Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

  • ἀΐδια: 1 2
  • ἀΐδιον γέννημα: 1
  • ἀΐδιος: 1
  • ἀγάπη ἐξ ἀγάπης: 1
  • ἀγάπην πατρός: 1
  • ἀγέν: 1
  • ἀγένητον: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  • ἀγένητος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  • ἀγέννητον: 1 2 3 4 5
  • ἀγέννητος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • ἀγέννητος, (ὁ Θεός: 1
  • ἀγέν[ν]ητος: 1
  • ἀγαθότητος: 1
  • ἀγαθοῦ πατρὸς ἀγαθὸν βούλημα: 1
  • ἀγαπὴν πρὸς αὐτὸν ἀχώριστον καὶ οὐκ ἀφοσιουμένην: 1
  • ἀγγέλων μὲν παραβαντων, ἀνθρώπων δὲ παρακουσαντων: 1
  • ἀγγέν: 1
  • ἀγενητόν: 1
  • ἀγεννήτως: 1
  • ἀγεννησία: 1 2
  • ἀγεννητογενής: 1
  • ἀγεντισηρίβους: 1
  • ἀγορὰ: 1
  • ἀδεῶς: 1
  • ἀδελφοὶ: 1
  • ἀδιάλειπτος ἀγάπη: 1
  • ἀδιαίρετον, ἄναρχον, ἀειγενες: 1
  • ἀεὶ ὁ θεός, ἀεὶ ὁ υἱ& 231·ς ἅμα πατήρ, ἅμα υἱ& 231·ς: 1
  • ἀεὶ γεννᾶται ὁ σωτὴρ ὑπὸ τοῦ πατρός: 1
  • ἀεὶ μὲν προφάσεις: 1
  • ἀειγεννής: 1
  • ἀειπαῖς: 1
  • ἀθεότητος: 1 2
  • ἀθεΐας: 1
  • ἀκαθήκων, ἀποξενίζειν, ἐπακούειν: 1
  • ἀκεραίων: 1
  • ἀκοὰς: 1
  • ἀκοὰς βύει: 1
  • ἀκουσίως: 1
  • ἀλήθεια, λόγος: 1
  • ἀληθῶς: 1 2
  • ἀληθῶς Εὐσέβιε: 1
  • ἀληθῶς, φυσικῶς, κυρίως: 1
  • ἀληθως εὐσέβιε: 1
  • ἀλλ᾽ ἃ: 1
  • ἀλλ᾽ ἐπεδήμησεν ὁ Κύριος ἡμῶν ᾽Ιησοῦς Χριστὸς λυτρούμενος τοὺς αἰχμαλώτους, καὶ ζωοποιῶν τοὺς τεθανατωμένους: 1
  • ἀλλοιούμενος: 1
  • ἀλογίαν: 1
  • ἀλογίας: 1
  • ἀμέριστος ἐν μεμερισμένοις ἡ θεότης: 1
  • ἀνὰ τὰς ἐξόδους: 1
  • ἀνέξοδοι: 1
  • ἀνὴρ ἄθεος: 1
  • ἀνόμοιον: 1
  • ἀνόμοιος: 1 2
  • ἀνόμοιος κατὰ πάντα: 1
  • ἀνόμων: 1
  • ἀναβὰς: 1
  • ἀνακερασθῶμεν: 1
  • ἀνακεφαλαίωσις: 1 2
  • ἀνακτίσαι: 1
  • ἀνακτίσαι τὰ ὅλα, ὑπερ πάντων, παθεῖν: 1
  • ἀναρίθμητον πλῆθος: 1
  • ἀναστάς: 1
  • ἀναφύρει ἑαυτὸν ἡμῖν: 1
  • ἀνεξόδων: 1
  • ἀνεπίμικτοι: 1
  • ἀνεπιμικτοί: 1 2
  • ἀνεργάστου γῆς: 1
  • ἀνθ᾽ ἡμῶν τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδούς: 1
  • ἀνθρώπινον: 1
  • ἀνθρώπους ἀθέους: 1
  • ἀνομοιότης: 1
  • ἀνουσίου, ἀνυποστάτου: 1
  • ἀντὶ πάντων: 1
  • ἀντίδοσις: 1
  • ἀντίψυχον: 1
  • ἀντιμαχόμενοι τῷ σωτῆρι: 1
  • ἀνυπόστατος λόγος: 1
  • ἀπάρτισμα ἀφθαρσίας: 1
  • ἀπέριττον: 1
  • ἀπὸ τῆς νῦν ὑπατείας: 1
  • ἀπό& 207·ῥοια: 1
  • ἀπαράλλακτον: 1 2
  • ἀπαράλλακτον εἰκόνα: 1
  • ἀπαράλλακτος: 1 2
  • ἀπαράλλακτος εἰκὼν κατ᾽ οὐσίαν: 1
  • ἀπαράλλακτος εἴκων: 1
  • ἀπαραλλάκτως ὅμοιος: 1
  • ἀπαραλλακτος εἰκών, ἀπηκριβωμένη ἐμφέρεια: 1
  • ἀπεῤ& 191·ηγμένας: 1
  • ἀπεξενωμένας ἀλλήλων καὶ διεσπασμένας: 1
  • ἀπογράμμων: 1
  • ἀποδείξις: 1
  • ἀποδεικτικῶς οὐκ ἀποφαντικῶς: 1
  • ἀποκρέως: 1
  • ἀπολύτως: 1
  • ἀπολελυμένως: 1 2
  • ἀπομαφοριζόμεναι: 1
  • ἀπορίαι: 1
  • ἀποσυνάγωγος: 1
  • ἀργός: 1
  • ἀρειομανιτῶν: 1
  • ἀρχὴ: 1 2 3
  • ἀρχὴ ὁδῶν εἰς τὰ ἔργα: 1
  • ἀρχὴ ζωῆς,: 1
  • ἀρχὴ τέκνων: 1
  • ἀρχὴ τῆς κτίσεως: 1
  • ἀρχὴν: 1 2
  • ἀρχὴν ὁδῶν·: 1
  • ἀρχή: 1 2
  • ἀρχόμενοι τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς—ἐπισυνάπτοντες—συνάπτοντες ἐξῆς—: 1
  • ἀρχῇ: 1
  • ἀρχιερεσίαν: 1
  • ἀρχικαὶ ὑποστάσεις: 1
  • ἀρχιτεκτόνημα: 1
  • ἀσεβὴς: 1
  • ἀσεβήματα: 1
  • ἀσχηματιστός: 1
  • ἀτελῆ πρότερον, εἶτα τέλειον, ὥσπερ νόμος τῆς ἡμετέρας γενέσεως: 1
  • ἀυὴν: 1
  • ἀφθαρσία: 1 2 3 4
  • ἀφθαρτοὶ διὰ τῆς ἀναστάσεως: 1
  • ἀχώριστα πράγματα δύο· ὁ υἱ& 232·ς τὴν κατὰ πάντα ὁμοιότητα αὐτοῦ ἐκ φύσεως ἀπομαξάμενος· δι᾽ ἐσόπτρου ἀκηλιδώτου καὶ ἐμψύχου θείας εἰκόνος· μεσιτεύουσα φύσις μονογενής· τὰς τῇ ὑποστάσει δύο φύσεις: 1
  • ἀχρόνως γεννηθεὶς καὶ πρὸ αἰ& 240·νων κτισθεὶς καὶ θεμελιωθείς·: 1
  • ἁγίων: 1
  • ἁγνεύοντες: 1
  • ἁμαρτίαν, καὶ οὐ τὴν πρᾶξιν: 1
  • ἁπλῶς: 1
  • ἁπλῶς, οὐκ ἁπλῶς ὡρίσθη, ἀλλ᾽ ἀκριβῶς ἐξητάσθη: 1
  • ἃ θέλουσι πράττει, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ἅπερ ἤθελεν ἤκουσε παρ᾽ αὐτῶν: 1
  • ἃ μὲν ὡς ζητῶν καὶ γυμνάζων ἔργαψε, ταῦτα μὴ ὡς αὐτοῦ φρονοῦντος δεχέσθω τις, ἀλλὰ τῶν πρὸς ἔριν φιλονεικούντων ἐν τῷ ζητεῖν, ἀδεῶς ὁρίζων ἀποφαίνεται, τοῦτο τοῦ φιλοπόνου τὸ φρόνημα ἐστι. ῾ἀλλὰ: 1
  • ἄγγελος, ὑπηρέτης: 1
  • ἄγονος: 1
  • ἄθεοι: 1
  • ἄκαρπος: 1
  • ἄλλη ἐκκλησία: 1
  • ἄλλος ὁ Πατήρ ἄλλος ὁ υἱ& 231·ς: 1
  • ἄλογα κατὰ τοῦ Λόγου τοῦ Πατρός.: 1
  • ἄλογον: 1
  • ἄλογον καὶ ἄσοφον τὸν θεόν: 1
  • ἄλογος: 1
  • ἄλογος, ἄσοφος: 1
  • ἄλυπος ἀνώδυνος ἀμέριμνος ζωή: 1
  • ἄμεσος συνάφεια: 1
  • ἄναρχὸν καὶ ἀειγενές: 1
  • ἄνθρωπον: 1
  • ἄνθρωπον ὅλον: 1
  • ἄνθρωπος: 1 2 3 4 5 6
  • ἄνθρωπος τέλειος: 1
  • ἄνομος: 1
  • ἄνω καὶ κάτω: 1
  • ἄνω καὶ κάτω περιφέροντες: 1
  • ἄρουραι: 1
  • ἄρρητος: 1
  • ἄρτοι: 1
  • ἄρχῃ: 1
  • ἄρχη: 1
  • ἄσκησ*ς: 1
  • ἄτρεπτος καὶ μὴ ἀλλοιούμενος: 1
  • ἄϋλος: 1
  • ἅπερ ἔγραψα τοῖς μοναχοῖς: 1
  • ἅτε τὸν Κύριον ἔνοικον ἔχουσα: 1
  • ἐβδομὰς τῶν πασχῶν: 1
  • ἐγὼ ἀποστέλλω: 1
  • ἐγὼ γὰρ δώσω: 1
  • ἐγώ εἰμι ὁ ὣν: 1
  • ἐγγραφῶς: 1
  • ἐγγραφῶς ἐξετέθη: 1
  • ἐγενήθη: 1 2
  • ἐγεννήθη: 1
  • ἐγκυκλεῖν: 1
  • ἐθεοποίησε: 1
  • ἐκ: 1 2
  • ἐκ βουλήσεως τινός: 1
  • ἐκ βουλῆς: 1
  • ἐκ θελήματος: 1
  • ἐκ θεοῦ: 1
  • ἐκ μεταφορᾶς: 1
  • ἐκ προκοπῆς: 1 2
  • ἐκ τῆς ὁμοιότητος: 1
  • ἐκ τῆς οὐσίας: 1 2 3 4
  • ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς εἶναι, καὶ μὴ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως τὸν υἱον: 1
  • ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, ὁμοούσιαν τῷ Πατρί: 1
  • ἐκ τῆς [ὑποστάσεως ἢ] οὐσίας τοῦ Πατρὸς: 1
  • ἐκ τῶν ἰδίων: 1
  • ἐκ τοῦ θελήματος: 1
  • ἐκ τοῦ θελήματος τοῦ Πατρός: 1
  • ἐκ τοῦ περιτροχάζειν πᾶσαν ἀγυιὰν ἀσέμνως: 1
  • ἐκέλευσαν: 1
  • ἐκείνων: 1
  • ἐκκλησιαστικὸς: 1
  • ἐκπορευτὸν: 1
  • ἐκτὸς κατ᾽ οὐσίαν: 1
  • ἐκτεῖναι τὴν μανίαν: 1 2
  • ἐκυοφορήθη ὑπὸ Μαρίας κατ᾽ οἰκονομίαν: 1
  • ἐλάττωμα: 1
  • ἐλάττων παρὰ τὸν πατέρα ὁ υἱ& 232·ς: 1
  • ἐλεύθερον τὸ φρόνημα: 1
  • ἐμφιλοχωρεῖν: 1
  • ἐμφιλοχωρεῖν τῷ θεῷ καὶ ἐνδιαιτᾶσθαι: 1
  • ἐν: 1 2
  • ἐν ἐμοί: 1
  • ἐν ἑαυτῷ θεοποιήσῃ: 1
  • ἐν ἴσῳ: 1
  • ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπου: 1
  • ἐν ὑποστάσει τριάδα: 1
  • ἐν γυμνασί& 139· ἐξέτασας: 1
  • ἐν μόνῳ τῷ ἑαυτοῦ Πατρὶ ὅλος ὢν κατὰ πάντα: 1
  • ἐν μεμερισμένοις τόποις: 1
  • ἐν σαρκὶ: 1
  • ἐν τῇ ἰδί& 139· εἰκόνι, ἥτις ἐστὶν ὁ λόγος αὐτοῦ: 1
  • ἐν τῷ γίνεσθαι: 1
  • ἐν τῷ λόγῳ ἦν τὸ πνεῦμα: 1
  • ἐν τῷ τοιχί& 251·: 1
  • ἐν τῷ υἱ& 254·: 1
  • ἐν τριταί& 251· διαστήματι: 1
  • ἐν υἱ& 254·: 1
  • ἐνάρετοι: 1
  • ἐνέργεια: 1
  • ἐνέργεια δραστικὴ: 1
  • ἐνέργεια δραστική: 1
  • ἐνέργειαι: 1
  • ἐνανθρωπήσαντα: 1
  • ἐνδιάθετος: 1 2 3
  • ἐνεπομπεύσατε: 1
  • ἐνεργὸς: 1
  • ἐνεργεία: 1
  • ἐνεργεί& 139·: 1
  • ἐνεργεί& 139· γεννητικῇ: 1
  • ἐννοιῶν μᾶλλον δὲ παρανοιῶν: 1
  • ἐνούσιος: 1
  • ἐντέλλεται: 1
  • ἐντὸς ὑμῶν: 1
  • ἐντελλεται: 1
  • ἐντρέπει: 1
  • ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως: 1 2 3 4 5
  • ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας: 1 2 3 4
  • ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως καὶ μὴ ἐκ τοῦ θεοῦ: 1
  • ἐξ ἑτέρας οὐσίας: 1 2
  • ἐξ ἑτέρας τινὸς ὑποστάσεώς τε καὶ οὐσίας: 1
  • ἐξ ὁλοκλήρου γένους: 1
  • ἐξ ὁμιλιας γυναικὸς οὐ σεμνῆς ουδὲ κατὰ νόμον συνελθούσης: 1
  • ἐξ ὑποστάσεως: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • ἐξ ὑποστάσεως ἢ οὐσίας: 1
  • ἐξ αὐτῆς τῆς πατρικῆς: 1
  • ἐξ οὐκ ὄντων: 1 2 3 4 5 6 7 8
  • ἐξ οὐκ ὄντων ἔχει τὴν ὑπόστασιν: 1
  • ἐξ οὐσίας: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  • ἐξ οὐσίας τοῦ πατρός: 1
  • ἐξ οὗ ἔχει τὸ εἶναι: 1
  • ἐξαίρετον: 1
  • ἐξαιρέτου: 1
  • ἐξομολογούμενος ἐν μετανόιᾳ δία τοῦ ἱ& 153·ρεως λαμβάνει τὴν ἄφεσιν χάριτι Χριστοῦ: 1
  • ἐξουσί& 139· ὁμοῦ καὶ οὐσί& 139· πατρὸς μονογενοῦς υἱοῦ: 1
  • ἐπάγγελμα: 1
  • ἐπέκεινα πάσης οὐσίας: 1
  • ἐπέλαμψε: 1
  • ἐπέπληττε: 1
  • ἐπήκουσε γὰρ ἁπλῶς: 1
  • ἐπὶ τὴν αἰτίαν ἀναφερέσθω: 1
  • ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν εἰσὶ πομπεῖαί τινες: 1
  • ἐπίβασις: 1 2
  • ἐπ™κεινα οὐσίας: 1
  • ἐπακούειν: 1
  • ἐπακούουσιν: 1
  • ἐπεὶ μάλισται, ὅτι μάλιστα: 1
  • ἐπετίμησε: 1
  • ἐπιβέβηκεν: 1
  • ἐπιβαίνειν: 1 2
  • ἐπιβαίνων: 1
  • ἐπιβατήριος: 1
  • ἐπιβεβηκέναι: 1
  • ἐπιγέγονε: 1
  • ἐπιγεγονώς: 1
  • ἐπιδημία: 1 2
  • ἐπινοήσαντες: 1
  • ἐπινοήσασαι: 1
  • ἐπινοίαις: 1
  • ἐπιπλήττει: 1
  • ἐπισπείραντος τοῦ διαβόλου: 1
  • ἐπισπείρουσι, ἐπινοοῦσι, γογγύζουσι, καθ᾽ ὑμᾶς, ἄτοπον, λεξείδιον, εἷς τῶν πάντων: 1
  • ἐπισυμβεβηκότα αὐτῶ: 1
  • ἐπιτείχισμα: 1
  • ἐπιτιμᾶ οὐκ ἀτιμάζων ἀλλὰ διορθούμενος: 1
  • ἐπιτιμᾷ: 1
  • ἐπιχείρημα: 1 2
  • ἐπιχειρήματα: 1
  • ἐργαζομένου τοῦ πατρὸς, ἐργάζεσθαι καὶ τὸν υἱ& 231·ν: 1
  • ἐργασίας: 1
  • ἐρωτῶντες ἐμανθάνον: 1
  • ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν: 1
  • ἐταράχθησαν: 1
  • ἑαυτῶν ἀεὶ κατήγοροι: 1
  • ἑαυτοῦ κύριος: 1
  • ἑξυπηρετῶν θελήματι: 1
  • ἑτερογενὴς καὶ ἑτεροούσιος τῶν γενητῶν, καὶ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ἴδιος καὶ ὁμοφυής: 1
  • ἓν θέλημα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ βούλημα, ἐπεὶ καὶ ἡ φύσις μία: 1
  • ἓν μὲν τὸ ἀγέννητον, ὁ παντοκράτωρ θεὸς, ἓν δὲ καὶ τὸ προγεννηθὲν δι᾽ οὖ τὰ πάντα ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν: 1
  • ἓν τὸ ἀγένητον ἢ δύο: 1
  • ἓν τὸ ἀγέννητον ἓν δὲ τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀληθῶς, καὶ οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ γεγονός: 1
  • ἓν τῇ ἰδιότητι καὶ οἰκειότητι τῆς φύσεως, καὶ τῇ ταὐτότητι τῆς μιᾶς θεότητος: 1
  • ἔγραψα δί ὀλίγων: 1
  • ἔθος ἐστὶ τῇ θεί& 139· γραφῇ: 1
  • ἔκθεσις”: 1
  • ἔκτισε: 1
  • ἔμελε γὰρ αὐτοῖς: 1
  • ἔμετοι καὶ ναυτίαὶ ναυτίαι: 1
  • ἔνδοξον: 1
  • ἔννοια: 1
  • ἔνσαρκος παρουσία: 1
  • ἔξω: 1
  • ἔξωθεν: 1
  • ἔργα: 1
  • ἔργον: 1
  • ἔργον πρωτότοκον τοῦ πατρὸς γίνεται. τοῦτον ἴσμεν τοῦ κόσμου τὴν ἀρχήν: 1
  • ἔτι δὲ ἧττον τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον: 1
  • ἔχει: 1
  • ἕνος ὄντος εἴδους θεότητος: 1
  • ἕνωσις: 1
  • ἕνωσις τῆς μοναδικῆς οὐσίας: 1
  • ἕξιν: 1
  • ἕτερα ἀνθ᾽ ἑτέρων: 1
  • ἕτερον ἔχουσα τὸ κατ᾽ οὐσίαν ὑποκείμενον,: 1
  • ἕτερον πρὸς ἕτερον σημαίνετε: 1
  • ἕτερος κατ᾽ οὐσίαν καὶ ὑποκειμένον: 1
  • ἕτερος κατ᾽ οὐσίαν καὶ ὑποκειμένον ὁ υἱ& 232·ς τοῦ πατρός: 1
  • ἕτερος κατ᾽ οὐσίαν τοῦ πατρός: 1
  • ἕτερος παρὰ τὸν πατέρα: 1
  • ἠγάπησεν, ὁρῶν, κ. τ. λ: 1
  • ἠθέλησεν: 1
  • ἠκούσθη: 1
  • ἠφανίζετο: 1
  • ἡ: 1
  • ἡ ἀγεννησία: 1
  • ἡ ἀνθρωπότης: 1
  • ἡ ἄνω ῾Ιερουσαλήμ: 1
  • ἡ ἰδέα ὅπερ λόγον εἰρήκασι: 1
  • ἡ ὑποκειμένη οὐσία ὡς ὕλη, ὕλη: 1
  • ἡ δὲ ἀρχὴ ἀγέννητος: 1
  • ἡ δέ γε ἀναίμακτος θυσία ἐξιλασμός: 1
  • ἡ κτιστικὴ: 1
  • ἡ οὐσία αὕτη τῆς οὐσίας τῆς πατρικῆς ἐστὶ γέννημα: 1
  • ἡ πατρικὴ ὑπόστασις: 1
  • ἡ πατρικὴ θεότης: 1
  • ἡ πατρικὴ υἱοῦ θεότης: 1
  • ἡ τοῦ κατ᾽ εἰκόνα χάρις: 1
  • ἡ τοῦ κρείττονος γνῶσις: 1
  • ἡ φίλαρχος καὶ φιλάργυρος πρόθεσις· χριστεμπορίαν· φρενοβλαβοῦς· ἰδιότροπον· ὁμοστοίχοις συλλαβαῖς· θεηγόρους ἀποστόλους· & 135·ντιδιαστολήν τῆς πατρικῆς μαιεύσεως· μελαγχολικήν· φιλόθεος σαφήνεια ἀνοσιουργίας· φληνάφων μύθων: 1
  • ἡ φυσικὴ γονιμότης: 1
  • ἡγούμενος: 1
  • ἡμεῖς υἱοὶ, οὐκ ὡς ἐκεῖνος φύσει καὶ ἀληθεία: 1
  • ἢ ὑποστάσεως: 1
  • ἤδη πάλαι: 1
  • ἥκω: 1 2
  • ἦν ὅτε οὐκ ἦν: 1 2 3 4
  • ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν: 1
  • ἦν πρὶν γεννηθῇ: 1
  • ἰδέα: 1
  • ἰδέαν ἰδεῶν καὶ ἀρχὴν λεκτέον τὸν πρωτότοκον πάσης κτίσεως: 1
  • ἰδίαν: 1
  • ἰδίους: 1
  • ἰδίου; θεότης: 1
  • ἰδίως: 1
  • ἰδιοποιεῖται: 1
  • ἰδιοποιουμένου: 1
  • ἰδιωμάτων: 1
  • ἱερὰ ἀναγραφὴ: 1
  • ἱερατεῖον: 1
  • ἱερατικοὶ: 1
  • ἱερατικοί: 1
  • ἴδεαι: 1 2
  • ἴδιον: 1 2 3
  • ἴδιον τοῦ Λόγου: 1
  • ἴδιος τοῦ Πατρός: 1
  • ἴδιος υἱ& 232·ς: 1
  • ἴδιος·: 1
  • ἴδοντες καὶ τοὺς παρ᾽ αὐτῶν παθόντας, τοὺς κατηγόρους, τοὺς ἐλέγχους πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντες: 1
  • ἵνα γένητυι θεία: 1
  • ὀλίγοι τινές: 1
  • ὀμοούσιον: 1 2 3
  • ὀνόματα μόνον: 1
  • ὀπίσθια: 1
  • ὀργάνου: 1
  • ὀργανον ἄψυχον: 1
  • ὀρθὴν ἔχον τὴν διάνοιαν: 1
  • ὁ ἀληθῶς ῞Οσιος. κατάσκοποι, οὐ γὰρ ἐπίσκοποι: 1
  • ὁ ἄθεος: 1
  • ὁ ἄνθρωπος: 1
  • ὁ ἄνθρ. τοῦ σωτῆρος: 1
  • ὁ ὄντως θεός: 1
  • ὁ ὢν θεὸς τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος: 1
  • ὁ ὢν θεὸς τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος πεποίηκεν: 1
  • ὁ ὢν τὸν ὄντα: 1
  • ὁ ὢν τὸν μὴ ὄντα: 1
  • ὁ ὢν τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ ὄντος: 1
  • ὁ ὢν τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ ὄντος ἢ τὸν ὄντα: 1
  • ὁ ὤν: 1
  • ὁ Θεός: 1
  • ὁ Κυριακός ἄνθρωπυς: 1
  • ὁ δὲ ᾽Αρ. μεταγράψας δέδωκε τοῖς ἰδίοις: 1
  • ὁ δεύτερος θεός: 1
  • ὁ θεὸς πέπονθεν: 1
  • ὁ θεός: 1
  • ὁ κρείττων, τὸν κρείττονα: 1
  • ὁ κτίσας: 1
  • ὁ κυριακὸς ἄνθρωπος: 1
  • ὁ λόγος ἑαυτὸν γεννᾷ: 1
  • ὁ μόνος λεγόμενος κυρίως υἱ& 232·ς: 1
  • ὁ νοῦς ἁμαρτητικός ἐστι: 1
  • ὁ πάνυ βοώμενος: 1
  • ὁ σωτὴρ ἀεὶ γεννᾶται: 1
  • ὁ τῆς ἀληθείας λόγος ἐλέγχει: 1
  • ὁμώνυμος: 1
  • ὁμοίας οὐσίας: 1
  • ὁμοῦ: 1
  • ὁμογενής: 1
  • ὁμοιότητά πως: 1
  • ὁμοιούσιον: 1 2 3 4
  • ὁμοιούσιον, ἀπαράλλακτος εἴκων: 1
  • ὁμοιούσιος: 1 2 3
  • ὁμοιοπαθοῦς ἡμῖν: 1
  • ὁμοούσιοι: 1
  • ὁμοούσιον: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
  • ὁμοούσιον ἢ ταὐτοούσιον: 1
  • ὁμοούσιον ᾽Απαράλλακτον: 1
  • ὁμοούσιον τῷ πατρί: 1
  • ὁμοούσιον, ὁμοιούσιον: 1
  • ὁμοούσιος: 1 2 3 4 5 6 7
  • ὁμο-: 1
  • ὁρισθῇ: 1
  • ὄντα: 1
  • ὄντα γεγέννηκε ἢ οὐκ ὄντα: 1
  • ὄντα πρότερον, γεννηθέντα εἰς υἱ& 231·ν: 1
  • ὄντως: 1
  • ὄντως ἐν ὑμῖν ὁ θεός: 1
  • ὄργανον: 1 2 3 4 5 6 7
  • ὄργανον ἔμψυχον: 1
  • ὄργανον πρὸς τὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν ἔκλαμψιν τῆς θεότητος: 1 2
  • ὅλος ὅλου εἰκών: 1
  • ὅλος Θεός: 1
  • ὅλος θεὸς: 1
  • ὅλος θεός: 1 2
  • ὅλου τοῦ χρίοντος: 1
  • ὅμοιον: 1 2 3 4 5 6 7
  • ὅμοιον κατὰ πάντα: 1 2 3
  • ὅμοιον κατὰ τας γραφάς: 1
  • ὅμοιον κατ᾽ οὐσίαν: 1 2 3
  • ὅμοιος: 1 2 3
  • ὅμοιος κατὰ πάντα: 1 2
  • ὅμοιος κατὰ παντα: 1
  • ὅμοιος κατὰ τὴν οὐσίαν τοῦ πατρός: 1
  • ὅμοιος κατ᾽ οὐσίαν: 1 2 3
  • ὅμοιος τῆς οὐσίας: 1 2
  • ὅμοιου κατὰ πάντα: 1
  • ὅπερ ἐγὼ βούλομαι τούτο κανών: 1
  • ὅπερ ἦν πρὶν γένηται σάρξ: 1
  • ὅσον οὐδέπω: 1 2
  • ὅταν μάλιστα: 1
  • ὅτι ἦν ποτὲ: 1
  • ὅτι ὁ λόγος καὶ ὅτι τὸ πνεῦμα καὶ ἐσταυρώθη καὶ ἐσφάγη καὶ ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη: 1
  • ὐποστάσεις: 1
  • ὑγίοῦς: 1
  • ὑγιαινούσης διδασκαλίας: 1
  • ὑγιαινουσαν: 1
  • ὑγιανούσης: 1
  • ὑγιοῦς διδ: 1
  • ὑμῖν: 1
  • ὑμῶν: 1
  • ὑπὲρ αὐτοῦ: 1
  • ὑπόθεσις: 1 2
  • ὑπόστασιν, ἣν αὐτοὶ οἱ αἱρετικοὶ οὐσίαν προσαγορεύουσι: 1
  • ὑπόστασις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  • ὑπόστασις τοῦ λόγου: 1
  • ὑπό, μόνον: 1
  • ὑπ᾽ ὄψει πάντων: 1
  • ὑπακούειν: 1
  • ὑπακούων: 1
  • ὑπεκρίναντο: 1
  • ὑπερ: 1
  • ὑπεράυλον: 1
  • ὑπερά& 203·λον: 1
  • ὑπερέκεινα πάσης οὐσίας: 1
  • ὑπεραὺλως: 1
  • ὑπεροχὴ: 1
  • ὑπερφυές: 1
  • ὑπηρέτης: 1
  • ὑπηρετῶν: 1
  • ὑπηρετῶν τῇ βουλῇ: 1
  • ὑπηρετοῦντα: 1
  • ὑποῦργος: 1
  • ὑποδέκτην: 1
  • ὑποκρίτης: 1
  • ὑποπιάζω: 1
  • ὑποστάσει: 1 2
  • ὑποστάσεις: 1 2
  • ὑποστάσεως: 1 2
  • ὑποστήματι: 1
  • ὑποταγή: 1
  • ὑπουργὸν τελειότατον: 1
  • ὕλη: 1
  • ὕπαρξις: 1
  • ὠνομάσθη: 1
  • ὡμοιώθη κατὰ πάντα: 1
  • ὡς ἀνθρώπους ἀθέους: 1
  • ὡς ἂν τοὺς ἀπείρους ταῖς πλατωνικαῖς καλλιφωνίαι περιβομβήσειεν: 1
  • ὡς ἐθέλησεν, ἅπερ ἐθέλησαν, ὅταν θέλωσιν, οὒς ἐθέλησαν: 1
  • ὡς ἐπὶ σώματος ἕνος: 1
  • ὡς ἠθέλησαν: 1 2
  • ὡς ἠθέλησεν: 1 2 3
  • ὡς ἡ σοφία τοῦ σοφοῦ υἱ& 232·ς, οὐσία οὐσίας: 1
  • ὡς αὐτοὶ θέλουσι: 1
  • ὡς αὐτοὶ θέλουσι᾽: 1
  • ὡς δὲ ἐζητεῖτο τῆς πίστεως ὁ τρόπος: 1
  • ὡς δεσπότης ἐπιτιμᾷ: 1
  • ὡς διὰ χειρός: 1
  • ὡς οἷ& 231·ν τε ἦν: 1
  • ὡς τοὺς γίγαντας: 1
  • ὥρα: 1 2
  • ὥσπερ ἐξ ἁλύσεω: 1
  • ὥσπερ κανόνι χρησάμενοι προσέχωμεν τῇ ἀνάγνωσει τῆς θεοπνεύστου γραφὴς: 1
  • ὦν μία ἐνέργεια, τούτων καὶ οὐσία μία: 1
  • ὧν ἂν ἐθέλοι: 1
  • ᾗ λόγος ἐστι: 1
  • ᾽Αὐτοί: 1
  • ᾽Αῤ& 191·αβών: 1
  • ᾽Αλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς: 1
  • ᾽Ανόμοιον: 1
  • ᾽Ανόμοιος κατ᾽ οὐσίαν: 1
  • ᾽Αρὲς ἄρειε: 1
  • ᾽Αρειομανῖται: 1 2
  • ᾽Αρχαί: 1
  • ᾽Εν τῇ παλαιᾷ: 1
  • ᾽Επικτητόν τινα: 1
  • ᾽Ονήσιμον, τόν ποτέ σοι ἄχρηστον, νυνὶ δὲ εὔχρηστον: 1
  • ῎Αλογος: 1
  • ῎Ανθρωπος: 1 2 3
  • ῎Ατρεπτος: 1
  • ῎Εχων οὖν ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ λόγον ἐνδιάθετον ἐν τοῖς ἰδίοις σπλάγχνοις, ἐγέννησεν αὐτὸν μετὰ τῆς ἑαυτοῦ σοφίας ἐξερευξάμενος πρὸ τῶν ὅλων…ὁπότε δὲ ἠθέλησεν ὁ θεὸς ποιῆσαι ὅσα ἐβουλεύσατο, τοῦτον τὸν λόγον ἐγέννησε προφορικὸν, πρωτότοκον πάσης κτίσεως: 1
  • ῥύπον: 1
  • ῥύσιν: 1
  • ῥῆμα: 1 2
  • ῥαντιζόμενον: 1
  • ῥευστὴ: 1
  • ῥημάτια.: 1
  • ῥυπώσῃ: 1
  • ῾Ερμείαν λούοντα τοὺς ἀνεξόδους: 1
  • ῾Ερμηνεία: 1
  • ῾Ιερός: 1
  • ῾Ο Πατὴρ ἐν τῷ ῾Υιῷ τῶν πάντων τὴν πρόνοιαν ποιεῖται: 1
  • ῾Ο λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος: 1
  • ῾Ομοιούσιος: 1
  • ῾Ομοούσιον: 1
  • ῾Υπ: 1
  • ῾τὸ κατ᾽ εἰκόνα᾽: 1
  • Αὐγούστου τοῦ αἰωνίου: 1
  • Αρχιεπίσκοπος: 1
  • Βαλλέσθωσαν παρὰ πάντων: 1
  • Διατομῖται: 1
  • Διδαχὴ τῶν ιβ' ἀποστόλων: 1
  • Εἴτε οὖν φιλοσοφητέον εἴτε μὴ φιλοσοφητέον, φιλοσοφητέον: 1
  • Εἶπον, καὶ: 1
  • Ζεφυρῖνον ἄνδρα ἰδιώτην καὶ ἄπειρον τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὅρων: 1
  • Θεέ: 1
  • Θεός: 1
  • Κύριον: 1
  • Κύριον ᾽Ιησοῦν: 1
  • Λόγοι: 1
  • Λόγος: 1 2 3 4
  • Λόγος ἀπὸ σιγῆς προελθών: 1
  • Μίαν φύσιν τοῦ Λόγου σέσαρκωμένην: 1
  • Μόνως: 1
  • Μετὰ δὲ ταῦτα, οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον: 1
  • Μονάς: 1 2 3
  • Μονὴ: 1
  • Ομοούσιον: 1
  • Ομοούσιος τῷ Πατρί, ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός: 1
  • Ορ: 1
  • Παρθενών: 1
  • Περὶ ἀγαλμάτων: 1
  • Στῦλοι: 1
  • Συγκαταβῆναι: 1
  • Σχολαστικός: 1
  • Τάνις: 1
  • Τέλειος: 1
  • Τῶν δὲ γινομένων ἀρχηγὸν καὶ σύμβουλον καὶ ἐργατὴν ἐγέννα λόγον, ὃν λόγον ἔχων ἐν ἑαυτῶ ἀ& 231·ρατόν τε ὄντα τῷ κτιζομένῳ, κόσμῳ, ὁρατὸν ποιεῖ· προτέραν φωνὴν φθεγγόμενος, καὶ φῶς ἐκ φωτὸς γεννῶν, προῆκεν τῇ κτίσει κύριον: 1
  • Τριὰς: 1
  • Τριὰς δέ ἐστιν οὐχ ἕως ὀνομάτος μόνον…ἀλλὰ ἀληθεί& 139· καὶ ὑπάρξει τριάς…εἰπάτωσαν πάλιν…τριάς ἐστιν ἢ δυάς: 1
  • Τριάς: 1
  • Τριβέρων: 1
  • Τροπικοί: 1
  • Χαρακτήρ: 1
  • Χριστός: 1
  • Χριστοφόρος: 1
  • α: 1 2 3
  • αἰτία τῆς θεότητος: 1
  • αἰωνότοκε: 1
  • αἰ& 240·νιος: 1 2
  • αἱ μὲν γὰρ κατὰ νόμον: 1
  • αἴνιγμα: 1
  • αἴων: 1
  • αὐτὸν ἀντὶ σπορᾶς συλλαβοῦσα τὸν λόγον, κεκύηκε: 1
  • αὐτὸς: 1
  • αὐτὸς τοῦ πατρὸς θέλημα: 1
  • αὐτόθεος: 1
  • αὐτόθεος, αὐτοαγαθός, ἀληθινὸς θεός: 1
  • αὐτόν: 1
  • αὐτός τε καί: 1
  • αὐτῶν: 1
  • αὐτοῦ: 1
  • αὐτοζωὴν καὶ αὐτοάγαθον: 1
  • αὐτοζωή: 1
  • αὐτοκατάκριτος: 1
  • αὐτοπροσωπῶς: 1
  • αὐτοσοφία: 1
  • ακάριε: 1
  • β: 1 2 3 4
  • βάλλεται: 1
  • βῆλον: 1
  • βελτιώσει πράξεως: 1
  • βελτιοῦσθαι: 1
  • βετερᾶνος: 1
  • βλέποντες: 1
  • βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν: 1
  • βλαπτόμενος: 1
  • βούλησιν: 1
  • βούλησις: 1
  • βούληται: 1
  • βουλὴ: 1
  • βουλή: 1
  • βουλήν: 1
  • βουληθείς: 1
  • γ: 1 2 3 4
  • γένεσθαι: 1
  • γένεσις: 1
  • γένητα: 1
  • γένητος: 1 2
  • γέννημα: 1
  • γέννημα, ἀλλ᾽ οὐκ ὡς ἓν τῶν γεννημάτων: 1
  • γέννησις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  • γέννητος: 1 2
  • γένος: 1
  • γίγαντας θεομαχοῦντας: 1
  • γίγας: 1
  • γίνεσθαι: 1
  • γίνεται: 1
  • γεγεννῆσθαι: 1
  • γεγονέναι: 1 2
  • γενέσθαι: 1
  • γενόμενον: 1
  • γενόμενος: 1
  • γενητὰ: 1
  • γενητά: 1 2
  • γενητὸν: 1
  • γενητὸς: 1
  • γενητόν: 1
  • γενητός: 1 2 3
  • γενητῆς: 1
  • γενητῆς οὐσίας: 1
  • γενητῶν: 1
  • γεννήθεντα: 1
  • γεννᾶσθαι: 1
  • γεννηθέντα: 1 2
  • γεννηθέντα ἢ ποιηθέντα: 1 2
  • γεννησις: 1
  • γεννητά: 1 2
  • γεννητή: 1
  • γεννητὸν: 1
  • γεννητὸς: 1
  • γεννητός: 1
  • γεννητικὸς: 1
  • γνήσιος: 1
  • γνῶσις: 1 2 3 4
  • γοραῖον: 1
  • γπόστασις: 1
  • γράμμα: 1
  • γ. οὐ ποιηθέντα: 1
  • δὲ ὡς: 1
  • δέσποτα: 1
  • δίθεοι ἔστε: 1
  • δύναμιν δὲ μίαν: 1
  • δύναμις: 1 2 3
  • δύναμις κυρίου: 1
  • δύναμις λόγος: 1
  • δύο ἀχώριστα πράγματα: 1
  • δύο τῇ ὑποστάσει πράγματα ἓν δὲ τῇ ὁμονοί& 139· καὶ τῇ ταύτότητι τοῦ βουλήματος: 1
  • δῆλον ἂν εἴη: 1 2
  • δῶρον τοῦ θεοῦ τὸ πνεῦμα: 1
  • δαίμονες: 1
  • δεξιόν: 1
  • δεσποτὴν: 1
  • δεσποτὴς: 1
  • δευτέρα οὐσία: 1
  • δευτεραίου: 1
  • δευτερεύων θεός: 1
  • δεχέσθω τις: 1
  • δημιούργημα: 1
  • δημιουργὸς: 1
  • διὰ: 1 2
  • διὰ πάθους: 1
  • διὰ τὰ πολλὰ γίνεται πολλά: 1
  • διὰ τούτου: 1 2
  • διάβολος: 1
  • διάθεσις: 1
  • διάνοιαν: 1
  • διάνοιαν, ἐπίνοιαν: 1
  • διόρθωσις: 1
  • δι᾽ ἐντυχίας γυναικαρίων ἀτακτων ἃ ἠπάτησαν: 1
  • δι᾽ ἑτέρου τινος: 1
  • διαίρουσιν: 1
  • διαῤ& 191·αγῶσιν: 1
  • διαῤ& 191·ηγύωσιν ἑαυτούς: 1
  • διαῤ& 191·ηγνύωνται: 1 2
  • διαῤ& 191·ηγνύωσιν ἑαυτούς·: 1
  • διαβάλλων: 1
  • διαβέβλημαι: 1
  • διαβολικήν: 1
  • διαβολικοί: 1
  • διαθέσει: 1
  • διαλελυμένως: 1
  • διαμείνῃ: 1
  • διαμείνωμεν: 1
  • διαμείνωσιν: 1
  • διανοίας: 1
  • διανοί& 139·: 1
  • διατάξεις: 1 2 3
  • διαταγῇ: 1
  • διγάμοις: 1
  • διγαμία: 1
  • διγυναίοις: 1
  • διδάσκοντος περὶ τοῦ πατρός: 1
  • διδαχαὶ: 1
  • διεβλήθην: 1
  • διελεῖν: 1
  • διεφθαρμένη: 1
  • δτε οὐκ ἦν· & 234·τι πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν· & 234·τι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο: 1
  • δυνάμει καὶ βουλῇ αὐτοῦ: 1
  • δυνάμει τε καὶ ἐνεργεί& 139· πατήρ: 1
  • δυνάμεων: 1
  • δυναμει: 1
  • δυναστεία: 1
  • δωροδόκοι: 1
  • εἰ ἄγονος καὶ ἀνενέργητος: 1
  • εἰ δὲ θεὸς ὁ υἱ& 232·ς, οὐκ ἐπεὶ υἱ& 231·ς· ὁμοίως καὶ ὁ πατὴρ, οὐκ ἐπεὶ πατὴρ, θεός· ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐσία τοιάδε, εἷς ἐστὶ πατὴρ καὶ ὁ υἱ& 232·ς θεός: 1
  • εἰδώλων ἀθεότητα: 1
  • εἰκών: 1 2
  • εἰκών ἐστι χρόνος τῷ ἀγεννάτῳ χρόνῳ, ὃν αἰωνα ποταγορεύομες: 1
  • εἰς ἀρχὴν ἀναφέρεται: 1
  • εἰς ἄπειρον: 1 2
  • εἰς τὰ ἔργα: 1
  • εἰς τὸ εἶναι: 1
  • εἴ τινες καὶ ἄλλοι: 1
  • εἴ τις χωρὶς γνώμης: 1
  • εἴδους: 1
  • εἴκων, σφραγίς, βουλή, ἐνέργεια: 1
  • εἴς τι χώριον ἐκρύπτετο: 1
  • εἴτε ἀρχὴν εἴτε ἀρχάς: 1
  • εἶδος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  • εἶδος·: 1
  • εἶναι: 1
  • εἷς τῶν ἀσκηῶν: 1
  • εὐαγγελικὸς ὅρος: 1
  • εὐγενοῦς: 1
  • εὐσέβεια: 1
  • εὐσέβεια, ἀσέβεια: 1 2
  • εὐσέβεια, ἀσεβοῦντες: 1
  • εὐσεβείας: 1
  • εὑρίσκει: 1
  • εωτέρα: 1
  • ζῶν ὄργανον: 1
  • ζῶν καὶ ὑφεστὼς καὶ τοῦ πατρὸς ὑπάρχων ἔκτος.: 1
  • ζῶν λόγος: 1
  • ζῶον ἐπιστήμης δεκτικόν: 1
  • ζῶσα ἐνέργεια: 1
  • ζῶσα ἴσχυς: 1
  • ζῶσα βουλή: 1 2
  • ζῶσα δύναμις: 1
  • ζῶσα εἴκων: 1
  • ζῶσα σοφία: 1
  • ζητεῖν: 1
  • ζωὴ: 1 2
  • ζωὴν ἰδίαν ἔχων: 1
  • θάνατος: 1
  • θέα νεωτέρα: 1
  • θέλημα: 1 2
  • θέλησις: 1
  • θύος: 1
  • θαῤ& 191·οῦντες: 1
  • θεάνθρωπος: 1
  • θεία: 1
  • θεὸν κατὰ φύσιν τέλειον καὶ ἀληθῆ: 1
  • θεὸν τὸν: 1
  • θεὸς ἐν σαρκὶ: 1
  • θεὸς διφυής: 1
  • θεόν: 1
  • θεόπνευστα: 1
  • θεός: 1 2
  • θεότης: 1
  • θεότητος: 1
  • θεανδρικὴ ἐνέργεια: 1
  • θελήματι καὶ βουλῇ ὑπέστη: 1
  • θελήματι προπηδᾷ ὁ λόγος: 1
  • θελήσει: 1 2
  • θελήσει γεννηθὲν: 1
  • θεληγής ἐστι: 1
  • θελημα οὐσιῶδες: 1
  • θεοὶ: 1
  • θεοὶ κατὰ χάριν: 1
  • θεοί: 1 2
  • θεούμεθα: 1
  • θεοῦ ἦν σῶμα: 1
  • θεοῦ δῶρον: 1
  • θεοῦσθαι: 1
  • θεογονία: 1
  • θεολογῶν: 1
  • θεολογεῖν: 1
  • θεολογούμενος: 1
  • θεομάχοι: 1 2 3 4
  • θεομάχος: 1
  • θεομάχος γλῶσσα: 1
  • θεομαχεῖν: 1
  • θεομαχεῖν, θεομάχοι: 1
  • θεοποιεῖσθαι: 1
  • θεοποιηθῶμεν: 1
  • θεοστυγεῖς: 1 2 3
  • θεοτόκον: 1
  • θεοτόκος: 1 2 3 4 5 6
  • θεοτόκου: 1 2 3
  • θεοφορούμεθα: 1
  • θεοφορουμένους: 1
  • θεραπεύειν: 1
  • θεωθὲν ὅλον: 1
  • θεωρία τῶν θείων: 1
  • θνητοί: 1
  • θρυλληταὶ φωναὶ, λέξεις, ἔπη, ῥητὰ: 1
  • θρυλλοῦντες: 1
  • θυσία: 1
  • θ. ἐν σωματι: 1
  • κάθαρσις προεόρτιος: 1
  • κάλυμμα: 1
  • κέρδος τῆς φιλοχρηματίας: 1
  • κόπτουσιν ἑαυτούς: 1
  • κύριος: 1 2
  • καὶ ἐβουλόμην μὲν σιωπῇ….ἐπειδὴ δὲ….ἀνάγκην ἔσχον: 1
  • καὶ διαῤ& 191·αγοῖεν: 1
  • καὶ μάλιστα: 1
  • καὶ μὴ ἐκ τοῦ θεοῦ: 1
  • καὶ τὰ: 1
  • καὶ τὸ σῶμα: 1
  • καίρος: 1
  • καθ᾽ ἑαυτὸν οὐσιωμένος: 1
  • καθολικός: 1
  • καινοί: 1
  • κακόνοιαν: 1
  • καλῶς ἀναγινώσκειν: 1
  • κανὼν: 1
  • κανών: 1
  • καναλί& 251· ἤτοι παρόδῳ: 1
  • καρπογόνον: 1
  • καρπογόνος: 1
  • καρπογόνος ἡ οὐσία: 1
  • κατὰ βούλησιν: 1
  • κατὰ γνώμην καὶ προαίρεσιν: 1
  • κατὰ γνώμην καὶ προαίρεσιν βουληθεὶς ὁ θεός· ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς βουλῆς καὶ δυνάμεως: 1
  • κατὰ κατάληψιν: 1
  • κατὰ μίμησιν: 1
  • κατὰ πάντα: 1
  • κατὰ πάντα ὅμοιον: 1
  • κατὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι: 1
  • κατὰ τὴν αὐτοῦ μίμησιν: 1
  • κατὰ τὴν δύναμιν: 1
  • κατὰ τὴν προτέραν γένεσιν ἐν τῷ ᾽Αδάμ: 1
  • κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ εἰκόνα: 1
  • κατὰ τὸ βούλημα: 1 2 3
  • κατὰ τῆς εἰδ·: 1
  • κατὰ τοὺς μυθευομένους γίγαντας: 1
  • κατὰ τοῦ πύρος: 1
  • κατὰ τοῦ πυρός κατὰ: 1
  • κατὰ φύσιν: 1
  • κατὰ χάριν: 1
  • κατά τι θεωρούμενον: 1
  • κατάληψις: 1 2
  • κατάλυσις: 1
  • κατ᾽ ἐπίνοιαν: 1 2 3 4
  • κατ᾽ αὐτοῦ τῆς ἀμπέλου τὴν φυλακὴν παρὰ τοῦ σωτῆρος ἐπιτετραμμένου τὴν μανίαν ἐξέτεινε, λέγομεν δὴ τῆς σῆς ὁσιότητος: 1
  • κατ᾽ εἰκόνα χάρις: 1
  • κατ᾽ εὐδοκίαν: 1
  • κατ᾽ οἰκονομίαν: 1 2 3
  • κατ᾽ οὐσίαν: 1 2
  • κατ᾽ οὐσίαν ἀπαράλλακτος εἰκὼν: 1
  • κατ᾽ οὐσίαν ἐστὶ θεὸς: 1
  • κατ᾽ οὐσίαν ὅμοιος: 1
  • κατ᾽ οὐσίαν υἱ& 232·ν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρός,: 1
  • καταβολὴ κόσμου: 1
  • καταπέτασμα: 1
  • κατασκόπου, οὐκ ἐπίσκοπος: 1
  • καταχρῶνται: 1
  • καταχρηστικῶς: 1 2 3
  • κελεύοντος: 1
  • κελεύων: 1
  • κενωθῆναι τοῦ εἶναι ἀεί: 1
  • κεφάλαιον: 1
  • κεφάλαιον τῆς πίστεως: 1
  • κεχρεωστημένην: 1
  • κηδεμονίας: 1
  • κινήσει: 1
  • κοινόν: 1
  • κοινωνία φωτί: 1
  • κρατήσει τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως: 1
  • κρατῆσαι τοῦ θείου: 1
  • κραταιὰ χεὶρ τοῦ πατρός: 1
  • κρατούσῃ: 1
  • κρατούσῃ πίστει: 1
  • κτίζειν, ποιεῖν, δημιουργεῖν: 1
  • κτίσις: 1
  • κτίσμα: 1
  • κτίσμα ὁ υἱ& 231·ς: 1
  • κτίσματα: 1
  • κτιστὸν καὶ θεμελιωτὸν καὶ γεννητόν: 1
  • κυλιόμενοι: 1
  • κυρίως: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  • κυρίως καὶ πρώτως: 1
  • κυρίως λόγος: 1
  • κυρίως υἱ& 231·ς: 1
  • κυριώνυμος: 1
  • κυριώτατον: 1
  • κυριακὴ: 1 2
  • κυριακὸν δεῖπνον: 1
  • κυριακὸς ἄνθρωπος: 1 2
  • κυριολογεῖν: 1 2
  • λέγει: 1
  • λόγοι: 1 2 3 4
  • λόγος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • λόγος ἀπὸ σιγῆς προελθών: 1
  • λόγος ἀρχιερεὺς: 1
  • λόγος ἐν σ.: 1
  • λόγος ἐν τῷ θεῷ ἀτελὴς, γεννηθεὶς τέλειος: 1
  • λόγος ἐν τῷ πνεύματι ἔπλαττε τὸ σῶμα: 1
  • λόγος ἐνδιάθετος: 1 2
  • λόγος γνώσεως: 1
  • λόγος πρῶτος: 1
  • λόγος προφορικὸς: 1
  • λόγος προφορικός: 1
  • λόγος σοφίας: 1
  • λόγος σπερματικός: 1
  • λόγος φυσικός: 1
  • λόγωσις: 1
  • λύτρον καθάρσιον: 1
  • λύτρον πάντων: 1
  • λαύρα: 1
  • λαυβάνοντες παρ᾽ αὐτῶν τὸ λῆμμα: 1
  • λεξείδια: 1
  • λληνικὴ χρῆσις: 1
  • λούοντα: 1
  • λογίσασθαί τινα βούλησιν: 1
  • λογικά: 1
  • λογικὸς ὢν: 1
  • λογικοί: 1
  • λογιστῇ: 1
  • λογοθεταὶ: 1
  • λογομαχεῖν μελετήσαντες, καὶ λοιπὸν πνευματομαχοῦντες, ἔσονται μετ᾽ ὀλίγον νεκροὶ τῇ ἀλογί& 139·: 1
  • λογωθείσης τῆς σαρκὄς: 1
  • λογωθείσης τῆς σαρκός: 1
  • λοιπόν: 1
  • λ. ἐν σώμ: 1
  • μάγιστρος: 1
  • μάγιστρος ἐκεῖ: 1
  • μάθημα: 1
  • μέμφεται: 1
  • μὴ φαντασί& 139· ἀλλ᾽ ἀληθῶς: 1
  • μή: 1
  • μήτε τὴν ὡρισμένην παρὰ τῆς Προνοίας κρίσιν προλαμβάνειν: 1
  • μίαν τὴν θεότητα καὶ τὸ ἴδιον τῆς οὐσίας τοῦ πατρός: 1
  • μόνος ἐκ μόνου: 1
  • μόνος ἐν μόνῳ: 1
  • μόνος ὑπὸ μόνου: 1
  • μόνος γεννηθεὶς: 1
  • μόνος γεννητὸς ἐν τοῖς γενητοῖς: 1
  • μόνος μόνον: 1
  • μόνος παρά: 1
  • μόνως οὐχ ὡς τὰ σώματα: 1
  • μόνως,: 1
  • μῆνας πέντε: 1
  • μαθὼν ἐδίδαξε: 1
  • μαθὼν ἐδίδασκεν: 1
  • μαθὼν ἐδιδάσκεν: 1
  • μακρὰν ἀπέφυγον: 1
  • μανικώτερον: 1
  • μαντευόμενος καὶ προγιγνώσκων: 1
  • μαρτ: 1
  • μαφόριον: 1
  • μεγάλη: 1
  • μεινεν: 1
  • μεμ: 1
  • μεμερισμέναι: 1
  • μεμερισμέναι ὑποστάσεις: 1
  • μεμερισμένας: 1
  • μεσιτεύουσα φύσις μονογενής: 1 2 3
  • μετὰ θαλλῶν; φαλλῶν: 1
  • μετὰ παρατηρήσεως: 1
  • μετέχειν: 1
  • μετέχεσθαι: 1
  • μετ᾽ εὐσεβείας: 1
  • μεταξὺ τῆς τοῦ ἀγεν[ν]ήτου καὶ τῆς τῶν γενητῶν φύσεως: 1
  • μετουσίας, ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς, ἐπ᾽ αὐτὸν προχεομένης πληρούμενον: 1
  • μετοχή: 1
  • μηδ᾽ ἄλλοτε ἄλλην κ.τ.λ: 1
  • μοῦνος ἐ& 241·ν ἀγαπητός: 1
  • μονὰς: 1
  • μονὴ: 1
  • μονή: 1 2
  • μονήν: 1
  • μονότης: 1
  • μοναὶ: 1 2
  • μοναστήριον: 1
  • μοναχοί: 1
  • μονο: 1
  • μονογενὲς: 1
  • μονογενὴς: 1 2 3 4
  • μονογενὴς Θεός: 1
  • μονογενὴς θεός: 1
  • μονογενὴς πρωτεύων ἐν τῇ κτίσει: 1
  • μονογενής: 1
  • μονογενῆ: 1
  • μονοούσιον καὶ οὐχ ὁμοούσιον: 1
  • μονοούσιος: 1
  • μοούσιον: 1
  • μορφὴ: 1
  • μυστικωτέρα χειροτονία: 1
  • ν: 1 2
  • νέα ῎Ισις ἐχρήματιζε: 1
  • νόθοις ὥσπερ ὀνόμασι: 1
  • νόμῳ φύσεως: 1
  • νῦν γενομένων: 1
  • νῦν δὲ καὶ διαβάλλειν τοὺς πατέρας τετολμήκασι: 1
  • νεύματα: 1
  • νεώτερον: 1
  • νεῦμα: 1
  • νεανίσκος, ῾Ο δὲ ᾽Ιησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ, ἠγάπησεν αὐτόν: 1
  • νεανιεύησθε: 1
  • νν: 1
  • νοεῖ: 1
  • νομιζομένῃ: 1
  • νυκτομαχίας τε οὐδὲν ἀπεῖχε τὰ γινόμενα: 1
  • ξένας ἀλλήλων παντάπασι κεχωρισμένας: 1
  • ξένον κατ᾽ οὐσίαν κ.τ.λ: 1
  • ξένος τοῦ υἱοῦ κατ᾽ οὐσίαν ὁ Πατὴρ ὅτι ἄναρχος: 1
  • ξητῶν καὶ γυμνάζων: 1
  • ξυνωρίς: 1 2
  • οἰκείωσις φύσεως: 1
  • οἰκείωται: 1
  • οἰκειώσεως: 1
  • οἰκονομία: 1 2 3
  • οἰκονομίαν: 1
  • οἰκονομικῶς: 1 2
  • οἱ ἐν τῷ καναλί& 251· τῆς ᾽Ιταλίας: 1
  • οἱ δόλιοι: 1
  • οἱ νῦν: 1
  • οἱ περὶ Εὐσέβιον: 1
  • οἱ πλεῖστοι: 1
  • οἱ χριστόμαχοι: 1
  • οἷς ἂν ἐθέλωσι: 1
  • οὐ κατὰ μετουσίαν ἀλλὰ κατ᾽ οὐσίαν θεός: 1
  • οὐ τρεῖς ὑποστάσεις μεμερισμένας: 1
  • οὐδὲ κατὰ μετουσίαν αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὅλον ἴδιον αὐτοῦ γέννημα: 1
  • οὐδὲν ἐβλάπτετο: 1
  • οὐδὲν ἕτερον ἢ τὴν οὐσίαν τοῦ ὄντος: 1
  • οὐδὲν γὰρ ὄνομα ἐπὶ θεοῦ κυριολογεῖσθαι δυνατὸν: 1
  • οὐδ᾽ ἐκ πολλῶν εἷς: 1
  • οὐδ᾽ ὁ υἱ& 231·ς, εἰ μὴ ὁ πατήρ: 1
  • οὐδ᾽ ὁ υἱ& 232·ς ἢ ὡς ὅτι ὁ πατήρ: 1
  • οὐκ ἀεὶ ἦν ὁ θεὸς πατήρ, οὐκ ἀεὶ ἦν ὁ ὑιός: 1
  • οὐκ ἀεὶ πατήρ: 1
  • οὐκ ἄλλου, ἀλλὰ τοῦ κυρίου·: 1
  • οὐκ ἐδούλον τὸν λόγον·: 1
  • οὐκ ἐν διαιρέσεῖ προσώπων: 1
  • οὐκ ἐπέπληξεν: 1
  • οὐκ ἑτέρου τινός: 1
  • οὐκ ἦν πρὶν: 1 2
  • οὐκ ἦν πρὶν γένηται: 1
  • οὐκ ἦν πρὶν γεννήθῃ: 1 2 3
  • οὐκ ἦν πρὶν γεννήθῃ, ἀλλ᾽ ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν κ.τ.λ: 1
  • οὐκ ἦν πρὶν γεννηθῆναι: 1 2 3 4 5
  • οὐκ ἦν πρὶν γεννηθῇ: 1
  • οὐκ ἦν πρίν γεννηθῆναι: 1
  • οὐκ ὀκνεῖ θεόν: 1
  • οὐκ εἶχον τὸ πιστόν, καθ᾽ ἡμέραν παρερχόμεναι· & 211· δὲ τοῦ Σωτῆρος θυσία ἅπαξ γενομένη τετελείωκε τὸ πᾶν: 1
  • οὐσία: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
  • οὐσία ἐξ οὐσίας: 1
  • οὐσία τοῦ λόγου: 1
  • οὐσίαι: 1 2 3
  • οὐσίαι, ὅμοιαι: 1
  • οὐσίαν· οὐσία τοῦ λόγου or τοῦ υἱοῦ: 1
  • οὐσίας: 1 2 3
  • οὐσίας ἀπαράλλακτον εἰκόνα: 1
  • οὐσιωδὴς σοφία: 1
  • οὐχ ἁπλῶς ἀ& 188·διος: 1
  • οὐχὶ ἐπίνοια, παράνοια δὲ μᾶλλον: 1
  • οὑσία: 1
  • οὓς ἤθελον: 1
  • οὔτε τὸν Θεὸν φοβηβεὶς ὁ ἄθεος, οὔτε τοῦ πατρὸς τὴν διάθεσιν αἰδεσθεὶς ὁ ἀνόσιος, οὔτε τὸ γῆρας αἰσχυνθεὶς ὁ ἄστοργος: 1
  • οὔτε τὸν θεὸν φοβηθεὶς ὁ ἄθεος: 1
  • οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις διατάσσομαι: 1
  • οὕτως καὶ ὁ: 1
  • οὗτος τὴν ἐν Νικαί& 139· πίοτιν ἐξέθετο: 1
  • πάθη: 1
  • πάθος Χριστοῦ τοῦ θεοῦ μου: 1
  • πάλιν: 1
  • πάντα γινώσκειν ἐπαγγελλόμενος: 1
  • πάντα δοκιμάζετε: 1
  • πάντα τάξει καὶ προνοί& 139· κινούμενα: 1
  • πάπας: 1
  • πάρεργον: 1
  • πάρεστιν ἀ& 204·λως τοῖς ἐνύλοις τὰ ἄ& 203·λα: 1
  • πέμψας: 1 2
  • πέπαυται: 1
  • πέρυσιν: 1
  • πίστις: 1 2 3 4 5
  • πόλις περιοχῆς: 1
  • πύκτια: 1 2
  • πᾶσα γὰρ ἡ ῞Ελλας ἐσιδηροφόρει,: 1
  • πῦρ ὥσπερ νοητόν, τὴν τοῦ ἁγίου Πνεύματος μέθεξιν ἐμβαλών: 1
  • πῶς δύναται τὸ κτιζόμενον κτίζειν; ἢ πῶς ὁ κτίζων κτίζεται: 1
  • παύγασμα: 1
  • παῦλα: 1
  • παθῶν: 1
  • παλατῖνοι: 1
  • πανάρετος: 1
  • πανευδαίμων πατρίς: 1
  • παντελῶς: 1
  • παρὰ μόνου: 1
  • παρὰ τὴν ἀλήθειαν: 1
  • παρὰ τοῦ πατρὸς: 1
  • παρά: 1
  • παράδοσις: 1 2
  • παράδοσις ἄγραφος: 1
  • παράνομοι: 1
  • παράνομος: 1
  • παρέλαβον: 1
  • παρ᾽ ἐαυτοῦ: 1
  • παρανομίαν: 1
  • παραπέτασμα: 1 2
  • παραπεπετασμένην: 1
  • παρασκευὴ: 1
  • παρατηρήσεως: 1
  • παρουσία: 1
  • παρρησιαζόμεθα: 1
  • πατὴρ τοῦ κατὰ φύσιν υἱοῦ: 1
  • πατρικὴ θεότης τοῦ υἱοῦ: 1
  • πατρικήν: 1
  • πατρικῶς: 1
  • πεποιηκέναι: 1 2
  • περὶ ἔκεινον: 1
  • περὶ ὧν παρὰ τῶν: 1
  • περὶ αὐτὸν: 1
  • περὶ θεὸν: 1
  • περὶ πάντων πρεσβεῦσυι πρὸς τὸν Πατέρα: 1
  • περὶ τὸν θεόν: 1
  • περὶ τῶν τολμώντων ἑαυτοὺς ἐκτέμνειν: 1
  • περὶ ψυχῆς καὶ σώματος εἰς τὸ πάθος: 1
  • περιέρχεται: 1
  • περιέρχονται: 1
  • περιέρχονται ὡς οἱ κάνθαροι: 1
  • περιέρχονται περιβομβοῦντες: 1
  • περιβολὴ: 1
  • περιβομβεῖν: 1
  • περιβομβοῦσι: 1
  • περιβομβοῦσιν: 1
  • περιεργάζεσθαι: 1
  • περιεργάζεσθαι·: 1
  • περιεργάζονται: 1
  • περιλύοντες τὰς νηστείας—καταπαύοντες τὰς νηστείας—ἑσπέρᾳ βαθεί& 139· σαββάτου—τῇ ἐπιφωσκούσῃ κυριακῇ: 1
  • περιτιθέμενος τὴν ἐσθῆτα, ἐκαλύπτετο, ἐνδυσάμενος σῶμα: 1
  • περιφέρουσι: 1
  • περιχ: 1
  • περιχώρησις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • πηγὴ ἐκ πηγῆς: 1
  • πηγὴ θεότητος: 1 2
  • πηγὴ ξηρά: 1
  • πηγή: 1
  • πλὴν τῆς ἀγεννησίας καὶ τῆς πατρότητος: 1
  • πλήρης εἰμί: 1
  • πλῆθος: 1 2
  • πλανηθεῖσαν γέννησιν: 1
  • πλατυσμὸς: 1 2
  • πλείστην ἢ ἔμπροσθεν: 1
  • πληρωθείσης τῆς ἐξουσίας ἐν τῷ κυριακῷ σώυατι: 1
  • πνεῦμα: 1 2 3 4 5 6
  • ποίεω: 1
  • ποιήματα: 1
  • ποιόν: 1
  • ποιεῖν: 1
  • ποιητής: 1
  • ποιηταί: 1
  • ποιητικὸν αἴτιον: 1
  • πολύθεος ἀθεΐα: 1
  • πολλάκις ἀπολωλέναι δίκαιοι: 1
  • πολλοὶ λόγοι: 1
  • πολυειδοῦς: 1
  • πολυθρύλλητον: 1
  • πολυκέφαλος αἵρεσις: 1
  • πολυκ. πανουργία: 1
  • πολυκ. σοφιστής: 1
  • πομπεία: 1
  • πομπεύειν: 1
  • πομπεύετε: 1
  • πουργόν: 1
  • πρέδα: 1
  • πρὶν γενέσθαι ταῦτα: 1
  • πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν: 1 2 3
  • πρὶν γεννηθῇ ἤτοι κτισθῇ, ἢ ὀρισθῇ, ἢ θεμελιωθῇ: 1
  • πρὶν ποιηθῇ: 1
  • πρίν γενέσθαι: 1
  • πρὸ τῆς γεννήσεως: 1 2
  • πρὸ τοῦ βήλου: 1
  • πρόδρομον ᾽Αντιχρίστου: 1
  • πρόδρομος: 1
  • πρόκριμα: 1
  • πρόνοια: 1 2
  • πρόνοια τῶν πάντων: 1
  • πρόσωπα: 1 2
  • πρόσωπον: 1 2 3
  • πρόφασις: 1
  • πρώτη οὐσία: 1
  • πρώτως: 1 2 3
  • πρῶτον ἡμῖν: 1
  • πρῶτον γέννημα: 1 2
  • πρῶτος: 1
  • πρῶτος ἡμῶν: 1
  • πρεπτότης: 1
  • προέλευσις: 1 2 3 4
  • προαιώνιος: 1
  • προβάλλειν: 1
  • προβάλλεσθαι: 1
  • προβάλλετε: 1
  • προβληθὲν γέννημα: 1
  • προβληθεις: 1
  • προβολὴ: 1 2 3
  • προβολή: 1 2 3 4
  • προβολεὺς: 1
  • προελθὼν: 1
  • προηγουμένη: 1 2
  • προηγουμένην: 1
  • προθεσμία: 1
  • προθεσμίαν: 1
  • προκάλυμμα: 1 2
  • προκοπή: 1 2 3 4 5 6
  • προκοπῆς: 1
  • προνόμια: 1
  • προπίνοντες: 1
  • προπετεύσαιντο: 1
  • προσώπου: 1
  • προστάσσοντα: 1
  • προστασίας φίλων: 1
  • προσταττόμενος καὶ ὑπουργῶν: 1 2
  • προσταττόμενος, καὶ ὑπουργῶν: 1
  • προσφορὰ: 1
  • προσφωνήσω: 1
  • προφορικὸς λόγος: 1
  • προφορικός: 1 2
  • πρωτότοκος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • πρωτότοκος πάσης κτίσεως: 1
  • πρωτότοκος πασῆς κτίσεως: 1
  • πρωτότοκος τοῦ Θεοῦ: 1
  • πρωτότυπον γέννημα: 1
  • πρωτοτόκος: 1 2
  • πρωτοτόκος τῆς κτίσεως: 1
  • πωλήσ: 1
  • ρη: 1
  • σὰρξ: 1
  • σὰρξ τοῦ λόγου: 1
  • σάρξ: 1 2 3 4
  • σύμβαμα: 1
  • σύμφωνος: 1
  • σύνδεσμον πίστεως: 1
  • σύνδεσμον τῆς ἀγαπῆς: 1
  • σύνδρομος: 1 2
  • σύνδρομος θέλησις: 1
  • σῶμα: 1 2 3
  • σῶμα σοφίας: 1
  • σαθρωθέντα: 1
  • σαρκωθέντα: 1
  • σεβαστός: 1
  • σημεῖα: 1 2
  • σκανδαλίζεται: 1
  • σκοπὸς: 1
  • σκοπός: 1
  • σκοτοδινιῶντες: 1
  • σκοτοδινιῶσι: 1
  • σοφίας ἐξηγητὰς: 1
  • σοφία, χρηστότης, δύναμις, θέλημα παντοκρατορικόν: 1
  • σπαραττέτωσαν ἑαυτούς: 1
  • σπερματικός: 1
  • στιχάρια: 1
  • στολή: 1
  • στρατόπεδον: 1 2
  • στρατόπεδον·: 1
  • στρατεία: 1
  • στρατηγοὶ: 1 2
  • στρατηγοῦ: 1 2 3
  • στρατιώτου: 1
  • στροβίλους: 1
  • συγκατάβασιν: 1
  • συγκατάβασις: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • συγκριτικῶς: 1
  • συγκυλίονται: 1
  • συμβαινούσαν καὶ ἀποσυμβαινούσαν: 1
  • συμβεβηκὸς: 1
  • συμβεβηκός: 1
  • συμβεβηκότα: 1
  • συμφωνία: 1 2
  • συνάξεις: 1
  • συνήσει: 1
  • συνείσακται: 1
  • συνετῶν θεοῦ: 1
  • συνηγόρου: 1
  • συνιέντας: 1
  • συνούσιον: 1
  • συστολή: 1 2
  • σφόδρα ἐπλημμέλησαν: 1
  • σφόδρα λοίδοροι: 1
  • σφραγίς: 1
  • σχίζειν: 1
  • σχῆμα ὀργανικὸν: 1 2
  • σχηματισάμενος: 1
  • τἀγαθόν: 1
  • τὰ ἱερὰ γράμματα: 1
  • τὰ δὲ λοιπὰ διατάξομαι: 1
  • τὰ θειᾶ τῶν πρηγμάτων: 1
  • τὰ καί: 1
  • τὰ πρός τι: 1
  • τάδε λέγει: 1
  • τάξις: 1
  • τέκνον: 1
  • τέλειον: 1
  • τέλειος: 1 2
  • τέλειος κτισθείς: 1
  • τέλειος τέλειον γεγέννηκεν, πνεῦμα πνεῦμα: 1
  • τέλος: 1
  • τὴν ἐν θανάτῳ κατὰ φύσιν φθόραν: 1
  • τὴν ἰδιότροπον αὐτοῦ ὑπόστασιν· τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ ἀπεριεργαστοῦ· νεωτέραν τῆς ὑποστάσεως γένεσιν· ἡ τοῦ υονογενοῦς ἀνεκδιήγητος ὑπόστασις· τὴν τοῦ λόγου υπόστασιν: 1
  • τὴν ὑπὲρ αὐτου δύναμιν: 1
  • τὴν θρυλλουμένην ἀποῤ& 191·οήν: 1
  • τὴν κατὰ πάντα ὁμοιότητα: 1
  • τὴν κατὰ πάντα ὁμοιότητα αὐτοῦ ἐκ φύσεως ἀπομαξάμενος: 1
  • τὴν μανίαν ἐξέτειναν: 1
  • τὴν πατρικὴν ἑαυτοῦ θεότητα: 1
  • τὴν πολυθρύλλητον διαλεκτικήν: 1
  • τὴν πολυθρύλλητον φώνην: 1
  • τὴν πτωχεύσασαν φύσιν θεοῦ ὅλην γενομένην: 1
  • τὴν π. ὑγιαινούσαν: 1
  • τὴν τῆς ὁμοιώσεως ἑνότητα: 1
  • τὴν τῶν ὅλων πρόνοιαν καθ᾽ ἑαυτῶν οὐκ εἶναι μοθολογοῦσιν: 1
  • τὴν τοῦ ἀρχετύπου πλάσιν ἀναστήσασθαι ἑαυτῷ: 1
  • τὴν φύσιν: 1
  • τί δεῖ νοεῖν κ.τ.λ: 1
  • τί μοι καί σοι: 1
  • τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου: 1
  • τίς γὰρ ἤκουσε: 1
  • τὸ ἀκίνητον: 1
  • τὸ ἐν αὐτῷ: 1
  • τὸ ἐξ αὐτοῦ: 1
  • τὸ ἱδιον: 1
  • τὸ ἴδιον τῆς οὐσίας, ταὐτότης: 1
  • τὸ ὀφειλόμενον: 1
  • τὸ ὂν: 1
  • τὸ ὄντως ὂν: 1
  • τὸ ὑποκειμένον: 1
  • τὸ αὐτὸ γὰρ λέγειν οὐκ ὀκνητέον: 1
  • τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως: 1
  • τὸ γὰρ ἐξελθεῖν: 1
  • τὸ δὲ διώκειν διαβολικόν ἐστιν ἐπιχείρημα: 1
  • τὸ δὲ καὶ προσκυνεῖσθαι: 1
  • τὸ διαλυθέντας μένειν ἐν τῷ θανάτῳ καὶ τῇ φθόρᾳ: 1
  • τὸ εὐαγγέλιον: 1
  • τὸ καλὸν κατέχετε: 1
  • τὸ κτιστὸν: 1
  • τὸ λεγόμενον κτίζεσθαι τῇ φύσει καὶ τῇ οὐσί& 139· κτίσμα: 1
  • τὸ λογικόν: 1
  • τὸ μονοφυὲς: 1
  • τὸ πάθος τοῦ λόγου: 1
  • τὸ παρὰ πάντων ὀφειλόμενον: 1
  • τὸ ποιὸν τὸ ἐν τῇ οὐσί& 139·, τὸ τί ἦν εἶναι,: 1
  • τὸ πολυθρύλλητον σόφισμα: 1
  • τὸ τέλειον: 1
  • τὸ [κυριακὸν] σῶμα: 1
  • τὸν ἀληθῶς υἱ& 232·ν: 1
  • τὸν ἄνθρωπον: 1
  • τὸν ἄνθρωπον σαθρωθέντα: 1
  • τὸν ἐν ἡμῖν υἱ& 231·ν: 1
  • τὸν ἐν αὐτοῖς οἰκοῦντα λόγον: 1
  • τὸν ἕνα κύριον: 1
  • τὸν Πατέρα συμπεπονθέναι τῷ υἱ& 254·: 1
  • τὸν Χρ: 1
  • τὸν διαβόλου πρόπον ἀναλαβών: 1
  • τὸν κρείττονα: 1
  • τὸν λόγον: 1
  • τὸν λόγον τροπὴν ὑπομεμενηκοτα: 1
  • τὸν πρὸ αἰ& 240·νων εὐδοκί& 139· τοῦ πατρὸς γεννηθέντα: 1
  • τὸν προστάττοντα κύριον: 1
  • τὸν προστάττοντα κύριον, τὸν δημιουργοῦντα λόγον, τὸ στερεοῦν πνεῦμα: 1
  • τὸν τῆς τάξεως: 1
  • τόδε τι: 1
  • τόμος: 1
  • τόπος: 1
  • τότε καὶ: 1
  • τότε καὶ νῦν: 1
  • τῆς ἀθέου πηγῆς: 1
  • τῆς ὑποστάσεως ὑπαρχούσης, πάντως εὐθὺς εἶναι δεῖ τὸν χαρακτῆρα καὶ τὴν εἰκόνα ταύτης: 1
  • τῆς αὐτῆς οὐσίας: 1
  • τῆς γραφῆς ἔθος ἐχούσης: 1
  • τῆς εἰς τὸν ἐπίσκοπον διαβολῆς: 1
  • τῆς εὐσεβείας: 1
  • τῆς θεοτόκου Μαρίας: 1
  • τῆς κτ: 1
  • τῆς κτίσεως: 1
  • τῆς μονῆς τοῦ κυρίζου: 1
  • τῆς οἰκονομίας: 1
  • τῆς οὐσίας: 1
  • τῆς οὐσίας ὅμοια: 1
  • τῇ ἀ& 187·διότητι τοῦ πατρὸς τοῦ μονογενοῦς συνάπτων τὴν γέννησιν: 1
  • τῇ ὁμονοί& 139· καὶ τῇ συμφωνί& 139·: 1
  • τῇ ὑποστάσει δύο φύσεις: 1
  • τῇ μὲν ὑποστάσει τρία, τῇ δὲ συμφωνί& 139· ἕν: 1
  • τῶν ἀγοραίων: 1
  • τῶν ἀποστόλων διάταξις: 1
  • τῶν ἐγκυκλίων: 1
  • τῶν ἐξηγητῶν τοὺς ἄκρους εἵλεσθε: 1
  • τῶν ἐργασιῶν: 1
  • τῶν ᾽Αρειομανιτῶν τὴν ἀλογίαν: 1
  • τῶν γενητῶν: 1
  • τῶν λόγων καιρόν: 1
  • τῶν νῦν ᾽Ιουδαίων: 1
  • τῶν πάλαι καὶ πρόπαλαι: 1
  • τῶν σοφίας μεταχόντων, κατὰ πάντα σοφῶν: 1
  • τῶν χαμαί: 1
  • τῷ: 1
  • τῷ ἁγί& 251·: 1
  • τῷ ῥ& 208·τῳ τεθρυλλήκασι τὰ πανταχοῦ: 1
  • τῷ σκοπῷ: 1
  • τα ὅμοια τοῖς ὁμοίοις: 1
  • ταὐτὸν τῇ ὁμοιώσει: 1 2
  • ταὐτότης βουλήματος: 1
  • ταὐτότης οὐσίας: 1
  • ταὐτότητα τῆς οὐσιάς: 1
  • ταὐτότητα τῆς φύσεως: 1
  • ταὐτοούσιον: 1 2
  • ταῖς ἐννοίαις χρώμενοι, πρός τὰς ἐπινοίας ἀπηντήσαμεν: 1
  • ταῖς λογομαχίαις: 1
  • ταῦτα: 1
  • ταπειναὶ λέξεις: 1
  • τεκνογονία: 1
  • τιή: 1
  • τινές: 1
  • τινὸς φιλοπόνου γέροντος: 1
  • τοὺς ἄρτους: 1
  • τοὺς ἐν τῇ ξένῃ μοναχούς: 1
  • τοὺς δὲ λέγοντας ἐξ οὐκ ὄντων,.…ἢ ποίημα, ἢ ἐξ ἑτέρας οὐσίας, τούτους ἀναθεματίζει κ. τ. λ: 1
  • τοὺς λογιμωτέρους τῶν ἐπισκόπων ἐγείρας: 1
  • τοὺς μυθευομένους γίγαντας: 1
  • τοὺς πατέρας διαβαλλόντων: 1
  • τούτῳ: 1
  • τούτῳ χρώμενος ὀργάνῳ: 1 2
  • τούτεστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός: 1
  • τούτους καὶ παρόντας παρέδωκεν τῷ ᾽Αλεξάνδρῳ: 1
  • τούτων κατ᾽ ἴχνος ἦλθον: 1
  • τοῖς ὀνόμασι: 1
  • τοῖς τῆς σαρκὸς ἐπιτιμῶντες πάθεσιν: 1
  • τοῦ διὰ τῆς ἰδίας προνοίας: 1
  • τοῦ κατ᾽ εἰκόνα χάρις: 1
  • τοῦ λόγου: 1
  • τοῦ λεγομένου φωτεινοῦ: 1
  • τοῦ μοναδικοῦ βίου νομοθεσίαν ἐν πλάσματι διηγήσεως: 1
  • τοῦ πατρὸς: 1 2
  • τοῦ πατρὸς ὅμοιος: 1
  • τοῦ πνεύματος: 1
  • τοῦτο τὸ ἡρῶον στεφανοι ἡ ἐργασία τῶν βαφέων: 1
  • τον: 1
  • τονθορύζετε: 1
  • τρίας: 1
  • τρίζωσι τοὺς ὀδόντως: 1
  • τρόπων βελτίωσις: 1
  • τρεὶς ὐποστάσεις: 1
  • τρεῖς ἀρχικαὶ ὑποστάσεις: 1
  • τρεῖς ὑποστάσεις: 1 2 3
  • τρεῖς μεμερισμένας ὑποστάσεις: 1
  • τρεπτὸν: 1
  • τρεπτὸς: 1 2 3 4
  • τρεπτόν: 1
  • τριὰς: 1 2 3
  • τριὰς ἀδιαίρετος τῇ φύσει, καὶ μία ταύτης ἡ ἐνέργεια: 1
  • τριζέτω τοὺς ὀδόντας: 1
  • τριζέτωσαν: 1
  • τροπικῶς: 1 2
  • υἱοπάτωρ: 1
  • υἱοπατόρα: 1
  • υἱοπατώρ: 1
  • υἱοποιούμεθα ἀληθῶς: 1
  • υἱ& 231·ς: 1 2 3
  • υἱ& 232·ν ὅμοιον καὶ κατ᾽ οὐσίαν ἐκ τοῦ πατρὸς: 1
  • υἵον χρηματίζειν: 1
  • φάσκοντες, οὐ λέγομεν δύο ἀγένητα, λέγουσι δύο θεούς: 1
  • φήμη: 1 2 3 4 5
  • φύσει: 1
  • φύσις: 1 2 3 4 5 6 7 8
  • φύσις τοῦ λόγου: 1
  • φανέρωσις: 1 2 3
  • φανερῶς: 1
  • φθόνος: 1
  • φθόρα: 1 2 3 4 5 6 7
  • φθαρτοί: 1
  • φθορέας τῶν ψυχῶν: 1
  • φθοροποιός: 1
  • φιλοπόνου: 1
  • φιλοπτωχία: 1
  • φιλοχρύσους μᾶλλον ἢ φιλοχρίστους: 1
  • φροντιστήριον: 1
  • φυσικὴν εἶναι τὴν ἁμαρτίαν: 1
  • φυσικὸς λόγος: 1
  • φυσικῆς τινος γυμνασίας ἕνεκα: 1
  • φυσικῶς: 1 2
  • φυσιολογεῖν: 1
  • χάρις τῆς κλήσεως: 1
  • χαμαιλέοντες: 1
  • χαρακτὴρ: 1
  • χαρακτῆρα: 1
  • χείρ: 1
  • χεῖρ δημιουργικὴ: 1
  • χρῃζόντων τῆς αὐτοῦ θεότητος διὰ τοῦ ὁμοίου: 1
  • χριστόφοροι: 1
  • χριστομάχοι: 1
  • χριστομάχων: 1
  • χριστομαχεῖν: 1
  • ψύχεσθαι: 1
  • ψυχὴ λογικὴ: 1
  • ψυχή: 1
  • ψυχικόν: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection