Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ̓́῞Ηρνυε: 1
 • ἀέκρυψας: 1
 • ἀΐδιος: 1
 • ἀβλαβές: 1
 • ἀβλαβῆ: 1
 • ἀγένητος: 1 2
 • ἀγέννητον: 1
 • ἀγέννητος: 1
 • ἀγαθός: 1 2
 • ἀγαθοῖς: 1
 • ἀγχονιμαίῳ μόρῳ: 1
 • ἀδιάφοροι: 1
 • ἀδιαφόροις: 1
 • ἀδικεῖν: 1
 • ἀθετεῖν, νουθετεῖν: 1
 • ἀκατονόμαστον: 1
 • ἀκολάστως: 1
 • ἀκολάστως ζῶσαν: 1
 • ἀκριβῶς: 1
 • ἀκριβοῦς: 1
 • ἀληθεύειν: 1
 • ἀμερῆ: 1
 • ἀνάπηρος: 1
 • ἀναβλέψαι: 1
 • ἀναδέξει: 1
 • ἀναδείξει: 1
 • ἀναμάρτητος: 1
 • ἀνδρεῖοι: 1
 • ἀντιγραφέντα: 1
 • ἀξιόπιστον: 1
 • ἀπήχθην: 1
 • ἀπό: 1
 • ἀπόφασις: 1
 • ἀπεκήρυξας: 1
 • ἀπεκλίνω: 1
 • ἀπεκρίνω: 1
 • ἀποκρίνομαι: 1
 • ἀποστήσει: 1
 • ἀπρασίαι: 1
 • ἀρχή: 1 2 3
 • ἀρχήν: 1
 • ἀρχῇ: 1
 • ἀρχαί: 1
 • ἀσπίς: 1 2
 • ἀστέρος: 1
 • ἀφεσις: 1
 • ἀφθόνως: 1
 • ἁγιασμός: 1
 • ἄδικον: 1
 • ἄζυμον: 1
 • ἄν: 1 2
 • ἄνανδροι: 1
 • ἄνθρωπον: 1
 • ἄπειρος: 1
 • ἄπεχε: 1
 • ἄριστος: 1
 • ἐᾶν: 1
 • ἐγκόπτω: 1
 • ἐγρήγορος: 1
 • ἐκ: 1
 • ἐκόπτοντο: 1
 • ἐκαλεῖτο Σαδδὶκ καὶ ᾽Ωζλιὰμ, ὅ ἐστιν δίκαιος καὶ περιοχὴ τοῦ λαοῦ: 1
 • ἐκβακχευόμενοι: 1
 • ἐκεῖνος ὁ πλάνος: 1
 • ἐκκαλούμενοι πρὸς οῖστρώδεις κινήσεις: 1
 • ἐκκλέπτων: 1
 • ἐκλείπω: 1
 • ἐκπλοκῶν: 1
 • ἐκπορνεύοντες: 1
 • ἐμφύτου: 1
 • ἐμψύχους: 1
 • ἐν: 1 2 3
 • ἐν ᾽Ανονιράμ: 1
 • ἐν τάξει, ἄτακτον: 1
 • ἐν τῇ γειτονίᾳ: 1
 • ἐν τῇ γωνίᾳ: 1
 • ἐν τῇ εὐφροσύνῃ ἡ μέθη, ἐν τῷ γέλωτι τὸ πένθος, ἐν τῷ γάμῳ ἡ ἀκρασία: 1
 • ἐνάργειαν: 1
 • ἐνέργειαν: 1
 • ἐνύπνιον: 1 2
 • ἐναργῶς: 1
 • ἐναργείᾳ: 1
 • ἐνεργείᾳ: 1
 • ἐντολικός: 1
 • ἐξ ἀκουστοῦ: 1
 • ἐξακοντιστόν: 1
 • ἐξετάσεως: 1
 • ἐπάνω ᾽Ιράμ: 1
 • ἐπὶ πολλην ωραν: 1
 • ἐπὶ τῳ πάθει τοῦ ῾Υψισοῦ: 1
 • ἐπὶ τῷ βαπτίσματι: 1
 • ἐπίσκοπος: 1 2
 • ἐπίτροπος: 1
 • ἐπ᾽ ἀπείρους τρεῖς: 1
 • ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ: 1
 • ἐπεί: 1
 • ἐπηρμένος: 1
 • ἐπιβολήν: 1
 • ἐπιβουλήν: 1
 • ἐπιθυμητά: 1
 • ἐπιτηδειότατα: 1
 • ἐρώντων: 1
 • ἐσήκωσαν: 1
 • ἐσίκωσαν: 1
 • ἐστὶν εὐεργεσία: 1
 • ἐφ᾽: 1
 • ἑπτά: 1
 • ἑπτακοσίοις ἔτεσιν: 1
 • ἑτέραν: 1
 • ἑταῖρον: 1
 • ἓν διὰ δυοῖν: 1
 • ἔθει: 1
 • ἔθνη: 1
 • ἔκαιον: 1
 • ἔκαμνον: 1
 • ἔπαρχος: 1
 • ἕτερον: 1
 • ἕως τοῦ σώμμου: 1
 • ἠπείχθην: 1
 • ἠρτυε: 1
 • ἡ μὲν ὅρασις ἐστὶ πνεῦμα διατεινον ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ μέχρις ὀφθαλμῶν: 1
 • ἡγεμών: 1
 • ἡμ: 1
 • ἢ μ: 1
 • ἤ: 1 2
 • ἤ, ἢ,: 1
 • ἰδέας: 1
 • ἰδεῶν: 1
 • ἰδιώτης: 1
 • ἴσον: 1
 • ὀλιγοψυχία: 1
 • ὀνόματι: 1
 • ὀπισθόδομός: 1
 • ὀπτασία: 1 2
 • ὁ περὶ κυριακῆς λόγος: 1
 • ὁμόνοιαι: 1
 • ὁμοίως: 1
 • ὁνόματα: 1
 • ὁρμήματι: 1
 • ὁς καὶ αὐτὸς προσελθὼν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἔπεσεν: 1
 • ὄγκοι: 1
 • ὄρθιος: 1
 • ὅμως: 1
 • ὅραμα: 1 2
 • ὅταν οὖν πιστοῦ σώματος ᾐ: 1
 • ὅτι: 1 2 3
 • ὅ, τι: 1
 • ὐπόστασιν: 1 2
 • ὐτῶν: 1
 • ὐφίστημι: 1
 • ὑπέρ: 1
 • ὑπὸ θεραπείας: 1
 • ὑπό: 1
 • ὑπερβάλλω: 1
 • ὑπερβεβλημένως καὶ ὑπὲρ πάντα ἄνθρωπον: 1
 • ὑπερηφάνων γιγάντων: 1
 • ὑποδιάκονοι: 1
 • ὑπομένων: 1
 • ὑπομνήματα: 1 2 3
 • ὑπομνηματογράφοι: 1
 • ὑποπτεύει: 1
 • ὕλη: 1
 • ὡς: 1
 • ὡς συλλελόγισται ἀδύνατον εἶναι δοξάζειν: 1
 • έ: 1
 • ᾽Αῤῥαδιούργητον ἄγομεν τὴν ἡμέραν: 1
 • ᾽Αδάμ: 1
 • ᾽Αθήνη: 1
 • ᾽Ακοαῖς ματαίαις: 1
 • ᾽Ανάρχως: 1
 • ᾽Αναγνώσεις: 1
 • ᾽Ανανίας: 1
 • ᾽Αναστρέφει ἐπὶ μόνους τοὺς ἐν σαρκί: 1
 • ᾽Αρχήν: 1
 • ᾽Εγγράφως: 1
 • ᾽Εκ τῶν ὑποστάντων γενητῶν: 1
 • ᾽Εκ τοῦ ὕλην αὐτὸν ὑποτιθέναι: 1
 • ᾽Εκπορεύοντες: 1
 • ᾽Εμέρισαν τὴν ενωσιν τῆς ἐκκλησίας: 1
 • ᾽Εν τῇ ἀκρῇ ἀποκαταστάσει: 1
 • ᾽Εν τῷ ὀρθῷ λόγῳ: 1
 • ᾽Ενάργεια: 1
 • ᾽Εξ οὐκ ὄντων: 1
 • ᾽Επίλυσις: 1
 • ᾽Επισκοπην: 1
 • ᾽Ιακώβ: 1 2
 • ᾽Ιησοῦς Ναυῆ: 1
 • ᾽Ρουβήμ: 1
 • ᾽Ωβλίας: 1
 • ῎Εστω καλῶς γενόμενον: 1
 • ῎Οντως Θεοῦ Λόγου: 1
 • ῞Ηλιος: 1
 • ῥῆμα: 1
 • ῥητοῦ δόγματος: 1
 • ῾Ηγήσασθαι: 1
 • ῾Ο περὶ εἱμαρμένης διάλογος: 1
 • ῾Υπατικοῦ: 1
 • ῾Υποκειμένων: 1
 • ῾Υποτυπώσῶς: 1
 • ῾Ως ἴδια θελήματα: 1
 • ’Αφ᾽ ὧν καὶ τὸ τῆς συκοφαντίας ἀλόγῳ συνηθείᾳ περὶ τοῦς τοιούτους ῥυῆναι συμβέβηκε ψεῦδος: 1
 • Αἱρέσει τινὶ ὁ νοῦς αὐτῶν ἐνεφώλευεν: 1
 • Αὐτοκράτωρ: 1
 • Γαᾶς πόλις βασιλέων: 1
 • Δὲ: 1
 • Δίκαιος: 1
 • Δύο θυγατέρες αὐτοῦ γεγηρακυῖαι παρθένοι: 1
 • Δαιμονώσης: 1
 • Δοκοῦν: 1
 • Δρακήν: 1
 • Εὐκταῖος: 1
 • Εὐχάς: 1
 • Ζεύς: 1
 • Θελήματα: 1
 • Θεοτόκος: 1 2
 • Κήρυγμα Πέτρου: 1 2
 • Καθαρθεισῶν: 1
 • Καππαδοκία: 1
 • Κρόνος, κ.τ.λ: 1
 • Κυρία: 1
 • Λόγος πρὸς ῞Ελληνας: 1
 • Μετὰ σπουδῆς: 1
 • Οἱ περὶ Πάνταινον: 1
 • Οὐκ ἀγεννῶς: 1
 • Οὐσίας: 1
 • Οὐσίας τινάς: 1
 • Πάλιν καθάρσια: 1
 • Πέταλον: 1
 • Παρ᾽ ῞Ελλησι δὲ καὶ οἱ σοφοὶ ἐρωμένους ἔχοντες οὐ ψέγονται: 1
 • Πεντεφρῆς: 1
 • Περὶ τούτων: 1
 • Πετεφρίς: 1
 • Πετεφρῆς: 1
 • Πολιτείᾳ: 1
 • Πολιτευσαμένη: 1
 • Πτερύγιον: 1
 • Σίκερα: 1
 • Σαλαμψιώ: 1
 • Στοιχεῖα: 1
 • Στρατηγοί: 1
 • Συστολήν τινα: 1
 • Σωματικήν τινα σύστασιν: 1
 • Τὰ ἅγια: 1
 • Τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ: 1
 • Τὰ ὄντα: 1
 • Τὰ τοιαῦτα οὐ παρελάβομεν: 1
 • Τὴν ἔξω παίδευσιν: 1
 • Τὴν σύστασιν ἔχει: 1
 • Τὸ ἀτέλες: 1
 • Τὸ ξύλον: 1
 • Τὸν λόγον: 1
 • Τῶν γινομένων: 1
 • Τοῦ σωτηρίου κηρυγματος: 1
 • Τον μικρόν: 1
 • Φύσις: 1
 • Φασὶ τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ἐν τῷ ἡλίῳ αὐτὸν ἀποτίθεσθαι: 1
 • Φιλώτας: 1
 • Φωτιμάρ: 1
 • Χριστιανοί: 1
 • Χωρητὸν: 1
 • Ψευδοῦς τάξεως: 1
 • αἰδεῖσθαι: 1
 • αἰτίας: 1
 • αἱ τοιαῦται ἐπιθυμίαι: 1
 • αἱρέσεις: 1
 • αὐτός: 1
 • αὐτῶν: 1
 • αὐτῷ: 1 2
 • αὐτοῖς σωφρονοῦσι: 1
 • αὐτοῦ: 1 2
 • αὐτοκράτωρ: 1
 • βάρβαρον τόλμημα: 1
 • βίου: 1
 • βασίλεια: 1
 • βασανιζόμενον: 1
 • βσιβ: 1
 • βσοβ: 1
 • γ: 1
 • γένεσις: 1 2
 • γέννησις: 1
 • γῆ: 1
 • γαστρῶν πνεύματα: 1
 • γενητός: 1 2
 • γεννητός: 1
 • γλωσσόκομον: 1
 • γνώσις: 1 2
 • δέ: 1
 • δέδειχε ᾅδην: 1
 • δέδηχε ᾅδην: 1
 • δόγμα: 1
 • δύναμις: 1
 • δῶρα: 1
 • δαίμονες: 1
 • δαιμόνια: 1
 • δακρύοντας: 1
 • δεῖ: 1
 • δεξιόν: 1
 • διὰ πλειόνων κλήρων: 1
 • διὰ τὸ: 1
 • διὰ τραγλοκολπητῶν: 1
 • διὰ τρωγλοδυτῶν: 1
 • διάθεσις, αἴσθησις, φύσις, τέλος: 1
 • διάκρισις: 1
 • διέφθειρε δὲ τὸ σπέρμα ἐπὶ τὴν γὴν: 1
 • δι᾽ ἐπιστοληφόρου: 1
 • διαζώστρᾳ: 1
 • διαθήκη: 1
 • διαπαρατριβαί: 1
 • διαφόροις: 1
 • διαφύτωρ: 1
 • διαφυτευτής: 1
 • διγρωσίω: 1
 • δικαίως: 1
 • δικαιοῖς: 1
 • διπλόης: 1
 • δολοφονήσει: 1
 • δολοφωνήσει: 1
 • δολωφωνῆσαι: 1
 • δρακά: 1
 • δυναστείᾳ: 1
 • εἰ: 1 2 3 4 5 6
 • εἰ ὅ τι: 1
 • εἰ δὲ μέρος αὐτῆς, ὅλον ἐχώρησεν αὐτόν: 1
 • εἰ δὲ μὴ: 1
 • εἰ δὴ: 1
 • εἰ μὴ: 1
 • εἰ μὴ παρήσει πρὸς τὸ οἰκεῖον τέλος: 1
 • εἰδέναι: 1
 • εἰδώλων: 1
 • εἰς: 1
 • εἰς ἀηδίαν: 1
 • εἰς ἕνα τόπον δεξιόν: 1
 • εἰς τὴν εἱρκτὴν τοῦ Φαραώ: 1
 • εἰς τὸ δημόσιον: 1
 • εἴ γε: 1
 • εἴ τι: 1
 • εἴα: 1
 • εἴασε: 1
 • εἴσω: 1
 • εἶδε: 1
 • εἶκε: 1
 • εὐσχημόνως: 1
 • ειλητάριον: 1
 • εις εἰδέαν: 1
 • ζῶσαν: 1
 • ζημιούμενος οὐκ αἰσθάνεται καὶ ἄδοξον οὐκ αἰσχύνεται.  Κἂν γάρ τις βασιλεύσῃ, πορνεύων: 1
 • ζιζάνια: 1
 • θείους: 1
 • θεούς: 1 2
 • θεοτόκος: 1
 • θρήσκεια: 1
 • κάλαμος: 1
 • κόσμῳ: 1
 • καὶ εἶπε: 1
 • καὶ στησει: 1
 • καὶ τότε τήν: 1
 • καὶ τρίτην: 1
 • καί: 1
 • καθ᾽: 1
 • καθαιρεθεισῶν: 1
 • και Πολύκαρπος: 1
 • κακόν: 1
 • καλῶς: 1
 • καμάτοις: 1
 • κατὰ τὸ γένος: 1
 • κατὰ τοῦ γένους: 1
 • κατηχεῖν: 1
 • κινάρας: 1
 • κλίμα: 1
 • κλῄδοσι και δαίμοσι πλάνης: 1
 • κοιμητήριον: 1
 • κορυνας: 1
 • κοσμοῦσαι πολλῷ χρυσῷ καὶ λίθοις βαρυτίμοις τοὺς ἵππους: 1
 • κράτιστος: 1
 • κρίσει: 1
 • κρεμάμενος: 1
 • κτήσεως: 1
 • κτίσεως: 1
 • κτίσιν: 1
 • κτῆσιν: 1
 • λαμβάνεται: 1
 • λεπροῦ: 1
 • λιμός, λοιμός: 1
 • λιπαροῦ: 1
 • λογίον: 1
 • λογεῖον: 1
 • μάθημα: 1
 • μάρτυρες: 1
 • μέλλειν: 1
 • μέν: 1
 • μέρος αὐτῆς ὅλον, κ.τ.λ: 1
 • μὴ: 1 2
 • μὴ ἱερεῖς: 1
 • μή: 1 2 3 4
 • μήτηρ: 1
 • μήτρα: 1
 • μόνον: 1
 • μόχθοις: 1
 • μῂ κινεῖσθε: 1
 • μῦθόν τινα ψευδῆ: 1
 • μαγείρων ὁ βασιλεύς: 1
 • μακροθυμία: 1
 • μαρτυρία: 1
 • ματαίοις: 1
 • μαφόριον: 1 2
 • μεγάλως: 1
 • μεθ᾽: 1
 • μεμίσητο: 1
 • μετ᾽ αὐτόν: 1
 • μετασυγκριθείς: 1
 • μηδ᾽ ὅλως πίνετε: 1
 • μηλατάς: 1
 • μηλοβότης: 1
 • μητέρων ἤ: 1
 • μιερεῖς: 1
 • μνῶν εἴκοσιν: 1
 • μοίρας: 1
 • μορφῆς: 1
 • μυθολογοῦσαν: 1
 • νόμῳ: 1
 • νόμον: 1
 • ναόν: 1
 • νενικημένην: 1
 • νενικημένος: 1
 • νοῦς: 1
 • ξ: 1
 • ξύλον: 1
 • οἱ γίγαντες οἱ ἀπ᾽ αἰῶνος οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί: 1
 • οὐ τῆς: 1
 • οὐδενός: 1
 • οὐκ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι ἐν τῷ ἑνὶ τοῖς προσώποις ἢ τῶν ὁμοίων: 1
 • οὐσίας: 1
 • οὐχ ὡς ἔχον: 1
 • οὔσης: 1
 • οὕτως: 1
 • οὕτως ἔχειν: 1
 • οὖν ἑνός: 1
 • οπτασία: 1
 • πάντα: 1
 • πάντως: 1
 • πέταλον: 1
 • πήρα: 1
 • πόντον: 1
 • πᾶσι μὲν ἀπελογοῦντο: 1
 • πῶς δὴ σύνθετός ἐστιν ὁ κόσμος: 1
 • παύσῃ: 1
 • παύσει: 1
 • παλιγγενεσία: 1
 • παλινκαθάρσια: 1
 • παμμιούσων: 1
 • παμπλουσιον: 1
 • πανεπίσκοπος: 1
 • παντός: 1
 • πανταπωλης: 1
 • παράκλησις: 1
 • παρόντων καὶ ἑστώτων: 1
 • παραβάτης: 1
 • παραδείσῳ: 1
 • παρασκευή: 1
 • παραστῆναι: 1
 • παραστῆσαι: 1
 • παρθένος: 1
 • παροῦσαν: 1
 • παροικια: 1
 • παρουσίαν, κατάστασιν: 1
 • πατὴρ τῆς πόλεως: 1
 • πατριάρχαι: 1
 • παχυνθήσει: 1
 • πείρας: 1
 • πεπιστωμενων: 1
 • περὶ: 1
 • περίοδοι: 1
 • περιτετμημένος: 1
 • πιστεύσας: 1
 • πλεονξία: 1
 • πνεύματα: 1
 • πνεύματος .: 1
 • ποδήρης: 1
 • ποιήσαντα .: 1
 • πονήσαντα: 1
 • πρὸς βολήν: 1
 • πρόσωπα: 1
 • πρᾶσις: 1
 • πρῶτος ναός: 1
 • πρεσβύτεροι .: 1
 • προβολῇ: 1
 • προσβολήν: 1
 • προσβολῇ: 1
 • προσεκύνησε: 1
 • προσφάτως: 1
 • προτομαι: 1
 • πρωρεύς: 1
 • πρωτογενές: 1
 • ριδ', β': 1
 • σύνθετος δὲ ὁ κόσμος: 1
 • σύνοδοι: 1
 • σῶμα: 1 2
 • σαμψηρά: 1
 • σεβάσματα: 1
 • σεβάσματι: 1 2
 • σηκόνω: 1
 • σκοπός: 1
 • σοῦ τὰ πάντα συνδιοικοῦντος αὐτῷ: 1
 • σου: 1
 • σοφία: 1
 • σπάθη: 1
 • σπατάλους: 1
 • στήσει: 1
 • στερέωμα .: 1 2
 • στοιχεῖα: 1
 • στομάχου κάλ: 1
 • στρατηγία: 1
 • συγγνῶναι: 1
 • συλλελόγισται ὡς οὐκ ἀδύνατον εἶναι δοξάζειν: 1
 • συμψέλλιον: 1
 • συναγωνίζεσθαι τοῖς τῆς καινοφωνίας λόγοις: 1
 • σφαγέντα: 1
 • σφαλέντα: 1
 • σφραγίς: 1
 • σχήματα: 1
 • σχῆμα: 1
 • σωτηρίαν: 1
 • τὰ: 1
 • τάβλαις καὶ κύβοις: 1
 • τάξίς: 1
 • τάξις: 1
 • τάξις, ἀταξία: 1
 • τάφον: 1
 • τέκτων: 1
 • τὴν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς τῶν μαρτύρων προσηγορίαν: 1
 • τήγανον: 1 2
 • τί δὲ λέγω: 1
 • τίς: 1
 • τὸ ἀληθὲς καὶ ἀφάνταστον τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ σώματος τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἀνθρωπινῆς φύσεως: 1
 • τὸ καλὸν: 1
 • τὸν προδιωρισμένον: 1
 • τόπαρχος: 1
 • τόπον: 1
 • τύχης: 1
 • τῆς: 1
 • τῆς καινῆς αὐτοῦ κηρύξεως: 1
 • τῶν παρὰ ᾽Ιουδαίοις δημοσίᾳ πεπιστευμένων βίβλων: 1
 • τῶν προσηκόντων: 1
 • τῶν τριῶν Πατριαρχῶν: 1
 • ταύτῃ: 1
 • ταχ ἂν θεάσεσθε: 1
 • ταχυγράφοι: 1
 • ταχυδρόμου: 1 2
 • ταχυνθήσει: 1
 • τι μένοντας ἐν σαρκί: 1
 • τις: 1
 • τοῖς ἔθνεσι Σωτήρ: 1
 • τοῖς αὐτῶν βωμοῖς προσφθαρέντες καὶ αὐτῶν ἐκπληρωθέντες: 1
 • τοῖς σωφρονοῦσι: 1
 • τοῦ προδιωρισμένου: 1
 • τοιαύτην: 1
 • τοιοῦτον: 1
 • τολμήματι: 1
 • τρέπει: 1
 • τρακταΐζειν: 1
 • τρακταΐσαντες: 1
 • τριτογενές: 1
 • φόνου: 1
 • φῶτες: 1
 • φαίρεσις, ἀναίρεσις: 1
 • φερόντων: 1
 • φθόνου: 1
 • φιλάνθρωπος: 1
 • φιλόλογοι, οὐ φιλόσοφοι: 1
 • φρόνημα: 1
 • φρονήσει: 1
 • φωτὸς: 1
 • χάρισμα: 1
 • χαλινὸν ἐμβαλεῖν: 1
 • χαλκῆν: 1
 • χιτῶνα: 1 2
 • χριστέμπορος: 1
 • χωρητικόν: 1
 • χωρούμενος: 1
 • ψεῦσμα: 1
 • ψυχή: 1
 • ψυχικός: 1
 • ψυχικοί: 1
 • [῾Ο Θεος πεπονθεν ὑπὸ δεξίας ᾽Ισραηλίτιδος: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection