριον: 1
 • ἐξιτá½µριον δῶρον: 1
 • ἐξοδευá½¹ντων: 1
 • ἐξοδευθεá½·ς: 1
 • ἐξομολογοá½»μενος: 1 2
 • ἐξομολογουμá½³νη: 1
 • ἐπὶ τῇ ἀναδεá½·ξει: 1
 • ἐπὶ τῇ ἀναδειξει: 1
 • ἐπὶ τοῖς οá¼±κονομηθεῖσιν: 1
 • ἐπá½·κηρος: 1
 • ἐπειδá½´ γá½°ρ ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἡ ἀρχá½´ τá¿· υá¼±& 254·, κατá½° τοῦτο μεá½·ζων ὁ πατá½´ρ ὡς αá¼´τιος καὶ ἀρχá½µ: 1
 • ἐπερωτá½µσεις καá¼° ἀποκρá½·σεις: 1
 • ἐπι ταῖς σá½»ναξεσι καὶ τῇ κοινωνá½·& 139· τῶν πνευματικῶν χαρισμá½±των.: 1
 • ἐπιβλá½³ποντας: 1
 • ἐπιδá½±νεια: 1
 • ἐπιεικá½µς: 1
 • ἐπινá½³μησις: 1 2
 • ἐπιστá½µμης: 1
 • ἐπιστασá½·α: 1
 • ἐπιστολῆς: 1
 • ἐπιτá½·μια: 1
 • ἐπιτιμá½·οις ἐσωφρονá½·ζοντο: 1
 • ἐπιτρá½³ποντας: 1
 • ἐποá½·ησε δá½»να μιν: 1
 • ἐποιησεν: 1
 • ἐρημιτης: 1
 • ἐρρá½»πων ἐσωκρá½±των: 1
 • ἐσφρá½±γισεν: 1
 • ἐφá½³λκονται: 1
 • ἐφá¾½ ἡμῖν: 1 2
 • ἐφá¾½ ἡμῖν μá½²ν ὑπá½¹ληψις, ὁρμá½´, ὄρεξις, ἔκκλισις, καὶ ἑνὶ λá½¹γῳ ὁσα ἡμá½³τερα ἔργα: 1
 • ἐχειροτονá½µθη: 1
 • ἑνιζομá½³νην: 1
 • ἑξιτá½µριον δῶρον: 1
 • ἑτá½³ρως ἕχειν: 1
 • ἓν πρá½¹σωπον: 1
 • ἓν πρᾶγμα πολá½»προσωπον: 1
 • ἔκγονος: 1
 • ἔκθεσις: 1
 • ἔκθεσις τῆς πá½·στεως: 1
 • ἔκτισε: 1
 • ἔμψυχα: 1
 • ἔμψυχον ὄργανον: 1
 • ἔννομος: 1
 • ἔνσαρκον οá¼°κονομá½·αν,: 1
 • ἔξω ὄντες: 1
 • ἔξω μá½²ν ὄντες τῆς á¾½Εκκλησιας εá¼°ργονται τῆς κοινωνá½·ας τοῦ ἀγαθοῦ: 1
 • ἔξω μá½²ν ὄντες, τῆς κοινωνá½·ας εá¼´ργονται: 1
 • ἔσοπτρον: 1
 • ἔστι φωνá½´ αá½´ρ πεπληγμá½³νος.: 1
 • ἔχθροι: 1
 • ἕνωσις: 1
 • ἡ ἀρχá½´ τῆς μεταβολῆς ἡ πρá½½τη: 1
 • ἡ ἅπασα διá½±νοια á¼¢ πρακτικá½´ á¼¢ ποιητικá½´ á¼¢ θεωρητικá½µ: 1
 • ἡ á¼±δá½·α παροικá½·α: 1
 • ἡ ὅλη διακá½¹σμησις: 1
 • ἡ αὐτοαλá½µθεια: 1
 • ἡ αὐτοζωá½µ: 1
 • ἡ δá½² ὑπá½¹στασις οὐσá½·α ἐστὶ καὶ οὐδá½²ν ἀλλὸ σημαινá½¹μενον ἔχει á¼¢ αὐτὸ τὸ ὄν: 1
 • ἡ θεá½·α φá½»σις: 1
 • ἡ συκοφαντá½·α περιφá½³ρει σοφá½¹ν: 1
 • ἡ τá½· πρῶτον ἐκá½·νησε: 1
 • ἡ τοῦ Χριστοῦ προσηγορá½·α …δηλοῖ τá½¹ν τε Χρá½·σαντα Θεὸν καὶ τὸν Χρισθá½³ντα Υá¼±& 232·ν καὶ τὸ Χρá½·σμα τὸ Πνεῦμα.”: 1
 • ἡγεμá½½ν: 1
 • ἡγευá½½ν: 1
 • ἡμῖν: 1
 • á¼¢ ἐπὶ λá½¹γῳ τῆς τῶν πτωχευá½¹ντων ἐν τῇ á¾½Εκκλησá½·& 139· οá¼°κονομá½·ας: 1
 • á¼¢ πολλοὺς á¼¢ ἀπεá½·ρους λá½³γειν ἦν ὀρθá½¹τερον: 1
 • á¼¢ τὸ τοῦ Δημοσθá½³νους ὅτι νῦν οὐκ ἔστι Δημοσθá½³νης ἀλλá½° καὶ θεσμοθá½³της á¼¢ χορηγὸς á¼¢ στεφανηφá½¹ρος: 1
 • ἤδη ἐκρá½·θη: 1
 • ἤδη γá½°ρ ποτá¾½ ἐγá½¼ γενá½¹μην κοá½»ρητε κá½¹ρος τε,: 1
 • á¼¥ τá¾½ ὀλá½·γη μá½²ν πρῶτα κορá½»σσεται, αὐτá½°ρ ἔπειτα: 1
 • á¼¥συχος, αá¼°θυá½·& 219·ς δá¾½ ἶσα θαλασσοπορεῖ: 1
 • ἦν ποτá½² ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • á¼°διá½¹ν: 1
 • á¼°σοῤ& 191·οπá½·α.  : 1
 • á¼±ερατεá½·& 251·: 1
 • á¼±ερατεῖον: 1
 • á¼±ερατικὸν τá½±γμα: 1
 • á¼±ερατικοὺς, á¼¢ κληρικοὺς á¼¢ λαικοὺς: 1
 • á¼±ερεá½»ς: 1
 • á¼±ερεῦσι: 1
 • á¼±εροῦ ταγματος: 1
 • á¼±ερωμá½³νους: 1
 • ὀλá½·γων δá½³ ἐστι χρεá½·α á¼¢ ἑνá½¹ς: 1
 • ὀνειροπολεὶ á¼µππους: 1
 • ὀνειροπολεῖ καὶ καθεá½»δων á¼±ππικá½µν: 1
 • ὀρθá½´ν πá½·στιν ἔχουσα φιλοχρá½·στοιο μενοινῆς: 1
 • ὀστρακá½¹δερμος: 1
 • ὁ ἐπιλá½»χνιος ψαλμá½¹ς: 1
 • ὁ ὤν: 1
 • ὁ διαβολος: 1
 • ὁ δρá½±κων ὁ τá¿· μαρá½±θρω τὸν ὀφθαλμὸν ἀμβλυá½½πτοντα λεπτá½»νων καὶ διαχαρá½±ττων: 1
 • ὁ θλá½·βειν καὶ κατá½³χειν δυνá½±μενος, παλαιστικá½¹ς· ὁ δá½² ὦσαι τῇ πληγῇ, πυστικá½¹ς· ὁ δá½² ἀμφοτá½³ροις τοá½»τοις, παγκρατιαστικá½¹ς: 1
 • ὁ κá½¹σμος: 1
 • ὁ μανδραγá½¹ρας τους ἀνθρá½½πους κοιμá½·ζει: 1
 • ὁ μονογενá½´ς θεá½¹ς: 1
 • ὁ παρá½±γων: 1
 • ὁ τá¿· πνεá½»ματι σωματοποιηθεὶς ἄνθρωπος χαρακτá½µρ: 1
 • ὁ τραπεὶς: 1
 • ὁ υá¼±& 232·ς, ἐ& 129·ν ὡς αá¼´τιον τὸν πατá½³ρα λαμβá½±νῃς, οὐκ ἄναρχος: 1
 • ὁθεν προῆλθεν: 1
 • ὁμιλá½·ας μαχρá½±ς: 1
 • ὁμοá½¹υσιον: 1
 • ὁμολογουμá½³νως τῇ φá½»σει ζῆν: 1
 • ὁμοοá½»σιοι: 1
 • ὁμοοá½»σιον: 1 2 3
 • ὁμοοá½»σιος: 1 2 3 4
 • ὁμοουσιοι: 1
 • ὁρá½±ω: 1
 • ὁρᾶν: 1
 • ὃ ὑφá½³στηκε: 1
 • ὃ γá½°ρ χεá½·ρω μá½´ ποιεῖ ἄνθρωπον, πῶς δη τοῦτο βá½·ον ἀνθρá½½που χεá½·ρω ποιá½µσειεν: 1
 • ὄργανον: 1
 • ὄργανον δá½² λá½¹γον Θεοῦ διá¾½ οὗ κατεσκευá½±σθη: 1
 • ὅθεν προῆλθεν: 1
 • ὅμοιον κατá¾½ οὐσá½·αν: 1
 • ὅροι κατá¾½ ἐπιτομá½µν: 1
 • ὅρος: 1
 • ὅσσα τá¾½ ἔφυσεν ἅπαντα, τá½° δá¾½ ἔ?οιθεν ἄλλου ἄπá¾½ ἄλλο.: 1
 • ὅταν δá½² ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθεá½·ας: 1
 • ὅτε ἐγενá½µθη ἄστρα: 1
 • ὅτι ὁ μá½²ν θεὸς καὶ πατá½´ρ συνá½³χων τá½° πá½±ντα φθá½±νει εá¼°ς εκαστον τῶν ὄντων μεταδιδοὺς ἑκá½±στῳ ἀπὸ τοῦ á¼°δá½·ου τὸ εἶναι· á½¢ν γá½°ρ ἔστιν· ἐλá½±ττων δá½² παρá½° τὸν πατá½³ρα ὁ Υá¼±& 232·ς φθá½±νει ἐπὶ μá½¹να τá½° λογικά· δεá½»τερος γá½±ρ ἐστι τοῦ πατρá½¹ς· ἔτι δá½² ἧττον τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ μá½¹νους τοὺς ἁγá½·ους διικνοá½»μενον· á½¥στε κατá½° τοῦτο μεá½·ζων ἡ δá½»ναμις τοῦ Πατρὸς παρá½° τὸν Υá¼±& 232·ν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον πλεá½·ων δá½² ἡ τοῦ Υá¼±οῦ παρá½° τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον: 1
 • ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τá¿· θανá½±τῳ ὁ μνημονεá½»ων σου, ἐν δá½² τá¿· ἅδῃ τá½·ς ἐξομολογá½µσεται σοι: 1
 • ὅτι οὐκ ἔστιν αá¼°τιος τῶν κακῶν ὁ θεος: 1
 • ὐτá½¹υολοι: 1
 • ὑετοῦ ποιεῖται σημεῖον ὁ ῎Αρατος: 1
 • ὑμῖν: 1
 • ὑπá½²ρ τá½° ἐσκαμμá½³να πηδᾶν: 1
 • ὑπá½²ρ τῆς ὀγδá½¹ης: 1
 • ὑπá½²ρ τῆς παροικá½·ας τῶν καθá¾½ ἡμᾶς μερῶν: 1
 • ὑπá½¹στασις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • ὑπá½¹στασις .: 1
 • ὑπá¾½ αὐτῶν τῶν λογá½·ων τοῦ πνεá½»ματος: 1
 • ὑπαρá½·θμησις: 1
 • ὑπηρá½³της: 1
 • ὑπηρεσá½·α: 1
 • ὑποπá½·πτοντες: 1 2
 • ὑποπτῶσις: 1
 • ὑποστá½±σεις: 1 2
 • ὑποστῆναι: 1
 • ὑποτá½±σσω: 1
 • ὑποτεταγμá½³νος: 1
 • ὑπουργá½¹ς: 1
 • ὑφεστá½±ναι: 1
 • ὑφεστῶσαν.  & 195·πá½¹στασις: 1
 • ὕδατι ἑαυτοὺς ἐγκρá½»πτομεν …καὶ τρá½·τον τοῦτο ποιá½µσαντες: 1
 • ὕλη: 1 2 3
 • ὕλη, ὕλFα: 1
 • ὕπαρξις: 1
 • ὡς ἐπá½±μειψε φá½»σεις, á½¥ς τá¾½ οὐρανος ἐς πá½³ρας ἦλθεν: 1
 • ὡς αá¼´τιος καὶ ἀρχá½µ: 1
 • ὡς ουδεὶς á¾½Οδυσσεá½»ς: 1
 • ὡς τρá½·α μá½²ν τá½·κτει, δá½»ο δá¾½ ἔκλεπει, ἓν δá¾½ ἀλεγá½·ζει: 1
 • á½¥σπερ ἄλλο τι ἐξιτá½µριον: 1
 • á½¥σπερ ἐκ αá¼°νá½·γματι: 1
 • á½¥στε εἶναι φανερὸν ὅτι ἔστι τι τοιοῦτον ὃ δá½´ καὶ καλοῦμεν φá½»σιν: 1
 • ὦ χρυσὸν ἀγγεá½·λας ἐπῶν: 1
 • ᾔνεσá½±ν με πá½±ντες ἄγγελοá½· μου: 1
 • á¾½Α ἀνá½³γνως οὐκ ἔγνως· εá¼°γá½°ρ ἔγνως, οὐκ ἂν κατá½³γνως: 1
 • á¾½Αγαθὸς ἦν, ἀγαθá¿· δá½² ουδεὶς περὶ οὐδενὸς οὐδá½³ποτε ἐγγá½·γνεται φθá½¹νος, τοá½»του δá¾½ ἐκτὸς á½¢ν πá½±ντα ὅτι μá½±λιστα γενá½³σθαι ἐβουλá½µθη παραπλá½µσια ἑαυτá¿·: 1
 • á¾½Αθá½³σμῳ γá½±μῳ: 1
 • á¾½Αλλá½° μá½´ν ἀφαιρουμá½³νου μá½µκους καὶ πλá½±τους καὶ βá½±θους, οὐδá½²ν ὁρῶμεν ὑπολειπá½¹μενον πλá½´ν ἐ& 176· τι ἐστὶ τὸ ὁριζá½¹μενον ὑπὸ τοá½»των, á½¥στε τá½´ν ὕλην ἀνá½±γκη φαὶνεσθαι μá½¹νην οὐσá½·αν οὕτω σκοπουμá½³νοις.  Λá½³γω δá¾½ ὕλην á¼¢ καθá¾½ αὑτá½´ν μá½µτε τὶ, μá½µτε ποσὸν, μá½µτε ἄλλο μηδá½²ν λá½³γεται οá¼·ς á½¥ρισται τὸ ὄν· ἔστι γá½°ρ τι καθá¾½ οὗ κατηγορεῖται τοá½»των ἕκαστον, ᾧ τὸ εἶναι ἕτερον, καὶ τῶν κατηγορεῶν ἑκá½±στῃ.  Τá½° μá½²ν γá½°ρ ἄλλα τῆς οὐσá½·ας κατηγορεῖται· αὕτη δá½², τῆς ὕλης.  & 169·Ωστε τὸ ἔσχατον, καθá¾½ αὑτὸ οὔτε τὶ, οὔτε ποσὸν, οὔτε ἄλλο οὐδá½³ν ἐστιν· οὐδá½² δá½´ αá¼° ἀποφá½±σεις: 1
 • á¾½Αλλá½± τá½·ς ἐστι δá½»ναμις ἀγεννá½µτως καὶ ἀνá½±ρχως ὑφεοτῶσα á¼¥τις ἐςτὶν αá¼°τá½·α τῆς ἁπá½±ντων τῶν ὄντων αá¼°τá½·ας, ἐκ γá½°ρ τοῦ πατρὸς ὁ υá¼±& 232·ς διá¾½ οὗ τá½° πá½±ντα: 1
 • á¾½Αλλá¾½ ἡμεῖς αὐτοῖς οὐ διαμειψá½¹μεθα: 1
 • á¾½Αναξιμá½³νης δá½² καὶ á¾½Αναξá½±γο ρας καὶ Δημá½¹κριτος τὸ πλá½±τος αá¼´τιον εἶναá½· φασι τοῦ μá½³νειν αὐτá½µν· οὐ γá½°ρ τá½³μνειν ἀλλá¾½ ἐπιπωματá½·ζειν: 1
 • á¾½Ανδρá½³ας δá½² ἐν τá¿· περὶ τῶν ψευδῶς πεπιστευμá½³νων ψευδá½¹ς φησιν εἶναι τὸ Μá½»ραιναν ἔχιϊ μá½·γνυσθαι προσερχομá½³νην ἐπὶ τὸ τεναγῶδες, οὐδá½² γαρ ἐπὶ τενá½±γους ἔχεις νá½³μεσθαι, φιληδοῦντας λιμá½½δεσιν ἐρημá½·αις.  Σá½½στρατος δá½² ἐν τοῖς περὶ Ζá½½ων συγκατατá½·θεται τῇ μá½·ξει: 1
 • á¾½Απολογá½·α: 1
 • á¾½Αρχá½´: 1
 • á¾½Αρχá½´ μá½²ν οὖν πατρὸς οὐδεμá½·α, ἀρχá½´ δá½² τοῦ υá¼±οῦ ὁ πατá½µρ: 1
 • á¾½Ασκητικá½´ προδιατá½»πωσις ), is an exhortation to enlistment in the sacred warfare; the second, on renunciation of the world and spiritual perfection, is the Sermo asceticus: 1
 • á¾½Ασκητικαὶ διατá½±ξεις: 1
 • á¾½Εμπεδοκλῆς στερá½³μνιον εἶναι τὸν οὐρανὸν ἐξ ἀ& 153·ρος συμπαγá½³ντος ὑπὸ πυρὸς κρυσταλλοειδῶς, τὸ πυρῶδες καὶ ἀερῶδες ἐν ἑκατá½³ρῳ τῶν ἡμισφαιρá½·ων περιá½³χοντα: 1
 • á¾½Επὶ τοῖς δικασταῖς, ὅταν δημοσá½·& 139· κρινωσι, τá½° παραπετá½±σματα συνελκá½»σαντες οá¼± παρεστῶτες πᾶσιν ἀυτοὺς δεικνá½»ουσι: 1
 • á¾½Ινδικá½¹ς: 1
 • á¾½Ιουδαϊκῆς ἁλá½½σεως: 1
 • ῎Αρχη ἡ μá½²ν λá½³γεται ὅθεν ἄν τι τοῦ πρá½±γματος κινηθεá½·η πρῶτον· οá¼±ον τοῦ μá½µκους, καὶ ὁδοῦ…ἡ δá½² ὅθεν ἂν κá½±λλιστα ἕκαστον γá½³νοιτο· οá¼·ον καὶ μαθá½µσεως, οὐκ ἀπὸ τοῦ πρá½½του καὶ τῆς τοῦ πρá½±γματος ἀρχῆς ἐνá½·οτε ἀρκτá½³ον, ἀλλá¾½ ὅθεν ρá¾·στá¾½ ἂν μá½±θοι, ἡ δá½², ὅθεν πρῶτον γινεται ἐνυπá½±ρχοντος· οá¼·ον ὡς πλοá½·ου τρá½¹πις, καὶ οá¼°κá½·ας θεμá½³λιος: 1
 • ῎Εκθεσις τῆς κατá½° μá½³ρος πá½·στεως: 1
 • ῎Ερις: 1
 • ῎Ετι δá¾½ ἡ φορá½° τῶν μορá½·ων καὶ ὅλης αὐτῆς á¼  κατá½° φá½»σιν ἐπá¼° τὸ μá½³σον τοῦ παντá½¹ς ἐστιν, διá½° τοῦτο γá½°ρ καὶ τυγχá½±νει κειμá½³νη νῦν ἐπὶ τοῦ κá½³ντρου: 1
 • ῎Ετι τοá½·νον, ἔφη, πá½±μμεγá½± τε εἶναι αὐτá½¹, καὶ ἡμᾶς οá¼°κεϊν τοὺς μá½³χρι ῾Ηρακλεá½·ων στηλῶν ἀπὸ Φá½±σιδος ἐν σμικρá¿· τινὶ μορá½·& 251· á½¥ςπερ περι τá½³λμα μá½»ρμηκας á¼¢ βατρá½±χους περὶ τá½´ν θá½±λατταν ὀικοῦντας: 1
 • ῞Αγιος á¾½Ιωá½±ννης: 1
 • ῞Εσπερε, κυανá½³ας á¼±ερὸν, φá½·λε, νυκτὸς ἄγαλμα,: 1
 • ῥήματα φθοροποιá½±: 1
 • ῾ἢ κοá½·λης μá½»ρμηκες ὀχῆς ἐξ ὤεα πá½±ντα: 1
 • ῾Ηγεμá½¹νι Σεβαστεá½·ας: 1
 • ῾Ορá½·ζων: 1
 • ῾Ορῶμεν δá½´ τá½´ν κá½·νησιν ὅτι δá½»ναται διακρá½·νειν τὸν ἀ& 153·ρα καὶ ἐκπυροῦν á½¥στε καὶ τá½° φερá½¹μενα τηκá½¹μενα φαá½·νεσθαι πολλá½±κις.  Τὸ μá½²ν οὖν γá½·γνεσθαι τá½´ν ἀλá½³αν καὶ τá½´ν θερμá½¹τητα á¼±κανá½µ ἐστι παρασκευá½±ζειν καὶ ἡ τοῦ ἡλá½·ου φορá½° μá½¹νον: 1
 • “τῶς ἐν τῇ Εκκλησá½·& 139· πεφυλαγμá½³νων δογμá½±των καὶ κηρυγμá½±των: 1
 • …οὐκ ἐννοεῖς τὸ διαφá½³ρον τοῦ τι νῦν λεγομá½³νου καá½· τοῦ τá½¹τε· τá½¹τε· μá½²ν γá½°ρ ἐλá½³γετο ἐκ τοῦ ἐναντá½·ου πρá½±γματος τὸ ἐναντá½·ον πρᾶγμα γá½·γνεσθαι, νῦν δá½² ὅτι αὐτὸ τὸ ἐναντá½·ον ἑαυτá¿· ἐναντá½·ον οὐκ ἄν ποτε γá½³νοιτο, οὔτε τὸ ἐν ἡμῖν οὔτε τὸ ἐν φá½»σει· τá½¹τε μá½²ν γá½°ρ περὶ τῶν ἐχá½¹ντων τῶν ἐναντá½·ων ἐλá½³γομεν, ἐπονομá½±ζοντες αὐτá½° τῇ ἐκεá½·νων ἐπωνυμá½·& 139·, νῦν δá½² περὶ ἐκεá½·νων αὐτῶν ὧν ἐνá½¹ντων, ἔχει τá½´ν ἐπωνυμá½·αν τá½° ὀνομαζá½¹μενα, αὐτá½° δá¾½ ἐκεá½·να οὐκ ἄν ποτá½³ φαμεν ἐθεγῆσαι γá½³νεσιν ἀλλá½µλων δá½³ξασθαι: 1
 • Αá¼°γá½½ν: 1
 • Αá¼± ἐγχá½³λυς γá½·γνονται εκ τῶν καλουμá½³νων γῆς ἐντá½³ρων ἃ αὐτá½¹ματα συνá½·σταται εν τá¿· πηλá¿· καὶ ἐν τῇ γῇ ἐνá½·κμῳ.  Καὶ ἤδη εá¼°σιν á½ μμá½³ναι αá¼± μá½²ν ἐκδá½»νουσαι ἐκ τοá½»των, αá¼± δá½² ἐν διακνιζομá½³νοις καὶ διαιρουμá½³νοις γá½·γνονται φανεραá½·: 1
 • Αὐτοὶ τῶν κακῶν ἀρχá½´ν ἀγαθὸν ὄντα τὸν Θεον ποιοῦσι: 1
 • Ανγελοσ ιν δίινυμ φαχιεμ χοντινεντερ ιντεντοσ οχυλοσ ηαβερε.  Ιδεμ δοχετ ιν Χομ.: 1
 • Ασιανοὶ δá½² Τυχικὸς καὶ Τρá½¹φιμος: 1
 • Ασχετιχυμ: 1
 • Βá½·ον ἐξεπá½³ρασá¾½ ἀγνá½¼ς ἀκλεá½µς.: 1
 • Γλá½½σσης τοι θησαυρὸς ἐν ἀνθρá½½ποισιν ἄριστος: 1
 • Γρηγορá½·ω ἐπισκá½¹πῳ καὶ ἀδελφá¿·: 1
 • Γρηγορá½·& 251· ἑταá½·ρῳ: 1
 • Δá½¹ξα ἐν ὑψá½·στοις: 1
 • Δá½»ναμις: 1
 • Δῆλον δá¾½ ὅτι καὶ εá¼° γενητὸν á¼¢ φθαρτá½¹ν, οὐκ ἀ& 188·διον: 1
 • Δεá½·ξει ἀληθεá½·ης ἐς μá½³σον ἐρχομá½³νης.: 1
 • Δεá½·ξει δá½´ μανá½·ην μá½²ν ἐμá½´ν Βαιὸς χρá½¹νος ἀστοῖς,: 1
 • Δεσερτá½¹ρων: 1
 • Δησερá½¹ρων: 1
 • Διá½° τá½· τá½° κρá½³α σá½µπεται μᾶλλον ὑπὸ τá½´ν σελá½µνην á¼¢ τὸν á¼¥λιον: 1
 • Διá½±βολος: 1
 • Διὸς θυγá½±τηρ καὶ Σελá½±νας: 1
 • Διαβá½±λλειν: 1
 • Διακονουμá½³νην: 1
 • Δογματá½·ζει οὗτος καὶ οá¼± ἀπá¾½ αὐποῦ Σαβελλιανοὶ τὸν αὐτὸν εἶναι Πατá½³ρα τὸν αὐτὸν Υá¼±& 232·ν τὸν αὐτὸν εἶναι ἅγιον πνεῦμα, ὡς εἶναι ἐν μιá¾· ὑποστá½±σει τρεῖς ὀνομασá½·ας: 1
 • Ελεγε δá½²…τοὺς νá½¹μους τοῖς ἀραχνá½·οις ὁμοá½·ους· και γá½°ρ ἐκεῖνα ἐ& 129·ν μá½²ν ἐμπá½³σῃ τι κοῦφον καὶ ἀσθενá½²ς στá½³γειν, ἐ& 129·ν δá½² μεῖζον, διακá½¹ψαν οá¼´χεσθαι: 1
 • Ενα γá½°ρ οá¼´δαμεν ἀγá½³ννητον καὶ μá½·αν τῶν πá½±ντων ἀρχá½´ν, τὸν πατá½³ρα τοῦ κυρá½·ου ἡμῶν á¾½Ιησοῦ Χριστοῦ: 1
 • Ζεὺς, φá½»σεως ἀρχηγá½², νá½¹μον μá½³τα πá½±ντα κυβερνῶν.: 1
 • Ζηλῶ δá¾½ ἀνδρῶν ὃς ἀκινδυνον: 1
 • Ζηλῶ σá½², γá½³ρον,: 1
 • Ζητοῦμεν, εá¼° ἡ πλá½µρωσις τῶν βρωμá½±των ἐπὶ Χριστοῦ ἐκá½³κτητο καὶ κá½³νωσιν: 1
 • Ζωσá½·μη ἡ πρὶν ἐοῦσα μá½¹νῳ τá¿· σá½½ματι δοá½»λη,: 1
 • Ηεξͅμερον: 1
 • Θá½±μνος τá¾½ οá¼°ωνá½¹ς τε καὶ εá¼°ν ἁλὶ ἔλλοπος á¼°χθá½»ς: 1
 • Θεὸν γενεσθαι: 1
 • Θεὸς: 1 2
 • Θεὸς γá½°ρ δοκει τὸ αá¼´τιον πασιν εá¼°ναι καὶ ἀρχá½µ τις: 1
 • Θεá½¹ς: 1
 • Θεá½¹ς,… μονογενá½´ς ὤν: 1
 • Θεᾶσθαι: 1
 • Θεοποιηθῶμεν: 1
 • Θεοτá½¹κον,: 1
 • Θεοτá½¹κος: 1
 • Ιησοῦ: 1
 • Κá½µρυγμα: 1
 • Κá½»διστá¾½ ἀθανá½±των, πολυá½½νομε, παγκρατá½²ς αá¼°εὶ,: 1
 • Καὶ τá¿· σá½½ματι νῦν εὗρεν ἐλευθερá½·ην.: 1
 • Κηρá½»γματα: 1
 • Λυτρωτá½µς: 1 2
 • Μá½·α á¾½Αρχá½µ: 1
 • Μαυροá½»σιοι: 1
 • Μετá½±νοια: 1
 • Μνá½µμη: 1
 • Μοναρχá½·α: 1
 • Νá½»σιος: 1
 • Νῦν μá½²ν τῇς ἐφá½³που, ποτá½² δ᾽ἀλλοῖος χρá½¹α γá½·γνου: 1
 • Ναὶ μá½° τὸν ἁμετá½³ρá¾³ ψá½»χá¾³ παραδá½¹ντα τετρακτá½»ν,: 1
 • Ονοι: 1
 • Οτι οὑ δεῖ á¼±ερατικὸν á¼¢ κληρικὸν á¼¢ ἀσκητá½´ν ἐν βαλανειῳ μετá½° γυναικῶν ἀπολοá½»εσθαι, μηδá½² πá½±ντα Χριστιανὸν á¼¢ λαϊκá½¹ν: 1
 • Πá½»στεις: 1
 • Παγá½°ν ἀενá½±ου φá½»σεως á¿¥ιζá½½ματá¾½ ἔχουσαν: 1
 • Πανá½±ριον: 1
 • Παρνασσηνá½¹ς: 1
 • Πατρá½·ς: 1
 • Πλá½±των κατá½° συναá½»γειαν, τοῦ μá½²ν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν φωτὸς ἐπὶ ποσὸν ἀποῤ& 191·έοντος εá¼°ς τὸν ὁμογενῆ ἀ& 153·ρα, τοῦ δá½² ἀπὸ τοῦ σá½½ματος φερομá½³νου ἀποῤ& 191·εῖν· τὸν δá½² μεταξὺ ἀ& 153·ρα εὐδιá½±χυτον ὄντα καὶ εὔτρεπτον, συνεκτεá½·νοντος τá¿· πυρá½½δει τῆς ὄψεως, αὕτη, λá½³γεται πλατωνικá½´ συναá½»γεια: 1
 • Πνεῦμα προσá½½που ἡμῶν χριστὸς κá½»ριος: 1
 • Πορφορικὸς Λá½¹γος: 1
 • Σεá½·ουα: 1
 • Στá½³ρησις ἄρα ἐστὶ τὸ κακὸν, καὶ ἔλλειψις, και ἀσθá½³νεια, καὶ ἀσυμμετρá½·α: 1
 • Σφραγὶς γá½±ρ ἐστιν á¼°σá½¹τυπος ἐν ἑαυτá¿· δεικνὺς τὸν πατá½³ρα: 1
 • Τá½±γματα: 1
 • Τá½·ς ξá½³νος, ὦ ναυηγá½³; Δεá½¹ντιχος ἐνθá½±δε νεκρὸν: 1
 • Τὸ πῦρ Θεὸν ὑπειλá½µφασιν ῞Ιππασος …καὶ ῾Ηρá½±κλειτος: 1
 • Τὸ πολá½»τροπον: 1
 • Τὸ τῆς γνá½½σεως ἀγαθá½¹ν: 1
 • Τὸν πλοῦτον τῆς ἀγαθá½¹τητος: 1
 • Τá½¹ν τε νá½¹τον τá½¹ντá¾½ εὖρον ὃς ἔσχατα φυκá½·α κινεῖ: 1
 • Τá½¹σσον ἀφαυρá½¹τερος μá½µνας ὅσον ἔξοχος ἄστρων: 1
 • Τῇς ἀρετῆς τὸν πλοῦτον· ἐπεὶ τὸ μá½²ν ἔμπεδον αá¼°εá½·: 1
 • Τοὺς λογισμοὺς καθαιρῶν: 1
 • Τοῖς καλοῖς πá½±ντα μετá½° τῆς τοῦ καλοῦ προσθá½µκης γá½·νεσθαι: 1
 • Τουτων δá½² οὕτως ἐχá½¹ντων ὁμολογητá½³ον ἓν μá½²ν εἶναι τὸ κατá½° ταὐτá½° εἶδος ἔχον ἀγá½³ννητον καὶ ἀνá½½λεθρον: 1
 • Τρá½³πεσθαι δá½² τá½° ἔμπυρα ταῦτα καὶ τá½° ἄλλα ἄστρα, τὸν μá½´ν á¼¥λιον ἐκ τῆς μεγá½±λης θαλá½±ττης: 1
 • Φῶς ἐκ Φῶτος, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθá½³ντα οὐ ποιηθá½³ντα, ὁμοοá½»σιον τá¿· Πατρι, διá¾½ οá¼· τá½° πá½±ντα ἐγá½³νετο, τá½± τε ἐν τá¿· οὐρανá¿· καὶ τá½° ἐν τῇ γῇ: 1
 • Φαντασá½·α: 1
 • Φειδωλῆς πλεá½·στη δá½² χá½±ρις κατá½° μá½³τρον á¼°οá½»σῆς: 1
 • Φιλá½¹χριστοι: 1
 • Χá¾½ ἁλκυá½¹νες στορεσεῦντι τá½° κá½»ματα, τá½±ν τε θá½±λασσαν: 1
 • Χαρακτá½´ρ: 1
 • Χριστοφá½¹νοι: 1
 • Ψαλμὸς τá¾¥ Δαυὶδ ἐξοδá½·ου σκηνῆς: 1
 • αá¼±ρετá½·ζειν: 1
 • αá¼±ρετικὸς ἄνθρωπος: 1
 • αὐτὸ τὸ καλεῖσθαι αὐτὸν Υιον τοῦ Θεοῦ: 1
 • αὐτὸ τὸ πνεῦμα: 1
 • αλεá½·πτης: 1
 • ατειν: 1
 • βαθμá½¹ς: 1
 • βεβαιωθῆσαι ἐν τοῖς δá½¹γμασι τοῦ κυρá½·ου καὶ τῶν ἀποστá½¹λων: 1
 • γá½³νος: 1
 • γῆς τá¾½ εὐρυστá½³ρνου γá½³νεσιν, πυθμá½³νας τε θαλá½±σσης: 1
 • γῦπα δá½² ἄρρενα οὔ φασι γá½·γνεσθαá½· ποτε ἀλλá½° θηλεá½·ας ἁπá½±σας: 1
 • γενá½¹μενον καὶ φθαρτá½¹ν: 1
 • γενεá½±: 1
 • γενητá½¹ς: 1
 • γενητá½¹ς, ἀγá½³νητος: 1
 • γεννητὸς καὶ ἀγá½³ννητος, ἐν ἀνθρ ?πω Θεὸς, ἐν θανá½±τῳ ζωá½´ ἀληθινá½µ: 1
 • γεννητá½¹ς: 1 2 3
 • γεννητá½¹ς,: 1
 • γεννητá½¹ς, ἀγá½³ννητος: 1
 • γεννητοῖς: 1
 • γεννητοις: 1
 • γεωμετρá½·αν δá½² καὶ κá½±λλη σχημá½±των καὶ ὡραá½·ας πλá½±σεις αὐτῶν ἄνευ τá½³χνης τε καὶ κανá½¹νων καὶ τοῦ καλουμá½³νου ὑπὸ τῶν σοφῶν διαβá½µτου, τὸ κá½±λλιστον σχημá½±των ἑξαγωνá½¹ν τε καὶ ἑξá½±πλευρον καὶ á¼°σογá½½νιον ἀποδεá½·κνυνται αá¼± μá½³λιτται: 1
 • γλῶττα μá½´ προτρεχá½³τω τοῦ νοῦ: 1
 • γλαῦκá¼  á¾½Αθá½µναζε: 1
 • γνῶθι σεαυτá½¹ν: 1
 • γρῖφος: 1
 • γριπá½·ζειν: 1
 • γριτá½µ: 1 2
 • γυναικὸς φυλακá½µ: 1
 • δὶς κρá½±μβη θá½±νατος: 1
 • δá½·αυλος: 1
 • δá½¹γμα: 1 2 3 4 5 6 7
 • δá½¹γματα: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • δá½¹κησις: 1
 • δá½»ναμις: 1
 • δá½»ο ἄναρχοι: 1
 • δá½»σκολα τá½° καλá½±: 1
 • δῶρον: 1
 • δακρá½»σας ἐπá½·κηρον εὸν βá½·ον· οὐδá½² γá½°ρ αὐτὸς: 1
 • δεινá½¹τερον οὐδá½²ν ἄλλο μητρυιᾶς κακá½¹ν: 1
 • διá½° τῶν ἀλλοτρá½·ων: 1
 • διá½° τοῦ π: 1
 • διá½±: 1 2 3 4 5 6
 • διá½±βολος: 1
 • διá½¹περ τῶν μá½²ν á¼°χθá½»ων οὐδεὶς ἔχει πνεá½»μονα ἀλλá¾½ ἀντὶ τοá½»του βρá½±γχια καθá½±περ εá¼´ρηται ἐν τοῖς περὶ ἀναπνοῆς· ὕδατι γᾶρ ποιεῖται τá½´ν κατá½±ψυξιν, τá½° δá¾½ ἀναπνá½³οντα ἔχει πνεá½»μονα ἀναπνεῖ δá½² τá½° πεζá½° πá½±ντα: 1
 • διá¾½ ὅν: 1
 • διá¾½ οὖ: 1
 • διá¾½ οὗ: 1 2 3
 • διá¾½ οὗ τá½° πá½±ντα: 1
 • διακá½¹σμησις: 1
 • διακομá½·σαι: 1
 • διακονῆσαι: 1
 • διαμονá½µ: 1
 • διαφορα: 1
 • διδαγμá½±των: 1
 • διοá½·κησις: 1
 • δρεπανá½·ς: 1
 • δυνá½±μεις: 1
 • εá¼°: 1
 • εá¼° ἀγá½³ννητος ὁ πατá½´ρ γεννητὸς δá½² ὁ υá¼±& 232·ς, οὐ τῆς αὐτῆς οὐσιας: 1
 • εá¼° καλῶς ἐ& 176·ρηται τὸ λá½±θε βιá½½σας: 1
 • εá¼° σῶμα δοῦλον, ἀλλá¾½ ὁ νοῦς ἐλεá½»θερος: 1
 • εá¼°κá½¼ν τοῦ Θεοῦ: 1
 • εá¼°κá½½ν: 1
 • εá¼°ς τὸ πρá½¹σωπον: 1
 • εá¼°ς τὸν καταῤ& 191·άκτην ὁς ἦν ἐν πá½»λῃ.  Καταῤ& 191·άκτης τῶν πυλῶν: 1
 • εá¼´περ κατá½° τὸ παρá½±δειγμα δεδημιουργημá½³νος ἔσται, τὸ γá½°ρ περιá½³χον πá½±ντα ὁπá½¹σα νοητá½° ζῶα, μεθá¾½ ἑτá½³ρον δεá½»τερον οὐκ ἄν ποτá¾½ εá¼´η…εá¼·ς ὅδε μονογενá½´ς οὐρανὸς γεγονá½¼ς ἔστι τε καὶ ἔσται: 1
 • εá¼µλκυσα πνεῦμα: 1
 • εἶδος: 1 2
 • εἶπεν: 1
 • εá¼·ς καὶ ἀ& 188·διος: 1
 • εὐλογῆσαι καὶ ἁγιá½±σαι καὶ ἀναδεῖξαι: 1
 • εὗρεν ἐπá¾½ αá¼°γιαλοῖς, χῶσε δá½² τá¿·δε τá½±φῳ: 1
 • ει τις ἐπá½·σκοπος á¼¢: 1
 • εις τὸν θεá½¹ν: 1
 • εις το θεῖον πνεῦμα τὸ ἅγιον: 1
 • εν ᾧ: 1
 • εσσε, σίε χορπορε χαρερε Χιχερο ομνεσ ποστ Πλατονεμ πηιλοσοπηοσ ηοχ δογμα περηιβετ τενυισσε, Αχαδ. Θυͅστ. ι. 7, ‘σεδ συβ̓εχταμ πυταντ ομνιβυσ σινε υλλα σπεχιε, ατθυε χαρεντεμ ομνι ιλλα θυαλιτατε ματεριαμ θυανδαμ εξ θυα ομνια εξπρεσσα ατθυε εφφεχτα σιντ.’  Σεδ ̓αμ διυ αντε Πλατονεμ Πψτηαγορͅορυμ μυλτι ει αδδιχτι φυερυντ, θυοδ εξ: 1
 • ε'ν: 1
 • ζῶα: 1
 • ζωá½µ: 1
 • ζωογονá½·α: 1
 • ζωογονεῖν: 1
 • θá½±νατος δá½³ γε καὶ ζωá½´ δá½¹ξα καὶ ἀδοξá½·α, πá½¹νος καὶ ἡδονá½´, πλοῦτος καὶ πενá½·α, πá½±ντα ταῦτα ἐπá½·σης συμβαá½·νει ἀνθρá½½πων τοῖς τε ἀγαθοῖς καὶ τοῖς κακοῖς, οὔτε καλá½° ὄντα οὔτε αá¼°σχρά· οὐτá¾½ ἀρá¾½ ἀγαθá½° οὔτε κακá½± ἐστι: 1
 • θá½³ω (τá½·θημι): 1
 • θᾶσσον ἀνηνá½³γκαντο.á¾½: 1
 • θαλῆς καὶ οá¼± Στωϊκοὶ καὶ οá¼± ἀπá¾½ αὐτῶν σφαιροειδῆ τá½´ν γῆν.  á¾½Αναξá½·μανδρος λá½·θῳ κá½·ονι τá½´ν γῆν προσφερῆ τῶν επιπá½³δων.  á¾½Αναξιμá½³νης, τραπεζοειδῆ.  Λεá½»κιππος, τυμπανοειδῆ.  Δημá½¹κριτος, δισκοειδῆ μá½²ν τá¿· πλá½±τει, κοá½·λην δá½² τὸ μá½³σον: 1
 • θεá½±ομαι: 1
 • θεá½¹ς: 1
 • θεá½¹τητα οὐ θνητá½¹τητα: 1
 • θεολογá½·α: 1
 • θεοφá½¹ρος: 1
 • θυσιαστá½µρια: 1
 • κá½±μπην: 1
 • κá½±μπτω: 1
 • κá½±μψαι διαá½»λον θá½±τερον κῶλον πá½±λιν: 1
 • κá½±τοπτρον: 1
 • κá½µουγμα: 1
 • κá½µρυγμα: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • κá½µρυγυα: 1
 • κá½µρυξ, ὅσοι ἐν μετανοá½·& 139· ἀπá½³λθετε πá½±ντες: 1
 • κá½¹σμος: 1 2 3
 • κá½¹σμων: 1
 • κá½»βοι: 1
 • κá½»ριον τὸν θεá½¹ν σου φοβηθá½µσῃ: 1
 • κá½»ριος ἔκτισá½³ με ἀρχá½´ν ὁδῶν αὐτοῦ εá¼°ς ἔργα αὐτοῦ: 1
 • καὶ ἐνανθρωπá½µσαντα [σταυρωθá½³ντα τε ὑπá½²ρ ημῶν ἐπὶ Ποντá½·ου Πιλá½±του, καὶ], παθá½¹ντα [καὶ ταφá½³ντα], καá½· ἀναστá½±ντα τῇ τρá½·τῃ ἡμá½³ρα [κατá½° τá½°ς γραφá½°ς καὶ], ἀνελθá½¹ντα εá¼°ς τοὺς οὐρανοὺς.  [καὶ καθεζá½¹μενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρá½¹ς.]: 1
 • καὶ ὁ ἀνιστá½±μενος ἄρχειν ἐθνῶν: 1
 • καὶ εá¼°ς ἕνα Κá½»ριον Ιησοῦν Χριστá½¹ν, τὸν υá¼±& 232·ν τοῦ Θεοῦ [τὸν μονογενῆ] γεννηθá½³ντα ἐκ τοῦ Πατρὸς μονογενῆ.  [τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθá½³ντα πρὸ πá½±ντων τá½½ν αá¼°& 240·νων.]: 1
 • καὶ θηρεá½»ει τοὺς á¼°χθῦς τὸ χρῶμα μεταβá½±λλων καὶ ποιῶν ὅμοιον οá¼·ς δη πλησιá½±ζῃ λá½·θοις: 1
 • καὶ μá½³ντοι καὶ ταῖς ἐκδá½µμοις στρατιαῖς ἕπονται γῦπες καὶ μá½±λα γε μαντικῶς ὅτι εá¼°ς πá½¹λεμον χωροῦσιν εá¼°δá½¹τες καὶ ὅτι μá½±χη πᾶσα ἐργá½±ζεται νεκροὺς καὶ τοῦτο ἐγνωκá½¹τες: 1
 • καὶ σὺν αὐτá¿·: 1
 • καὶ τὸν ὅλον κá½¹σμον, διεκá½¹σμησε μá½·α ἡ διá½° πá½±ντων διá½µκουσα δá½»ναμις: 1
 • καá½· εá¼°ς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον.  [τὸ Κá½»ριον καὶ τὸ ζωοποιὸν τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευá½¹μενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υá¼±& 254· συμπροσκυνοá½»μενον καὶ συνδοξαζá½¹μενον, τὸ λαλῆσαν διá½° τῶν προφητῶν· εá¼°ς μá½·αν ἁγá½·αν καθολικá½´ν καὶ ἀποστολικá½´ν ἐκκλησá½·αν, ὁμολογοῦμεν ἓν βá½±πτισμα εá¼°ς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, προσδοκῶμεν ἀνá½±στασιν νεκρῶν, καὶ ζωá½´ν τοῦ μá½³λλοντος αá¼°& 242·νος.  á¾½Αμá½´ν.]: 1
 • καá½· πá½±λιν ἐρχá½¹μενον [μετá½° δá½¹ξης] κρῖναι ζῶντας καὶ νεκροá½»ς· [οὗ τῆς βασιλεá½·ας οὐκ ἔσται τá½³λος·]: 1
 • καá½· τá½·ς εá¼°πε τῶν παρá½¹ντων ἀκοá½»σας…πρὸς Θεν, οὐκ ἐν τοῖς πρá½¹σθεν ἡμῖν λá½¹γοις αὐτὸ τὸ ἐναντá½·ον τῶν νυνὶ λεγομá½³νων ὡμολογεῖτο, ἐκ τοῦ ἐλá½±ττονος τὸ μεῖζον γá½·γνεσθαι, καὶ ἐκ τοῦ μεá½·ζονος τὸ ἔλαττον, καὶ ἀτεχνῶς αὕτη εἶναι ἡ γá½³νεσις τοῖς ἐναντá½·οις ἐκ τῶν ἐναντá½·ων ; νῦν δá½³ μοι δοκεῖ λá½³γεσθαι ὅτι τοῦτο οὐκ ἄν ποτε γá½³νοιτο.  Καὶ ὁ Σωκρá½±της …ἔφη: 1
 • καá½·τινες οὐκ á½ & 129· γρá½±φουσιν, ἀλλá½° á¼µνα τοὺς ἀποκειμá½³νους καρποὺς ὅταν εὐρῶτα συνá½±γοντας αá¼´σθωνται καὶ φοβηθῶσι φθορá½°ν καὶ σῆψιν ἀναφερá½¹ντων, ὑπερβá½±λλει δá½² πᾶσαν ἐπινοιαν συνá½³σεως ἡ τοῦ πυροῦ τῆς βλαστá½µσεως προκατá½±ληψις: 1
 • καá½»σωνα: 1
 • καθὸ πατá½µρ: 1
 • καθαιρεθá½µσεται: 1
 • κακá½¹ν: 1
 • καλá½¹ν: 1
 • καλá½¹ς: 1
 • καλον μá½²ν οὖν ἐστιν ὃ ἂν δá¾½ αὑτὸ αá¼±ρετὸν ὂν ἐπαινετὸν ᾖ, ὃ ἂν ἀγαθὸν ὂν ἡδὺ ᾖ ὅτι ἀγαθá½¹ν: 1
 • κανονικῶν: 1
 • κατá½° πá½±ντα ὅμοιος: 1
 • καταῤ& 191·άκτης: 1
 • καταγαγá½½ν: 1
 • καταγελῶν τὸ á¾½Ιουδαιων καὶ Χριστιανῶν γενος: 1
 • κατακονδυλá½·ζω: 1
 • καταλá½·πῃ: 1
 • καταξαá½·νω: 1
 • κατεξá½±νθη: 1
 • κατοπτριζá½¹μενοι: 1
 • κενá½´ καὶ ματαá½·α: 1
 • κενá½¹ν: 1
 • κενη: 1
 • κηρá½»γματα: 1 2 3
 • κηρá½»ματα: 1
 • κοινá½¹βιον: 1
 • κοινον ἡ οὐσια·  κοινὸν το ἄναρχον: 1
 • κολαφá½·ζω: 1
 • κολοβá½¹ς: 1
 • κολοιὸς ποτὶ κολοιá½¹ν: 1
 • κουροτρá½¹φος: 1
 • κρá½±μβην: 1
 • κρá½·οτη: 1 2
 • κραιπνá½¹ν τοι σοφá½·η γá½·γνεται εὐτροπá½·ης: 1
 • κραταιá¾·: 1
 • κροῦμα: 1
 • κρυφαá½·& 139·: 1
 • κτá½·σμα: 1 2
 • κτῆμα: 1
 • κτιστá½¹ς, ἄκτιστος: 1
 • λá½±θε βιá½½σας: 1
 • λá½³γουσι γá½°ρ οá¼± Στωϊκοὶ τὸν μá½²ν οὐρανὸν κυρá½·ως πá½¹λιν τá½° δá½² ἐπὶ γῆς ἐνταῦθα οὐκ ἔτι πá½¹λεις, λá½³γεσθαι γá½°ρ, οὐκ εἶναι δá½³: 1
 • λá½¹για: 1
 • λá½¹γος ἀσκητικá½¹ς: 1
 • λá½¹γος ἐνδιá½±θετος: 1
 • λá½¹γος περὶ ἀσκá½µσεως, πῶς δει κοσμἑισθαι τὸν μοναχá½¹ν: 1
 • λá½»εται ἑκá½±στη δá½»ναμις ἀλογος εá¼°ς τá½´ν ὅλην ζωá½´ν τοῦ πá½±ντος: 1
 • λá½»τρον: 1
 • λá½»ω: 1
 • λαμπá½µνη: 1
 • λαμπá½µνικος: 1
 • λαμπηνῶν: 1
 • λεγá½¹ντων αὐτὸ μá½´ μá½¹νον κτá½·σμα, ἀλλá½° καὶ τῶν λειτουργικῶν πνευμá½±των ἓν αὐτὸ εἶναι: 1
 • λογá½·οις: 1
 • λογος πορφορικá½¹ς: 1
 • μá½±λιστα δοκεῖ εἶναι οὐσá½·α τὸ ὑποκεá½·μενον τὸ πρῶτον: 1
 • μá½³θεξις: 1
 • μá½³ρα: 1
 • μá½³τρῳ χρῶ: 1
 • μá½³χρι νῦν: 1
 • μá½´ ἐξηγητικὸς ἀλλá½° φιλá½¹πευστος: 1
 • μá½·ξις: 1
 • μá½¹νοις ὀφθαλμοῖς: 1
 • μá½¹νον ὀρθá½¹ν ἐστι τῶν ζá¿´ων ὁ ἄνθρωπος: 1
 • μá½¹νος ὁ πατá½´ρ ἀγá½³ννητος: 1
 • μá½¹νος ὁ υá¼±& 232·ς γεννητá½¹ς: 1
 • μá½½λωψ: 1
 • μῆλον: 1
 • μακαρá½·ζομá½³ν σε τá½³ττιξ: 1
 • μαλθακὸς αá¼°χμητá½µς: 1
 • ματαá½·α: 1
 • ματαιá½¹της: 1
 • ματαιá½¹της ματαιοτá½µτων: 1
 • μεγαλωσá½»νη: 1 2
 • μελὶ δá½² τὸ πá½·πτον ἐκ τοῦ ἀ& 153·ρος, και μá½±λιστα τῶν ἄστρων ἀνατολαῖς, καὶ ὅταν κατασκá½µφη ἡ ἶρις: 1
 • μετá½° τá½´ν πρá½½την ἐπινá½³μησιν.  á¾½Επινá½³μησις: 1
 • μετá½° τὸν υἱόν: 1
 • μετá½° τῶν ἐν ὑποπτá½½σει: 1
 • μετá½° τοῦ υá¼±οῦ: 1
 • μετá½±: 1 2
 • μετá½±νοια: 1
 • μετá½±, σá½»ν: 1
 • μετá¾½ ὀργῆς: 1
 • μετανοá½·ας: 1
 • μετασχηματá½·ζεσθαι: 1
 • μετασχηματιζειν: 1
 • μηδá½³: 1
 • μνá½µμη: 1
 • μοναχá½¹ς: 1
 • μονοτá½»πως τον αὐτὸν πατá½³ρα καὶ Υá¼±& 232·ν καὶ ἅγιον πνεῦμα…ἡγσá½±μενος: 1
 • μορφá½´: 1
 • μορφá½µ: 1 2
 • μυστá½µριον: 1
 • νá½±σσω: 1
 • νá½³κρωσις: 1
 • νῦν: 1
 • ναá½¹ς (ναá½·ω): 1
 • ναστá½¹ς: 1
 • νοθεá½·& 139·: 1
 • νυμφαγωγá½¹ς: 1
 • οá¼° ἐν ῞Ελλησι τá½° αὐτοῖς ἀρεστá½° δογματá½·σαντες ἐκ παντὸς τá¿· ενὶ ὀνá½¹ματι φιλοσοφá½·ας προσαγορεá½»οντα, καá½·περ τῶν δογμá½±των ἐναντá½·ων ὄντων: 1
 • οá¼° ἐν μετανοιá¾³ ὄντες: 1
 • οá¼°κεá½·ωσιν πρὸς τὸν Θεá½¹ν: 1
 • οá¼°κεῖοι τοῦ Θεοῦ: 1
 • οá¼°κετῶν προστασιαι: 1
 • οá¼°κονομ: 1
 • οá¼°κονομá½·α: 1 2 3
 • οá¼°κονομá½·αν: 1
 • οá¼°κονομῆσαι: 1
 • οá¼°κονομεῖ: 1
 • οá¼°κονομικá½µν: 1
 • οá¼°κονομικῶς: 1
 • οá¼°μος: 1
 • οá¼± δá½² διαλεκτικοá½· φασι τὸν κá½»να τá¿· διá½° πλειá½¹νων διεζευγμá½³νῳ χρá½½μενον ἐν τοῖς πολυσχιδá½³σιν ἀτραποῖς συλλογá½·ζεσθαι πρὸς ἑαυτὸν ἤτοι τá½µνδε τὸ θηρá½·ον á½¥ρμηκεν á¼¢ τá½µνδε á¼¢ τá½µνδε· ἀλλá½° μá½´ν οὔτε τá½µνδε οὔτε τá½µνδε, τá½µνδε λοιπὸν ἄρα: 1
 • οá¼± καλῶς διακονησαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται: 1
 • οá¼± ποτá½±μιοι á¼µπποι: 1
 • οá¼± φυσικοὶ: 1
 • οá¼·ον ἐν χειμῶνι κονιορτοῦ καὶ ζá½±λá½´ς ὑπὸ πνεá½»ματος φερομá½³νου ὑπὸ τειχá½·ον ἀποστá½±ς: 1
 • οὐ γá½°ρ σá½³βεις τιμá½±ς γε τá½°ς θεῶν πατῶν: 1
 • οὐ γá½°ρ τραπεὶς οá¼°κεῖον ὑπεστá½µσατο σῶμα, ὅπερ, παχυνθεá½·σης αὐτá¿· τῆς θεϊκῆς φá½»σεως, ὑπá½³στη: 1
 • οὐ γá½±ρ τι νῦν γε καχθá½²ς, ἀλλá¾½ ἀεá½· ποτε ζῆ ταῦτα κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου á¾½φá½±νη: 1
 • οὐ δá½² τὸν πατá½³ρα τὶς ἐπιγνá½½σκει εá¼° μá½´ ὁ Υá¼±& 231·ς: 1
 • οὐ πá½¹λεμá½¹ν γε ἐπαγγá½³λλεις, ὦ Κλεινá½·α: 1
 • οὐ ταυτὸν τá¿· ὑποκειμá½³νá¿·: 1
 • οὐ τραπεá½·ς: 1
 • οὐδá½² ὁ υιá¼°ος: 1
 • οὐδεὶς οἶδε τὸν πατá½³ρα εá¼° μá½´ ὁ Υá¼±& 231·ς”: 1
 • οὐκ ἁπλως πληγá½´ αá½³ρος ἐστὶν ἡ φωνή· πλá½µττει γá½°ρ τὸν ἀερα καὶ δá½±κτυλος παραγá½¹μενος, καὶ οὐδá½³πω ποιεῖ φωνá½µν· ἀλλá¾½ ἡ πá½¹ση πληγá½´, καὶ σφοδρá½°, καὶ τá½¹ση δá½² á½¥στε ἀκουστá½´ν γενá½³σθαι: 1
 • οὐρανá½¹ς: 1 2 3 4
 • οὐρανá¿· ἐστá½µριξε κá½±ρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαá½·νει: 1
 • οὐσá½·α: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • οὐσá½·αι: 1
 • οὐσá½·ας: 1
 • οὐσια: 1
 • οὐ,: 1
 • οὗτοι δε (á½·χθá½»ες) καὶ ὀνá½¹ματα ἔχουσι καὶ ἔρχονται καλοá½»μενοι: 1
 • οικονομá½·α: 1
 • ουσá½·α: 1
 • ουστοιχá½·α: 1
 • πá½±νδημοι πᾶσι γá½·γνονται: 1
 • πá½±ντα á¼°δá½¼ν Διὸς ὀφθαλμὸς καὶ πá½±ντα νοá½µσας: 1
 • πá½±ντα δá½² τá½° γιγνá½¹μενα ὑπá½¹ τá½³ τινος γá½·γνεται, καὶ ἔκ τινος, καὶ τá½·…τὸ δá½² ἐξ οὗ γá½·γνεται, á¼£ν λá½³γομεν ὕλην…τὸ δá½² ὑφá¾½ οὗ, τῶν φá½»σει τι ὄντων…εἶδος δá½² λá½³γω τὸ τá½· ἦν εἶναι ἑκá½±στον, καὶ τá½´ν πρá½½την οὐσá½·αν: 1
 • πá½±ντη γá½°ρ καθαρῇ κε μá½±λá¾½ εὔδια τεκμá½µραιο, πá½±ντα δá¾½ ἐρευθομá½³νῃ δοκá½³ειν ἀνá½³μοιο κελεá½»θους, ἄλλοθι δá¾½ ἄλλο μελαινομá½³νῃ δοκá½³ειν ὑετοῖο: 1
 • πá½±σης μá½²ν ουν ψυχῆς δá½»ναμις ἑτá½³ρον σá½½ματος ἐ& 231·ικε κεκοινωνηκá½³ναι καὶ θειοτá½³ρου τῶν καλουμá½³νων στοιχεá½·ων· ὡς δá½² διαφá½³ρουσι τιμιá½¹τητι αá¼± ψυχαὶ καὶ ἀτιμá½·& 139· ἀλλá½µλων οὕτω καὶ ἡ τοιαá½»τη διαφá½³ρει φá½»σις,: 1
 • πá½¹τερα τῶν ζ: 1
 • πá½¹τερα τῶν ζ. κ.τ.λ. 731: 1
 • πá½¹τερον ὀ& 202·ν ὀρθῶς ἕνα ουρανὸυ προειρá½µκαμεν: 1
 • πá½¹τ. τῶν. ζ. κ.τ.λ.  χελῶναι μá½²ν ὀρá½·γανον, γαλαῖ δá½² πá½µγανον, ὅταν ὄφεως φá½±γωσιν, ἐπεσθá½·ουσαι: 1
 • πᾶν μá½³τρον ἄριστον: 1
 • πῦρ: 1
 • πανταχοῦ διετá½³λεσε κρατῶν: 1
 • παρá½° τá¿· πατρá½·: 1
 • παρὰ̀ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεá½»εται: 1
 • παρá½±κλητον: 1
 • παρá½±κλητος: 1
 • παρá¾½ á¿· οὐκ ἔνι παραλλαγá½µ: 1
 • παραγωγá½´: 1
 • παραγωγá½´ ἀπὸ τοῦ μá½´ ὄντος εá¼°ς τὸ εἶναι: 1
 • παραγωγá½µ: 1
 • παρανομá½·α: 1
 • παραπá½³μποντες.: 1
 • παρασυναγωγá½±ς: 1
 • παρασυναγωγá½µ: 1
 • παροικá½·α: 1 2 3 4
 • παροιμá½·α: 1 2
 • παροιμá½·αι: 1
 • πατοῦσιν αὐτá½µν: 1
 • πατρá½·δα μá½²ν τὸν οὐρá½±νιον χῶρον ἐν ᾧ πολιτεá½»ονται ξá½³νον δá½² τὸν περá½·γειον ἐν ᾧ παρá¿´κησαν νομá½·ζουσαι: 1
 • πατρá½·ς: 1 2 3
 • παχυλῶς καὶ ἐν τá½»πῳ: 1
 • παχυνθεá½·σης: 1
 • πεá½»χην: 1
 • πεδαρτᾶν: 1
 • πελαργὸς: 1
 • πελαργá½¹ς: 1
 • πελαργᾶν: 1
 • περὶ ἀρεσκ. κ.τ.λ.: 1
 • περὶ Θεá½·ων á¾½Ονομá½±των,: 1
 • περὶ Μοναρχá½·ας, á¼¢ περὶ τοῦ μá½´ εἶναι τὸν θεὸν ποιητá½´ν κακῶν: 1
 • περὶ δá½² τῆς τῶν ἐχινων αá¼°σθá½µσεως συμβá½³βηκε πολλαχοῦ τεθεωρῆσθαι ὅτι μεταβαλλá½¹ντων βορá½³ων καὶ νá½¹των οá¼± μá½²ν ἐν τῇ γῇ τá½°ς ὀπá½°ς αὑτῶν μεταμεá½·βουσι οá¼± δá¾½ ἐν ταῖς οá¼°κιαις τρεφá½¹μενοι μεταβá½±λλουσι πρὸς τοὺς τοá½·χους: 1
 • περὶ εὐχαριστá½·ας: 1
 • περὶ πá½·στεως: 1
 • περὶ τῆς τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν πολυπαιδá½·ας: 1
 • περὶ τῶν ἀρá½³σκ: 1 2 3 4
 • περὶ τῶν ἀρεσκ: 1 2
 • περὶ τῶν ἀρεσκá½¹ντῶν τοῖς φιλοσá½¹φοις: 1
 • πηγá½´ θεοτá½µτος: 1
 • πιστεá½»ομεν εá¼°ς ἕνα Θεὸν Πατá½³ρα παντοκρá½±τορα, πá½±ντων ὁρατῶν τε καὶ ἀορá½±των ποιητá½µν· [ποιητá½´ν οὐρανοῦ καὶ γῆς ὁρατῶν τε πá½±ντων καὶ ἀορá½±των·]: 1
 • πνεá½»ματα: 1
 • πνεá½»ματος πá½±θους: 1
 • πνεῦμα: 1 2 3
 • πνεῦμα ἡγεμονικá½¹ν: 1
 • πνεῦμα καὶ ἔμψυχον καὶ γá½¹νιμον οὐσá½·αν: 1
 • πνεῦμα…ἀνá½±λογον οὖσα τá¿· τῶν ἄστρων στοιχεá½·& 251·: 1
 • πνευματος: 1
 • ποá½·ημα: 1
 • ποá½·ησις: 1 2
 • ποá½·& 251· λá½¹γῳ: 1
 • ποá½»λυπου ὀργá½´ν á¼´σχε πολυπλá½¹κου, ὃς ποτὶ πá½³τρῃ: 1
 • ποιεῖν: 1 2
 • ποιητá½´ς τῶν αá¼°& 240·νων: 1
 • ποικιλη διακá½¹σμησις.  διακá½¹σμησις: 1
 • ποκτεá½·νας καΐν: 1
 • πολá½»τροποι: 1
 • πολιᾶς: 1
 • πολιτεá½·ας: 1
 • πολλá½°ς μεταλαμβá½±νων χρá½¹ας á½¥σπερ τá½° τῶν πετρῶν εá¼± πολá½»ποδες αá¼·ς ἃν ὁμιλá½µσωσι: 1
 • πολυá½½νυμον: 1
 • πολ. παραγγ: 1
 • ποστασεως καὶ οὐσá½·ας: 1
 • ποτ. τῶν. ζ. κ.τ.λ. 725: 1
 • ποτ. των ζ.φρ. κ.τ.λ: 1
 • πρá½³πουσιν ἑαυτῆ κοσμá½·οις κεκοσμημá½³νη: 1
 • πρὸς ἐλευθá½³ραν: 1
 • πρὸς θεωρá½·αν δυσá½³φικτον: 1
 • πρá½¹σεχε σεαυτá¿·: 1
 • πρá½¹σωπα: 1 2 3 4
 • πρá½¹σωπον: 1
 • πρᾶγμα δυσγρá½·πιστον.  γριπá½·ζω: 1
 • πρá¾·ος: 1
 • πρῶτα μá½²ν ἀρχαá½·ου χá½±εος μεγαλá½µφατον ὕμνον,: 1
 • πρῶτα τῶν ζá½½ων τá½° δá½³νδρα ἐκ γῆς ἀναδῦναá½· φησι, πρὶν τὸν á¼¥λιον περιαπλωθῆναι καὶ πρὶν ἡμá½³ραν καὶ νá½»κτα διακριθῆναι: 1
 • πραá½¹της: 1
 • πρεσβá½»τατá½¹ν τε καὶ αὐτοτελῆ πολ μητιν ῎Ερωτα: 1
 • πρεσβá½»τερος á¼¢ διá½±κονος á¼¢ ἐκ τοῦ á¼±εραρικοῦ καταλá½¹γον: 1
 • προá½³κοπτε: 1 2
 • προδιαμá½±ρτοιμεν: 1
 • προδιαρπασθῶμεν: 1
 • προκαταρκτικá½´ αá¼°τá½·α ἡ εá¼±μαρμá½³νη: 1
 • προκαταρκτικá½µ: 1
 • προκαταρκτικὸν γá½±ρ ἐστι τῆς συναφεá½·ας τὸ ὄνομα: 1
 • προκοπá½µ: 1 2
 • προοá½·μιον περὶ κρá½·ματος Θεοῦ: 1
 • προπομπαὶ: 1
 • προπομπαὶ τῶν ἐξοδευá½¹ντων: 1
 • προσá½½πων: 1
 • προσαγωγá½µ: 1
 • προσκλαá½·οντες: 1
 • προσκυνá½µσεις: 1
 • προσυφαá½·νομενα: 1
 • προϊσταμá½³νους: 1
 • πτωχῶν: 1
 • πυρá½¹ς: 1
 • σá½µμειον: 1
 • σá½¹ν: 1
 • σὺν ἡμῖν: 1
 • σá½»ν: 1
 • σαυτὸν ἐπαινεῖς: 1
 • σαφῶς δá½´ τὸν ὅλον κá½¹σμον (῞Ελληνες) λá½³γουσιν εἶναι θεá½¹ν, Στωικοὶ μá½²ν τὸν πρῶτον. οá¼° δá¾½ ἀπὸ Πλá½±τωνος τὸν δεá½»τερον, τινá½²ς δá¾½ αὐτῶν τὸν τρá½·τον: 1
 • σελá½µνιασμá½¹ς: 1
 • σημεῖον: 1
 • σκαῖος: 1 2
 • σκεῦος: 1
 • σκητικá½¹ν: 1
 • σκιαγραφá½·α: 1
 • σοφá¿· τε καὶ σοφιστῇ: 1
 • σπουδá½±ρχης: 1
 • σπουδαρχá½·δης: 1
 • στενοá½»μενος δá½³δωκεν: 1
 • στερá½³ωμα: 1
 • στερεá½¹ς: 1
 • στοιχεá½·ων: 1
 • στοιχεῖα: 1
 • στολá½µ: 1
 • στρωτá½µρ: 1
 • συκοφαντá½·α ἄνδρα ταπεινοῖ: 1
 • συκοφαντá½·α περιδá½³ρει σοφá½¹ν: 1
 • συμβεβηκá½¹ς: 1
 • συμμορá½·ας: 1
 • συμφυá½µς: 1
 • συνá½±φεια: 1 2 3
 • συνá½³σιν: 1
 • συναναστá½±ντες: 1
 • συνεá½·σακτοι: 1
 • συνεισακτοι: 1
 • συντριμμοῦ τῆς καρδá½·ας: 1
 • σωτá½µοιος: 1
 • τá½° á¼ θικá½±: 1
 • τá½° πá½±ντα ζωογονοῦντος: 1
 • τá½° περὶ γῆν κá½±λλη: 1
 • τá½° τῆς θεολογá½·ας δá½¹γματα: 1
 • τá½° τοῦ ὁμοουσá½·ου δá½¹γματα: 1
 • τá½°ν ὕλαν ἄμορφον δá½² καθ' αὐτá½°ν καὶ ἀχρημá½±τιστον δεχá½¹μενον δá½² πᾶσαν μορφá½±ν: 1
 • τá½°ς τιμá½°ς τοῦ κυρá½·ου: 1
 • τá½°ς φωνá½±ς: 1
 • τá½±γμα: 1
 • τá½±ξει: 1
 • τá½³μενος—vΤΑΜ: 1
 • τá½´ν ἀρχá½´ν ὅτι καὶ λαλῶ ὑμιν: 1
 • τá½´ν ἄναρχον αὐτá¿· παρá½° τοῦ πατρὸς γá½³ννησιν ἀνατá½· θεντας: 1
 • τá½´ν πρωτá½´ν τῶν á¾½Αποστολῶν κατειληφá½³ναι την διαδοχá½µν: 1
 • τá½µνδε τῆς καθá½³δρας τιμá½µν: 1
 • τá½·θημι: 1
 • τὸ ἀμετá½±βολον: 1
 • τὸ ἀνá½¹μοιον: 1
 • τὸ ἐξ οὗ γá½·νεταá½· τι: 1
 • τὸ ἐπιεικá½³ς: 1
 • τὸ ἐφá¾½ ἡμῖν: 1
 • τὸ á¼´διον ὄνομα τοῦ ἀνá½±ρχως γεννηθá½³ντος, υὶ& 231·ς: 1
 • τὸ ὁμοοá½»σιον: 1
 • τὸ ὄν: 1
 • τὸ ὑποκεá½·μενον: 1
 • τὸ γá½°ρ φρá½¹νημα τῆς σαρκὸς θá½±νατος: 1
 • τὸ εὐμετá½±βολον κατωρθωκá½¹τας: 1
 • τὸ εὐμετá½±δοτον: 1
 • τὸ κá½»ριον καὶ τὸ Ζωοποιὸν τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευá½¹μενον: 1
 • τὸ κá½»ριον τὸ ζωοποιá½¹ν: 1
 • τὸ κατá½° φá½»σιν ἄρχον: 1
 • τὸ οὗ ἕνεκα: 1
 • τὸ περπερεá½»εσθαι: 1
 • τὸ πνεῦμα: 1
 • τὸ σαρκικὸν φρá½¹νημα: 1
 • τὸ σωτá½µριον βá½±πτισυα: 1
 • τὸ τá½· ἦν εἶναι: 1 2
 • τὸ τá½·νος ἕνεκα: 1
 • τὸ τá½·νων ὄντων ἀνá½±γκη τοῦτá¾½ εἶναι: 1
 • τὸν ἀ& 153·ρα τὸν κá½±τωθεν, ὅπερ φαá½·νεται τá½° πλá½±τος ἔχοντα τῶν σωματων ποιεῖν: 1
 • τὸν διá¾½ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρωποὺς καὶ διá½° τá½´ν ἡμá½³τεραν σωτηρá½·αν, κατελθá½¹ντα [ἐκ τῶν οὐρανῶν] καὶ σαρκωθá½³ντα.  [ἑκ πνεá½»ματος ἁγá½·ου καὶ Μαρá½·ας τῆς παρθá½³νου.]: 1
 • τὸν διαβá½±λλοντα: 1
 • τὸν μá½²ν προσεχεῖς δημιουργὸν εἶναι τὸν υá¼±& 232·ν τοῦ Θεοῦ λá½¹γον, καὶ ὡσπερεὶ αὐτουργὸν τοῦ κá½¹σμου, τὸν δá½² πατá½³ρα τοῦ λá½¹γου, τá¿· προστεταχá½³ναι τá¿· υá¼±& 242· ἑαυτοῦ λá½¹γá¿· ποιῆσαι τὸν κá½¹σμον, εἶναι πρá½½τως δημιουργá½¹ν: 1
 • τὸν στερεοῦντα τὸ πνεῦμα: 1
 • τá½¹κος: 1
 • τá½¹τε ἡμῖν: 1
 • τá½»πος: 1
 • τá½»χη: 1
 • τῆ ἐννοá½·& 139· τῶν ἀνθρωπá½·νων: 1
 • τῆ ὀικονομá½·& 139· τῆς καθá¾½ ἑαυτá½´ν ζωῆς: 1
 • τῆς ἑτοιμασá½·ας αὐτοῦ: 1 2
 • τῆς αὐτῆς: 1
 • τῆς διαβολῆς: 1
 • τῇ προσομιλá½µσει τοῖος á¼°δεῖν ἐφá½±νη: 1
 • τῶν ἀποσχισá½±ντων, ὡς ἔτι ἐκ τῆς ἐκκλησá½·ας ὄντων: 1
 • τῶν ἑτεροδιδασκαλοá½»ντων: 1
 • τῶν κανονικῶν: 1
 • τῶν κρατοá½»ντων: 1
 • τῶν λογá½·ων: 1
 • τá¿· ὑποκειμá½³νῳ: 1
 • τá¿· αὐτá¿·,: 1
 • τá¿· πνεá½»ματι τοῦ στá½¹ματος αὐτοῦ: 1
 • τá¿· προεστῶτι.  & 233· προεστá½¼ς: 1
 • τá¿· στενῶ τῆς προθεσμá½·ας. ἡ προθεσμá½·α: 1
 • τá¿· φρονá½µματι τῆς σαρκá½¹ς: 1
 • ταυτὸν τá¿· ὑποκειμá½³νῳ: 1
 • τεθεικá½³ναι: 1
 • τετρακτá½»ς: 1 2
 • την κακá½·αν καὶ τá½°ς ἀπá¾½ αὐτῆς πρá½±ξεις: 1
 • τι μá½²ν οὖν τὸ κá½»κλῳ κινοá½»μενον οὐκ ἔστιν ἀτελεá½»τητον οὐδá¾½ ἄπειρον, ἀλλá¾½ ἔχει τá½³λος, φανερá½¹ν: 1
 • τιμá½µ: 1
 • τοὺς ἐξομολογμουμá½³νους: 1
 • τοὺς περιá½¹δους τῶν κá½»κλων καλουμá½³νων ἐπινεμá½µσεων: 1
 • τοá½»τῳ: 1
 • τοá½»τοις: 1
 • τοá½»τοις μá¾½ ὁ πεντá½µκοντα χωρεπισκá½¹ποις: 1
 • τοῖς λá½¹γοις πνεá½»ματος ἁγá½·ου: 1
 • τοῦ ἀποστεá½·λαντος: 1
 • τοῦ ὁθεν προῆλθεν: 1
 • τοῦ βαθμοῦ: 1
 • τοῦ θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος πá½±ντα: 1
 • τοῦ καλοῦ: 1
 • τοῦ πλοá½»του τῆς χρηστá½¹τητος: 1
 • τοῦς δá½² λá½³γοντας, ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν, καὶ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγá½³νετο, á¼¢ ἐξ ἑτá½³ρας ὑποστá½±σεως á¼¢ οὐσá½·ας φá½±σκοντας εἶναι, á¼¢ κτιστὸν á¼¢ τρεπτὸν á¼¢ ἀλλοιωτὸν τὸν Υá¼±& 232·ν τοῦ Θεοῦ, τουτοὺς ἀναθεματá½·ζει ἡ καθολικá½´ καὶ ἀποστολικá½´ ἐκκλησια.: 1
 • τοῦς τοῦ θεοῦ á¼±ερωμá½³νους, πρεσβυτá½³ρους καὶ διακá½¹νους: 1
 • τοῦτο οá¼°κονομεῖ: 1
 • τους ἐν βαθμá¿·: 1
 • τουτá½³στιν ἐκ τῆς οὐσá½·ας τοῦ Πατρá½¹ς, Θεὸν ἐκ Θεοῦ: 1
 • τρá½·α κá½±ππα κá½±κιστα: 1
 • τρá½·βων: 1
 • τραπεζῶν: 1
 • τριβá½½νιον: 1
 • υπá¾½ ὀδá½¹ντα: 1
 • φá½±γος: 1 2
 • φá½±ντασμα: 1
 • φá½»ραμα: 1
 • φá½»σις: 1
 • φῶς á¼±λαρá½¹ν: 1
 • φαá½·νεται: 1
 • φαá½·νεται μνημονεá½»σας: 1
 • φαá½·νεται μνημονεῦσαι: 1
 • φαῦσις: 1 2
 • φαγá½¹ς: 1
 • φαμá½²ν δá½² πῦρ καὶ ἀ& 153·ρα καὶ ὕδωρ γá½·γνεσθαι ἐξ ἀλλá½µλων καὶ ἕκαστον ἐν ἑκá½±στῳ ὑπá½±ρχειν τοá½»των δυνá½±μει: 1
 • φαντασá½·α (φαá½·νω: 1
 • φαρμακοὺς μηδαμοῦ εἶναι: 1
 • φηγá½¹ς: 1
 • φιλá½¹πιστος: 1
 • φιλανθρωπá½·α: 1 2
 • φιλοκρινῶν: 1
 • φορá½±δων τá½³λεσυα: 1
 • φρá½³αντλος: 1
 • φρá½¹νημα τῆς σαρκá½¹ς: 1
 • φυλοκρινῶν: 1
 • φυραμα: 1
 • φυσικá½½τατος: 1
 • φωτισμá½¹ς: 1
 • χá½±ραξ: 1
 • χá½±ριν ἔχειν τοῖς οικονομηθεῖσιν: 1
 • χαρακτá½´ρ καὶ á¼°σá½¹τυπος σφραγá½·ς: 1
 • χαρακτá½µρ: 1
 • χειρá½¹γραφον: 1
 • χειροτονητá½µ: 1
 • χιτῶνας δερματá½·νους: 1
 • χορηγá½·α: 1
 • χρá½´ γá½°ρ εá¼°δá½³ναι ὅτι τὸ ἀγá½³νητον, διá½° τοῦ ἑνὸς ν γραφá½¹μενον, τὸ ἄκτιστον á¼¢ τὸ μá½´ γενá½¹μενον σημαá½·νει, τὸ δá½² ἀγá½³ννητον, διá½° τῶν δá½»ο νν γραφá½¹μενον, δηλοῖ τὸ μá½´ γεννηθá½³ν: 1
 • χρá½¹νος δá¾½ οὖν μετá¾½ οὐρανοῦ γá½³γονεν á¼µνα ἅμα γεννηθá½³ντες ἅμα καὶ λυθῶσιν, ἄν ποτε λá½»σις τις αὐτῶν γá¼°γνηται καὶ κατá½° τὸ παρá½°δειγμα τῆς αá¼°ωνá¼°ας φá½»σεως á¼µν, ὡς ὁμοιá½¹τατος αὐτá¿· κατá½° δá½»ναμιν ᾖ: 1
 • χριστá½³μποροι: 1
 • χριστá½³μπορος: 1
 • χριστεμ πορá½·α: 1
 • χρυσá½·ον πραγματευτικá½¹ν: 1
 • ψευδεῖ πεισθεá½·ς: 1
 • ψυχá½´ λογικá½µ: 1
 • ψυχá½µ: 1 2
 • (μ) ἐντεθραμμá½³νων: 1
 • (sive Dialogi: 1
 • 1.  καθá¾½ ὅ: 1
 • 1.  τὸ τá½· ἦν εἶναι: 1
 • 2.  ἐξ οὗ: 1
 • 3.  ὑφá¾½ οὗ: 1
 • 4.  διá¾½ ὅ: 1
 • Quæstiones: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »

VIEWNAME is workSection