Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀΐδια: 1 2
 • ἀΐδιον γέννημα: 1
 • ἀΐδιος: 1
 • ἀγάπη ἐξ ἀγάπης: 1
 • ἀγάπην πατρός: 1
 • ἀγέν: 1
 • ἀγένητον: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • ἀγένητος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 • ἀγέννητον: 1 2 3 4 5
 • ἀγέννητος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • ἀγέννητος, (ὁ Θεός: 1
 • ἀγέν[ν]ητος: 1
 • ἀγαθότητος: 1
 • ἀγαθοῦ πατρὸς ἀγαθὸν βούλημα: 1
 • ἀγαπὴν πρὸς αὐτὸν ἀχώριστον καὶ οὐκ ἀφοσιουμένην: 1
 • ἀγγέλων μὲν παραβαντων, ἀνθρώπων δὲ παρακουσαντων: 1
 • ἀγγέν: 1
 • ἀγενητόν: 1
 • ἀγεννήτως: 1
 • ἀγεννησία: 1 2
 • ἀγεννητογενής: 1
 • ἀγεντισηρίβους: 1
 • ἀγορὰ: 1
 • ἀδεῶς: 1
 • ἀδελφοὶ: 1
 • ἀδιάλειπτος ἀγάπη: 1
 • ἀδιαίρετον, ἄναρχον, ἀειγενες: 1
 • ἀεὶ ὁ θεός, ἀεὶ ὁ υἱ& 231·ς ἅμα πατήρ, ἅμα υἱ& 231·ς: 1
 • ἀεὶ γεννᾶται ὁ σωτὴρ ὑπὸ τοῦ πατρός: 1
 • ἀεὶ μὲν προφάσεις: 1
 • ἀειγεννής: 1
 • ἀειπαῖς: 1
 • ἀθεότητος: 1 2
 • ἀθεΐας: 1
 • ἀκαθήκων, ἀποξενίζειν, ἐπακούειν: 1
 • ἀκεραίων: 1
 • ἀκοὰς: 1
 • ἀκοὰς βύει: 1
 • ἀκουσίως: 1
 • ἀλήθεια, λόγος: 1
 • ἀληθῶς: 1 2
 • ἀληθῶς Εὐσέβιε: 1
 • ἀληθῶς, φυσικῶς, κυρίως: 1
 • ἀληθως εὐσέβιε: 1
 • ἀλλ᾽ ἃ: 1
 • ἀλλ᾽ ἐπεδήμησεν ὁ Κύριος ἡμῶν ᾽Ιησοῦς Χριστὸς λυτρούμενος τοὺς αἰχμαλώτους, καὶ ζωοποιῶν τοὺς τεθανατωμένους: 1
 • ἀλλοιούμενος: 1
 • ἀλογίαν: 1
 • ἀλογίας: 1
 • ἀμέριστος ἐν μεμερισμένοις ἡ θεότης: 1
 • ἀνὰ τὰς ἐξόδους: 1
 • ἀνέξοδοι: 1
 • ἀνὴρ ἄθεος: 1
 • ἀνόμοιον: 1
 • ἀνόμοιος: 1 2
 • ἀνόμοιος κατὰ πάντα: 1
 • ἀνόμων: 1
 • ἀναβὰς: 1
 • ἀνακερασθῶμεν: 1
 • ἀνακεφαλαίωσις: 1 2
 • ἀνακτίσαι: 1
 • ἀνακτίσαι τὰ ὅλα, ὑπερ πάντων, παθεῖν: 1
 • ἀναρίθμητον πλῆθος: 1
 • ἀναστάς: 1
 • ἀναφύρει ἑαυτὸν ἡμῖν: 1
 • ἀνεξόδων: 1
 • ἀνεπίμικτοι: 1
 • ἀνεπιμικτοί: 1 2
 • ἀνεργάστου γῆς: 1
 • ἀνθ᾽ ἡμῶν τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδούς: 1
 • ἀνθρώπινον: 1
 • ἀνθρώπους ἀθέους: 1
 • ἀνομοιότης: 1
 • ἀνουσίου, ἀνυποστάτου: 1
 • ἀντὶ πάντων: 1
 • ἀντίδοσις: 1
 • ἀντίψυχον: 1
 • ἀντιμαχόμενοι τῷ σωτῆρι: 1
 • ἀνυπόστατος λόγος: 1
 • ἀπάρτισμα ἀφθαρσίας: 1
 • ἀπέριττον: 1
 • ἀπὸ τῆς νῦν ὑπατείας: 1
 • ἀπό& 207·ῥοια: 1
 • ἀπαράλλακτον: 1 2
 • ἀπαράλλακτον εἰκόνα: 1
 • ἀπαράλλακτος: 1 2
 • ἀπαράλλακτος εἰκὼν κατ᾽ οὐσίαν: 1
 • ἀπαράλλακτος εἴκων: 1
 • ἀπαραλλάκτως ὅμοιος: 1
 • ἀπαραλλακτος εἰκών, ἀπηκριβωμένη ἐμφέρεια: 1
 • ἀπεῤ& 191·ηγμένας: 1
 • ἀπεξενωμένας ἀλλήλων καὶ διεσπασμένας: 1
 • ἀπογράμμων: 1
 • ἀποδείξις: 1
 • ἀποδεικτικῶς οὐκ ἀποφαντικῶς: 1
 • ἀποκρέως: 1
 • ἀπολύτως: 1
 • ἀπολελυμένως: 1 2
 • ἀπομαφοριζόμεναι: 1
 • ἀπορίαι: 1
 • ἀποσυνάγωγος: 1
 • ἀργός: 1
 • ἀρειομανιτῶν: 1
 • ἀρχὴ: 1 2 3
 • ἀρχὴ ὁδῶν εἰς τὰ ἔργα: 1
 • ἀρχὴ ζωῆς,: 1
 • ἀρχὴ τέκνων: 1
 • ἀρχὴ τῆς κτίσεως: 1
 • ἀρχὴν: 1 2
 • ἀρχὴν ὁδῶν·: 1
 • ἀρχή: 1 2
 • ἀρχόμενοι τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς—ἐπισυνάπτοντες—συνάπτοντες ἐξῆς—: 1
 • ἀρχῇ: 1
 • ἀρχιερεσίαν: 1
 • ἀρχικαὶ ὑποστάσεις: 1
 • ἀρχιτεκτόνημα: 1
 • ἀσεβὴς: 1
 • ἀσεβήματα: 1
 • ἀσχηματιστός: 1
 • ἀτελῆ πρότερον, εἶτα τέλειον, ὥσπερ νόμος τῆς ἡμετέρας γενέσεως: 1
 • ἀυὴν: 1
 • ἀφθαρσία: 1 2 3 4
 • ἀφθαρτοὶ διὰ τῆς ἀναστάσεως: 1
 • ἀχώριστα πράγματα δύο· ὁ υἱ& 232·ς τὴν κατὰ πάντα ὁμοιότητα αὐτοῦ ἐκ φύσεως ἀπομαξάμενος· δι᾽ ἐσόπτρου ἀκηλιδώτου καὶ ἐμψύχου θείας εἰκόνος· μεσιτεύουσα φύσις μονογενής· τὰς τῇ ὑποστάσει δύο φύσεις: 1
 • ἀχρόνως γεννηθεὶς καὶ πρὸ αἰ& 240·νων κτισθεὶς καὶ θεμελιωθείς·: 1
 • ἁγίων: 1
 • ἁγνεύοντες: 1
 • ἁμαρτίαν, καὶ οὐ τὴν πρᾶξιν: 1
 • ἁπλῶς: 1
 • ἁπλῶς, οὐκ ἁπλῶς ὡρίσθη, ἀλλ᾽ ἀκριβῶς ἐξητάσθη: 1
 • ἃ θέλουσι πράττει, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ἅπερ ἤθελεν ἤκουσε παρ᾽ αὐτῶν: 1
 • ἃ μὲν ὡς ζητῶν καὶ γυμνάζων ἔργαψε, ταῦτα μὴ ὡς αὐτοῦ φρονοῦντος δεχέσθω τις, ἀλλὰ τῶν πρὸς ἔριν φιλονεικούντων ἐν τῷ ζητεῖν, ἀδεῶς ὁρίζων ἀποφαίνεται, τοῦτο τοῦ φιλοπόνου τὸ φρόνημα ἐστι. ῾ἀλλὰ: 1
 • ἄγγελος, ὑπηρέτης: 1
 • ἄγονος: 1
 • ἄθεοι: 1
 • ἄκαρπος: 1
 • ἄλλη ἐκκλησία: 1
 • ἄλλος ὁ Πατήρ ἄλλος ὁ υἱ& 231·ς: 1
 • ἄλογα κατὰ τοῦ Λόγου τοῦ Πατρός.: 1
 • ἄλογον: 1
 • ἄλογον καὶ ἄσοφον τὸν θεόν: 1
 • ἄλογος: 1
 • ἄλογος, ἄσοφος: 1
 • ἄλυπος ἀνώδυνος ἀμέριμνος ζωή: 1
 • ἄμεσος συνάφεια: 1
 • ἄναρχὸν καὶ ἀειγενές: 1
 • ἄνθρωπον: 1
 • ἄνθρωπον ὅλον: 1
 • ἄνθρωπος: 1 2 3 4 5 6
 • ἄνθρωπος τέλειος: 1
 • ἄνομος: 1
 • ἄνω καὶ κάτω: 1
 • ἄνω καὶ κάτω περιφέροντες: 1
 • ἄρουραι: 1
 • ἄρρητος: 1
 • ἄρτοι: 1
 • ἄρχῃ: 1
 • ἄρχη: 1
 • ἄσκησ*ς: 1
 • ἄτρεπτος καὶ μὴ ἀλλοιούμενος: 1
 • ἄϋλος: 1
 • ἅπερ ἔγραψα τοῖς μοναχοῖς: 1
 • ἅτε τὸν Κύριον ἔνοικον ἔχουσα: 1
 • ἐβδομὰς τῶν πασχῶν: 1
 • ἐγὼ ἀποστέλλω: 1
 • ἐγὼ γὰρ δώσω: 1
 • ἐγώ εἰμι ὁ ὣν: 1
 • ἐγγραφῶς: 1
 • ἐγγραφῶς ἐξετέθη: 1
 • ἐγενήθη: 1 2
 • ἐγεννήθη: 1
 • ἐγκυκλεῖν: 1
 • ἐθεοποίησε: 1
 • ἐκ: 1 2
 • ἐκ βουλήσεως τινός: 1
 • ἐκ βουλῆς: 1
 • ἐκ θελήματος: 1
 • ἐκ θεοῦ: 1
 • ἐκ μεταφορᾶς: 1
 • ἐκ προκοπῆς: 1 2
 • ἐκ τῆς ὁμοιότητος: 1
 • ἐκ τῆς οὐσίας: 1 2 3 4
 • ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς εἶναι, καὶ μὴ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως τὸν υἱον: 1
 • ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, ὁμοούσιαν τῷ Πατρί: 1
 • ἐκ τῆς [ὑποστάσεως ἢ] οὐσίας τοῦ Πατρὸς: 1
 • ἐκ τῶν ἰδίων: 1
 • ἐκ τοῦ θελήματος: 1
 • ἐκ τοῦ θελήματος τοῦ Πατρός: 1
 • ἐκ τοῦ περιτροχάζειν πᾶσαν ἀγυιὰν ἀσέμνως: 1
 • ἐκέλευσαν: 1
 • ἐκείνων: 1
 • ἐκκλησιαστικὸς: 1
 • ἐκπορευτὸν: 1
 • ἐκτὸς κατ᾽ οὐσίαν: 1
 • ἐκτεῖναι τὴν μανίαν: 1 2
 • ἐκυοφορήθη ὑπὸ Μαρίας κατ᾽ οἰκονομίαν: 1
 • ἐλάττωμα: 1
 • ἐλάττων παρὰ τὸν πατέρα ὁ υἱ& 232·ς: 1
 • ἐλεύθερον τὸ φρόνημα: 1
 • ἐμφιλοχωρεῖν: 1
 • ἐμφιλοχωρεῖν τῷ θεῷ καὶ ἐνδιαιτᾶσθαι: 1
 • ἐν: 1 2
 • ἐν ἐμοί: 1
 • ἐν ἑαυτῷ θεοποιήσῃ: 1
 • ἐν ἴσῳ: 1
 • ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπου: 1
 • ἐν ὑποστάσει τριάδα: 1
 • ἐν γυμνασί& 139· ἐξέτασας: 1
 • ἐν μόνῳ τῷ ἑαυτοῦ Πατρὶ ὅλος ὢν κατὰ πάντα: 1
 • ἐν μεμερισμένοις τόποις: 1
 • ἐν σαρκὶ: 1
 • ἐν τῇ ἰδί& 139· εἰκόνι, ἥτις ἐστὶν ὁ λόγος αὐτοῦ: 1
 • ἐν τῷ γίνεσθαι: 1
 • ἐν τῷ λόγῳ ἦν τὸ πνεῦμα: 1
 • ἐν τῷ τοιχί& 251·: 1
 • ἐν τῷ υἱ& 254·: 1
 • ἐν τριταί& 251· διαστήματι: 1
 • ἐν υἱ& 254·: 1
 • ἐνάρετοι: 1
 • ἐνέργεια: 1
 • ἐνέργεια δραστικὴ: 1
 • ἐνέργεια δραστική: 1
 • ἐνέργειαι: 1
 • ἐνανθρωπήσαντα: 1
 • ἐνδιάθετος: 1 2 3
 • ἐνεπομπεύσατε: 1
 • ἐνεργὸς: 1
 • ἐνεργεία: 1
 • ἐνεργεί& 139·: 1
 • ἐνεργεί& 139· γεννητικῇ: 1
 • ἐννοιῶν μᾶλλον δὲ παρανοιῶν: 1
 • ἐνούσιος: 1
 • ἐντέλλεται: 1
 • ἐντὸς ὑμῶν: 1
 • ἐντελλεται: 1
 • ἐντρέπει: 1
 • ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως: 1 2 3 4 5
 • ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας: 1 2 3 4
 • ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως καὶ μὴ ἐκ τοῦ θεοῦ: 1
 • ἐξ ἑτέρας οὐσίας: 1 2
 • ἐξ ἑτέρας τινὸς ὑποστάσεώς τε καὶ οὐσίας: 1
 • ἐξ ὁλοκλήρου γένους: 1
 • ἐξ ὁμιλιας γυναικὸς οὐ σεμνῆς ουδὲ κατὰ νόμον συνελθούσης: 1
 • ἐξ ὑποστάσεως: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • ἐξ ὑποστάσεως ἢ οὐσίας: 1
 • ἐξ αὐτῆς τῆς πατρικῆς: 1
 • ἐξ οὐκ ὄντων: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • ἐξ οὐκ ὄντων ἔχει τὴν ὑπόστασιν: 1
 • ἐξ οὐσίας: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • ἐξ οὐσίας τοῦ πατρός: 1
 • ἐξ οὗ ἔχει τὸ εἶναι: 1
 • ἐξαίρετον: 1
 • ἐξαιρέτου: 1
 • ἐξομολογούμενος ἐν μετανόιᾳ δία τοῦ ἱ& 153·ρεως λαμβάνει τὴν ἄφεσιν χάριτι Χριστοῦ: 1
 • ἐξουσί& 139· ὁμοῦ καὶ οὐσί& 139· πατρὸς μονογενοῦς υἱοῦ: 1
 • ἐπάγγελμα: 1
 • ἐπέκεινα πάσης οὐσίας: 1
 • ἐπέλαμψε: 1
 • ἐπέπληττε: 1
 • ἐπήκουσε γὰρ ἁπλῶς: 1
 • ἐπὶ τὴν αἰτίαν ἀναφερέσθω: 1
 • ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν εἰσὶ πομπεῖαί τινες: 1
 • ἐπίβασις: 1 2
 • ἐπ™κεινα οὐσίας: 1
 • ἐπακούειν: 1
 • ἐπακούουσιν: 1
 • ἐπεὶ μάλισται, ὅτι μάλιστα: 1
 • ἐπετίμησε: 1
 • ἐπιβέβηκεν: 1
 • ἐπιβαίνειν: 1 2
 • ἐπιβαίνων: 1
 • ἐπιβατήριος: 1
 • ἐπιβεβηκέναι: 1
 • ἐπιγέγονε: 1
 • ἐπιγεγονώς: 1
 • ἐπιδημία: 1 2
 • ἐπινοήσαντες: 1
 • ἐπινοήσασαι: 1
 • ἐπινοίαις: 1
 • ἐπιπλήττει: 1
 • ἐπισπείραντος τοῦ διαβόλου: 1
 • ἐπισπείρουσι, ἐπινοοῦσι, γογγύζουσι, καθ᾽ ὑμᾶς, ἄτοπον, λεξείδιον, εἷς τῶν πάντων: 1
 • ἐπισυμβεβηκότα αὐτῶ: 1
 • ἐπιτείχισμα: 1
 • ἐπιτιμᾶ οὐκ ἀτιμάζων ἀλλὰ διορθούμενος: 1
 • ἐπιτιμᾷ: 1
 • ἐπιχείρημα: 1 2
 • ἐπιχειρήματα: 1
 • ἐργαζομένου τοῦ πατρὸς, ἐργάζεσθαι καὶ τὸν υἱ& 231·ν: 1
 • ἐργασίας: 1
 • ἐρωτῶντες ἐμανθάνον: 1
 • ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν: 1
 • ἐταράχθησαν: 1
 • ἑαυτῶν ἀεὶ κατήγοροι: 1
 • ἑαυτοῦ κύριος: 1
 • ἑξυπηρετῶν θελήματι: 1
 • ἑτερογενὴς καὶ ἑτεροούσιος τῶν γενητῶν, καὶ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ἴδιος καὶ ὁμοφυής: 1
 • ἓν θέλημα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ βούλημα, ἐπεὶ καὶ ἡ φύσις μία: 1
 • ἓν μὲν τὸ ἀγέννητον, ὁ παντοκράτωρ θεὸς, ἓν δὲ καὶ τὸ προγεννηθὲν δι᾽ οὖ τὰ πάντα ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν: 1
 • ἓν τὸ ἀγένητον ἢ δύο: 1
 • ἓν τὸ ἀγέννητον ἓν δὲ τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀληθῶς, καὶ οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ γεγονός: 1
 • ἓν τῇ ἰδιότητι καὶ οἰκειότητι τῆς φύσεως, καὶ τῇ ταὐτότητι τῆς μιᾶς θεότητος: 1
 • ἔγραψα δί ὀλίγων: 1
 • ἔθος ἐστὶ τῇ θεί& 139· γραφῇ: 1
 • ἔκθεσις”: 1
 • ἔκτισε: 1
 • ἔμελε γὰρ αὐτοῖς: 1
 • ἔμετοι καὶ ναυτίαὶ ναυτίαι: 1
 • ἔνδοξον: 1
 • ἔννοια: 1
 • ἔνσαρκος παρουσία: 1
 • ἔξω: 1
 • ἔξωθεν: 1
 • ἔργα: 1
 • ἔργον: 1
 • ἔργον πρωτότοκον τοῦ πατρὸς γίνεται. τοῦτον ἴσμεν τοῦ κόσμου τὴν ἀρχήν: 1
 • ἔτι δὲ ἧττον τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον: 1
 • ἔχει: 1
 • ἕνος ὄντος εἴδους θεότητος: 1
 • ἕνωσις: 1
 • ἕνωσις τῆς μοναδικῆς οὐσίας: 1
 • ἕξιν: 1
 • ἕτερα ἀνθ᾽ ἑτέρων: 1
 • ἕτερον ἔχουσα τὸ κατ᾽ οὐσίαν ὑποκείμενον,: 1
 • ἕτερον πρὸς ἕτερον σημαίνετε: 1
 • ἕτερος κατ᾽ οὐσίαν καὶ ὑποκειμένον: 1
 • ἕτερος κατ᾽ οὐσίαν καὶ ὑποκειμένον ὁ υἱ& 232·ς τοῦ πατρός: 1
 • ἕτερος κατ᾽ οὐσίαν τοῦ πατρός: 1
 • ἕτερος παρὰ τὸν πατέρα: 1
 • ἠγάπησεν, ὁρῶν, κ. τ. λ: 1
 • ἠθέλησεν: 1
 • ἠκούσθη: 1
 • ἠφανίζετο: 1
 • ἡ: 1
 • ἡ ἀγεννησία: 1
 • ἡ ἀνθρωπότης: 1
 • ἡ ἄνω ῾Ιερουσαλήμ: 1
 • ἡ ἰδέα ὅπερ λόγον εἰρήκασι: 1
 • ἡ ὑποκειμένη οὐσία ὡς ὕλη, ὕλη: 1
 • ἡ δὲ ἀρχὴ ἀγέννητος: 1
 • ἡ δέ γε ἀναίμακτος θυσία ἐξιλασμός: 1
 • ἡ κτιστικὴ: 1
 • ἡ οὐσία αὕτη τῆς οὐσίας τῆς πατρικῆς ἐστὶ γέννημα: 1
 • ἡ πατρικὴ ὑπόστασις: 1
 • ἡ πατρικὴ θεότης: 1
 • ἡ πατρικὴ υἱοῦ θεότης: 1
 • ἡ τοῦ κατ᾽ εἰκόνα χάρις: 1
 • ἡ τοῦ κρείττονος γνῶσις: 1
 • ἡ φίλαρχος καὶ φιλάργυρος πρόθεσις· χριστεμπορίαν· φρενοβλαβοῦς· ἰδιότροπον· ὁμοστοίχοις συλλαβαῖς· θεηγόρους ἀποστόλους· & 135·ντιδιαστολήν τῆς πατρικῆς μαιεύσεως· μελαγχολικήν· φιλόθεος σαφήνεια ἀνοσιουργίας· φληνάφων μύθων: 1
 • ἡ φυσικὴ γονιμότης: 1
 • ἡγούμενος: 1
 • ἡμεῖς υἱοὶ, οὐκ ὡς ἐκεῖνος φύσει καὶ ἀληθεία: 1
 • ἢ ὑποστάσεως: 1
 • ἤδη πάλαι: 1
 • ἥκω: 1 2
 • ἦν ὅτε οὐκ ἦν: 1 2 3 4
 • ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν: 1
 • ἦν πρὶν γεννηθῇ: 1
 • ἰδέα: 1
 • ἰδέαν ἰδεῶν καὶ ἀρχὴν λεκτέον τὸν πρωτότοκον πάσης κτίσεως: 1
 • ἰδίαν: 1
 • ἰδίους: 1
 • ἰδίου; θεότης: 1
 • ἰδίως: 1
 • ἰδιοποιεῖται: 1
 • ἰδιοποιουμένου: 1
 • ἰδιωμάτων: 1
 • ἱερὰ ἀναγραφὴ: 1
 • ἱερατεῖον: 1
 • ἱερατικοὶ: 1
 • ἱερατικοί: 1
 • ἴδεαι: 1 2
 • ἴδιον: 1 2 3
 • ἴδιον τοῦ Λόγου: 1
 • ἴδιος τοῦ Πατρός: 1
 • ἴδιος υἱ& 232·ς: 1
 • ἴδιος·: 1
 • ἴδοντες καὶ τοὺς παρ᾽ αὐτῶν παθόντας, τοὺς κατηγόρους, τοὺς ἐλέγχους πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντες: 1
 • ἵνα γένητυι θεία: 1
 • ὀλίγοι τινές: 1
 • ὀμοούσιον: 1 2 3
 • ὀνόματα μόνον: 1
 • ὀπίσθια: 1
 • ὀργάνου: 1
 • ὀργανον ἄψυχον: 1
 • ὀρθὴν ἔχον τὴν διάνοιαν: 1
 • ὁ ἀληθῶς ῞Οσιος. κατάσκοποι, οὐ γὰρ ἐπίσκοποι: 1
 • ὁ ἄθεος: 1
 • ὁ ἄνθρωπος: 1
 • ὁ ἄνθρ. τοῦ σωτῆρος: 1
 • ὁ ὄντως θεός: 1
 • ὁ ὢν θεὸς τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος: 1
 • ὁ ὢν θεὸς τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος πεποίηκεν: 1
 • ὁ ὢν τὸν ὄντα: 1
 • ὁ ὢν τὸν μὴ ὄντα: 1
 • ὁ ὢν τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ ὄντος: 1
 • ὁ ὢν τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ ὄντος ἢ τὸν ὄντα: 1
 • ὁ ὤν: 1
 • ὁ Θεός: 1
 • ὁ Κυριακός ἄνθρωπυς: 1
 • ὁ δὲ ᾽Αρ. μεταγράψας δέδωκε τοῖς ἰδίοις: 1
 • ὁ δεύτερος θεός: 1
 • ὁ θεὸς πέπονθεν: 1
 • ὁ θεός: 1
 • ὁ κρείττων, τὸν κρείττονα: 1
 • ὁ κτίσας: 1
 • ὁ κυριακὸς ἄνθρωπος: 1
 • ὁ λόγος ἑαυτὸν γεννᾷ: 1
 • ὁ μόνος λεγόμενος κυρίως υἱ& 232·ς: 1
 • ὁ νοῦς ἁμαρτητικός ἐστι: 1
 • ὁ πάνυ βοώμενος: 1
 • ὁ σωτὴρ ἀεὶ γεννᾶται: 1
 • ὁ τῆς ἀληθείας λόγος ἐλέγχει: 1
 • ὁμώνυμος: 1
 • ὁμοίας οὐσίας: 1
 • ὁμοῦ: 1
 • ὁμογενής: 1
 • ὁμοιότητά πως: 1
 • ὁμοιούσιον: 1 2 3 4
 • ὁμοιούσιον, ἀπαράλλακτος εἴκων: 1
 • ὁμοιούσιος: 1 2 3
 • ὁμοιοπαθοῦς ἡμῖν: 1
 • ὁμοούσιοι: 1
 • ὁμοούσιον: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 • ὁμοούσιον ἢ ταὐτοούσιον: 1
 • ὁμοούσιον ᾽Απαράλλακτον: 1
 • ὁμοούσιον τῷ πατρί: 1
 • ὁμοούσιον, ὁμοιούσιον: 1
 • ὁμοούσιος: 1 2 3 4 5 6 7
 • ὁμο-: 1
 • ὁρισθῇ: 1
 • ὄντα: 1
 • ὄντα γεγέννηκε ἢ οὐκ ὄντα: 1
 • ὄντα πρότερον, γεννηθέντα εἰς υἱ& 231·ν: 1
 • ὄντως: 1
 • ὄντως ἐν ὑμῖν ὁ θεός: 1
 • ὄργανον: 1 2 3 4 5 6 7
 • ὄργανον ἔμψυχον: 1
 • ὄργανον πρὸς τὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν ἔκλαμψιν τῆς θεότητος: 1 2
 • ὅλος ὅλου εἰκών: 1
 • ὅλος Θεός: 1
 • ὅλος θεὸς: 1
 • ὅλος θεός: 1 2
 • ὅλου τοῦ χρίοντος: 1
 • ὅμοιον: 1 2 3 4 5 6 7
 • ὅμοιον κατὰ πάντα: 1 2 3
 • ὅμοιον κατὰ τας γραφάς: 1
 • ὅμοιον κατ᾽ οὐσίαν: 1 2 3
 • ὅμοιος: 1 2 3
 • ὅμοιος κατὰ πάντα: 1 2
 • ὅμοιος κατὰ παντα: 1
 • ὅμοιος κατὰ τὴν οὐσίαν τοῦ πατρός: 1
 • ὅμοιος κατ᾽ οὐσίαν: 1 2 3
 • ὅμοιος τῆς οὐσίας: 1 2
 • ὅμοιου κατὰ πάντα: 1
 • ὅπερ ἐγὼ βούλομαι τούτο κανών: 1
 • ὅπερ ἦν πρὶν γένηται σάρξ: 1
 • ὅσον οὐδέπω: 1 2
 • ὅταν μάλιστα: 1
 • ὅτι ἦν ποτὲ: 1
 • ὅτι ὁ λόγος καὶ ὅτι τὸ πνεῦμα καὶ ἐσταυρώθη καὶ ἐσφάγη καὶ ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη: 1
 • ὐποστάσεις: 1
 • ὑγίοῦς: 1
 • ὑγιαινούσης διδασκαλίας: 1
 • ὑγιαινουσαν: 1
 • ὑγιανούσης: 1
 • ὑγιοῦς διδ: 1
 • ὑμῖν: 1
 • ὑμῶν: 1
 • ὑπὲρ αὐτοῦ: 1
 • ὑπόθεσις: 1 2
 • ὑπόστασιν, ἣν αὐτοὶ οἱ αἱρετικοὶ οὐσίαν προσαγορεύουσι: 1
 • ὑπόστασις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
 • ὑπόστασις τοῦ λόγου: 1
 • ὑπό, μόνον: 1
 • ὑπ᾽ ὄψει πάντων: 1
 • ὑπακούειν: 1
 • ὑπακούων: 1
 • ὑπεκρίναντο: 1
 • ὑπερ: 1
 • ὑπεράυλον: 1
 • ὑπερά& 203·λον: 1
 • ὑπερέκεινα πάσης οὐσίας: 1
 • ὑπεραὺλως: 1
 • ὑπεροχὴ: 1
 • ὑπερφυές: 1
 • ὑπηρέτης: 1
 • ὑπηρετῶν: 1
 • ὑπηρετῶν τῇ βουλῇ: 1
 • ὑπηρετοῦντα: 1
 • ὑποῦργος: 1
 • ὑποδέκτην: 1
 • ὑποκρίτης: 1
 • ὑποπιάζω: 1
 • ὑποστάσει: 1 2
 • ὑποστάσεις: 1 2
 • ὑποστάσεως: 1 2
 • ὑποστήματι: 1
 • ὑποταγή: 1
 • ὑπουργὸν τελειότατον: 1
 • ὕλη: 1
 • ὕπαρξις: 1
 • ὠνομάσθη: 1
 • ὡμοιώθη κατὰ πάντα: 1
 • ὡς ἀνθρώπους ἀθέους: 1
 • ὡς ἂν τοὺς ἀπείρους ταῖς πλατωνικαῖς καλλιφωνίαι περιβομβήσειεν: 1
 • ὡς ἐθέλησεν, ἅπερ ἐθέλησαν, ὅταν θέλωσιν, οὒς ἐθέλησαν: 1
 • ὡς ἐπὶ σώματος ἕνος: 1
 • ὡς ἠθέλησαν: 1 2
 • ὡς ἠθέλησεν: 1 2 3
 • ὡς ἡ σοφία τοῦ σοφοῦ υἱ& 232·ς, οὐσία οὐσίας: 1
 • ὡς αὐτοὶ θέλουσι: 1
 • ὡς αὐτοὶ θέλουσι᾽: 1
 • ὡς δὲ ἐζητεῖτο τῆς πίστεως ὁ τρόπος: 1
 • ὡς δεσπότης ἐπιτιμᾷ: 1
 • ὡς διὰ χειρός: 1
 • ὡς οἷ& 231·ν τε ἦν: 1
 • ὡς τοὺς γίγαντας: 1
 • ὥρα: 1 2
 • ὥσπερ ἐξ ἁλύσεω: 1
 • ὥσπερ κανόνι χρησάμενοι προσέχωμεν τῇ ἀνάγνωσει τῆς θεοπνεύστου γραφὴς: 1
 • ὦν μία ἐνέργεια, τούτων καὶ οὐσία μία: 1
 • ὧν ἂν ἐθέλοι: 1
 • ᾗ λόγος ἐστι: 1
 • ᾽Αὐτοί: 1
 • ᾽Αῤ& 191·αβών: 1
 • ᾽Αλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς: 1
 • ᾽Ανόμοιον: 1
 • ᾽Ανόμοιος κατ᾽ οὐσίαν: 1
 • ᾽Αρὲς ἄρειε: 1
 • ᾽Αρειομανῖται: 1 2
 • ᾽Αρχαί: 1
 • ᾽Εν τῇ παλαιᾷ: 1
 • ᾽Επικτητόν τινα: 1
 • ᾽Ονήσιμον, τόν ποτέ σοι ἄχρηστον, νυνὶ δὲ εὔχρηστον: 1
 • ῎Αλογος: 1
 • ῎Ανθρωπος: 1 2 3
 • ῎Ατρεπτος: 1
 • ῎Εχων οὖν ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ λόγον ἐνδιάθετον ἐν τοῖς ἰδίοις σπλάγχνοις, ἐγέννησεν αὐτὸν μετὰ τῆς ἑαυτοῦ σοφίας ἐξερευξάμενος πρὸ τῶν ὅλων…ὁπότε δὲ ἠθέλησεν ὁ θεὸς ποιῆσαι ὅσα ἐβουλεύσατο, τοῦτον τὸν λόγον ἐγέννησε προφορικὸν, πρωτότοκον πάσης κτίσεως: 1
 • ῥύπον: 1
 • ῥύσιν: 1
 • ῥῆμα: 1 2
 • ῥαντιζόμενον: 1
 • ῥευστὴ: 1
 • ῥημάτια.: 1
 • ῥυπώσῃ: 1
 • ῾Ερμείαν λούοντα τοὺς ἀνεξόδους: 1
 • ῾Ερμηνεία: 1
 • ῾Ιερός: 1
 • ῾Ο Πατὴρ ἐν τῷ ῾Υιῷ τῶν πάντων τὴν πρόνοιαν ποιεῖται: 1
 • ῾Ο λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος: 1
 • ῾Ομοιούσιος: 1
 • ῾Ομοούσιον: 1
 • ῾Υπ: 1
 • ῾τὸ κατ᾽ εἰκόνα᾽: 1
 • Αὐγούστου τοῦ αἰωνίου: 1
 • Αρχιεπίσκοπος: 1
 • Βαλλέσθωσαν παρὰ πάντων: 1
 • Διατομῖται: 1
 • Διδαχὴ τῶν ιβ' ἀποστόλων: 1
 • Εἴτε οὖν φιλοσοφητέον εἴτε μὴ φιλοσοφητέον, φιλοσοφητέον: 1
 • Εἶπον, καὶ: 1
 • Ζεφυρῖνον ἄνδρα ἰδιώτην καὶ ἄπειρον τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὅρων: 1
 • Θεέ: 1
 • Θεός: 1
 • Κύριον: 1
 • Κύριον ᾽Ιησοῦν: 1
 • Λόγοι: 1
 • Λόγος: 1 2 3 4
 • Λόγος ἀπὸ σιγῆς προελθών: 1
 • Μίαν φύσιν τοῦ Λόγου σέσαρκωμένην: 1
 • Μόνως: 1
 • Μετὰ δὲ ταῦτα, οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον: 1
 • Μονάς: 1 2 3
 • Μονὴ: 1
 • Ομοούσιον: 1
 • Ομοούσιος τῷ Πατρί, ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός: 1
 • Ορ: 1
 • Παρθενών: 1
 • Περὶ ἀγαλμάτων: 1
 • Στῦλοι: 1
 • Συγκαταβῆναι: 1
 • Σχολαστικός: 1
 • Τάνις: 1
 • Τέλειος: 1
 • Τῶν δὲ γινομένων ἀρχηγὸν καὶ σύμβουλον καὶ ἐργατὴν ἐγέννα λόγον, ὃν λόγον ἔχων ἐν ἑαυτῶ ἀ& 231·ρατόν τε ὄντα τῷ κτιζομένῳ, κόσμῳ, ὁρατὸν ποιεῖ· προτέραν φωνὴν φθεγγόμενος, καὶ φῶς ἐκ φωτὸς γεννῶν, προῆκεν τῇ κτίσει κύριον: 1
 • Τριὰς: 1
 • Τριὰς δέ ἐστιν οὐχ ἕως ὀνομάτος μόνον…ἀλλὰ ἀληθεί& 139· καὶ ὑπάρξει τριάς…εἰπάτωσαν πάλιν…τριάς ἐστιν ἢ δυάς: 1
 • Τριάς: 1
 • Τριβέρων: 1
 • Τροπικοί: 1
 • Χαρακτήρ: 1
 • Χριστός: 1
 • Χριστοφόρος: 1
 • α: 1 2 3
 • αἰτία τῆς θεότητος: 1
 • αἰωνότοκε: 1
 • αἰ& 240·νιος: 1 2
 • αἱ μὲν γὰρ κατὰ νόμον: 1
 • αἴνιγμα: 1
 • αἴων: 1
 • αὐτὸν ἀντὶ σπορᾶς συλλαβοῦσα τὸν λόγον, κεκύηκε: 1
 • αὐτὸς: 1
 • αὐτὸς τοῦ πατρὸς θέλημα: 1
 • αὐτόθεος: 1
 • αὐτόθεος, αὐτοαγαθός, ἀληθινὸς θεός: 1
 • αὐτόν: 1
 • αὐτός τε καί: 1
 • αὐτῶν: 1
 • αὐτοῦ: 1
 • αὐτοζωὴν καὶ αὐτοάγαθον: 1
 • αὐτοζωή: 1
 • αὐτοκατάκριτος: 1
 • αὐτοπροσωπῶς: 1
 • αὐτοσοφία: 1
 • ακάριε: 1
 • β: 1 2 3 4
 • βάλλεται: 1
 • βῆλον: 1
 • βελτιώσει πράξεως: 1
 • βελτιοῦσθαι: 1
 • βετερᾶνος: 1
 • βλέποντες: 1
 • βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν: 1
 • βλαπτόμενος: 1
 • βούλησιν: 1
 • βούλησις: 1
 • βούληται: 1
 • βουλὴ: 1
 • βουλή: 1
 • βουλήν: 1
 • βουληθείς: 1
 • γ: 1 2 3 4
 • γένεσθαι: 1
 • γένεσις: 1
 • γένητα: 1
 • γένητος: 1 2
 • γέννημα: 1
 • γέννημα, ἀλλ᾽ οὐκ ὡς ἓν τῶν γεννημάτων: 1
 • γέννησις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • γέννητος: 1 2
 • γένος: 1
 • γίγαντας θεομαχοῦντας: 1
 • γίγας: 1
 • γίνεσθαι: 1
 • γίνεται: 1
 • γεγεννῆσθαι: 1
 • γεγονέναι: 1 2
 • γενέσθαι: 1
 • γενόμενον: 1
 • γενόμενος: 1
 • γενητὰ: 1
 • γενητά: 1 2
 • γενητὸν: 1
 • γενητὸς: 1
 • γενητόν: 1
 • γενητός: 1 2 3
 • γενητῆς: 1
 • γενητῆς οὐσίας: 1
 • γενητῶν: 1
 • γεννήθεντα: 1
 • γεννᾶσθαι: 1
 • γεννηθέντα: 1 2
 • γεννηθέντα ἢ ποιηθέντα: 1 2
 • γεννησις: 1
 • γεννητά: 1 2
 • γεννητή: 1
 • γεννητὸν: 1
 • γεννητὸς: 1
 • γεννητός: 1
 • γεννητικὸς: 1
 • γνήσιος: 1
 • γνῶσις: 1 2 3 4
 • γοραῖον: 1
 • γπόστασις: 1
 • γράμμα: 1
 • γ. οὐ ποιηθέντα: 1
 • δὲ ὡς: 1
 • δέσποτα: 1
 • δίθεοι ἔστε: 1
 • δύναμιν δὲ μίαν: 1
 • δύναμις: 1 2 3
 • δύναμις κυρίου: 1
 • δύναμις λόγος: 1
 • δύο ἀχώριστα πράγματα: 1
 • δύο τῇ ὑποστάσει πράγματα ἓν δὲ τῇ ὁμονοί& 139· καὶ τῇ ταύτότητι τοῦ βουλήματος: 1
 • δῆλον ἂν εἴη: 1 2
 • δῶρον τοῦ θεοῦ τὸ πνεῦμα: 1
 • δαίμονες: 1
 • δεξιόν: 1
 • δεσποτὴν: 1
 • δεσποτὴς: 1
 • δευτέρα οὐσία: 1
 • δευτεραίου: 1
 • δευτερεύων θεός: 1
 • δεχέσθω τις: 1
 • δημιούργημα: 1
 • δημιουργὸς: 1
 • διὰ: 1 2
 • διὰ πάθους: 1
 • διὰ τὰ πολλὰ γίνεται πολλά: 1
 • διὰ τούτου: 1 2
 • διάβολος: 1
 • διάθεσις: 1
 • διάνοιαν: 1
 • διάνοιαν, ἐπίνοιαν: 1
 • διόρθωσις: 1
 • δι᾽ ἐντυχίας γυναικαρίων ἀτακτων ἃ ἠπάτησαν: 1
 • δι᾽ ἑτέρου τινος: 1
 • διαίρουσιν: 1
 • διαῤ& 191·αγῶσιν: 1
 • διαῤ& 191·ηγύωσιν ἑαυτούς: 1
 • διαῤ& 191·ηγνύωνται: 1 2
 • διαῤ& 191·ηγνύωσιν ἑαυτούς·: 1
 • διαβάλλων: 1
 • διαβέβλημαι: 1
 • διαβολικήν: 1
 • διαβολικοί: 1
 • διαθέσει: 1
 • διαλελυμένως: 1
 • διαμείνῃ: 1
 • διαμείνωμεν: 1
 • διαμείνωσιν: 1
 • διανοίας: 1
 • διανοί& 139·: 1
 • διατάξεις: 1 2 3
 • διαταγῇ: 1
 • διγάμοις: 1
 • διγαμία: 1
 • διγυναίοις: 1
 • διδάσκοντος περὶ τοῦ πατρός: 1
 • διδαχαὶ: 1
 • διεβλήθην: 1
 • διελεῖν: 1
 • διεφθαρμένη: 1
 • δτε οὐκ ἦν· & 234·τι πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν· & 234·τι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο: 1
 • δυνάμει καὶ βουλῇ αὐτοῦ: 1
 • δυνάμει τε καὶ ἐνεργεί& 139· πατήρ: 1
 • δυνάμεων: 1
 • δυναμει: 1
 • δυναστεία: 1
 • δωροδόκοι: 1
 • εἰ ἄγονος καὶ ἀνενέργητος: 1
 • εἰ δὲ θεὸς ὁ υἱ& 232·ς, οὐκ ἐπεὶ υἱ& 231·ς· ὁμοίως καὶ ὁ πατὴρ, οὐκ ἐπεὶ πατὴρ, θεός· ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐσία τοιάδε, εἷς ἐστὶ πατὴρ καὶ ὁ υἱ& 232·ς θεός: 1
 • εἰδώλων ἀθεότητα: 1
 • εἰκών: 1 2
 • εἰκών ἐστι χρόνος τῷ ἀγεννάτῳ χρόνῳ, ὃν αἰωνα ποταγορεύομες: 1
 • εἰς ἀρχὴν ἀναφέρεται: 1
 • εἰς ἄπειρον: 1 2
 • εἰς τὰ ἔργα: 1
 • εἰς τὸ εἶναι: 1
 • εἴ τινες καὶ ἄλλοι: 1
 • εἴ τις χωρὶς γνώμης: 1
 • εἴδους: 1
 • εἴκων, σφραγίς, βουλή, ἐνέργεια: 1
 • εἴς τι χώριον ἐκρύπτετο: 1
 • εἴτε ἀρχὴν εἴτε ἀρχάς: 1
 • εἶδος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 • εἶδος·: 1
 • εἶναι: 1
 • εἷς τῶν ἀσκηῶν: 1
 • εὐαγγελικὸς ὅρος: 1
 • εὐγενοῦς: 1
 • εὐσέβεια: 1
 • εὐσέβεια, ἀσέβεια: 1 2
 • εὐσέβεια, ἀσεβοῦντες: 1
 • εὐσεβείας: 1
 • εὑρίσκει: 1
 • εωτέρα: 1
 • ζῶν ὄργανον: 1
 • ζῶν καὶ ὑφεστὼς καὶ τοῦ πατρὸς ὑπάρχων ἔκτος.: 1
 • ζῶν λόγος: 1
 • ζῶον ἐπιστήμης δεκτικόν: 1
 • ζῶσα ἐνέργεια: 1
 • ζῶσα ἴσχυς: 1
 • ζῶσα βουλή: 1 2
 • ζῶσα δύναμις: 1
 • ζῶσα εἴκων: 1
 • ζῶσα σοφία: 1
 • ζητεῖν: 1
 • ζωὴ: 1 2
 • ζωὴν ἰδίαν ἔχων: 1
 • θάνατος: 1
 • θέα νεωτέρα: 1
 • θέλημα: 1 2
 • θέλησις: 1
 • θύος: 1
 • θαῤ& 191·οῦντες: 1
 • θεάνθρωπος: 1
 • θεία: 1
 • θεὸν κατὰ φύσιν τέλειον καὶ ἀληθῆ: 1
 • θεὸν τὸν: 1
 • θεὸς ἐν σαρκὶ: 1
 • θεὸς διφυής: 1
 • θεόν: 1
 • θεόπνευστα: 1
 • θεός: 1 2
 • θεότης: 1
 • θεότητος: 1
 • θεανδρικὴ ἐνέργεια: 1
 • θελήματι καὶ βουλῇ ὑπέστη: 1
 • θελήματι προπηδᾷ ὁ λόγος: 1
 • θελήσει: 1 2
 • θελήσει γεννηθὲν: 1
 • θεληγής ἐστι: 1
 • θελημα οὐσιῶδες: 1
 • θεοὶ: 1
 • θεοὶ κατὰ χάριν: 1
 • θεοί: 1 2
 • θεούμεθα: 1
 • θεοῦ ἦν σῶμα: 1
 • θεοῦ δῶρον: 1
 • θεοῦσθαι: 1
 • θεογονία: 1
 • θεολογῶν: 1
 • θεολογεῖν: 1
 • θεολογούμενος: 1
 • θεομάχοι: 1 2 3 4
 • θεομάχος: 1
 • θεομάχος γλῶσσα: 1
 • θεομαχεῖν: 1
 • θεομαχεῖν, θεομάχοι: 1
 • θεοποιεῖσθαι: 1
 • θεοποιηθῶμεν: 1
 • θεοστυγεῖς: 1 2 3
 • θεοτόκον: 1
 • θεοτόκος: 1 2 3 4 5 6
 • θεοτόκου: 1 2 3
 • θεοφορούμεθα: 1
 • θεοφορουμένους: 1
 • θεραπεύειν: 1
 • θεωθὲν ὅλον: 1
 • θεωρία τῶν θείων: 1
 • θνητοί: 1
 • θρυλληταὶ φωναὶ, λέξεις, ἔπη, ῥητὰ: 1
 • θρυλλοῦντες: 1
 • θυσία: 1
 • θ. ἐν σωματι: 1
 • κάθαρσις προεόρτιος: 1
 • κάλυμμα: 1
 • κέρδος τῆς φιλοχρηματίας: 1
 • κόπτουσιν ἑαυτούς: 1
 • κύριος: 1 2
 • καὶ ἐβουλόμην μὲν σιωπῇ….ἐπειδὴ δὲ….ἀνάγκην ἔσχον: 1
 • καὶ διαῤ& 191·αγοῖεν: 1
 • καὶ μάλιστα: 1
 • καὶ μὴ ἐκ τοῦ θεοῦ: 1
 • καὶ τὰ: 1
 • καὶ τὸ σῶμα: 1
 • καίρος: 1
 • καθ᾽ ἑαυτὸν οὐσιωμένος: 1
 • καθολικός: 1
 • καινοί: 1
 • κακόνοιαν: 1
 • καλῶς ἀναγινώσκειν: 1
 • κανὼν: 1
 • κανών: 1
 • καναλί& 251· ἤτοι παρόδῳ: 1
 • καρπογόνον: 1
 • καρπογόνος: 1
 • καρπογόνος ἡ οὐσία: 1
 • κατὰ βούλησιν: 1
 • κατὰ γνώμην καὶ προαίρεσιν: 1
 • κατὰ γνώμην καὶ προαίρεσιν βουληθεὶς ὁ θεός· ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς βουλῆς καὶ δυνάμεως: 1
 • κατὰ κατάληψιν: 1
 • κατὰ μίμησιν: 1
 • κατὰ πάντα: 1
 • κατὰ πάντα ὅμοιον: 1
 • κατὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι: 1
 • κατὰ τὴν αὐτοῦ μίμησιν: 1
 • κατὰ τὴν δύναμιν: 1
 • κατὰ τὴν προτέραν γένεσιν ἐν τῷ ᾽Αδάμ: 1
 • κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ εἰκόνα: 1
 • κατὰ τὸ βούλημα: 1 2 3
 • κατὰ τῆς εἰδ·: 1
 • κατὰ τοὺς μυθευομένους γίγαντας: 1
 • κατὰ τοῦ πύρος: 1
 • κατὰ τοῦ πυρός κατὰ: 1
 • κατὰ φύσιν: 1
 • κατὰ χάριν: 1
 • κατά τι θεωρούμενον: 1
 • κατάληψις: 1 2
 • κατάλυσις: 1
 • κατ᾽ ἐπίνοιαν: 1 2 3 4
 • κατ᾽ αὐτοῦ τῆς ἀμπέλου τὴν φυλακὴν παρὰ τοῦ σωτῆρος ἐπιτετραμμένου τὴν μανίαν ἐξέτεινε, λέγομεν δὴ τῆς σῆς ὁσιότητος: 1
 • κατ᾽ εἰκόνα χάρις: 1
 • κατ᾽ εὐδοκίαν: 1
 • κατ᾽ οἰκονομίαν: 1 2 3
 • κατ᾽ οὐσίαν: 1 2
 • κατ᾽ οὐσίαν ἀπαράλλακτος εἰκὼν: 1
 • κατ᾽ οὐσίαν ἐστὶ θεὸς: 1
 • κατ᾽ οὐσίαν ὅμοιος: 1
 • κατ᾽ οὐσίαν υἱ& 232·ν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρός,: 1
 • καταβολὴ κόσμου: 1
 • καταπέτασμα: 1
 • κατασκόπου, οὐκ ἐπίσκοπος: 1
 • καταχρῶνται: 1
 • καταχρηστικῶς: 1 2 3
 • κελεύοντος: 1
 • κελεύων: 1
 • κενωθῆναι τοῦ εἶναι ἀεί: 1
 • κεφάλαιον: 1
 • κεφάλαιον τῆς πίστεως: 1
 • κεχρεωστημένην: 1
 • κηδεμονίας: 1
 • κινήσει: 1
 • κοινόν: 1
 • κοινωνία φωτί: 1
 • κρατήσει τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως: 1
 • κρατῆσαι τοῦ θείου: 1
 • κραταιὰ χεὶρ τοῦ πατρός: 1
 • κρατούσῃ: 1
 • κρατούσῃ πίστει: 1
 • κτίζειν, ποιεῖν, δημιουργεῖν: 1
 • κτίσις: 1
 • κτίσμα: 1
 • κτίσμα ὁ υἱ& 231·ς: 1
 • κτίσματα: 1
 • κτιστὸν καὶ θεμελιωτὸν καὶ γεννητόν: 1
 • κυλιόμενοι: 1
 • κυρίως: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • κυρίως καὶ πρώτως: 1
 • κυρίως λόγος: 1
 • κυρίως υἱ& 231·ς: 1
 • κυριώνυμος: 1
 • κυριώτατον: 1
 • κυριακὴ: 1 2
 • κυριακὸν δεῖπνον: 1
 • κυριακὸς ἄνθρωπος: 1 2
 • κυριολογεῖν: 1 2
 • λέγει: 1
 • λόγοι: 1 2 3 4
 • λόγος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • λόγος ἀπὸ σιγῆς προελθών: 1
 • λόγος ἀρχιερεὺς: 1
 • λόγος ἐν σ.: 1
 • λόγος ἐν τῷ θεῷ ἀτελὴς, γεννηθεὶς τέλειος: 1
 • λόγος ἐν τῷ πνεύματι ἔπλαττε τὸ σῶμα: 1
 • λόγος ἐνδιάθετος: 1 2
 • λόγος γνώσεως: 1
 • λόγος πρῶτος: 1
 • λόγος προφορικὸς: 1
 • λόγος προφορικός: 1
 • λόγος σοφίας: 1
 • λόγος σπερματικός: 1
 • λόγος φυσικός: 1
 • λόγωσις: 1
 • λύτρον καθάρσιον: 1
 • λύτρον πάντων: 1
 • λαύρα: 1
 • λαυβάνοντες παρ᾽ αὐτῶν τὸ λῆμμα: 1
 • λεξείδια: 1
 • λληνικὴ χρῆσις: 1
 • λούοντα: 1
 • λογίσασθαί τινα βούλησιν: 1
 • λογικά: 1
 • λογικὸς ὢν: 1
 • λογικοί: 1
 • λογιστῇ: 1
 • λογοθεταὶ: 1
 • λογομαχεῖν μελετήσαντες, καὶ λοιπὸν πνευματομαχοῦντες, ἔσονται μετ᾽ ὀλίγον νεκροὶ τῇ ἀλογί& 139·: 1
 • λογωθείσης τῆς σαρκὄς: 1
 • λογωθείσης τῆς σαρκός: 1
 • λοιπόν: 1
 • λ. ἐν σώμ: 1
 • μάγιστρος: 1
 • μάγιστρος ἐκεῖ: 1
 • μάθημα: 1
 • μέμφεται: 1
 • μὴ φαντασί& 139· ἀλλ᾽ ἀληθῶς: 1
 • μή: 1
 • μήτε τὴν ὡρισμένην παρὰ τῆς Προνοίας κρίσιν προλαμβάνειν: 1
 • μίαν τὴν θεότητα καὶ τὸ ἴδιον τῆς οὐσίας τοῦ πατρός: 1
 • μόνος ἐκ μόνου: 1
 • μόνος ἐν μόνῳ: 1
 • μόνος ὑπὸ μόνου: 1
 • μόνος γεννηθεὶς: 1
 • μόνος γεννητὸς ἐν τοῖς γενητοῖς: 1
 • μόνος μόνον: 1
 • μόνος παρά: 1
 • μόνως οὐχ ὡς τὰ σώματα: 1
 • μόνως,: 1
 • μῆνας πέντε: 1
 • μαθὼν ἐδίδαξε: 1
 • μαθὼν ἐδίδασκεν: 1
 • μαθὼν ἐδιδάσκεν: 1
 • μακρὰν ἀπέφυγον: 1
 • μανικώτερον: 1
 • μαντευόμενος καὶ προγιγνώσκων: 1
 • μαρτ: 1
 • μαφόριον: 1
 • μεγάλη: 1
 • μεινεν: 1
 • μεμ: 1
 • μεμερισμέναι: 1
 • μεμερισμέναι ὑποστάσεις: 1
 • μεμερισμένας: 1
 • μεσιτεύουσα φύσις μονογενής: 1 2 3
 • μετὰ θαλλῶν; φαλλῶν: 1
 • μετὰ παρατηρήσεως: 1
 • μετέχειν: 1
 • μετέχεσθαι: 1
 • μετ᾽ εὐσεβείας: 1
 • μεταξὺ τῆς τοῦ ἀγεν[ν]ήτου καὶ τῆς τῶν γενητῶν φύσεως: 1
 • μετουσίας, ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς, ἐπ᾽ αὐτὸν προχεομένης πληρούμενον: 1
 • μετοχή: 1
 • μηδ᾽ ἄλλοτε ἄλλην κ.τ.λ: 1
 • μοῦνος ἐ& 241·ν ἀγαπητός: 1
 • μονὰς: 1
 • μονὴ: 1
 • μονή: 1 2
 • μονήν: 1
 • μονότης: 1
 • μοναὶ: 1 2
 • μοναστήριον: 1
 • μοναχοί: 1
 • μονο: 1
 • μονογενὲς: 1
 • μονογενὴς: 1 2 3 4
 • μονογενὴς Θεός: 1
 • μονογενὴς θεός: 1
 • μονογενὴς πρωτεύων ἐν τῇ κτίσει: 1
 • μονογενής: 1
 • μονογενῆ: 1
 • μονοούσιον καὶ οὐχ ὁμοούσιον: 1
 • μονοούσιος: 1
 • μοούσιον: 1
 • μορφὴ: 1
 • μυστικωτέρα χειροτονία: 1
 • ν: 1 2
 • νέα ῎Ισις ἐχρήματιζε: 1
 • νόθοις ὥσπερ ὀνόμασι: 1
 • νόμῳ φύσεως: 1
 • νῦν γενομένων: 1
 • νῦν δὲ καὶ διαβάλλειν τοὺς πατέρας τετολμήκασι: 1
 • νεύματα: 1
 • νεώτερον: 1
 • νεῦμα: 1
 • νεανίσκος, ῾Ο δὲ ᾽Ιησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ, ἠγάπησεν αὐτόν: 1
 • νεανιεύησθε: 1
 • νν: 1
 • νοεῖ: 1
 • νομιζομένῃ: 1
 • νυκτομαχίας τε οὐδὲν ἀπεῖχε τὰ γινόμενα: 1
 • ξένας ἀλλήλων παντάπασι κεχωρισμένας: 1
 • ξένον κατ᾽ οὐσίαν κ.τ.λ: 1
 • ξένος τοῦ υἱοῦ κατ᾽ οὐσίαν ὁ Πατὴρ ὅτι ἄναρχος: 1
 • ξητῶν καὶ γυμνάζων: 1
 • ξυνωρίς: 1 2
 • οἰκείωσις φύσεως: 1
 • οἰκείωται: 1
 • οἰκειώσεως: 1
 • οἰκονομία: 1 2 3
 • οἰκονομίαν: 1
 • οἰκονομικῶς: 1 2
 • οἱ ἐν τῷ καναλί& 251· τῆς ᾽Ιταλίας: 1
 • οἱ δόλιοι: 1
 • οἱ νῦν: 1
 • οἱ περὶ Εὐσέβιον: 1
 • οἱ πλεῖστοι: 1
 • οἱ χριστόμαχοι: 1
 • οἷς ἂν ἐθέλωσι: 1
 • οὐ κατὰ μετουσίαν ἀλλὰ κατ᾽ οὐσίαν θεός: 1
 • οὐ τρεῖς ὑποστάσεις μεμερισμένας: 1
 • οὐδὲ κατὰ μετουσίαν αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὅλον ἴδιον αὐτοῦ γέννημα: 1
 • οὐδὲν ἐβλάπτετο: 1
 • οὐδὲν ἕτερον ἢ τὴν οὐσίαν τοῦ ὄντος: 1
 • οὐδὲν γὰρ ὄνομα ἐπὶ θεοῦ κυριολογεῖσθαι δυνατὸν: 1
 • οὐδ᾽ ἐκ πολλῶν εἷς: 1
 • οὐδ᾽ ὁ υἱ& 231·ς, εἰ μὴ ὁ πατήρ: 1
 • οὐδ᾽ ὁ υἱ& 232·ς ἢ ὡς ὅτι ὁ πατήρ: 1
 • οὐκ ἀεὶ ἦν ὁ θεὸς πατήρ, οὐκ ἀεὶ ἦν ὁ ὑιός: 1
 • οὐκ ἀεὶ πατήρ: 1
 • οὐκ ἄλλου, ἀλλὰ τοῦ κυρίου·: 1
 • οὐκ ἐδούλον τὸν λόγον·: 1
 • οὐκ ἐν διαιρέσεῖ προσώπων: 1
 • οὐκ ἐπέπληξεν: 1
 • οὐκ ἑτέρου τινός: 1
 • οὐκ ἦν πρὶν: 1 2
 • οὐκ ἦν πρὶν γένηται: 1
 • οὐκ ἦν πρὶν γεννήθῃ: 1 2 3
 • οὐκ ἦν πρὶν γεννήθῃ, ἀλλ᾽ ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν κ.τ.λ: 1
 • οὐκ ἦν πρὶν γεννηθῆναι: 1 2 3 4 5
 • οὐκ ἦν πρὶν γεννηθῇ: 1
 • οὐκ ἦν πρίν γεννηθῆναι: 1
 • οὐκ ὀκνεῖ θεόν: 1
 • οὐκ εἶχον τὸ πιστόν, καθ᾽ ἡμέραν παρερχόμεναι· & 211· δὲ τοῦ Σωτῆρος θυσία ἅπαξ γενομένη τετελείωκε τὸ πᾶν: 1
 • οὐσία: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
 • οὐσία ἐξ οὐσίας: 1
 • οὐσία τοῦ λόγου: 1
 • οὐσίαι: 1 2 3
 • οὐσίαι, ὅμοιαι: 1
 • οὐσίαν· οὐσία τοῦ λόγου or τοῦ υἱοῦ: 1
 • οὐσίας: 1 2 3
 • οὐσίας ἀπαράλλακτον εἰκόνα: 1
 • οὐσιωδὴς σοφία: 1
 • οὐχ ἁπλῶς ἀ& 188·διος: 1
 • οὐχὶ ἐπίνοια, παράνοια δὲ μᾶλλον: 1
 • οὑσία: 1
 • οὓς ἤθελον: 1
 • οὔτε τὸν Θεὸν φοβηβεὶς ὁ ἄθεος, οὔτε τοῦ πατρὸς τὴν διάθεσιν αἰδεσθεὶς ὁ ἀνόσιος, οὔτε τὸ γῆρας αἰσχυνθεὶς ὁ ἄστοργος: 1
 • οὔτε τὸν θεὸν φοβηθεὶς ὁ ἄθεος: 1
 • οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις διατάσσομαι: 1
 • οὕτως καὶ ὁ: 1
 • οὗτος τὴν ἐν Νικαί& 139· πίοτιν ἐξέθετο: 1
 • πάθη: 1
 • πάθος Χριστοῦ τοῦ θεοῦ μου: 1
 • πάλιν: 1
 • πάντα γινώσκειν ἐπαγγελλόμενος: 1
 • πάντα δοκιμάζετε: 1
 • πάντα τάξει καὶ προνοί& 139· κινούμενα: 1
 • πάπας: 1
 • πάρεργον: 1
 • πάρεστιν ἀ& 204·λως τοῖς ἐνύλοις τὰ ἄ& 203·λα: 1
 • πέμψας: 1 2
 • πέπαυται: 1
 • πέρυσιν: 1
 • πίστις: 1 2 3 4 5
 • πόλις περιοχῆς: 1
 • πύκτια: 1 2
 • πᾶσα γὰρ ἡ ῞Ελλας ἐσιδηροφόρει,: 1
 • πῦρ ὥσπερ νοητόν, τὴν τοῦ ἁγίου Πνεύματος μέθεξιν ἐμβαλών: 1
 • πῶς δύναται τὸ κτιζόμενον κτίζειν; ἢ πῶς ὁ κτίζων κτίζεται: 1
 • παύγασμα: 1
 • παῦλα: 1
 • παθῶν: 1
 • παλατῖνοι: 1
 • πανάρετος: 1
 • πανευδαίμων πατρίς: 1
 • παντελῶς: 1
 • παρὰ μόνου: 1
 • παρὰ τὴν ἀλήθειαν: 1
 • παρὰ τοῦ πατρὸς: 1
 • παρά: 1
 • παράδοσις: 1 2
 • παράδοσις ἄγραφος: 1
 • παράνομοι: 1
 • παράνομος: 1
 • παρέλαβον: 1
 • παρ᾽ ἐαυτοῦ: 1
 • παρανομίαν: 1
 • παραπέτασμα: 1 2
 • παραπεπετασμένην: 1
 • παρασκευὴ: 1
 • παρατηρήσεως: 1
 • παρουσία: 1
 • παρρησιαζόμεθα: 1
 • πατὴρ τοῦ κατὰ φύσιν υἱοῦ: 1
 • πατρικὴ θεότης τοῦ υἱοῦ: 1
 • πατρικήν: 1
 • πατρικῶς: 1
 • πεποιηκέναι: 1 2
 • περὶ ἔκεινον: 1
 • περὶ ὧν παρὰ τῶν: 1
 • περὶ αὐτὸν: 1
 • περὶ θεὸν: 1
 • περὶ πάντων πρεσβεῦσυι πρὸς τὸν Πατέρα: 1
 • περὶ τὸν θεόν: 1
 • περὶ τῶν τολμώντων ἑαυτοὺς ἐκτέμνειν: 1
 • περὶ ψυχῆς καὶ σώματος εἰς τὸ πάθος: 1
 • περιέρχεται: 1
 • περιέρχονται: 1
 • περιέρχονται ὡς οἱ κάνθαροι: 1
 • περιέρχονται περιβομβοῦντες: 1
 • περιβολὴ: 1
 • περιβομβεῖν: 1
 • περιβομβοῦσι: 1
 • περιβομβοῦσιν: 1
 • περιεργάζεσθαι: 1
 • περιεργάζεσθαι·: 1
 • περιεργάζονται: 1
 • περιλύοντες τὰς νηστείας—καταπαύοντες τὰς νηστείας—ἑσπέρᾳ βαθεί& 139· σαββάτου—τῇ ἐπιφωσκούσῃ κυριακῇ: 1
 • περιτιθέμενος τὴν ἐσθῆτα, ἐκαλύπτετο, ἐνδυσάμενος σῶμα: 1
 • περιφέρουσι: 1
 • περιχ: 1
 • περιχώρησις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • πηγὴ ἐκ πηγῆς: 1
 • πηγὴ θεότητος: 1 2
 • πηγὴ ξηρά: 1
 • πηγή: 1
 • πλὴν τῆς ἀγεννησίας καὶ τῆς πατρότητος: 1
 • πλήρης εἰμί: 1
 • πλῆθος: 1 2
 • πλανηθεῖσαν γέννησιν: 1
 • πλατυσμὸς: 1 2
 • πλείστην ἢ ἔμπροσθεν: 1
 • πληρωθείσης τῆς ἐξουσίας ἐν τῷ κυριακῷ σώυατι: 1
 • πνεῦμα: 1 2 3 4 5 6
 • ποίεω: 1
 • ποιήματα: 1
 • ποιόν: 1
 • ποιεῖν: 1
 • ποιητής: 1
 • ποιηταί: 1
 • ποιητικὸν αἴτιον: 1
 • πολύθεος ἀθεΐα: 1
 • πολλάκις ἀπολωλέναι δίκαιοι: 1
 • πολλοὶ λόγοι: 1
 • πολυειδοῦς: 1
 • πολυθρύλλητον: 1
 • πολυκέφαλος αἵρεσις: 1
 • πολυκ. πανουργία: 1
 • πολυκ. σοφιστής: 1
 • πομπεία: 1
 • πομπεύειν: 1
 • πομπεύετε: 1
 • πουργόν: 1
 • πρέδα: 1
 • πρὶν γενέσθαι ταῦτα: 1
 • πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν: 1 2 3
 • πρὶν γεννηθῇ ἤτοι κτισθῇ, ἢ ὀρισθῇ, ἢ θεμελιωθῇ: 1
 • πρὶν ποιηθῇ: 1
 • πρίν γενέσθαι: 1
 • πρὸ τῆς γεννήσεως: 1 2
 • πρὸ τοῦ βήλου: 1
 • πρόδρομον ᾽Αντιχρίστου: 1
 • πρόδρομος: 1
 • πρόκριμα: 1
 • πρόνοια: 1 2
 • πρόνοια τῶν πάντων: 1
 • πρόσωπα: 1 2
 • πρόσωπον: 1 2 3
 • πρόφασις: 1
 • πρώτη οὐσία: 1
 • πρώτως: 1 2 3
 • πρῶτον ἡμῖν: 1
 • πρῶτον γέννημα: 1 2
 • πρῶτος: 1
 • πρῶτος ἡμῶν: 1
 • πρεπτότης: 1
 • προέλευσις: 1 2 3 4
 • προαιώνιος: 1
 • προβάλλειν: 1
 • προβάλλεσθαι: 1
 • προβάλλετε: 1
 • προβληθὲν γέννημα: 1
 • προβληθεις: 1
 • προβολὴ: 1 2 3
 • προβολή: 1 2 3 4
 • προβολεὺς: 1
 • προελθὼν: 1
 • προηγουμένη: 1 2
 • προηγουμένην: 1
 • προθεσμία: 1
 • προθεσμίαν: 1
 • προκάλυμμα: 1 2
 • προκοπή: 1 2 3 4 5 6
 • προκοπῆς: 1
 • προνόμια: 1
 • προπίνοντες: 1
 • προπετεύσαιντο: 1
 • προσώπου: 1
 • προστάσσοντα: 1
 • προστασίας φίλων: 1
 • προσταττόμενος καὶ ὑπουργῶν: 1 2
 • προσταττόμενος, καὶ ὑπουργῶν: 1
 • προσφορὰ: 1
 • προσφωνήσω: 1
 • προφορικὸς λόγος: 1
 • προφορικός: 1 2
 • πρωτότοκος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • πρωτότοκος πάσης κτίσεως: 1
 • πρωτότοκος πασῆς κτίσεως: 1
 • πρωτότοκος τοῦ Θεοῦ: 1
 • πρωτότυπον γέννημα: 1
 • πρωτοτόκος: 1 2
 • πρωτοτόκος τῆς κτίσεως: 1
 • πωλήσ: 1
 • ρη: 1
 • σὰρξ: 1
 • σὰρξ τοῦ λόγου: 1
 • σάρξ: 1 2 3 4
 • σύμβαμα: 1
 • σύμφωνος: 1
 • σύνδεσμον πίστεως: 1
 • σύνδεσμον τῆς ἀγαπῆς: 1
 • σύνδρομος: 1 2
 • σύνδρομος θέλησις: 1
 • σῶμα: 1 2 3
 • σῶμα σοφίας: 1
 • σαθρωθέντα: 1
 • σαρκωθέντα: 1
 • σεβαστός: 1
 • σημεῖα: 1 2
 • σκανδαλίζεται: 1
 • σκοπὸς: 1
 • σκοπός: 1
 • σκοτοδινιῶντες: 1
 • σκοτοδινιῶσι: 1
 • σοφίας ἐξηγητὰς: 1
 • σοφία, χρηστότης, δύναμις, θέλημα παντοκρατορικόν: 1
 • σπαραττέτωσαν ἑαυτούς: 1
 • σπερματικός: 1
 • στιχάρια: 1
 • στολή: 1
 • στρατόπεδον: 1 2
 • στρατόπεδον·: 1
 • στρατεία: 1
 • στρατηγοὶ: 1 2
 • στρατηγοῦ: 1 2 3
 • στρατιώτου: 1
 • στροβίλους: 1
 • συγκατάβασιν: 1
 • συγκατάβασις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • συγκριτικῶς: 1
 • συγκυλίονται: 1
 • συμβαινούσαν καὶ ἀποσυμβαινούσαν: 1
 • συμβεβηκὸς: 1
 • συμβεβηκός: 1
 • συμβεβηκότα: 1
 • συμφωνία: 1 2
 • συνάξεις: 1
 • συνήσει: 1
 • συνείσακται: 1
 • συνετῶν θεοῦ: 1
 • συνηγόρου: 1
 • συνιέντας: 1
 • συνούσιον: 1
 • συστολή: 1 2
 • σφόδρα ἐπλημμέλησαν: 1
 • σφόδρα λοίδοροι: 1
 • σφραγίς: 1
 • σχίζειν: 1
 • σχῆμα ὀργανικὸν: 1 2
 • σχηματισάμενος: 1
 • τἀγαθόν: 1
 • τὰ ἱερὰ γράμματα: 1
 • τὰ δὲ λοιπὰ διατάξομαι: 1
 • τὰ θειᾶ τῶν πρηγμάτων: 1
 • τὰ καί: 1
 • τὰ πρός τι: 1
 • τάδε λέγει: 1
 • τάξις: 1
 • τέκνον: 1
 • τέλειον: 1
 • τέλειος: 1 2
 • τέλειος κτισθείς: 1
 • τέλειος τέλειον γεγέννηκεν, πνεῦμα πνεῦμα: 1
 • τέλος: 1
 • τὴν ἐν θανάτῳ κατὰ φύσιν φθόραν: 1
 • τὴν ἰδιότροπον αὐτοῦ ὑπόστασιν· τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ ἀπεριεργαστοῦ· νεωτέραν τῆς ὑποστάσεως γένεσιν· ἡ τοῦ υονογενοῦς ἀνεκδιήγητος ὑπόστασις· τὴν τοῦ λόγου υπόστασιν: 1
 • τὴν ὑπὲρ αὐτου δύναμιν: 1
 • τὴν θρυλλουμένην ἀποῤ& 191·οήν: 1
 • τὴν κατὰ πάντα ὁμοιότητα: 1
 • τὴν κατὰ πάντα ὁμοιότητα αὐτοῦ ἐκ φύσεως ἀπομαξάμενος: 1
 • τὴν μανίαν ἐξέτειναν: 1
 • τὴν πατρικὴν ἑαυτοῦ θεότητα: 1
 • τὴν πολυθρύλλητον διαλεκτικήν: 1
 • τὴν πολυθρύλλητον φώνην: 1
 • τὴν πτωχεύσασαν φύσιν θεοῦ ὅλην γενομένην: 1
 • τὴν π. ὑγιαινούσαν: 1
 • τὴν τῆς ὁμοιώσεως ἑνότητα: 1
 • τὴν τῶν ὅλων πρόνοιαν καθ᾽ ἑαυτῶν οὐκ εἶναι μοθολογοῦσιν: 1
 • τὴν τοῦ ἀρχετύπου πλάσιν ἀναστήσασθαι ἑαυτῷ: 1
 • τὴν φύσιν: 1
 • τί δεῖ νοεῖν κ.τ.λ: 1
 • τί μοι καί σοι: 1
 • τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου: 1
 • τίς γὰρ ἤκουσε: 1
 • τὸ ἀκίνητον: 1
 • τὸ ἐν αὐτῷ: 1
 • τὸ ἐξ αὐτοῦ: 1
 • τὸ ἱδιον: 1
 • τὸ ἴδιον τῆς οὐσίας, ταὐτότης: 1
 • τὸ ὀφειλόμενον: 1
 • τὸ ὂν: 1
 • τὸ ὄντως ὂν: 1
 • τὸ ὑποκειμένον: 1
 • τὸ αὐτὸ γὰρ λέγειν οὐκ ὀκνητέον: 1
 • τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως: 1
 • τὸ γὰρ ἐξελθεῖν: 1
 • τὸ δὲ διώκειν διαβολικόν ἐστιν ἐπιχείρημα: 1
 • τὸ δὲ καὶ προσκυνεῖσθαι: 1
 • τὸ διαλυθέντας μένειν ἐν τῷ θανάτῳ καὶ τῇ φθόρᾳ: 1
 • τὸ εὐαγγέλιον: 1
 • τὸ καλὸν κατέχετε: 1
 • τὸ κτιστὸν: 1
 • τὸ λεγόμενον κτίζεσθαι τῇ φύσει καὶ τῇ οὐσί& 139· κτίσμα: 1
 • τὸ λογικόν: 1
 • τὸ μονοφυὲς: 1
 • τὸ πάθος τοῦ λόγου: 1
 • τὸ παρὰ πάντων ὀφειλόμενον: 1
 • τὸ ποιὸν τὸ ἐν τῇ οὐσί& 139·, τὸ τί ἦν εἶναι,: 1
 • τὸ πολυθρύλλητον σόφισμα: 1
 • τὸ τέλειον: 1
 • τὸ [κυριακὸν] σῶμα: 1
 • τὸν ἀληθῶς υἱ& 232·ν: 1
 • τὸν ἄνθρωπον: 1
 • τὸν ἄνθρωπον σαθρωθέντα: 1
 • τὸν ἐν ἡμῖν υἱ& 231·ν: 1
 • τὸν ἐν αὐτοῖς οἰκοῦντα λόγον: 1
 • τὸν ἕνα κύριον: 1
 • τὸν Πατέρα συμπεπονθέναι τῷ υἱ& 254·: 1
 • τὸν Χρ: 1
 • τὸν διαβόλου πρόπον ἀναλαβών: 1
 • τὸν κρείττονα: 1
 • τὸν λόγον: 1
 • τὸν λόγον τροπὴν ὑπομεμενηκοτα: 1
 • τὸν πρὸ αἰ& 240·νων εὐδοκί& 139· τοῦ πατρὸς γεννηθέντα: 1
 • τὸν προστάττοντα κύριον: 1
 • τὸν προστάττοντα κύριον, τὸν δημιουργοῦντα λόγον, τὸ στερεοῦν πνεῦμα: 1
 • τὸν τῆς τάξεως: 1
 • τόδε τι: 1
 • τόμος: 1
 • τόπος: 1
 • τότε καὶ: 1
 • τότε καὶ νῦν: 1
 • τῆς ἀθέου πηγῆς: 1
 • τῆς ὑποστάσεως ὑπαρχούσης, πάντως εὐθὺς εἶναι δεῖ τὸν χαρακτῆρα καὶ τὴν εἰκόνα ταύτης: 1
 • τῆς αὐτῆς οὐσίας: 1
 • τῆς γραφῆς ἔθος ἐχούσης: 1
 • τῆς εἰς τὸν ἐπίσκοπον διαβολῆς: 1
 • τῆς εὐσεβείας: 1
 • τῆς θεοτόκου Μαρίας: 1
 • τῆς κτ: 1
 • τῆς κτίσεως: 1
 • τῆς μονῆς τοῦ κυρίζου: 1
 • τῆς οἰκονομίας: 1
 • τῆς οὐσίας: 1
 • τῆς οὐσίας ὅμοια: 1
 • τῇ ἀ& 187·διότητι τοῦ πατρὸς τοῦ μονογενοῦς συνάπτων τὴν γέννησιν: 1
 • τῇ ὁμονοί& 139· καὶ τῇ συμφωνί& 139·: 1
 • τῇ ὑποστάσει δύο φύσεις: 1
 • τῇ μὲν ὑποστάσει τρία, τῇ δὲ συμφωνί& 139· ἕν: 1
 • τῶν ἀγοραίων: 1
 • τῶν ἀποστόλων διάταξις: 1
 • τῶν ἐγκυκλίων: 1
 • τῶν ἐξηγητῶν τοὺς ἄκρους εἵλεσθε: 1
 • τῶν ἐργασιῶν: 1
 • τῶν ᾽Αρειομανιτῶν τὴν ἀλογίαν: 1
 • τῶν γενητῶν: 1
 • τῶν λόγων καιρόν: 1
 • τῶν νῦν ᾽Ιουδαίων: 1
 • τῶν πάλαι καὶ πρόπαλαι: 1
 • τῶν σοφίας μεταχόντων, κατὰ πάντα σοφῶν: 1
 • τῶν χαμαί: 1
 • τῷ: 1
 • τῷ ἁγί& 251·: 1
 • τῷ ῥ& 208·τῳ τεθρυλλήκασι τὰ πανταχοῦ: 1
 • τῷ σκοπῷ: 1
 • τα ὅμοια τοῖς ὁμοίοις: 1
 • ταὐτὸν τῇ ὁμοιώσει: 1 2
 • ταὐτότης βουλήματος: 1
 • ταὐτότης οὐσίας: 1
 • ταὐτότητα τῆς οὐσιάς: 1
 • ταὐτότητα τῆς φύσεως: 1
 • ταὐτοούσιον: 1 2
 • ταῖς ἐννοίαις χρώμενοι, πρός τὰς ἐπινοίας ἀπηντήσαμεν: 1
 • ταῖς λογομαχίαις: 1
 • ταῦτα: 1
 • ταπειναὶ λέξεις: 1
 • τεκνογονία: 1
 • τιή: 1
 • τινές: 1
 • τινὸς φιλοπόνου γέροντος: 1
 • τοὺς ἄρτους: 1
 • τοὺς ἐν τῇ ξένῃ μοναχούς: 1
 • τοὺς δὲ λέγοντας ἐξ οὐκ ὄντων,.…ἢ ποίημα, ἢ ἐξ ἑτέρας οὐσίας, τούτους ἀναθεματίζει κ. τ. λ: 1
 • τοὺς λογιμωτέρους τῶν ἐπισκόπων ἐγείρας: 1
 • τοὺς μυθευομένους γίγαντας: 1
 • τοὺς πατέρας διαβαλλόντων: 1
 • τούτῳ: 1
 • τούτῳ χρώμενος ὀργάνῳ: 1 2
 • τούτεστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός: 1
 • τούτους καὶ παρόντας παρέδωκεν τῷ ᾽Αλεξάνδρῳ: 1
 • τούτων κατ᾽ ἴχνος ἦλθον: 1
 • τοῖς ὀνόμασι: 1
 • τοῖς τῆς σαρκὸς ἐπιτιμῶντες πάθεσιν: 1
 • τοῦ διὰ τῆς ἰδίας προνοίας: 1
 • τοῦ κατ᾽ εἰκόνα χάρις: 1
 • τοῦ λόγου: 1
 • τοῦ λεγομένου φωτεινοῦ: 1
 • τοῦ μοναδικοῦ βίου νομοθεσίαν ἐν πλάσματι διηγήσεως: 1
 • τοῦ πατρὸς: 1 2
 • τοῦ πατρὸς ὅμοιος: 1
 • τοῦ πνεύματος: 1
 • τοῦτο τὸ ἡρῶον στεφανοι ἡ ἐργασία τῶν βαφέων: 1
 • τον: 1
 • τονθορύζετε: 1
 • τρίας: 1
 • τρίζωσι τοὺς ὀδόντως: 1
 • τρόπων βελτίωσις: 1
 • τρεὶς ὐποστάσεις: 1
 • τρεῖς ἀρχικαὶ ὑποστάσεις: 1
 • τρεῖς ὑποστάσεις: 1 2 3
 • τρεῖς μεμερισμένας ὑποστάσεις: 1
 • τρεπτὸν: 1
 • τρεπτὸς: 1 2 3 4
 • τρεπτόν: 1
 • τριὰς: 1 2 3
 • τριὰς ἀδιαίρετος τῇ φύσει, καὶ μία ταύτης ἡ ἐνέργεια: 1
 • τριζέτω τοὺς ὀδόντας: 1
 • τριζέτωσαν: 1
 • τροπικῶς: 1 2
 • υἱοπάτωρ: 1
 • υἱοπατόρα: 1
 • υἱοπατώρ: 1
 • υἱοποιούμεθα ἀληθῶς: 1
 • υἱ& 231·ς: 1 2 3
 • υἱ& 232·ν ὅμοιον καὶ κατ᾽ οὐσίαν ἐκ τοῦ πατρὸς: 1
 • υἵον χρηματίζειν: 1
 • φάσκοντες, οὐ λέγομεν δύο ἀγένητα, λέγουσι δύο θεούς: 1
 • φήμη: 1 2 3 4 5
 • φύσει: 1
 • φύσις: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • φύσις τοῦ λόγου: 1
 • φανέρωσις: 1 2 3
 • φανερῶς: 1
 • φθόνος: 1
 • φθόρα: 1 2 3 4 5 6 7
 • φθαρτοί: 1
 • φθορέας τῶν ψυχῶν: 1
 • φθοροποιός: 1
 • φιλοπόνου: 1
 • φιλοπτωχία: 1
 • φιλοχρύσους μᾶλλον ἢ φιλοχρίστους: 1
 • φροντιστήριον: 1
 • φυσικὴν εἶναι τὴν ἁμαρτίαν: 1
 • φυσικὸς λόγος: 1
 • φυσικῆς τινος γυμνασίας ἕνεκα: 1
 • φυσικῶς: 1 2
 • φυσιολογεῖν: 1
 • χάρις τῆς κλήσεως: 1
 • χαμαιλέοντες: 1
 • χαρακτὴρ: 1
 • χαρακτῆρα: 1
 • χείρ: 1
 • χεῖρ δημιουργικὴ: 1
 • χρῃζόντων τῆς αὐτοῦ θεότητος διὰ τοῦ ὁμοίου: 1
 • χριστόφοροι: 1
 • χριστομάχοι: 1
 • χριστομάχων: 1
 • χριστομαχεῖν: 1
 • ψύχεσθαι: 1
 • ψυχὴ λογικὴ: 1
 • ψυχή: 1
 • ψυχικόν: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection