Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • žγκλημα: 1
 • ˆνωθεν: 1
 • ‡ρετῆς 'Ανδρ™να,: 1
 • ‡υτὸς: 1 2
 • Αποστρεφόμενος: 1
 • Βοηθόυμενος: 1
 • Εὐκολίας: 1
 • Κατόρθωμα: 1
 • Παραλαμβ€νωμεν: 1
 • βωμοὶ: 1
 • δι€γοντας: 1
 • εἰλικρινῆ: 1
 • κατόρθωμα: 1
 • κατ™λυσαν: 1
 • κατ™χειν: 1
 • μόνον: 1
 • μανί‹: 1
 • μανθανω: 1
 • παῤῥησἴα: 1
 • παῤῥησίαν: 1
 • πλ™ιονας: 1
 • ποιῶ: 1
 • ποιουσι: 1
 • συνειληχότες: 1
 • τῳ πρώτῳ: 1
 • τῶ κρουοντι: 1
 • τοῖς žμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος διώκω: 1
 • ambitio: 1
 • žντευξις: 1
 • ˆνωθεν: 1
 • ˆυτόθεν ἐξ œδρης: 1
 • ̓Εδειξα 'Ενδειξις: 1
 • ̓Ειμβητον, κὰι σφῶι τιταινετον: 1
 • ̓Εκπεμψαι: 1
 • ̓Εκτενῶς: 1
 • ̓Εκτεν™ιας: 1
 • ̔Αμαρτήματα: 1
 • ̔Απλῶς: 1 2 3
 • ̔Ηκατὰ Θεὸν ‡γ€πη: 1
 • ̔Ο δ' ἐύκολος μ™ν ἐνθ€δ žυκαλος δ' ἐκει: 1
 • ̔Υπ™ρ: 1
 • ̔Υπεσκ™λισε: 1
 • ̔Υφαιρόυμενος: 1
 • ἐγκαλει: 1
 • ἐκολ€ζετο: 1
 • ἐν: 1
 • ἐν τοῖς δεινοῖς: 1
 • ἐπὶ τῇ τῶν δεινῶν εὐψυλί‹: 1
 • ἐπανθοῦσαν: 1
 • ἐπηνειτο: 1
 • ἐπιλαβ™σθαι: 1
 • ἐπισκοπῆς: 1
 • ἐπιστύψαι: 1
 • ἐπισωζομ™νη: 1
 • ἐπιτεύξονται: 1
 • ἐποίησαν: 1
 • ἐρώμενου: 1
 • ἤ μ€την γὰν ̓Απομαγδαλἱας σιτόυμενος τοσουτος ἐκτραφ™ιην: 1
 • ὀξυρῥεπὴς πρὸς κακι€ν: 1
 • ὁπότε ἐς τὴν καρδίαν οτηρίξαι: 1
 • ὃ: 1
 • ὅτι: 1 2
 • ὑποκοριστικῶς: 1
 • ὡς ὀυκ ‡κόλουθα žιη: 1
 • ὥστε: 1
 • ίερωσύνης: 1
 • ῞Ητις: 1
 • ῥ‹θυμία: 1
 • “ˆνεσιν.”: 1
 • “'Αρ€σσε μ‚λλον σφίγγε: 1
 • ‡λήθεια: 1
 • ‡πομαγδαλία: 1
 • ‡προστ€τευτος, κ.τ.λ.: 1
 • ‡ρετὴ œξις ἐπαινετή: 1
 • ‡υτ‚ις: 1
 • ‡υτου ἐνὶ Τροίη,: 1
 • ›τ™ραν: 1
 • ›τ™ροις: 1
 • Αὐτὀ: 1
 • Απὸ τῆς ƒπλότητος τῆς εἰς Χριστόν: 1
 • Αρματα δύο πόιησον τῷ λόγῳ, κ.τ.λ: 1
 • Βοηθ™ω: 1
 • Διακρούσηται: 1
 • Διαλ€μπη: 1
 • Διχοτομηθῆαι: 1
 • Δρασσόμενος: 1
 • Εὐλ€βειαν: 1
 • Εδει καὶ τήμερον καὶ τῳ προτ™ρῳ σαββ€τῳ τὸν περὶ νηστείας κινησαι λόγον.: 1
 • Ει δ'οὕτω σὺ ποιεις μοι ‡πόκτεινόνμε: 1
 • Ελ™χθη δš πρὸ δ™κα ἡμερων της ƒγίας καὶ ζωοποιου του Κυρίου ἡμων 'Ιησου Χριστου ἐκ νεκρων ‡ναστ€σεως.: 1
 • Ε'ν€ντια παρ€λληλα μ‚λλον γνώριμα: 1
 • Θ™λημα σαρκός: 1
 • Θεοφόρος: 1
 • Θυγατριον: 1
 • Ιν τηε Λιφε “ανδ Φοοτ.”: 1
 • Κήρυγμα: 1
 • Καιρον, “μ™ρος χρονου: 1
 • Κακὰ: 1
 • Κακουργία, “παρα τ€υτας γὰρ κακουργεὶ,”: 1
 • Κεῖμαι: 1
 • Κυνˆρια: 1
 • Κυναρίοις: 1
 • Μὴ: 1
 • Μανθ€νεις: 1
 • Οἰκοδομὴν τεθεῖσαν: 1
 • Οἴμας Μοῦσ ἐδίδαξε φίλησε δš φῦλον ‡οιδῶν: 1
 • Οὶ περι Δωδώνην δυσχ™ιμερον:  οἰκι žθεντο: 1
 • Πόθῳ: 1
 • Παιδοτριβῶν: 1
 • Παρˆμεινον: 1
 • Παρῆλθεν: 1
 • Παραμ™νοντα: 1
 • Παρελθών δ™ žλεξε τοι€δε: 1
 • Παρρησίαν: 1
 • Περιδρομῆς: 1
 • Ποιεῖν: 1
 • Πρόφασιν: 1
 • Πριντεδ, Χονσταντινοπλε.: 1
 • Προκοπήν: 1
 • Προοιμίων: 1
 • Προστ€τις: 1
 • Σοφία; ‡ρετὴ τεχνῆς: 1
 • Συνίστημι: 1
 • Σωφροσύνῃς: 1
 • Τὀ Β€ραθρον: 1
 • Τὴν ‡νδρ™ιαν τῆς γυναικὸς: 1
 • Ταύτη: 1
 • Τοὺς πλεἰονας: 1
 • Τοὺς πλείονας: 1
 • Φησίν: 1
 • Ω῏ Σωκρατιδιον φιλτατον: 1
 • αὐτῆ: 1
 • γὰρ κ‹τὰ Θεὸν λύπη μετ€νοιαν εἰς σωτηρίαν ἐργ€ζεται.”: 1
 • γὰρ παῤῥησίαν κ™κτηνται.”: 1
 • δš αῦτήν: 1
 • δύναμις: 1
 • δύναμις ἐνυπόστατος: 1
 • δείνων: 1
 • διανοίας: 1
 • δραχμὴ: 1
 • εἰ' τις θ™λει: 1
 • θυμωθήσεται: 1
 • θυσιαστήρια: 1
 • κ: 1
 • κ€λυβαι: 1
 • κακηγορία: 1
 • κατ™στησε: 1
 • κατ™χουσι: 1
 • καταστήσει: 1
 • κατηγορία: 1
 • κηρυξις: 1
 • λήθεια”: 1
 • λ™γει: 1
 • μὴ ποιοῦντες δš: 1
 • μόσχος: 1
 • μύλος ὀνικός: 1
 • μανθ€νεις; Οὐ μανθ‡νω,”: 1
 • μικρŽ: 1
 • νοιγήσεται: 1
 • οἱ περὶ: 1
 • οἱ πολλόι: 1
 • οἱ την ›ιμαρμν™ην ἐισ€γοντες: 1
 • οἱ χαρι™ντες: 1
 • οἵαν τὴν παρελθοῢσαν εἴδομεν τετρ€δα καὶ οἵαν τὴν παροῢσαν ὁρωμεν νῢν: 1
 • οἶκοι ἐυκτήριοι: 1
 • οὐ μανθ€νω: 1
 • ορθὴν καὶ ὑγιῆ πίστιν.”: 1
 • πίστεως: 1
 • παθεῖν: 1
 • παρ‡: 1
 • παρ€: 1
 • παρανομίας: 1
 • παροινίας: 1
 • περί ἱερωσύνης: 1
 • πομ€σσομαι: 1
 • πρῴην: 1 2
 • προαίρεσις: 1
 • προλαβῶν γὰρ αὐτὸς ›αυτοῦ ταύτην ‡φείλετο τὴν ‡πολογίαν: 1
 • προσαγωγη: 1
 • προστασία, ‡ρχή: 1
 • σότιμος: 1
 • σῶοι τῄν φρ™να: 1
 • σκ™υεσι: 1
 • σοφούς: 1
 • συβλιγαχυλυμ: 1
 • συζῆν ‡ρετῇ: 1
 • συλλ™γω: 1
 • συνείσακται: 1
 • συνειλοχότες: 1
 • τὰς λσιπὰς βχ€βας: 1
 • τότε: 1
 • τῃ κυριακῃ της ἐπισωζομ™νης: 1
 • τῆς πρὸς τούς πολλούς ἐντεύξεως: 1
 • τῳ προτ™ρῳ: 1
 • τῶν žξωθεν: 1
 • τῶν οὐδεν ὀντων οὐδαμινώτερα: 1
 • τ™ρθρον: 1
 • τερθρείαν: 1
 • τετρὰς: 1 2
 • της σωζομ™νμς.: 1
 • τις: 1
 • τουτο ποιεῖν: 1
 • φύσει: 1
 • φ€σιν: 1
 • χθšς: 1
 • 'Ακολουθίαν: 1
 • 'Ακριβ™ιας: 1
 • 'Αλλ€: 1
 • 'Αντὶ: 1
 • 'Απανθοῦσαν: 1
 • 'Αποκρουσόμεθα: 1
 • 'Απομαγδαλίοις ὡσπερ κύων, ὦ παμπόνηρε; πῶς οῦν κυνος βορ‡ν σιτούμενος μ€χει σὺ,: 1
 • 'Αυτὴ: 1 2
 • 'Αυτόι γὰρ ὀυκ ἐισι θεοὶ,”: 1 2
 • 'Αυτῆς, lege: 1
 • 'Εθ™λοντας: 1
 • 'Εκ τῶν οὐρανῶν: 1
 • 'Εκεῖνοι: 1
 • 'Εκει: 1
 • 'Εμπορίας: 1
 • 'Επὶ τῆς ψυχῆς: 1
 • 'Εσιγα: 1
 • 'Εσφιγμ™νας: 1
 • 'Ιω€ννης Χρυσόστομος: 1
 • Hosea vi. 6: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection