Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀγένητα: 1
 • ἀγένητον: 1 2 3
 • ἀγένητος: 1 2
 • ἀγέννητα: 1
 • ἀγέννητον: 1 2 3
 • ἀγέννητος: 1
 • ἀγγεῖον: 1
 • ἀγνοίας: 1
 • ἀγνωσίας: 1
 • ἀγωνία: 1
 • ἀδοκίμαστον: 1
 • ἀδοκιμος: 1
 • ἀεὶ ἀναιτίως ἐκ Πατρός: 1
 • ἀεί: 1
 • ἀκούοντες: 1
 • ἀκούσαντες: 1
 • ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῃ φύσει: 1
 • ἀνάγονται: 1
 • ἀνάκρισιν, ἀνάκλισιν: 1
 • ἀνόμοιον παντελῶς: 1
 • ἀνόμοιον παντελῶς κατ᾽ οὐσίαν: 1
 • ἀναίτιον: 1
 • ἀναφέροιντο: 1
 • ἀνθρωπολάτραι: 1
 • ἀνούσιος: 1
 • ἀνον: 1
 • ἀξίοις: 1
 • ἀξιώματι: 1
 • ἀπό& 207·ῥοια: 1
 • ἀπαραλείπτως: 1
 • ἀπαραλλάκτως: 1
 • ἀπαραχάρακτον: 1
 • ἀπαρεγχάρακτον: 1
 • ἀπαρχὴν τοῦ ἡμετέρου φυράματος: 1
 • ἀπερίγραπτον: 1
 • ἀπονεμόμενος: 1
 • ἀποτεμόμενος: 1
 • ἀποτεμνόμενος: 1
 • ἀπροαιρέτως: 1
 • ἀρνίον: 1
 • ἀρρεύστως γεννᾷ καὶ ἐκτὸς συνδυασμοῦ: 1
 • ἀρχήν: 1 2
 • ἀσεβεῖν: 1
 • ἀχράντως: 1
 • ἁγίοις: 1
 • ἁγιασμός: 1
 • ἁγιοσύνην . Variants, ἀγαθωσύνην, δικαιοσύνην .: 1
 • ἄλογον: 1
 • ἄνευ λόγου προφορικου: 1
 • ἄνθρωπον: 1
 • ἄνθρωπος: 1
 • ἄτρεπτον: 1 2
 • ἄχθος: 1
 • ἄχος: 1
 • ἄϋλος ὤν: 1
 • ἅπαντα: 1
 • ἐγένετο δὲ ὁ ἵδρως αὐτοῦ ὥσει θρόμβοι αἵματος: 1
 • ἐδεήθην: 1 2
 • ἐδωρήσατο: 1
 • ἐκ τοῦ Υἱοῦ δὲ τὸ Πνεῦμα οὐ λέγομεν: 1
 • ἐκάθαίρετο: 1
 • ἐμπαθής: 1
 • ἐμφαίνομεν: 1
 • ἐν ὑποστάσει: 1
 • ἐν μικρῷ μέγαν: 1
 • ἐν νοητοῖς καὶ τόποις: 1
 • ἐν πᾶσι μὲν ἦν, καὶ ὑπὲρ τὰ πάντα, καὶ ἐν τῇ γάστρι τῆς Θεομήτορος, ἀλλ᾽ ἐν ταύτῃ τε, ἐνεργεί& 139· τῆς σαρκώσεως: 1
 • ἐν τῷ Κυρί& 251· ἡμῶν, ᾧ πρέπει πάσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰ& 242·νας τῶν αἰ& 240·νων. ᾽Αμήν.: 1
 • ἐνέργεια λογική: 1
 • ἐνέργεια φυσικὴ καὶ ζωσα, τὸ ἐνεργὲς τοῦ υἱοῦ: 1
 • ἐνεῖναι: 1
 • ἐνεργεία: 1
 • ἐντελέχεια πρώτη σώματος φυσικοῦ ὀργανικοῦ: 1
 • ἐνυπόστατον: 1
 • ἐξ ἑτέρων τὰ αὐτά: 1
 • ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐμπεφυκὼς αὐτῷ: 1
 • ἐξουσίαν: 1
 • ἐξουσίας: 1 2
 • ἐπ᾽ ἀφθαρσίαν: 1
 • ἐπ᾽ ἀφθαρσί& 139·: 1
 • ἐπιβατεύουσαν: 1
 • ἐπιλογή: 1
 • ἐπιούσιον: 1
 • ἐπιούσιος: 1
 • ἐπιστασία: 1
 • ἐφήπλωται: 1
 • ἐχαρίσατο.: 1
 • ἔαν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδί& 251·: 1
 • ἔκφανσις: 1
 • ἔλλαμψις: 1
 • ἕνωσις ἐξ οὗ καὶ πρὸς ὃν ἄναγεται τὰ ἑξῆς: 1
 • ἠ ἐκεκάθαρτο: 1
 • ἠνοίγησαν: 1
 • ἠνοίχθησαν: 1
 • ἡ ἀπ᾽ αὐτοῦ κίνησις: 1
 • ἡ ἰδιότης: 1
 • ἡ δὲ κατὰ φύσιν ἐνέργεια: 1
 • ἡ καθ᾽ ἡμάς οὐσία: 1
 • ἡ καθ᾽ ὁρμὴν κίνησις: 1
 • ἡ μονὴ δύναμις του Πατρὸς, ἠ προκαταρτικὴ τῆς τῶν πάντων ποιήσεως: 1
 • ἡ προκαταρτική: 1
 • ἡγεμονικόν: 1
 • ἢ θεηλάτου ὀργῆς παύσει: 1
 • ἢ σχέσιν τινὰ πρὸς τὶ των ἀντιδιαστελλομένων, ἢ τὶ τῶν παρεπομένων τῃ φύσει, ἢ ἐνέργειαν: 1
 • ἢ ψιλῇ θεωρί& 139· κατανοεῖται: 1
 • ἤ σύγκρασιν, ἢ ἀνάκρασιν: 1
 • ἰδιότης: 1
 • ἵνα πάσχῃ, καὶ πάσχων, ὑπομιμνήσκηται, καὶ παιδεύηται τῷ μεγέθει φιλοτιμούμενον: 1
 • ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ: 1
 • ὀθεν συνέστη: 1
 • ὀμοούσιον: 1
 • ὁ: 1
 • ὁ Γοργοθᾶς, ὁ σωτήριος: 1
 • ὁ Δημιουργός: 1
 • ὁ Θεὸς μορφοῦται, ἤτοι οὐσιουται τὸ ἀλλότριον: 1
 • ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης: 1
 • ὁ Θεός: 1
 • ὁ Λόγος ἐνυπόστατος: 1
 • ὁ δὲ ἀληθὴς λόγος: 1
 • ὁ δὲ Θεὸς πάντα αἰδὼς ἁπλῶς βούλεται: 1
 • ὁ δὲ Θεὸς πάντα εἰδὼς ἁπλῶς, οὐ βουλεύεται: 1
 • ὁ δημιουργήσας: 1
 • ὁ θέλων: 1
 • ὁ θεοπάτωρ Δαβίδ: 1
 • ὁ προγνώστης Θεός: 1
 • ὁ σταυρός: 1
 • ὁ τῆς προθέσεως οἶνος: 1
 • ὁμοιούσιον: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 • ὁμοιούσιος: 1
 • ὁμοοίσιον: 1 2
 • ὁμοούσιον: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
 • ὁμοούσιον́̈: 1
 • ὁμοούσιος: 1 2 3 4 5 6
 • ὁρμή: 1
 • ὃ καί: 1
 • ὃν παραβάντα ἐξώρισεν, ἀπέναντί τε τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφης κατῴκισεν . : 1
 • ὃν παραβάντα, τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξώρισεν, ἀπέναντί τε τοῦ παραδείσου κατῴκισεν: 1
 • ὃπερ δὲ οὖν ἐδυνάμεθα: 1
 • ὃπερ δε οὐκ ἐδυνάμεθα: 1
 • ὄκνος: 1
 • ὄρεξις: 1
 • ὅθεν οὐδὲ λέγομεν τὸ εἶδος ἐξ ὑποστάσεων, ἀλλ᾽ ἐν ὑποστάσεσιν: 1
 • ὅθεν συνέστησαν: 1
 • ὅλον: 1 2
 • ὅλος: 1 2
 • ὅλος μὲν οὖν ἐστι Θεὸς τέλειος, οὐχ ὅλον δὲ Οεός.: 1
 • ὅπερ αὐτῇ προείρηκεν ὁ Θεοδόχος Συμεὼν, τὸν Κύριον ἐναγκαλισάμενος: 1
 • ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο: 1
 • ὅσα δὲ λέγομεν ἐπὶ Θεοῦ καταφαντικῶς, οὐ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὰ περὶ τὴν φύσιν δηλοῖ: 1
 • ὅσα περὶ Θεοῦ, ἢ περὶ Θεὸν εἶναι λέγεται: 1
 • ὅσων: 1
 • ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ: 1
 • ὑπὲρ οὐσίαν: 1 2
 • ὑπὲρ χριστοῦ: 1
 • ὑπέρθεον, ὑπεράγαθον, ὑπερπλήρη: 1
 • ὑπὸ τὸ συνεχὲς πόσον ἀνάγονται αἱ τοῦ Κυρίου φύσεις, ἢ ὑπο τὸ διωρισμένον: 1
 • ὑπόστασεις: 1
 • ὑπόστασιν: 1
 • ὑπόστασις: 1 2 3 4 5 6
 • ὑπῆρχον: 1
 • ὑπεμφαίνοντες: 1
 • ὑπερ: 1
 • ὑπερούσιον: 1
 • ὑπερούσιος: 1
 • ὑπο: 1
 • ὑποστάσει: 1
 • ὑποστάσεσι: 1
 • ὑφήπλωται: 1
 • ὕπαρξιν: 1
 • ὡς ἐπηρεαζομένην: 1
 • ὡς ἔχουσι: 1
 • ὡς ὑπάρχιος: 1
 • ὡς ὑπεράρχιος: 1
 • ὡς σύνοικος: 1
 • ὡς συντρεχούσης τῇ ἕξει τῆς προχειρίσεως: 1
 • ὡς τό: 1
 • ὡςλίαν...ὅσον: 1
 • ὥσει: 1
 • ὥσπερ ἐπὶ ἀτόμου: 1
 • ὥσπερ μία ἀρχή, κατὰ τοῦτο εἷς Θεός: 1
 • ᾽Δουλιανοί: 1
 • ᾽Εγώ εἰμι ὁ ὤν: 1
 • ᾽Εδεμ: 1
 • ᾽Ιησοῦς: 1
 • ῞Οδηγ: 1
 • ῾Οδηγός: 1 2
 • ῾Οδηγῷ: 1
 • Βατταριτίδι: 1
 • Εὐτυχής: 1
 • Ιβιδ: 1
 • Μαρίας: 1
 • Νιχͅα: 1
 • Περὶ ἀρχῶν: 1
 • Περὶ ἀρχῶν,: 1
 • Πνεῦμα: 1
 • Πνεῦμα Υἱοῦ μὴ ἐξ Υἱοῦ: 1
 • Σωτῆρος: 1
 • Φυσικαὶ μεν γάρ εἰσιν αἱ ἀρεταὶ: 1
 • Χριστοῦ: 1
 • Ψυχὴν λογικήν: 1
 • αἰτιότης: 1
 • αἰ& 240·νιος: 1 2 3
 • αἰ& 242·νος: 1
 • αἴθειν: 1
 • αἴτιον: 1 2
 • αἵρεσις: 1
 • αὐτοῦ σύνοικος: 1
 • αὐτοκύριος: 1
 • αὐχήματα: 1
 • αυξήυατα: 1
 • βλάσφημον: 1 2
 • βλασφημίαν: 1 2
 • βούλευσις: 1
 • βούλησις: 1 2
 • βουλή: 1
 • γένεσις: 1
 • γένητα: 1
 • γέννησις: 1
 • γέννητον: 1
 • γενητή: 1
 • γενητόν: 1
 • γεννήτωρ: 1
 • γεννητόν: 1
 • γινόμενα: 1
 • γνώμη: 1 2 3 4
 • γνωμήν: 1
 • δί αὐτοῦ: 1
 • δίς: 1
 • δεύτερον: 1
 • διὰ μόνης τῆς Θείας ἑνώσεως: 1
 • διὰ σταυροῦ: 1
 • διὰ τὴν εἰς ἄλληλα τῶν μερῶν περιχώρησιν: 1
 • διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν Πατέρα: 1
 • διὰ τὸ εἶναι τὸν Πατέρα: 1
 • διὰ τοῦ νοῦ.: 1
 • διάνοια: 1
 • διέστησαν: 1
 • διὸ οὐδὲ γνωμικὸν εἶχε θέλημα: 1
 • δι᾽ ἀντωνυμίας: 1
 • δι᾽ αὐτῆς: 1 2
 • διῄρηται: 1
 • διαίρεσις: 1 2
 • διαδοθῆναι: 1
 • διαμένει: 1
 • διαναδοθῆναι: 1
 • διανοεῖν: 1
 • διαφέροιντο: 1
 • δισέμφατον: 1
 • δοθῆναι: 1
 • δραστική: 1
 • δυσέμφατον.: 1
 • εἰ δὲ αἱ φύσεις ἄγνωστοι, αὐτὸ ὑπερούσιον πῶς γνωθήσεται: 1
 • εἰ δὲ καὶ τῶν ὄντων αἱ γνωσεις, τὸ ὑπερούσιον πῶς γνωθήσεται: 1
 • εἰ δέ: 1
 • εἰδώς: 1
 • εἰκόνιζον: 1
 • εἰκονίζουσι: 1
 • εἰς ἓν αἴτιον: 1
 • εἰς δόξαν θεοῦ πατρός: 1
 • εἰς δόξαν, κ.τ.λ.: 1
 • εἶδος: 1 2
 • εὐφραινόμενος: 1
 • εθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς σου ἐξ εμοῦ, τουτέστιν, ἐκ τῆς ἐμῆς κατασκευῆς: 1
 • ειναι: 1
 • ζέσις: 1
 • ζήτησις: 1
 • ζωὴν αἰ& 240·νιον: 1
 • θάνατον δηλοῦντα βασίλεων: 1
 • θάνατον, ἢ ἀνάδειξιν σημαίνουσι βασίλεων: 1
 • θέειν: 1
 • θέλημα γνωμικόν: 1
 • θέλημα γνωμικόν,: 1
 • θέλησιν: 1
 • θέλησις: 1 2 3 4
 • θέλητον: 1
 • θέους ἐκ τοῦ θέειν: 1
 • θανάτων βασίλεων: 1
 • θεᾶσθαι: 1
 • θεηγόρους: 1
 • θελητόν: 1
 • θελητικόν: 1 2
 • θελητικόν.: 1
 • θελητικός: 1 2 3
 • θελητικον: 1
 • θεοῦν οὐ θεούμενον: 1
 • θεοτόκος: 1
 • θεοφόρος: 1 2
 • θεοφόρους: 1
 • κίνησιν: 1
 • κίνησις: 1
 • κόσμος: 1
 • κότος: 1 2
 • καὶ ἀπέραντον δηλοῖ: 1
 • καὶ ἁγιασμός: 1
 • καὶ ἐκ τῶν τῆς...καθαρῶν καὶ ἀμωμήτων αἱμάτων ἑαυτῳ: 1
 • καὶ ἐπιστολαὶ δύο διὰ Κλήμεντος: 1
 • καὶ ἡ ᾽Ιουδὶθ, καὶ ἡ ᾽Εσθήρ: 1
 • καὶ ὃ οὐ δυνάμεθα: 1
 • καὶ ᾽Ιωσὴφ τοῦ μνήστορος: 1
 • καὶ Υἱοῦ Πνεῦμα οὐχ ὡς ἐξ αὐτοῦ: 1
 • καὶ αὐτὸ τὸ ἀποτελούμενον: 1
 • καὶ εἰ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ πάθους λέγει· Πάτερ, εἰ δυνατὸν, παρελθέτω τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ. Πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. ᾽Ιδοὺ δύο θελήσεις, θεϊκὴ ἅμα καὶ ἀνθρωπίνη: 1
 • καὶ κατὰ τοῦτο οἱ Πατέρες τὸ ἡμέτερον ἐν ἑαυτῷ τυπῶσαι αὐτὸν ἔφησαν θέλημα: 1
 • καὶ νοήσεως: 1
 • καὶ οὐκ ἐκστὰς τῆς ὑ& 187·κῆς ἰδιότητος: 1
 • καὶ οὐκ ἐξέστη τῆς οἰκείας ἰδιότητος: 1
 • καὶ τὰ τῆς...καθαρὰ καὶ ἀμώμητα αἵματα ἑαυτῷ: 1
 • καὶ τὴν ἐν ἀλλήλαις περιχώρησιν ἔχουσι δίχα πάσης συναλοιφῆς καὶ συμφύρσεως: 1
 • καὶ τὸ ἀνάπαλιν: 1
 • καὶ τῇ αἰτιατῇ καὶ ὑ& 187·κῇ, καὶ τῇ αἰτιατῇ καὶ ἐκπορευτῇ: 1
 • καὶ τῇ αἰτιατικῇ, καὶ ὑ& 187·κῃ, καὶ πορευτῇ: 1
 • καὶ τρόπῳ κυήσεως: καὶ χρόνῳ καὶ κυήσει: καὶ νόμῳ κυήσεως: 1
 • καὶ χρόνῳ κυήσεως: 1
 • καθὼς ἔχει φύσεως: 1
 • καθ᾽ ἕνωσιν οἰκονομικήν: 1
 • καθαίρεται: 1
 • κακοῦσθαι: 1
 • κακουχεῖσθαι: 1
 • καλάς: 1
 • κατὰ ἀνάκρασιν: 1
 • κατὰ Μονοφυσιτῶν: 1
 • κατὰ εἴκοσι ὀκτὼ: 1
 • κατὰ θύσιν: 1
 • κατὰ κοινοῦ, κατὰ πολύ: 1
 • κατὰ προσποίησιν: 1
 • κατὰ συγχώρησιν: 1
 • κατὰ τὴν θελητικὴν αὐτοῦ ἄχρονον ἔννοιαν: 1
 • κατὰ τὸν ἀντιδόσεως τρόπον: 1
 • κατὰ χάριν: 1
 • κατά: 1
 • κατ᾽ εὐδοκίαν: 1
 • κεῖσθαι: 1
 • κληρονομήσαντες: 1
 • κληρονομήσωμεν: 1
 • κρίσις: 1
 • κρείσσων: 1
 • λόγος: 1
 • μένειν: 1 2
 • μένει.: 1
 • μέσον τοῦ ἀγεννήτου καὶ τοῦ γεννητοῦ, καὶ δι᾽ Υἱοῦ τῷ Πατρὶ συναπτόμενον: 1
 • μία ἐπιφάνεια: 1
 • μῆνις: 1 2
 • μαδβαρείτιδι: 1
 • μείζων: 1
 • μεῖναι: 1
 • μετὰ τοῦ εἶναι Θεός: 1
 • μετά: 1
 • μηδ᾽ ὅλως: 1
 • μηδαμῶς: 1
 • μιᾷ δὲ συνθέτῳ ὑποστάσει: 1
 • μνείαις: 1
 • μορφή: 1
 • ν: 1 2 3 4
 • νῖκος: 1
 • ν’ Supr: 1
 • νεῖκος: 1
 • νικητής: 1
 • νοητῶς διὰ μόνῆς τῆς Θέας: νοητῶς: 1
 • ξηρόν: 1
 • οἰκείωσις καὶ ἀναφορά: 1
 • οἰκειότερον δὲ μᾶλλον ἐκ τῆς ἁπάντων ἀφαιρέσεως ποιεῖσθαι τὸν λόγον: 1
 • οἰκονομίας: 1
 • οἰκονομίας λόγῳ: 1
 • οἰκονομίας,: 1
 • οἰκονομῶ: 1
 • οἷον ὁ ἀ& 209·ρ περιέχει τόδε σῶμα, οὐχ ὅλος: 1
 • οἷον ὁ ἀ& 209·ρ περιέχει, τὸ δὲ σῶμα περιέχεται· οὐχ ὅλος δε ὁ περιέχων ἀ& 208·ρ: 1
 • οὐ: 1
 • οὐ γὰρ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ πρὸς τὰ φυσικὰ πάθη τὴν ὁρμὴν ἐποιεῖτο, οὐδ᾽ αὐτὴν ἐκ τῶν λυπη?ῶν ἁφορμὴν καὶ παραίτησιν: 1
 • οὐ γὰρ ἔκ τινος τὸ ειναι ἔχει, οὐδέ τι τῶν οσα ἔχει: 1
 • οὐ γὰρ ἔκ τινος· ἐξ ἑαυτοῦ γὰρ τὸ εἶναι ἔχει, οὐδέ τι τῶν ὅσαπερ ἔχει ἐξ ἑτέρου ἔχει·: 1
 • οὐ σωτήριον, ἀλλὰ τῆς μὲν κακίας ἀναιρετικόν οὐκ ἔτι γὰρ κακία καὶ ἁμαρτία πολιτεύεται· κόλαζον δὲ ἀτελεύτητα: 1
 • οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου,: 1
 • οὐδεὶς ἀγαθὸς, εἰ μὴ εἷς ὁ θεός: 1
 • οὐδεμία γὰρ ὁρμὴ ἄνευ πνεύματος: 1
 • οὐκ ἂν εὕροι τις ἰδίας ἡδονάς: 1
 • οὐκ εἰδυί& 139·: 1
 • οὐρανίσκος: 1
 • οὐσία: 1 2 3 4 5 6
 • οὐσία παθητή: 1
 • οὐσιώδης τέ ἐστι καὶ ἐνυπόστατος: 1
 • οὐσιοῦσθαι: 1
 • οὐχ ὡς ἐν τῆ φύσει: 1
 • οὕτω καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα ὥσπερ ὁρμὴ καὶ κίνησις, ἐνδοτέρα τῆς ὑπερφυοῦς ἐκείνης οὐσίας: 1
 • ου σύνοικος: 1
 • πάθος: 1
 • πάλην: 1
 • πάντα ἐπαινεῖν: 1
 • πάντα τὸν ἄνθρωπον: 1
 • πάτθος): 1
 • πέμπτον στοιχεῖον: 1
 • πέπονθε: 1
 • πέρασι ψεύδους: 1
 • πίστει: 1
 • πίστις γὰρ υἱοθετεῖν οἶδε: 1
 • πότιμον καὶ γλυκὺ ὕδωρ ἔχων: 1
 • παθητική ): 1
 • παθητικὸν καὶ ὀρεκτικόν: 1
 • παρέπονται τῇ φύσει: 1
 • παρέρχεσθαι: 1
 • παρα τὸ αὐτόματον: 1
 • παραδρομή: 1
 • παραχωρούσας: 1
 • παρα. ροπή: 1
 • παρείδε: 1
 • παρεῖδεν: 1
 • παρεγκεφαλίς: 1
 • πείθομαι: 1
 • πειθόμενοι: 1
 • περὶ ὀρθοδόξου πίστεως: 1
 • περὶ τίνος ἐξῆλθεν ἡ γνώμη ἡ ἀναιδὴς αὕτη: 1
 • περὶ τῆς Θεολογίας: 1
 • περὶ τῆς οἰκονομίας: 1
 • περὶ τῶν γινομένων: 1
 • περιεῖδεν: 1 2
 • περιτεμνόμεθα: 1
 • περιχώρησις: 1 2
 • περιχωρεῖται ὑπὸ του κρείττονος: 1
 • περιχωροῦσα.: 1
 • πηγαζόμενον: 1
 • πιστοί: 1
 • πλάσιν: 1
 • πληρούμενα: 1
 • πληρουμένης: 1
 • πνεῦμα: 1
 • ποιούμενον: 1
 • ποιουμένη: 1
 • ποταμὸς δὲ ὁ γλυκὺ ὕδωρ ἔχων ἐστί: 1
 • πράξεις: 1
 • πράξεων: 1
 • πράξεως: 1
 • πρὸς πᾶσαν πρόθεσιν: 1
 • πρόβλημα: 1
 • πρόθεσις: 1
 • πρᾶξις: 1
 • πρῶτον μὲν, ὅτι αἱ συνθέσεις τῶν ἐν ὑποστάσει ὄντων, καὶ οὐ τῶν ἑτέρῳ λόγῳ, καὶ οὐκ ἰδί& 251· θεωρουμένων εἰσί: 1
 • προαίρεσιν: 1
 • προαίρεσις: 1 2
 • προαιώνιος: 1
 • προβολέα: 1
 • προβολή: 1 2
 • προβολεὺς ἐκφαντορικοῦ πνεύματος: 1
 • προβολεύς: 1 2
 • προκαταρτικὴ αἰτία: 1
 • προπάτορος ἁμαρτία: 1
 • προπατ. ᾽Αδὰμ ἁμαρτ: 1
 • προσποίησις: 1
 • προφορικός: 1
 • πρωτοστάτης: 1
 • σύν: 1
 • σύναφεια: 1
 • σύνθεσις: 1
 • σύνθετον γενέσθαι τὴν πρότερον ἁπλῆν οὖσαν τοῦ Λόγου ὑπόστασιν, σύνθετον δὲ ἐκ δύο τελείων φύσεων: 1
 • σεμνυνόμενος: 1
 • σεπτόν: 1
 • σκέψις: 1
 • σκήπτρου: 1
 • σταυρός: 1
 • σταυροῦ: 1
 • στοιχεῖον: 1
 • συγκράσεως: 1
 • συγκρίσεως: 1
 • συγκρούσεως: 1
 • συνέθει: 1
 • συνήχθησαν: 1
 • συνεῖναι: 1
 • συνθήσεται: 1
 • σχόλ: 1
 • σωθήσεται: 1
 • σωρεία: 1
 • σωτηρία: 1 2
 • τὰ πάθη: 1
 • τὰ ψυχικὰ πάντα: 1
 • τά τε τῆς θεολογίας, τά τε τῆς οἰκονομίας: 1
 • τάφον: 1
 • τέλεια ὑπόστασις: 1
 • τέρασι ψεύδους: 1
 • τὴν ἀνεκφοίτητον ἵδρυσιν: 1
 • τὴν ἅγιαν ῎Ανναν: 1
 • τὴν ἅγιαν Θεοτόκον: 1
 • τὴν ἔφεσιν λιχνοτέροις: 1
 • τὴν αἴσθησιν: 1
 • τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ: 1
 • τὴν νοητὴν οὐσίαν;: 1
 • τὴν οἰκονομίαν: 1
 • τὴν τῆς γνώμης σύμπνοιαν: 1
 • τὸ ἁπλοῦν, τὸ ἀσύνθετον: 1
 • τὸ ἄ& 203·λον: 1
 • τὸ ἕν ἔξαλμα τῆς κινήσεως: 1
 • τὸ ὄν: 1
 • τὸ Θεῖον: 1
 • τὸ βουλητόν: 1
 • τὸ γέννητον: 1
 • τὸ γνωμικὸν θέλημα: 1
 • τὸ θελήμα: 1
 • τὸ θελητόν: 1
 • τὸ μὲν ἁπλῶς θέλειν, θέλησις, ἤτοι ἡ θελητικὴ δύναμις: 1
 • τὸ φανταστικόν: 1
 • τὸν ἑαυτοῦ υἱ& 231·ν: 1
 • τὸν αὐτὸν ἐπιδέχονται λόγον τῆς φύσεως: 1
 • τὸν πρόδρομον ᾽Ιωάννην, ὡς προφήτην: 1
 • τῆν οἰκονομίαν: 1
 • τῆς δὲ συγχωρήσεως πολλὰ εἴδη: 1
 • τῆς οὐσίας τὴν ἰδιότητα: 1
 • τῆς προβατικῆς: 1
 • τῳ αὐτομάτῳ: 1
 • τῶν ἀκουσίων τὰ ἑκούσια: 1
 • τῶν ὑπὸ χεῖρα γὰρ ταῦτα: 1
 • τῶν γὰρ ἑκουσίων κακῶν τὰ ἀκούσια: 1
 • τῷ ὕδατι, ψυχρὸν γὰρ καὶ ὑγρόν· αἷμα, ἀναλογοῦν: 1
 • τῷ μεγέθει φιλοτιμούμενος· τὸ δὲ ἵνα πάσχων ὑπομιμνήσκηται, καὶ παιδεύηται ζῶον: 1
 • ταῦτα: 1
 • ταφρον: 1
 • την αἰσθητήν: 1
 • τμῆσις: 1
 • το ἀγέννητον: 1
 • τοὺς αἰ& 242·νας: 1
 • τούτῳ: 1
 • τοῦ Θεοῦ Λόγου: 1
 • τοῦ Λόλου: 1
 • τοῦ αὐτεξουσίου: 1
 • τοῦ περὶ καρδίαν αἵματος: 1
 • τοῦ σιδήρου: 1
 • τοῦτο: 1
 • τοῦτον: 1
 • τομὴ, καὶ ρεῦσις, καὶ μεταβολή: 1
 • τροπήν: 1
 • τροφήν: 1
 • τρυφήν: 1
 • φέρουσα: 1
 • φύσει καὶ κληρονόμοι τῆς αὐτοῦ γενώμεθα χάριτος, και αὐτου υἰοι, καὶ συγκληρονόμοι: 1
 • φῶς ἱλαρόν: 1
 • φαίνειν: 1
 • φαίνεται: 1
 • φανεροῦσα: 1
 • φαντασία: 1
 • φανταστικόν: 1
 • φθάνει: 1
 • φυτικόν: 1
 • φωτισμός: 1 2
 • χάριν: 1
 • χάριτι: 1 2
 • χάσμα: 1
 • χόλος: 1 2 3
 • χολή: 1 2 3
 • χρίσιν: 1
 • χρῆσις: 1
 • χρείαις: 1
 • χριστοτόκος: 1
 • χωρούσας: 1
 • , ὃν παραβάντα, τῆς τρυφῆς ἐξώρισεν,: 1
 • . ιι. 14, 15: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection