Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀλώπεξιν: 1
 • ἀναγεγραμμένων, ὡς : 1
 • ἀναμάρ- : 1
 • ἀνταπόδοσιν: 1
 • ἀπο : 1
 • ἀπονιψάμενοι : 1
 • ἀρχεδέατρος: 1
 • ἁρ μόσαι: 1
 • ἁρμόσαι γυναικί;   : 1
 • ἂν : 1
 • ἂν κατασκευάσῃ καὶ : 1
 • ἄνθρωπο Τύριον ἐκ μητρὸς Ἰουδαίας ἐκ τῆς φυλῆς Δάν: 1
 • ἄξει: 1
 • ἅν: 1
 • Ἀστάρτη : 1
 • Ἀ.: 1
 • Ἄξιον δὲ ἐπιμνησθῆναι : 1
 • ἐγενν.: 1
 • ἐκεῖ γλυκὺ ἀλλὰ : 1
 • ἐκεῖνος δὲ ἔφη Δοκιμάζων καὶ τὸν λέγοντα καὶ τὸ : 1
 • ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σύγχυσις: 1
 • ἐκποιήσει: 1
 • ἐλθεῖν, καὶ εὑρεῖν ἐκεῖ : 1
 • ἐν ξενιτείᾳ: 1
 • ἐν ταῖς ἀβαρκηνείν: 1
 • ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνατελῶ τῷ Δαυὶδ ἀνατολὴν δικαίαν, ποιῶν κρίμα καί δικαιοσύνην ἐν τῇ γῇ. : 1
 • ἐπὶ τούτων ἀποτεταγμένος, ἐκέλευσε τὴν ἑτοιμασίαν εἰς ἕκαστον : 1
 • ἐπ᾿ : 1
 • ἐτράπη: 1
 • ἑαυτῷ: 1
 • ἑλίξεις: 1
 • ἔκλιναν γυναῖκες αὐτοῦ τὴν καρδίαν αὐτοῦ . . . 4 αἱ γυναῖκες αὐτοῦ ἐξέκλιναν τὴν καρδίαν αὐτοῦ . . . 5 ἐπορεύθη Σαλωμὼν ὀπίσω τῆς Ἀστάρτης . . . 7 τότε ᾠκοδόμησεν Σ. ὑψηλὸν . . . τῇ Ἀστάρτῃ: 1
 • ἔκτισεν, ὃς εἵλετο ἄνθρωπον χρηστὸν ἐκ χρηστοῦ ἀνδρός . . . καὶ ἀρχιτέκτονά : 1
 • ἔχων περιβολὴν, τὸ τρίχωμα, πῦρ φλέγον, ἀπετυμπανίσθη, χρόνος ζωῆς, οἱ παρεστηκότες: 1
 • ἕως ἂν ἔ. τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ: 1
 • Ἐγὼ δὲ : 1
 • Ἑλκιαού.: 1
 • ἠρώτα Πῶς ἂν ἐπιγινώσκοι : 1
 • ἡ δ᾿ ἐπέσπευσεν κόρην· : 1
 • ἦν: 1
 • ἱκετεύειν, : 1
 • Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ Κύριος, καὶ ἀναστήσω τὸν λόγον μου τὸν ἀγαθὸν ὃν ἐλάλησα ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα. : 1
 • Ἰωσιαού, : 1
 • ὀβολός: 1
 • ὁ : 1
 • ὁμοῦ: 1
 • ὃ δέον αὐτοῖς : 1
 • ὃσ ἐν ποσίν μου: 1
 • ὅσα προτεταγμένον ἔχουσι τὸν ἀριθμὸν ὧδε· ὅσα Ὠριγένην ἐπιγεγραμμένον ἔχει τούτῳ τῷ μονοσυλλάβῳ, : 1
 • ὅτι ὑμεῖς πολλοί, καὶ ποιήσατε πρῶτοι, καὶ ἐπικαλεῖσθε ἐν ὀνόματι θεῶν ὑμῶν, καὶ πῦρ μὴ ἐπιθῆτε.: 1
 • ὅτι μὲν θρασύ ἐστιν, ἔφη, τὸ θῆλυ γένος, καὶ δραστικὸν : 1
 • ὅτι τάδε λέγει Κύριος, Οὐκ ἐξολοθρευθήσεται τῷ Δαυὶδ ἀνὴρ καθήμενος ἐπὶ θρόνον οἴκου Ἰσραήλ·: 1
 • Ὁ δὲ Ἐλεάζαρος ποιησάμενος θυσίαν καὶ τοὺς ἄνδρας ἐπιλέξας : 1
 • Ὁ καπνός: 1
 • Ὅσον οὖν καὶ περὶ τούτων ἔδει, κεφαλαιωδῶς σεσήμαγκά σοι, : 1
 • Ὅτε δέ καιρόν ἔλαβεν ἐκ διαστήματος, ἠρώτησε τόν ἔχοντα τὴν: 1
 • ὑποτεταγμέ- : 1
 • ὡσεὶ χιόνα, καὶ : 1
 • Ὡσῆε, Ἀμώς, Μιχαίας, Ἰωήλ, Ἀβδιού, Ἰωνᾶς, Ναούμ, Ἁμβακούμ, Σοφωνίας, Ἁγγαῖος, Ζαχαρίας, Μαλαχίας: 1
 • ᾟ ἡμέρᾳ παρέδωκεν . . . ὑποχείριον: 1
 • ᾧ: 1
 • ᾧ ἀπόκειται: 1
 • · χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν: 1
 • ·   εὐχόμεθα γὰρ ἀεὶ πρὸς τὸν : 1
 • ΑʹΣʹΘʹ: 1
 • Αρισταιον: 1
 • Βασαιασ: 1
 • Βασιλειῶν αʹ—δʹ: 1
 • Βενεδημος: 1
 • Θαδδαιος: 1
 • Ιεισιας: 1
 • Ιουδαιαν] : 1
 • Κρῆτες, : 1
 • Μετὰ δὲ τρεῖς ἡμέρας ὁ Δημήτριος παραλαβὼν αὐτούς, καὶ : 1
 • Μωσῆν : 1
 • Μωσης : 1
 • Νικάνωρ Δωρόθεον προσκαλεσάμενος, ὃς : 1
 • Οʹ ἐψξετασμοὶ καρδίας, Ἀ. ἀκριβολογίαι κ., Σ. ἐξιχνιασμοὶ κ. : 1
 • Οʹ ὁ θεὸς δοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων, Ἀ. Ἰσχυρὸς καισχυρευόμενος ἐν ἀποῤῥήτῳ ἁ., Σ. θεὲ ἀήττητε ἐν ὁμιλίᾳ ἀ.: 1
 • Οʹ δράξασθε παιδείας, Α. καταφιλήσατε ἐκλεκτῶς, : 1
 • Οʹ οἱ ἐργοδιῶκται, Ἀ. οἱ εἰσπρᾶκται.: 1
 • Οʹ πειρατήριον, Ἀ. εὔζωνος, Σ. λόχος.: 1
 • Οʹ τὰ ἔνδοξα, Ἀ. ἀλαλαγμός, Σ. σημασία, Θ. σαλπισμός.: 1
 • Οʹ τὸ θέριστρον (Ἀ.Θ. ἄροτρον, Σ. ὕνιν) αὐτοῦ.: 1
 • Οʹ τῆς ῥάβδου, Ἀ.Σ. τῆς κλίνης.: 1
 • Προσφωνηθέντων δὲ καὶ τούτων τῷ βασιλεῖ μεγάλως ἐχάρη·  : 1
 • Σὺ δέ, καθὼς ἐπηγγειλάμην, ἀπέχεις τὴν διήγησιν, ὦ Φιλόκρατες. : 1
 • Σεδεκ.—Ιησους: 1
 • Τάδε λέγει Κύριος Εἰ διασκεδάσετε τὴν διαθήκην μου τὴν ἡμέραν καὶ τὴν διαθήκην μου τὴν νύκτα, τοῦ μὴ εἶναι ἡμέραν καὶ νύκτα ἐν καιρῷ αὐτῶν· : 1
 • Τὸ πρέπον ἑκάστῳ συνυποκρινό- : 1
 • Τῇ ἑβδόμῃ δὲ τῶν ἡμερῶν, πλείονος παρασκευῆς γενομένης, : 1
 • Τῇ δὲ ἐπιούσῃ κατὰ τὰ αὐτὰ τῆς διατάξεως τοῦ συμποσίου : 1
 • Τῇ δὲ ἐχομένῃ τὸν καιρὸν λαβὼν ἐπηρώτα τὸν ἑξῆς Τίς ἐστιν : 1
 • Τῇ δὲ ἐχομένῃ, τῆς αὐτῆς διατάξεως γενηθείσης, ὅτε καιρὸν ὑπε- : 1
 • Τῇ δὲ μετὰ ταῦτα πάλιν κατὰ τὴν αὐτὴν διάταξιν τὰ τῆς : 1
 • Τῇ δ᾿ ἑξῆς καθὼς πρότερον ἡ διάταξις ἦν τῶν κατὰ τὸν πότον: 1
 • Φιλοκρατες: 1
 • Χελκιας: 1
 • αἰγός: 1
 • αἰσθήσει.   πάσχομεν γὰρ κατὰ τὴν ψυχὴν ἐπὶ τοῖς : 1
 • αἳ τοῖς αὐτοῖς: 1
 • αὐτή τε μήτηρ κἄλαβέν μ᾿ ἐς ἀγκάλας.: 1
 • αὐτῶν, ἢ ἐκ : 1
 • αὐτῷ· τὸν δὲ ἀναγαγόντα τὸν παῖδα ἐπὶ τὸ ὄρος πυρὰν νῆσαι καὶ : 1
 • αγνων: 1
 • αδιαληπτον: 1
 • αζιολογως καθ.: 1
 • αικιαις: 1
 • αιρεσις: 1
 • ακανθη: 1
 • αλογιας: 1
 • αμιγην: 1
 • αμισθοι: 1
 • αν: 1 2
 • αναστροφην: 1
 • ανειληματων: 1
 • ανεσιν: 1
 • ανεφευκτα: 1
 • ανεφικτον: 1
 • ανοητον: 1
 • ανοσιον: 1
 • αντικειμενον: 1
 • αξιως: 1
 • απαντας: 1
 • απαντας : 1
 • απεγλαυκωθη : 1
 • απεγλυκωθη : 1
 • απεδωκε: 1
 • απεδωκ. (απεδοσαν: 1
 • απεκριθη] ειπε : 1
 • απεραντον παρεχει: 1
 • απεσταλκαμεν: 1
 • απεσχομεθα: 1
 • απετελεσθη: 1
 • απετελουν: 1
 • απεφηνατο: 1
 • απεφηνατο] ειπε: 1
 • αποδωση: 1
 • απολειποντων: 1
 • απολελογησθαι: 1
 • απολελυμενοι: 1
 • απολυσας: 1
 • απονιψαμενη: 1
 • απταιστον μ. τελους: 1
 • αρμωσει: 1
 • αρπαζομενους: 1
 • αρχεδεατρος: 1
 • ασφαλες : 1
 • ασφαλ.] ακριβειας: 1
 • αυταξιαν: 1
 • αυτη] εαυτη: 1
 • αυτοις: 1
 • αυτον] τουτον: 1
 • αυτος: 1
 • αυτους: 1
 • αυτους : 1 2
 • αυτω: 1
 • αυτων: 1 2
 • αφης: 1
 • αφροντις τις η : 1
 • αφροντις τισ ειη: 1
 • αφροντισειν: 1
 • β: 1 2
 • βίῳ συμφέρον καὶ καθῆκον: 1
 • βίβλοθς τῆς παλαιᾶς διαθήκης ταύτας, τὰς ὑπὸ τῶν ἑβδομήκοντα δύο ἑρμηνευ. τῶν ἑρμηνευθείσας . . . οὐ γὰρ εὑρεσιλογία καὶ κατασκευή σοφισμάτων ἀνθρωπίνων ἦν τὸ γινόμενον, ἀλλ᾿ ἐκ πνεύματος ἁγίου ἡ τῶν ἁγίῳ πνεύματι λαληθεισῶν θείων γραφῶν ἑρμηνεία συνετελεῖτο.: 1
 • βίβλος,: 1
 • βασιλει] βασιλικη: 1
 • βασιλεων] βασιλεως: 1
 • βιοι (βιοις: 1
 • βλαβερὰ τῶν κατὰ : 1
 • βλαπτοι: 1
 • βλημαζων : 1
 • βουλεσθαι—δε : 1
 • βουλευομενω: 1
 • βραχέων τῶν ὑποδειχθέντων ὑπ᾿ : 1
 • βραχειας: 1
 • βραχεων : 1
 • βραχυ: 1
 • γὰρ : 1
 • γῆμαι : 1
 • γαμοις: 1
 • γαρ: 1
 • γαρ] δε: 1 2
 • γεγονος: 1
 • γενέσθαι δὲ αὐτὸν : 1
 • γεννῆσαι Ἰώβ· : 1
 • γενομενου: 1
 • γενομ.: 1
 • γινεται: 1
 • γινηται: 1
 • γινομενος: 1
 • γινωσκειν: 1
 • γινωσκων: 1
 • γραμμασι] οραγμασι: 1
 • δ: 1
 • δὲ: 1 2
 • δὲ : 1 2
 • δὲ ἐποίησαν : 1
 • δὲ διαρρήδην τὸ σημεῖον κελεύει : 1
 • δὲ σοὶ εὐσεβεῖ καθεστῶτο τούτων οὐδὲν ἂν : 1
 • δὲ τοῦτον : 1
 • δ᾿ ὑμῖν : 1
 • δ᾿ εἰς: 1
 • δ᾿ εὐθὺς καὶ λαβοῦσ᾿ : 1
 • δαπανησιν: 1
 • δαψιλείας : 1
 • δε: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • δε εστι: 1
 • δε μειζονος: 1
 • δε ουτως] ωσαυτως: 1
 • δει: 1 2 3 4
 • δεικνυων: 1
 • δει] δε: 1
 • δει] δη: 1
 • δεονται: 1
 • δηλουντεσ μεν ως: 1
 • δη] δε : 1
 • δια βραχεων: 1
 • δια του ζην: 1
 • διαθήκης: 1
 • διακυβερναν: 1
 • διακυψας: 1
 • διαλαμβανειν: 1
 • διαλειπων: 1
 • διαλυτον: 1
 • διαμενει: 1
 • διαμερη: 1
 • διαπαντος] + οτι: 1
 • διαρισεσιν: 1
 • διαστημα: 1
 • διατηρει: 1
 • διδουντος: 1
 • διεξαγαγειν : 1
 • διεξελθειν: 1
 • διεξοδον: 1
 • δικαιοσυνην: 1
 • δικαιοσ.] ελεημοσυνην: 1
 • δοξη] + τη: 1
 • δραγμας: 1
 • δυναμενους: 1
 • δυναμεως] + οικονομικως : 1
 • δυναμις] + εστιν: 1
 • δυναντ αν: 1
 • δυσαποσπ.] + αυτου : 1
 • ε λαικοις: 1
 • εἰ πεπλεόνακα, : 1
 • εἰδείη : 1
 • εἰπεῖν : 1
 • εἰργασμένου τοῦ ὑμένος : 1
 • εἴδωλα: 1
 • εἴη: 1
 • εἶναι : 1
 • εἶπεν δὲ θυγάτηρ βασιλέως Τοῦτον, γύναι, : 1
 • εἶπε, παρέσται καθηκόντως, οἷς συγχρήσησθε, : 1
 • εαν] ει: 1
 • εαυτας: 1
 • εαυτοις: 1
 • εαυτον: 1
 • εαυτον : 1
 • εαυτου] + και βασιλευειν εστι: 1
 • εαυτων: 1
 • εαυτω] : 1
 • εβδομηκοντα συν δυσιν: 1
 • εβρ. λεγ.: 1
 • εγκρατεις—την χωραν: 1
 • εγκρινειν: 1
 • εδωκα : 1
 • ει αυτος τε ερρωσαι: 1
 • ει νοησαις: 1
 • ει πεπλεονακα : 1
 • ειη ει δε ειη: 1
 • ειη] : 1
 • ειθισμενων: 1
 • ειθισμενως: 1
 • ειπα πλειονα και: 1
 • ειπας: 1 2
 • ειπε: 1 2
 • ειπερ: 1
 • ειπε] εφη : 1
 • ειπων] ειπεν: 1
 • ειργασμενης: 1
 • εις: 1
 • εις το: 1
 • εις τους: 1
 • εις] εις την προς: 1
 • εισελθης: 1
 • εκ: 1
 • εκ δικαιοτατου : 1
 • εκδοσεως: 1
 • εκεινος: 1
 • εκεινος] + δηλονοτι ηγαπησεν: 1
 • εκελευσαν : 1
 • εκελευσε: 1
 • εκελευσεν] προσεταξεν: 1
 • εκομιζον: 1
 • εκστασις: 1
 • εκτεθειται: 1
 • εκτιθεται: 1
 • εκτισμενην] κατεσκευασμενην: 1
 • εκτυπωσιν: 1
 • ελεγχθη: 1
 • ελεξεν: 1
 • ελλειπει: 1
 • εν: 1
 • εν αυτω] εν εαυτω: 1
 • εναργως: 1
 • εναργως : 1
 • ενδοξα: 1
 • ενεργες: 1
 • ενετετυπ. : 1
 • ενετυπ. : 1
 • ενιεντες: 1
 • εννοησας: 1
 • εννοησασθαι : 1
 • εν] επι: 1
 • εξεθεσθαι: 1
 • εξει: 1
 • εξεις: 1
 • εξελεξαμην: 1
 • εξηκ. μυρ.: 1
 • εξης: 1
 • εξοδους: 1
 • επαγρυπ. γαρ : 1
 • επαναγουσι: 1
 • επαναγων: 1
 • επαναιρεσιν] + ουτε: 1
 • επεβαλετο: 1
 • επερτα: 1
 • επερωτα: 1
 • επερωτησα: 1
 • επερωτησεν: 1
 • επερωτων τροπων: 1
 • επηρωτα: 1 2
 • επηρωτησα: 1
 • επι: 1
 • επι τελει: 1
 • επι τον μετ αυτον: 1
 • επιβαλληται : 1
 • επιβαλομενων: 1
 • επιβλεπει: 1
 • επιβουλας: 1
 • επιβουλ.: 1
 • επιγινωσκει (-εις: 1
 • επιδεδωκαμεν: 1
 • επιδειχθεντων: 1
 • επιθεωρουντας : 1
 • επιθυμησαιο: 1
 • επιλεξαμην: 1
 • επιξενουμενοι: 1
 • επισκευασματων: 1
 • επιτελεσωσιν: 1
 • επιτελη: 1
 • επιτελοιη: 1
 • επιφερει: 1
 • επι] : 1
 • επομενος: 1
 • επυνθανετο : 1
 • εργαζομενος: 1
 • ερεις: 1
 • εριν] αιρειν: 1
 • ερχονται: 1
 • ερωτησιν] + εφη: 1
 • εστι: 1
 • εστι σε] : 1
 • εστιν αυτοις: 1
 • εστι] + των: 1
 • ετεροις: 1
 • ετερου] τον ετερον: 1
 • ετερως: 1
 • ετι: 1
 • ετι γαρ: 1
 • ετοιμαζων: 1
 • ευανδρειν] ευ : 1
 • ευκολως: 1
 • ευλαικ.: 1
 • ευνοιαν] : 1
 • ευξωνται: 1
 • ευπρεπως: 1
 • ευρετικωτεροι: 1
 • εφ: 1
 • εφη: 1
 • εφησεν Ως] εφη Σεμνως: 1
 • εχει: 1
 • εχεις: 1
 • εχη τον β: 1
 • εχων διατελοιη: 1
 • ζοντες ἑτέρως Ζῆνα καὶ Δία· τοῦτο δ᾿ οὐκ ἀνοικείως οἱ πρῶτοι : 1
 • ζωῆς ἐδόθη αὐτοῖς ἕως : 1
 • ζωα ημερα: 1
 • η: 1 2 3
 • η των: 1
 • ηγεμονειαν: 1
 • ηδη: 1
 • ηθισμενων: 1
 • ηιον (ηιων: 1
 • ημερας: 1 2
 • ημιν]: 1
 • ηρωτα: 1
 • ηρωτα] : 1
 • ηρ. ετερον: 1
 • ησαν: 1
 • ησαν—πρεσβεις : 1
 • ηττον: 1
 • η] ουδε: 1
 • θ: 1
 • θείως τὸ κατὰ τὸν ὁρισμὸν πρᾶγμα, ὄντας πεντα-: 1
 • θεοδοσιος: 1
 • θεον: 1
 • θεος ειη: 1
 • θεου—αξιοις: 1
 • θεραφείν: 1
 • θυγατρός Ἀνά. : 1
 • θυμου: 1
 • θυμωδως: 1
 • θυρωσι: 1
 • ιδιωτικων: 1
 • ικετειαις: 1
 • ικετιαις: 1
 • ις: 1
 • ισως: 1
 • κέρας ἐκεῖνο: 1
 • καὶ : 1 2
 • καὶ ἀσπίδα πατήσεις.: 1
 • καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἰερεμίαν λέγων: 1
 • καὶ ἐν πᾶσι : 1
 • καὶ ἐπάνω: 1
 • καὶ ἐπωνόμασεν αὐτοῖς ὀνόματα : 1
 • καὶ διαστέλλειν : 1
 • καὶ θυρῶν : 1
 • καὶ πολύκτηνον, κτήσασθαι γὰρ αὐτὸν : 1
 • καὶ σὺν τοῖς: 1
 • καὶ τὰς διὰ τούτων: 1
 • καὶ τῆς πρὸς ἄλληλα συμβολῆς : 1
 • καὶ τῶν περὶ αὐτὸν λίθων·   : 1
 • καὶ τῶν τούτοις ὁμοίων, ὅσα διηγόρευται.: 1
 • καὶ τοῖς ἱερεῦσι τοῖς Λευίταις οὐκ ἐξολοθρευθήσεται ἀνὴρ ἐκ προσώπου μου, ἀναφέρων ὁλοκαυτώματα καὶ θύων θυσίαν.: 1
 • καὶ τοῖς τῶν ἀρχομένων βίοις—ἐμμελέστερον ἢ μου- : 1
 • καίγε ἡ διαθήκη μου διασκεδασθήσεται μετὰ Δαυὶδ τοῦ δούλου μου, τοῦ μὴ : 1
 • καθεστηκε: 1
 • καθυπνουντας : 1
 • καθω: 1
 • καθως—κατα: 1
 • καθως] η καθως: 1
 • και: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • και : 1
 • και ενδ.] και ενδοξα και μεγαλα: 1
 • και ο ταυθ—βασιλευ: 1
 • και ποτων: 1
 • και σοι: 1
 • και συ: 1
 • και συντηρουντος] συντηρουντας και τας : 1
 • και τα] κατα: 1
 • και τ. τ. μν. : 1
 • και φυσ. διαν.: 1
 • και]: 1
 • και] και τω: 1
 • καλλιστα: 1
 • καλον : 1
 • καλως : 1
 • κατ αυτο: 1
 • κατὰ: 1
 • κατὰ τὴν ἐξεύπεσιν, : 1
 • κατα: 1 2
 • κατα εθνος: 1
 • κατα ταυθ υπολαμβανομεν: 1
 • κατα το (κατα τον: 1
 • κατα των τοπων: 1
 • κατακεχωρισται: 1
 • κατακλεῖσιν : 1
 • κατακολουθειν: 1
 • κατασκευῇ, φολιδωτὴν ἔχοντες ἀπὸ τῆς βάσεως μέχρι τοῦ μέσου : 1
 • κατασκευασας : 1
 • κατασκευασμενον : 1
 • καταστημα εστιν: 1
 • κατα] και : 1
 • κατεκτημ. : 1
 • κατελιπεν: 1
 • κατεργαζόμενοι ἀνωφελές: 1
 • κατεσκευασμενα: 1
 • κατ.: 1
 • κειμενην: 1
 • κειμενου δε κατα] κειμενης δε και : 1
 • κεκλεισθαι: 1
 • κενὰ κενοῖς: 1
 • κεχαρισμενος : 1
 • κεχαρ.] και χαρισαμενος : 1
 • κρυφαιως: 1
 • κυλιδιον: 1
 • κων ιδιωτων τινες: 1
 • λέγεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ οὐδὲ ἀκανόνιστα βιβλία, ἀλλὰ μόνα τὰ κανονικὰ τῆς παλαιᾶς καὶ καινῆς διαθήκης: 1
 • λαβων: 1
 • λαθη: 1
 • λαλημενα: 1
 • λαμβανεις : 1
 • λεγεις: 1
 • λεγομένη: 1
 • λεγω δε: 1
 • ληψ: 1
 • λογον : 1
 • λυπησας: 1
 • μάστιξ: 1
 • μὲν : 1 2
 • μα-: 1
 • μεν παντα: 1
 • μενος ἐκ : 1
 • μερος: 1
 • μετὰ περι- : 1
 • μετ᾿ εὐφροσύνης τοῖς ἀνδράσι συνὼν καὶ : 1
 • μετα: 1
 • μεταδουναι: 1
 • μεταλα: 1
 • μετατιθεις] + τε: 1
 • μεταφερον: 1
 • μετοικ.: 1
 • μη: 1
 • μηδεν: 1
 • μηδενι: 1 2 3
 • μηποτε] : 1
 • μιᾷ συντεθεικώς, ἄλλην σελίδα ἀντιπαράθετον δἰ Ἑλληνικῶν μὲν γραμμάτων Ἐβραικῶν δὲ λέξεων πρὸς κατάληψιν τῶν μὴ εἰδότων Ἐβραικὰ στοιχεῖα . . . καὶ οὕτως τοῖς λεγομένοις ὑπ᾿ αὒτοῦ ἑξαπλοῖς ἢ ὀκταπλοῖς τὰς μὲν δύο Ἐβραικὰς σελίδας καὶ τὰς ἓξ τῶν ἑρμηνευτῶν ἐκ παραλλήλου ἀντιπαραθεὶς μεγάλην ὡφέλειαν γνώσεως ἔδωκε τοῖς φιλοκάλοις. : 1
 • μολοῦσα δ᾿ εἶπε μητρί, καὶ παρῆν ταχὺ: 1
 • ν του σ. συμπ.: 1
 • νομιζει: 1
 • νομιζειν γαρ τοις πολλοις: 1
 • νομιζομεν: 1
 • νομιζωμεν: 1
 • νομικης: 1
 • ο: 1 2 3
 • ο δε εφη: 1
 • ο δεον αυτοις: 1
 • ο νομ. υπο θ. σοφ. ων: 1
 • οὐχ ὡς λίθου προσκόμματι συναντήσεσθε οὐδὲ ὡς πέτρας πτώματι: 1
 • οι: 1 2
 • οιονται] οιον και: 1
 • οις: 1
 • οις] ους: 1
 • οι] ο : 1
 • ολην την] ολην: 1
 • ομοιουσθαι: 1
 • ομοιως: 1
 • οντινα ουν: 1
 • οντος] εντος : 1
 • ον] ων: 1
 • οπλιων: 1
 • οραται: 1
 • οσ ην] οσ (ως: 1
 • οσον—διεξηλθον] διεξηλθον βραχυ : 1
 • ου κατα τι μερος της τραπεζης : 1
 • ουδεν: 1
 • ουδεν] ουδε: 1
 • ουθεν : 1
 • ουθενι: 1
 • ουν: 1 2 3
 • ο] : 1
 • πέρδικες ἔτι δὲ χῆνες καὶ τὰ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα. : 1
 • πάντας τοὺς σιτοβολῶνας: 1
 • παίζεται : 1
 • παθωμεν: 1
 • παιδειας : 1
 • παιδια: 1
 • παλιν: 1
 • παμπληθει: 1
 • παν: 1
 • παντ—μεταλαβοντες (22)] παντων ουν ακριβως των : 1
 • παντα δυναμιν : 1
 • παντα ουν : 1
 • παντα] ειπας: 1
 • παντι: 1
 • παντι μη: 1
 • παρὰ τῶν : 1
 • παρῆσαν αὐτῷ. καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία καὶ τιμὴ βασιλική, καὶ πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς κατὰ γένη καὶ πᾶσα δόξα αὐτῷ λατρεύουσα· καὶ ἡ ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος ἥτις οὐ μὴ ἀρθῇ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἥτις οὐ μὴ φθαρῇ.: 1
 • παραγεγενημενων: 1
 • παραγενομενοι: 1
 • παραγενωνται: 1
 • παραδεδειγμενοι: 1
 • παρανεγνωσθη: 1
 • παραπεμπει: 1
 • παρειμεν δ: 1
 • παρεκ. καθ.: 1
 • παρελύθησαν: 1
 • παρεσταναι: 1
 • παρηει: 1
 • πεπειραμενων: 1
 • πεπεισμενοις: 1
 • πεποιθοτας: 1
 • περὶ τούτων, ἔφη καὶ λίαν διαγωνιᾷν·   εἰδέναι γάρ, ὅτι : 1
 • περι: 1
 • περι—Δημητριου : 1
 • περιεργασιαν: 1
 • περιεφραξαν: 1
 • περι] του: 1
 • περονας : 1
 • πετασθαι] + ημας: 1
 • πηχεων] : 1
 • πθλιαδων: 1
 • πιειν δουναι: 1
 • ποιήματι: 1
 • ποιεῖν, κατευθύνει τὰς πράξεις καὶ τὰς ἐπιβολὰς ὁ κυριεύων ἁπάντων : 1
 • ποιεν : 1
 • ποιηται: 1
 • ποιητικων : 1
 • ποιουμενος] + ο βασιλευς: 1
 • πολις] + εστιν : 1
 • πολλους: 1
 • πολλους τροπους : 1
 • πολυωριας: 1
 • πορεια: 1
 • που : 1
 • πρὸς τὴν γεωργίαν καὶ τὴν ἐπιμέ- : 1
 • πραγματων: 1
 • πραιποσιτων: 1
 • πραττεις: 1
 • πρειω: 1
 • προαγωγην: 1
 • προαιρουνται: 1 2
 • προβαλλει: 1
 • προδότης πέφυκε.   σὺ δὲ πάντας εὐνόους : 1
 • προδηλως: 1
 • προειπε: 1
 • προειρημενων: 1
 • προειρητο : 1
 • προηγμενα : 1
 • προιστορειν: 1
 • προμηθεια : 1
 • προοντας: 1
 • προοχης: 1
 • προπινων: 1
 • προποσεων: 1
 • προς δι ημων επιζητ.: 1
 • προς ευφροσ.—τη δε: 1
 • προς ημων επιζητηθεντα: 1
 • προς την χρ. την τρ.: 1
 • προσήγαγον : 1
 • προσαχεν : 1
 • προσδεηται: 1
 • προσειπας: 1
 • προσεχεστατα: 1
 • προσεχοντες: 1
 • προσκλησιν: 1
 • προσλαμβανειν: 1
 • προσονομάσας, ὅτι δέον ἐστὶ κατὰ : 1
 • προσπαραγενομενων ετ. πλειονων: 1
 • προστεταχε : 1
 • προτειναι] προδουναι: 1
 • προτετ. : 1
 • πρωτη: 1
 • πρωτον ο νομ.: 1
 • πρωτον παντων: 1
 • πρόσωπον αὐτοῦ ποταμὸς πυρός· χίλιαι χιλιάδες ἐθεράπευον αὐτὸν καὶ μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν αὐτῷ· καὶ κριτήριον ἐκάθισε καὶ βίβλοι ἠνεῴχθησαν. ἐθεώρουν: 1
 • πωλειν: 1
 • πως: 1
 • πως] ως: 1
 • π. χ. ἐπέθηκεν ἐπί κτλ.: 1
 • ρ: 1
 • σέθεν.: 1
 • σὺ : 1
 • σὺν τὸ ῥῆμα: 1
 • σύν: 1
 • σαι: 1
 • σαφῶς: 1
 • σαφως: 1
 • σεαυτου: 1
 • σημαναντα: 1
 • σημεια: 1
 • σκηναῖς: 1
 • σοὶ δώσω αὐτήν: 1
 • σοι: 1 2
 • σοι παιδὶ τῷδ᾿ εὕρω ταχὺ: 1
 • σοι, βασιλεῦ, πρὸς τὰ κάλλιστα.      Συγ- : 1
 • σοι] μοι: 1
 • σου] σοι: 1
 • σπεύδοι: 1
 • σπευδοι] σπευδη: 1
 • σποθδασω: 1
 • στε: 1
 • στερεων: 1
 • στομα] : 1
 • στρωμνας: 1
 • συγχρῶνται : 1
 • συγχρησεσθε : 1
 • συγχωρησαι: 1
 • συμβουλιας: 1
 • συμοστορῇς. ὅτι : 1
 • συμπλοκης: 1
 • συμφερειν: 1
 • συνεδριας: 1
 • συνεληλ.: 1
 • συνθεσιν : 1
 • συντελη: 1
 • συντηρεισθαι: 1
 • συστασεως] pr της: 1
 • σχιστη] κτιστη: 1
 • σχοινιδῶν: 1
 • σχοινιδον : 1
 • σχοινιω : 1
 • σωματοφυλακας: 1
 • τ (τε : 1
 • τάδε: 1
 • τὴ ἀναγλυφὴν ἔχοντα σχοινί-: 1
 • τὴν μεγαλω- : 1
 • τὴν πηγήν, καὶ γενέσθαι γλυκὺ : 1
 • τήνῳ τ᾿ ἐδόθη ἀρχὰ τιμά τε καὶ βασιλεία, πάντες τε λαοὶ ἔθνεα καὶ γλῶτται τήνῳ λατρευσείοντι· ἁ ἀρχύ εὑ ἀρχὰ αἰῶνος ὃς οὐ παρελευσείεται, ἅ τε βασιλεία εὗ ἅπερ οὐκ οἰχησείεται.: 1
 • τὸ ζῇν.   ὡς¶: 1
 • τὸ θηρίον, καὶ ἀπώλετο τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἐδόθη εἰς καῦσιν πυρός· καὶ τὰ λοιπὰ θηρία μετεστάθη: 1
 • τὸ θηρίον, καὶ ἀπώλετο τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἐδόθη εἰς καῦσιν πυρός. καὶ τοὺς κύκλῳ αὐτοῦ ἀπέστησε τῆς ἐξουσίας αὐτῶν, καὶ : 1
 • τὸν Ἠσαὺ γήμαντα Βασσάραν : 1
 • τὸν ὀντωτήν: 1
 • τὸν θεὸν τῶ Ἀβραὰμ προστάξαι : 1
 • τῆς ἐξόδοθ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου, : 1
 • τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον καθαρόν, ὁ θρόνος αὐτοῦ ὡσεὶ φλὸξ πυρός, οἱ τροχοὶ αὐτοῦ πῦρ φλέγον: 1
 • τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον λευκὸν καθαρόν· ὁ θρόνος ὡσεὶ φλὸξ πυρός, τροχοὶ αὐτοῦ πῦρ καιόμενον. ποταμὸς πυρὸς ἕλκων, καὶ : 1
 • τῆς μεγίστης τεύξε- : 1
 • τῇ θαλάσσῃ τὰς : 1
 • τῶν λόγων τῶν μεγάλων ὧν τὸ κέρας ἐλάλει· θεωρῶν ἤμην, καὶ : 1
 • τῶν μεγάλων λόγων ὧν τὸ κέρας λάλεῖ, καὶ : 1
 • τῷ λέγειν: 1
 • τα: 1 2 3 4 5
 • τα : 1
 • τα κινηματα: 1
 • τα προειρ.] : 1
 • ταῦτα : 1
 • ταδε] : 1
 • ταις: 1
 • ταυτα: 1
 • τα] τας: 1
 • τε: 1 2
 • τε : 1
 • τε εν: 1
 • τερπω τινα: 1
 • τετευχοτως : 1
 • τετιμ.: 1
 • τετυχηκε: 1
 • τεως ιν (ινα: 1
 • τη: 1 2
 • την: 1
 • τηρει: 1
 • της: 1 2 3 4
 • της διανοιας ηγεμων: 1
 • της νομοθεσιας: 1
 • της του: 1
 • της χαρας: 1
 • της] : 1
 • της] τας : 1
 • τη] τω: 1
 • τι : 1
 • τι δε: 1
 • τιμης] ψυχης: 1
 • τινα εχειν: 1
 • τις] τι: 1
 • το: 1
 • το δ εξης: 1
 • το σημ. διαρρ. : 1
 • το συμπτωμα: 1
 • το την μνημην : 1
 • τοὺς : 1
 • τοὺς ἄρσενας, : 1
 • τούτοις, ὦ Φιλόκρατες, συγγνώμην : 1
 • τοῦ θεοῦ εἰπόντος, : 1
 • τοις: 1 2
 • τοις ανθρωποις: 1
 • τον: 1 2
 • τον απολιποντα: 1
 • τον αρχισωματοφυλακα : 1
 • τον εαυτων: 1
 • τον τροπον: 1 2
 • τον] τα: 1
 • τοπος: 1
 • τορειας: 1
 • τοσουτο: 1
 • του: 1 2
 • του ζην: 1
 • του υμενου: 1
 • τους: 1 2
 • τους τοιχους: 1
 • τους υπνους: 1
 • τουτο: 1
 • τουτο : 1
 • τουτοις: 1
 • τουτον: 1
 • τουτου: 1
 • τουτους: 1
 • τουτους—επαγρυπνησις] τουτοις γαρ επαγρ.: 1
 • τουτο] τουτ ουν : 1
 • τουτων: 1
 • του] τους: 1
 • το] τον: 1
 • το] τω: 1
 • τραπη: 1
 • τραπησωμεθα: 1
 • τριακοντα] λ: 1
 • τριακοντα] λ ημεραις: 1
 • τροπω] : 1
 • τυγχάνοι: 1
 • τυγχάνοι;   Πᾶσιν ἴσος γινόμενος, ἔφη, καὶ : 1
 • τυγχανη: 1
 • τω σημ.: 1
 • των: 1 2 3 4
 • των ανθρωπων: 1
 • των απολιποντων : 1
 • των λοιπων: 1
 • των πρ. την γεωργιαν: 1
 • των] : 1
 • τω] τα: 1
 • τ. ανδ. συν. μετ ευφ.: 1
 • υμιν: 1
 • υπαρχεις: 1
 • υπαρχοι: 1
 • υπεμεινε: 1
 • υπερτεινοντ: 1
 • υπερτεινωνται: 1
 • υπολαμβανομεν: 1
 • υπομνησις εστι: 1
 • υποτιθεμενος λογον.: 1
 • υπο] υπερ: 1
 • φαίνεται·   πρῶτον μὲν ἡ σύμπηθις τοῦ σώματος καὶ ἡ : 1
 • φανερως: 1
 • φανηται: 1
 • φησας] πεισας: 1
 • φησιν: 1
 • φθανοιεν: 1
 • φιλιαν: 1
 • χώρᾳ: 1
 • χαρα τι: 1
 • χαριστηριον : 1
 • χρήσιμα : 1
 • χρηματοφυλ. : 1
 • χρησιμον] fort χρηματισμον: 1
 • χρονων: 1
 • χρονων και τροπον: 1
 • χρυσοι : 1
 • χρυσου] : 1
 • χρωμεθα: 1
 • χρωμενους : 1
 • ω βασιλευ: 1
 • ων ] + και: 1
 • ων] ου: 1
 • ως: 1
 • ως αυτοι : 1
 • ως αυτον: 1
 • ως δ εχει: 1
 • ως δε παρημεν: 1
 • ως ουδεν] οσα δεον: 1
 • ως] ο: 1
 • ωστε : 1
 • ωστε—θεσιν: 1
 • -ειαν: 1
 • -εσθαι: 1
 • -σαι: 1
 • -σαν: 1
 • -σεν: 1
 • -σθαι: 1
 •  : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 •    : 1 2 3 4 5 6
 •         : 1
 •  γράμμασιν ἁγίοις ὄνομα τοῦ θεοῦ, κατὰ μέσον τῶν: 1
 •  δια: 1
 •  ουν: 1
 • ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος: 1
 • οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν: 1
 • σοφαὶ ἀρχουσῶν: 1
 • ʏειτουργεῖν: 1
 • ἀέναος: 1
 • ἀένναον μνήμην καταβέβλησαι σεαυτοῦ, θείῳ προστάγματι κατα-: 1
 • ἀήρ, δανός: 1
 • ἀγάπη, ἀγάπησις: 1
 • ἀγάπη, ἀγαπητός, ἁγιάζειν, ἁγιασμός, ἀδελφός, ἀδόκιμος, αἵρεσις, αἰσθητήριον, ἀκρογωνιαῖος, ἀνάθεμα, ἀναζωπυρεῖν, ἀνακαινίζειν, ἀναστροφή, ἀνατολή, ἀνεξιχνίαστος, ἀπαρχή, ἀπαύγασμα, ἄφεσις, ἀφορίζειν, βαπτίζειν, βεβαίωσις, βλασφημεῖν, γαζοφυλάκιον, γέεννα, γραμματεύς, γρηγορεῖν, δαιμόνιον, διαθήκη, δόγμα, ἔθνη, εἰρηνικός, εἰρηνοποιεῖν, ἐκκλησία, ἔκστασις, ἐλεημοσύνη, ἐνέργεια, ἐξομολογεῖσθαι, ἐξουσία, ἐπερώτημα, ἐπίσκοπος, ἐπισυνάγειν, ἐπιφάνεια, ἐπιχορηγεῖν, ἑτοιμασία, εὐαγγελίζεσθαι, εὐαρεστεῖν, εὐδοκία, εὐλάβεια, ζηλωτής, ζωγρεῖν, ζωογονεῖν, θέλημα, θρησκεία, ἱλασμός, ἱλαστήριον, Ἰουδαισμός, καταλλαγή, κατάνυξις, κήρυγμα, κυβέρνησις, Κύριος, λειτουργεῖν, λόγος, λοιμός, λυτροῦσθαι, μεγαλειότης, μεγαλωσύνη, μεταμέλεια, μεεωρίζεσθαι, μονογενής, μορφή, μυστήριον, νεόφυτος, ὁλόκληρος, ὀρθοτομεῖν, ὁσιότης, παραβολή, παράδεισος, πάροικος, πειρασμός, περιούσιος, περιοχή, περιποιεῖσθαι, πίστις, πληροφορεῖσθαι, πλήρωμα, πνεῦμα, πρεσβύτερος, προσάγειν, ῥύεσθαι, σάρξ, σκάνδαλον, σκληροτράχηλος, σεμνός, συνείδησις, σφραγίζειν, σωτηρία, τάρταρος, ὑπόστασις, ὑστέρημα, Ὕψιστος, φιλάνθρωπος, φῶς, χαρακτήρ, χειρόγραφον, χριστός.: 1
 • ἀγάπη, ἀσυνθεσία, ἀσφαλτόπισσα, βδέλυγμα, γένημα, δόμα, ἐργοδιώκτης, θλιμμός, καταπέτασμα, κρίμα, λατόμος, μέθυσμα, ὁλοκαύτωμα, ὁλοκαύτωσις, ὀρόφωμα, παντοκράτωρ, : 1
 • ἀγῶσιν—ἡμεῖς δὲ ἐπεί τινα παρεύρεσιν εἰς τὴν ἀπόλυσιν αὐτῶν : 1
 • ἀγαθὰς ἐπινοίας λαμβάνειν πρὸς τὰ μέλλοντα πράσσεσθαι, καὶ τοῖς : 1
 • ἀγαθή: 1
 • ἀγαθὸς ὁ λόγος: 1
 • ἀγαθὸς ὑπὲρ δέκα, : 1
 • ἀγαθύνειν, ἀκουτίζειν, ἀνόμημα, ἀνταναιρεῖν: 1
 • ἀγαθοὺς πρεσβυτέρους, ἀφ᾿ ἑκάστης φυλῆς ἕξ, οὓς καὶ ἀπεστείλαμεν : 1
 • ἀγαθοποιεῖν, ἀγαθωσύνη, ἀγαλλιᾶσθαι, ἀγαλλίασις, ἁγιάζειν, ἁγιασμός, ἁγιωσύνη, αἴνεσις, ἀκρογωνιαῖος, αἰχμαλωτεύειν, ἀλίσγημα, ἁλληλουιά, ἀλλογενής, ἀμέθυστος, ἀμήν, ἀμφιάζειν, ἀναζωννύειν, ἀναθεματίζειν, ἀνεξιχνίαστος, ἀνθρωπάρεσκος, ἀνταπόδομα, ἀποδεκατοῖν, ἀποκάλυψις, ἀποκεφαλίζειν, ἀποφθέγγεσθαι, βάτος, βδέλυγμα, βεβηλοῦν, βροχή, γέεννα, γνώστης, γογγύζειν, γυμνότης, δεκατοῦν, δεκτός, διαγογγύζειν, δολιοῦν, δότης, δυναμοῦν, ἑβδομηκοντάκις, εἰρηνοποιεῖν, ἐκζητεῖν, ἐκμυκτηρίζειν, ἐκπειράζειν, ἐκπορνεύειν, ἐκριζοῦν, ἐλεγμός, ἔλεγξις, ἐμπαιγμός, ἐμπαίκτης, ἔναντι, ἐνδιδύσκειν, ἐνδοξάζειν, ἐνδυναμοῦν, ἐνευλογεῖν, ἐνκαινίζειν, ἔνταλμα, ἐνταφιάζειν, ἐνώπιον, ἐνωτίζεσθαι, ἐξάπινα, ἐξαστράπτειν, ἐξολεθρεύειν, ἐξουδενοῦν, ἐξυπνίζειν, ἐπαύριον, ἐπισκοπή, ἐπαναπαύειν, ἐπιγαμβρεύειν, ἐπιφαύσκειν, ἐρήμωσις, εὐδοκία, ἐφημερία, ἥττημα, : 1
 • ἀγαθωσύνη, ἀγαλλιᾶσθαι, ἁγνίζειν, ἀγρυπνεῖν, αἱνιγμα, αἱρετίζειν, ἀλαζονεύεσθαι, ἀλλογενής, ἀδιαλείπτως, ἀμάραντος, ἀμέριμνος, ἀμφίβληστρον, ἄμφοδον, ἀπελπίζειν, ἀπερίτμητος, ἁπλότης, ἀπόκρυφος, βδέλυγμα, γλωσσόκομον, γνωρίζειν, διάδημα, δίδραχμα, δίστομος, διυλίζειν, δωρεάν, ἐναγκαλίζεσθαι, ἐνταφιάζειν, ἐνωτίζεσθαι, ἑορτάζειν, ἐξέφνης, ἐξουδενοῦν, εὔκολος, εὐοδοῦν, θεοσέβεια, ἱκανοῦσθαι, ἱκανός, ἰκμάς, ἱστορεῖν, καμμύειν, κατάγελως, καταδυναστεύειν, κατακλυσμός, κατακυριεύειν, καταποντίζειν, καταφιλεῖν, καυχᾶσθαι, κλάσμα, κοράσιον, κόφινος, λιθόστρωτος, λικμᾷν, μεσονύκτιον, μογιλάλος, μυκτηρίζειν, νεομηνία, νῖκος, νυστάζειν, οἰκουμένη (ἡ), ὁμοθυμαδόν, : 1
 • ἀγγέλων θεοῦ: 1
 • ἀγερωχία: 1
 • ἀγορανομία: 1
 • ἀγορασμοὺς καὶ μεταγραφὰς ἐπὶ τέλος ἤγαγεν, ὅσον ἐφ᾿ ἑαυτῷ, τὴν : 1
 • ἀγροῦ : 1
 • ἀγροῦ (ὑγροῦ : 1
 • ἀγχιστεύς: 1
 • ἀδή: 1
 • ἀδελφῆς καὶ τῶν τέκνων καὶ τῶ φίλων·   καὶ ηὔξατο πᾶν τὸ πλῆθος, : 1
 • ἀδελφοὺς αὐτῆς: 1
 • ἀδιάπτωτος: 1
 • ἀδικίαν, δικαὶως δὲ πάντα κυβερνῶν ἀένναον τὴν περὶ σεαυτὸν δόξαν : 1
 • ἀδικίαις . . . ἁμαρτιῶν: 1
 • ἀδολίαν τοῦ ζῇν στέρησιν εἶναι·   καὶ γὰρ ὁ θεὸς διὰ παντὸς τοῖς : 1
 • ἀεί: 1 2
 • ἀενάων]: 1
 • ἀηδίαι, : 1
 • ἀθανασία: 1
 • ἀθετήσω: 1
 • ἀθετεῖν τὰ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις φερόμενα ἀντίγραφα καὶ νομοθετῆσαι τῇ ἀδελφότητι ἀποθέσθαι μὲν τὰς παῤ αὐτοῖς ἐπιφερομένας βίβλους, κολακεύειν δὲ Ἰουδαίοις καὶ πείθειν ἵνα μεταδῶσιν ἡμῖν τῶν καθαρῶν: 1
 • ἀθρόαν οὖσαν ἀπομερισαι τοῖς ὑπηρέταις τῶν ταγμάτων καὶ βασι-: 1
 • ἀκέραια συντηρήσας ἅπαντα τοῖς ἐγγόνοις τὴν αὐτὴν παραδιδοῖ : 1
 • ἀκόλουθόν τι πράξει τῶν κακοπαθειῶν ἀποδιδοὺς τὴν ἀντάμειψιν.   : 1
 • ἀκαριαῖος: 1
 • ἀκαταμάχητος: 1
 • ἀκηλίδωτος: 1
 • ἀκηλίδωτος, ἀμβρόσιος, ἔξαλλος, ζωτικός, ἰοβόλος, κακόμοχθος, κινητικός, κρυσταλλοειδής, ὁμοιοπαθής, παντεπίσκοπος, πολυμερής, πρωτόπλαστος· ἀγερωχία, ἀπαύγασμα, ἀπόρροια, εἰδέχθεια, ἐνέργεια, εὐδράνεια, ῥεμβασμός, συλλογισμός· μετακιρνᾷν, μεταλλεύειν, προυφεστάναι: 1
 • ἀκμαιοτάτους ταῖς ἡλικίαις τετάχαμεν, τοὺς δὲ δυναμένους καὶ περὶ : 1
 • ἀκοίμητος: 1
 • ἀκούσας τοῦ κατὰ τὸ ἐξῆς ἐπυνθάνετο Πῶς: 1
 • ἀκούσεσθαι, προσφάτως παραγεγενημένον ἐκ τῆς νήσου πρὸς: 1
 • ἀκολούθως = κατά: 1
 • ἀκρίβασμα, -μύς: 1
 • ἀκρόπολις: 1
 • ἀκριβάσματα: 1
 • ἀκριβές, ἀξίως καὶ τῶν πραγμάτων καὶ τῆ σῆς προαιρέσεως, θῶμεν : 1
 • ἀκριβῶς καὶ πρόδηλα θεὶς ἔδειξεν ὅτι, κἂν ἐννοηθῇ τις κακίαν : 1
 • ἀκριβασμός: 1
 • ἀκριβείας δὲ πολλῆς εἶχον, εἰ καὶ τις ἐπιταγὴ γένοιτο διὰ τοῦ : 1
 • ἀκροβυστίαν καρδίας: 1
 • ἀκροβυστία, ἀναθεματίζειν, ὁλοκαύτωμα, σκανδαλίζειν, σπλαγχνίζειν.: 1
 • ἀκρογωνιαῖος: 1
 • ἀκρωτηριάζειν: 1
 • ἀλέφ: 1
 • ἀλήθεια: 1
 • ἀλαβάρχης: 1
 • ἀλαβάρχης, ἀραβάρχης: 1
 • ἀλαζονεύεσθαι: 1
 • ἀλιθεια: 1
 • ἀλλὰ καὶ τεκούσας ἔτι δὲ θυγατέρας μολύνουσιν.   ἡμεῖς δὲ ἀπὸ : 1
 • ἀλλὰ μνείᾳ μνησθήσῃ : 1
 • ἀλλὰ φόβῳ : 1
 • ἀλλάξεις : 1
 • ἀλλόφυλοι; : 1
 • ἀλληλουιά: 1
 • ἀλλογενής: 1
 • ἀλλοτρί: 1
 • ἀλλοφύλων] : 1
 • ἀλλοφυλισμός: 1
 • ἀλογιστία: 1
 • ἀλοιφή, ἀναζυγή, ἀποσκευή, ἀποστολή, ἀποστροφή, ἀφή, διασκευή, δοχή, ἐκτριβή, ἐντολή, ἐπαγωγή, ἐπισκοπή, καταφυγή, ὁλκή, παραβολή, προνομή, προφυλακή, συναγωγή, τροπή.: 1
 • ἀμάραντος: 1
 • ἀμέλεια μεγίστη;   πρὸς τοῦτ᾿ ἔφη Εἰ τέκνων ἄφροντίς τις εἴη, καὶ μὴ : 1
 • ἀμήν: 1 2
 • ἀμίμητον: 1
 • ἀμίμητον θεωρίαν ἀποτελοῦν τοῖς θεωροῦσι    τοὺς δὲ πόδας ἐποίησαν: 1
 • ἀμόλυντος: 1
 • ἀμαυροῦν, ἀποδεκατοῦν, ἀπολυτροῦν, ἀποτυφλοῦν, ἀσφαλτοῦν, διαβιοῦν, ἐκτυποῦν, ἐλαττονοῦν, ἐπιδιπλοῦν, ἐπιπεμπτοῦν, ἐρυθροδανοῦν, εὐοδοῦν, θανατοῦν, καταχρυσοῦν, κυροῦν, παλαιοῦν, παραζηλοῦν, περικυκλοῦν, συγκυροῦν.: 1
 • ἀμνησικακία: 1
 • ἀμπέλου κατὰ μέσον, περὶ δὲ τὰ χείλη κισσοῦ τε καὶ μυρσίνης ἔτι : 1
 • ἀμφιάζω, γρηγορῶ, βέννω, κτέννω.: 1
 • ἀνὰ μέσον τῶν σχοινίδων·   ἕτερος παρὰ ἕτερον πλοκὴν εἶχον ἀμί- : 1
 • ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους·: 1
 • ἀνάγνωσμα: 1
 • ἀνάγνωσμα, ἀνάγνωσις, γραφή: 1
 • ἀνάγνωσμα, ἀναγνωστής: 1
 • ἀνάγνωσμα. : 1
 • ἀνάπαυσιν τόπος αὐτοῖς ἐστὶν ἀποτεταγμένος, οὗ καθίζουσιν οἱ : 1
 • ἀνέβη ἐν μόσχῳ: 1
 • ἀνέθη : 1
 • ἀνέστη Ἰούδας ὁ καλούμενος Μ.: 1
 • ἀνέφικτος: 1
 • ἀνὴρ ἄφρων οὐ γνώσεται, : 1
 • ἀνὴρ τῶν ἐν μέσῳ πολιτῶν τῆς Ἐφράμου κληρουχίας Ῥαμαθὰν πόλιν κατοικῶν ἐγάμει δύο γυναῖκας Ἅνναν τε καὶ Φεννάναν. ἐκ δὲ ταύτης καὶ παῖδες αὐτῷ γίνονται, τὴν δὲ ἑτέραν ἄτεκνον οὖσαν ἀγαπῶν διετέλει.: 1
 • ἀνόσιος.   ὁ δὲ νόμος ἡμῶν κελεύει μήτε λόγῳ μήτε ἔργῳ μηδένα : 1
 • ἀνέθηκαν τὰ σκεύη αὐτοῦ εἰς τὸ Ἀσταρτεῖον: 1
 • ἀνέστης καὶ ἔφαγες ἄρτον καὶ πέπωκας: 1
 • ἀναίρεσις, ἀνάμνησις, ἀποκιδάρωσις, ἄφεσις, βεβαίωσις, γόγγυσις, γύμνωσις, δήλωσις, διάβασις, διασάφησις, ἐκδίκησις, ἔκστασις, ἔκχυσις, ἐπερώτησις, κατακάρπωσις, κατάλειψις, κατάσχεσις, κατοίκησις, ὁλοκάρπωσις, ὁλοκαύτωσις, ὁμοίωσις, πλήρωσις, πόρευσις, πρᾶσις, σύγκρασις, συνάντησις, συντίμησις, σύστασις, ταπείνωσις, ὑπερόρασις, ὑπέροψις, ὑπόστασις, φαῦσις, χαράκωσις, χήρευσις.: 1
 • ἀναβάντες ἐθεωροῦμεν·   ἣ κεῖται μὲν ἐν ὑψηλοτάτῳ τόπῳ, πύργοις : 1
 • ἀναβαίνων: 1
 • ἀναγίνωσκε τὰς θείας γραφάς, τὰς εἴκ͌οσι δύο: 1
 • ἀναγίνωσκε τὰς θείας γραφάς, τὰς εἴκοςι δύο βίβλους τῆς παλαιᾶς διαθήκης.: 1
 • ἀναγνώσεις: 1
 • ἀναγνώσματα: 1
 • ἀναγνώστης: 1
 • ἀναγνώστης = γραμματεύς: 1
 • ἀναδενδράς, ἀναφάλακρος, ἀναφάλαντος, ἀρχισωματοφύλαξ, ἀρχιτεκτονεῖν, ἄχυρον, βασίλισσα, γένημα, διῶρυξ, ἐπιγονή, ἐργοδιώκτης, εὐίλατος, ἐφιδεῖν, ἐφιορκεῖν, θέριστρον, ὀλιγοψυχεῖν, ὀχύρωμα, ὀψώνιον, παιδίον, παραδεῖξαι, παρεπίδημος, περιδέξιον, περιοδεύειν, πράκτωρ, πρεσβύτεροι, στενοχωρεῖν, χῶμα.: 1
 • ἀναιτίως: 1
 • ἀνακτῶνται τοὺς βίους τῶν ἀνθρώπων·   καθὼς σὺ τοῦτο πράσσων : 1
 • ἀναλημπτέος: 1
 • ἀναμέτρησις, γλύμμα, δικαίωμα, ἱεροψάλτης, ἱματισμός, καταλοχισμός, κτηνοτρόφος, μισοπονηρία, ὁλοσχερής, συμπλήρωσις, ὑπομνηματισμός.: 1
 • ἀναμοχλεύειν: 1
 • ἀναμφισβητήτως: 1
 • ἀναπλήρωσις: 1
 • ἀναποδισμός: 1
 • ἀναπτώσεως καὶ συμποσίας ἐπετελεῖτο.   καθὸ δὲ ἐνόμιζεν ὁ : 1
 • ἀναστάσεως: 1
 • ἀναστέσει: 1
 • ἀναστήσεις τήν σάρκα μου ταύτην τὴν ἀναντλήσασαν ταῦτα πάντα: 1
 • ἀναστήσεται: 1
 • ἀναστήσει: 1
 • ἀναστήσεται ἄνθρωπος: 1
 • ἀναστρέφεσθαι: 1
 • ἀναστροφή: 1
 • ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ἰακώβ, καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ἰσραήλ.: 1
 • ἀνατιθέντεσ, ὃς ἡμῖν τὴν βασιλείαν ἐν εἰρήνῃ καὶ δόκῃ κρατίστῃ : 1
 • ἀνατολή: 1
 • ἀναφορά: 1
 • ἀνδρῶν ἔγκληροι καθειστήκεισαν ἑκατοντάρουροι.   πληρούμενος δὲ : 1
 • ἀνδρῶν προαιρῶνται πρὸς αὐτὸν ἀνακομισθῆναι, μὴ κωλύσῃ, περὶ : 1
 • ἀνδριοῦν, δευτεροῦν, διοδεύειν, ἐνευλογεῖσθαι, ἐξολεθρεύειν, ἐξουθενεῖ: 1
 • ἀνείκαστος: 1
 • ἀνεκλιπής: 1
 • ἀνεμοφθόρος, γλωσσότμητος, ἐργοδιώκτης, θανατηφόρος, θηριάλωτος, θηρόβρωτος, ἱπποδρόμος, ἰσχνόφωνος, κτηνοτρόφος, νυμφαγωγός, σιτοποιός, σφυροκόπος, τελεσφόρος, χαροποιός, διχοτομεῖν, ζωογονεῖν, κλοποφορεῖν, κρεανομεῖν, λιθοβολεῖν, λιμαγχονεῖν, νευροκοπεῖν, ὀρνιθοσκοπεῖν, συμβολοκοπεῖν, τεκνοποιεῖν, ψωραγριᾷν.: 1
 • ἀνεξικακία: 1
 • ἀνεπίστρεπτος: 1
 • ἀνεπαισθήτου κατεσκευασμένης, ὡς εἶδεν ὁ βασιλεὺς τοὺς ἄνδρας, : 1
 • ἀνθράκων τε καὶ σμαράγδων, ἔτι δὲ: 1
 • ἀνθρώπου σώζειν·   καθὼς καὶ σὺ μέγιστον κακὸν ἥγησαι τὴν : 1
 • ἀνθρώπους ὑπερῆρκας τοῦ θεοῦ σοι δεδωρημένου ταῦτα.      Ἐπὶ : 1
 • ἀνθρώπων ἐπιεικέστερον νουθετοῖς·   καὶ γὰρ ὁ θεὸς τοὺς ἀνθρώπους : 1
 • ἀνθρώπων προτιθέμενος λόγον, ὅτι : 1
 • ἀνθρώπων, : 1
 • ἀνθυφαιρεῖν, ἀνταποδοῦναι, ἀποκαθιστᾷν, ἐνκαταλείπειν, ἐνπεριπατεῖν, ἐξαναστέλλειν, ἐπισυνιστᾷν, κατεμβλέπειν, παρεμβάλλειν, συναναλαμβάνειν, συναναστρέφεσθαι, : 1
 • ἀνιεροῦν: 1
 • ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου· ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς.: 1
 • ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου· φθέγξομαι προβλήματα ἀπ᾿ ἀρχῆς.: 1
 • ἀνομία, ἀνόμημα, ἀποστασία, ἀσεβής, ἄφρων: 1
 • ἀνομίας, ἁμαρτίας: 1
 • ἀνρίγραφον ἐπιστολῆς ἧς ἀπέστειλεν Ἰερεμίας πρὸς τοὺς ἀχθησομένους: 1
 • ἀντὶ τῶν μήλων τοῦ μανδραγόρου.: 1
 • ἀντὶ τούτου: 1
 • ἀντίγραφον: 1
 • ἀνταποδώσω, : 1
 • ἀντεβλήθη δὲ ἡ βίβλος πρὸς τὸ ἐν Καισαρίᾳ ἀντίγραφον τῆς βιβλιοθήκης τοῦ ἁγίου Παμφίλου χειρὶ γεγραμμένον αὐτοῦ.: 1
 • ἀντεβλήθη πρὸς παλαιότατον λίαν ἀντίγραφον δεδιορθωμένον χειρὶ τοῦ ἁγίου `άρτυρος Παμφίλου· πρὸς δὲ τῷ τέλει τοῦ αὐτοῦ παλαιοτάτου βιβλίου . . . ὑποσημείωσις τοῦ αὐτοῦ μάρτυρος ὑπέκειτο ἔχουσα οὕτως· : 1
 • ἀντελάβετο, : 1
 • ἀντιβάλλειν: 1 2
 • ἀντιλήμπτωρ: 1
 • ἀντιλεγόμενα: 1
 • ἀντιπαρατάσσειν: 1
 • ἀντιπρόσωπος, Ἀντιλίβανος, ἀρχιδεσμοφύλαξ, ἀρχιδεσμώτης, ἀρχιερεύς, ἀρχιμάγειρος, ἀρχιοινοχόος, ἀρχισιτοποιός, ἐπίπεμπτος, εὐπρόσωπος, κατάλοιπος, κατάξηρος, παράλιος, παρεπίδημος, περιδέξιον, περίλυπος, περίοικος, περίχωρος, ὕπανδρος, ὑπερμήκης.: 1
 • ἀνυπόκριτος: 1
 • ἀξιολόγων ἀναγράφειν, ἵνα διαπορευόμενος αὐτὰ κομίζῃ τοῦ βουλή-: 1
 • ἀξιολόγως στὰς εἶπε Πκγρώσαι σε, βασιλεῦ, πάντων τῶν ἀγαθῶν : 1
 • ἀξιομνημονεύτων εἶναι τὴν ἀναγραφήν, ἣν μετελάβομεν παρὰ τῶν: 1
 • ἀπέρεισιν ἐπὶ τοὺς ὤμους ἔχει καὶ τὰ σκέλη.   μετὰ διαστολῆς οὖν : 1
 • ἀπέσταλκες : 1
 • ἀπέστειλας, χρυσᾶς εἴκοσι καὶ ἀργυρᾶς τριάκοντα, κρατῆρας πέντε, : 1
 • ἀπέστειλεν Κύριος ἐπὶ Ἰακώβ.: 1
 • ἀπέστειλεν τοῦ ἰδεῖν, : 1
 • ἀπέχει]: 1
 • ἀπήμαντος: 1
 • ἀπὸ γαστρός, : 1
 • ἀπὸ δηγμοῦ δαιμ[ονίζοντος μεσημβρίας].: 1
 • ἀπὸ κληροδοσιῶν, : 1
 • ἀπὸ οἴνου,: 1
 • ἀπὸ πάντων τῶν γενημάτων ὧν ὁ βασιλεὺς Φαραὼ ἐσθίει: 1
 • ἀπὸ πρωίθεν [καὶ] ἕως ὥρας ἀρίστου.: 1
 • ἀπὸ συμπτώματος καὶ δαιμονίου μεσημβρινοῦ.: 1
 • ἀπὸ τῆς ἐπαύριον τοῦ σαββάτου: 1
 • ἀπὸ τῆς δευτέρας: 1
 • ἀπὸ τῶν θυσιῶν αἱμάτων.   πολλαὶ γὰρ μυριάδεσ κτηνῶν προσά-: 1
 • ἀπὸ τῷ ξύλῳ.: 1
 • ἀπὸ τοῦ ἀργάβ: 1
 • ἀπὸ τ. πλ.: 1
 • ἀπὸ (ἐκ) μέσου: 1
 • ἀπόκλιμα τὴν διατύπωσιν ἔχειν τῆς ὡραιό- : 1
 • ἀπόκρισις, ἐπερώτησις, κρίμα, πρᾶγμα, τρόπος, φωνή: 1
 • ἀπόκρυφα: 1
 • ἀπόκρυφα τῆς παλαιᾶς,: 1
 • ἀπόστησον | ἦχον] πλῆθος | ψαλμῶν· ὄργανον: 1
 • ἀπότισιν: 1
 • ἀπότομος, ἀποτόμως: 1
 • ἀπότρεχε: 1
 • ἀπό, : 1 2
 • ἀπό] : 1
 • ἀπώλειᾳ: 1
 • ἀπώλεσεν] ἡχρείωσε.: 1
 • ἀπ᾿: 1
 • ἀπ᾿ αἰῶνος κέχυμαι, ἀπὸ κρατὸς, ἀπὸ προλήμματος γῆς. : 1
 • ἀπένιψαν τὸ αἷμα ἐπὶ τὴν κρήνην Σαμαρείας . . . καὶ αἱ πόρναι ἐλούσαντο ἐν τῷ αἵματι:: 1
 • ἀπέστειλεν : 1
 • ἀπέστρεψεν λόγους αὐτῆς ἑαυτῇ: 1
 • ἀπήγγειλεν Ἀβρὰμ τῷ περάτῃ: 1
 • ἀπαγγελῶ: 1
 • ἀπαλλάξῃ: 1
 • ἀπαντησόμενος ἔξεισι καὶ καθ᾿ Ἡρώων πόλιναὐτῷ συωέβαλεν: 1
 • ἀπαραλλάκτως ἔχοντα πρὸς τὴν ἀλήθειαν, ὥστε καὶ ῥιπίζοντος τοῦ : 1
 • ἀπαχθέντας: 1
 • ἀπεδέξατο φιλοφρονούμενος, καὶ προπίνων ἑκάστῳ πλεῖόν τι πρὸς: 1
 • ἀπεθέρισα: 1
 • ἀπειθεῖν ὑμᾶς ἐμοί: 1
 • ἀπεκατέστησεν : 1
 • ἀπεκρίθη: 1
 • ἀπεκρίθη Γονεῦσι διὰ παντός, καὶ γὰρ ὁ θεὸς πεποίηται ἐντολὴν : 1
 • ἀπεκρίθησαν: 1
 • ἀπεκρίνατο ἐν ῥήμασιν αὐτῆς: 1
 • ἀπελάβομεν, καθὼς προδεδήλωται, τοιούτοις ἐχρησάμεθα λόγοις : 1
 • ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος: 1
 • ἀπελεύσοκαι: 1
 • ἀπεξενοῦσαι : 1
 • ἀπερχόμενοι καλαμάσθωσαν: 1
 • ἀπεστάλκαμεν δὲ περὶ τούτων Ἀνδρέαν τῶν ἀρχισωματοφυλάκων : 1
 • ἀπεσταλμένοις δώροις καὶ ταῖς διαφόροις διφθέραις, ἐν αἷς ἡ : 1
 • ἀπετρυγησαν: 1
 • ἀπευθανατίζειν: 1
 • ἀπεφήνατο Βραχεῖ πλεῖον μυριάδων δέκα. ὁ δέ, Μικρόν γε, εἶπεν, : 1
 • ἀπεφήνατο Καθὼς οὐ βούλει σεαυτῷ τὰ κακὰ παρεῖναι, μέτοχος δὲ : 1
 • ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ εἰδωλίῳ αὐτοῦ: 1
 • ἀπιθμεῖν, ἐπισκέπτεσθαι, ἐτάζειν, ἐκδικεῖν: 1
 • ἀπογραφαῖς διατρίβειν, ὅσαι πρὸς τὰς βασιλείας ἀναγεγραμμέναι : 1
 • ἀποδήσει] ἀποδεσμεύει.: 1
 • ἀποδοκιμῶ : 1
 • ἀποδοχῆς : 1
 • ἀποδ.: 1
 • ἀποθάνοι ἡ ψυχή μου ἐν ψυχαῖς δικαίων, καὶ γένοιτο τὸ σπέρμα μου ὡς τὸ σπέρμα τούτων.: 1
 • ἀποθαυμάζειν: 1
 • ἀποκαραδόκει: 1
 • ἀποκαραδοκία: 1
 • ἀποκεκρίσθαι τοῦτον εἰπὼν ὁ βασιλεὺς ἡρώτα Τίσι δεῖ κατακολου- : 1
 • ἀποκρίθητε κατ᾿ ἐμοῦ : 1
 • ἀποκρίνασθαι: 1
 • ἀποκρίνεσθαι πρὸς ἕτερον εἶπε Πῶς ἀδοξία γίνεται;   ἐκεῖνος δὲ : 1
 • ἀποκρίσεις ἐποιοῦντο πολλοῦ χρόνου δεομένας, καὶ τοῦ μὲν ἐρωτῶντος : 1
 • ἀποκρίθητε κατ᾿ ἐμοῦ: 1
 • ἀποκριθῆναι: 1
 • ἀποκριθῆναι, πρὸς αὐτὸν εἰπών Πῶς ἂν δοξαζόμενος διαμένοι;   εἶπε : 1
 • ἀπολύειν παρὰ χρῆμα τοὺς ἔχπμτας, κομιζομένους αὐτίκα ἑκάστου : 1
 • ἀπολύομαι: 1
 • ἀπολογία: 1
 • ἀπονοεῖσθαι: 1
 • ἀποριφήσονται: 1
 • ἀπορρίψει: 1
 • ἀποσημαίνειν: 1
 • ἀποσκυθίζειν: 1
 • ἀποστέλλω] πέμψω | πρίν] + ἤ | ἡμέραν] : 1
 • ἀποστατίς: 1
 • ἀποστροφῇ ἀποστρέψω : 1
 • ἀποσυναγωγὸς ἔμεινε τριῶν ἐπισκόπων πολυετοῦς χρόνου: 1
 • ἀποτεθειμένοι τὸ τραχὺ καὶ βάρβαρον τῆς διανοίας, ὁμοίως δὲ καὶ : 1
 • ἀποτυμπανίζειν: 1
 • ἀποφήνασθαι πυνθανόμενος Τίσι δεῖ χαρίζεσθαι;   ἐκεῖνος δ᾿ : 1
 • ἀποφαίνεσθαι·   ἐπερωτήσας δὲ ἔτι ἕνα καταλήξω τὸ νῦν ἔχον, ἵνα : 1
 • ἀπροσωπολήμπτως, βάπτισμα (-μός), δαιμονίζεσθαι, πνευματικός, σαρκικός, ψευδόχροστος.: 1
 • ἀπωλία, ἐνδία, παιδία, Σαμαρία, στρατία, : 1
 • ἀπόστεῖλai τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει: 1
 • ἀράσωμαι: 1
 • ἀραβάρχης: 1
 • ἀργυρίου τὰλαντα ἑκατόν.   γράφων δὲ καὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς περὶ ὧν ἐὰν : 1
 • ἀρετή: 1
 • ἀρθρεμβόλος: 1
 • ἀρχὴ κρατίστη;   ἐκεῖνος δὲ ἔφη Τὸ κρατεῖν ἑαυτοῦ καὶ μὴ συγκατα- : 1
 • ἀρχὴη τοῦ κτίζεσθαι ἔσχε καὶ αὐτός.: 1
 • ἀρχή: 1
 • ἀρχή, τέλος: 1
 • ἀρχή. : 1
 • ἀρχῆς καὶ πλούτῳ προσχών, ὅσον ἐπιεικείᾳ καὶ φιλανθρωπίᾳ πάντας : 1
 • ἀρχηγενέτης: 1
 • ἀρχιεύνουχος: 1
 • ἀρχιερέα τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις, ἀποστεῖλαι τοὺς μάλιστα καλῶς: 1
 • ἀρχιερέως τοῦ τόπου.   καὶ γὰρ τὸ τῶν λίθων πλῆθος ἄφθονον, καὶ : 1
 • ἀρχιμάγειρος, ἀρχιοινοχόος: 1 2
 • ἀρχιπατριώτης: 1
 • ἀρχισωματοφύλακας, περὶ τῆς ἀπρολυτρώσεως τῶν μετηγμένων ἐκ: 1
 • ἀρχισωματοφύλακες, οἱ ἐπὶ τῶν χρειῶν, χρηματισταί, οἱ ὑπηρέται τῶν ταγμάτων: 1
 • ἀρχιτέκτων: 1
 • ἀσάλευτα: 1
 • ἀσεβής: 1
 • ἀσεβεῖς, οἱ ἁμ.: 1
 • ἀσεβοῦς: 1
 • ἀσεβοῦσιν] + εἰς, : 1
 • ἀσθενόψυχος: 1
 • ἀσινής: 1
 • ἀσμενίζειν: 1
 • ἀσπασμὸν τοῦ βασιλέως, ἀπελύοντο πρὸς τὸν ἑαυτῶν τόπον.   ὡς δὲ : 1
 • ἀσυλία: 1
 • ἀσυρής: 1
 • ἀσφαλείας πολλῆς.   ὡς δὲ παρεγενήθημεν εἰς Ἀλεξάνδρειαν, προσ-: 1
 • ἀσφαλτόπισσα, δασύπους, ἑτερόζυγος, καμηλοπάρδαλις, κολοβόρις, μακροήμερος, μακροχρόνιος, μικρόθυμος, ὁλόκληρος, ὁλοπόρφυρος, πολυέλεος, πολυχρόνιος, σκληροτράχλος, χοιρογρύλλιον.: 1
 • ἀτέλεστος: 1
 • ἀτίμητος: 1
 • ἀφέθη : 1
 • ἀφέστηκεν: 1
 • ἀφ᾿: 1
 • ἀφαίρεσις: 1
 • ἀφαγνί: 1
 • ἀφαιρέμα: 1
 • ἀφαιρεῖσθαι μηδέν, ἀλλ᾿ ἐκ δικαίου τὰ τοῦ βίου κυβερνᾷν, ὡς τὰ : 1
 • ἀφανισμός, γογγυσμός, ἐνδελεχισμός, ἐνπορισμός, ἐξιλασμός, ἐπισιτισμός, ἱματισμός, καθαρισμός, μηρυκισμός, οἰωνισμός, ὁρισμός, ὁρκισμός, παροξυσμός, πειρασμός, σταθμός, στεναγμός, φραγμός, χωρισμός.: 1
 • ἀφείλατο: 1
 • ἀφείλετο: 1
 • ἀφθόνως: 1
 • ἀφικέσθαι ἕως πρός τινα, παρασιωπᾷν ἀπό τινος, προστιθέναι (τοῦ) ποιεῖν, λαλεῖν ἐν χειρί τινος, ἐχθὲς καὶ τρίτην, ἀπό γενεῶν εἰς γενεάς: 1
 • ἀφικώμεθα: 1
 • ἀφορίζειν, ἀφόρισμα, ἀφορισμός: 1
 • ἀφοσιούμενοι πᾶν ἁμάρτημα.   διόπερ ἐπειράθην ἀποδεξάμενος αὐτῶν : 1
 • ἀφφώ: 1
 • ἀχρήστων: 1
 • ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος: 1
 • ἁγίασμα, ἅγνισμα, ἀδίκημα, αἴνιγμα, ἄλλαγμα, ἀνάστεμα, ἀνόμημα, ἀνταπόδομα, ἀπόδομα, ἀσέβημα, αὔγασμα, ἀφαίρεμα, βδέλυγμα, διήγημα, δικαίωμα, διόρυγμα, διχοτόμημα, δόμα, ἐγκατάλιμμα, ἔδεσμα, ἐκκόλαμμα, ἐκτύπωμα, ἐπίθεμα, ἐπικάλυμμα, ἐπιτήδευμα, ἕψεμα, ἡμίσευμα, θήρευμα, θυμίαμα, θυσίασμα, ἱεράτευμα, κάρπωμα, κατάκαυμα, καταπέτασμα, καύχημα, κλέμμα, λέπισμα, ὁλοκαύτωμα. ὅραμα, ὀφείλημα, ὀχύρωμα, παράδειγμα, παράθεμα, παράρυμα, περίθεμα, περίψωμα, προσόχθισμα, πρόσταγμα, πρωτογένημα, στερέωμα, συνάντημα, συνκάλυμμα, σύστεμα, τάγμα, τίμημα, τόξευμα, φαλάκρωμα, φύλαγμα, φύραμα, χόρτασμα, χώνευμα.: 1
 • ἁγίοις: 1
 • ἁγιάζειν, αἱρετίζειν, ἀκουτίζειν, ἀναβιβάζειν, ἀναθεματίζειν, ἀπογαλακτίζειν, αὐγάζειν, ἀφαγνίζειν, ἀφανίζειν, ἀφορίζειν, βαδίζειν, γελοιάζειν, γρύζειν, δανίζειν, διαγογγύζειν, διασκεδάζειν, διασκορπίζειν, διαχωρίζειν, ἐκθερίζειν, ἐκκλησιάζειν, ἐκμυελίζειν, ἐκσπερματίζειν, ἐκτοκίζειν, ἐνταφιάζειν, ἐνυπνιάζειν, ἐνωτίζεσθαι, ἐξεικονίζειν, ἐξετάζειν, ἐξοπλίζειν, ἐξορκίζειν, ἐπικλύζειν, ἐπιραντίζειν, ἐπισκιάζειν, ἐπιστοιβάζειν, ἐπιφημίζειν, θυσιάζειν, καταβιάζειν, κατασκιάζειν, κατασοφίζειν, κληδονίζειν, κομίζειν, κουφίζειν, λεπίζειν, λευκαθίζειν, μακαρίζειν, μελίζειν, οἰωνίζειν, ὀνυχίζειν, ὀπτάζειν, ὀρθρίζειν, παραδειγματίζειν, παραδοξάζειν, παραλογίζειν, περιασπίζειν, : 1
 • ἁγιόγραφα: 1
 • ἁγνῶς.¶: 1
 • ἁγνείαις καὶ διὰ βρωτῶν· καὶ ποτῶν καὶ ἁφῶν καὶ ἀκοῆς καὶ ὁράσεως : 1
 • ἁλληλουιά: 1
 • ἁλληλουιά, ἀμήν: 1
 • ἁμάρτημα: 1
 • ἁμαρτίας . . . ἀνομίας: 1
 • ἁμαρτωλός: 1
 • ἁμαρτωλοῦ: 1
 • ἁπάντων ἡγεῖσθαί τε καὶ κυριεύειν. ὑπερηρκὼς δὲ σύμπαντας ἀνθρώ- : 1
 • ἁπασῶν διὰ τῆς τοῦ Δωροθέου συντάξεως ἐπιτελουμένων·   ἐν οἷς καὶ : 1
 • ἁρμόζουσα: 1
 • ἁρπᾷ : 1
 • ἁρπ. ὡς λέων: 1
 • ἁφή: 1
 • ἁφημένος: 1
 • ἂν: 1
 • ἂν ἐν ταῖς πολεμικαῖς χρείαις ἀὴττητος εἴη   ὁ δὲ εἶπεν Εἰ μὴ : 1
 • ἂν αὐτοῖς.      Ἀποδεξάμενος δὲ αὐτὸν πρὸς ἕτερον εἶπε Τίς : 1
 • ἂν πλούσιος διαμένοι;   βραχὺ δὲ ἐπισχὼν ὁ τὴν ἐρώτησιν ἐκδεχό- : 1
 • ἃ: 1
 • ἃ ἐν μόνοις τῶν Σαμαρειτῶν εὕρομεν: 1
 • ἃ ὁ ὀφθαλμός: 1
 • ἃ ὡράθησαν: 1
 • ἃ καὶ αὐτὰ ἐκ τοῦ τῶν Σαμαρειτῶν Ἐβραικοῦ μετεβάλομεν, : 1
 • ἃν ἀντ.: 1
 • ἄβατος, ἀποστολή, δεσμώτης, πεινῶσα.: 1
 • ἄγγελον τοῦ θεοῦ παλαῖσαι καὶ ἅψασθαι τοῦ πλάτους τοῦ μηροῦ τοῦ Ἰακώβ.: 1
 • ἄγγελος μετ᾿ αὐτοῦ,: 1
 • ἄγγελος, γραμματεύς, διάβολος, εἴδωλον, ἔθνη, ἐκκλησία, παντοκράτωρ, πεντηκοστή, προσήλυτος, χριστός.: 1
 • ἄγγελος.: 1
 • ἄγειν, ἀποστέλλειν, ἀποτίνειν, ἀφιέναι, δεικνύναι, δωρεῖσθαι, ἐᾷν, ἐκτιθέναι, ἐκτίνειν, ἐκχέειν, ἐλεᾷν, ἐμβάλλειν, ἐγκαταλείπειν, ἐπαίρειν, ἐπιβάλλειν, ἐπιτιθέναι, ἐπιχέειν, ἐφιστάναι, ἱστάναι, καταβάλλειν, καθιστάναι, κατατάσσειν, κρεμάζειν, παρατιθέναι, περιτιθέναι, ποιεῖν, προεκφέρειν, προσιέναι, προστιθέναι, στηρίζειν, συνάγειν, φέρειν.: 1
 • ἄκρα γῆς, : 1
 • ἄκρας καὶ ὀργάνων ποικίλων, καὶ τοῦ τόπου κατὰ κορυφὴν ὄντος τῶν : 1
 • ἄκρον, ἀρχή: 1
 • ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν κτλ.: 1
 • ἄλλοι δὲ χειμάρροι λεγόμενοι κατίασι, περιλαμβάνοντες τὰ πρὸς: 1
 • ἄλλον ἠρώτα¶ : 1
 • ἄλλον εἶπε Πῶσ ἂν προχείρως ἔχοι τὸν ὀρθὸν λόγον;   ὁ δὲ εἶπεν : 1
 • ἄλλων ἐθνῶν ἐπιμισγώμεθα κατὰ μηδέν, ἁγνοὶ καθεστῶτες κατὰ σῶμα : 1
 • ἄλογος.: 1
 • ἄλφ, ἀλφά: 1
 • ἄνδρας ἀρετῇ καὶ συνιέναι πλεῖον, οἵτινες ἐκ τοῦ καιροῦ τοιαύτας: 1
 • ἄνθρωπός τις ἦν: 1
 • ἄνθρωποι: 1 2
 • ἄνθρωποι βρωτῶν καὶ ποτῶν καὶ σκέπης·   ἡ γὰρ πᾶσα διάθεσις : 1
 • ἄνθρωποι πολλοὺς θεοὺς εἶναι νομίζουσιν, αὐτοὶ δυναμικώτεροι : 1
 • ἄνθρωπον: 1 2
 • ἄνθρωπος ἄνθρωπος: 1
 • ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὢν.: 1
 • ἄνθρωπος ἐξ Ἰ.: 1
 • ἄνθρωπος ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν κτλ. : 1
 • ἄνθρωπος ἦν ἐξ Ἁρμαθάιμ . . ἐξ ὄρους Ἐφράιμ . . καὶ τούτῳ δύο γυναῖκες· ὄνομα τῇ μιᾷ Ἅννα καὶ τῇ μιᾳ Φεννάνα. καὶ ἦν τῇ Φεννάνᾳ παιδία, καὶ τῇ Ἅννα οὐκ ἦν παιδίον . . πλὴν ὅτι τὴν Ἅνναν ἠγάπα Ἐλκανὰ ὑπὲρ ταύτην.: 1
 • ἄνθρωπος ὁ Δωρόθεος εἶχε τὴν τῶν τοιούτων προστασίαν.   συνέ- : 1
 • ἄνθρωπος τῷ: 1
 • ἄνθρωπος, ἀκολουθεῖ πᾶσαν δυναστείαν καὶ λόγου καλλονὴν ἀπὸ : 1
 • ἄνθρωπος.: 1
 • ἄνθρωπός ἐστιν, καὶ τίς γνώσεται αὐτόν;: 1
 • ἄνομε: 1
 • ἄν:: 1
 • ἄξιοι, μετατιθεὶς ἐκ τῆς κακίας καὶ εἰς μετάνοιαν ἄξεις.   Ἐπαι- : 1
 • ἄπελθε: 1
 • ἄπερ ἐπὶ ἄνθρωπων ἀναθέρειν πάσης ἀγνωμοσύνης ἀνάπλεων.: 1
 • ἄπεστιν: 1 2
 • ἄπεστιν] ἀπέχει: 1
 • ἄρασαι: 1
 • ἄρα, ὄντως, ἴσως, δἰ ὅλου, μόνον, οὕτως, ἀλλ᾿ : 1
 • ἄρτοι ἐνώπιοι: 1
 • ἄρχεος [ερὶ σοῦ καὶ διανοοῦνται καὶ λαλοῦσιν.   οὐ γὰρ ἐλάχιστόν : 1
 • ἄρχοντα: 1
 • ἄρχοντα χωρῶν ἐγενήθη εἰς φόρους.: 1
 • ἄρχοντας;   ὁ δὲ ἀπεφήνατο Τοὺς ἀνδρείᾳ διαφέροντας καὶ δικαιο- : 1
 • ἄρχοντας] ἐπισκόπους | ἐπισκόπους] διακόνους: 1
 • ἄρχων: 1
 • ἄρωμεν: 1 2
 • ἄφηβος δ᾿ οὐ δυνήσεται δικαιωθῆναί, : 1
 • ἄχει: 1 2
 • ἄχρις οὐκ ἐποίησε γῆν, διόδους καὶ κεφαλὴν κόνεων τῆς οἰκουμένης.: 1
 • ἄχρις, μέχρις: 1
 • ἄχρις, μέχρις, οὕτως, ἄντικρυς.: 1
 • ἄχρι, μέχρι: 1
 • ἄχρονον, πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου κτλ.: 1
 • ἄ. προκείμενοι : 1
 • ἄ. τοῦ προσώπου: 1
 • ἅ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ὅσα ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν: 1
 • ἅβρα, θῖβις, σίκλος· : 1
 • ἅγιος: 1
 • ἅγιος, ἁμαρτωλός, ἀρετή, ἀφόρισμα, ἄφρων, διάβολος, διαθήκη, δικαιοσύνη, ἐκκλησία, ἐλεημοσύνη, ἐξιλασμός, καρδία, Κύριος: 1
 • ἅγιος] γῆ ἀγία. : 1
 • ἅλσος, ἁλώπηξ, ἑνιαυτός: 1
 • ἅλυσις χρυσῆ: 1
 • ἅπαντα ἐπιτελεῖν πρὸς δικαιοσύνην ἀναγκάζει †: 1
 • ἅπαντα διανοούμενος καὶ φύσιν ἔχων ἀγαθὴν εἰς τὸ συνιδεῖν πραγ- : 1
 • ἅπαντας ἐπιεικείᾳ ἄγει.      Ἐπαινέσας αὐτὸν τῷ μετ᾿ αὐτὸν : 1
 • ἅπαντα.      Σθνεπιμαρτυρήσας δὲ τούτῳ τὸν ἐχόμενον ἡρώτα : 1
 • ἅπαξ καὶ δίς: 1
 • ἅπαξ λεγόμενα: 1
 • ἅπαξ λεγ.: 1
 • ἅπασιν τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατοικοῦσιν ἐν γῇ Αἰγύπτου κτλ.: 1
 • ἅπ. λεγ. : 1
 • ἆσμα.: 1
 • Ἀέναός ἐστιν ὁ ἐκλύειν με μέλλων: 1
 • Ἀαρὼν καὶ Μαρία κατὰ Μωυσῆν.: 1
 • Ἀβδειού: 1
 • Ἀβδειού εʹ: 1
 • Ἀβδηρίτης. ἐὰν οὖν φαίνηται, βασιλεῦ, γραφήσεται πρὸς τὸν : 1
 • Ἀβδιού: 1
 • Ἀβράμ : 1
 • Ἀβραάμ . . . Βαρούχ, Ἁββακούμ, Ἐζεκιήλ, καὶ Δανιήλ, ψευδεπίγραφα: 1
 • Ἀβραάμ, Ἰσραήλ, Δανιήλ.: 1
 • Ἀγάπη: 1
 • Ἀγάπησις: 1
 • Ἀδάμ, Ἀβραάμ, Ἰωσήφ, Σαμουήλ, Δαυείδ, Ἀχαάβ, Ἠλειού, Ἐλεισαῖε, Δανιήλ.: 1
 • Ἀδημονεῖν, Ἀ.: 1
 • Ἀκύλας: 1
 • Ἀλεξάνδρειαν ὑπερβάλλουσαν πάσας τῷ μεγέθει καὶ εὐδαιμονίᾳ : 1
 • Ἀλεξανδρεὺς . . . ὃς ἦν κατηχημένος ἐν τῇ πατρίδι τὸν λόγον τοῦ κυρίου,: 1
 • Ἀλληλουιά, : 1
 • Ἀμώς: 1 2 3
 • Ἀμώς βʹ: 1
 • Ἀμαλθείας κέρας, : 1
 • Ἀνὰ μέσον: 1
 • Ἀναθωθείτης,: 1
 • Ἀνατολήν: 1
 • Ἀνελήμφθη: 1
 • Ἀνθρώπου: 1
 • Ἀντωνῖνος ἀντέβαλεν, Πάμφιλος διόρθωσα.: 1
 • Ἀντωνῖνος ὁμολογητὴς ἀντέβαλεν, Πάμφιλος διορθώσατο [τὸ] τεῦχος ἐν τῇ φυλακῇ.: 1
 • Ἀξιολόγου διηγήσεωs, ὦ Φιλόκρατεs, περὶ τῆς γενηθείσης ἡμῖν : 1
 • Ἀπό . . . ἕως: 1
 • Ἀπόκρυφα: 1
 • Ἀπ᾿, λέγων: 1
 • Ἀπαλλάξῃ ἀπ᾿ αὐτῶν: 1
 • Ἀπολέσῃ: 1
 • Ἀπολύομαι ἄτεκνος: 1
 • Ἀπομανῶσιν: 1
 • Ἀπότρεχε, Δανιηλ· οὗτοι γὰρ οἱ λόγοι ἐμπεφραγμένοι εἰσίν, ἕως οἱ συνιέντες συνιῶσι καὶ οἱ λευκοὶ λευκανθῶσι: 1
 • Ἀρετή.   καλῶν γὰρ ἔργων ἐστὶν ἐπιτέλεια, τὸ δὲ κακὸν ἀποτρίβε- : 1
 • Ἀριθμῶν: 1
 • Ἀριθμοί: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Ἀριστάρχεια σήματα: 1
 • Ἀριστέας ἡμᾶς ἀξιοῖ πρᾶγμα. Σωσίβιος δὲ καὶ τῶν παρόντων : 1
 • Ἀριστέας Φιλοκράτῃ.: 1
 • Ἀριστέας Φιλοκράτει: 1
 • Ἀρισταῖος: 1
 • Ἀριστοβούλῳ διδασκάλῳ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως.: 1
 • Ἀριττάρχεια σήματα: 1
 • Ἀρμαθάιμ: 1
 • Ἀρμενία,: 1
 • Ἀρταξέρξης: 1
 • Ἀσάλευτον: 1 2
 • Ἀσσαρὼθ : 1
 • Ἀσσούηρος: 1
 • Ἀφόρισαι: 1
 • Ἀφαιροῦσιν αὐτὰ ἀπ᾿ αὐτοῦ: 1
 • Ἀφπροσμὸς τῶν Λευειτῶν εἰς τὸ λειτουργεῖν Κυρίῳ.: 1
 • Ἀφφώ: 1
 • Ἀφφουήρου: 1
 • Ἀ.: 1
 • Ἀ. : 1 2
 • Ἀ. ἐν μέσῳ τοῦ παπυρεῶνος: 1
 • Ἀ. ἕως ἂν κατατριβῇ ὁ οὐρανός: 1
 • Ἀ. Σ. Θ.: 1
 • Ἀ. παστώσει: 1
 • Ἀ. πρὸς εὐπρέπειαν στερεάν: 1
 • Ἀ. τριζήσω . . . τρίζει: 1
 • Ἀ.Σ.Θ.: 1
 • Ἁγγαῖος: 1 2 3 4
 • Ἁδριανὸς ἔτη κά, οὗτινος τῷ δωδεκάτῳ ἔτει Ἀκύλας ἐγνωρίζετο . . . ὡς εἶναι ἀπὸ τοῦ χρόνου τῆς ἑρμηνείας τῶν οβʹ ἑρμηνευτῶν ἕως Ἀκύλα τοῦ ἑρμηνευτοῦ, ἤγουν ἕως δωδεκάτου ἔτους Ἁδριανοῦ, ἔτη υλʹ καὶ μῆνας δʹ.: 1
 • Ἁλληλουιά: 1 2 3
 • Ἁλληλουιά· Ἁγγαίου καὶ Ζαχαρίου: 1 2
 • Ἁλληλουιά.: 1 2
 • Ἁλλ.: 1 2 3
 • Ἁμβακούμ: 1 2 3 4
 • Ἁμβαούμ ηʹ: 1
 • Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε: 1
 • Ἄβραμος, Ἰσράηλος, Ἰώσηπος, : 1
 • Ἄκουε κτλ.: 1
 • Ἄλλαι δύο: 1
 • Ἄλλαι δύο (τοῦ Ἔσδρα δύο, μία λογιζομένη, τῆς Ἐσθήρ): 1
 • Ἄλλη πεντάτευχος, τὰ καλούμενα Γραφεῖα, παρά τισι δὲ Ἁγιόγραφα λεγόμενα (Ἰησοῦ τοῦ Ναυή, βίβλος Κριτῶν μετὰ τῆς Ῥούθ, Παραλειπομένων αʹ, βʹ, Βασιλειῶν αʹ, βʹ, Βασιλειῶν γʹ, δʹ): 1
 • Ἅμμες φεκωδείμ: 1
 • Ἅπαξ καὶ δίς: 1
 • Ἆρά γε οὐκ ἴδες τί ὁ λαὸς ἐλάλησαν λέγοντες Αἱ δύο πατριαὶ ἃς ἐξελέξατο Κύριος ἐν αὐταῖς, καὶ ἰδοὺ ἀπώσατο αὐτούς·; καὶ τὸν λαόν μου παρώξυναν τοῦ μὴ εἶναι ἔτι ἔθνος ἐνώπιόν μου. : 1
 • ἐ: 1
 • ἐὰν ἔσπειραν, : 1
 • ἐὰν ὑποστείληται: 1
 • ἐὰν ὦσιν πεντήκοντα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει, ἀπολέσεις αὐτούς; οὐκ ἀνήσεις πάντα τὸν τόπον ἐκεῖνον ἕνεκα τῶν πεντήκοντα δικαίων, ἐὰν ᾦσιν ἐν αὐτῇ;: 1
 • ἐὰν δὲ βρώσει βρωθῇ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ἄθυτόν ἐστιν: 1
 • ἐὰν καταβῶ: 1
 • ἐὰν καταστρώσω, Ἀ. Σ. ἐὰν στρώσω: 1
 • ἐὰν μέντοι σκοπούμενος μὴ ῥᾳδίως καταλαμβάνῇς ἃ ζητεῖς, ἐπίμενε μὴ κάμνων . . οὗ χάριν ὁ φιλομαθὴς τοῦ τόπου Συχὲμ ἐνείληπται, μεταληφθὲν δὲ τοὔνομα Συχὲμ ὠμίασις καλεῖται, πόνου σύμβολον, ἐπειδὴ τοῖς μέρεσι τούτοις ἀχθοφορεῖν ἔθος, ὡς καὶ αὐτὸς ἑτέρωθι μέμνηται λέγων ἐπί τινος ἀθλητοῦ τοῦτον τὸν τρόπον Ὑπέθηκε τὸν ὦμον εἰς τὸ πονεῖν, καὶ ἐγένετο ἀνὴρ γεωργός. ὥστε μηδέποτε, ὦ διάνοια, μαλακισθεῖσα ὀκλάσῃς, ἀλλὰ κἄν τι δοκῇ δυσθεώρητον εἶναι, τὸ ἐν σαυτῇ βλέπον διανοίξασα διάκυψον εἴσω.: 1
 • ἐὰν φαίνηται: 1
 • ἐὰν . . . προσγένηται, . . . , καὶ ποιήσει κάρπωμα: 1
 • ἐὰν] + οὖν, : 1
 • ἐάν φύγῃ] ὅταν ἐκφύγῃ, A | ἄρκτος | ὁ ὄφις: 1
 • ἐβαπτίσθην εἰς ἀπεράντους καταδύσεις, καὶ οὐκ ἔστιν στάσις· εἰσῆλθον εἰς τὰ βάθη τῶν ὑδάτων, καὶ ῥεῖθρον ἐπέκλυσέν με. : 1
 • ἐβασίλευσεν ἀπὸ τοῦ ξύλου: 1
 • ἐβδόμη πάλιν καὶ τελευταία ἑρμηνεία ἡ τοῦ ἁγίου Λουκιανοῦ.: 1
 • ἐβούλετο πόλιν μεγάλην καὶ πολυάνθρωπον Ἑλληνίδα συνοικίσας ἐπώνυμον ἑαυτοῦ καταλιπεῖν.: 1
 • ἐγένετο ἄνθρωπος εἷς: 1
 • ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα: 1
 • ἐγὼ δὲ ἄλογός εἰμι: 1
 • ἐγώ: 1
 • ἐγώ ε: 1
 • ἐγώ εἰμι: 1
 • ἐγώ εἰμι καθίσομαι, : 1
 • ἐγώ εἰμι πορεύσομαι: 1
 • ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα μία· : 1
 • ἐγγίζειν: 1
 • ἐγγόνοις παρακελευόμενος μὴ ἐκπλήττεσθαι τῇ δόξῃ μηδὲ τῷ : 1
 • ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσίν με, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ.: 1
 • ἐγγίζειν] ἐλπίζειν: 1
 • ἐγενήθη ῥῆμα Κυρίου . . . λέγων,: 1
 • ἐγενήθησαν: 1
 • ἐγενήθη, Γ: 1
 • ἐγκύκλιος: 1
 • ἐγκαυχᾷ : 1
 • ἐγκρίνει διάθεσιν, προσονομάσας : 1
 • ἐγκρατεῖς ἐγένοντο σωμάτων Ἰουδαϊκῶν καὶ ταῦτα διακεκομίκασιν εἴς : 1
 • ἐγνώρισεν: 1
 • ἐγράλη ἐκ τοῦ ἑξαπλοῦ, ἐξ οὗ καὶ παρετέθη· ἀντεβλή͔θη δὲ καὶ πρὸς τὸν τετραπλοῦν.: 1
 • ἐγώ εἰμι ὁ ὤν: 1 2
 • ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τόπῳ θεοῦ: 1
 • ἐγώ εἰμι θεὸς σὸς· ἐγώ ὁ θεός σου· αὐξάνου καὶ πληθύνου: 1
 • ἐδέετο: 1
 • ἐδόθη: 1
 • ἐδεῖτο: 1
 • ἐδοκίμασαν : 1
 • ἐζήτει ἀνελεῖν, : 1
 • ἐζήτησας : 1
 • ἐζώσατο Δαυείδ: 1
 • ἐθερά͜ευον: 1
 • ἐθεράπευον: 1
 • ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς, καὶ ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος: 1
 • ἐθεώρουν ἕως ὅτε θρόνοι ἐτέθησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο : 1
 • ἐθεώρουν ἕως ὅτου θρόνοι ἐτέθησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο : 1
 • ἐθεώρουν ἕως ὅτου θρόνοι ἐτέθησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο, καί τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ὡσεὶ χιὼν λευκόν, καὶ ἡ θρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον καθαρόν· ὁ θρόνος αὐτοῦ φλὸξ πυρός, οἱ τροχοὶ αὐτοῦ πῦρ φλέγον: 1
 • ἐθισμός: 1
 • ἐθυμώθην: 1
 • ἐκ: 1
 • ἐκ βασιλέων βασιλεῖς γινόμενοι πρὸς τοὺς ὑποτεταγμένους ἀνήμε- : 1
 • ἐκ βλαστοῦ μου υἱέ : 1
 • ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐξεγέννησά σε.: 1
 • ἐκ γνόφου: 1
 • ἐκ κοιλίας μητρός : 1
 • ἐκ λίθων καὶ ξύλων, εἰκόνας φασὶν εἶναι τῶν ἐξευρόντων τι πρὸς τὸ : 1
 • ἐκ προφητείας Ἁμβακοὺμ υἱοῦ Ἰησοῦ ἐκ τῆς φυλῆς Λευί: 1
 • ἐκ πρωίθεν ἕως μεσημβρίας.: 1
 • ἐκ σοῦ . . . Ἰσραήλ: 1 2
 • ἐκ στόματος τοῦ λ. καὶ ἐκ χειρὸς τῆς ἄρκου. Τοῦ ἀπεριτμήτου: 1
 • ἐκ τῆς: 1
 • ἐκ τῆς Ἐσθὴρ οὔτε ἡ τοῦ Μαρδοχαίου εὐχὴ οὔτε ἡ τῆς Ἐσθὴρ . . . παῤ Ἐβραίοις φέρονται· ἀλλ᾿ οὐδὲ αἱ ἐπιστολαί· ἀλλ᾿ οὐδὲ ἡ τῷ Ἁμμὰν ἐπὶ καθαιρέσει τοῦ τῶν Ἰουδαίων ἔθνους γεγραμμένη, οὐδὲ ἡ τοῦ Μαρδοχαίου.: 1
 • ἐκ τῆς παρεμβολῆς: 1
 • ἐκ τοῦ λίθου, σὺν ἀμπέλῳ περιειλούμενον κυκλόθεν τῷ ποδὶ σὺν : 1
 • ἐκ τοῦ πολέμου ἀπὸ ἀναηάσεως Ἅρες: 1
 • ἐκ χειρὸς πάντων τῶν θηρίων: 1
 • ἐκέκραγον: 1
 • ἐκέκραξα : 1
 • ἐκέλευσαν διαράσασθαι, καθὼς ἔθος αὐτοῖς ἐστιν, εἴ τις διασκευάσει προστιθεὶς ἢ μεταφέρων τι τὸ σύνολον τῶν γεγραμμένων ἢ ποιούμενος ἀφαίρεσιν: 1
 • ἐκέλευσε δὲ τοὺς ῥισκοφύλακας τοῖς τεχωίταις, ὡν: 1
 • ἐκέλευσε μεγάλην ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι τῶν βιβλίων καὶ συντηρεῖν : 1
 • ἐκέλευσε μεγάλην ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι τῶν βιβλίων καὶ συντηρεῖν ἁγνῶς: 1
 • ἐκέλευσε τοὺς λοιποὺς πάντας ἀπολῦσαι τοὺς ἐπὶ τῶν χρειῶν,: 1
 • ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς ποιεῖν, ὁλοσχερῶς περὰ τοῦ δόξαντος ἅπαντ᾿ : 1
 • ἐκόμισεν Ἀνδρέας τῶν τετιμημένων παρὰ σοὶ καὶ Ἀριστέας, ἄνδρες : 1
 • ἐκάλεσεν Ἀδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή: 1
 • ἐκάλυψαν ἐντροπῇ: 1
 • ἐκήρυξεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ κήρυξ.: 1
 • ἐκαθερίσθην, μιερός, τεσσεράκοντα.: 1
 • ἐκδιηγῇ, : 1
 • ἐκδικᾶται : 1
 • ἐκείνου | Οὐλαμμαούς, : 1
 • ἐκεῖ κλη: 1
 • ἐκεῖ τὴν κιβωτόν: 1
 • ἐκεῖθεν δὲ : 1 2
 • ἐκεῖνος ἔφη Πρῶτον εἰ νοήσαι, ὅτι ὁ θεὸς πᾶσι μερίζει δόξαν τε : 1
 • ἐκεῖνος δὲ ἔφη Πρὸς τοὺς φιλικῶς ἔχοντας ἡμῖν οἴονται πάντες ὅτι : 1
 • ἐκεῖνος δὲ ἔφη Τὸ διαλαμβάνειν ὅτι πάντα διὰ παντὸς ὁ θεὸς ἐνεργεῖ : 1
 • ἐκθέσθαι σοι, κατειληφὼς ἣν ἔχειs φιλομαθῆ διάθεσιν, ὅπερ μέ-: 1
 • ἐκθεῖναι πρόσταγμα, τὰς δὲ ἀπογραφὰς ποιεῖσθαι παῤ αὐτά, : 1
 • ἐκκεῖται τὸ πρόσταγμα, ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς καθεσταμένους περὶ : 1
 • ἐκκλησία: 1
 • ἐκκλησιαστικὴ ἔκδοσις: 1 2
 • ἐκλέξη: 1
 • ἐκλήθη (καλεῖται, : 1
 • ἐκλογὴ τοῦ νόμου: 1
 • ἐκλογαί: 1 2
 • ἐκπέμψατε: 1
 • ἐκπηδήσεται, : 1
 • ἐκστάσεως: 1
 • ἐκστάσεως, ἀναστ̩σεως: 1
 • ἐκσωθήσεται: 1
 • ἐκτήσατο: 1
 • ἐκτὸς ἐν ὀφθαλμοῖς [σου ἐπιβλέ]ψεις, : 1
 • ἐκτὸς τοῦ ἀριθμοῦ: 1
 • ἐκτὸς τοῦ τοξικοῦ: 1
 • ἐκτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ θεοῦ.: 1
 • ἐκτριβῆναι αὐτοὺς ἕως ἔτι·: 1
 • ἐλάλησαν χείλεσιν: 1
 • ἐλάσσων, ἥσσων, ἄρσην, θαρσεῖν.: 1
 • ἐλέει: 1
 • ἐλέχθη, μεταλαβόντες κατακεχωρίκαμεν, εἰδότες ἣν ἔχεις φιλομά- : 1
 • ἐλέγξει τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς: 1
 • ἐλαίας τε καὶ ῥοῶν καὶ τῶν παραπλησίων.   τοὺς δὲ λίθους ἐργασά-: 1
 • ἐλασμὸν αὐτὸν ἐπιδεδέσθαι.: 1
 • ἐλαχίστων αἱρετόν τι δείκνυται.   σὺ δὲ πᾶσαν ἠσκηκὼς καταστολὴν : 1
 • ἐλεγχέτω με δίκαιος καὶ παιδευσάτω.: 1
 • ἐλεγχει, : 1
 • ἐλειτούργουν: 1 2
 • ἐλθάτω : 1
 • ἐλπὶς καὶ κράτος, : 1
 • ἐμ μέσῳ, ἐγ γαστρί.: 1
 • ἐμίσησα σὺν τὴν ζωήν: 1
 • ἐμβαλῶ: 1
 • ἐμβριμᾶσθαι, Ἀ. : 1
 • ἐμνήσθη δὲ κύριος ὁ θεὸς ἀπὸ Ἰσραὴλ τῶν νεκρῶν αὐτοῦ τῶν κακοιμημένων εἰς γῆν χώματος, καὶ κατέβη πρὸς αὐτοὺς εὐαγγελίσασθαι αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ: 1
 • ἐμοὺς γενέσθαι βασιλέως ἐναντίον: 1
 • ἐμπεφραγμένοι: 1
 • ἐμπορίᾳ] ἐμπειρίᾳ.: 1
 • ἐμφυσιοῦν: 1
 • ἐν: 1
 • ἐν : 1
 • ἐν ἀρχῇ ἐκτισεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν . . . γενέσθαι φῶς ἐκέλευσεν ὁ θεός . . . διεχώρισε τό τε φῶς καὶ τὸ σκότος . . . καὶ αὕτη μὲν ἂν εἴη πρώτη ἡμέρα, Μωυσῆς δ᾿ αὐτὴν μίαν εἶπε . . . τὸ τῶν τετραπόδων γένος ἄρρεν καὶ θῆλυ ποιήσας.: 1
 • ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ τετράδι τῇ λεγομένῃ παρασκευῇ γραφαί τε ἀναγινώσκονται, καὶ οἱ διδάσκαλοι ταύτας ἐρμηνεύουσι . . . καὶ τοῦτό ἐστιν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἔθος ἀρχαῖον· καὶ γὰρ Ὠριγένης τὰ πολλὰ ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις φαίνεται ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας διδάξας.: 1
 • ἐν ἐλέει αἰωμίῳ: 1
 • ἐν ἐμοί: 1 2
 • ἐν ἡμῖη γὰρ αὐροῖς τρία μέτρα, τρία κριτήρια μηνύεται, αἴσιξσος . . . λόγος . . . νοῦς.: 1
 • ἐν ὁδῷ πάσῃ ἣ ἄν: 1
 • ἐν ὄρεσιν: 1
 • ἐν ᾧ συνεσφιγμένοι: 1
 • ἐν ῥομφαίᾳ: 1
 • ἐν Αἰγύπτῳ: 1
 • ἐν Μασερὲμ ἐν τοῖς στενοῖς: 1
 • ἐν Νασείβ: 1
 • ἐν αὐτῇ: 1
 • ἐν αὐτῷ: 1
 • ἐν βίβλῳ ψαλμῶν: 1
 • ἐν γῆς χώματι: 1
 • ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν γῇ Χανάαν: 1
 • ἐν γνόφῳ: 1
 • ἐν δὲ τῷ ὀκτασελίδῳ: 1
 • ἐν δὲ τῷ ὀκτασελίδῳ παρὰ μόνοις τοῖς οʹ ἔκειτο ὠβελισμένον: 1
 • ἐν δὲ τῷ ᾅδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι.: 1
 • ἐν δοκιμασίᾳ: 1
 • ἐν ηεκροῖς ἐλεύθερος.: 1
 • ἐν θλίψεσιν: 1
 • ἐν θλίψεσι: 1
 • ἐν θλίψεσιν: 1 2
 • ἐν καιρῷ,: 1
 • ἐν κακοῖς: 1
 • ἐν καρδίᾳ: 1
 • ἐν καρδίᾳ: 1 2 3
 • ἐν λόγοις σου: 1
 • ἐν μέρει: 1
 • ἐν μέσῳ, ἀνὰ μέσον, διὰ μέσου: 1
 • ἐν μέσῳ δύο ζῴων γνωσθήσῃ.: 1
 • ἐν μόσχῳ τριετίζοντι: 1
 • ἐν οἴκῳ, ἐν ὁδῷ: 1
 • ἐν οἴνῳ | ἰχνευόντων] κατασκοπούντων.: 1
 • ἐν οὐκ ἀβύσσοις πέπλασμαι, ἐν οὐ πηγαῖς δεδοξασμένων ὑδάτων· : 1
 • ἐν οὐρανῷ Κύριος· | εἶπεν τοῦ κατοικεῖν ἐκ γνόφου: 1
 • ἐν πίθοις.: 1
 • ἐν πάσαις, : 1
 • ἐν πέτραις ἐνγλυφῆναι: 1
 • ἐν σοὶ προσκυνήσουσιν.: 1
 • ἐν συνεδρίῳ: 1
 • ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐβδόμῃ: 1
 • ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ: 1
 • ἐν τῇ βασιλείᾳ, τούτοις : 1
 • ἐν τῇ γῇ: 1
 • ἐν τῇ διασπορᾷ: 1 2
 • ἐν τῇ πρώτῃ βίβλῳ τῶν Μακκαβαϊκῶν ἀναγέγραπται: 1
 • ἐν τῷ: 1
 • ἐν τῷ ἀνατεῖλαι τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὡς χόρτον: 1
 • ἐν τῷ ἀνταλάσσεσθαι: 1
 • ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνί, μιᾷ τοῦ μηνός: 1
 • ἐν τῷ ὀγδόῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει ἐπὶ τοῦ Εὐεργέτου βασιλέως: 1
 • ἐν τῷ ὄξει, : 1
 • ἐν τῷ ὄρει: 1
 • ἐν τῷ Ὡσῆε λέγει: 1
 • ἐν τῷ βλαστῆσαι ἀσεβεῖς ὁμοίως χλόῃ : 1
 • ἐν τῷ νόμῳ: 1
 • ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾿ οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει Κύριος: 1
 • ἐν τῷ οἴκῳ μου εὕροσάν με.: 1
 • ἐν τῷ πεντασελίδῳ: 1
 • ἐν τῷ πλάτει τῆς γῆς: 1
 • ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καί ἐν: 1
 • ἐν τῷ στόμ. αὐτοῦ καὶ ἐν : 1
 • ἐν τῷ ταράσσεσθαι: 1 2
 • ἐν τῷ ψακνῷ τῷ δευτέρῳ, : 1
 • ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις σωθήσεται ἡ Ἰουδαία καὶ Ἰερουσαλὴμ κατασκηνώσει πεποιθυῖα· καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα ὃ καλέσει αὐτὴν : 1
 • ἐν ταῖς διακρίσεσι.   ταῦτα δὲ γίνεται διὰ τὸν ἡγούμενον, ὅταν : 1
 • ἐν ταῖς δυναστείαις σου: 1
 • ἐν τα̯ς ἐκκλησίαις οὐ πάνυ φέρεται ὡς θεῖα τὰ ἐπιγεγραμμένα τοῦ Ἑνὼχ βιβλία:: 1
 • ἐν τούτοις τοῖς κατὰ τὸν ὕπνον ἑαυτούς. ἀλλὰ περιεχόμεθα ἀλογίστῳ : 1
 • ἐν τοῖς οὐρανοῖς: 1
 • ἐν τοῖς τοῦ Σευήρου χρόνοις Σύμμαχός τις Σαμαρείτης τῶν παῤ αὐτοῖς σοφῶν μὴ τιμηθεὶς ὑπὸ τοῦ οἰκείου ἔθνους . . . προσηλυτεύει καὶ περιτέμνεται δευτέραν περιτομήν . . . οὗτος τοίνυν ὁ Σύμμαχος πρὸς διαστροφὴν τῶν : 1
 • ἐν φιάλαις: 1
 • ἐν χώρᾳ ζώντων: 1
 • ἐν χειρὶ κρυφαίᾳ πολεμεῖ Κύριος ἐπὶ Ἀμαλὴκ ἀπὸ γενεῶν εἰς γενεάς.: 1
 • ἐν χολῇ: 1 2
 • ἐνάτης·   Θεόφιλος Ἄβραμος Ἄρσαμος Ἰάσων Ἐνδεμίας Δανίηλος.: 1
 • ἐνέργεια διὰ τῶν χειρῶν γίνεται·   καλῶς καὶ ὁσίως μεταφέροντες ἐπὶ : 1
 • ἐνώπιον αῦτοῦ· καὶ : 1
 • ἐνώπιον τοῦ κυρίου: 1
 • ἐνέφραξεν τὰ στόματα τῶν λεόντων: 1
 • ἐναγκάλισμα: 1
 • ἐναλλὰξ [D ἐναλλάξας] τὰς χεῖρας: 1
 • ἐναλλάττειν: 1
 • ἐναλλαττούσας: 1
 • ἐναντίον] ἐνώπιον : 1
 • ἐναποσφραγίζειν: 1
 • ἐνγαστρίμυθος, συνκατακληρονομεῖν, συνσεισμός, ἐνκαίνια, ἐνχειρίδιον.: 1
 • ἐνδιάθηκα, τά: 1
 • ἐνεθυμήθην: 1
 • ἐνετείλατο: 1
 • ἐνευροκόπησαν ταῦρον: 1
 • ἐνθύμησις: 1
 • ἐνιαύσιος: 1
 • ἐνκακεῖν: 1
 • ἐννέα καὶ ἕξ: 1
 • ἐνοχλῇ: 1 2
 • ἐντάλματα ἀνθρώπων: 1
 • ἐντεῦθεν διαφόρως ἔχει τὰ ἀνατολικὰ βιβλία: 1
 • ἐντυχίαs πρὸς Ἐλεάζαρον τόν τῶν Ἰουδαίων ἀρχιερέα σύνεσταμένης, : 1
 • ἐν. αὐτοῦ ῶς παιδ. : 1
 • ἐν. τῷ μ. κ. ἐν Θ.: 1
 • ἐξ: 1
 • ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου: 1
 • ἐξ αὐτῆς ἐξεπορ. | om οὐδὲ εἰσεπορεύετο: 1
 • ἐξέστη, ἔφριξεν: 1
 • ἐξέχεας: 1
 • ἐξῆλθεν μὴ εὑροῦσα τὸν νυμφίον ἡ νύμφη καὶ ὡς ἐν νυκτὶ εὑρεθεῖσα ἀπὸ τῶν φυλακῶν τῆς πόλεως τραυματίζεται, καὶ αἴρουσιν αὐτῆς τὸ θέριστρον οἱ τειχοφυλακοῦντες.: 1
 • ἐξῆλθες τοῦ σῶσαι τὸν λαόν σου διὰ Ἰησοῦν τὸν χριστόν σου: 1
 • ἐξαγωγή: 1
 • ἐξαιρεῖν, λυτροῦν, ῥύεσθαι: 1
 • ἐξακριβοῦν: 1
 • ἐξαναστήσονται ὄπισθεν αὐτῶν: 1
 • ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου: 1
 • ἐξαπλοῖς: 1
 • ἐξαποστειλάτωσαν ἐκ τῆς ἁγίου ψυχῆς: 1
 • ἐξαποστελῶ αὐτούς, καὶ θύσωσι, : 1
 • ἐξαρκέσει: 1
 • ἐξεζήτησα: 1
 • ἐξελεύσεται: 1
 • ἐξεπίκραναν, : 1
 • ἐξετρίβησαν τρίβοι μου: 1
 • ἐξεχύθη, : 1
 • ἐξηγήσεις ἐρανισθεῖσαι: 1
 • ἐξηγήσεις ἐρανισθεῖσαι ἀπὸ διαφόρων πατέρων: 1
 • ἐξηγεῖται: 1
 • ἐξηράνθησαν: 1
 • ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν.: 1
 • ἐξησφαλισμένη πλείοσι, μέχρι κορυφῆς εὐμήκεσι λίθοις ἀνῳκοδομη- : 1
 • ἐξιλασθήσεται, : 1
 • ἐξοδίου σκηνῆς: 1
 • ἐξολόθρευεν : 1
 • ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ: 1
 • ἐξουδενοῦν,: 1
 • ἐξουθένημα: 1
 • ἐξουθένημα, : 1
 • ἐξουσίᾳ χρώμενος τὸ δίκαιον αἴρεις.   ἐπὶ πλεῖον γάρ, ἐν οἷς ἕκαςτος : 1
 • ἐξουσίαν ἔχει, καὶ, εἰ χρήσαιτο θυμῷ, θάνατον ἐπιφέρει·   ὅπερ ἀνω- : 1
 • ἐπάλαιεν . . . καὶ ἥψατο τοῦ πλάτους οῦ μηροῦ Ἰακώβ: 1
 • ἐπάνω] ὑπεράνω : 1
 • ἐπὶ : 1
 • ἐπὶ γάρ: 1
 • ἐπὶ γῆς ἀναστήσαι: 1
 • ἐπὶ δὲ τῆς κορυφῆς κατεσκεύαστο τὸ ἱερὸν ἐκπρεπῶς ἔχον·   καὶ οἱ: 1
 • ἐπὶ δὲ ταύτης τὴν : 1
 • ἐπὶ καθέδραν,: 1
 • ἐπὶ κατοικίαν πέμψαι· διὰ τοῦτο δὲ καὶ : 1
 • ἐπὶ νεανιοτήτων: 1
 • ἐπὶ τὰς ἡδονὰς εὐκαταφόρους εἶναι.   τοῦτο δὲ ἐγίνετο περὶ τὴν : 1
 • ἐπὶ τά: 1
 • ἐπὶ τὸ καλῶς ἔχον·   ἡ γὰρ ἰσχὺς τῶν ὅλων σωμάτων μετ᾿ ἐνεργείας : 1
 • ἐπὶ τὸν οἶκον: 1
 • ἐπὶ τῆς γῆς: 1 2
 • ἐπὶ τῶν ὑπ᾿ αὐτοῦ κατεσκευασμένων οἷς καθῆκε ποιῶνται δεόντως.: 1
 • ἐπὶ τῶν λόγων τῶν ὁρώντων: 1
 • ἐπὶ τῶν ν.: 1
 • ἐπὶ τῷ δώματι, καὶ ἐκοιμήθη : 1
 • ἐπὶ τούτῳ: 1
 • ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τῆς Ἰδουμαίας καὶ Ἀραβίας: 1
 • ἐπὶ τοῖς κρίνοις, : 1
 • ἐπὶ χορείᾳ: 1
 • ἐπὶ [τὰ] σκῆπτρα λέγει: 1
 • ἐπί: 1 2 3
 • ἐπί λέαινα[ν]: 1
 • ἐπί ταρσῶν ἀροῦσίν σε, : 1
 • ἐπί χειρῶν ἀροῦσίν σε, : 1
 • ἐπί 1°] εἰς: 1
 • ἐπίβλημα: 1
 • ἐπίσημος ἔσται πάντα τὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν χρόνον·   συντέτυχε γὰρ : 1
 • ἐπίχαρις, : 1
 • ἐπ᾿: 1
 • ἐπ᾿ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ.: 1
 • ἐπ᾿ ἐμοί: 1
 • ἐπ᾿ αὐτῆς: 1
 • ἐπ᾿ αὐτῆς : 1
 • ἐπ᾿ αὐτῇ: 1
 • ἐπ᾿ αὐτῷ : 1
 • ἐπ᾿ αὐτούς: 1
 • ἐπ᾿] ἀπό: 1
 • ἐπέβαλεν . . . ἐναλλὰξ τὰς χεῖρας: 1
 • ἐπέλθῃ.: 1
 • ἐπέσκεπται: 1
 • ἐπέστρεψεν Γεδεὼν . . . ἀπὸ ἐπάνωθεν τῆς παρατάξεως Ἅρες: 1
 • ἐπακουστός: 1
 • ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς . . . ἦλθον γὰρ διχάσαι . . . θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κτλ. : 1
 • ἐπαποστελῶ,: 1
 • ἐπειδὴ μαθεῖν τὴν τῶν παλαιῶν βιβλίων ἐβουλήθης ἀκρίβειαν, πόσα τὸν ἀριθμὸν καὶ ὁποῖα τὴν τάξιν εἶεν . . . ἀνελθὼν εἰς τὴν ἀνατολὴν καὶ ἕως τοῦ τόπου ἔνθα ἐκηρύχθη καὶ ἐπράχθη . . . ἔπεμψά σοι.: 1
 • ἐπειδήπερ εἰσαγώγιμον πρὸς θεογνωσίαν . . .: 1
 • ἐπελάθεντο : 1
 • ἐπεποίθησα: 1
 • ἐπερωτήσατε διὰ τοῦ Βάαλ μυῖαν προσόχθισμα θεὸν Ἀκκαρών: 1
 • ἐπερωτᾷν ἐν Κυρίῳ: 1
 • ἐπερωτῶσιν: 1
 • ἐπετελέσθη, τεθέντων τῶν κατασκευασμάτων ἑτέρου παῤ ἕτερον—: 1
 • ἐπευλαβεῖσθαι: 1 2
 • ἐπηρώτα Διὰ τί τὴν ἀρετὴν οὐ παραδέχοντα τῶν ἀνθρώπων : 1
 • ἐπηρώτα περὶ τῶν βιβλίων.   ὡς δὲ ἀπεκάλυψαν τὰ τῶν ἐνειλημάτων : 1
 • ἐπηρώτα τοὺς ἑξῆς τῶν ἀποκεκριμένων τῇ προτέρᾳ ἡμέρᾳ.   πρὸς : 1
 • ἐπηρώτα.   πρὸς τὸν πρῶτον δὲ ἔφη Πῶς ἂν μὴ τραπείη τις εἰς : 1
 • ἐπιβαλλούσης τῆς διανοίας τεχνίτευμα.   καὶ πάλιν ὅτε πρὸς τὴν : 1
 • ἐπιβεβηκυίης : 1
 • ἐπιγνοὺς ἀνέκαθεν τοὺς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ Ἰουδαίους . . . ἴσης πολιτείας παρὰ τῶν βασιλέων τετευχότας: 1
 • ἐπιδόξως: 1
 • ἐπιζητήσατε ἐν τῷ Βάαλ μυῖαν θεὸν Ἀκκαρών : 1
 • ἐπιθήσετε ἐπὶ τὸ θέμα λίβανον καθαρὸν καὶ ἅλα: 1
 • ἐπικαλοῖτο διὰ πάντων, ἵνα τὰς ἐπιβολὰς αὐτῷ κατευθύνῃ δικαίως : 1
 • ἐπικατάρατος: 1
 • ἐπικατασκευάζειν, 65: 1
 • ἐπικειμένη, ὡς προειρήκαμεν, τριγώνου κατεσκευασμένου, καθ᾿ ὃ ἂν : 1
 • ἐπικωλύειν.   ὁ δέ εἶπε βούλεσθαι καὶ πεωταπλῆν τοῖς μεγέθεσι : 1
 • ἐπιλάμψει: 1
 • ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν ´βοήθειάν μου: 1
 • ἐπινίκιος·: 1
 • ἐπινίκιος, : 1
 • ἐπινοεῖν ταῦτα καὶ ἐν τούτοις ἀναστρ͓φεσθαι θείας δυνάμεώς ἐστιν : 1
 • ἐπιραντίζειν, κολοβόρις, κατάρακτος,: 1
 • ἐπιρωγολογεῖσθαι: 1
 • ἐπισκέπτομαι, ἀποκρίνομαι, ἐπιστρέφω, προσκυνῶ, ἐνώπιον, πρόσκομμα, πειράζω, ἀκολουθῶ, κοιμῶμαι, ὅλος, κατοικῶ, καθέζομαι, καθίζω, τὰ ἱμάτια, ὑπ̩άγω . . .: 1
 • ἐπισκευὰς ὧν ἂν δέηται τὸ ἱερὸν ἀργυρίου τάλαντα ἑκατόν, ἅπερ : 1
 • ἐπισπεύδειν: 1
 • ἐπιστέλλων περὶ ὧν ἄν θέλῃς ποιήσεις κεχαρισμένα: 1
 • ἐπιστήμονος, ἐπιστήμης, ἐπιστημοσύνης.: 1
 • ἐπιστημονίζειν: 1
 • ἐπιστημονοῦν: 1
 • ἐπιστολὴ τὸν τύπον ἔχουσα τοῦτον    Βασιλεὺς Πτολεμαῖος : 1
 • ἐπιστρέψατε: 1
 • ἐπισφαλῶς: 1
 • ἐπιτήδειος: 1
 • ἐπιτίμησαι (1°) . . . διάβολε: 1
 • ἐπιτελῶν ταῦτα ἀναμάρτητος, ἔφησεν, ἂν εἴης, ὦ βασιλεῦ.   τὸ δ᾿ : 1
 • ἐπιτελῶν.: 1
 • ἐπιτελεῖν, οὐκ ἂν λάθοι, μὴ ὅτι καὶ πράξας, διὰ πάσης τῆς νομο- : 1
 • ἐπιτελεῖν.   ἦν γὰρ οὕτω διατεταγμένον ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ἃ μὲν ἔτι : 1
 • ἐπιτελεῖ.      Κατεπαινέσας δὲ αὐτὸν ἑτέρου διεπυνθάνετο : 1
 • ἐπιτελοῖτο κατὰ πρόθεσιν.   τελειοῦται δὲ ὑπὸ τοῦ θεοῦ πάντα σοι : 1
 • ἐπιτελουμένων, καιροῦ δὲ γενομένου τοὺς ἀπολιπόντας ὁ βασιλεὺς : 1
 • ἐπιτομαὶ ἑρμηνειῶν: 1 2
 • ἐπιφανείας ἐνέργεια.   προσορώντων γὰρ πρὸς αὐτὴν τὴν τοῦ χρυσίου : 1
 • ἐπιφημίζειν: 1
 • ἐποίησα: 1
 • ἐποίησαν δὲ τριμερὲς τὸ στόμα τῆς τραπέζης, οἱονεὶ τρίπτυχον, : 1
 • ἐποίησεν Ἰησοῦς μαχαίρας πετρίνας ἀκροτόμους καὶ περιέτεμεν τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.: 1
 • ἐποίησεν δὲ αὐτῷ χιτῶνα ποικίλον: 1
 • ἐποιησάμεθα ἡμεῖς σπουδῇ, λαβόντες καιρὸν πρὸς τὸν βασιλέα περὶ: 1
 • ἐποργίζεσθαι: 1
 • ἐπρονόμευσαν : 1
 • ἐπροφήτευσαν : 1
 • ἐπτάκις: 1
 • ἐπτοήθη: 1
 • ἐπυνθάνετο τοῦ κατὰ τὸ ἑξῆς Τίς ἀναγκαιότατος τρόπος βασιλείας;   : 1
 • ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Κύριός καταφυγή μου.: 1
 • ἐρύθημα, : 1
 • ἐραυνᾷν: 1
 • ἐργάζεται πᾶσι, καὶ σὺ τοῦτον μιμούμμενος εὐεργετεῖς τοὺ ὐπὸ : 1
 • ἐργάζεται, τοῖς δὲ πλουσίοις ὄνειδος, ὡς διὰ κακίαν ἐκπεπτωκόσιν.   : 1
 • ἐργάτην εἶναι καὶ μὴ τῶν ἐναντίων.      Συναρεσθεὶς δὲ τούτοις : 1
 • ἐργᾷ : 1
 • ἐργαζόμενος: 1
 • ἐργατεία: 1
 • ἐργοδιώκτης,: 1
 • ἐργοδιώκτης.: 1
 • ἐρεῖς: 1
 • ἐρεῖτε Ἄνδρες κτηνοτρόφοι ἐσμέν: 1
 • ἐρεύξομαι: 1
 • ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις: 1
 • ἐρωμένη, ἡ: 1
 • ἐρωτήσεις λαμβάνοντες, ὡς δέον ἐστὶν ἀποκέκρινται;   πάντες ἀπὸ : 1
 • ἐρύθημα ἱματίων ἐκ Βόσορ.: 1
 • ἐς τὰ ἄχυρα πρὸς τὴν πλίνθον.: 1
 • ἐσώθη: 1
 • ἐσώθη] ἐχάρη: 1
 • ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου.: 1
 • ἐσκέπασαν αὐτὸ μῆνας τρεῖς . . . ἔλαβεν αὐτῷ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θῖβιν, καὶ κατέχρισεν αὐτὴν ἀσφαλτοπίσσῃ καὶ ἐνέβαλεν τὸ παιδίον εἰς αὐτὴν . . . καὶ κατεσκόπευεν ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ μακρόθεν μαθεῖν τί τὸ ἀποβησόμενον αὐτῷ.: 1
 • ἐστήρικτο ἐπ᾿ αὐτήν· ὁ δὲ εἶπεν | ὁ θεός 1°]: 1
 • ἐστὶ καὶ: 1
 • ἐστὶν οὐ δώροις οὐδὲ θυσίαις, ἀλλὰ ψυχῆς καθαρότητι καὶ διαλήψεως : 1
 • ἐστί σοι.      Διαχυθεὶς δὲ εὖ μάλα τοῖς ὀψωνίοις εἶπε προσθεῖναι, : 1
 • ἐστί·   καθὼς σὺ βασιλεὺς μέγας ὑπάρχεις, οὐ τοσοῦτον τῇ δόξῃ τῆς : 1
 • ἐστίν | ὑμετέρων ὁρίων] ὁρ. ὑμῶν: 1
 • ἐστηριγμένη: 1
 • ἐστι βασιλεῖ κτῆσις ἀναγκαιοτάτη;   Τῶν ὑπροτεταγμένων φιλαν- : 1
 • ἐστι καὶ ἡ τῶν ἀνθρώπων καταδυναστεία.   πᾶσιν οὖν ἀνθρώποις τὸ : 1
 • ἐστιατορία: 1
 • ἐστιν ἀγάπη·   αὕτη γὰρ θεοῦ δόσις ἐστίν·   ἣν καὶ σὺ κέκτησαι πάντα : 1
 • ἐστιν ὑποκρίνεσθαι, τοῦτο συνθεωροῦντες ἀκόλουθα πάντα πράσ- : 1
 • ἐσχατίζειν: 1
 • ἐταράχθησαν: 1
 • ἐτελέσθη, παρανέγνω πᾶσι, παρόντων καὶ τῶν διερμηνευσάντων, οἵ- : 1
 • ἐτελεύτησαν: 1
 • ἐτελεύτησεν Ἰώβ: 1
 • ἐτοιμάσατε τ. ὁ. Κ., εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν : 1
 • ἐτυμολογικῶς: 1
 • ἐφάγαμεν : 1
 • ἐφύτευσεν αὐτὴν Ἰησοῦς: 1
 • ἐφ᾿: 1
 • ἐφ᾿ ἧς σὺ καθεύδεις: 1
 • ἐφ᾿ ἧς . . . ἐπ᾿ αὐτῆς : 1
 • ἐφ᾿ ὃ βούλεται πρᾶγμα, καὶ μεταπῖπτον εὐκόπως διὰ παραλογισμοῦ,: 1
 • ἐφ᾿ ᾗ διαπλοκὴ ῥόμβων, δικτυωτὴν ἔχουσα τὴν πρόσοψιν ἕως ἐπὶ τὸ : 1
 • ἐφ᾿ ᾗ κρυστάλλου λίθος καὶ τὸ λεγόμενον ἤλεκτρον ἐντετύπωτο, : 1
 • ἐφοβήθησαν: 1
 • ἐφρόντισαν οὐ παρέργως κατασκευῆς·   διὸ καὶ πρὸς τὰς πρεσβείας : 1
 • ἐφ. ἐν αὐτῇ νήσους: 1
 • ἐχάρημεν διὰ τὴν προαίρεσίν σου καὶ τὴν καλὴν βουλήν, καὶ συνα- : 1
 • ἐχόμενον ἐπιβλέψας εἶπε Τίνας δεῖ καθιστάνειν ἐπὶ τῶν δυνάμεων : 1
 • ἐχόρτασας: 1
 • ἐχόρτασας [τὰς] βολίδας τῆς φαρέτρας αὐτοῦ.: 1
 • ἐχθές: 1
 • ἐ. καθέδρᾳ: 1
 • ἐ. τ. ἡ. τῇ ἕκτῃ: 1
 • ἑώρακαν : 1
 • ἑαυτὸν ὑπομιμνήσκοι, καθὼς ἄνθρωπος ὢν ἀνθρώπων ἡγεῖται.   καὶ : 1
 • ἑαυτῶν: 1
 • ἑαυτῶν τροφήν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ παντελῶς ἄχρηστον γίνεσθαι ἀν- : 1
 • ἑαυτῷ ἔχοι τοὺς φίλους;   κἀκεῖνος εἶπεν Εἰ θεωροίησαν πολλήν σε: 1
 • ἑβδόμη: 1
 • ἑβδόμη ἑρμηνεία: 1
 • ἑβδόμη ἑρμηνεία, ἡ: 1
 • ἑβδόμη πάλιν καὶ τελευεαία ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Λουκιανοῦ τοῦ μεγάλου ἀσκητοῦ καὶ μάρτυρος, ὅστις καὶ αὐτὸς ταῖς προγεγραμμέναις ἐκδοσεσι καὶ τοῖς Ἐβραικοῖς ἐντυχὼν καὶ ἐποπτεύσας μετ᾿ ἀκριβείας τὰ λείποντα ἢ καὶ περιττὰ τῆς ἀληθείας ῥήματα : 1
 • ἑβδόμης·   §: 1
 • ἑκάστου γένους τὴν χρόαν, ἀνέδησαν τῷ χρυσίῳ κύκλῳ περὶ ὅλην : 1
 • ἑκάστων ἀπολογεῖσθαι·   καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν προσφερομένων ἔλεγε : 1
 • ἑκατοντάρουρος: 1
 • ἑκκαιδεκαπρόφητον, τό: 1
 • ἑλληνικὴ διάλεκτος, ἡ: 1
 • ἑνδεκάτης·   Σαμούηλος Ἰώσηφος Ἰούδας Ἰωνάθης Χαβεῦ Δοσίθεος. : 1
 • ἑξῆς ἀποκριθῆναι παρεκάλει Πῶς ἂν μὴ εἰς ῥᾳθυμίαν, μηδὲ ἐπὶ τὰς : 1
 • ἑξαπλᾶ: 1
 • ἑξαπλοῖς: 1
 • ἑξαπλοῖς : 1
 • ἑξαπλοῦς: 1
 • ἑορτάσετε: 1
 • ἑορταῖς, καὶ τοῦτο ἐκ μέρους, οὐδὲ εἰσοδεύειν εἴων οὐδένα.   μετὰ : 1
 • ἑπτά: 1
 • ἑπτάκις, : 1
 • ἑπταμήτωρ: 1
 • ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν.: 1
 • ἑσπέρας τὸ συμπόσιον ἐλύθη.: 1
 • ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα τρίτη.: 1
 • ἑστῶτα, : 1
 • ἑτέρων τρόπων ἐπερωτῶν.   τὸ δὲ νοῦν ἔχειν ὀξὺν καὶ δύνασθαι : 1
 • ἑτέρων ξυμμαχιῶν ἐξαπεσταλμένων πρὸς τὸν τῶν Αἰθιόπων βασιλέα μάχεσθαι σὺν Ψαμμιτιχῷ: 1
 • ἔ: 1
 • ἔ κδοσις: 1
 • ἔβλεψαν, ὅτι πολυανθρωπίας οἱ τόποι προσδέονται, καὶ τὴν κατα- : 1
 • ἔγνω δ᾿ Ἐβραῖον ὄντα· καὶ λέγει τάδε: 1
 • ἔγνως] οἶδας | ἀπεκρύβησαν, : 1
 • ἔδει δαπανηθῆναι κατασκευαζομένων μειζόνων, ταῦτα ἀποδέδωκε : 1
 • ἔδομαι, φάγομαι, χεῶ : 1
 • ἔδωκε τῶν κρατίστων τρεῖς καὶ χρυσίου τάλαντα δύο καὶ κυλίκιον : 1
 • ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.: 1
 • ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις: 1
 • ἔδωκες: 1
 • ἔθηκε: 1
 • ἔθνε: 1
 • ἔθνη ἔθνη: 1
 • ἔθνους: 1
 • ἔθος ἐστὶ πᾶσι τοῖς Ἰουδαίοις, : 1
 • ἔκδηλος ἦν ἡ τῶν χρημάτων γεγονυῖα ἀφειδὴς δαπάνη.   τοῦ τε: 1
 • ἔκειτο τὸ περὶ τὴν Σωσάνναν (ὡς σὺ φῇς) πλάσμα, καὶ αἱ τελευταῖαι ἐν τῷ Δανιὴλ περικοπαί: 1
 • ἔκστηθι, φριξάτω: 1
 • ἔκτισέν με: 1
 • ἔκτισεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ἐν εἰκόνι διαφὸρῳ: 1
 • ἔλαβες δ. ἐν ἀνθρώπῳ: 1
 • ἔλεος ποιεῖν μετά τινος: 1
 • ἔληξεν,§: 1
 • ἔλθοισαν : 1
 • ἔμειναν αἱ βὶβλοι: 1
 • ἔμπροσθεν: 1
 • ἔν γε μὴν τοῖς ἑξαπλοῖς τῶν Ψαλμῶν μετὰ τὰς ἐτισήμους τέσσαρας ἐκδόσεις οὐ μόνον πέμπτην ἀλλὰ καὶ ἕκτην καὶ ἑβδόμην παραθεὶς ἑρμηνείαν: 1
 • ἔν τε τοῖς ἵπποις κτλ.: 1
 • ἔναντι, ἀπέναντι, κατέναντι, ἐνώπιον, κατενώπιον, ἀπό, ἐπί, πρό, προσώπου.: 1
 • ἔνεστι γὰρ καὶ ἐν τούτοις ἐπισκευή τις.   πολλάκις γὰρ καὶ ἐκ τῶν : 1
 • ἔνθεν παραγενέσθαι: 1
 • ἔξελθε: 1
 • ἔξοδος: 1
 • ἔξω δὲ τούτων ἐστὶ τὰ Μακκαβαϊκά: 1
 • ἔξωθεν: 1
 • ἔξω, τά: 1
 • ἔργον.      Διαχυθεὶς δὲ τοῖς εἰρημένοις τὸν ἕτερον ἠρώτα : 1
 • ἔρχωνται, καὶ τὴν ἔγερσιν, ὡς θεία τίς ἐστι καὶ ἀκατάληπτος τούτων : 1
 • ἔσομαι διδόναι: 1
 • ἔσται ἡ ζωή σου κρεμαμένη ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου . . . καὶ οὐ πιστεύσεις τῇ ζωῇ σου: 1
 • ἔσται ὅταν . . . ἐγὼ δέ . . . : 1
 • ἔσται αὕτη ἡ παῤ ἐμοῦ εἰρήνη ὅταν ὁ Ἀσσύριος : 1
 • ἔσται καιρὸς: 1
 • ἔσται τὸ ὄνομά σου, : 1
 • ἔσται τοῦ βασιλέως, τοῦ θεοῦ κατισχύοντος αὐτὸν εἰς τὸ σωτηρίαν : 1
 • ἔστη: 1
 • ἔστησεν: 1 2
 • ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεοῦ.: 1 2
 • ἔστι δὲ καὶ ἄλλη μικρὰ βίβλος ἣ καλεῖται Κινώθ: 1
 • ἔστι μὲν ἀρχαῖον τοῦτο τοῖς θεοφόροις τὸ σπούδασμα στιχηδόν, ὡς τὰ πολλά, πρὸς τὴν τῶν μελετωμόνων σαφήνειαν τὰς προφητείας ἐκτίθεσθαι. οὕτω τοιγαροῦν ὄψει μὲν τὸν Δαβὶδ κιθαρίζοντα, τὸν Παροιμιαστὴν δὲ τὰς παραβολὰς καὶ τὸν Ἐκκλησιαστὴν τὰς προφητείας ἐκθέμενον· οὕτω συγγραφεῖσαν τὴν ἐπὶ τῷ Ἰὼβ βίβλον, οὕτω μερισθέντα τοῖς στίχοις τὰ τῶν ᾈσμάτων ᾄσματα . . . οὐ μάτην ἐν ταῖς δώδεκα βίβλοις τῶν προφητῶν καὶ αὐτὸς ἠκολούθησα.: 1
 • ἔτι γε μὴν ὅτι καὶ Ἀλεξάνδρῳ τῷ βασιλεῖ συνεστρατεύσαντο καὶ μετά ταῦτα τοῖς διαδόχοις αὐτοῦ μεμαρτύρηκεν: 1
 • ἔτι δὲ θαυμασίων καὶ ἀδιήγητων ὐποδοχείων ὑπαρχόντων ὑπὸ γῆν, : 1
 • ἔτι,: 1
 • ἔφασαν . . . ἐρμηνευκέναι Λυσίμαχον Πτολεμαίου τῶν ἐν Ἰερουσαλήμ: 1
 • ἔφη Μέριμνα καὶ φροντίς, ὡς οὐδὲν κακουργηθήσεται διὰ τῶν ἀπο- : 1
 • ἔφη τοίνυν ὁ ὀντωτής Οὐ κρινεῖ πνεῦμα τοὐμὸν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐς αἰῶνα, ἐφ᾿ οἷς ἔτι πέρ ἐστι σάρξ· τελέσουσι δ᾿ αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν ἔτη.: 1
 • ἔφησε Γινώσκων ὅτι τὰς ἐπινοίας ὁ θεὸς ἔδωκε τοῖς νομοθετὴσασι : 1
 • ἔφησεν Ὅταν ὑπερηφανία καθηγῆται καὶ θράσος ἄληκτον, ἀτιμα- : 1
 • ἔφθη λαβεῖν τὴν ἀναγραφήν, ἀλλὰ μόνα τὰ τοῦ νόμου παρέδοσαν οἱ πεμφθέντες ἐπὶ τὴν ἐξήγησιν εἰς Ἀλεξάνδρειαν.: 1
 • ἔφραξαν στόματα λεόντων: 1
 • ἔφυγαν : 1
 • ἔχει δὲ τὴν τῶν πύργων θέσιν θεατροειδῆ, καὶ φαινομένων διόδων—: 1
 • ἔχει λόγον βαθύν, ἀφ᾿ ὧν ἀπεχόμεθα κατὰ τὴν χρῆσιν, καὶ οἷς : 1
 • ἔχει τῆς τῶν ὑδάτων ἐπιφορᾶς ἕνεκεν, ἣ γίνεται διὰ τὴν σμῆξιν τῶν : 1
 • ἔχειν τὴν ὑπεροχὴν ἁπάντων.      Ἐπιμαρτυρήσας δὲ τούτοις : 1
 • ἔχειν.   τεθαυμακὼς γὰρ τοὺς ἄνδρας ὑπὲρ τὸ δέον, ὡς ἐκ τοῦ καιροῦ τὰς : 1
 • ἔχεις θεοῦ σοι καλὴν βουλὴν διδόντος.      Σοφῶς δὲ αὐτὸν : 1
 • ἔχον ᾐχμαλωτεῦσθαι τούτους, διὰ δὲ τὴν στρατιωτικὴν προπέτειαν : 1
 • ἔχοντας τὸν νόμον.   καλῶς οὖν ποιήσεις, βασιλεῦ δίκαιε, προστάξας, : 1
 • ἔχοντασ ἐσφίγχθαι κατὰ τὴν στεφάνην, ἵνα, καθ᾿ ὃ ἂν αἴρωνται : 1
 • ἕδρασμα εἰς καθέδραν σου κατειργάσω: 1
 • ἕκαστον τῶν συμβαινόντων, ἀπεφήνατο, καὶ μὴ ἐκφέρεσθαι ταῖς : 1
 • ἕκτης·   Ἰούδας Ἰώσηφος Σίμων Ζαχαρίας Σομόηλος Σελεμίας. : 1
 • ἕν: 1
 • ἕνα: 1
 • ἕνεκεν ἂν ψεύσαιντο; προσλαμβάνειν δὲ δεῖ τοῦτό σε, βασιλεῦ, διότι : 1
 • ἕνεκεν τούτου διετηρήθης: 1
 • ἕνεκεν τ.: 1
 • ἕστηκα πρὸ τοῦ σε ἐπὶ τῆς πέτρας ἐγχωρεῖν: 1
 • ἕτερόν τι τὴν διάνοιαν εἶναι, τῆς δὲ τούτων ἐπιμελείας φροντίζειν·   : 1
 • ἕτερον ἐπηρώτα Τί διαφυλάσσει χάριτα καὶ τιμήν;   ὁ δὲ εἶπεν : 1
 • ἕτερον ἠρώτα Τίνας δεῖ ποιεῖσθαι τὰς διαγωγὰς ἐν ταῖς ἀνέσεσι : 1
 • ἕτερον, ἀλλὰ τῆς ζωῆς καὶ συστάσεως ἐπίμνησις.   τὸ γὰρ ζῇν διὰ : 1
 • ἕως ἂν ἔλθῃ ᾧ ἀπόκειται: 1
 • ἕως ἂν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ: 1
 • ἕως ἂν παραγινομένους ἀσπάσηται.   παρελθόντων δὲ σὺν τοῖς : 1
 • ἕως ἄν: 1
 • ἕως γενεᾶς καὶ γενεᾶς, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν: 1
 • ἕως καιροῦ οὗ τίκτουσα τέξεται: 1
 • ἕως τοῦ ποταμοῦ, τοῦ μεγάλου ποταμοῦ Εὐφράτου: 1
 • ἕως . . . ἐκλευκανθῶσιν, : 1
 • ἕ. κ. τίκτούσης ὅτε τέξεται: 1
 • Ἐβραῖοι τῷ Τωβίᾳ οὐ χρῶνται οὐδὲ τῇ Ἰουδήθ, οὐδὲ γὰρ ἔχουσιν αὐτὰ καὶ ἐν ἀποκρύφοις Ἐβραιστί, ὡς ἀπ᾿ αὐτῶν μαθόντες ἐγνώκαμεν: 1
 • Ἐβραῖος, ὁ: 1
 • Ἐγένετο δὲ . . . καὶ ἐγένοντο: 1
 • Ἐγγίσωσιν: 1
 • Ἐζεκιήλ: 1
 • Ἐζρά: 1
 • Ἐηάρετοι μὲν καὶ καλαί, ἀλλ᾿ οὐκ ἀριθμοῦνται: 1
 • Ἐθεμελίωσέν με: 1
 • Ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε: 1
 • Ἐκ δεξιῶν: 1
 • Ἐκ σοῦ: 1
 • Ἐκ σοῦ, : 1
 • Ἐκ τῆς Σ, β. : 1
 • Ἐκάλεσεν . . . Μωϋσῆν: 1
 • Ἐκείνη ἡ ἡμέρα: 1
 • Ἐκκλησία: 1
 • Ἐκκλησιαστὴς τοῦ αὐτοῦ: 1
 • Ἐκκλησιαστής: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Ἐκοπίασεν περιπατήσας: 1
 • Ἐκτὸς δὲ τούτων εἰσὶ πὰλιν ἕτερα βιβλία κ.τ.λ.: 1
 • Ἐλεάζαρος: 1
 • Ἐλεαζάρ: 1
 • Ἐλεαζάρῳ ἀρχιερεῖ χαίρειν καὶ ἐρρῶσθαι.   ἐπεὶ συμβαίνει πλείονας : 1
 • Ἐλεαζάρῳ μετὰ τῆς ἐκπομπῆς αὐτῶν ἀργυρόποδας κλίνας δέκα καὶ : 1
 • Ἐλεισαῖε: 1
 • Ἐλειτούργουν: 1
 • Ἐλογίσθη . . . εἰς δικ.: 1
 • Ἐμφραχθήσεται θυγάτηρ ἐμφραγμῷ: 1
 • Ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου: 1
 • Ἐν ὕμνοις, : 1
 • Ἐν ῥάβδῳ καὶ λίθοις: 1
 • Ἐν αὐτοῖς: 1
 • Ἐν στάσει: 1
 • Ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, Ἐλεισαῖε: 1
 • Ἐν ψαλμοῖς, : 1
 • Ἐξέστη: 1
 • Ἐξαγωγή, ἡ: 1
 • Ἐξαριβάζεσθαι: 1
 • Ἐπὶ γῆς ἀναστήσαι: 1
 • Ἐπὶ δὲ τούτοις τὰ προφητικὰ πέντε : 1
 • Ἐπὶ τοὺς υἱούς: 1
 • Ἐπίβλεπε διὰ παντὸς εἰς τὴν σεαυτοῦ δόξαν καὶ τὴν ὑπεροχήν, ἴνα : 1
 • Ἐπ᾿ ὄρους Σεινά: 1
 • Ἐπεὶ καλῶς καὶ ὁσίως διηρμήνευται καὶ κατὰ πᾶν ἠκριβωμένως, : 1
 • Ἐπειδή: 1
 • Ἐπιβλέπουσα . . . Σισαρά: 1
 • Ἐπικατάρασαί μοι: 1
 • Ἐπικατασκευάζειν: 1
 • Ἐπιλέξας γὰρ τοὺς ἀρίστους ἄνδρας καὶ παιδείᾳ διαφέροντας, ἅτε δὴ : 1
 • Ἐπινομίς, ἡ: 1
 • Ἐπιστολὴ Ἰερεμίου: 1 2
 • Ἐρετριεὺς φιλόσοφος εἶπε Ναί, βασιλεῦ·   προνοίᾳ γὰρ τῶ ὅλων : 1
 • Ἐσθήρ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • Ἐσθήρ (δωδεκάτη): 1
 • Ἑλληνικὴ διάλεκτος: 1
 • Ἑλληνικοῦ γυμνασίου ιδʹ: 1
 • Ἑξῆς δὲ ἕτεροι τέσσαρες: 1
 • Ἑξῆς δέ: 1
 • Ἑξαπλοῖς: 1
 • Ἑπτά: 1
 • Ἑρμηνείας προσδεῖται· χαρακτῆρσι γὰρ ἰδίοις κατὰ τὴν Ἰουδαίων: 1
 • Ἔζρας αʹ ὁ ἱερεύς (Ἔσζρας αʹ ἱερεύς: 1
 • Ἔζρας βʹ ἱερεύς (Ἔσζρας βʹ ἱερεύς: 1
 • Ἔζωσεν τὸν Δαυείδ: 1
 • Ἔκτισέν με: 1
 • Ἔλε ἁδδεβαρείμ: 1
 • Ἔξοδος: 1 2 3 4 5 6 7
 • Ἔξοδος Αἰγύπτου: 1
 • Ἔξοδος τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου: 1
 • Ἔξω δὲ τούτων ἐστὶ: 1
 • Ἔξωθεν δὲ προσιστορείσθω μανθάνειν ὑμῶν τοὺς νέους τὴν Σοφίαν τοῦ πολυμαθοῦς Σιράχ: 1
 • Ἔπαρσις καὶ σταθμοὶ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.: 1
 • Ἔσδρα δύο: 1
 • Ἔσδρας: 1 2 3
 • Ἔσδρας αʹ, βʹ: 1 2 3 4 5
 • Ἔσδρας βʹ: 1
 • Ἔσδρας βʹ, Ἔσδρας αʹ: 1
 • Ἔσδρας πρώτη, δευτέρα ἐν ἑνί: 1
 • Ἔσδρας [αʹ], βʹ: 1 2
 • Ἔσται Α, ἐπέσται Β. Καὶ ἐν πᾶσι, : 1
 • Ἔστι καὶ ἕτερα βιβλία τούτων ἔξωθεν, : 1
 • Ἕως καιροῦ τικτούσης τέξεται: 1
 • ἠ γλῶσσά μου.: 1
 • ἠ κοινή: 1
 • ἠβουλόμην : 1
 • ἠγαπημένην: 1
 • ἠδυνήθην, ἠδυνάσθην : 1
 • ἠμᾶς ἐγεγόνει.   μόλις γὰρ ἀνόπλους ὄντας ἡμᾶς δύο παρεδέξαντο : 1
 • ἠμᾶς νομοθεσίᾳ, καὶ φανερός ἐστι περιεργασάμενος ἕκαστα τῶν ἐν αὐτῇ λεγομένων. διηρμήνευται δὲ πρὸ Δημητρίου ὑφ᾿ ἑτέρου: 1
 • ἠμέλησα αὐτῶν: 1
 • ἠνομοῦσαν : 1
 • ἠνωτίσαντο : 1
 • ἠπειθήσατε, : 1
 • ἠρώτα Πῶς ἂν φιλόπατρις εἴη;   Προτιθέμενος, εἶπεν, ὅτι καλὸν ἐν : 1
 • ἠρώτα Πῶς ἂν φοβερὸς εἴη τοῖ ἐχθροῖς;   ὁ δὲ εἶπεν Εἰ τῇ τῶν : 1
 • ἠρώτα Τίνας δεῖ καθιστάνειν στρατηγούς;   ὃ δὲ εἶπεν Ὅσοι : 1
 • ἠρώτα δὲ Πῶς ἂν μηδὲν ἀνάξιον ἑαυτῶν πράσσοιμεν;   ὁ δὲ εἶπεν : 1
 • ἠρίθμησεν . . . δέκα καὶ ὀκτώ καὶ τριακοσίους: 1
 • ἠραύνησας: 1
 • ἠσχάτισεν: 1
 • ἠϊόνα,διαπρεπῶς ἔχοντα καὶ πολλῆς ἡσυχίας ἔφεδρον, παρεκάλει : 1
 • ἡ: 1 2
 • ἡ ἀδελφή, καὶ τὰ τέκνα, καλῶς ἂν ἔχοι καὶ ὡς βουλόμεθα, καὶ : 1
 • ἡ ἀκρὶς . . . ἡ κάμπη ἡ δύναμίς μου ἡ μεγάλη: 1
 • ἡ Ἀλεξανδρέων διάλεκτος: 1
 • ἡ ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισμένων: 1
 • ἡ ἔρημος: 1
 • ἡ Ἐξαγωγή: 1 2
 • ἡ Ἐπινομίς, : 1
 • ἡ Ἑλλάς, : 1
 • ἡ ὀκτάτευχος: 1
 • ἡ ὑπόστασίς μου.: 1
 • ἡ Σοφία, ἡ πανάρετος Σοφία,: 1
 • ἡ βασιλεία Ἰησοῦ ἐπὶ ξύλου.: 1
 • ἡ γῆ: 1
 • ἡ γῆ : 1
 • ἡ γῆ ἡ ὑψηλή : 1
 • ἡ γῆν: 1
 • ἡ δὲ ὅλη ἑρμηνεία τῶν διὰ τοῦ νόμου πάντων ἐπὶ τοῦ προσαγορευθέντος Φιλαδέλφου βασιλέως σοῦ δὲ προγόνου: 1
 • ἡ δὲ γῆ: 1
 • ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος: 1
 • ἡ δὲ δόξα: 1
 • ἡ δήλωσις καὶ ἡ ἀλήθεια: 1
 • ἡ δευτέρα τῶν Μακκαβαίων: 1
 • ἡ διαθήκη μου: 1
 • ἡ διασπορὰ τῶν Ἑλλήνων: 1
 • ἡ διασπορά: 1
 • ἡ δύναμις τοῦ κυρίου: 1
 • ἡ κοιλὰς τοῦ κλαυθμῶνος: 1
 • ἡ κοινή: 1
 • ἡ λεπτὴ Γένεσις: 1
 • ἡ μετάθεσις.   Δέδεικται δέ σοι καὶ τὸ περισσὸν τῆς λογίας τῆς : 1
 • ἡ νύμφη πρὸς τὸν νυμφίον, ταῖς νεανίσιν ἡ νύμφη, αἱ νεανίδες τῷ νυμφίῳ: 1
 • ἡ παρθένος.: 1
 • ἡ πεντάτευχος: 1
 • ἡ τῶν Κ͓ιμάτων: 1
 • ἡ τῶν οʹ ἔν τισι τόποις μετατεθεῖσα ὥστε τὰ πρῶτα ὕστερα καὶ τὰ ὕστερα πρῶτα γενέσθαι: 1
 • ἡ τιμὴν ἣν ἐτιμήθην ὑπὲρ αὐτῶν.: 1
 • ἡγούμενος: 1 2
 • ἡγούμενος ὅστις π. τὸν λ. μου: 1
 • ἡγούμενος.: 1
 • ἡδονὰς τρέποιτο;   ὁ δέ Προχείρως ἔχων, εἶπεν, ὅτι μεγάλης : 1
 • ἡδονὰς τρεπόμενοι γεγόνασιν·   ὧν χάριν ἀδικία πέφυκε καὶ τὸ τῆς: 1
 • ἡμέρα ἐπισκοπῆς: 1
 • ἡμέρα Κυρίου: 1
 • ἡμέραις πέντε.   πρὸ πολλοῦ δὲ ποιούμενος καὶ χρηματιστὰς καὶ : 1
 • ἡμᾶς ἀδιακόποις χάραξι καὶ σιδηροῖς τείχεσιν, ὅπως μηθενὶ τῶν : 1
 • ἡμᾶς εἶναι, τῆς περὶ τὴν αὐλὴν πίστεως ἀξίους, ἐπὶ χρειῶν καθεστά-: 1
 • ἡμᾶς, καὶ βουλόμενον συνακούειν ὅσα πρὸς ἐπισκευὴν ψυχῆς: 1
 • ἡμῖν: 1
 • ἡμῖν ἐν βιβλιοθήκῃ σὺν τοῖς ἄλλοις βασιλικοῖς βιβλίοις.   καλῶς : 1
 • ἡμῖν γενομένην· τὴν δὲ θέσιν τῆς ὅλης χώρας πρῶτον δηλώσω. : 1
 • ἡμῖν μνείας δέδωκεν, ὡσαύτως δὲ καὶ: 1
 • ἡμῖν συμφέρειν καὶ τοῖς πράγμασι τοῦτ᾿ ἐπιτλεσθῆναι.   τὸν δὲ : 1
 • ἡμέρας ἰδεῖν, : 1
 • ἡμεῖς δὲ καὶ τὴν τοιαύτην ἔκδοσιν σεβαζόμενοι, τῇ τῶν ἑβδομήκοντα προσκείμεθα μάλιστα, ὅτι διῃρημένως τὴν τῆς : 1
 • ἡμεῖς πρὸς τὸ περιέργως τὰ θεῖα κατανοεῖν, ἐαυτοὺς ἐπεδώκαμεν εἰς: 1
 • ἡμερῶν, : 1
 • ἡνίαα ἂν εἰσεπορεύετο, : 1
 • ἡνίκα . . . Ἰσραήλ: 1
 • ἡρμήνευται δὲ ταῦτα εἰς μὲν τὴν τῶν Σύρων παῤ ὅτου δήποτε, οὐδὲ γὰρ ἔγνωσται μέχρι τῆς τήμερον ὅστις ποτὲ οὗτός ἐστιν: 1
 • ἡσυχίαν καὶ καταύγειαν, συναγόμενοι τὸ προκείμενον ἐπετέλουν. : 1
 • ἡτοίμασται: 1
 • ἢ Πανάρετος: 1
 • ἢ βοῦς ἀπὸ φάτνης.᾽: 1
 • ἢ παράθεσις μόσχων μετὰ ἔχθρας: 1
 • ἢ τῶν τοιούτων χάριν περιεργίαν ποιούμενος ἐνομοθέτει : 1
 • ἤ: 1
 • ἤγειραν] ἡγίασαν, : 1
 • ἤγουν δίχα τοῦ : 1
 • ἤδη μὲν καὶ πρότερον ἱκανῶν εἰσεληλυθότων σὺν τῷ Πέρσῃ: 1
 • ἤλ: 1
 • ἤλθοσαν : 1
 • ἤλπισεν, τὸν θεόν: 1
 • ἤμελλον : 1
 • ἤμην, ἦσθα: 1
 • ἤρξατο ὁ Ἀμορραῖος κατοικεῖν ἐν τῷ ὄρει τῷ ὀστρακώδει (A τοῦ μυρσινῶνος), ἐν ᾧ αἱ ἄρκοι καὶ ἐν ᾧ αἱ ἀλώπεκες, ἐν τῷ μυρσινῶνι καὶ ἐν Θαλαβείν: 1
 • ἤρξατο τοῦ οἰκοδομεῖν, : 1
 • ἤτοι κατὰ τὰs ἱστορίας, ἢ καὶ κατ᾿ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα πεπειραμέινῳ.: 1
 • ἤχθη: 1
 • ἤχθη] ἥκει : 1
 • ἥκει: 1
 • ἥκοντας τιμῆς καταξιῶν μείζονος, καὶ τὴν ὑπεροχὴν κρίνων τοῦ : 1
 • ἥξω . . . κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον . . . καὶ ἕξει υἱὸν Σάρρα : 1
 • ἥρπαζον: 1
 • ἥτις ἑρμηνεύεται Θρῆνος Ἰερεμίου: 1
 • ἦλθα, ἐπήλθοσαν, γέγοναν, οἶδες,: 1
 • ἦλθον ἕως Σιαγόνος . . . καὶ εὗρεν : 1
 • ἦν ἐν αὐτῇ: 1
 • ἦν ὁ κ.: 1
 • ἦν γὰρ τριγωνία.   καὶ καθ᾿ ἕκαστον μέρος ἡ διατύπωσις τῆς ἐωεργείας: 1
 • ἦν δὲ οὗτος ὁ Δημήτριος τῷ γένει Ἐβραῖος.: 1
 • ἦσαν ἐβδομήκοντα τὸν ἀριθμόν: 1
 • ἦσαν·   καὶ κατὰ τοὺς ἐθισμοὺς οὕτως ἐσκευάζετο, ὅταν παραγένοιντο : 1
 • ἧς ἂν [ἡμέρας] ὁ βασιλεὺς ἄρξηται χρηματίζειν, μέχρις οὗ κατα- : 1
 • Ἠλίας: 1
 • Ἠλειού: 1 2
 • Ἠλ(ε)ίας, Μανασσή: 1
 • Ἠμέρα τοιαύτη οὐδὲ τὸ πρότερον οὐδὲ τὸ ἔσχατον: 1
 • Ἠσαίας: 1 2 3 4 5 6
 • Ἠσαίας προφήτης ιγʹ: 1
 • Ἠσαίου: 1
 • Ἠσαίου ἕν: 1
 • Ἠσαίου μία: 1
 • Ἡ ἀρχή: 1
 • Ἡ Ἐξαγωγή: 1
 • Ἡ Ἔξοδος: 1
 • Ἡ Ῥούθ: 1
 • Ἡ Μωσαικὴ πεντάτευχος: 1
 • Ἡ Πανάρετος τ. ἐ. ἡ Σοφία τοῦ Σολομῶντος: 1
 • Ἡ Παροιμιῶν: 1
 • Ἡ Σοφία Ἰησοῦ υἱοῦ Σιράχ: 1
 • Ἡ Σοφία Σολομῶντος: 1
 • Ἡ Σοφία τοῦ Ἰησοῦ: 1
 • Ἡ Σοφία τοῦ Σιράχ: 1
 • Ἡ κοινὴ ἔκδοσις: 1
 • Ἡ πεντάτευχος: 1
 • Ἡ προφητικὴ πεντάτευχος (τὸ δωδεκαπρόφητον, Ἠσαίας, Ἰερεμίας, Ἰεζεκιήλ, Δανιήλ): 1
 • Ἡ τῆς Ῥούθ: 1
 • Ἡ τῶν Κριτῶν: 1
 • Ἡ τοῦ Ἰώβ: 1
 • Ἡ τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυή: 1
 • Ἡ τοῦ Ἰησοῦ τοῦ υἰοῦ Σειράχ: 1
 • Ἡ τοῦ Σιρὰχ Σοφία: 1
 • Ἡ τοῦ Σολομῶντος ἡ Πανάρετος: 1
 • Ἡ ψυχή μου: 1
 • Ἡ [Σοφία] τοῦ Σολομῶντος: 1
 • Ἡλίας: 1
 • Ἡλίου πόλις: 1
 • Ἡλειού: 1
 • Ἡρώων πόλις: 1
 • Ἡσαίας Ἰερεμίας: 1
 • Ἥ τε τοῦ θυσιαστηρίου κατασκευὴ : 1
 • ἰδίᾳ καὶ ζῇν καὶ τελευτᾷν.   ἡ δὲ ξενία τοῖς μὲν πένησι καταφρόνησιν : 1
 • ἰδίως τὴν Ἀκύλου καὶ Συμμάχου καὶ Θεοδοτίωνος ἔκδοσιν ἅμα τῇ τῶν οʹ ἐν τοῖς τετραπλοῖς ἐπικατασκευάσας: 1
 • ἰδὼν ἴδον (: 1
 • ἰδὼν δὲ Φαραὼ . . . ἐβαρύνθη ἡ καρδία Φαραώ, : 1
 • ἰδιάζοντα·   παρ᾿ ἐκάτερον δὲ τούτων : 1
 • ἰδιόγραφος: 1
 • ἰδιόγραφος (ψαλμός): 1
 • ἰδιότης: 1
 • ἰδιωτῶν καὶ κακῶν πεπειραμένοι καὶ πενίας μετεσχηκότες ἄρξαντες : 1
 • ἰδοὺ ἀνήρ, Ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ.: 1
 • ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβάλλω εἰς τὰ θεμέλια Σειὼν λίθον πολυτελῆ, ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον, ἔντιμον . . . καὶ ὁ πιστεύων οὐ μὴ καταισχυνθῇ.: 1
 • ἰδοὺ ἐγώ, : 1
 • ἰδοὺ ἡ γῆ πλατεῖα ἐναντίον ὑμῶν: 1
 • ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται καὶ λήμψονται πάντα τὰ ἐν τῷ οἴκῳ σου καὶ . . . εἰς Βαβυλῶνα ἥξει . . . καὶ ἀπὸ τῶν τέκνων σου ὧν γέννήσεις λήμψονται, καὶ ποιήσουσιν σπάδοντας ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως τῶν Βαβυλωνίων.: 1
 • ἰδοὺ αὕτη ἡ νηστεία ἥν: 1
 • ἰδοὺ οἰ ἐχθροί σου,: 1
 • ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἀπολοῦνται, : 1
 • ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου· καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται: 1
 • ἰδοὺ] ἴδε γὰρ: 1
 • ἰδoὺ ὁ παῖς μου ὃν ᾑρέτισα, ὁ αγαπητός μου ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου.: 1
 • ἰδoὺ ὁ παῖς μου, ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ· ὁ ἐκλεκτός μου ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου.: 1
 • ἰκανοὶ πρέσβεις), ἐπηρώτησεν ὁ βασιλεὺς καιροῦ γενομένου τὸν : 1
 • ἰς φαρέτραν: 1
 • ἰσόπαλις: 1
 • ἰσχύος: 1
 • ἰσχύσει: 1
 • ἰσχύν: 1
 • ἱερόδουλος: 1
 • ἱεροπρεπής: 1
 • ἱεροψάλτης: 1
 • ἱκανῶν πρὸς τὸ βασιλεύειν.      Κατεπαινέσας δὲ αὐτόν, ἐπηρώτα : 1
 • ἱματίῳ: 1
 • ἱματίων] + αὐτοῦ | βίᾳ]: 1
 • ἱππεύς: 1
 • ἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν· ἐξεμυκτήριζον δέ κτλ.: 1
 • ἱστοὺς ἑκατὸν καὶ φιάλας καὶ τρυβλία καὶ κρατῆρας χρυσοῦς δύο: 1
 • ἱστορεῖν: 1
 • ἱστορικόν, τό: 1
 • ἴδεν : 1
 • ἴδεν] ὁρᾷ | ἐναντίον] κατέναντι |: 1
 • ἴσθι οὐ μετ᾿ ὀλίγον χρόνον εἰς Βαβυλῶνά σου τοῦτον μετατεθησόμενον τὸν πλοῦτον καὶ τοὺς ἐκγόνους εὐνουχισθησομένους καὶ ἀπολέσαντας τὸ ἄνδρας εἶναι, τῷ Βαβυλωνίῳ δουλεύσοντας βασιλεῖ.: 1
 • ἴσθι πεποιθώς, : 1
 • ἴχνη: 1
 • ἵλεώς σοι: 1
 • ἵνα αὐτῷ: 1
 • ἵνα δἰ ὅλου τοῦ ζῇν καὶ ἐν ταῖς πράξεσιν ἀσκῶμεν δικαιοσύνην : 1
 • ἵνα μὴ γένηται: 1
 • ἵνα σοι γένηται καθὼς προαιρῇ διὰ παντός, καὶ διασώζῃ σοι τὴν : 1
 • ἵνα τί ὡς ὑπνῶν εἶ, Δέσποτα: 1
 • ἵστημι, ἑστηκέναι, ἑστηκώς: 1
 • ἶβις: 1 2
 • Ἰὼβ στίχοι, αχʹ χωρὶς ἀστερίσκων, μετὰ δὲ τῶν ἀστερίσκων ͵βςʹ.: 1
 • Ἰώβ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • Ἰώβ : 1
 • Ἰώσηφον δὲ πωλούμενον ὑπὸ τῶν ἐμπόρων ὠνησάμενος Πετεφρῆς ἀνὴρ Αἰγύπτιος ἐπὶ τῶν Φαραώθου μαγείρων.: 1
 • Ἰακώβ: 1
 • Ἰακωβ ὁ παῖς μου ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ· Ἰσραὴλ ὁ ἐκλεκτός μου, προσεδέξατο αὐτὸν ἡ ψυχή μου.: 1
 • Ἰεζεκιὴλ κατὰ τοὺς οʹ: 1
 • Ἰεζεκιὴλ προφήτης ιεʹ: 1
 • Ἰεζεκιήλ: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • Ἰεζεκιήλ ἕν: 1
 • Ἰερεμίας: 1 2 3 4
 • Ἰερεμίας καὶ σὺν αὐτῷ Βαρούχ, Θρῆνοι, Ἐπιστολή: 1
 • Ἰερεμίας καὶ σὺν αὐτῷ Βαρούχ, Θρῆνοι, Ἰπιστολή, : 1
 • Ἰερεμίας σὺν Θρήνοις καὶ τῂ Ἐπιστολῇ ἐν ἑρί: 1
 • Ἰερεμίας σὺν Θρήνοις καὶ τῇ Ἐπιστολῇ ἐν ἑνί: 1
 • Ἰερεμίου: 1
 • Ἰερεμίου ἕν: 1
 • Ἰερεμίου μετὰ Βαροὺχ καὶ Θρήνων καὶ Ἐπιστολῆς: 1
 • Ἰερεμίου [μία] μετὰ Βαροὺχ καὶ : 1
 • Ἰερεμιά: 1
 • Ἰεροσόλυμα: 1
 • Ἰεροσολυμιτικὴ Βιβλιοθήκη: 1
 • Ἰεροσ. Βιβλ.: 1
 • Ἰερουσαλήμ: 1
 • Ἰερουσαλήμ, Βηθλέεμ, Βαιθήλ, Σειών.: 1
 • Ἰεσσιά: 1
 • Ἰησοῦ τοῦ χριστοῦ σου.: 1
 • Ἰησοῦ υἱοῦ Ναυή: 1
 • Ἰησοῦς: 1 2 3 4 5
 • Ἰησοῦς ὁ Ἰεροσολυμείτης: 1
 • Ἰησοῦς ὁ Ναυή, ὁ τοῦ Ναυή, : 1
 • Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυή: 1 2 3
 • Ἰησοῦς Ναυή: 1 2
 • Ἰησοῦς υἰὸς Ναυή: 1
 • Ἰησοῦς υἱὸς Ναυή: 1
 • Ἰησοῦς υἱός: 1
 • Ἰούδας ὁ καλ. Μ.: 1
 • Ἰορδάνην: 1
 • Ἰουδὶθ ἡ μακαρία . . . παρέδωκεν Κύριος Ὀλοφέρνην ἐν χειρὶ θηλείας: 1
 • Ἰουδίθ: 1
 • Ἰουδαίων χώρας εἰς Αἴγυπτον μετήγαγεν, ἀφ᾿ ὧν ὡσεὶ τρεῖς μυριάδας: 1
 • Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει: 1
 • Ἰουδείθ: 1 2 3
 • Ἰουδείθ, -δίθ, -δήθ, : 1
 • Ἰουδείν, Ἰουδίν: 1
 • Ἰωήλ: 1 2 3 4
 • Ἰωήλ δʹ: 1
 • Ἰωνᾶς: 1 2 3 4
 • Ἰωνᾶς ςʹ: 1
 • Ἰωσήπῳ: 1
 • Ἰωσοῦε βὲν Νούν: 1
 • Ἵνα μακροημερεύσητε: 1
 • Ἵνα φοβῆσθε . . . ὑμῶν: 1
 • ὀγδόης·   Θεοδόσιος Ἰάσων Ἰησοῦς Θεόδοτος Ἰωάννης Ἰωνάθας.: 1
 • ὀκτάτευχος, ἡ: 1
 • ὀκταπλᾶ: 1
 • ὀκτασέλιδνν, τό: 1
 • ὀμεῖται τὸν θεόν : 1
 • ὀνείρου δὲ σημανθέντος, ὅτι τὰ θεῖα βούλεται περιεργασάμενος εἰς : 1
 • ὀνοματογραφία: 1
 • ὀπίσω: 1
 • ὀπίσω αὐτῶν ἀναστήσεται: 1
 • ὀρέων: 1
 • ὀργὴν αὐτοῦ: 1
 • ὀργάνῳ, : 1
 • ὀρελός: 1
 • ὀρθρινός: 1
 • ὀροφοιτεῖν: 1
 • ὀσμή εὐωδίας: 1
 • ὀστέον: 1
 • ὀστεοῦν: 1
 • ὀστράκινος, παγιδεύειν, παιδάριον, παραδειγματίζειν, παρακούειν, παρεπίδημος, πάροικος, περικεφαλαία, περίλυπος, περίχωρος, περίψημα, πήρα, πλεονάζειν, πολυλογία, πολυπραγμονεῖν, προσήλυτος, προσκεφάλαιον, ῥάπισμα, ῥύμη, σαγήνη, σίκερα, σίνδων, σκόλοψ, στενοχωρία, συλλογίζεσθαι, συμβιβάζειν, σύμφυτος, ταμ(ι)εῖον, τετράδραχμον, τρυμαλία, τυμπανίζειν, ὑπογραμμός, φιμοῦν, χορτάζειν, χρηματίζειν, ψευδοπροφήτης.: 1
 • ὀφθαλμῷ : 1
 • ὀφρύων, δόξῃ πεπληρωμένον, ὁ κριθεὶς ἄξιος τούτων ἐν ταῖς λει-: 1
 • ὁ: 1 2
 • ὁ ἀπηρτισμένην ἔννοιαν ἔχων στίχος: 1
 • ὁ ἀποπομπαῖος, ἡ ἀποπομπή.: 1
 • ὁ ἀπτ. αὐτῶν: 1
 • ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰ.: 1
 • ὁ ἀρπάζων] : 1
 • ὁ ἀστερίσκος . . . σημαίνει τὸ ἐμφερόμενον ῥῆμα ἐν τῷ Ἐβραικῷ κεῖσθαι . . . οἱ δὲ οβʹ ἑρμηνευταὶ παρῆκαν καὶ οὐχ ἡρμήνευκαν . . . ὀβελὸς δὲ . . . παρετίθη . . . ταῖς τῆς θείας γραφῆς λέξεσιν ταῖς παρὰ τοῖς οβʹ ἑρμηνευταῖς κειμέναις, παρὰ δὲ τοῖς περὶ Ἀκύλαν καὶ Σύμμαχον μὴ ἐμφερομέναις.: 1
 • ὁ ἄρχων: 1
 • ὁ ἅγιος: 1
 • ὁ Ἁδριανός: 1
 • ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν: 1
 • ὁ Ἐβραῖος.: 1
 • ὁ Ἐβραῖος. Ὁ Σύρος: 1
 • ὁ ἱερεὺς ὁ χριστὸς.: 1
 • ὁ ὀντωτὴς ἐκτήσατό με ἀρχὴν ὁδοῦ οἱ, πρὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ἐκ τότε. : 1
 • ὁ ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων: 1
 • ὁ Γὼγ καὶ Μαγώγ: 1
 • ὁ Θεσβείτης ἐκ Θεσβὼν τῆς Γαλαάδ: 1
 • ὁ Οὐαφρή, : 1
 • ὁ Σύρος: 1
 • ὁ αἰώνιος, ὁ ἅγιος.: 1
 • ὁ βασιλεὺς λαβὼν ποτήριον ἐπεχέατο καὶ τῶν παρόντων ἁπάντων : 1
 • ὁ δὲ ἀπεκρίθη Τὸ δίκαιον εἰ πρὸς ἅπαντας διατηροῖ, ἑαυτῷ καλῶς : 1
 • ὁ δὲ ἀπεφήνατο Διαλαμβάνων ὅτι κακὸν οὐδὲν εἴργασται τῶν ὑπο- : 1
 • ὁ δὲ ἀστερίσκος μετὰ ὀβελοῦ, ὡς ὄντα μὲν τὰ ἔπη τοῦ ποιητοῦ, μὴ καλῶς δὲ κείμενα:: 1
 • ὁ δὲ ἐλέγχων μετὰ παρρησίας εἰρηνοποιεῖ: 1
 • ὁ δὲ ὀβελὸς πρὸς τὰ ἀθετούμενα ἐπὶ τοῦ ποιητοῦ ἤγουν νενοθευμένα ἢ ὑποβεβλημένα· ὁ δὲ ἀστερίσκος . . . ὡς καλῶν εἰρημένων τῶν ἐπῶν.: 1
 • ὁ δὲ Πτολεμαῖος πολλοὺς αἰχμαλώτους λαβὼν ἀπό τε τῆς ὀρεινῆς Ἰουδαίας καὶ τῶν περὶ Ἰεροσόλυμα τόπων καὶ τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τῶν ἐν Γαριζείν, κατῴκισεν ἅπαντας εἰς Αἴγυπτον ἀγαγών· ἐπεγνωκὼς δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν Ἰεροσολύμων περὶ τὴν τῶν ὅρκων φυλακὴν καὶ τὰς πίστεις βεβαιοτάτους ὑπάρχοντας. πολλοὺς αὐτῶν τοῖς Μακεδόσιν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ποιήσας ἰσοπολίτας· οὐκ ὀλίγοι δὲ οὐδὲ τῶν ἄλλων Ἰουδαίων εἰς τὴν Αἴγυπτον παρεγίγνοντο, τῆς τε ἀρετῆς τῶν τόπων αὐτοὺς καὶ τῆς τοῦ Πτολεμαίου φιλοτιμίας προκαλουμένης.: 1
 • ὁ δὲ εἶπεν Ἠσκηκὼς πρὸς πάντας ἀνθρώπους εὔνοιαν καὶ κατεργα- : 1
 • ὁ δὲ λάκκος κενός, : 1
 • ὁ δέ] καί: 1
 • ὁ εὑρεθεὶς [ὁ] γεγραμμένος: 1
 • ὁ θέλων . . . παυσάτω κτλ.: 1
 • ὁ θανατῶν καὶ ζωογονῶν: 1
 • ὁ θεὸς ἐγὼ τοῦ θανατῶσαι καὶ ζωοποιῆσαι, : 1
 • ὁ θεὸς ἡμῖν: 1 2
 • ὁ θεὸς ἡμῶν: 1 2
 • ὁ θεὸς τοὺς ὑπερηφάνους καθαιρεῖ, τοὺς δὲ ἐπιεικεῖς καὶ ταπεινοὺς : 1
 • ὁ θεός: 1 2 3 4
 • ὁ θεός μοι ὤφθη: 1
 • ὁ θεός, : 1
 • ὁ θεός μου ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐνέφραξεν τὰ στόματα τῶν λεόντων,: 1
 • ὁ θεός μου ὁ ἐντελλόμενος: 1
 • ὁ θεός σου: 1
 • ὁ θ.: 1
 • ὁ κύριος: 1
 • ὁ κύριος ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ τὸν ἐπὶ τῶν θηρίων ὄντα, οὗ τὸ ὄνομά ἐστιν †Σεγρί†: 1
 • ὁ κύριος, λειτουργεῖν, ματαιότης, ὁσιότης, πειράζειν, προφήτης, πτωχός, σάρξ, φυγαδευτήριον.: 1
 • ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβίμ: 1
 • ὁ κύριος : 1
 • ὁ κύριος ἐβασίλευσεν [ἀπὸ τοῦ ξύλου].: 1
 • ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἐστὶν ἀπ᾿ ἐμοῦ· μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες : 1
 • ὁ λαὸς οὗτος (οὗτος ὁ λαὸς Mc.) τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ.: 1
 • ὁ μάτην ἐνταῦθα εἰσελθών, εἰπὲ τίς προφήτης, τίς ἀπόστολος σήμερον διελέχθη.: 1
 • ὁ μὲν δὴ θεός, ὥσπερ καὶ ὁ παλαιὸς λόγος, ἀρχήν τε καὶ τελευτὴν καὶ μέσα τῶν ὄντων ἀπάντων ἔχων κ.τ.λ.: 1
 • ὁ μέγας ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ: 1
 • ὁ μέγας, ὁ μεγαλώνυμος: 1
 • ὁ νόμος καὶ αἱ προφητεῖαι καὶ τὰ λοιπὰ τῶν βιβλίων: 1
 • ὁ οἰκοδομῶν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν αὐτοῦ.: 1
 • ὁ πάντα ἄνθρωπον ἀπαιτῶν δικαιοπραγεῖν, ἀλρίτῶς μὴ ποιήσῃς τοῦτο: 1
 • ὁ πᾶς τῶν ἀρχαίων χορὸς Πανάρετον Σοφίαν τὰς Σολομῶνος παροιμίας ἐκάλουν.: 1
 • ὁ παῖς [τοῦ θεοῦ]: 1
 • ὁ ποιήσας: 1
 • ὁ ποιήσας αὐτά.: 1
 • ὁ πολυΐστωρ: 1
 • ὁ ποταμός, καθὼς ὁ Νεῖλος, ἐν ταῖς πρὸς τὸν θερισμὸν ἡμέραις, : 1
 • ὁ προσήλυτος: 1
 • ὁ σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ . . . ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύι . . . ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ ποιῶν ἔλεος καί κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς.: 1
 • ὁ συνταξάμενος τὴν τῶν Μακκαβαϊκῶν ἐπιτομήν: 1
 • ὁ τὸν ἀνθρωποκτόνον ὄφιν δεσμώτην παραδοὺς ἡμῖν ὡς στρουθίον παιδίοις: 1
 • ὁ τόπος ὃν ἂν ἐκλέξηται Κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι: 1
 • ὁ υἱὸς τοῦ ποτίζοντος οἰκίαν μου . . . : 1
 • ὁ φρόνιμος ἐν τῇ φρονήσει . . . ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει . . . τὸν Κύριον, καί ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆς γῆς.: 1
 • ὁδὸν θαλάσσης, εἶδεν, αὐτοῖς: 1
 • ὁδόν: 1
 • ὁδοὺς γὰρ βιότητος ἐλέγχει παιδεία, : 1
 • ὁμιλίας καὶ τὰς ἐπερωτήσεις τὰς διὰ τοῦ νόμου μεγάλην εὐφυίαν : 1
 • ὁμοίως τοῖς ἐβδομήκοντα. : 1
 • ὁμοθυμαδόν: 1
 • ὁμοιοπαθής: 1
 • ὁμ. ἡμῶν: 1
 • ὁπλολογεῖν: 1
 • ὁπλοποιεῖν: 1
 • ὁράσεις: 1 2 3
 • ὁράων ἐκύρησα ἐν ὁράσεσιν εὐφρόνας, αὐτίκα τε ξὺν ταῖς : 1
 • ὁρκισμοῦ: 1
 • ὁρκωμοσία: 1
 • ὁρμᾶται : 1
 • ὁρμαῖς, ἀλλὰ τὰς βλάβας καταμελετᾷν τὰς ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν ἐκβαι- : 1
 • ὁσίας, καθὼς ὑπὸ τοῦ θεοῦ πάντα κατασκευάζεται καὶ διοικεῖται : 1
 • ὁφθαλμοφανῶς: 1
 • ὁ, : 1
 • ὃ καὶ Ἀλέξανδρος εἶπεν ἐρωτηθεὶς πῶς ἐν ὀλίγῳ : 1
 • ὃν ἀπεστέλλετο τὰ τῶν ἔργων.¶: 1
 • ὃν ἂν κατακληρώσηται . . . τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, : 1
 • ὃν ἔδωκεν αὐτοῖς: 1
 • ὃν τρόπον ἐπιστρέφει ἡ νύμφη πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς· πλὴν ψυχὴν ἑνὸς ἀνδρὸς σὺ ζητεῖς. : 1
 • ὃς δ᾿ εἶπε Ψυχῆς ἐστι κατασκευὴ διὰ θείας δυνάμεως ἐπιδέχεσθαι : 1
 • ὃς . . . οὗτος: 1
 • ὄντα κενὰ ἐπὶ πλείονα χρόνον πρὸς τὸ συμπέρασμα δρᾷν τι·   καὶ : 1
 • ὄνυχος καὶ τῶν ἄλλων γενῶν τῶν διαφερόντων ἐν ὡραιότητι. : 1
 • ὄρη: 1 2 3 4
 • ὄρθριος: 1
 • ὄχλων χαλεπώτεροι τῶν ἀνοσίων τυράννων ἐξέβησαν.   ἀλλὰ ὡς : 1
 • ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας: 1
 • ὄψομαι, προσνοήσω: 1
 • ὄψονται : 1
 • ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν: 1
 • ὅθεν . . . ἐκεῖθεν: 1
 • ὅλην τὴν τράπεζαν.   ὑπὸ τὴν ἐκτύπωσιν τῶν λίθων τῆς : 1
 • ὅμως: 1
 • ὅπλων καὶ δυνάμεων παρασκευῇ πολλῇ χρώμενος : 1
 • ὅπλων κατισχύουσα περιλαμβάνει τὴν μεγίστην ἀσφάλειαν·   εἰ δὲ : 1
 • ὅπως ἂν ἐξολεθρευθῶσιν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.: 1
 • ὅπως ἐκζητήσωσιν κτλ.: 1
 • ὅρασις ιβʹ: 1
 • ὅρειον, ἀληθεινός, ἀδικεία, κρεινεῖν. Ι: 1
 • ὅριον] πέρας, : 1
 • ὅς ἐλαττώσει] ἐλάττωσις εἰς, : 1
 • ὅσα βασιλεῖ παρεσκευάζετο, καὶ τούτοις ὁ Δωρόθεος ἐπετέλει·   : 1
 • ὅσα γὰρ δἰ ἀκοῆς λαβόντες, ταῦτα τῷ λόγῳ σωματοποιήσαντες, : 1
 • ὅσα δὲ περὶ διαφωνίας ῥητῶν τινῶν τῶν ἐν τῷ ἐδαφίῳ ἢ ἐκδόσεών ἐστιν σχόλια, ἅπερ καὶ κάτω νενευκυῖαν περιεστιγμένην ἔχει προτεταγμένην, τῶν ἀντιβεβληκότων τὸ βιβλίον ἐστίν· ὅσα δὲ ἀμφιβόλως ἔξω κείμενα ῥητὰ ἔξω νενευκυῖαν περιεστιγμένην ἔχει προτεταγμένην, διὰ τὰ σχόλια προσετέθησαν κατ᾿ αὐτὰ τοῦ μεγάλου εἰρηκότος διδασκάλου, ἵνα μὴ δόξῃ κατὰ κενοῦ τὸ σχόλιον φέρεσθαι, ἐν πολλοῖς μὲν τῶν ἀντιγράφων τῶν ῥητῶν οὕτως ἐχόντων, ἐν τούτῳ δὲ μὴ οὕτως κειμένων ἢ μηδ᾿ ὅλως φερομένων, καὶ διὰ τοῦτο προστεθέντων.: 1
 • ὅσα, : 1
 • ὅσοις οἰ ὀβελοὶ πρόσκεινται ῥητοῖς, οὗτοι οὐκ ἔκειντο οὔτε παρὰ τοῖς λοιποῖς ἑρμηνευταῖς οὔτε ἐν τῷ Ἐβραικῷ, ἀλλὰ παρὰ μόνοις τοῖς οʹ· καὶ ὅσοις οἱ ἀστερίσκοι πρόσκεινται ῥητοῖς, οὖτοι ἐν μὲν τῷ Ἐβραικῷ καὶ τοῖς λοιποῖς ἑρμηνευταῖς ἐφέροντο, ἐν δὲ τοῖς οʹ οὐκέτι.: 1
 • ὅταν ἐπῆρεν, : 1
 • ὅταν ὁ κυβερνῶν εἰδῇ, πρὸς τίνα σκοπὸν δεῖ τὴν διέξοδον ποιεῖ- : 1
 • ὅταν εἰσήρχετο, : 1
 • ὅταν κατέβη, : 1
 • ὅταν]: 1
 • ὅτε αὐτὸν ὁ υἱὸς καταδιώκει (κατεδίωξεν Α): 1
 • ὅτε (ᾗ) ἐπελαβόμην: 1
 • ὅτι: 1
 • ὅτι ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖταί σε,: 1
 • ὅτι ἀλλὰ ἐν ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τοῦ βασιλέως Ἰωσιαοὺ ἐποιήθη τὸ φέσα τοῦτο τῷ : 1
 • ὅτι ἀλλ᾿ ἢ τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τοῦ βασιλέως Ἰωσεία ἐγενήθη τὸ πάσχα τῷ κυρίῳ ἐν Ἰερουσαλήμ.: 1
 • ὅτι ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ.: 1
 • ὅτι ἡ ζωὴ ἦν ἡ ἐπὶ τοῦ ξύλου κρεμασθεῖσα Μωσῆς ἀποκλαιόμενός φησι κτλ.: 1
 • ὅτι ἰδοὺ οἰ ἐχθροί σου ἀπολοῦνται, : 1
 • ὅτι ὁ θεὸς ἀφαιρεῖται τὰς εὐημερίας, ἑτέρους δὲ δοξάζων εἰς τὸ : 1
 • ὅτι εἰσὶν ἐν Τάνει ἀρχηγοὶ ἄγγελοι πονηροί.: 1
 • ὅτι εὐθεῖς κατασκηνώσουσι γῆν: 1
 • ὅτι εὔφρανάς με, Κύριε, ἐν τῷ ποιήματί σου,: 1
 • ὅτι κακολογοῦντες θεὸν υἱοὶ αὐτοῦ: 1
 • ὅτι κατάσκοποι: 1
 • ὅτι οὐ δεῖ ἰδιωτικοὺς ψαλμοὺς: 1
 • ὅτι οὐκ ἐγενήθη τὸ πάσχα τοῦτο ἀφ᾿ ἡμερῶν τῶν κριτῶν οἳ ἔκρινον τὸν Ἰσραήλ, καὶ πάσας τὰ͟ς ἡμέρας βασιλέων Ἰσραὴλ καὶ βασιλέων Ἰούδα·: 1
 • ὅτι οὐκ ἐποιήθη κατὰ τὸ φέσα τοῦτο ἀπὸ ἡμερῶν τῶν κριτῶν οἳ ἔκριναν τὸν Ἰσραὴλ καὶ πασῶν ἡμερῶν βασιλέων Ἰσραὴλ καὶ βασιλέων Ἰούδα·: 1
 • ὅτι οὐκ ἦν αὐτῇ παιδίον: 1
 • ὅτι σύ, : 1
 • ὅτι σύ, Κύριε, ἡ ἐλπίς μου·: 1
 • ὅτι τὸ αἷμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐκδικᾶται, : 1
 • ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, : 1
 • ὅτι, : 1 2
 • ὅτι.: 1
 • Ὀβδειού: 1
 • Ὀβδειού, Ἀβδ[ε]ιού: 1
 • Ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι: 1
 • Ὀντωτής, ὁντουργός, οὐσιωτής: 1
 • Ὀρθρινοὶ: 1
 • Ὁ ἄγγελος: 1
 • Ὁ Ἐκκλησιαστής: 1 2
 • Ὁ δὲ : 1
 • Ὁ δὲ οἶκος βλέ-: 1
 • Ὁ θεὸς ἡμῶν: 1
 • Ὁ θεός: 1 2
 • Ὁ λαός: 1
 • Ὁ μισθός σου πολύς: 1
 • Ὁλοφέρνης: 1
 • Ὁμοῦ τῆς παλαιᾶς διαθήκης βίβλοι κβʹ.: 1
 • Ὃς ἂν εὑρεθῇ: 1
 • Ὅτε . . . συντελέσας: 1
 • Ὅτι ὁ οἶκος οἰκοδομεῖται μετὰ τὴν αἰχμαλωσίαν· ᾠδὴ τῷ Δαυείδ: 1
 • Ὅτι ὅσας ἡμέρας κατεσκέψαντο τὴν γῆν, τοσαῦτα ἔτη ἐποίησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ.: 1
 • Ὅτι οὐκ ἐνέμειναν ἐν . . .: 1
 • ὐπὸ γῆν ἐδαφισθήσεται ἡ λαλιά σου, καὶ ἔσται ὡς ἐγγαστρίμυθος ἡ φωνή που καὶ ἀπὸ τῆς γῆς ἡ λαλιά σου ῥοίσεται.: 1
 • ὑδάτων.: 1
 • ὑδρεύωνται, : 1
 • ὑμᾶς παρακαλέσω, : 1
 • ὑμῖν αὐτοῖς: 1
 • ὑμῶν λεγομένων Ἑβραϊκῶν γραμμάτων, ἵν᾿ ὑπάρχῃ καὶ ταῦτα παῤ : 1
 • ὑμεῖς ἐστε τὸ λῆμμα: 1
 • ὑπάρχειν: 1
 • ὑπάρχει.  καὶ πρόρερον δὲ διεπεμψάμην σοι περὶ ὧν ἐνόμιζον: 1
 • ὑπὲρ ἀκμῆς τοῦ υἱοῦ,: 1
 • ὑπὲρ κληρουχιῶν.: 1
 • ὑπὲρ νεανιότητος τοῦ υἱοῦ,: 1
 • ὑπὲρ περιστερᾶς ἀλάλου μακρυσμῶν. : 1
 • ὑπὲρ τὰ τετρακόσια τάλαντα τὴν δόσιν ἀπέφαινον εἶναι.   καὶ τοῦ : 1
 • ὑπὲρ τῆς ἐγγαστριμύθου.: 1
 • ὑπὲρ τῆς ἐλάφου τῆς ὀρθρινῆς.: 1
 • ὑπὲρ τῆς βοηθείας τῆς ὀρθρ.: 1
 • ὑπὲρ τῆς γετθίδος.: 1
 • ὑπὲρ τῆς κληρονομούσης: 1
 • ὑπὲρ τῶν ἀνθῶν,: 1
 • ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν: 1
 • ὑπὲρ τῶν αἰωνίων: 1
 • ὑπὲρ τῶν κρίνων.: 1
 • ὑπὲρ τῶν κρυφίων: 1 2
 • ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ.: 1
 • ὑπὲρ τῶν υἱῶν: 1
 • ὑπὲρ τοὺς προγόνους, εἰ καὶ μέγιστα ποιήσεις χαριστήρια, καθῆκόν : 1
 • ὑπὲρ τοῦ Ἀσσυρίου: 1
 • ὑπέθηκεν, : 1
 • ὑπέρ τῆς περιστερᾶς ὑπὸ τοῦ φίλου αὐτοῦ ἀπωσμένου. Εʹ. ὑπὲρ τῆς π. τῆς μογγιλάλου κεκρυμμένων.: 1
 • ὑπὸ Ἰάσωνος τοῦ Κυρηναίου δεδηλωμένα διὰ πέντε βιβλίων, πειρασόμεθα δἰ ἑνὸς συντάγματος ἐπιτεμεῖν: 1
 • ὑπὸ Φίλωνος.: 1
 • ὑπὸ θεοῦ κατεσκευασμένος εἰς ἐπίγνωσιν τῶν ἁπάντων, περιέφραξεν : 1
 • ὑπὸ τὸν ἥλιον: 1
 • ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν, δἰ ἂς ἐπεποίηντο χρείας ἐν τοῖς πολεμικοῖς : 1
 • ὑπὸ τοῦ θεοῦ πάντες ἄνθρωποι μετασχεῖν τῶν μεγίστων κακῶν, : 1
 • ὑπὸ φίλων: 1
 • ὑπὸ φίλων,: 1
 • ὑπόφρικος: 1
 • ὑπό, : 1
 • ὑπῆρχε, μεγαλομοιρίᾳ καὶ χορηγίᾳ κατὰ πάντα ὑπερβαλλούσῃ : 1
 • ὑπήκουσαν: 1
 • ὑπαρχόντων ἐν τῇ σῇ βασιλείᾳ πληθῶν ἱκανῶν; ἀλλὰ τελείᾳ καὶ : 1
 • ὑπερένδοξος: 1
 • ὑπερήφανον καὶ ἄσχημόν τι ἐπιθυμῆσαι, εἰ καλῶς λογίζοιο.   πάντα : 1
 • ὑπεραινετός: 1
 • ὑπερηφανίαν;   ἀπεκρίθη δέ Εἰ τὴν ἰσότητα τηροῖ, καὶ παῤ ἕκαστον : 1
 • ὑπερισχύει: 1
 • ὑπερμεγεθής: 1
 • ὑπεροχαῖς μόλις ἐν τριάκοντα εἰς τὴν αὐλὴν παρίεσθαι—τοὺς δὲ: 1
 • ὑπερυψοῦν: 1
 • ὑπερφερής: 1
 • ὑπηκούετε, : 1
 • ὑπογράφει λύπην ὁ λόγος·   ἀλλὰ ἐφ᾿ ἑαυτοὺς ἀναφέροντες καὶ τὸ : 1
 • ὑποδ.: 1
 • ὑποθέσεις: 1 2 3
 • ὑποθεῖσα τοῖς ἐπιβολιαίοις ἧπαρ : 1
 • ὑποκάτω: 1 2 3 4 5
 • ὑποκριτής: 1
 • ὑπολαμβάνεις μυριάδας ἔσεσθαι; ἔφη.    παρεστὼς δὲ Ἀνδρέας : 1
 • ὑπολαμβάνων μὴ καθεστάναι.†: 1
 • ὑπομαστιαῖος: 1
 • ὑπομνηματίζειν: 1
 • ὑποπίπτουσιν ὡς θεωρουμένοις·   ἀλογιστοῦμεν δέ, καθόσον ὑπολαμ-: 1
 • ὑποπόδιον: 1 2 3
 • ὑποπ.: 1
 • ὑποχείρια ποιούμενος· ἐν ὅσῳ καὶ πρὸς δέκα μυριάδας ἐκ τῆς τῶν : 1
 • ὑφαντοῦ: 1
 • ὑψοῖ.      Παρακαλέσας δὲ αὐτὸν τὸν ἑξῆς ἐπηρώτα Τίσι δεῖ : 1
 • ὑψ.: 1
 • ὕειν: 1
 • ὕλη: 1
 • ὕμνος τῶν πατέρων ἡμῶν: 1 2
 • ὕμνος τῶν πατ. ἡμῶν : 1
 • ὕμνους: 1
 • ὕπατος: 1
 • ὕσσωπος.: 1
 • ὕστερον ὁ τῶν : 1
 • ὕψει, τὴν δ᾿ ἐκτύπωσιν ἐνυπῆρχε διὰ λιθώσεως ποικίλης, ἐμφαίνων: 1
 • ὕψιστον ἔθηκας οἰκητήριόν σου.: 1
 • ὕψος ἱκανὸν καὶ οὐχ ἁμαρτάνουσι τῆς ἐπιθέσεως.   ὁμοίως δὲ καὶ τὰ : 1
 • ὕ. καὶ τὰ ἄλλα: 1
 • ὕ. τῶν τριῶν παίδων: 1
 • Ὑπάρξουσιν: 1
 • Ὑπὲρ Ἰδιθούν, : 1
 • Ὑπὲρ μαελὲθ (τοῦ ἀποκριθῆναι), : 1
 • Ὑπὲρ τῆς ὀγδόης, : 1
 • Ὑπὲρ τῆς κληρονομούσης, : 1
 • Ὑπὲρ τῆς λό γων Χουσεὶ υἱοῦ Ἰεμενεί, : 1
 • Ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων, : 1
 • Ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ, : 1
 • Ὑπὲρ τῶν ληνῶν, : 1
 • Ὑπὲρ τῶν λρυφίων τοῦ υἱοῦ.: 1
 • Ὑπὲρ τοῦ ἀγαπητοῦ (ᾠδή), : 1
 • Ὑπὲρ τοῦ ἀντιλήμψεως τῆς ἑωθινῆς, : 1
 • Ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τοῦ ἀπὸ τῶν ἁγίων μεμακρυμμένου, : 1
 • Ὑπὸ τὸ ὄρος Σ.: 1
 • Ὑπολαμβάνων οὖν καὶ τούτων τὴν ἀναγραφὴν ἀναγκαίαν εἶναι, : 1
 • Ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου: 1
 • Ὑψωθήσεται: 1
 • Ὑψωθῇ: 1
 • ὠδίνησεν: 1
 • ὠνείδισεν: 1
 • ὠργίσθησαν: 1
 • ὠτία: 1
 • ὠφέλεια συγγενείας ἐστίν;   ὁ δὲ ἀπεφήνατο Ἐὰν τοῖς συμβαίνουσι : 1
 • ὠφέλησα, ὠφέλησεν: 1
 • ὠφείλησεν.: 1
 • ὡραῖον, : 1
 • ὡς: 1
 • ὡς ἀπὸ οἴνου:: 1
 • ὡς ἂν ἡ μεταγραφὴ γένηται τῶν βιβλίων, ἵνα πάλιν ἀποκαταστα- : 1
 • ὡς ἂν ὑπὸ θεοῦ σοι κατευθυνομένων ἁπάντων.      Διαχυθεὶς : 1
 • ὡς ἄνθρωποι: 1
 • ὡς ἄνθρωπος : 1
 • ὡς ἄρα τὴν μὲν εὕροι ἐν τῇ πρὸς Ἀκτίῳ Νικοπόλει . . .ἐπὶ μιᾶς αὖθις σεσημείωται ὡς ἐν Ἰεριχοῖ εὑρημένης ἐν πίθῳ κατὰ τοὺς χρόνους Ἀντωνίνου τοῦ υἰοῦ Σεβήρου.: 1
 • ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, : 1
 • ὡς ἱμάτιον: 1
 • ὡς δὲ ἀπεφήναντο τὰ μέτρα, προσεπηρώτησεν, εἰ κατασκευάσει: 1
 • ὡς θέμις, ἕξειν αὐτοὺς φίλους, καὶ : 1
 • ὡς λέων. : 1
 • ὡς οὐκ ἐξαριθμηθήσεται ἡ δύναμις τοῦ οὐρανοῦ, οὐδὲ ἐκμετρηθήσεται ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, οὕτως πληθυνῶ τὸ σπέρμα Δαυὶδ τοῦ δούλου μου καὶ τοὺς Λευίτας τοὺς λειτουργοῦντάς μοι. : 1
 • ὡς πῦρ: 1
 • ὡς τὰ μάλιστα ἦν ἠκριβωκώς: 1
 • ὡς τό σπέρμα τούτων: 1
 • ὡς φίλόμοιχος, : 1
 • ὡς φίλος μῶκος] ὁ φιλήδονος καὶ μοῖχος: 1
 • ὡσαύτως δὲ καὶ ἀγαθῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπον ὄντα τούτων ἀμιγῆ: 1
 • ὡσεὶ περιβόλαιον: 1
 • ὡσεὶ χιόνα λευκόν, καὶ : 1
 • ὡσεὶ] ὡς, : 1
 • ὤρυξαν: 1
 • ὤρυξαν : 1
 • ὥραν: 1
 • ὥστε ἄβρωτα: 1
 • ὥστε μὴ λόγους : 1
 • ὥστε νομίζειν εἰς ἕτερον ἐληλυθέναι ἐκτὸς τοῦ κόσμου·   καὶ διαβε-: 1
 • ὥστε τοὺς πόδας ἐνίεσθαι εἰς τοῦτο, περόνας : 1
 • ὦ Φιλόκρατες ἀδελφέ·   τὰ δὲ τῆς ἑρμηνείας ἑπομένως δηλώσομεν.: 1
 • ὦ μεγάλης τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας καὶ πορνῶν μνημονευούσης ἐν γραφαῖς: 1
 • ὦμεν εὖ βεβουλευμένοι, καὶ τὸ προτεθὲν ἡμῖν ἐπιτελῆται.   τὸ δ᾿ αὖ : 1
 • ὦτα: 1
 • ὧν ἔκτισεν ὁ παντοκράτωρ θεός·   καὶ δῴη σοι ταῦτ᾿ ἔχειν καὶ γυναικὶ : 1
 • ὧν . . . αὐτῶν.: 1
 • Ὠριγένης: 1
 • Ὠριγένης πυθόμενος τὴν τῶν οβʹ ἔκδοσιν ἀκριβῆ εἶναι μέσην ταύτην συνέθηκεν, ὅπως τὰς ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν ἑρμηνείας διελέγχῃ: 1
 • Ὠριγένης. : 1
 • Ὠρ[ιγένης],: 1
 • Ὡς: 1
 • Ὡς γὰρ παρεγενήθημεν ἐπὶ τοὺς τόπους, ἐθεωροῦμεν τὴν πόλιν μέσην : 1
 • Ὡς δὲ ἐπηγγειλάμην καὶ τὰ τῶν κατασκευασμάτων διασαφῆσαι, : 1
 • Ὡς δὲ κατεπράχθη ταῦτα, τὸν Δημήτριον ἐκέλευσεν εἰσδοῦναι : 1
 • Ὡσῆε: 1 2 3
 • Ὡσῆε α: 1
 • Ὡσεί: 1
 • Ὥρ[α]: 1 2
 • έρας: 1
 • ίαν: 1
 • ίμαρ: 1
 • ίχει: 1
 • ὸ ἀκατέργαστόν μου.: 1
 • ᾀσμάτων: 1
 • ᾄσματα ᾀσμάτων: 1
 • ᾅδης, ἀνάστασις, εἰκών, ἐκκλησία, ἐφόδιον, θυσία, θυσιαστήριον, Κύριος, λόγος, μονογενής, ξύλον, οὐσία, παντοκράτωρ, παντοδύναμος, παράδεισος, πνεῦμα ἅγιον, πίστις, προσφορά, σάρξ, σοφία, ὑπόστασις, φύσις, φῶς, χάρις: 1
 • ᾆσμα εἰς τὸν ἀγαπητόν, : 1
 • ᾆσμα προσφιλίας, : 1
 • ᾌσματα (ᾎσμα : 1
 • ᾎσμα: 1
 • ᾎσμα ᾀσμάτων: 1 2 3 4 5 6 7
 • ᾎσμα ᾀσμάτων (ἑπτακαιδέκατον βιβλίον): 1
 • ᾓτησας: 1
 • ᾙσχύνθη: 1
 • ᾟ προσέχαιρεν: 1
 • ᾠδὴ καινή, ὄνομα καινόν: 1
 • ᾠδὴ ψαλμοῦ, : 1
 • ᾠδή.: 1 2
 • ᾠδῆς: 1
 • ᾠδαὶ ιδʹ. Ψαλτήριον μετ᾿ ᾠδῶν : 1
 • ᾠδαί: 1 2 3
 • ᾠοθεσίας, στέφανον ἐποίησαν οἱ τεχωῖται πάγκαρπον, ἐν ὑπεροχῇ : 1
 • ᾦ ἀπόκειται (1), τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ (2) | αὐτὸς] ἔσται : 1
 • ᾧ ἀπόκειται: 1
 • ᾨδή, : 1
 • ᾼσμα, ᾄσματα [ᾀσμάτων]: 1
 • ῃ, μαχαίρῃ, μαχαίρης : 1
 • ῐ: 1
 • ῥέπων οὗ βούλεται.      Καὶ τούτῳ δ᾿ ἐπικυρώσας τὰ τῆς ἀπο- : 1
 • ῥήματος: 1
 • ῥήξαντες: 1
 • ῥήmata ἐkklhsiastoῦ: 1
 • ῥύμη: 1 2
 • ῥάβδου: 1
 • ῥεραντισμένος: 1
 • ῥυσάμενος: 1
 • Ῥ: 1
 • Ῥῆχαβ διεστείλατο αὐτοῖς: 1
 • Ῥαιφάν: 1
 • Ῥαιφά(ν): 1
 • Ῥαφάν | om αὐτῶν, : 1
 • Ῥοὺθ κατὰ τοὺς οʹ: 1
 • Ῥοὺθ κατὰ τοὺς οʹ.: 1
 • Ῥούθ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Ῥούθ [ὁμοῦ βιβλία ηʹ]: 1
 • Ῥοβοάμ: 1
 • Ῥόδιοι : 1
 • ῷδαί: 1
 • ʹ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 • ͵γφλαʹ: 1
 • · ὄρθιον ὁ θεὸς ἔκτισεν αὐτόν. : 1
 • · τὰ δὲ: 1
 • Έὐαγρίου σχ.,: 1
 • Α: 1
 • Αἰαλών: 1
 • Αἰγύπτιος: 1
 • Αἰγυπτίων βασιλεὺς Σούσακος . . . ἔλαβε: 1
 • Αἰλών. : 1
 • Αἱ Βασιλεῖαι αʹ—δʹ: 1
 • Αἱ Μωσέως πρῶται πέντε βίβλοι: 1
 • Αἱ Παροιμίαι: 1
 • Αἱ σοφαὶ ἄρχουσαι: 1
 • Αἴγυπτον παρειληφότος.          Ἄξιόν ἐστι καὶ ταῦτά σοι δηλῶσαι.: 1
 • Αἴνεσις, : 1
 • Αἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυείδ: 1 2
 • Αὐτῶν πορευομένων ἐπορεύοντο καὶ ἐλάλουν: 1
 • Αὗται αἱ ἐντολαὶ: 1
 • Αʹ δʹ: 1 2
 • Αζραιος: 1
 • Αιγυπτιων οι: 1
 • Αιθ.] Αιγυττιων: 1
 • Αλεξανδ.] + και: 1
 • Ανδρεας: 1
 • Ανδρεας] : 1
 • Ανδρεασ των τετ. παρα σοι και Αρ.: 1
 • Α, Δ, Β, Κ, Ξ, Χ, Φ: 1
 • Α. Ὅσαι εἰσὶ γραφαὶ ἐκκλησιαζόμεναι καὶ κεκανονισμέναι: 1
 • Β: 1
 • Β κατα το κριμα αυτων Α | μαχαιρα Β: 1
 • Βάθη: 1
 • Βὴλ καὶ Δράκωη: 1
 • Βίβλοι ἱστορικαὶ ιβʹ: 1
 • Βίβλοι προφητικαὶ εʹ: 1
 • Βίβλοι στιχηραὶ εʹ: 1
 • Βίβλος Ψαλμῶν: 1 2 3
 • Βαβυλών, Συρία, ἡ ἐρυθρὰ θὰλασσα, Ἰδουμαία, Αἴγυπτος: 1
 • Βαλαάμ: 1
 • Βαναιας: 1
 • Βαράδ: 1
 • Βαράκ: 1
 • Βαρούχ: 1 2
 • Βαρούχ Θρῆνοι: 1
 • Βαρούχ, Ἐπιστολὴ Ἰερεμίου, : 1
 • Βασβιας: 1
 • Βασιλεῖαι: 1
 • Βασιλειῶν: 1
 • Βασιλειῶν αʹ—δʹ: 1 2 3 4 5 6
 • Βασιλειῶν αʹ, βʹ: 1
 • Βασιλειῶν γʹ, δʹ: 1
 • Βασιλειῶν τέσσαρα: 1 2
 • Βασιλειῶν τέσσαρα βιβλία: 1
 • Βενιαμίν· ἐγὼ μὲν γάρ: 1
 • Βερενίκη: 1
 • Βηθλέεμ οἶκος τοῦ Ἐφράθα: 1
 • Βουγαῖος: 1
 • Βραχει]: 1
 • Βρησίθ: 1
 • Β. Ὅσαι ἀντιλέγονται καὶ οὐκ ἐκκλησιάζονται: 1
 • Γ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • Γ | ὁ διάβολος]: 1
 • Γ | αἱρετιεῖ] ἐκλέξεται : 1
 • Γ | διαλεχθῶμεν: 1
 • Γάδαρα: 1
 • Γάδερ;: 1
 • Γάδ, πειρατήριον πειρατεύσει αὐτόν· αὐτὸς δὲ πειρατεύσει αὐτῶν κατὰ πόδας: 1
 • Γένεσις: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • Γένεσις κόσμου: 1 2
 • Γένεσις, Λευιτικὸν: 1
 • Γέργεσα: 1
 • Γόμορρα: 1
 • Γῆρας: 1
 • ΓΠ: 1
 • ΓΡ: 1
 • Γαβαών, : 1
 • Γεδσών: 1
 • Γενηθέντος πρὸς ὄρθρον: 1
 • Γηρσών: 1
 • Γινώσκων: 1
 • Γ, καλέσει, : 1
 • Γ.: 1
 • Δ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Δήμους Ἰσραήλ: 1
 • Δώηγος δ᾿ ὁ Σύρος ὁ τὰς ἡμιόνους αὐτοῦ βόσκων: 1
 • Δʹ βʹ: 1
 • Δαήλ: 1 2
 • Δαβρὴ ἰαμείν: 1
 • Δαμασκὸς Ἐλιέζερ: 1
 • Δανιὴλ ἕν: 1
 • Δανιὴλ (εἰκοστὴ δευτέρα βίβλος): 1
 • Δανιήλ: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • Δανιήλ Τωβίτ Ἰουδίθ: 1
 • Δανιήλ [+ προφήτης ιςʹ: 1
 • Δανιλ: 1
 • Δαυὶδ προφήτου καὶ βασιλέως μέλος.: 1
 • Δαυείδ: 1
 • Δεσπότης: 1
 • Δευτερονόμιον: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Δημήτριον ἀποδεξάμενοι παρεκάλεσαν μεταδοῦναι τοῖς ἡγουμένοις : 1
 • Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς Πτολεμαίῳ τῷ βασιλεῖ παρῄνει τὰ περὶ βασιλείας καὶ ἡγεμονίας βιβλία κτᾶσθαι καὶ ἀναγινώσκειν.: 1
 • Δημοσθένους: 1
 • Διέρρηξεν . . .ῥήγματα: 1
 • Διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον: 1
 • Διαθήσομαι: 1
 • Διανοίας . . . ψυχῆς . . . δυνάμεως.: 1
 • Διασπορὰν καὶ αἰσχύνην: 1
 • Διδοὺς δώσω: 1
 • Διεθέμην: 1
 • Δοῦναι : 1
 • Δοροθεος: 1
 • Δυσαπολόγητον ἡρώτηκας πρᾶγμα.   συναναφέρειν γὰρ οὐ δυνάμεθα : 1
 • Δωὴκ ὁ Σύρος: 1
 • Δωροθέῳ τοῖς ἐθισμοῖς οἷς χρῶνται πάντες οἱ παραγινόμενοι πρὸς : 1
 • Δωροθεον: 1
 • Δ.: 1
 • Εἰ τὰ τῶν ἀνθρώτων ἀτυχήματα διὰ παντὸς ἐπιβλέποι·   γινώσκων : 1
 • Εἰ τὸ δίκαιον ἐπὶ παντὸς προβάλλοι συνεχῶς, καὶ νομίζοι τὴν : 1
 • Εἰς ἀνα̩μνησιν, : 1
 • Εἰς ἐξομολόγησιν : 1
 • Εἰς ἔργα αὐτοῦ: 1
 • Εἰς συλλογήν: 1
 • Εἰς συνεσιν, συνέσεως, : 1
 • Εἰς τὰ ἄπορα τῆς θείας γραφῆς, : 1
 • Εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν: 1
 • Εἰς τὸ τέλος, : 1
 • Εἰς τὸν αἰῶνα: 1
 • Εἰσαγωγή: 1
 • Εἰσπορεύεσθε: 1
 • Εἱς τὴν ἡμέραν τοῦ προσαββάτου, ὅτι κατῴκισται ἡ γῆ· αἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυείδ: 1
 • Εἶδον ἀσεβῆ καὶ ἀναιδῆ ἀντιποιούμενον ἐν σκληρότητι καὶ λέγοντα Εἰμὶ ὡς αὐτόχθων περιπατῶν ἐν δικαιοσύνῃ.: 1
 • Εὐαγγέλιον: 1
 • Εὐαγρίου σχόλια εἰσίν, ὅσα . . . ἀριθμόν, Ὠρ. δέ, ὅσα Ὠριγένην κ.τ.λ.: 1
 • Εὐσέβιος ἐγὼ τὰ σχόλια παρέθηκα· Πάμφιλος καὶ Εὐσέβιος διορθώσαντο.: 1
 • Εὐσέβιος διορθωσάμην ὡς ἀκριβῶς ἠδυνάμην: 1
 • Εὐσεβίου, τό: 1
 • Εὐφραίνετο: 1
 • Εὕα . . . σημαίνει . . . πάντων μητέρα : 1
 • Ει: 1
 • Ελεαζαρον: 1
 • Ελισσαιον: 1
 • Ελληνικὸς οὐ τῇ διακέκτῳ μόνον ἀλλὰ καὶ τῇ ψυχῇ: 1
 • Εσδ. β.: 1
 • Ζαμβρί: 1
 • Ζαχαρίας: 1 2 3 4
 • Ζαχαρίας ιαʹ: 1
 • Ζαχαρίου: 1
 • Ζαχαρίου Α: 1
 • Ζαχαρίου, Ἁγγαίου: 1
 • Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ | ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ | ΔΙ ΑΥΘΕΝΤΙΑΣ | ΞΥΣΤΟΥ Εʹ ΑΚΡΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ | ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ : 1
 • ΗΦ: 1
 • Ηλειου ΒΑ | βουν] μοσχον ΒΑ | και ποι. πρωτοι οτι πολλοι υμεις ΒΑ | επικαλεσασθε Β | θεων] θεου ΒΑ   26 ελαβεν Α | βουν] μοσχον ΒΑ + ον εδωκεν αυτοις Α | Βααλ: 1
 • Ηλειου ΒΑ | κυριου: 1
 • Θ: 1 2 3 4 5 6 7
 • Θεός: 1
 • Θεγρί: 1 2
 • Θεκὼ . . . πόλεις ἕνδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν: 1
 • Θεκωείτης, : 1
 • Θεκωεί, Ἀναθωθεί, : 1
 • Θεοδοτίων ἡρμήχευσεν ὁ Ἐφέσιος καὶ Ἀκύλας . . . ἀμφότεροι Ἰουδαῖοι προσήλυτοι: 1
 • Θεοδοτίων.: 1
 • Θεοπόμπου, διότι μέλλων τινὰ τῶν προηρμηνευμένων ἐπισφα- : 1
 • Θεοπεμπτου: 1
 • Θλίψις οἵα οὐ γέγονεν: 1
 • Θρήνων καὶ Ἐπιστολῆς : 1
 • Θρῆνοι: 1 2
 • Θρῆνοι Ἰερεμίου: 1
 • Θρῆνος [+ Ἰερεμίου, : 1
 • Θ.: 1
 • ΙΠΙΠ: 1
 • Ιερεμίας προφήτης ιδʹ: 1
 • Ιερωνυμου επιστολη προς Δεξτρον επαρχον πραιτωρῑ απο ρωμαικ: 1
 • Ιουδαιας: 1
 • Ιουδαιων: 1
 • Ισαχος: 1
 • Ιωναθαν: 1
 • Ιωσηπος: 1
 • Ιωσηπος ιεζεκιας: 1
 • Ιωσηφος: 1
 • Κ | η] ει: 1
 • Κά: 1
 • Κόρε: 1
 • Κύριε ὁ θεός: 1
 • Κύριε παντοκράτωρ, ὕψιστε, ἐν ὑψηλοῖς, ἅγιε ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενε, ἄναρχε, μόναρχε: 1
 • Κύριε.: 1
 • Κύριον: 1
 • Κύριος: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Κύριος : 1 2
 • Κύριος Παντοκράτωρ: 1
 • Κύριος σαβαώθ: 1
 • Κύριος, Κυρίου | τὸν Ἰησοῦν] : 1
 • Κύριος.: 1
 • Κῦρος ὁ βασιλεὺς λέγει Ἐπεί με ὁ θεὸς ὁ μέγιστος τῆς οἰκουμένης ἀπέδειξε βαιλέα, τὸν ναὸν αὐτοῦ οἰκοδομήσω ἐν Ἰεροσολύμοις ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ χώρᾳ.: 1
 • Καὶ ἐπίστευσεν: 1
 • Καὶ ὄψεται, τὸ ποίμνιον αὐτοῦ: 1
 • Καὶ ὅσα ἀπόκρυφα· Ἀδάμ, Ἑνώχ, Λάμεχ, Πατριάρχαι, Προσευχὴ Ἰωσήφ, Ἐλδάδ, Διαθήκη Μωυσέως, Ἀνάληψις Μωυσέως, Ψαλμοὶ Σολομῶντος, Ἠλίου ἀποκάλυψις, Ἠσαίου ὅρασις, Σοφονίου ἀποκάλυψις, Ζαχαρίου ἀποκάλυψις, Ἔσδρα ἀποκάλυψις.: 1
 • Καὶ ὅσα ἔξω τῶν ξʹ: 1
 • Καὶ ὕψωσεν: 1
 • Καὶ εἶπεν Ἰησοῦς: 1
 • Καὶ τίς ἐξαριθμήσεται: 1
 • Καὶ ταῦτα . . . Αἰγύπτου : 1
 • Καθήμενος κτλ.,: 1
 • Καππαδοκία, Καππάδοκες, : 1
 • Κατὰ τὴν τάξιν: 1
 • Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐθν. βιβλ. τῆς Ἐλλάδος ὑπὸ Ἰωάννου Σακκελίωνος καὶ Ἀλκ. Ι. Σακκελίωνος: 1
 • Κατασταθεὶς ἐπὶ τῆς τοῦ βασιλέως βιβλιοθήκης Δημήτριος ὁ: 1
 • Κινώθ: 1
 • Κλέωνι χαίρειν. οἱ δεκάταρχοι τῶν ἐλευθέρ[ων] λατόμων ἀδικούμεθα· τά γὰρ ὁμολογηθέντα ὑπὸ Ἀπολλωνίου τοῦ διοικητοῦ οὐθὲν γίνεται ἡμῖν, ἔχει δὲ τὴν γραφὴν Διότιμος. σπούδασον οὖν ἵνα καθὰ ἐξειλήφαμεν ἤδη, ὑπὸ Διονυσίου καὶ Διοτίμου χρηματισθῇ ἡμῖν, καὶ μὴ τὰ ἔργα ἐνλειφθῇ, καθὰ καὶ ἔμπροσθεν ἐγένετο. ἐὰν γὰρ αἴσθωνται οἱ ἐργαζόμενοι οὐθὲν ἡμᾶς εἰληφότας τὸν σιδηρὸν ἐνέχυρα θήσουσιν.: 1
 • Κληρονομήσει με: 1
 • Κράντωρ κατέλιπεν ὑπομνήματα εἰς μυριάδας στίχων τρεῖς: 1
 • Κραυγήν: 1
 • Κριταὶ τοῦ Ἰσραήλ, αἱ τῶν κριτῶν πράξεις. : 1
 • Κριταί: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • Κυρήνηνδε: 1
 • Κυρίου εἶδεν: 1
 • Κυρίῳ τῷ θεῷ: 1
 • Κυρράκης· : 1
 • Κωέλθ: 1
 • Κύριος ἔκτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ.: 1
 • Κύριος ὁ παντοκράτωρ: 1
 • Κύριος καταφυγή μου, : 1
 • Κύριος σαβαώθ] ἀδωναὶ Κύριος: 1
 • Κύριος συντρίβων πολέμους: 1
 • Κ. ὁ θεός: 1
 • Λάγου μετήγαγε)· καθὼς δὲ προείπομεν, ἐπιλὲξας τοὺς ἀρίστους : 1
 • Λέγων: 1
 • Λέγων,: 1
 • ΛΟΓΙΑ ΙΗΣΟΥ: 1
 • Λίθους τελείους: 1
 • Λαήλ : 1
 • Λευείταις: 1
 • Λευεί, Λευείτης, Δαυείδ, Σειών, : 1
 • Λευειτικόν: 1 2
 • Λευιτικὴ βίβλος, Δεθτερονόμιον, Βασιλεῖαι, Παροιμίαι, : 1
 • Λευιτικόν: 1 2 3 4 5 6 7
 • Λευ[ε]ιτικόν: 1
 • Λιβερτίνων: 1
 • Λιβυστίνων: 1
 • Λουκιανὸς: 1
 • Λουκιανός: 1 2 3
 • Λυχνικοὶ: 1
 • Μάγδωλος: 1
 • Μὴ διαφθείρῃς, : 1
 • Μήτηρ Σειὼν ἐρεῖ ἄνθρωπος, καὶ Ἄνθρωπος ἐγενήθη ἐν αὐτῇ, καὶ Αὐτὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν ὁ ὕψιστος: 1
 • Μαδιάμ: 1
 • Μακεδών,: 1
 • Μακκαβάϊκα βιβλία δʹ: 1
 • Μακκαβαίων αʹ—δʹ: 1 2
 • Μακκαβαίων αʹ, βʹ, γʹ, δʹ, : 1
 • Μακκαβαίων αʹ, δʹ: 1
 • Μακκαβαίων δʹ: 1
 • Μακκαβαίων τρία: 1
 • Μακκαβαῖος: 1 2
 • Μακκαβαικὰ δʹ, Πτολεμαικά.: 1
 • Μακκαβαικά: 1
 • Μακκαβαϊκῶν: 1
 • Μαλαχίας: 1 2 3 4
 • Μαλαχίας ιβʹ: 1
 • Μαλλαβαϊκά, τά: 1
 • Μανασσῆς, Σολομών: 1
 • Μαριὰμ ἀδελφὴ προσδραμοῦσα βασιλίδι· : 1
 • Μαριὰμ δ᾿ ἀδελφή μου κατώπτευεν πέλας· : 1
 • Ματθαιος: 1
 • Ματθιας: 1
 • Μειχαίας: 1
 • Μελώθ: 1
 • Μενεδιμος: 1
 • Μεσλώθ, Μισλώθ: 1
 • Μεσοποταμίας: 1
 • Μετὰ σοῦ: 1
 • Μηλωτήν: 1
 • Μιχαίας: 1
 • Μιχαίας γʹ: 1
 • Μσλώθ: 1
 • Μωσῆς, Ἰησοῦς, Ἑζεκίας, Ἠσαίας, Ἰερεμίας: 1
 • Μωσαϊκά, τά: 1
 • Μωυσέως πέντε: 1 2
 • Μωυσῆν: 1
 • Μωυσῆς: 1
 • Μωυσῆς (Δαυεὶδ) λέγει: 1
 • Μωυσῆς . . . λέγει αὐτοῖς ἐν τῷ Δευτερονομίῳ Καὶ διαθήσομαι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον τὰ δικαιώματά μου: 1
 • Μωυσῆς, -σῆ, -σεῖ, -σῆν· Ἰησοῦς, -σοῦ, -σοῖ, -σοῦν· Μανασσῆς, -σῆ.: 1
 • Μ. καὶ (қ) Πτολ.: 1
 • Μ[ε]ιχαίας: 1
 • Ν: 1
 • ΝΑΥΗ: 1
 • ΝΑΥΝ: 1
 • Ναύν: 1
 • Ναασσών: 1
 • Ναούμ: 1 2 3 4
 • Ναούμ ζʹ: 1
 • Νατθαιος: 1
 • Ναυή: 1 2
 • Νεφθαλειμ] + οδον θαλασσης : 1
 • Ξέρξης: 1
 • Οἰκογενής: 1
 • Οἰκτείρμων οἰκτειρήσει: 1
 • Οἱ Ἀριθμοί: 1
 • Οἱ Κριταί: 1 2
 • Οἱ δώδεκα: 1
 • Οἱ δʹ μεaάλοι προφῆται: 1
 • Οἱ δεκαὲξ προφηταί: 1
 • Οἱ ιβʹ προφῆται: 1
 • Οἱ υἱοί κτλ.: 1
 • Οἱ φωστῆρες τοῦ οὐρανοῦ: 1
 • Οὐ προεπορεύετο κτλ.: 1
 • Οὐήρου: 1
 • Οὐαμμὲλχ Δαβίδ: 1
 • Οὐηλε σμώθ: 1
 • Οὐικρά: 1
 • Οὐκ ἀποδοκιμῶ: 1
 • Οὐλαμμαύς: 1
 • Οὐχ εὑρήσουσιν αὐτὸν διαμερίζοντα σκῦλα: 1
 • Οὕτως : 1
 • Οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἄπεστιν ἀπ᾿ ἐμοῦ.: 1
 • Οὗτος ὁ ψαλμὸς ἰδ͕όγραφος εἰς Δαυεὶδ καὶ ἔξωθεν τοῦ ἀριθμοῦ, ὅτε ἐμονομάχησεν τῷ Γολιάδ: 1
 • Οʹ Ἀ.Σ.Θ. στερέωμα.: 1
 • Οʹ ἐπεφέρετο, Ἀ.Σ.Θ. ἐπιφερόμενον.: 1
 • Π: 1 2
 • Πάντα τὰ κατ᾿ ἐξοχὴν καλούμενα βιβλία, θείας δηλαδὴ γραφῆς παλαιᾶς τε καὶ νέας. : 1
 • Πάντων: 1
 • Πάτερ πάτερ: 1
 • Πέντε νομικαί ἡ πεντάτευχος ἣ καὶ νομοθεσία): 1
 • Πέντε στιχήρεις: 1
 • Πέρσῃ, καὶ πρὸ τούτων ἑτέρων συμμαχιῶν ἐξαπεσταλμένων πρὸς : 1
 • Πόδες: 1
 • Πῶς ἂν ἐκτὸς θυμοῦ γένοιτο;   πρὸς τοῦτ᾿ εἶπε Γινώσκων ὅτι πάντων : 1
 • Πῶς ἂν ἐν τοῖς χρηματισμοῖς καὶ διακρίσεσιν εὐφημίας : 1
 • Πῶς διώδευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ.: 1
 • ΠΙΠΙ: 1 2 3 4 5 6
 • Πάντα δέ μοι συντετέλεσται·: 1
 • Παθούρη: 1
 • Παλαιστιναῖον, τό: 1
 • Παλλαδίου περὶ τῶν τῆς Ἰνδίας ἐθνῶν καὶ τῶν Βραγμάνων.: 1
 • Πανάρετος, ἡ: 1
 • Παντοκράτωρ.: 1
 • Παρὰ γὰρ Κυρίου . . . συνετελέσθη: 1
 • Παραβολήη: 1
 • Παραλειπόμενα: 1
 • Παραλειπόμενοι: 1
 • Παραλειπομένων: 1
 • Παραλειπομένων αʹ, βʹ: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • Παραλειπομένων αʹ, βʹ [ὁμοῦ βιβλία ςʹ]: 1
 • Παραλειπομένων αʹ, [βʹ]: 1
 • Παραλειπομένων δύο: 1 2
 • Παραλειπομένων τῶν βασιλειῶν Ἰούδα. : 1
 • Παρλειπόμενα: 1
 • Παροιμίαι: 1 2 3 4 5
 • Παροιμίαι Σολομῶντος: 1 2
 • Παροιμίαι [+ Σολομῶντος : 1
 • Περὶ Κόρε καὶ Δαθὰν καὶ Ἀβιρὼν καὶ Αὐνάν.: 1
 • Περὶ Σηὼν βασιλέως Ἀμορραίων.: 1
 • Περὶ Χά[λεβ] υἱοῦ [Ἰεφοννή].: 1
 • Περὶ οʹ πρεσβυτέρων τῶν προφητευσάντων.: 1
 • Περὶ τῆς ἐπαναστάσεως τῆς κατὰ Μωσῆν παρὰ τοῦ Κόρε συναγωγῆς.: 1
 • Περὶ τῆς ῥάβδου Ἀαρὼν τῆς βλαστησάσης.: 1
 • Περὶ τῆς λέπρας Μαριὰμ ἣν ἔσχεν ὑβρίσασα τὴν γυναῖκα Μωσῆ.: 1
 • Περὶ τῶν ἀποσταλέντων κατασκοπῆσαι τὴν γῆν.: 1
 • Περὶ τῶν ἀποσταλέντων πρὸς Σηών, καὶ πῶς ἐνίκησεν αὐτὸν ὁ Ἰσραήλ.: 1
 • Περὶ τῶν ἐν: 1
 • Περὶ τῶν δώρων ὧν προσήνεγκαν οἱ [ι]βʹ ἄρχοντες.: 1
 • Περὶ τῶν κατασκεψαμένων τὴν γῆν.: 1
 • Περὶ τῶν ξʹ βιβλίων, καὶ ὅσα τούτων ἐκτός: 1
 • Περὶ τῶν πόλεων τῶν φυγαδευτηρίων.: 1
 • Περὶ τῶν πρεσβυτέρων ληψομένων: 1
 • Περὶ τοῦ ἁγνισμοῦ τῶν Λευ[ιτῶν].: 1
 • Περὶ τοῦ νυχθήμερον.: 1
 • Περὶ φονέως.: 1
 • Περικεφαλαίαν χ περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ: 1
 • Περσαι] : 1
 • Πηγὴ τοῦ ἐπικαλουμένου: 1
 • Πλειάδα καὶ Ἕσπερον καὶ Ἀρκτοῦρον: 1
 • Πλησθῇ ἡ γῆ ἀδικίας: 1
 • Ποίησον σεαυτῷ μαχαίρας πετρίνας ἐκ πέτρας ἀκροτόμου.: 1
 • Ποικιλτῶν: 1
 • Πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι: 1
 • Πρὸς αὐτόν: 1
 • Πρώτη πεντάτευχος, ἣ καὶ νομοθεσία: 1
 • Προβαίνουσαι ἰσχυρότεραι: 1
 • Προβιβάσεις: 1
 • Προσαναβῆναι: 1
 • Προσευχή, : 1
 • Προσνοεῖν: 1
 • Προφῆται: 1
 • Προφῆται δώδεκα εἰς ἓν ἀριθμούμενοι : 1
 • Προφῆται ιςʹ: 1
 • Προφῆται οἱ δώδοκα: 1
 • Προφῆται οἱ τέσσαρες: 1
 • Προφητῶν: 1
 • Προφητῶν δεκάδυο ἕν: 1
 • Πτολεμαίων μὲν ὁ δεύτερος μάλιστα δὴ βασιλεὺς περὶ παιδείαν καὶ βιβλίων συναγωγὴν σπουδάσας ἐξαιρέτως ἐφιλοτιμήθη τὸν ἡμέτερον νόμον καὶ τὴν κατ᾿ αὐτὸν διάταξιν τῆς πολιτείας εἰς τὴν Ἑλλάδα φωνὴν μεταλαβεῖν κτλ.: 1
 • Πτολεμαῖος ὁ Φιλάδελφος ἐπικληθεὶς . . . ζῆλον καὶ πόθον λαβὼν τῆς νομοθεσίας ἡμῶν εἰς Ἑλλάδα γλῶτταν τὴν Χαλδαικὴν μεθαρμόζεσθαι διενοεῖτο, καὶ πρέσβεις εὐθὺς ἐξέπεμπε πρὸς τὸν τῆς Ἰουδαίας ἀρχιερέα. . ὁ δέ, ὡς εἰκός, ἡσθεὶς καὶ νομίσας οὐκ ἄνευ θείας ἐπιφροσύνης περὶ τὸ τοιοῦτον ἔργον ἐσπουδακέναι τὸν βασιλέα . . . ἀσμένως ἀποστέλλει . . . καθίσαντες δ᾿ ἐν ἀποκρύφῳ καὶ μηδενὸς παρόντος . . . καθάπερ ἐνθουσιῶντες ἐπροφήτευον, οὐκ ἄλλα ἄλλοι, τὰ δὲ αὐτὰ πάντες ὀνόματα καὶ ῥήματα ὥσπερ ὑποβολέως ἑκάστοις ἀοράτως ἐνηχοῦντος κτλ.: 1
 • Πτολεμαῖος ὁ δεύτερος: 1
 • Πτολεμαϊκὰ: 1
 • Πτολεμαϊκά: 1
 • Πτολεμαϊκά : 1
 • Πτολεμαϊκά, τά: 1
 • Σ: 1 2
 • Σὶρ ἁσσιρίμ: 1
 • Σύμμαχος: 1
 • Σύνθημα: 1
 • Σύνοψις ἐν ἐπιτόμῳ : 1
 • Σύρος: 1
 • Σήμερον: 1
 • Σαβατταιος: 1
 • Σαββαταιος: 1
 • Σαλομῶνος Παροιμίαι, ἣ καὶ Σοφία: 1
 • Σαλομῶντος, Σολομῶντος, Σαλωμών: 1
 • Σαλωμών: 1
 • Σαμ: 1
 • Σαμάρεια: 1 2
 • Σαμαρία, Ἰόρδανος: 1
 • Σαμουήλ: 1
 • Σαμουῆλον . . . θεαίτητον ἄν τις εἴποι: 1
 • Σαμψών: 1
 • Σαούλ: 1
 • Σαφάγ: 1
 • Σαφατείμ: 1 2
 • Σεγρί,: 1
 • Σειρὰ ἐνὸς καὶ πεντήκοντα ὑπομνηματιστῶν εἰς τὴν Ὀκτάτευχον καὶ τὰ τῶν Βασιλειῶν.: 1
 • Σειρά: 1
 • Σειράχ: 1 2 3 4
 • Σελήνην: 1
 • Σευήρου: 1
 • Σεχλεμιας: 1
 • Σιμων : 1
 • Σολομών: 1
 • Σολομῶντος Παροιμίαι: 1
 • Σολομῶντος τρία: 1
 • Σουσάννα, Σωσάννα: 1 2
 • Σοφία Ἰησοῦ υἱοῦ Σειράχ: 1 2
 • Σοφία Ἰησοῦ υἱοῦ Σιράχ (Σειράχ: 1
 • Σοφία Σαλομῶντος: 1
 • Σοφία Σαλωμῶνος: 1
 • Σοφία Σαλωμῶνος : 1
 • Σοφία Σειράχ: 1 2
 • Σοφία Σιράχ: 1
 • Σοφία Σολομῶντος: 1 2
 • Σοφία Σολομῶντος (Σ. Σολομῶνος : 1
 • Σοφία, ἡ: 1
 • Σοφονίας: 1 2 3 4
 • Σοφονίας θʹ: 1
 • Στήτω: 1
 • Στίχος: 1
 • Στηλογραφία, εἰς στηλογραφίαν, : 1
 • Στιχηραί βίβλοι εʹ: 1
 • Συνεπολέμησεν τῷ Ἰ.: 1
 • Συρίαν καὶ Φοινίκην τόπους ἐπελθόντες τὴν τῶν Ἰουδαίων χώραν : 1
 • Συρίαν ἀπέβαλεν: 1
 • Σφὰρ θελλείμ: 1
 • Σ.: 1 2 3 4 5 6
 • Σ. : 1 2 3 4 5
 • Σ. ἐν ἀτόμῳ ὀργῇς: 1
 • Σ. ὅτι ἐπίτηδες τετήρηταί σοι: 1
 • Σ. ᾐχμαλώτευσεν μιᾷ ὁρμῇ: 1
 • Σ. εἰς τὸ πορνεῖον: 1
 • Σ. κύκλῳ διόλου: 1
 • Σ. καὶ νῦν: 1
 • Σ. προσκυνήσατε καθαρῶς.: 1
 • Σ. σαβανὲ ἔλ: 1
 • Σ. σκῆπτρον: 1
 • Σ. τὴν μύλην: 1
 • Σedek.—Θεοδοσιος: 1
 • Τ: 1
 • Τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ: 1
 • Τὰ ἕτερα: 1
 • Τὰ ἱστορικὰ βιβλία (ιβʹ): 1
 • Τὰ ᾌσματα τῶν ᾀσμάτων: 1
 • Τὰ ῥήματα . . . ῥῆμα: 1
 • Τὰ Μακκαβαϊκά: 1
 • Τὰ Μωσαϊκά: 1
 • Τὰ δὲ λοιπὰ πάντα ἔξω κείσθω ἐν δευτέρῳ: 1
 • Τὰ δῶρα τῶν ἀρχόντων.: 1
 • Τὰ παραινετικά (δʹ): 1
 • Τὰ προφητικά (εʹ): 1
 • Τὰς φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ: 1
 • Τά δὲ στιχηρὰ τύγχανει πέντε: 1
 • Τέλος τῆς ὀκτατεύχου: 1
 • Τέλος τῶν ἓξ καὶ δέκα προφητῶν: 1
 • Τί μέγιστόν ἐστι δόξης;   ὁ δὲ εἶπε Τὸ τιμᾷν τὸν θεόν·   τοῦτο δ᾿ : 1
 • Τί πέρας ἐστὶ λόγου;   κἀκεῖνος δὲ ἔφησε Τὸ πεῖσαι τὸν ἀντιλέγοντα, : 1
 • Τί τὸ κωλῦον οὖν, εἶπεν, ἐστὶ σε τοῦτο ποιῆσαι; πάντα γὰρ ὑπο-: 1
 • Τίνα θαυμάζειν ἄξιόν ἐστιν ἄνθρωπον;   ὁ δὲ ἔφη Τὸν κεχορηγημένον : 1
 • Τίνος χάριν ἀπονιζόμενοι τὰς χεῖρας τὸ τηνικαῦτα εὔχονται;   διεσά- : 1
 • Τὸ ᾎσμα τῶν ᾀσμάτων: 1
 • Τὸ Δευτερονόμιον: 1
 • Τὸ Δωδεκαπρόφητον: 1
 • Τὸ Λευιτικόν: 1
 • Τὸ Ψαλτήριον: 1
 • Τὸ γένος Ἰσραήλ: 1
 • Τὸ προφητικόν, ὡς: 1
 • Τὸ σπέρμα: 1
 • Τὸ σπέρμα μου: 1
 • Τὸ συμβουλευτικόν, ὡς: 1
 • Τὸ συντηρεῖν, εἶπεν, αὑτὸν ἀδωροδόκητον, καὶ νήφειν τὸ πλεῖον μέρος : 1
 • Τὸ τετραβασίλειον: 1
 • Τὸν θεὸν: 1
 • Τό ἱστορικόν, ὡς: 1
 • Τό Δευτερονόμιον: 1
 • Τῆς Ἐσθήρ: 1
 • Τῶν ἀναβαθμῶν, : 1
 • Τῶν Κριτῶν βιβλίον μετὰ τῆς Ῥούθ: 1
 • Τῶν Παραλειπομένων αʹ, βʹ: 1
 • Τῶν δὲ ἱερέων ἡ λειτουργία κατὰ πᾶν ἀνυπέρβλτός ἐστι τῇ ῥώμῃ : 1
 • Τῶν δὲ λοιπῶν ἱστορικῶν βιβλίων: 1
 • Τῶν δώδεκα ἐν μονοβίβλῳ: 1
 • Τῶν δώδεκα προφητῶν μία βίβλος: 1
 • Τῷ Δαυείδ: 1 2 3
 • Τῷ Δαυείδ, ὅτε ἡ γῆ αὐτοῦ καθίσταται: 1
 • Τῷ Δαυείδ, υἱῶν Ἰωναδὰβ καὶ τῶν πρώτων αἰχμαλωτισθέντων: 1
 • Τῷ οἴκῳ: 1
 • Τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ σκῦλα: 1
 • Τί ὅτι οὐκ ἀπεκρίθης τῷ δούλῳ σου σήμερον; εἰ ἐν ἐμοὶ ἢ ἐν Ἰωναθὰν τῷ υἱῷ μου ἡ ἀδικία; Κύριε ὁ θεὸς Ἰσραήλ, δὸς δήλους : 1
 • Τίς γὰρ ἂν δῴη: 1
 • Ταφνάς = Δάφνη: 1
 • Τούτοις προσεγρκίνουρι τὴν Ἐσθήρ τινες: 1
 • Τούτους γὰρ καὶ λέγω·   ἡ γὰρ ἐπαγρύπνησις ἀνθρώπων ἀπωλείᾳ : 1
 • Τοῦ ἐνκαινισμοῦ τοῦ οἴκου, : 1
 • Τοῦ Ἔσδρα αʹ, βʹ: 1 2
 • Τοῦ Ἰεζεκιήλ: 1
 • Τοῦ Ἰερεμίου: 1
 • Τοῦ Δανιήλ: 1
 • Τοῦ προφήτου Ἠσαίου: 1
 • Τοῦσολομῶντος: 1
 • Τοβίας: 1
 • Τρίτη πεντάτευχος, αἱ στιχηραὶ βίβλοι : 1
 • Τωβίας: 1
 • Τωβίτ (Τωβείτ: 1
 • Τωβείθ: 1
 • Τωβείθ, : 1
 • Τωβείτ: 1 2
 • Υἱὸς Μάσεκ τῆς οἰκογενοῦς μου: 1
 • Υἱοὶ ἀνθρώπων: 1
 • Υἱοὶ δυνάμεως: 1
 • Υ.: 1 2
 • Υ. γ.: 1
 • Φαληρεὺς ἐχρηματίσθη πολλὰ διάφορα πρὸς τὸ συναγαγεῖν, εἰ : 1
 • Φαραώ: 1
 • Φασγά: 1
 • Φερενίκη: 1
 • Φησὶν Κύριος: 1
 • Φιλέας τε καὶ Ἡσύχιος καὶ Παχύμιος καὶ Θεόδωρος τῶν ἀμφὶ τὴν Αἴγυπτον ἐκκλησιῶν ἐπὶσκοποι: 1
 • Φιλοκρατη: 1
 • Φλιάς: 1
 • Φρουραί: 1
 • Φρουραια : 1
 • Φρουριμ : 1
 • Φυλιστιείμ,: 1
 • Φωνή: 1 2
 • Χώραν: 1
 • Χαβριας: 1
 • Χιλιάσιν, ἡγεμόσιν : 1
 • Χοδολλογόμορ: 1
 • Χωρήβ,: 1
 • Ψαλμὸς τῷ Δαυείδ: 1 2
 • Ψαλμὸς τῷ Δαυείδ, τετράδι σαββάτου: 1
 • Ψαλμός ᾠδῆς, : 1
 • Ψαλμός, : 1
 • Ψαλμῶν Δαβίδ: 1
 • Ψαλμοὶ Δᾱδ ρναʹ: 1
 • Ψαλμοὶ Σολομῶντος: 1
 • Ψαλμοὶ καὶ ᾠδὴ Σολομῶντος Σωσάννα): 1
 • Ψαλμοί: 1
 • Ψαλμοί, Ψαλτήριον: 1
 • Ψαλτήριον: 1
 • Ψαλτήριον Δαβιτικόν: 1
 • Ψαλτήριον Δαβιτικόν, : 1
 • Ψαλτήριον (Ψαλμοὶ ῥνʹ καὶ ἰδιόγραφος αʹ: 1
 • Ψονθομφανήχ, : 1
 • Ω: 1
 • Ω.: 1 2
 • άρτον φαγεῖν: 1
 • α: 1 2 3 4 5 6
 • α αν] ἂν : 1
 • α μεν ετι και νυν εκαστον αποτελειν· ην γαρ ουτω διατεταγμενον υπο του βασιλεως α μεν ετι και νυν ορας· οσαι γαρ κ.τ.λ.: 1
 • ᾱ. Εἰκὼν τῆς τῶν Ἰουδαίων συναγωγῆς, ἐξ ἧς ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα τίκτεται, καὶ λαοῦ τὸ μὲν ἐν ἀπιστίᾳ ἔμεινεν, τὸ δὲ ὕστερον ἐπιστρέφει καὶ σῴζεται.: 1
 • αἰών, ἀπαύγασμα, ἀποκάλυψις, ἀποστολή, ἀσύνετος, ἄφεσις, βαπτίζειν, βασιλεία (τοῦ θεοῦ), δαιμόνιον, διακονία, διαπονεῖσθαι, δικαιοῦν, ἔκβασις, ἐκλεκτός, ἐμβατεύειν, ἐπίσκοπος, ἐπιστροφή, ἐπιτιμία, ἐπιφάνεια, εὔσπλαγχνος, εὐχαροστία, ἴδιος, ἱλασμός, ἱλαστήριον, κανών, κλῆρος, κληροῦν, κοινός, κοινοῦν, κόσμος, κτίσις, λειτουργία, λειτουργός, μυστήριον (τοῦ θεοῦ), νόμος, παρουσία, πεντηκοστή, σημεῖα καὶ τέρατα, σκανδαλίζειν, συμπάθεια, συμπαθεῖν, σωτήρ, χάρις καὶ ἔλεος, χριστός. : 1
 • αἰκίαις καὶ θανάτοις ἐπαλγέσιν αὐτοὺς περιβάλλει συνεχῶς.—Ὁ δέ : 1
 • αἰλάμ, δαβείρ, ἐφοὺδ βάρ, νέβελ, ἐλωὲ σαβαώθ, οἰφι, σερσέρεθ, χερουβείμ.: 1
 • αἰνέσαισαν : 1
 • αἰνεσάτωσαν (1) αἰνέσαισαν (2) : 1
 • αἰνιγματιστής, ἐνταφιαστής, ἐξνγητής, ἐπιθυμητής, ἑρμηνευτής, πολεμιστής, ῥαφιδευτής, σκ: 1
 • αἰσχύνην ἐπιφέρει τὸ ψεῦδος πᾶσιν ἀνθρώποις, πολλῷ δὲ μᾶλλον : 1
 • αἰσχ.: 1
 • αἰτοῦμαί σε: 1
 • αἰχμαλώτους εἰς Βαβυλῶνα: 1
 • αἰχμαλώτους,—ἀφ᾿ ὧν πλείονας εἰς τὸ στρατιωτικὸν σύνταγμα: 1
 • αἰχμαλωτίζεσθαι, ἀποτάσσεσθαι, βασίλισσα, βουνός, βρέχειν : 1
 • αἱ: 1
 • αἱ Ἰωσήπου ἱστορίαι τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας: 1
 • αἱ βάσεις: 1
 • αἱ προφητεῖαι: 1
 • αἱ τῶν πράξεων τελειώσεις ὑπ᾿ αὐτοῦ.      Τοῦτον δὲ ἐπαινέσας : 1
 • αἱμοβόρος: 1
 • αἴτιος ἀγαθῶν ἐστιν, ᾧ κατακολουθεῖν ἀναγκαῖον.      Ἐπαι- : 1
 • αὐ: 1
 • αὐθαίρετος: 1
 • αὐλών: 1
 • αὐτὰ πεπολιτευμένων [καὶ πολιτευομένων] ἀνδρῶν, διὰ τὸ ἁγνήν τινα: 1
 • αὐτάρκησεν : 1
 • αὐτὴ γὰρ ἔβοσκεν τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῆς: 1
 • αὐτὴ διάθεσις ἦν τῶν τεσσάρων [ποδῶν, πάντα ἐνεργῶς πεποιη-: 1
 • αὐτὴν: 1
 • αὐτὸν ἀπό τῆς Ἰουδαίας, οὕτως ἐπιτελεῖν.   διὸ τοὺς ἱεροκήρυκας : 1
 • αὐτὸν ἄλλον ἠρώτα Πῶς ἀφοβία γίνεται;   εἶπε δέ Συνιστορούσης : 1
 • αὐτὸς γάρ: 1
 • αὐτὸς καὶ πᾶς: 1
 • αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν: 1
 • αὐτόν: 1
 • αὐτόν : 1
 • αὐτός: 1
 • αὐτός : 1
 • αὐτός | ἀνομίας, ἁμαρτίας : 1
 • αὐτός, αὐτοί.: 1
 • αὐτῆς: 1
 • αὐτῆς ἐν τῷ τ: 1
 • αὐτῇ ὅλην: 1
 • αὐτῶν: 1
 • αὐτῶν ἐπὶ ταῦτα καταφεύγει.   τοῖς δὲ παῤ ἡμῶν ἐν οὐδενὶ ταῦτα λε- : 1
 • αὐτῶν ἡ χώρα καὶ ὀσπρίοις, ἔτι δὲ ἀμπέλῳ καὶ μέλιτι πολλῷ.   τὰ: 1
 • αὐτῶν καί: 1
 • αὐτῶν κατὰ πόδας. Ἀσήρ . . .: 1
 • αὐτῶν πολλὰ παρεκάλεσε τὸν Ἀνδρέαν ποιῆσαι, συναντιλαμβάνεσθαι : 1
 • αὐτῶν πορευομένων καὶ λαλούντων. Ἵππος πυρός: 1
 • αὐτῶν, μεταγράψαντα τὸν πάντα νόμον.   §: 1
 • αὐτῶν] ἡμῶν : 1
 • αὐτῷ: 1
 • αὐτῷ : 1 2
 • αὐτῷ πρὸς τήν : 1
 • αὐτοὶ ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ γενόμενοι καὶ τὰ ἴχνη τῶν οἰκίσκων ἐν τῇ Φάρῳ ἑωρακότες ἔτι σωζόμενα, καὶ παρὰ τῶν ἐκεῖ ὡς τὰ πάτρια παρειληφότων ἀκηκοότες ταῦτα ἀπαγγέλλομεν: 1
 • αὐτοὶ ἐξηγεῖσθαι πειρῶνται: 1
 • αὐτοὶ δὲ ὑγιαίνομεν.   λαβόντες τὴν παρὰ σοῦ ἐπιστολὴν μεγάλως : 1
 • αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν καί οἱ ἄρχοντες αὐτῶν καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν καὶ οἱ προφῆται αὐτῶν.: 1
 • αὐτοί·   διὸ κενὸν καὶ μάταιον τοὺς ὁμοίους ἀποθεοῦν.   καὶ γὰρ ἔτι : 1
 • αὐτοὺς ἐπὶ τὸ καθῆκον καὶ συμφέρον ἑαυτοῖς.   δεῖ δὲ τὸν θεὸν : 1
 • αὐτούς: 1
 • αὐτούς : 1
 • αὐτοῖς ἐστιν.      ὅπως οὖν μηθενὶ συναλισγούμενοι μηδ᾿ ὁμιλοῦν- : 1
 • αὐτοῖς ἡ διάνοια τὴν ἀναστροφὴν ἔχει, †: 1
 • αὐτοῖς δαψιλῶς ὧν προῃροῦντο πάντων.   ἐκτὸς δὲ καὶ καθ᾿ ἡμέραν, : 1
 • αὐτοῖς καὶ τροφὴν καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ καιρὸν παρασκευάζων : 1
 • αὐτοῖς τὰ ἀγαθά.   τὸ δὲ ἐπιδεῖσθαι παιδία σωφροσύνης μετασχεῖν, : 1
 • αὐτοῦ: 1 2 3 4
 • αὐτοῦ πρὸς τὰ δἰ ἡμῶν ἐπιζητηθέντα.   νομίζω γὰρ τοὺς πολλοὺς : 1
 • αὐτοῦ, πολὺ δὲ μᾶλλον χάριν ἕξειν, ἐὰν τὰς καθηκούσας λειτουργίας : 1
 • αὐτοῦ.   καὶ δἰ ὅρκων ἐπιστοῦτο, μὴ προΐεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, εἴ : 1
 • αὐτοδέσποτος: 1
 • αὐτοσχεδίως: 1
 • αὐτοφυέσι, δυσείσβολος οὖσα καὶ πλήθεσιν ἀπραγμάτευτος, διὰ τὸ : 1
 • αὕτη: 1 2
 • αὕτη ἐστὶν Βαιθλεέμ: 1
 • αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐραωοῦ καὶ γῆς, : 1
 • αὕτη ἡ κληρονομία: 1
 • αὕτη ἡ κληρονομία κτλ.: 1
 • αὕτη ἡ περικοπὴ ἡ ἐκ τῶν λόγων τοῦ Ἰερεμίου ἔτι ἐστὶν ἐγγεγραμμένη ἔν τισιν ἀντιγράφοις τῶν ἐν συναγωγαῖς Ἰουδαίων: 1
 • αὕτη μὲν οὖν ἡ ἱστορία γεγένηται ὕστερον, προεγράφη δὲ τῆς βίβλου πρώτης.: 1
 • αὕτη] αὐτοῖς: 1
 • αὗταί εἰσιν αἱ εἴκοσι ἑπτὰ βίβλοι αἱ ἐκ θεοῦ δοθεῖσαι τοῖς Ἰουδαίοις, εἴκοσι δύο δὲ ὡς τὰ παῤ αὐτοῖς στοιχεῖα τῶν Ἐβραικῶν γραμμάτων ἀριθμούμεναι διὰ τὸ διπλοῦσθαι δέκα βίβλους εἰς πέντε λεγομένας· : 1
 • αὗται αἱ βίβλοι αἱ θεόπνευστοι καὶ ἐνδιάθετοι, κςʹ μὲν οὖσαι, κβʹ δὲ ἀριθμούμεναι διὰ τὸ . . . ἐξ αὐτῶν διπλοῦσθαι.: 1
 • αὗται χρήσιμοι μέν εἰσι καὶ ὠφέλιμοι, ἀλλ᾿ εἰς ἀριθμὸν ῥητῶν οὐκ ἀναφέρονται: 1
 • αʹ: 1 2 3
 • αʹ, βʹ: 1
 • αʹ. Γένεσις: 1 2 3 4
 • αʹ. Γένεσις κόσμου: 1
 • αʹ. Γένεσις στίχ. ͵δτʹ: 1
 • αʹ. Μακκαβαϊκὰ γʹ στίχ. ͵ζτʹ: 1
 • αʹ. Σοφία Σολομῶντος: 1
 • ααρς: 1
 • αγαθον: 1
 • αγαθων] : 1
 • αγαπωσιν] υπομενουσιν: 1
 • αγει: 1
 • αγνα: 1
 • αδιαπρεπως: 1
 • αει: 1
 • αζων: 1
 • αθετον : 1
 • αθτον: 1
 • αθτων: 1
 • αι: 1 2
 • αι τοις αυτοις] αις: 1
 • αιν: 1
 • αιρεις] αναιρεις: 1
 • αιρης: 1
 • αιτησιν: 1
 • αιτιαις: 1
 • αιτιας: 1
 • ακαθαρσιαν] + τε: 1
 • ακριβως: 1 2
 • αλ · αλμωθ: 1
 • αλ · χεν·: 1
 • αλλ η: 1
 • αλλ ινα] αλλα : 1
 • αλλα και τον τροπον: 1
 • αλλα] + και: 1
 • αλληλως: 1
 • αλλον ηρ.: 1
 • αμʹ: 1
 • αμαρτ. και τους υποτεταγ.: 1
 • αν: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • αν αντιπρασσηται] αντιπρασσηται : 1
 • αν ενεκεν: 1
 • αν επιγινωσκοι] επιγινωσκοι: 1
 • αν τι πρασσ.: 1
 • ανα δεκα ηρωτα: 1
 • ανα χειρα: 1
 • αναγεγραμμενων μεταλαβοντες παντες: 1
 • αναγκαζει: 1
 • αναγραφης: 1 2
 • αναιρειν: 1
 • αναιρεσις: 1
 • ανακυψας: 1
 • αναπτω: 1 2 3
 • αναρπαστους: 1 2 3
 • αναρχα: 1
 • ανασπαστους: 1 2
 • αναστασιν: 1 2
 • ανατασιν: 1
 • ανδρα: 1
 • ανδρες: 1
 • ανδρες των τετιμημενων παρα σοι Ανδρεας και Αριστεας: 1
 • ανεγνωμεν: 1
 • ανεκδιηγ.: 1
 • ανεκληπτος: 1
 • ανεκφευτα: 1
 • ανεκφυκτα: 1
 • ανεπαισθητως: 1
 • ανεπιληπτα : 1
 • ανεπιληπτος: 1
 • ανευφευκτα: 1
 • ανθομολογησάμενος δὲ τούτῳ τὸν ἑξῆς ἠρώτα Πῶς : 1
 • ανθρωπων: 1
 • ανθρωπων] + τον κυριον: 1
 • ανθυποτιθης : 1
 • ανοητοι: 1
 • αντιγραφης: 1 2
 • αντιγραφον: 1
 • αντ.: 1
 • ανων : 1
 • αξια καθεσταναι λογου: 1
 • αξιολογου καθ.: 1
 • αξιω: 1
 • αορατον: 1
 • απαν: 1 2 3
 • απαντ: 1
 • απαντα: 1
 • απαντων] : 1
 • απαρξ.] αρξαμενους : 1
 • απασης: 1
 • απεβ.: 1
 • απεκριθησαν ΒΑ : 1
 • απεκρινατο: 1 2
 • απελ.: 1
 • απερ εισι: 1
 • απεσταλκαμεν: 1
 • απετελεσαν: 1
 • απεφηνατο: 1
 • απιστα: 1
 • απο εθνους : 1
 • απο της βασεως—τορεια και: 1
 • απο της βασ.—τορεια και : 1
 • απο τω ξυλω : 1
 • αποβλεπει: 1
 • αποδοχας: 1
 • αποδων: 1
 • αποκαταστωσιν: 1
 • αποκεκριμενων: 1
 • αποκρινασθαι: 1
 • αποκρινασθαι : 1
 • αποκρινεσθαι: 1 2
 • απολειποι: 1
 • απολειφθεντων: 1
 • απολ. ποι.] αποποιησαι: 1
 • απονιψαμενους: 1
 • αποτελειν: 1
 • αποτετακται: 1
 • αποτρεχουσιν: 1
 • αποφαινεσθαι: 1
 • απωλεια: 1
 • απ] επ: 1
 • αργυρ. κατ. αξ.: 1
 • αρεστον : 1
 • αριμ: 1
 • αρμοσει: 1
 • αρμοση: 1
 • αρξεται: 1
 • αρπαζουσι: 1
 • αρσενας (αρρ.º) προσαγουσιν: 1
 • αρχας και μεσοτητας και τελευτας : 1
 • αρχι: 1
 • αρχιητρος: 1
 • αρχισωματοφυλακα: 1
 • ας: 1
 • ασυντελει: 1
 • ασφαλως: 1
 • ασφαλως : 1
 • ασφ.: 1
 • ασφ. οι ανδρες: 1
 • ατταγοι: 1
 • ατυχουσι : 1
 • ατυχωσι: 1
 • αυτα: 1
 • αυτας: 1
 • αυτην: 1
 • αυτης: 1
 • αυτο: 1 2
 • αυτοι: 1 2
 • αυτοις: 1 2 3
 • αυτοις : 1
 • αυτον καλως: 1
 • αυτος: 1 2
 • αυτος] αυτοις: 1
 • αυτου: 1
 • αυτους] : 1
 • αυτω: 1
 • αυτω : 1
 • αυτω—καθεστωτι] ευσεβει δε σοι οντι : 1
 • αυτων: 1 2
 • αφ: 1
 • αφοσιωμενοι: 1
 • αφροντις (αφροστις: 1
 • αφωσιωμενοι: 1
 • α, : 1
 • α, β, γ, : 1
 • α.  περὶ τῆς γεννήσεως Μωυσέως.: 1
 • β: 1 2 3 4 5 6 7
 • βάνομεν καὶ ἐπὶ πέλαγος καὶ ἐν πλοίοις ἢ πολεῖν, ἢ πέτασθαι φερο-: 1
 • βάνοντα τοὺς φιλομαθεῖς καὶ δυναμένους ὑπομιμνήσκειν τὰ : 1
 • βέβηκεν εὐανδρεῖν, ἀμελέῖσθαι δὲ τῆς χώρας, πάντων ἐπὶ τὸ κατὰ : 1
 • βέννειν, κτέννειν, χύννειν.: 1
 • βήθεια: 1
 • βήθ, γίμελ: 1
 • βίβλος Ψαλμῶν, : 1
 • βίβλος καταλλαγῆς: 1
 • βίβλος ψαλμῶν ἑκατὸν πεντήκοντα: 1
 • βίων.   οὐ γὰρ διαλείπεις ἐπανορθῶν ἅπαντας τοῦ θεοῦ σοι καλο- : 1
 • βύσσος: 1 2
 • βʹ: 1 2 3
 • βʹ. Ἔξοδος: 1 2 3 4
 • βʹ. Ἔξοδος ἐξ Αἰγύπτου: 1
 • βʹ. Ἔξοδος στίχ. ͵βωʹ: 1
 • βʹ. Σοφία Σιράχ: 1
 • βʹ. Σοφία Σολομῶντος στίχ. ͵αρʹ: 1
 • βα§: 1
 • βαίην, οὐχ ὅσιον ἐν τούτοις·   ἀλλ᾿, ὡς γέγονεν, οὕτως διασαφοῦμεν : 1
 • βαίνοντα ἐκλεγόμενός τι τῶν ἡκροαμένων ἀμιθυπτοιθεὶς πρὸς τὰ τῶν : 1
 • βαίνων, : 1
 • βααμιρ: 1
 • βαθέα : 1
 • βαθέων, ἔτι δὲ τραχείας οὔσης πάσης τῆς περιεχούσης πᾶσαν τὴν : 1
 • βαιοῦμαι, πάντα ἄνθρωπον προσελθόντα τῇ θεωρίᾳ τῶν προειρη-: 1
 • βαλλόμενον αὐτὴν τὴν προφυλακὴν τῶν εἰρημένων οὕτως ἠσφαλί- : 1
 • βαρέσι: 1
 • βαρβαροῦν: 1
 • βαρυηχής: 1
 • βασιλέως ἐκτισμένην.   μέση δὲ κεῖται πρὸς τοὺς προειρημένους : 1
 • βασιλέως βασιλέα;   ἐκεῖνος δὲ ἔφη Τὸ ἄριστον τῇ φύσει.   καὶ γὰρ : 1
 • βασιλέως εὖ μάλα συγκροτήσαντος μετὰ φιλοφροσύνης ἐπὶ πλείονα : 1
 • βασιλέα, : 1
 • βασιλείαν ἐν εἰρήνῃ μετὰ δόξης ὁ κυριεύων ἁπάντων θεός, καὶ ὅπως : 1
 • βασιλείας κατάρχει καὶ πολλῶν ὄχλων ἀφηγεῖται, καὶ οὐ δεῖ περὶ : 1
 • βασιλεὺς ἡσπάζετο καὶ παρεκάλει, συνεπιφωνούντων τῶν παρόντων, : 1
 • βασιλεὺς Καμβυσῆς Ῥαθύμῷ τῷ γράφοντι τὰ προσπίπτοντα καὶ Βεελζέμῳ καὶ Σεμελίῳ γραμματεῖ καὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς συντασσομένοις καὶ οἰκοῦσιν ἐν Σαμαρείᾳ καὶ Φοινίκῃ τάδε λέγει.: 1
 • βασιλεὺς εὔκαιρον εἶναι πρὸς τὸ πυνθάνεσθαί τι τῶν ἀνδρῶν, : 1
 • βασιλεὺς (οὐκ ὀλίγοι γὰρ παρῆσαν τούτοις) Οἴομαι διαφέρειν τοὺς : 1
 • βασιλεύς·   πάντες γὰρ θέλουσι μετασχεῖν ταότης τῆ δόξης, ἀλλ᾿ οὐ : 1
 • βασιλεύς, ἵνα μὴ καταμένωσι, προσέταξε μὴ πλέον εἴκοσιν ἡμερῶν : 1
 • βασιλεῦ· σπουδάσω δ᾿ ἐν ὀλίγῳ πρὸς τὸ πληρωθῆναι πεντή- : 1
 • βασιλεία] + Ναβουχοδονοσορ, : 1
 • βασιλειας]: 1
 • βασιλεις: 1
 • βασιλευ: 1
 • βασιλευς: 1
 • βασιλικοὶ παῖδες ἦσαν, καὶ τῶν τιμωμένων ὑπὸ τοῦ βασιλέως.: 1
 • βασκανία: 1
 • βασ. Ἐγλών: 1
 • βαφή: 1
 • βδελύσσεσθαι ἀπό : 1
 • βεβιωκότας καὶ πρεσβυτέρους ὄντας ἄνδρας, ἐμπειρους τῶν κατὰ : 1
 • βεβλημένων ὑμῶν διδαχὴν ἐμοὶ πρὸ τὸ βασιλεύειν.      ἑκάστῳ: 1
 • βειαν ἀπλανεῖ κεχρημένη κανόνι διοικεῖ. Τὴν προαίρεσιν ἔχοντες : 1
 • βιότης = βιὸς: 1
 • βιβλίῳ τῆς ᾠδῆς: 1
 • βιβλίον τῆς ᾠδῆς: 1
 • βιβλιογράφοι: 1 2
 • βιβλιοφυλάκιον: 1
 • βιβλων: 1
 • βιου: 1
 • βιω—: 1
 • βιωσκομεν·   τω σημειουσθαι οτι παρα παντας ανθρωπους : 1
 • βλάπτῃ, λέγω δὴ οἷον θάνατοί τε καὶ νόσοι καὶ λῦπαι καὶ τὰ : 1
 • βλέπεις θεὸν μετὰ τὴν Μωσέως νομοθεσίαν ἐνανθρωπήσαντα;: 1
 • βλέπων ὡς ὁ θεὸς εὐεργετεῖ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, ὁ ὑγείαν : 1
 • βλαβερὸν αὐτοῖς, οὐ κατὰ τὰς ἁμαρτίας οὐδὲ : 1
 • βλαπτοι] λυπειται: 1
 • βλεβ: 1
 • βληζων: 1
 • βληθῆναι εἰς γέενναν ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.: 1
 • βλημ: 1
 • βλημαζων: 1
 • βούλῃ κεχαρισμένος ἔσῃ, καὶ φιλίας ἄξιόν τι πράξεις, ὡς ἐπιτελεσ- : 1
 • βοῦν : 1
 • βοηθὸς: 1 2
 • βοηθός: 1
 • βοηθῶν] + μοι. : 1
 • βοηθεια: 1
 • βολίδας: 1
 • βολῆς καὶ ἑκάστου τούτων σύριγγας ἀναρίθμους, καθ᾿ ἕκαστον : 1
 • βουλὴν πονηρὰν καθ᾿ ἑαυτῶν εἰπόντες Δήσωμεν: 1
 • βουλόμενον προσαγγέλλειν περὶ τῶν ἀπειθησάντων, ἐφ᾿ ᾧ τοῦ φανέν- : 1
 • βουλας: 1
 • βουλεσθαι και—δισταζειν δε: 1
 • βουλεσθαι, αιρειν: 1
 • βουλεσθε: 1
 • βουλη: 1
 • βουλησωμαι: 1
 • βουλομενω: 1
 • βουνός: 1
 • βραχει: 1
 • βροτων: 1
 • βρωματα: 1 2
 • βρωματων: 1
 • βρωτῶν οὖν καὶ τῶν ἀκαθάρτων ἑρπετῶν καὶ κνωδάλων καὶ πᾶς : 1
 • βρωτα και ποτα: 1
 • βρωτων: 1
 • βςʹ κλμφψ: 1
 • βσαρὠθ: 1
 • βυθοτρεφής: 1
 • β.: 1 2 3
 • β.  πρώτη ὀπτασία πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ βάτῳ.: 1
 • γ: 1 2 3 4 5 6 7
 • γὰρ : 1 2
 • γὰρ ἐπὶ βρωτῶν καὶ ποτῶν καὶ τῶν κατὰ τὰς ἁφὰς ἕκαστα, κελεύει : 1
 • γὰρ ἐπὶ τῶν βρωτῶν καὶ ποτῶν ἀπαρξαμένους εὐθέως τότε †: 1
 • γὰρ Ἑβραϊκοῖς γράμμασι καὶ φωνῇ λεγόμενα, ἀμελέστερον δέ, καὶ : 1
 • γὰρ ἡμῶν, διὰ τί, μιᾶς καταβολῆς οὔσης, τὰ μὲν ἀκάθαρτα νομίζεται : 1
 • γὰρ ὁ θεὸς διδοὺς ἀνοχὰς καὶ ἐνδεικνύμενος τὸν τῆς δυναστείας : 1
 • γὰρ αὕτη καλλονή τίς ἐστι πρωτεύουσα.   τὸ δὲ δυνατὸν αὐτῆς : 1
 • γὰρ εἶχον ἐλπίδα, περὶ σωτηρίας: 1
 • γὰρ καὶ λιμένας εὐκαίρους χορηγοῦντας, τόν τε κατὰ τὴν Ἀσκαλῶνα : 1
 • γὰρ καὶ παρὰ τὴν τοῦ πατρὸς ἡμῶν βούλησιν καὶ παρὰ τὸ καλῶς : 1
 • γὰρ καλῶς ζῇν ἐν τῷ τὰ νόμιμα συντηρεῖν εἶναι·   τοῦτο δὲ ἐπιτε- : 1
 • γὰρ οὐ προῄρητο τοῖς μεγέθεσιν οὐδὲν προσθεῖναι ὁ βασιλεύς, ὅσον : 1
 • γὰρ οὐδ᾿ ἅψασθαι καθῆκε τῶν προειρημένων διὰ τὴν περὶ ἕκαστα διά- : 1
 • γὰρ πλείονες τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων ἑαυτοὺς μολύνουσιν ἐπιμισγό- : 1
 • γὰρ πρὸς περιεργίαν τῶν δυναμένων ὠφελεῖν διάνοιαν, καὶ ἐν τούτοις : 1
 • γὰρ σοι πάρεστιν ὡς οὐδέν.   ὁθεὸς δὲ ἀπροσδεής ἐστι καὶ ἐπιεικής. : 1
 • γὰρ τὴν ἐπίγνωσιν ἁπάντῶν ἐπὶ τὴν παρακειμένην ἄκραν τῆς πόλεως : 1
 • γὰρ τετιμημένος ὑπὸ τοῦ κρατοῦντος τὰ πάντα καὶ δεδοξασμένος : 1
 • γὰρ χάριτας ἔσπαρκας, αἳ βλαστάνουσιν εὔνοιαν, ἣ τὰ μέγιστα τῶν : 1
 • γέγονεν ἀγαθὰ παραγενηθέντων ὑμῶν·   πολλὰ γὰρ ὠφέλημαι, κατα- : 1
 • γέγραπται: 1 2
 • γένεσι παραλλαγὴν ἐχόντων, τετραδακτύλων οὐκ ἔλαττον, ἀνεπλή-: 1
 • γένηταί σοι συμφερόντως καὶ μετὰ ἀσφαλείας ἡ τοῦ ἁγίου νόμου : 1
 • γένηται, μηθεὶς δύνηται ὁδον εἰς τοὺς περιβόλους ποιήσασθαι τοὺς : 1
 • γένοιτο: 1
 • γένοιτο.: 1
 • γένος: 1
 • γένος ἰδιάζον ἐστί·   χωρὶς γὰρ τοῦ προειρημένου ἔχει λυμαντικὸν κατά- : 1
 • γένους τῶν Ἰουδαίων. φιλομαθῶς γὰρ ἔχοντί σοι περὶ τῶν δυνα-: 1
 • γήρει: 1
 • γήρους: 1
 • γίας. οὐ γὰρ αἱρεῖσθαι τὸ κεῖσθαι μόνον ἐν τῷ τόπῳ  : 1
 • γίμλ: 1
 • γῆ: 1
 • γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλειλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν μέγα· καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.: 1
 • γῆ Ζ., Γ. τῶν ἐθνῶν, χώρᾳ [καὶ] σκιᾷ.: 1
 • γῆ . . . ἐκφέρουσα . . . ἀκάνθας καὶ τριβόλους . . . κατάρας ἐγγύς: 1
 • γῆν: 1
 • γῆν, : 1
 • γῆς: 1
 • γῆς δαπανᾷ, καὶ οὐ καταδυναστεύει πρὸς τὴν ἐπαναίρεσιν τῶν συγ-: 1
 • γῆς,: 1
 • γῶν αὐτοῖς καὶ ὑγείαν καὶ εὐαισθησίαν καὶ τὰ λοιπά καὶ αὐτὸς : 1
 • γʹ: 1 2 3 4
 • γʹ—ςʹ. Μακκαβαίων [αʹ—δʹ]: 1
 • γʹ, δʹ: 1
 • γʹ. Λευιτικόν: 1 2 3
 • γʹ. Λευιτικόν : 1
 • γʹ. Λευιτικόν στίχ. ͵βψʹ: 1
 • γʹ. Σοφία υἱοῦ τοῦ Σιρὰχ στίχ. ͵βωʹ: 1
 • γʹ. Τὸ Λευιτικόν: 1
 • γέγραπται δὲ αὐτὸν πάλιν ἀναστήσεσθαι μεθ᾿ ὧν ὁ κύριος ἀνίστησιν: 1
 • γαγόντες τὸ πᾶν πλῆθος παρανέγνωμεν αὐτοῖς, ἵνα εἰδῶσιν ἣν ἔχεις : 1
 • γαλακτοποιεῖν: 1
 • γαλακτοτροφία: 1
 • γαρ: 1 2
 • γαρ : 1
 • γαρ ην δι ολου του σχηματος.   το δε ειδος ως φησιν Θεοδωριτος (-ρητ. L) : 1
 • γαρ ων ανθρωπος—συνεστρωσε δε παντα: 1
 • γαρ ων—παντα: 1
 • γαρ] ουν : 1
 • γεγονασιν: 1
 • γεγονε: 1
 • γεγονυῖα ἐκ τῶν στρατιωτῶν ὠφέλεια·   διὸ παντελῶς ἀνεπιεικής : 1
 • γεγραμμένον ἐστίν: 1
 • γεγραπται: 1 2
 • γεγραφεναι: 1
 • γειώρας: 1
 • γειώρας, εἵν, σάββατα: 1
 • γειν;   ὁ δὲ εἶπεν Ἐν ταῖς ἀναγνώσεσι καὶ ἐν ταῖς τῶν πορειῶν : 1
 • γενέσθαι: 1
 • γενέσθαι πλήθεσιν ἱκανοῖς.   ἦν δὲ τοιοῦτο      Τοῦ βασιλέως προσ- : 1
 • γενέσθαι·   ὁ θεὸς δὲ τὴν εὐψυχίαν δίδωσιν, ὃν ἱκετεύειν ἀναγ- : 1
 • γεναμενην: 1
 • γενεὰ διεστραμμένη, σκολιά: 1
 • γενεᾶς γενεῶν: 1
 • γενεῶν γενεαῖς: 1
 • γενεσιάρχης : 1
 • γενηθῆναι: 1
 • γενικῶν.   διὰ τῶν τοιούτων οὖν παραδέδωκεν ὁ νομοθέτης σημειοῦ- : 1
 • γενμ.: 1
 • γεννήσαντα: 1
 • γενοιο—σεαυτον: 1
 • γενοιο—τη περι σεαυτον: 1
 • γενομένης, καθὼς εὔκαιρον ἐγένετο τῷ βασιλεῖ, τοὺς ἑξῆς ἡρώτα τῶν : 1
 • γενομενοι: 1
 • γενομενον: 1
 • γενομενου: 1
 • γενομ. : 1
 • γενος] + και : 1
 • γεωργια: 1
 • γης: 1
 • γιγν.: 1
 • γινόμενα. τελευτήσασι μὲν γὰρ καὶ κακῶν ἀπολελυμένοις οὐχ : 1
 • γινώσκουσα γινώσκω.: 1
 • γινομένου καὶ συμφερόντως.   τῇ γὰρ ἐπιούσῃ τὰ τῆ πρότερον : 1
 • γινομένων ἔν τε τοῖς χρηματισμοῖς τοῦ βασιλέως καὶ ταῖς συμ- : 1
 • γινομενου: 1 2
 • γιστος : 1
 • γιστόν ἐστιν ἀνθρώπῳ, προσμανθάνειν ἀεί τι καὶ προσλαμβάνειν, : 1
 • γλώσσῃ: 1
 • γλῶσσα: 1
 • γλῶσσα.: 1
 • γλαυκωθειη: 1
 • γλαφυρά: 1
 • γλυφαῖς ῥαβδωταῖς, πυκνὴν ἐχούσαις τὴν πρὸς ἄλληλα θέσιν περὶ : 1
 • γλωσσόκομον: 1
 • γλωσσοκομεῖον: 1
 • γνησίῳ χαίρειν.   αὐτός τε ἔρρωσο καὶ ἡ βασίλισσα Ἀρσινόη, : 1
 • γνησιως: 1
 • γογγύζειν: 1
 • γογγύζειν, λειτουργικός: 1
 • γονέων τετευχότας ἐνδόξων, οἵτινες οὐ μόνον τὴν τῶν Ἰουδαϊκῶν : 1
 • γονευσιν αποδωη τας αξ. χαρ. : 1
 • γονται κατὰ τὰς τῶν ἑορτῶν ἡμέρας. ὕδατος δέ ἀνέκλειπτός ἐστι : 1
 • γράφεται. : 1
 • γράψει αὐτῷ τὸ δευτερονόμιον τοῦτο εἰς βιβλίον: 1
 • γράψον: 1
 • γραμμάτων ἕξιν περιεποίησαν αὑτοῖς, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν Ἑλληνικῶν : 1
 • γραφῆς ὁ λέγων οὕτως·   : 1
 • γραφε: 1 2 3 4
 • γραφεῖα : 1
 • γραφης: 1 2
 • γραφικὸη : 1
 • γραφικός: 1
 • γραφων: 1 2
 • γρηγορεῖν, ἐλεύσεσθαι, ἐξάδελφος, κατόρθωμα, μεγιστάν, μέθυσος, οἰκοδομή, παιδίσκη, πάπυρος, παρεμβολή, πεποίθησις, πλῆξαι, ῥάπισμα, ῥύμη, σκορπίζεσθαι, σύσσημον.: 1
 • γυμνοὺς πολλούς: 1
 • γυναικῶν: 1
 • γυναικοτραφῆ: 1
 • γωσιν·   ὃ καὶ περὶ τούτους ἐγεγόνει.   προσεχέστατος γὰρ ὢν : 1
 • γ.: 1 2 3 4 5
 • γ.  περὶ τῆς συναντήσεως μετ᾿ (?) Ἀαρών.: 1
 • δ: 1 2 3 4 5 6
 • δἰ ἑτέρων: 1
 • δἰ ἧς . . . ἐν αὐτῇ : 1
 • δἰ ὅλης ἡμέρας ἡ ἀσχημόνησίς μου ἄντικρύς μου, καὶ ὁ καταισχυμμὸς τοῦ προσώπου μου καλύπτει με. : 1
 • δἰ ὑμᾶς διὰ παντὸς τὸ ὄνομά μου βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν: 1
 • δάλεθ: 1
 • δάνιον, εἰδώλιον. Α: 1
 • δὲ: 1
 • δὲ : 1
 • δὲ ἀποκεκρίσθαι φήσας τοῦτον ἐπυνθάνετο τοῦ μετέπειτα Τί ἐστιν : 1
 • δὲ ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις, ἐπυνθάνετο τοῦ μετέπειτα Τί κάλλιστόν ἐστι : 1
 • δὲ ἔκπληξιν ἡμῖν παρέσχεν, ὡς ἐθεασάμεθα τὸν Ἐλεάζαπρον ἐν τῇ : 1
 • δὲ ἔφη Σωφροσύνη·   ταύτης δὲ οὐκ ἔστι τυχεῖν, ἐὰν μὴ θεὸς κατα- : 1
 • δὲ βίον ἐν ἀληθείᾳ διεξάγειν.   ἐκ τούτων γὰρ κρατίστη χαρὰ καὶ : 1
 • δὲ δακτύλων τὸ πλάτος ἔχουσα· ἐφ᾿ ὃν ἐπίκειται τὸ πᾶν ἔλασμα : 1
 • δὲ εἶπεν Εἰ τὸ βουλευθὲν ὀρθῶς ἐν ταῖς τῶν κινδύνων πράξεσιν : 1
 • δὲ καὶ τοῦτον εἰρηκέναι φήσας τὸν δέκατον ἡρώτα Τί ἐστι σοφίας : 1
 • δὲ καλῶς ποιεῖς ἅπαντας ἀνθρώπους εἰς φιλίαν πρὸς ἑαυτὸν καθ- : 1
 • δὲ μέλλοντα κωλυθῆναι ὑπὸ : 1
 • δὲ μᾶλλον ἡ τῶν αἰσθήσεων διακόσμησις, διανοίας ἐνέργημα καὶ : 1
 • δὲ πάντων καὶ κρότῳ σημηναμένων πρὸς τοὺς φιλοσόφους εἶπεν ὁ: 1
 • δὲ πυκνὰ τὰ στόματα πρὸς τὴν βάσιν, ἀοράτων ἔχοντα τοῖς πᾶσι : 1
 • δὲ τέθειμαι τὴν ἡμέραν ταύτην, ἐν ᾗ παραγεγόνατε, καὶ κατ᾿ ἐνιαυτὸν : 1
 • δὲ τὸν ἐχόμενον ἡρώτα Τί πρὸς ὑγείαν μάλιστα συντείνει;   ἐκεῖνος : 1
 • δὲ τῆς κεφαλῆς ἔχει τὴν λεγομένην : 1
 • δὲ ταῦτα διὰ τὸ καλῶς ἡμῖν τὸν Ἐλεάζαρον ὑποδεδειχέναι τὰ : 1
 • δὲ ταλάντων ἑξακοσίων ἑξήκοντα ἡ δόσις ἐγεγονει.   πολλὰ γὰρ καὶ : 1
 • δὲ τρία τάλαντα προσέταξεν ἀργυρίου δοθῆναι καὶ τὸν ἀποκαταστή- : 1
 • δέ: 1
 • δέ Τῇ προθυμίᾳ καὶ ταῖς χάρισι πρὸς τοὺς ἄλλους μεταοτικὸς ὢν : 1
 • δέδωκα: 1
 • δέκα δύο, δέκα ἕξ, δέκα τέντε,: 1
 • δέκα καὶ πορφύραν καὶ στέφανον διαπρεπῆ καὶ βυσσίνων ὀθονίων : 1
 • δέλεθ, δέλτ, δέλθ: 1
 • δέομαι: 1
 • δήλωσις: 1
 • δήσωμεν: 1 2
 • δίας: 1
 • δίδραχμον: 1 2
 • δίδραχμον, ἀλήθεια: 1
 • δίδωμι, ἐδίδετο : 1
 • δίκαιον ἀπονέμειν ὁμολογούμενοι, πολλῷ δὲ μᾶλλον τοῖς ἀλόγως : 1
 • δίκαιον γὰρ εἶπε τὴν ἐκπομπὴν αὐτῶν γενέσθαι·   παραγενηθέντας δέ, : 1
 • δίκαιος ὥν.: 1
 • δὸς αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις αὐτῶν: 1
 • δόλῳ τινὶ πρὸς αὐτὸν πράσσοντας;   ὁ δὲ ἀπεφήνατο πρὸς τοῦτο Εἰ : 1
 • δόντος σοι καταξίως τῶν τρόπων τὴν ἡγεμονίαν.      Τοῦ δὲ : 1
 • δόξῃ καὶ πλούτῳ καὶ δυνάμει, καὶ ψυχὴν ἴσον πᾶσιν ὄντα·   καθὼς : 1
 • δόξα: 1 2 3
 • δόξα καὶ προκοπὴ παρὰ τοῖς τοιούτοις ὑπάρξει·   τὸ γάρ συνεργὲς : 1
 • δόξα, ἔπαινος: 1
 • δόσει, τοὺς δὲ λοιποὺς ἀπὸ τῆς βασιλικῆς τραπέζης.    νομίζομεν: 1
 • δότωσαν οὖν : 1
 • δόψξα Κυρίου: 1
 • δύναμιν: 1
 • δύνανται·   θεοῦ γάρ ἐστι δόμα.      Ἐπαινέσας δὲ τὸν ἄνδρα : 1
 • δύο δύο, : 1
 • δύο ζωὰς: 1
 • δύο, δυσί, πᾶν: 1
 • δύσφραστος, : 1
 • δύσχρηστος: 1
 • δώδεκα (δεκαδύο), οἱ: 1
 • δώσει: 1
 • δώσω: 1
 • δ᾿ ἐλαίας ἀνέπλεξαν στέφανον ἔκτυπον, πολυτελεῖς ἐνέντες λίθους· : 1
 • δ᾿ ὁμιλίαν καὶ τὸ συνακούειν καὶ πρὸς ἕκαστον ἀποκρίνεσθαι δεόντως : 1
 • δ᾿ αὐτὴν ὁ λεγόμενος Ἰορδάνης ποταμὸς ἀείρρους: 1
 • δ᾿ υμιν: 1
 • δῆλοι: 1
 • δῶρα: 1
 • δʹ: 1 2
 • δʹ. Ἀριθμοί: 1 2 3
 • δʹ. Ἀριθμοί : 1
 • δʹ. Ἀριθμοί στίχ. ͵γφλʹ: 1
 • δʹ. Οἱ Ἀριθμοί: 1
 • δʹ. Ψαλμοὶ καὶ ᾠδαὶ Σολομῶντος στίχ. ͵βρʹ: 1
 • δάμαλιν τριετίζουσαν καὶ αἶγα τριετίζουσαν καὶ κριὸν ὁμοίως τριετῆ καὶ τρυγόνα καὶ  περιστεράν κελεύσαντος διεῖλε, τῶν ὀρνέων οὐδὲν διελών. : 1
 • δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει.: 1
 • δαιμονίζειν, Ἀ. : 1
 • δαιμονίων εἰσὶν εἴδωλα: 1
 • δακρῦσαι τῇ χαρᾷ πεπληρωμένος.   ἡ γὰρ τῆς ψυχῆς ἔντασις καὶ τὸ : 1
 • δαμάζειν: 1
 • δαπανην: 1
 • δε: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 • δε : 1
 • δε αυτως: 1
 • δε 2º] + ως: 1
 • δεῖ, μνήμην ἔχοντας τῆς ἑαυτῶν κατασκευῆς, ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸν περὶ : 1
 • δεῦτε καὶ ἐμβάλωμεν ξύλον εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ: 1
 • δεῦτε καὶ διελεγχθ: 1
 • δεῦτε] + καί, : 1
 • δεβραθά: 1
 • δεδήλωκά σοι.   τὰ δ᾿ ἑξῆς περιέχει τὴν πρὸς τὸν Ἐλεάζαρον ὁδὸν: 1
 • δεδωκε: 1
 • δεθτέρας·   Ἰούδας Σίμων Σομόηλος Ἀδαῖος Ματταθίας Ἐσχλεμίας. : 1
 • δει: 1 2
 • δειλανδριᾷν: 1
 • δειν : 1
 • δεκάδ., διοικητής, χρηματίζεσθαι, ἐνέχυρον: 1
 • δεκάταρχοι: 1
 • δεκάταρχος: 1
 • δεκάτης·   Ἰερεμίας Ἐλεάζαρος Ζαχαρίας Βανέας Ἐλισσαῖος Δαθαῖος.: 1
 • δεκαέξ (ἑκκαίδεκα), οἱ: 1
 • δεκαδύο, τῶν δώδεκα προφητῶν μία βίβλος, τὸ δωδεκαπρόφητον, : 1
 • δεκαμηνιαῖος: 1
 • δεξάμενος τὸν ἑνδέκατον ἐπηρώτα (διὰ τὸ δύο πλεονάζειν τῶν ἑβδο- : 1
 • δεον ?: 1
 • δεοντος: 1
 • δεον] δε: 1
 • δεσμὸς γίνεται.   τὸ δὲ γένεσθαι κατὰ προαίρεσιν ταῦτα ὁ θεὸς : 1
 • δευεερώσεις: 1
 • δευτέρᾳ σαββάτου: 1
 • δευτέραν δὲ τὴν ἱερατικὴν . . . ὑστάτην δὲ καὶ τελευταίαν τὴν ἱερογλυφικήν.: 1
 • δευτερολογεῖν: 1
 • δε] γαρ: 1
 • δε] + και: 1 2 3 4
 • δη: 1
 • δηλει: 1
 • δηλονότι πολλὴ γέγονεν ἡ τῶν ἀντιγράφων διαφορά, εἴτε ἀπὸ ῥαθυμίας τινῶν γραφέων εἴτε ἀπὸ τόλμης τινῶν μοχθηρᾶς τῆς διορθώσεως τῶν γραφομένων εἴτε καὶ ἀπὸ τῶν τὰ ἑαυτοῖς δοκοῦντα ἐν τῇ διορθώσει προστιθέντων ἢ ἀφαιρούντων: 1
 • δηλουντας: 1
 • δηλωσον: 1
 • δηλωσωμεν: 1
 • δημαγωγεῖν, -γία: 1
 • δημεύειν: 1
 • δημοτελής: 1
 • δι ολου την ζωην: 1
 • διὰ: 1
 • διὰ παντὸς εὐδοξίαν ἔχειν αὐτούς, τὰ δίκαια πάσσουσι·   καθὼς σὺ : 1
 • διὰ πλειόνων ἐπηρώτα τὸν ἕτερον Πῶς ἂν καταφρονοίη τῶν ἐχθρῶν;   : 1
 • διὰ τὸ: 1
 • διὰ τὸ καταβεβηκέναι: 1
 • διὰ τῆς ὑποτεταγμένης τάξεως τὰς βλάβας ἐπιδεικνύντα·   οὕτω γὰρ : 1
 • διὰ τῶν ἐνεργειῶν φιλοσοφεῖς διὰ καλοκἀγαθίαν ὑπὸ υειῦ τιμώ- : 1
 • διὰ τῶν προπόσεων.: 1
 • διὰ τί ἔφυγεν ἀπό σοῦ ὁ Ἆπις: 1
 • διὰ τοῦτ᾿ αὐτῷ τὸ σύμπτωμα γέγονεν, ἐξιλασάμενος τὸν θεὸν ἐν : 1
 • διὰ τοῦτο: 1 2 3
 • διὰ φαυλισμὸν χειλέων, διὰ γλώσσης ἑτέρας· ὅτι λαλήσουσιν τῷ λαῷ τούτῳ . . . καὶ οὐκ ἠθέλησαν ἀκούειν.: 1
 • διὰ χειρός, εἰς χεῖρας, ἐκ χειρός: 1
 • διὰ χοροῦ: 1
 • διά τῆς δικτυωτῆς: 1
 • διάβολος: 1 2
 • διάθεσιν ἐπὶ τέλει;      § : 1
 • διάθεσιν, ὃσ ἦν πρὸς αὐτπύς.: 1
 • διάπυρος: 1
 • διάσταλσις: 1
 • διάταξιν.: 1
 • διάψαλμα: 1 2
 • διέλθατε] πορεύθητε | Ἑμὰθ Ῥαββά] Ἁμὰθ τὴν μεγάλην (τὴν μεγ.,: 1
 • διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον: 1 2
 • διὸ πολλαχῶς καὶ ποικίλως ἐπεκαλούμην τὸν κυριεύοντα κατὰ : 1
 • διὸ τὴν ὑπεροχὴν ὀξεῖαν εἶναι τῶν δύο κλιμάτων συνέβαινε, μετέωρον : 1
 • διὸ τὴν σεμνότητα καὶ φυσικὴν διάνοιαν τοῦ νόμου προῆγμαι δια- : 1
 • διόπερ οὐ παραβατέον οὐδὲ ὑπερθετέον τὰ καλῶς ἔχοντα.   τῇ μὲν : 1
 • διότι παραφέρειν μέλλοντός τι τῶν ἀναγεγραμμένων ἐν τῇ βίβλῳ : 1
 • διώρθωται: 1
 • διῳκεῖτο, καὶ οὐδὲν ἀπερριμμένως οὐδ᾿ εἰκῇ.   διόπερ καὶ τὸ τῆς : 1
 • διῳκοδομημένων ἁπάντων.   καὶ τοῦ θυρώματος δὲ καὶ τῶν περὶ αὐτὸ : 1
 • διά τὸ σὲ περὶ πολλοῦ πεποιῆσθαι, παρ᾿ ἕκαστα †: 1
 • διέσπειρα, : 1
 • διήγαγεν (A ἀπήγαγεν) αὐτοὺς διὰ τοῦ πλινθείου : 1
 • δια: 1
 • δια πασης] δι ολης: 1
 • δια το: 1
 • δια το δυο πλεοναζειν των εβδομηκοντα οπισθεν γαρ : 1
 • δια το] και: 1
 • διαβας προς την γεφυραν: 1
 • διαβεβαιουται: 1
 • διαγειν: 1
 • διαδημα: 1
 • διαθήκη: 1
 • διαθήκην: 1
 • διαθήκη,: 1
 • διαθεσις καθαρα: 1
 • διαθεσις καθ.: 1
 • διαιρεσιν: 1
 • διακόψῃ: 1
 • διακόψῃ ἐν αὐτοῖς: 1
 • διακευάσει προστιθεὶς ἢ μεταφέρων τι τὸ σύνολον τῶν γεγραμ- : 1
 • διακρῖναι]: 1
 • διαλέκτου μεταβολὴν ποιησάμενοι μίαν ἐν ἑκάστοις ἔννοιαν καὶ λέξιν ἀποδεδώκασιν.: 1
 • διαλαβόντες γὰρ ἀμφοτέραις τῶν μόσχων τὰ σκέλη, πλεῖον ὄντα : 1
 • διαλεχθ.: 1
 • διαλλάσσοντες τοῖς γένεσι, χρυσῷ κεκολλημένοι, : 1
 • διαμαρτυροῦμαι, : 1
 • διαμειναι: 1
 • διαμελίζειν: 1
 • διαμελλοι: 1
 • διαμεμερισμένα.   διμερῆ τε ἐποίησε τὰ τῶν κλισιῶν, καθὼς προσέ- : 1
 • διαμεμετρημενα: 1
 • διαμενει: 1
 • διαμενη: 1
 • διαμενοι: 1 2
 • διαναπαυόμενοι.   τούτου δὲ γινομένου, τῶν διαλελοιπότων ἐγείρονται : 1
 • διανισταμενους: 1
 • διανοίας: 1
 • διανοηθείς.: 1
 • διανοιαν] δι ανοι: 1
 • διανοούμενος γὰρ ὡς θεὸς πολυωρεῖ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, χορη- : 1
 • διαπρέψας . . ἐν . . τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν λόγοις: 1
 • διαπρεπως: 1
 • διασκευην] κατασκευην : 1
 • διασπορά: 1 2
 • διασπ.: 1
 • διαστελλομεθα·   οι γαρ αλλοι μολυνουσιν εαυτους.: 1
 • διαστολὰς ἔδωκεν, ἐὰν ἀναγκαῖον ᾖ κατακαλέσαι, διακρίνειν ἐν : 1
 • διαστροφὰς ἐπιλαμβάνουσιν ἄνθρωποι, καὶ ταλαίπωροι δἰ ὅλου τοῦ : 1
 • διατίθεσθαι διαθήκην: 1
 • διατελειν: 1
 • διατελοῖ;   βραχὺ δὲ ἐπισχὼν εἶπεν Οὕτως ἂν μάλιστα διευθύνοις, : 1
 • διατελοιη εχων: 1 2
 • διατεταγμένον μέλει. καὶ ἀδιαλείπτως ὑπηρετοῦσιν, οἱ μὲν τὴν : 1
 • διατηροῖ;   ὁ δὲ πρὸς τοῦτο ἀπεκρίθη Γινώσκων ὅτι μεγάλην : 1
 • διατηροι: 1
 • διατηροιη: 1
 • διαφερούσας σώζεσθαι βίβλους, θείας προνοίας ἔργον ὑπὲρ ἡμῶν γέγονεν . . . ἀπὸ τῆς τῶν Ἰουδαίων συναγωγῆς ταύτας ἀξιοῦμεν προκομίζεσθαι: 1
 • διαφυλασση: 1
 • διαφωνοῦσι τὰ Ἐβραικὰ ἀντίγραφα πρὸς τὸ Σαμαρειτῶν ἀρχαιότατον καὶ χαρακτῆρσι διαλλάττον· ὃ καὶ ἀληθὲς εἶναι καὶ πρῶτον Ἐβραῖοι καθομολογοῦσιν: 1
 • δια-: 1
 • δια] εκ: 1
 • δια] και: 1
 • διδόναι: 1 2
 • διδαχθῶσιν: 1
 • διδοὺς εὐχὴν . . . δικαίου: 1
 • διδούς: 1
 • διείληφα·   κατὰ πὰντα τρόπον σέ, βασιλεῦ, καὶ τὰ λεγόμενα καὶ τὰ : 1
 • διεβοήθη ἡ φωνὴ . . . λέγοντες: 1
 • διειλήφαμεν: 1
 • διειληφότες εὐσεβῶς τοῦτο πρᾶξαι, καὶ τῷ μεγίστῳ θεῷ χαριστικὸν : 1
 • διελθὼν τὸ τῶν ἑπτὰ σταδίων ἀνάχωμα τῆς θαλάσσης πρὸς τὴν : 1
 • διελθεῖν : 1
 • διεξάγοντι πάντα.      Ἀποδεξάμενος δὲ καὶ τοῦτον τὸν ἕτερον : 1
 • διεξόδους.   ἀνάκλασιν γὰρ ἔχει τὰ τῶν τόπων, ὡς ἂν ἐπ᾿ ὄρους τῆς : 1
 • διεξῆλθον, : 1
 • διεξαγειν: 1
 • διεπεμψ. σοι] διεπεμψαμεθα: 1
 • διερμηνεῦσαι, τίνα λόγον ἕξομεν πρὸς ἀποστολήν, ἐν οἰκετίαις : 1
 • διεσήμαναν, δἰ ὃν ζωοποιοῦνται τὰ πάντα καὶ γίωεται, τοῦτον : 1
 • διεστηκότες τῆς ὁδείας, διὰ τοὺς ἐν ταῖς ἁγνείαις ὄντας, ὅπως μηδενὸς : 1
 • διεστηκοτας: 1
 • διετυποῦντο κυκλόθεν.   οἱ μὲν οὖν διὰ τοῦ χρυσοῦ τοιαύτην εἶχον : 1
 • διευθυνεις: 1
 • διεφθειρα: 1
 • διεχώρισεν . . . ἀνὰ μέσον: 1
 • διηγήσομαι: 1
 • διηλλαγμενας: 1
 • δικαίοις ἀγαθὰ προσημαίνει μέγιστα.      Τοῦτον δὲ ἐπαινέσας : 1
 • δικαίων: 1
 • δικαιοκρίτης: 1
 • δικαιοσύνης: 1
 • δικαιοσύνης ἄξιοι κατὰ πάντα·   οἳ καὶ μετέδωκαν ἡμῖν τὰ παρὰ σοῦ, : 1
 • δικαιοσύνης ἕνεκεν σεμνῶς πάντα ἀνατέτακται.   τῶν γὰρ πτηνῶν, : 1
 • δικαιοσύνη, ἐλεημοσύνη, εὐφροσύνη.: 1
 • δικ. κελευει: 1
 • διμερη: 1
 • διμετρη: 1
 • διοικεῖ μετ᾿ εὐμενείας καὶ χωρὶς ὀργῆς ἁπάσης·   τούτῳ δὲ κατακο- : 1
 • διοικητής: 1
 • διοικουμένων, καὶ ὑπειληφότων ὀρθῶς τοῦτο, ὅτι θεόκτιστόν ἐστιν : 1
 • διοικ. την προαιρεσιν. Εχοντες: 1
 • διορθούμενοι καὶ εἴ τι κακῶς ἐπράχθη διὰ τὰς τῶν ὄχλων ὁρμάς, : 1
 • διορθοῦν, διορθοῦσθαι, διορθωτής: 1
 • διορθοῦσθαι,: 1
 • διορθωτής: 1 2 3
 • διοτι] : 1
 • διοτι] οτι : 1
 • διο] δια: 1
 • διυφασμενοι: 1
 • διχηλιζειν: 1
 • διψᾷν: 1
 • διψῆν: 1
 • διωκειται: 1
 • διωκητο : 1
 • δμαλαχείμ: 1
 • δμεθαλώθ: 1
 • δοῖ, : 1
 • δοῦλος Κυρίου: 1
 • δογματίζειν: 1
 • δοκιμαζοντα: 1
 • δοκιμαζων: 1
 • δολιότητας, : 1
 • δολον τινα: 1
 • δομοις: 1
 • δοξης: 1
 • δοξικός: 1 2
 • δουλεύων τῇ Ἐβραικῇ λέξει: 1
 • δρῦς πλεονεκτούντων: 1
 • δράξασθε παιδείας.: 1
 • δραγμας: 1
 • δρυμοῦ: 1
 • δρυμοῦ] ἀγροῦ, : 1
 • δρ. ἀναπαυομένων: 1
 • δυνάμεως: 1
 • δυναμενους: 1
 • δυναμενων: 1
 • δυναμεων: 1
 • δυναμεως: 1
 • δυναμιν: 1
 • δυναστῶν] + τῶν ἀποικιζομένων | καὶ μεταστραφήσεται οἴκημα κακουργῶν: 1
 • δυναστείᾳ συγχρωμένους ἐπὶ τὴν ἀδικίαν τρέπεσθαι.   καὶ ἐπὶ τῶν : 1
 • δυνατὸν σεβόμενοι παῤ ὅλην τὴν πᾶσαν κτίσιν.   ὅθεν οἱ Αἰγυπτίων : 1
 • δυνατός] + ἔσῃ, : 1
 • δυναται: 1
 • δυνατοὺς ἑρμηνεῦσαι, ἀφ᾿ ἑκάστξς φυλῆς ἕξ, ὅπως ἐκ τῶν πλείονων: 1
 • δυνατους: 1
 • δυνηται: 1
 • δυντόν, ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν οἰκουμένην βιβλία· καὶ ποιούμενος: 1
 • δυο μεν ησαν τη: 1
 • δυο πηχεων το μηκος: 1
 • δυοῖν: 1
 • δυσί: 1
 • δυσαίακτος: 1
 • δυσπέτημα: 1 2
 • δυσσέβεια, -βημα: 1
 • δωδεκάτη ἡ Ἐσθήρ· καὶ τὰ μὲν Ἱστορικὰ ταῦτα: 1
 • δωδεκάτης·   Ἰσάηλος Ἰωάννης Θεοδόσιος Ἄρσαμος Ἀβιήτης Ἐζε-: 1
 • δωδεκαπρόφητον: 1 2
 • δωδεκαπρόφητον, τό: 1
 • δωδεκατος: 1
 • δωκ.: 1
 • δων ἔκτυπον, τῇ τορείᾳ θαυμαστῶς ἔχουσαν ἐκ τῶν τριῶν μερῶν: 1
 • δότωσαν οὖν ἡμῖν δύο βόας, καὶ ἐκλεξάσθωσαν ἑαυτοῖς τὸν ἕνα καὶ μελισάτωσαν καὶ ἐπιθέτωσαν ἐπὶ ξύλα καὶ πῦρ μὴ ἐπιθέτωσαν· καὶ ἐγὼ ποιήσω τὸν βοῦν τὸν ἄλλον, καὶ πῦρ οὐ μὴ ἐπιθῶ. : 1
 • δύναμίν: 1
 • δώσω τοὺς ἄρχοντάς σου ἐν εἰρήνῃ καὶ τοὺς ἐπισκόπους σου ἐν δικαιοσύνῃ.: 1
 • δ.  εἴσοδος (?) Μωυσέως καὶ Ἀαρὼν πρὸς Φαραώ.: 1
 • ε: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • εἰ: 1 2
 • εἰ ἀποκλεισθήσεται: 1
 • εἰ ἐκλέλοιπεν: 1
 • εἰ αὐτοδέσποτός ἐστιν τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός: 1
 • εἰ δικαιοσύνην ἀγαπᾷ τις, οἱ πόνοι ταύτης εἰσὶν ἀρεταί· σωφροσύνην γὰρ καὶ φρόνησιν ἐκδιδάσκει, δικαιοσύνην καὶ ἀνδρείαν: 1
 • εἰ κρ. ἄνθρωπος, : 1
 • εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν ἄφες: 1
 • εἰ μιγάδες, Ἕλληνες ὁμοῦ ἀνηκαθεν ἦσαν, καὶ ἐμέμνηντο τοῦ κοινοῦ τῶν Ἑλλήνων ἔθους: 1
 • εἰ ποιήσει τι ἄνθρωπος (εἰ κρυβήσεταί τις, : 1
 • εἰδωλόθυτος: 1
 • εἰδωλεῖον: 1
 • εἰθισμένως: 1
 • εἰκὼν θεοῦ: 1
 • εἰκοσιδύο, τά: 1
 • εἰμί: 1
 • εἰμί,: 1
 • εἰπὼν ἀποκεκρίσθαι, ἑτέρῳ εἶπε Τί βασιλείαν διατηρεῖ;   πρὸς τοῦτ᾿ : 1
 • εἰς ἀπὸ μακρόθεν: 1
 • εἰς ἕτοιμον κατοικητήριόν σου ὃ κατ.: 1
 • εἰς ὃν ἐξεκέντησαν: 1
 • εἰς ᾅδου] εἰς γῆν | κατακάλυμμά] κατάλειμμα: 1
 • εἰς Λοῦζα: 1
 • εἰς αὐτὴν τὴν τράπεζαν : 1
 • εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε: 1
 • εἰς γῆν Χεττιεὶμ Καδής : 1
 • εἰς γῆν, : 1
 • εἰς εὐχαριστίαν.: 1
 • εἰς μαρτύριον: 1
 • εἰς τὰ ἄπορα τῆς θείας γραφῆς.: 1
 • εἰς τέλος: 1
 • εἰς τέλος, : 1
 • εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ προσαββάτου: 1
 • εἰς τὴν Αἴγυπτον γεγονέναι·   ἱκανὴ γὰρ ἦν ἡ παρὰ τὸ πεδίον : 1
 • εἰς τὴν Χαναανίτην: 1
 • εἰς τὴν γῆν: 1
 • εἰς τὸ νῖκος.: 1
 • εἰς τὸ τέλος: 1
 • εἰς τὸ τέλος, ψαλμός: 1 2
 • εἰς τὸ τέλος·: 1
 • εἰς τὸ τέλος.: 1
 • εἰς τὸν αἰῶνα: 1 2
 • εἰς τὸν οἶκόν μου ἐγὼ πορεύομαι: 1
 • εἰς τό Σῶσαί με Κύριον: 1
 • εἰς τοὺς ψαλμούς: 1
 • εἰς ψυχὴν ζῶσαν: 1
 • εἰς ψυχὴν ζωῆς: 1
 • εἰσὶ δὲ αἱ εἴκοσι δύο βίβλοι καθ᾿ Ἑβραίους αἵδε: 1
 • εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι παῤ αὐτοῖς βίβλοι ἐν ἀμφιλέκτῳ: 1
 • εἰσὶ δὲ πρώτης φυλῆς: 1
 • εἰσὶν: 1
 • εἰσὶν ἀμείνους δύο ἑνός· ἔχουσιν γὰρ κέρδος ἀγαθόν. : 1
 • εἰσὶν αὐτοῦ, μέλους ἦχον ἀνιέντες : 1
 • εἰσί: 1
 • εἰσόδους καὶ ἐξόδους ἡμῶν ἐν πάσῃ εἰρήνῃ κατακόσμησον: 1
 • εἰσδόσεως καὶ τὰ τῶν ἐπιστολῶν ἀντίγραφα κατακεχώρικα, καὶ τὸ : 1
 • εἰσηκούσαμεν αὐτοῦ: 1
 • εἰσι πολλοί, καὶ οὐκ ἂν φθάνοιεν αὐτοὺς προσκυνοῦτες.   καὶ νομί- : 1
 • εἴ τῳ φίλον παραδέχεσθαι ὡς ἅγιον τὸ βιβλία.: 1
 • εἴ τινες προῆσαν ἢ καὶ μετὰ ταῦτά εἰσιν εἰσηγμένοι τῶν τοιούτων, : 1
 • εἴ τινες προῆσαν, ἢ μετὰ ταῦτα παρεισήχθησαν εἰς τὴν βασιλείαν. : 1
 • εἴδαμεν : 1
 • εἴδωλον: 1
 • εἴη   κἀκεῖνος ἔφη Τὸ γινώσκειν ὅτι θεὸς δυναστεύει τῶν ἁπάντων, : 1
 • εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών Ἰδού: 1
 • εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου : 1
 • εἵν: 1
 • εἶδον ὁράματι τὸν θεὸν Ἰσραήλ. : 1
 • εἶδον τὸν θεὸν Ἰσραήλ: 1
 • εἶδον τὸν τόπον οὗ εἱστήκει ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ: 1
 • εἶναι αὐτῷ υἱὸν βασιλεύοντα ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἠ πρὸς τοὺς Λευίτας τοὺς ἰερεῖς τοὺς λειτουργοῦντάς μοι.: 1
 • εἶναι καὶ ἀκέραιον τήν νομοθεσίαν ταύτην, ὡς ἄν οὖσαν θείαν. διὸ: 1
 • εἶναι τὴν τῶν λίθων δόσιν καὶ τὴν τῶν τεχνῶν ἐνέργειαν.: 1
 • εἶναι.   πάντων δ᾿ ὑπηκόων ὄντων καὶ μηδενὸς ἐναντιουμένου, τίνος : 1
 • εἶπα: 1
 • εἶπα γάρ Μή ποτε κτλ.: 1
 • εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ Τί ἐστιν τοῦτο;: 1
 • εἶπε Μηδὲν αὐτοὺς λυπήσας·   τοῦτο δ᾿ οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ θεὸς τῆς δια- : 1
 • εἶπε Πῶς ἂν φιλάνθρωπος εἴη;   κἀκεῖνος ἔφη Θεωρῶν ὡς ἐν : 1
 • εἶπε Πῶς δεῖ διὰ τῶν συμποσίων διεξάγειν;   ὁ δὲ ἔφησε Παραλαμ- : 1
 • εἶπε γραφῆναι πρὸς τὸν ἀρχιερέα τῶν Ἰουδαίων, ὅπως τὰ προειρημένα : 1
 • εἶπε πρὸς τὸν ἑξῆς Πῶς ἂν ἐν τοῖς ὕπνοις ἀτάραχος εἴη;   ὁ δὲ ἔφη : 1
 • εἶπεν Ἐν τίσι δεῖ πράγμασι τοὺς βασιλεῖς τὸν πλείω χρόνον διά- : 1
 • εἶπεν ἡ γραφή: 1
 • εἶπεν αὐτῇ τὸ παιδάριον Ἠλεί: 1
 • εἶπεν δὲ αὐ: 1
 • εἶπεν δὲ κύριος Ἐὰν εὕρω ἐν Σο: 1
 • εἶπεν, λέγει: 1
 • εἶχε, τῆς δ᾿ ἀναβάσεως τῆς πρὸς αὐτό, πρὸς τὴν εὐκοσμίαν ἔχοντος : 1
 • εἶχον τὴν διασκευήν, ἔνοπτρον δὴ γεγονυῖαν πρὸς αὐτὸ τοῦτο θαυμα-: 1
 • εἶχον, τὸ μέσον ἐζηλωκότες κατάστημα (τοῦτο γὰρ κάλλιστόν ἐστιν), : 1
 • εὐαγγέλιον: 1
 • εὐαγγελίζεσθαι: 1
 • εὐαπάντητος: 1
 • εὐβουλία;   Τὸ καλῶς ἅπαντα πράσσειν, ἀπεφήνατο, μετὰ διαλογι- : 1
 • εὐδοκεῖν ἐν: 1
 • εὐδόκησας: 1
 • εὐεργετῶν οὖν ἅπαντας, καθὼς συνεχῶς τοῦτ᾿ ἐπιτελεῖς, θεοῦ διδόντος : 1
 • εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς: 1
 • εὐηργέτηκας.   εὐθέως οὖν προσηγάγομεν ὑπὲρ θυσίας καὶ τῆς: 1
 • εὐθαρσής: 1
 • εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου: 1
 • εὐκατάλλακτος: 1
 • εὐκαταφρόνητος: 1
 • εὐκλεής: 1
 • εὐλογιστία: 1
 • εὐμελής: 1
 • εὐμορφία: 1
 • εὐνόως γινόμενον ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἀδιάλυτον πρὸς ἅπαντα—μετὰ δὲ εὐη- : 1
 • εὐοδοῖ ὁ ἄγγελος: 1
 • εὐοδοῦν, κατακληρονομεῖν, κατασκοπεύειν, κατεμβλέπειν, κατοδυνᾷν, ὀλεθρεύειν, ὀρθοτομεῖν, ὀρθρίζειν, πνευματοφορεῖσθαι, πτωχίζειν, σκοπεύειν, συνεδριάζειν, τριετίζειν, τροφεύειν, φιλεχθρᾷν.: 1
 • εὐπρεπῆ: 1
 • εὐπρεπῶς: 1
 • εὐρέθης.: 1
 • εὐρισκόμενος σφόδρα.: 1
 • εὐσήμως: 1
 • εὐσήμως.   εὐτύχει διὰ παντός.   Τῆς δὲ εἰσδόσεως ταύτης γενο- : 1
 • εὐσεβέσιν: 1
 • εὐτύχει: 1
 • εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, : 1
 • εὐφράνθητε, οὐρανοί, ἅμα αὐτῷ, : 1
 • εὐφυής: 1
 • εὐωδία τέλος: 1
 • εὑρέθη: 1 2
 • εὑρέθη δόλος : 1
 • εὑρίσκονταί τινες ψαλμοὶ πέρα τοὺς ῥνʹ ψαλμοὺς τοῦ Δαβὶδ λεγόμενοι τοῦ Σολομῶντος . . . τούτους οὖν ὀνομάσαντες οἱ πατέρες ἰδιωτικούς.: 1
 • εὑρεθήσεται ἡμῖν.: 1
 • εὔθετοι καθεστήκεισαν, καὶ τοῦτ᾿ ἐπετέλουν ὅτε δέοι, καὶ πρὸς τὰς : 1
 • εὔκυκλος: 1
 • εὔνοιαν, εἶπε, συνοῦσί σοι, καὶ μή διὰ τὸν φόβον μηδὲ διὰ πολυ- : 1
 • εὔστοχος: 1
 • εὕρεμα: 1
 • εὕρημα: 1
 • εὖ φρον- : 1
 • εὗρεν μῆλα μανδραγόρου . . . ἀντὶ τῶν μανδραγορῶν: 1
 • εῖον, : 1
 • εʹ: 1 2 3 4
 • εʹ. Ἐσθὴρ στίχ. τνʹ: 1
 • εʹ. Δευτερονόμιον: 1 2 3 4
 • εʹ. Δευτερονόμιον στίχ. ͵γρʹ: 1
 • εʹ. Τὸ Δευτερονόμιον: 1
 • εαν: 1
 • εαν ουν φαινηται: 1
 • εαν ουν φανηται: 1
 • εαν ουν φανηταισοι εννομον: 1
 • εαν φαινηται: 1
 • εαν φαινηται σοι: 1
 • εαυτου: 1
 • εαυτους επεδωκαμεν κ.τ.λ.: 1
 • εαυτους προεδωκαμεν εις τον προειρημενον ανδρα πρεσβειαν: 1
 • εαυτω: 1 2 3
 • εαυτων: 1
 • εαυτω] εαυτου: 1
 • εβαθυνθ.: 1
 • εβδομηκοντα δυο: 1
 • εβδομηκοντα]: 1
 • εβδ. και δυσιν: 1
 • εγγραφα: 1
 • εγκρατεις εγενοντο—και την χωραν: 1
 • εγνώσθη δὲ αὐτῷ καὶ πάντα, καὶ λίαν ἐξεθαύμασε τὴν τοῦ : 1
 • εδέχοντο: 1
 • εδοκιμασθην: 1
 • εδωκεν: 1
 • εζρ: 1
 • ει δυνατον: 1 2
 • ει καὶ : 1
 • ει τι: 1
 • ειδειη: 1
 • ειη: 1
 • ειην: 1
 • ειης] : 1
 • ειναι: 1
 • ειπας: 1 2 3
 • ειπας : 1
 • ειπε: 1 2 3
 • ειπε δε: 1
 • ειπε μεγιστε: 1
 • ειπεν ο: 1
 • ειπεν] : 1
 • ειπον Β ειπαν Α | αγαθος ο λογος ον] καλον το ρημα ο ΒΑ: 1
 • ειποντων δε παντ. ομ.: 1
 • ειργάσθη: 1
 • ειργ.: 1
 • ειρηκαμεν: 1
 • ειρημ.: 1
 • εις: 1
 • εις ανθρωπων απωλειαν: 1
 • εις μερος: 1
 • εις μερους: 1
 • εις πραγματα: 1
 • εις τε παν το παρανγελλομενον | προθυμ]ως εαυτους επιδεδωκοτων).: 1
 • εισδοθεντος] : 1
 • εισεληλυθεναι: 1
 • εισελ.: 1
 • εισηγ. : 1
 • εισιν: 1
 • εισιν : 1
 • ειτ επερωτα : 1
 • ειτ επηρωτα: 1
 • ειτα: 1
 • ειτε: 1
 • ει,: 1
 • ει] εις: 1
 • εκ σου : 1
 • εκ σου] εξ ου: 1
 • εκ τυπων: 1
 • εκαστα: 1 2 3 4
 • εκαστην: 1
 • εκαστου] εκ: 1
 • εκατονταρουροις: 1
 • εκγονοις: 1
 • εκγονων : 1
 • εκγοωοις : 1
 • εκδοσεως: 1
 • εκδουναι: 1
 • εκεινο: 1
 • εκεινοις: 1
 • εκελευσαν: 1
 • εκελευσε: 1
 • εκελευσε την ετοιμασιαν εις | εκαστον αποτελειν· ην γαρ ουτω διατεταγμενον υπο του βασιλεως α μεν ετι και νυν | ορας· οσαι γαρ κ.τ.λ.: 1
 • εκθεοιται (-τε : 1
 • εκλελεγμενων: 1
 • εκπεπτωκασιν: 1
 • εκτεθεικε: 1
 • εκτιθεμαι: 1
 • εκτιθημι: 1
 • εκτοπον: 1
 • εκτυπον: 1 2
 • εκτυπων : 1
 • εκ] απο: 1
 • ελαττον] + των: 1
 • εληλυθεναι: 1
 • εληξεν: 1
 • ελθης: 1
 • ελλειπη: 1
 • ελωειμ · λανου: 1
 • εμβαλλει: 1
 • εμφανεια: 1
 • εν: 1 2 3 4
 • εν ελαικ.: 1
 • εν λαικ.: 1
 • εν λογω: 1 2
 • εν ξενιτ.: 1
 • ενατης: 1
 • ενατον : 1
 • ενδεικτικως: 1
 • ενδεκα: 1
 • ενδικως: 1 2
 • ενειληματων: 1
 • ενεκα: 1
 • ενεργει και γινωσκει ο θσ: 1
 • ενεργων: 1
 • ενετυχον: 1
 • ενεχθέντος εἰ καὶ περὶ τούτων εἰκοσαδραχμία δοθήσεται, καὶ τοῦτ᾿ : 1
 • εννατης: 1
 • εννατον: 1
 • εννομον: 1
 • ενομιζετο: 1
 • ενος δε το ευρος: 1
 • ενστασις: 1
 • εντασις: 1
 • εντετυπωτο: 1
 • εν] επι: 1
 • εξ ολης : 1
 • εξ ου: 1
 • εξεθετο: 1
 • εξει: 1 2
 • εξειν : 1
 • εξελευσεται] + ηγουμενος: 1
 • εξεργασαμενος: 1
 • εξηκ. καὶ τετρακοσ.: 1
 • εξης: 1
 • εξισοι: 1
 • εξοδον: 1
 • εξουσιαν—πρασσειν] : 1
 • επ: 1
 • επαλγεσι: 1
 • επαναγαγουσι: 1
 • επαναγοντας: 1
 • επανηξωμεν: 1
 • επαρασθαι: 1
 • επαυεπαυσατο: 1
 • επεγλυκωθη : 1
 • επει συμβ.: 1
 • επελαβετο: 1
 • επελεξαμεθα : 1
 • επελεξαμεν: 1
 • επεραστον: 1
 • επερωτα: 1 2 3
 • επερωτα : 1
 • επεφαινον: 1
 • επηγρυπνηκως τη τουτων : 1
 • επηρωτα: 1 2 3
 • επι: 1
 • επι πλειονα χρονον: 1
 • επι του και τοπους: 1
 • επι του τοπου: 1
 • επι τουτ. σεμν.: 1
 • επι των : 1
 • επι των πολεων και οικησεων δια το σκεπαζεσθαι: 1
 • επι χειρων κατεστακαμεν: 1
 • επιβλεψεται: 1
 • επιβολην: 1
 • επιβουλης: 1
 • επιγινομενων (-νωμ.: 1
 • επιδεικνυντας : 1
 • επιδεσθαι: 1
 • επιθυμησαι: 1
 • επικαλη: 1
 • επικρινων κατεστησα: 1
 • επικρινων κατεστησα : 1
 • επιλαμποντος·   και κατα τας σωματικας διαστασεις τηοι : 1
 • επιλεξας: 1
 • επινοησαιο: 1
 • επισημανας: 1
 • επιστολης Αριστεως προς Φιλοκρατην εκφρασις: 1
 • επισυμβαινει: 1
 • επιταγης : 1
 • επιτελειν: 1
 • επιτελειται: 1 2
 • επιτελη: 1
 • επιτελοι: 1 2
 • επιτελουμενου: 1
 • επιτελουμενους: 1
 • επιφερειν : 1
 • επιφεροι: 1
 • επιφορας] επιρροης: 1
 • επι] + τουτοις: 1
 • εποιει: 1
 • επυνθανετο: 1
 • εργαζονται: 1
 • εργασαμενου: 1
 • εργασμενης: 1
 • εριν: 1
 • ερριν: 1
 • ερωτα: 1
 • εσπερκας: 1
 • εσταλμεθα: 1
 • εστηκη: 1
 • εστθβ γ χ. κατεσκ. (κατασκ. : 1
 • εστι: 1
 • εστι ΒΑ: 1
 • εστιν: 1
 • εστιν αι] εστι και: 1
 • εστιν επιτελεια—διατηρεις της: 1
 • εστιν εφη: 1
 • εστιν ουτως: 1
 • εστιν—διατηρεις την: 1
 • ετει] επι : 1
 • ετερον]: 1
 • ετερον] pr τον : 1
 • ετερος: 1
 • ετερου] ετερω: 1
 • ετερων: 1
 • ετετυπωτο: 1
 • ετι: 1
 • ετι γαρ επι τα: 1
 • ετι γαρ επι τα της ουσης: 1
 • ετιθεσ.] επιθυμιας: 1
 • ετοιμ: 1
 • ετραπη: 1
 • ετυμως: 1
 • ευ: 1
 • ευ φροντ.: 1
 • ευεργεσια] + δε: 1
 • ευλογιας: 1 2
 • ευξ-: 1
 • ευρημ.: 1
 • ευτυχιαs: 1
 • ευφημήσας δὲ καὶ τοῦτον εἶπε πρὸς τὸν ἕτερον Ἐπεὶ σὺ δέκατος: 1
 • ευχη: 1
 • ευχρηστοτατην (+ την: 1
 • εφ ω: 1
 • εφη: 1 2 3
 • εφην: 1
 • εφησαν: 1
 • εφησεν: 1
 • εφησεν ω: 1
 • εφησεν]: 1
 • εφικτον: 1
 • εχει: 1
 • εχειν: 1 2
 • εχειν] ειναι: 1
 • εχοντος: 1
 • εχουσας: 1
 • εχω διατελειν: 1
 • εχω διατελοι: 1
 • εχων] + ο Πτολεμαιος: 1
 • εχ. διατ.: 1
 • ε, : 1
 • ε.  περὶ τῶν μαστιγωθέντων γραμματέων.: 1
 • ζ: 1
 • ζύγη ζύγη κατ᾿ οἰκίσκον: 1
 • ζῇν αὐτοῖς χρήσιμον, οἷς προσκυνοῦσι, παρὰ πόδας ἔχοντες τὴν ἀναι- : 1
 • ζῇν εἰσιν·   ἐὰν δὲ σοφοῖς καὶ φρονίμοις συζῶσιν, ἐξ ἀγνοίας ἐπανορ- : 1
 • ζῶ ἐγώ: 1
 • ζʹ: 1 2 3 4
 • ζʹ. Ἐσθήρ: 1
 • ζʹ. Κριταὶ καὶ Ῥούθ: 1
 • ζʹ. Κριταὶ καὶ Ῥούθ στίχ. ͵βυνʹ: 1
 • ζʹ. Κριταί: 1
 • ζʹ. Κριταί, Ῥούθ: 1
 • ζʹ. Οἱ Κροταί, μετὰ τῆ Ῥούθ: 1
 • ζʹ. Σωσάννα στίχ. φʹ: 1
 • ζʹ. Τῶν Κριτῶν: 1
 • ζην· α) και δια τουπο δ: 1
 • ζητεῖν ψυχήν: 1
 • ζητοῦσιν : 1
 • ζο: 1
 • ζοντας ἀπαρχὰς εἰς τὸ ἱερὸν ἀναθημάτων καὶ εἰς θυσίας καὶ τὰ ἄλλα : 1
 • ζοντεσ ἕκαστος ἀνεξήγητον τῆς ἰδιότητος τὴν φυσικὴν χρόαν.   ἐπὶ : 1
 • ζουσιν οὑ ταῦτα διαπλάσαντες καὶ μυθοποιήσαντες τῶν Ἑλλήνων : 1
 • ζωῆς τοῖς θηρίοις ἐδόθη ἕως : 1
 • ζωῶν: 1
 • ζωης] + σου: 1
 • ζ.  πρώτη πληγή· μεταστροφὴ τοῦ ὕδατος εἰς αἷμα.: 1
 • η: 1 2 3 4
 • η διανοια εν τοις αθτοις: 1
 • η δυν. αυτ. δια παντ. : 1
 • η ξενιτεια: 1
 • η παιδεια αυτη: 1
 • η συμπ. η του σ.: 1
 • η της των: 1
 • η των πρ. τελειωσις: 1
 • ηὐφράν: 1
 • ηʹ: 1 2 3
 • ηʹ—αʹ. Βασιλειῶν αʹ—δʹ: 1
 • ηʹ. Ἐσθήρ: 1
 • ηʹ. Ἰουδήθ: 1
 • ηʹ. Βασιλειῶν αʹ, βʹ στίχ. ͵βσμʹ: 1
 • ηʹ. Τὰ Παραλειπόμενα αʹ, βʹ: 1
 • ηʹ. Τῆς Ῥούθ: 1
 • η͵. Τωβίτ, ὁ καὶ Τωβίας στίχ. ψʹ: 1
 • ηγγέλη τῷ βασιλεῖ περὶ τῆς ἀφίξεως ἡμῶν.   : 1
 • ηγε: 1
 • ηηʹ. Ῥούθ: 1
 • ηιον : 1
 • ηκειν: 1
 • ηκριβωμενως: 1
 • ηλύτων]: 1
 • ηλεκτρον: 1
 • ηλευθ.: 1
 • ημερα: 1
 • ημερα—προσφεροντες: 1
 • ημερας ωρας: 1
 • ημιν: 1
 • ημιν οδον: 1
 • ημιπηχοαιου : 1
 • ημων: 1
 • ημων : 1
 • ημων ενεκα: 1
 • ην: 1
 • ηξιωσα σνεχως τους περι τον Ταρ.: 1
 • ηρωτα: 1 2
 • ηρ. τον εξης: 1
 • ης,: 1
 • ησαν γαρ ικανοι πρεσβεις: 1
 • ηυξαντο: 1
 • ηω: 1
 • η.  δευτέρα πληγή, τῶν βατράχων.: 1
 • η] ης: 1
 • θ: 1 2 3 4 5
 • θάνατον : 1
 • θάνατος: 1
 • θέλημά μου | τὰς θυσίας ὑμῶν : 1
 • θέλησις, ἱερατεύειν, ἱεράτευμα, καθαρίζειν, καθαρισμός, κατακαυχᾶσθαι, κατακληρονομεῖν, κατάνυξις, κατανύσσειν, κατενώπιον, κατοικητήριον, καύσων, καύχησις, κλυδωνίζεσθαι, κόρος, κραταιοῦν, λαξευτός, λειτουργικός, λύτρωσις, μακροθυμεῖν, μάννα, ματαιότης, ματαιοῦν, μεγαλειότης, μεγαλωσύνη, μετοικεῖν, μίσθιος, μογιλάλος, μοιχαλίς, νῖκος, ὀλεθρεύειν, ὀλιγόψυχος, ὁλοκληρία, ὀπτάνειν, ὀπτασία, ὀρθοτομεῖν, ὀρθρίζειν, ὁρκωμοσία, οὐαί, παγιδεύειν, παραζηλοῦν, παραπικρασμός, παροικία, παροργισμός, πατριάρχης, πειρασμός, περικάθαρμα, περιούσιος, περισσεία, πληροφορεῖν, πρόσκομμα, προσοχθίζειν, πρωινός, ῥαντίζειν, ῥαντισμός, σαβαώθ, σάββατον, σαγήνη, σατανᾶς, σάτον, σητόβρωτος, σίκερα, σκάνδαλον, σκληροκαρδία, σκληροτράχηλος, στήκειν, στυγνάζειν, συνεγείρειν, ταπεινόφρων, ὑπακοή, ὑπάντησις, ὑπολήνιον, ὑπεροψοῦν, ὑστέρημα, φωστήρ, χερουβείμ, ψιθυρισμός, ὠτίον.: 1
 • θέντα·   θεὸς δὲ τελειοῖ τὰ πάντων καὶ καθηγεῖται δυναστεύων.   Ἐπι- : 1
 • θέσιν, πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας διάθεσιν τετυπωμένων ἁπάντων. : 1
 • θέτε·καὶ ἔθηκαν: 1
 • θέτηται, πρὸς δ᾿ ἀλὴθειαν καὶ σημείωσιν ὀρθοῦ λόγου.   διατάξας : 1
 • θύγατερ: 1
 • θώσεως εἰς τὸν βίον ἔτυχον.   διαστειλάμενος οὖν τὰ τῆς εὐσεβείας : 1
 • θῡ δοσις: 1
 • θῶσι πρὸς ἡμᾶς ἀσφαλῶς οἱ ἄνδρες.   ἔρρωσο.¶: 1
 • θʹ: 1 2
 • θʹ, θεʹ: 1 2
 • θʹ. Βασιλειῶν αʹ: 1
 • θʹ. Βασιλειῶν αʹ, βʹ: 1
 • θʹ. Βασιλειῶν γʹ, δʹ στιχ. ͵βσγʹ: 1
 • θʹ. Τῶν βασιλειῶν αʹ, βʹ: 1
 • θʹ. Τοῦ Ἰώβ: 1
 • θʹ. Τωβίτ: 1
 • θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς: 1
 • θέλων ζ., ἀγαπῶν ἰδ. ἡμ. ἀγαθάς: 1
 • θαλασσῶν.: 1 2 3 4
 • θανάτου: 1
 • θανάτου] + αὐτοῦ : 1
 • θανατηφόρος: 1
 • θαυμάζω δὲ τῶς ἔλαθέ σε τὸ μέρος τοῦ βιβλίου τοῦτο κίβδηλον ὄν κτλ. : 1
 • θαυμάσουσιν, : 1
 • θαυμασίως ἔχουσα, ῥομβωτὴν ἀποτελοῦσα τὴν ἀνὰ μέσον θεωρίαν· : 1
 • θαυμασίως καὶ ἀξιολόγως ἔχοντα, καὶ ταῖς τέχναις ἀμίμητα, καὶ τῇ : 1
 • θαυμασθήσονται : 1
 • θαυμαστός σύμβουλος : 1
 • θεὲ τῆς ἀληθείας: 1
 • θεέ: 1
 • θεὸν: 1
 • θεὸν δὲ ἀξιοῦν, ὅπως μηθὲν ἐλλίπῃ τῶν καθηκόντων.      Ἐπαι- : 1
 • θεὸν οὗτοι σέβονται, ὃν καὶ πάντες, ἡμεῖς δέ, βασιλεῦ, προσονομά-: 1
 • θεὸς δυναστὴς πατὴρ αἰώνιος ἄρχων εἰρήνης : 1
 • θεὸς εἴη: 1
 • θεόν, οὐχ οὕτως περὶ ἑαυτῶν ὡς περὶ τῶν ἐγγόνων, ἵνα παρῇ πάντα : 1
 • θεόν, σαφὲς αὐτῷ γενέσθαι, τίνος χάριν τὸ σθμβαῖνόν ἐστι.   δἰ : 1
 • θεόν.      Ἐπισημήνας δὲ καὶ τοῦτον ἕτερον ἠρώτα Πῶς ἂν : 1
 • θεόπνευστος : 1
 • θεός: 1 2
 • θεός), ὁ δὲ διανακύψας καὶ προσβλέψας ἱλαρῷ τῷ προσώπῳ Πόσας : 1
 • θεῖν τοὺς βασιλεῖς;   ὁ δὲ ἔφη Τοῖς νόμοις, ἵνα δικαιοπραγοῦντες : 1
 • θειαν εἰς τὰ χρήσιμα.: 1
 • θειας δυναμεως: 1
 • θειη: 1
 • θεοῦ δῶρον τοῦτ᾿ ἔχων.      Κεχαρισμένως δὲ δαὶ τοῦτον ἀπο- : 1
 • θεοῦ διδόντος εὕρομεν: 1
 • θεοῦ δυνάμει τοῦτο γίνεται.      Φήσας δὲ εὐλογεῖν ἄλλον : 1
 • θεοῦ κατάρχεσθαι.   τοῦ δὲ βασιλέως ἐπινεύσαντος τὰ περὶ τούτων: 1
 • θεοῦ μου, καὶ ἔσται ὁ θεός ὃς ἂν ἐπακούσῃ σήμερον ἐν πυρί, οὗτος ἐστι θεός. καὶ ἀπεκρίθη πᾶς ὁ λαὸς καὶ εἶπεν Ἀγαθὸς ὁ λόγος ὃν ἐλάλησας.: 1
 • θεοῦ μυστηρίων: 1
 • θεοῦ σοι τὴν σεμνὴν ἐπίνοιαν διδόντος.      Θαρσύνας δὲ τοῦτον : 1
 • θεοῦ τοῦ λόγου τὴν καταρχὴν ποιούμενοι.   Μενέδημος δὲ ὁ : 1
 • θεοῦ φόβον.    κελύει δὲ : 1
 • θεοῦ.      Εὖ δὲ καὶ τοῦτον κατεπαινέσας ἠρώτα τὸν ἑξῆς Πῶς : 1
 • θεομάχος, Σ. : 1
 • θεομαχεῖν: 1
 • θεος]: 1
 • θεου δε—τοις αξιοις: 1
 • θερώκαμεν, ἀποδόντες τοῖς κρατοῦσι τὴν κατ᾿ ἀξίαν ἀργθρολὴν τιμήν, : 1
 • θεραπεία: 1
 • θερμασία: 1
 • θεσίαν διεξαγόντων, περὶ ὧν προαιρούμεθα : 1
 • θεσίας τὸ τοῦ θεοῦ δυνατὸν ἐνδεικνύμενος.   ποιησάμενος οὖν τὴν : 1
 • θεσιν ηθελεν—ως αν τις: 1
 • θεσιν ] + πεποιησθαι καθ ο αν μερος : 1
 • θεσιν—ως αν τις: 1
 • θεσιν, πῶς οὐ φυλακτέον παντάπασι τοὺς τρόπους εἰς τοῦτο κατακλα- : 1
 • θεωθειη : 1
 • θεων] θεου Α | εαν ΒΑ: 1
 • θεωροῦντας τὴν κίνησιν καὶ ὑπόληψιν ἑαυτῶν, ὅταν εἰς ὕπνον : 1
 • θη: 1
 • θησομένων τὴν ταχίστην περὶ ὧν ἂν αἱρῇ. ἔρρωσο.      Πρὸς : 1
 • θιγγάνωσιν ὧν οὐ δέον ἐστίν.      Οὐκ ἀλόγως δὲ τὴν πόλιν : 1
 • θλίψεώς σου : 1
 • θλίψις : 1
 • θνεσιν: 1
 • θπολαμβανονται] + δε: 1
 • θποφερειν: 1
 • θρὶξ ξανθίζουσα: 1
 • θρώπῳ, ὅ τι ἂν δή ποτ᾿ οὖν ἐπιβάληται κακοποιεῖν.   τό τε τῆς γαλῆς : 1
 • θρασυ—γενος] φησι θρασυ το θηλυ γενος εστι: 1
 • θρασυνας: 1
 • θρωπία καὶ ἀγάπησις, ἀπεκρίνατο.   διὰ γὰρ τούτων ἄλυτος εὐνοίας : 1
 • θυγάτηρ: 1
 • θυμήρης: 1
 • θυμίαμα] θυσία | προσάγεται] προσφέρεται: 1
 • θυμιάματος: 1
 • θυνῶ: 1
 • θυρίδες τοξικαί: 1
 • θυρεὸς Σαουλ οὐκ ἐχρίσθη ἐν ἐλαίῳ.: 1
 • θυσ: 1
 • θυσία: 1 2
 • θυσία αἰνέσεως: 1
 • θυσία σωτηρίου: 1
 • θυσίᾳ αἰνέσεως: 1
 • θυσιαζειν] κατασκευαζειν: 1
 • θωρακισμός: 1
 • θύματα καὶ ἑτοίμασον· μετ᾿ ἐμοῦ γὰ: 1
 • θ.  τρίτη πληγή, τῶν σκνιπῶν. Κτλ.: 1
 • ι: 1 2 3 4 5 6
 • ιʹ: 1
 • ιʹ Παραλειπόμενα αʹ, βʹ στιχ. ͵εφʹ: 1
 • ιʹ. Βασιλειῶν βʹ.: 1
 • ιʹ. Βασιλειῶν γʹ, δʹ: 1
 • ιʹ. Τὸ Ψαλτήριον: 1
 • ιʹ. Τῶν βασιλειῶν γʹ, δʹ: 1
 • ια: 1 2
 • ιαʹ. Ἔσδρας αʹ, βʹ στιχ. ͵εφʹ: 1
 • ιαʹ. Ἰώβ: 1
 • ιαʹ. Βασιλειῶν γʹ: 1
 • ιαʹ. Παραλειπομένων αʹ, βʹ: 1
 • ιαʹ. Παροιμίαι Τολομῶντος : 1
 • ιαμιμ: 1
 • ιβ: 1
 • ιβʹ: 1 2 3
 • ιβʹ. Ἐκκλησιαστής: 1
 • ιβʹ. Ἔσδρας αʹ, βʹ: 1
 • ιβʹ. Βίβλος Ψαλμῶν στίχ. ͵εφʹ: 1
 • ιβʹ. Βασιλειῶν δʹ: 1
 • ιβʹ. Παραλειπόμενα αʹ, βʹ: 1
 • ιβʹ. Τὸ Ψαλτήριον τοῦ Δαυίδ: 1
 • ιγʹ. Ἰώβ: 1
 • ιγʹ. Αἱ Παροιμίαι Τολομῶντος: 1
 • ιγʹ. Βίβλος Ψαλμῶν ρνʹ: 1
 • ιγʹ. Παραλειπόμενα αʹ: 1
 • ιγʹ. Παροιμίαι Τολομῶντος στίχ. ͵αψʹ: 1
 • ιγʹ. Τὸ ᾎσμα τῶν ᾀσμάτων : 1
 • ιδʹ–ιζʹ. Βασιλειῶν αʹ—δʹ: 1
 • ιδʹ. Ἐκκλησιαστής στίχ. ψνʹ: 1
 • ιδʹ. Ὁ Ἐκκλησιαστής, σὺν τοῖς ᾌσμασιν: 1
 • ιδʹ. Παραλειπόμενα βʹ: 1
 • ιδʹ. Παροιμίαι Σολομῶντος: 1
 • ιδʹ. Ψαλτήριον: 1
 • ιδεας: 1
 • ιδη: 1
 • ιδιαν: 1 2
 • ιδιοις: 1
 • ιεʹ. Ἐκκλησιαστης: 1
 • ιεʹ. Ἔσδρα αʹ: 1
 • ιεʹ. ᾎσμ ᾀσμάτων στίχ. σπʹ: 1
 • ιεʹ. Παροιμίαι: 1
 • ιεʹ. Τὸ δωδεκαπρόφητον· Ἠσαίας, Ἰερεμίας, Ἰεζεκιήλ, Δανιήλ, Ἔσδρας: 1
 • ιζʹ. Ἐσθήρ: 1
 • ιζʹ. Ἠσαίας προφήτης στίχ. ͵γωʹ: 1
 • ιζʹ. Ἰώβ: 1
 • ιζʹ. ᾎσμα ᾀσμάτων: 1
 • ιηʹ, ιθʹ. Παραλειπομένων αʹ, βʹ: 1
 • ιηʹ. Ἔσδρας: 1
 • ιηʹ. Ἰερεμίας προφήτης στίχ. ͵δʹ: 1
 • ιηʹ. Δώδεκα προφῆται: 1
 • ιηʹ. Τωβίτ: 1
 • ιθʹ. Ἠσαίας : 1
 • ιθʹ. Ἰουδήθ: 1
 • ιθʹ. Ὡσῆε: 1
 • ιθʹ. Βαρούχ στίχ. ψʹ: 1
 • ικανων: 1
 • ικανως: 1
 • ιλάσεται περί: 1
 • ιν εξισοι: 1
 • ιςʹ. Ἐκκλησιαστής: 1
 • ιςʹ. Ἔσδρα βʹ: 1
 • ιςʹ. Ἰώβ στίχ. ͵αωʹ: 1
 • ιςʹ. ᾎσμα ᾀσμάτων: 1
 • ισιν εν: 1
 • ιστῶν.      Παρακαλέσας δὲ καὶ τοῦτον ἐπυνθάνετο καὶ τοῦ : 1
 • ιστους: 1
 • ισως μαλλον: 1
 • ισως φιλοφρονησεσι, ισως μαλλον: 1
 • ι, : 1
 • κ: 1 2
 • κἀμοὶ μεθ᾿ ὑμῶν.      τῶν δὲ ἀσμενισάντων ἐκέλευσε καταλύ- : 1
 • κἄπειτα θυγάτηρ βασιλέως : 1
 • κάθημαι, κάθου : 1
 • κάθισμα. : 1
 • κάλλιστα πεπαιδευκότες τὰς διανοίας—καθὼς καὶ σὺ τοῦτο πράσσεις, : 1
 • κάτω.: 1
 • κέναι τοῖς μέτροις.   ἔτι γὰρ ἐπιταγῆς οὔσης οὐθὲν ἂν ἐσπάνιζε· : 1
 • κέρατα, πέρατα: 1
 • κίνησις ἀόρατος, ἥ τε ὀξύτης τοῦ πρὸς ἕκαστόν τι πράσσειν καὶ : 1
 • κόμματα: 1 2 3
 • κόμμετα: 1
 • κόνδυ: 1 2
 • κύθρα: 1
 • κύριος: 1 2
 • κύων: 1
 • κῇλος.   οἱ πάντες ἑβδομήκοντα δύο.    Καὶ τὰ μὲν πρὸς τὴν : 1
 • κῶλα: 1 2 3 4
 • κῶλον: 1
 • κʹ. Ἀμώς: 1
 • κʹ. Ἰώβ: 1
 • κʹ. Ἰεζεκιήλ στίχ. ͵δʹ: 1
 • κʹ. Ἰερεμίας καὶ Βαρούχ, Θρῆνοι καὶ Ἐπιστολαί: 1
 • κʹ. Τὸ Δωδεκαπρόφητον: 1
 • κάλλιστα· καὶ πρὸs τὸ πάντων κυριώτατον νενευκυῖα τὴν εὐσέ-: 1
 • καὶ: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • καὶ : 1 2 3 4
 • καὶ ἀνόητος οὐ συνήσει σὺι ταύτην.: 1
 • καὶ ἀνδρία καὶ σωφροσύνη: 1
 • καὶ ἀνείλατο: 1
 • καὶ ἀπέδωκεν: 1
 • καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν υἰὸς Ἁδὰδ καὶ εἶπεν Τάδε ποιήσαισάν μοι θεοὶ καὶ τάδε προσθείησαν, εἰ ἐξαρκέσει χοῦς Σαμαρίας τοῖς λιχάσιν: 1
 • καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν υἰὸς Ἁδὲρ λέγων Τάδε ποιήσαι μοι ὁ θεός καὶ τάδε προσθείη, εἰ ἐκποιήσει ὁ χοῦς Σαμαρείας ταῖς ἀλώπεξιν παντὶ τῷ λαῷ τοῖς πεζοῖς μου.: 1
 • καὶ ἀπότισιν ἀσεβῶν ὄψῃ.: 1
 • καὶ ἀπεκρίθη βασιλεὺς Ἰσραὴλ καὶ εἶπεν Ἱκανούσθω· μὴ καυχάσθω ὁ κυρτὸς ὡς ὁ ὀρθός.: 1
 • καὶ ἀπεκρίθη βασιλεὺς Ἰσραὴλ καὶ εἶπεν Λαλήσατε Μὴ καυχάσθω ζωννύμενος ὡς ὁ περιλυόμενος.: 1
 • καὶ ἀποδώσῃ αὐτοῖς τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήρισόν αὐτούς: 1
 • καὶ ἀργυρίου τάλαντα ἑβδομήκοντα καὶ λίθων ἑκανόν τι πλῆθος— : 1
 • καὶ ἀσύνετος οὐ συνήσει ταῦτα.: 1
 • καὶ ἁφὴ οὐκ ἐγγίσει ἐν σκέπῃ σου·: 1
 • καὶ ἄλλοι μὲν φιλομαθεῖς ἄνδρες—εἰς προοίμιον τῆς θεοπνεύστου γραφῆς.: 1
 • καὶ ἄφετε αὐτὸν καὶ οὕτως καταράσθω: 1
 • καὶ Ἀριστέαν, τιμωμένους παῤ ἡμῖν, διαλεξομένους σοι καὶ κομί- : 1
 • καὶ ἐὰν θέλητε . . . φάγεσθε.: 1
 • καὶ ἐάν: 1
 • καὶ ἐγένετο ὅτε ἀπεκρίθη αὐτῷ τὸν λόγον τοῦτον, πίνων ἦν αὐτὸς καὶ πάντες βασιλεῖς μετ᾿ αὐτοῦ ἐν σκηναῖς· καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ Οἰκοδομήσατε χάρακα· καὶ ἔθεντο χάρακα ἐπὶ τὴν πόλιν.: 1
 • καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν σὺν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ αὐτὸς ἔπιννεν αὐτὸς καὶ οἱ βασιλεῖς ἐν συσκιασμοῖς· καὶ εἶπεν πρὸς δούλους αὐτοῦ Θέτε· καὶ ἔθηκαν ἐπὶ τὴν πόλιν.: 1
 • καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἰερεμίαν λέγων : 1
 • καὶ ἐγένετο οὕτως: 1
 • καὶ ἐγένετο . . . ἐκάθισεν Ἰερεμίας κλαίων κτλ.: 1
 • καὶ ἐγένετο μεσημβρία, καὶ ἐμυκτήρισεν αὐτοὺς Ἡλίας ὁ Θεσβίτης καὶ προσέθετο λέγων Ἐπικαλεῖσθε ἐν φωνῇ μεγάλῃ ἅμα, μήποτε ἀδολεσχία τις ἔστιν αὐτῷ, καὶ ἅμα μήποτε χρηματίζει αὐτὸς ἢ μήποτε καθεύδει, καὶ ἐξαναστήσεται.: 1
 • καὶ ἐγενήθη . . . εἰς πόλεμον : 1
 • καὶ ἐκδικήσει: 1
 • καὶ ἐκκαθαριεῖ: 1
 • καὶ ἐν ἀναλεκτηρίῳ: 1
 • καὶ ἐν ὕπνῳ.   διὸ καὶ περὶ σὲ διὰ παντός ἐστιν εὐστάθεια.   Κατ- : 1
 • καὶ ἐν σοὶ προσεύξονται: 1
 • καὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου: 1
 • καὶ ἐν τῷ σφάλλεσθαι: 1
 • καὶ ἐν τοῖς ἀκριβεστάτοις δὲ τῶν ἀντιγράφων Ἐβραίοις χαρακτῆρσιν κεῖται τὸ ὄνομα, Ἐβραικοῖς δὲ οὐ τοῖς νῦν ἀλλὰ τοῖς ἀρχαιοτάτοις: 1
 • καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἀγαλλιάσομαι.: 1
 • καὶ ἐνέδυσεν αὐτῷ θώρακα: 1
 • καὶ ἐνέφραξεν τὸ στόμα αὐτοῦ ἵνα μή σε λυμάνῃ.: 1
 • καὶ ἐνετείλαπο ὁ βασιλεὺς σὺν παντὶ τῷ λαῷ τῷ λέγειν Ποιήσατε φέσα τῷ : 1
 • καὶ ἐνετείλατο ὁ βασηλεὺς παντὶ τῷ λαῷ λέγων Ποιήσατε πάσχα τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν, καθὼς γέγραπται ἐπὶ βιβλίου τῆς διαθήκης ταύτης.: 1
 • καὶ ἐνισχυσάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ.: 1
 • καὶ ἐνκρούσῃς . . . τῆς κεφαλῆς αὐποῦ: 1
 • καὶ ἐξάραντες . . . καὶ παρενέβαλον.: 1
 • καὶ ἐξαγαγεῖν | δεδεμένους ] πεπεδημένους: 1
 • καὶ ἐξαρθ. κτλ.).: 1
 • καὶ ἐπὶ τῶν καλλίστων πράξεων οὐκ αὐτοὶ κατευθύνομεν τὰ βουλευ- : 1
 • καὶ ἐπέστρεψεν Ἐλεισαῖε: 1
 • καὶ ἐπεκαλοῦντο ἐν φωνῇ μεγάλῃ καὶ κατετέμνοντο κατὰ τὸν ἐθισμὸν αὐτῶν ἐν μαχαίραις καὶ ἐν σειρομάσταις ἕως ἐκχύσεως αἵματος ἐπ᾿ αὐτούς.: 1
 • καὶ ἐπισυνήχθησαν: 1
 • καὶ ἐταπείνωσεν αὐτοὺς Αἴγυπτος: 1
 • καὶ ἔδραμεν ἐπὶ τὸ φρέαρ ἀντλῆσαι ὕδωρ καὶ ὑδρ. πάσαις ταῖς καμήλοις: 1
 • καὶ ἔκτισέν σε: 1
 • καὶ ἔλαβον τὸν βοῦν καὶ ἐποίησαν, καὶ ἐπεκαλοῦντο ἐν ὀνόματι τοῦ Βααλ καὶ εἶπον Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Βααλ, ἐπάκουσον ἡμῶν. καὶ οὐκ ἦν φωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις. καὶ διέτρεχον ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου οὗ ἐποίησαν.: 1
 • καὶ ἔλαβον . . . τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέν μοι Κύριος.: 1
 • καὶ ἔλεγχος καὶ παιδεία: 1
 • καὶ ἔπλασέν σε: 1
 • καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος: 1
 • καὶ ἡ ῥομφαία . . . αὐτοῦ | ὁ Ἰησοῦς : 1
 • καὶ ἡ μάχαιρά μου φάγεται κρέα ἀπὸ αἵματος τραυματιῶν, : 1
 • καὶ ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ.: 1
 • καὶ ἤνθησαν πάντες κατεργαζόμενοι ἀνωφελές,: 1
 • καὶ ἤρξατο Σαλωμὼν τοῦ οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον Κυρίου . . καὶ ἤρξατο οἰκοδομὴ ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ.: 1
 • καὶ ἦν ὁ τρυγητὸς ἕτοιμος τοῦ θερίζειν· τὰ δὲ σκεύη ἦν τρεῖς σίκλοι εἰς τὸν ὀδόντα, καὶ τῇ ἀξίνῃ, καὶ τῷ δρεπάνῳ ὑπόστασις ἦν ἡ αὐτή: 1
 • καὶ ἰδὼν τὸν Ὤγ : 1
 • καὶ ἰδοὺ ἡ θυρωρὸς ἐνύσταξεν καὶ ἐκάθευδεν: 1
 • καὶ ἰδοὺ ἡ θυρωρὸς τοῦ οἴκου ἐκάθαιρεν πυρούς, καὶ ἐνύσταξεν καὶ ἐκάθευδεν: 1
 • καὶ ἰδοὺ προφήτης εἷς προσήγγισεν πρὸς Ἀὰβ βασιλέα Ἰσραὴλ καὶ εἶπεν Τάδε λέγει : 1
 • καὶ ἰδοὺ προφήτης εἷς προσῆλθεν τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ καὶ εἶπεν Τάδε λέγει Κύριος Εἰ ἑόρακας τὸν ὄχλον τὸν μέγαν τοῦτον; ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτὸν σήμερον εἰς χεῖρας σάς, καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ Κύριος.: 1
 • καὶ ἰδού: 1
 • καὶ Ἰόππην καὶ Γάζαν, ὁμοίως δὲ καὶ Πτολεμαίδα τὴν ὑπὸ τοῦ : 1
 • καὶ ὁ κύριος: 1
 • καὶ ὄψ. καὶ ποιμανεῖ: 1
 • καὶ ὑπὸ τῶν ἀποτυγχανόντων;   ὁ δὲ εἶπεν Εἰ πᾶσιν ἴσος γένοιο τῷ: 1
 • καὶ ὑπόδημα: 1
 • καὶ ὡς (1°)] ἡνίκα, : 1
 • καὶ ὡς] ἡνίκα: 1
 • καὶ ὦσιν πρὸς τῷ τίκτειν: 1
 • καὶ ῥᾳθυμίαις;   ὁ δὲ ἔφη Θεωρεῖν ὅσα : 1
 • καὶ βοᾶτε ἐν ὀνόματι θεῶν ὑμῶν, καὶ ἐγὼ ἐπικαλέσομαι ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ : 1
 • καὶ γὰρ ἐλαϊκοῖς πλήθεσι σύνδενδρός ἐστι καὶ σιτικοῖς καρποῖς : 1
 • καὶ γὰρ ὁ θεὸς ἐλεήμων ἐστίν.      Ἀποδεξάμενος δὲ τοῦτον : 1
 • καὶ γὰρ καὶ νῦ͙ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς Γαρπιαίου συναθροιζόμενοι τοὺς Θρήνους Ἰερεμίου ἀναγινώσκουσιν . . . καὶ τὸν Βαρούχ.: 1
 • καὶ γε: 1
 • καὶ γινώσκει, καὶ οὐθὲν ἂν λάθοι ἄδικον ποιήσας ἢ κακὸν ἐργασά- : 1
 • καὶ δεῦρο: 1
 • καὶ δεικνύουσιν αὐτῷ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὴν ὁδόν: 1
 • καὶ διὰ θεοῦ γεγονέναι·   καὶ τῶν ἐπιβαλλομένων τινὲς ὑπὸ τοῦ θεοῦ : 1
 • καὶ διὰ τοῦτο ὁ τοιοῦτος τρόπος τῶν ἀνθρώπων ἀκάθαρτός ἐστιν·  : 1
 • καὶ διέβη τὸν ποταμόν: 1
 • καὶ διέστρωσαν τῷ Σαοὺλ: 1
 • καὶ διασκορπισθὴσονται πάντες οἱ ἐργαθόμενοι τὴν ἀνομίαν.: 1
 • καὶ διερράγησαν: 1
 • καὶ δικαιοσύνης πρῶτον ὁ νομοθέτης ἡμῶν, καὶ διδάξας ἕκαστα περὶ : 1
 • καὶ διορθωσάμενος ἐν τοῖς οἰκείοις τῶν γραφῶν τόποις ἐξέδοτο τοῖς χριστιανοῖς ἀδελφοῖς· ἥτις δὴ καὶ ἑρμηνεία μετὰ τὴν ἄθλησιν καὶ μαρτυρίαν τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Λουκιανοῦ τὴν γεγονυῖαν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν τυράννων, ἤγουν τὸ ἰδιόχειρον αὑτοῦ τῆς ἐκδόσεως βιβλίον, εὑρέθη ἐν Νικομηδείᾳ ἐπὶ Κωνσταντίνου βασιλέως τοῦ μεγάλου παρὰ Ἰουδαίοις ἐν τοίχῳ πυργίσκῳ περικεχρισμένῳ κονιάματι εἰς διαφύλαξιν: 1
 • καὶ δραμοῦσα ἐπὶ τὸ φρέαρ ὑδρεύσατο ταῖς καμήλοις.: 1
 • καὶ εἰ τάδε εἴποις Ἐν τῷ λαῷ ἡ ἀδικία, δὸς ὁσιότητα: 1
 • καὶ εἰς στερεὸν σκανδάλου: 1
 • καὶ εἶπαν αὐτῷ Εἶπον δὴ Στάχυς: 1
 • καὶ εἶπαν αὐτοῖς Συμεὼν καὶ Λευὶ οἱ ἀδελφοὶ Δείνας υἱοὶ δὲ Λείας: 1
 • καὶ εἶπεν: 1
 • καὶ εἶπεν Ἔσδρας τῷ λαῷ Τοῦτο τὸ πάσχα ὁ σωτὴρ ἡμῶν καὶ ἡ καταφυγὴ ἡμῶν· καὶ ἐὰν διανοηθῆτε καὶ ἀναβῇ ὑμῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν ὅτι Μέλλομεν αὐτὸν ταπεινοῦν ἐν σημείῳ, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν (? ἐλπίσητε) ἐπ᾿ αὐτόν, οὐ μὴ ἐρημωθῇ ὁ πόπος οὗτος εἰς ἅπαντα χρόνον, λέγει ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων· ἐὰν δὲ μὴ πιστεύσητε αὐτῷ μηδὲ εἰσακούσητε τοῦ κηρύγματος αὐτοῦ, ἔσεσθε ἐπίχαρμα τοῖς ἔθνεσι: 1
 • καὶ εἶπεν Ἠλειού . . . τὰ θυσιαστήριά σου καθεῖλαν καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν . . . καὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατος καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου . . . καὶ εἶπεν Κύριος πρὸς αὐτόν . . . καταλείψεις ἐν Ἰσραὴλ ἑπτὰ χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντα γόνατα ἃ οὐκ ὤκλασαν γόνυ τῷ Βααλ.: 1
 • καὶ εἶπεν Ἡλίας πρὸς τὸν λαόν Ἐγὼ ὑπολέλειμμαι προφήτης κυρίου προφήτης μονώτατος, καὶ οἱ προφῆται τοῦ Βααλ τετρακόσιοι καὶ πεντήκοντα ἄνδρες, καὶ οἱ προφῆται τῶν ἀλσῶν τετρακόσιοι. : 1
 • καὶ εἶπεν Ἡλίας τοῖς προφήταις τῆς αἰσχύνης Ἐκλέξασθε ἑαυτοῖς τὸν βοῦν τὸν ἕνα: 1
 • καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν τῆς γῆς, καὶ ἀρχέτωσαν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς τοῦ διαχω: 1
 • καὶ εἶπεν Δαυείδ Οὐχί, ἀλλ᾿ ἢ χείρω[ν] κυνός: 1
 • καὶ εἶπεν Δ. Ἐκ χειρὸς τοῦ λέοντος . . . τῆς ἄρκου: 1
 • καὶ εἶπεν Κύριος πρὸς μέ Κάθες αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευτήριον καὶ σκέψομαι εἰ δόκιμόν ἐστιν, ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην ὑπὲρ αὐτῶν. καὶ ἔλαβον . . . καὶ ἐνέβαλον αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον Κυρίου εἰς τὸ χωνευτηρίον.: 1
 • καὶ εἶπεν Λεία Ἐν τύχῃ· καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Γαδ.: 1
 • καὶ εἶπον Ὤ: 1
 • καὶ θύτας καὶ τοὺς ἄλλους, οἷς ἔθος ἦν τὰς κατευχὰς ποιεῖσθαι, : 1
 • καὶ καὶγε: 1
 • καὶ καί γε σὺν τοὺς μάγους καὶ σὺν τοὺς γνωριστὰς καὶ σὺν τὰ μορφώματα καὶ σὺν τὰ καθάρματα καὶ σὺν πάντα προσοχθίσματα ἃ ὡράθησαν ἐν γῇ Ἰούδα καὶ ἐν Ἰερουσαλὴμ ἐπέλεξεν Ἰωσιαού, ὅπως ἀναστήσῃ τὰ ῥήματα τοῦ νόμου τὰ γεγραμμένα ἐπὶ τοῦ βιβλίου [οὗ εὗρεν] Ἑλκιαοὺ ὁ ἱερεὺς οἴκῳ Κυρίου: 1
 • καὶ καίγε: 1
 • καὶ καιροῦ. ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς, καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἤρχετο, καὶ ὡς παλαιὸς ἡμερῶν παρῆν· καὶ : 1
 • καὶ κακώσουσιν Ἐβραίους.: 1
 • καὶ κατὰ ψυχήν, ἀπολελυμένοι ματαίων δοξῶν, τὸν μόνον θεὸν καὶ : 1
 • καὶ κατέλιπεν αὐτὸν ἐκεῖ ἐνώπιον Κυρίου: 1
 • καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς: 1
 • καὶ καταδυναστεύοντα τῇ περὶ ἑαυτὰ δυνάμει τὰ λοιπά, καὶ τὴν : 1
 • καὶ κατακυρίευε: 1
 • καὶ καταξίως μεγάλης θειότητος ἅπαντ᾿ ἐπιτελεῖται.   Μεγύλην: 1
 • καὶ κατεμάνθανεν: 1
 • καὶ κλίνεσθαι: 1
 • καὶ λίθοις: 1
 • καὶ μάλιστα διὰ τὴν τοῦ πνεύματος ὑποδρομὴν ἀδιάλειπτον κίνησιν : 1
 • καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου·: 1
 • καὶ μὴ πειθόμενος διαβολαῖς, ἀλλ᾿ αὐτὸς ὢν δοκιμαστὴς τῶν λεγο- : 1
 • καὶ μέσον τῆς χώρας αὐτῆς ἀνεφύησαν μύες: 1
 • καὶ μέσον τῆς χώρας αὐτῆς ἀνεφύησαν μύες, καὶ ἐγένετο σύγχυσις θανάτου μεγάλη ἐν τῇ πόλει.: 1
 • καὶ μεγαλομερὴς οὐδέποτ᾿ ἂν ἀπολίποι δόξης·   ἵνα δὲ τὰ προειρη- : 1
 • καὶ μεγαλοψυχίᾳ χρησάμενος, ἐκέλευσέ τε τῶν διαφόρων δόσιν : 1
 • καὶ μετατίθεσθαι: 1
 • καὶ μνησθ.: 1
 • καὶ μυριὰς ἀπὸ δεξι[ῶν σου]·: 1
 • καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου, : 1
 • καὶ νῦν ὁρᾷς·   ὅσαι γὰρ πόλεις εἰσίν, : 1
 • καὶ νῦν εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν, ἄφες: 1
 • καὶ νῦν εὑρεματικώτεροι καὶ πολυμαθέστεροι τῶν ἀνθρώπων τῶν πρίν : 1
 • καὶ οἱ ἐν Ἰερειχώ: 1
 • καὶ οὐ διῃρέθη: 1
 • καὶ οὐ θεῷ, θεοῖς | ᾔδεισαν] οἴδασιν | πρόσφατοι]: 1
 • καὶ οὐδὲν εἰκῆ κατατέτακται διὰ τῆς γραφῆς οὐδὲ μυθωδῶς, ἀλλ᾿ : 1
 • καὶ οὐκ ἐλυμήναντό με: 1
 • καὶ οὐκ ἔδωκεν Κύριος ὁ θεὸς ὑμῖν καρδίαν εἰδέναι καὶ ὀφθαλμοὺς [τοῦ] βλέπειν καὶ ὦτα ἀκούειν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.: 1
 • καὶ οὐκ ἠσμένισαν οἱ υἱοὶ Ἰεχονίου ἐν τοῖς ἀνδράσιν Βαιθσάμυς: 1
 • καὶ πάλιν λέγει: 1
 • καὶ παρὰ Θεοδέκτου δὲ τοῦ τῶν τραγῳδιῶν ποιητοῦ μετέλαβον ἐγώ, : 1
 • καὶ παρ᾿ Αἰγυπτίοις μέχρι τοῦ δεῦρο καὶ πανταχοῦ παρὰ πᾶσίν εἰσιν Ἰουδαίοις: 1
 • καὶ περὶ τούτων οὖν νομίζω τὰ τῆς ὁμιλίας ἄξια λόγου καθεστάναι·  : 1
 • καὶ πλούτου μέγεθος τοῖς βασιλεῦσι, καὶ οὐδεὶς περὶ ἑαυτόν ἐστι : 1
 • καὶ πολλὰ δῶρα τῷ βασιλεῖ κατασκευάσας προέπεμψεν ἡμᾶς μετὰ : 1
 • καὶ ποταμῶν: 1
 • καὶ πρὸς τὸ τέρπεσθαι τραπέντες ἡδέως διεξάγωμεν.   ἐν δὲ ταῖς : 1
 • καὶ πρᾶξιν ἐπὶ τὰ κάλλιστα τρεπομένην κατευθύνει καὶ ἐγρηγορὼς : 1
 • καὶ προσάγουσιν τὴν φυλὴν Ματταρεκαὶ προσάγουσιν τὴν φυλὴν Ματταρεὶ εἰς ἄνδρας: 1
 • καὶ προσυπέδειξαν εὔχρηστα, τὴν κατασκευὴν αὐτῶν οὐ ποιήσαντες : 1
 • καὶ σὺ Ὕψιστος εἰς αἰῶνα, : 1
 • καὶ σὺ δὲ ἀπόγραψαι αὐτὰ σεαυτῷ τρισσῶς.: 1
 • καὶ σὺ καὶ ἀνεπίληστα τοὺς πολίτας ἡμῶν κατὰ πολλοὺς τρόπους : 1
 • καὶ σὺ καθόσον ἄνθρωπος ἐννόει, καὶ μὴ πολλῶν ὀρέγου, τῶν δὲ: 1
 • καὶ σώματος ἑκάστου κομίζεσθαι δραχμὰς εἴκοσι, καὶ περὶ τούτων: 1
 • καὶ σώσει ἡμᾶς . . . ὑπεμείναμεν αὐτῷ: 1
 • καὶ σαλεύεσθαι: 1
 • καὶ σεμνὴν εἶναι τὴν ἐν αὐτοῖς θεωρίαν, ὥς φησιν Ἑκαταῖος ὁ: 1
 • καὶ συνέδησεν: 1
 • καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν καὶ ὤφθη: 1
 • καὶ συνεκάθισεν αὐτοῖς: 1
 • καὶ συνπαραμενεῖ: 1
 • καὶ σύ, Βηθλέεμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου Ἰσραήλ.: 1
 • καὶ σύ, Βηθλέεμ, οἶκος Ἐφράθα, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ἰούδα· ἐξ οὗ μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα τοῦ Ἰσραήλ . . . καὶ ποιμανεῖ . . .: 1
 • καὶ τὰ κατὰ τὴν νίκην ἡμῖν προσπεπτωκέναι τῆς πρὸς Ἀντίγονον : 1
 • καὶ τὰς ὁμιλίας, οἷον ἐνεργάζονται πρᾶγμα, διότι κακοῖς ὁμιλήσαντες : 1
 • καὶ τὰς λοιπὰς δὲ τορείας διηλλαγμένως ἐπετέλεσαν, ἅπαντα φιλοτι- : 1
 • καὶ τέκνοις καὶ τοῖς ὁμονοοῦσι πάντα ἀνέκλειπτα τὸν τῆς ζωῆς : 1
 • καὶ τὴν ἀράν: 1
 • καὶ τὴν ἑκάστου διασάφησιν.¶: 1
 • καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων διάθεσιν τῶν κατὰ τὴν σεμνὴν νομο-: 1
 • καὶ τίς δῴη πάντα τὸν λαὸν Κυρίου . . . : 1
 • καὶ τῇ τῆς εὐκοσμίας καὶ σιγῆς διαθέσει. πάντεσ γὰρ αὐτοκελεύ- : 1
 • καὶ τῇ φύσει κατεσκεύασται ἀσθενές·   δέον δ᾿ ἐστὶ κατὰ τὸ ὑγιὲς : 1
 • καὶ τῶν εἰρημένων λόγων.   §: 1
 • καὶ τῶν θυγατέρων μου: 1
 • καὶ τῶν πρὸς τὴν θεωρίαν προσιόντων οὐ δυναμένων ἀφίστασθαι διὰ : 1
 • καὶ τῶν προσαγόντων δὲ τὰ θύματα πολύ τι πλῆθος: 1
 • καὶ ταῦτα ἃ ἐμίσουν ἐποιεῖτε· ἐκαλύπτετε δάκρυσιν τὸ θυσιαστήριον Κυρίου καὶ κλαυθμῷ καὶ στεναγμῷ ἐκ κόπων. ἔτι ἄξιον ἐπιβλέψαι εἰς θυσίαν ἢ λαβεῖν δεκτὸν ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν: 1
 • καὶ ταῦτα δέ φημι οὑχὶ ὄκνῳ τοῦ ἐρευνᾷν καὶ τὰς κατὰ Ἰουδαίους γραφὰς καὶ πάσας τὰς ἡμετέρας ταῖς ἐκείνων συγκρίνειν καὶ ὁρᾷν τὰς ἐν αὐταῖς διαφοράς, εἰ μὴ φορτικὸν γοῦν εἰπεῖν, ἐπὶ πολὺ τοῦτο (ὅση δύναμις) πεποιήκαμεν, γυμνάζοντες αὐτῶν τὸν νοῦν ἐν πάσαις ταῖς ἐκδόσεσι καὶ ταῖς διαφοραῖς αὐτῶν μετὰ τοῦ πόσως μᾶλλον ἀσκεῖν τὴν ἑρμηνείαν τῶν ἑβδομήκοντα . . . ἀσκοῦμεν δὲ μὴ ἀγνοεῖν καὶ τὰς παῤ ἐκείνοις, ἵνα πρὸς Ἰουδαίους διαλεγόμενοι μὴ προσφέρωμεν αὐτοῖς τὰ μὴ κείμενα ἐν τοῖς ἀντιγράφοις αὐτῶν, καὶ ἵνα συγχρησώμεθα τοῖς φερομένοις παῤ ἐκείνοις, εἰ καὶ ἐν τοῖς ἡμετέροις οὐ κεῖται βιβλίοις. : 1
 • καὶ ταῦτα δεύτερον ἐποιεῖτε, καλύπτοντες ἐν δάκρυσιν τὸ θυσιαστήριον, κλαίοντες καὶ οἰμώσσοντες, ἀπὸ τοῦ μὴ εἶναι ἔτι νεύοντα πρὸς τὸ δῶρον καὶ δέξασθαι τὸ εὐδοκημένον ἀπὸ χειρὸς ὑμῶν.: 1
 • καὶ ταῦτα προσκυνοῦσι, καὶ θύουσι τούτοις καὶ ζῶσι καὶ τελευ- : 1
 • καὶ ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου, Κύριε: 1
 • καὶ τελευτῆσαι Ῥαχὴλ : 1
 • καὶ τοὺς ἀνθρώπους δὲ ἀδικοῦσι νεκρούς τε καὶ ζῶντας.   παράσημον : 1
 • καὶ τοὺς ὑμένας ἀνείλιζαν, πολὺν ἐπιστὰς χρόνον καὶ προσκυνήσας : 1
 • καὶ τοῖς μισοῦσιν ἀνταποδώσει, : 1
 • καὶ τοῖς υἱοῖς: 1
 • καὶ τοῦ πρὸς τὸν βασιλέα γεγραφέναι περὶ τῆς ἀποκαταστάσεως : 1
 • καὶ τοῦτο δεύτερον ἐποιήσατε· ἐκαλύπτετε δάκρυσιν τὸ θυσιαστήριον, κλαίοντες καὶ στένοντες, ἀπὸ τοῦ μὴ εἶναι ἔτι πρὸσεγγίζοντα τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ λαβεῖν τέλειον ἐκ χειρῶν ὑμῶν.: 1
 • καὶ τοῦτο δεύτερον ἐποιεῖτε· ἐκαλύπτετε δάκρύῳ τὸ θυσιαστήριον κλαυθμῷ καὶ οἰμωγῇ, ἀπὸ τοῦ μὴ εἶναι ἔτι νεῦσαι πρὸς τὸ δῶρον καὶ λαβεῖν εὐδοκίαν ἀπὸ χειρὸς ὑμῶν.: 1
 • καὶ τράπεζαν εἱς ἀνάθεσιν, καὶ εἰς προσαγωγὴν θυσιῶν καὶ εἰς : 1
 • καὶ υἱὸς τοῦ ἐπὶ τῆς οἰκίας μου: 1
 • καὶ φρονήσει παῤ ἑτέρους.   μετείληφα γὰρ καλῶς αὐτὸν λέγειν, ὅτι : 1
 • καὶ χ: 1
 • καὶ χαρᾶς εὐφροσύνου πλείονα χρόνον·   καὶ τὸ τηνικαῦτα πρὸς τὸ : 1
 • καὶὐθὺς . . . ἐγένετο: 1
 • καὶ, : 1
 • καὶ, μου, σου, -ναι, -ται: 1
 • καί: 1 2 3
 • καί ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν ὄψῃ.: 1
 • καί ἀνταποδώσει δίκην τοῖς ἐχθροῖς, : 1
 • καί γε τοὺς θελητὰς καὶ τοὺς γνωριστὰς καὶ τὰ θεραφεὶν καὶ τὰ εἴδωλα καὶ πάντα τὰ προσοχθίσματα τὰ γεγονότα ἐν γῇ Ἰούδα καὶ ἐν Ἰερουσαλὴμ ἐξῆρεν Ἰωσείας, ἵνα στήσῃ τοὺς λόγους τοῦ νόμου τοὺς γεγραμμένους ἐπὶ τῷ βιβλίῳ οὗ εὗρεν Χελκείας ὁ ἱερεὺς ἐν οἴκῳ Κυρίου.: 1
 • καί διέκυψαν πάντες οἱ ἐργαθόμενοι τὴν ἀνομίαν, : 1
 • καί νῦν: 1
 • καί προσκυνησάτωσαν αὐτῷ υἱοὶ θεοῦ·: 1
 • καί 2° | αὐτοί] ἑαυτοῖς, : 1
 • καί |: 1
 • καίγε τὸ σπέρμα Ἰακὼβ καὶ Δαυὶδ τοῦ δούλου μου ἀποδοκιμῶ, τοῦ μὴ λαβεῖν ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἄρχοντα πρὸς τὸ σπέρμα Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ· ὅτι ἐπιστρέψω τὴν ἐπιστροφὴν αὐτῶν, καὶ οἰκτειρήσω αὐτούς: 1
 • καίπερ αὐτός: 1
 • καί, : 1 2
 • καό ἥμισυ τῆς ἑβδομάδος καταπαύσει θυμίαμα θυσίας καὶ πτερυγίου ἀφανισμοῦ ἕως συντελείας καὶ σπουδῆς τάξιν ἀφανισμοῦ: 1
 • καῖον.      Φιλοφρονηθεὶς δὲ καὶ τοῦτον καλῶς εἶπεν ἅπαντας : 1
 • καʹ: 1
 • καʹ. Ἠσαίας ὁ προφήτης: 1
 • καʹ. Ἰεζεκιήλ : 1
 • καʹ. Ἰουδίθ: 1
 • καʹ. Δανιήλ στίχ. ͵βʹ: 1
 • καʹ. Μιχαίας: 1
 • καʹ. Σοφία: 1
 • καδίον: 1
 • καδίσκος: 1
 • καθά: 1
 • καθάρματα: 1
 • καθέστηκεν, ἀλλὰ φαίνεται πρός τινα λόγον, εἶπεν, οὕτως συνεστη- : 1
 • καθέστηκεν, ὑπὸ μιᾶς δυνάμεως οἰκονομούμενα, καὶ καθ᾿ ἓν ἕκαστον : 1
 • καθέστηκε, καὶ τὰ μέλλοντα γίνεσθαι—ταῦτ᾿ οὖν ἐξεργαζόμενος : 1
 • καθίσματα: 1 2
 • καθὼς ἀπέφαινον πέντε σταδίων κυκλόθεν τῆς κατὰ τὸ ἱερὸν κατα- : 1
 • καθὼς ἐπιστώθην.   προήγαγον γὰρ πλέον σταδίων τεσσάρων ἐκ τῆς : 1
 • καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαίᾳ τῷ προφήτῃ: 1
 • καθὼς γέγραπται,: 1
 • καθὼς προεῖπον, περὶ τούτων τὰ παρὰ τοῦ Δημητρίου, προσκυνήσας : 1
 • καθώς: 1
 • καθ᾿ ὁφθαλμούς: 1
 • καθ᾿ ὃ ἂν μέρος αἴρωνται, ὥστε καὶ τὴν τῶν κυμάτων θέσιν καὶ τὴν : 1
 • καθ᾿ ὥραν] καθαρῶν: 1
 • καθ᾿ ὥραν] καρπῶν | τῇ βάτῳ | ἐπ᾿] ἐν, : 1
 • καθήσομαι: 1
 • καθαρίζεσθαι τὰ συναγόμενα παμπληθῆ τῶν θυμάτων αἵματα. : 1
 • καθαρίσαι. : 1
 • καθαροτητι : 1
 • καθαρός] κομψός | χρόνον] χρόνιος: 1
 • καθεύδοντες] κοιμώμενοι | ἐρίφους] ἄρνας: 1
 • καθεστάναι τοὺς ὑποτεταγμένους, καὶ κομίζεσθαι τὸ δίκαιον ταχέως : 1
 • καθεσταναι: 1
 • καθεστηκε και: 1
 • καθεστηκεν α: 1
 • καθηγειται: 1
 • καθηγεμόνες ἱερεῖς, ἐγκεκυφότες εἰς πολλὰ καὶ μετεσχηκότες: 1
 • καθηκον: 1
 • καθηκ.: 1
 • καθισταναι : 1
 • καθο: 1
 • καθοπλίσας ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν εἰς τὴν χώραν κατῴκισεν ἐν τοῖς : 1
 • καθυγρατος: 1
 • καθως: 1
 • καθως υπο—διοικειται κατα: 1
 • καθ. διαθεσις: 1
 • και: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 • και : 1 2
 • και δυναμενων: 1
 • και δυναμεων] : 1
 • και επεστρεψεν ις: 1
 • και επιθ. επι ξυλα Α | ξυλα] των ξυλων Β | τὸν αλλον] + και δωσω επι τα ξυλα Α: 1
 • και ημισους: 1
 • και θαυμαστα: 1
 • και κακοποιουσι—τροφην αλλα: 1
 • και κακοπ.—τροφην αλλα (13: 1
 • και μεγ. : 1
 • και μενοντα] μενοντα : 1
 • και περι: 1
 • και περι τουτων—σεμνοτητα: 1
 • και πολιτευομενων: 1
 • και ποτων: 1 2
 • και σκια] : 1
 • και συγκ. : 1
 • και συντηπουντος: 1
 • και συντηρ.—κελευει : 1
 • και σωμα και ψυχην : 1
 • και τα ακολουθα παντα: 1
 • και τεχν.] της τεχνοργιας : 1
 • και τοις : 1
 • και χαρισαμενος εση: 1
 • καινότης: 1
 • καιρῶν †: 1
 • και, ρος: 1
 • και] η: 1
 • και] καν: 1
 • κακ: 1
 • κακήν] πονηράν: 1
 • κακότεχνος: 1
 • κακοῖς ἑτέρους ἐνεκύλισαν, ἀκαθαρσίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐπετέλεσαν, : 1
 • κακοῦ τὴν διάνοιαν.      Καταλήξαντος δὲ τούτου κατερράγη : 1
 • κακοζηλίαν : 1
 • κακον: 1
 • κακοποιεῖν.      καὶ περὶ τούτων οὖν, ὅσον ἐπὶ βραχὺ : 1
 • κακοποιειν μηδενα : 1
 • κακοπραγία: 1
 • καλὸν τὸ ῥῆμα, : 1
 • καλῶς ἄρχειν ἑαυτοῦ, καὶ μὴ τῷ πλούτῳ καὶ τῇ δόξῃ φερόμενον : 1
 • καλῶς ἅπαντα βουλεύεσθαι.      Τούτῳ δὲ ἐπιφωνήσας πρὸς : 1
 • καλῶς ἔχον ἐστίν, ἵνα διαμείνῃ ταῦθ᾿ οὕτως ἔχοντα, καὶ μὴ γένηται : 1
 • καλῶς βεβιωκότας πρεσβυτέρους, ἐμπειρίαν ἔχοντας τοῦ νόμου, καὶ : 1
 • καλῶς βουλευομένῳ, βασιλεῦ, συμφερόντως.      §: 1
 • καλέσω ἐπὶ τῷ ὀνόματί Κυρίου ἐναντίον σου: 1
 • καλαὶ κρατοῦντί σοι τῆς ἀρχῆς εὐσεβῶς.      Ὡς δὲ συνήκουσαν : 1
 • καλεῖν δὲ τοὺς ἀνθρώποθς.   οὗ πᾶσι παραδόξου φανέντος—διὰ τὸ: 1
 • καλλίπαις: 1
 • καλλιγράφοι: 1 2
 • καλλονήν, καὶ μηθένα τῶν κατεργαζομένων τὰ τοιαῦτα παραπέμποι, : 1
 • καλλονῇ διαπρεπῆ.   Τῶν δὲ κρατήρων δύο μὲν ἦσαν: 1
 • καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ καὶ παιδείᾳ διαφέροντες καὶ τῆς σῆς ἀγωγῆς καὶ : 1
 • καλοῦσι δὲ Ἐβραῖοι τὸ βρῶμα τοῦτο μάννα· τὸ γὰρ μὰν ἐρερώτησις .. . ‘ τί τοῦτ᾿ ἔστιν᾿ ἀνακρίνοθσα : 1
 • καλον γαρ εργον: 1
 • καμήλους: 1
 • καμε: 1 2
 • καμεν.   βουλομένων δ᾿ ἡμῶν καὶ τούτοις χαρίζεσθαι καὶ πᾶσι τοῖς : 1
 • καμμύειν: 1
 • καμοι: 1
 • κανόνες (ψαλμῶν): 1
 • κανῷ: 1
 • καρ: 1
 • καραβαλλει: 1
 • καρδίαν, ἵνα συναναγκασθῇ, καθὼς ἠξίουν, ἐπιτελέσαι· μεγάλην : 1
 • καρδίας: 1
 • καρδία, ψυχή, φρήν, νοῦς, διάνοια, στόμα, φρόνησις, : 1
 • καρπίαν ἔχωσιν·  οὗ καὶ γινομένου γεωργεῖται : 1
 • καρπός;   ὁ δὲ εἶπε Τὸ μὴ συνιστορεῖν ἑαυτῷ κακὸν πεπραχότι, τὸν : 1
 • κατ: 1
 • κατὰ : 1
 • κατὰ ἀριθμὸν ἐξ ὀνόματος, : 1
 • κατὰ ἔθος εἶναι, πεμπταίους εἰς πρόσωπον ἔρχεσθαι βασιλεῖ τοὺς : 1
 • κατὰ λόγον: 1
 • κατὰ νότον τῆς Ἰουδαίας.: 1
 • κατὰ πάντα τρόπον ἀγαγεῖν : 1
 • κατὰ πόδας: 1
 • κατὰ πᾶν γὰρ ἐκλεγομένων οἷς ἐπιμελές ἐστιν ἀμώμητα καὶ τῇ : 1
 • κατὰ προσθήκην ἔκειτο εἰς τὴν τῶν οʹ ἐν τῷ τετρασελίδῳ: 1
 • κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς διάταξιν γενηθεῖσαν, ἀπαυγά-: 1
 • κατὰ τὴν Πτολεμαίων χώραν, οὗτος δὲ ἔξεισιν εἰς θάλασσαν.: 1
 • κατὰ τὴν αὐτοῦ βούλησιν·   ἣν καὶ σὺ διατελεῖς ἔχων γνώμην, ᾗ: 1
 • κατὰ τὴν διαστολὴν καὶ μνείαν, ὡς ἐξεθέμεθα τὴν διχηλίαν καὶ τὸν : 1
 • κατὰ τὴν λογιωτάτην Αἴγυπτον λογιωτάτων ἀρχιερέων περὶ τοῦ: 1
 • κατὰ τὴν νῦν κοινὴν τῶν Γραικῶν φωνήν: 1
 • κατὰ τὴν οἰκουμένην Ἰουδαίοις καὶ τοῖς μετέπειτα, προῃρήμεθα τὸν : 1
 • κατὰ τήν ὁμοιότητα: 1
 • κατὰ τὸν ἀέρα πνεύματος κίνησιν ἐπιδέχεσθαι τὴν τῶν φύλλων: 1
 • κατὰ τὸν ἐθισμὸν αὐτῶν,: 1
 • κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι, καὶ ἔσται τῇ Σάρρᾳ υἱός: 1
 • κατὰ τῶν ἁμαρτανόντων.   τοῦτο δὲ ποιήσεις τὴν διάταξιν βλέπων : 1
 • κατὰ τοὺς ἑβδομήκοντα: 1
 • κατὰ τοὺς ἑβδομήκοντα, παρὰ ἑβδομήκοντα: 1
 • κατά μικρὸν μικρόν: 1
 • κατάλυπος: 1
 • κατάχρεως: 1
 • κατέργῳ: 1
 • κατ᾿ ἀκρίβειαν: 1
 • κατ᾿ ἀμφότερα τὰ μέρη τὴν τράπεζαν πρὸς τὴν χρῆσιν πεποιῆσθαι, : 1
 • κατ᾿ ἐμαυτοῦ ὀμνύω: 1
 • κατ᾿ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν ἡμετέραν: 1
 • κατῆλθε λουτροῖς, χρῶτα φαιδρῦναι νέον.: 1
 • κατέναντι] κατὰ πρόσωπον | δορὰν] δόξαν: 1
 • κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας: 1
 • κατέφαγε.: 1
 • κατα: 1 2
 • κατα βαθος και κατα μηκος και κατα πλατος ομοιως εχοντος·    στερεα : 1
 • κατα δε την αιτηησιν: 1
 • κατα δε την ανεσιν: 1
 • κατα εθνους: 1
 • κατα τον εθισμον αυτων]: 1
 • καταβεβληκοτων: 1
 • καταβολης] + κοσμου : 1
 • καταδαπανᾷν: 1
 • καταδιώκ: 1
 • καταδυναστευομένοις, καὶ κατὰ πᾶν ἐκζητοῦντες τὸ καλῶς ἔχον πρός : 1
 • καταθηκουσας: 1 2
 • κατακεχωπισθαι: 1
 • κατακεχωρηκαμεν : 1
 • κατακλεῖδες συνέσφιγγον πρὸς τὴν συνοχήν.   ἐκ πλαγ͗ων δὲ κατὰ : 1
 • κατακλειδαι: 1
 • κατακληροδοτῇ: 1
 • κατακληρονομή: 1
 • κατακληρονομῇ: 1
 • κατακτ.: 1
 • κατακυριεύσατε] κατακληρονομήσατε.: 1
 • καταλελοιπότος: 1
 • καταλληλως: 1
 • καταλοχισμός: 1
 • καταμύειν: 1
 • κατανοούμενα γὰρ καὶ : 1
 • καταξίως τοῦ τε ἀποστέλλοντος βασιλέως καὶ τοῦ προστατοῦντος : 1
 • καταπατοῦντες,: 1
 • καταπεπειραμαι . . . εις παν το σοι χρησιμον εμαυτον επιδιδοναι,: 1
 • καταπετάσματος ἡ διατύπωσις θυρώσει κατὰ πᾶν ὁμοιοτάτη ὑπῆρχε· : 1
 • καταράσωμαι: 1
 • καταρχὴν δὲ θείου φόβου λαμβάνων ἐν οὐδενὶ διαπίπτοις.     Καὶ : 1
 • καταρχὴν ταύτην, καὶ δείξας ὅτι πάντες οἱ λοιποὶ παῤ ἡμᾶς : 1
 • καταρχη: 1
 • κατασκεύασμα.   προσέταξε δὲ πυθέσθαι τῶν ἀνὰ τὸν τόπον, πηλίκη : 1
 • κατασκευή τις ἄλλη τῶν τετιμημένων παρὰ τοῖς κενοδόξοις ὠφέλειαν: 1
 • κατασκευήν, ψυχαγωγία τις ἦν μετὰ θαυμασμοῦ, συνεχῶς ἐφ᾿ ἕκαστον: 1
 • κατασκευῆς, ἀθέατον καὶ ἀνεύρετον τὴν τῶν ἁρμῶν κατασκευάσαντες : 1
 • κατασκευῇ.   πάντα γὰρ χρόνον καὶ τόπον ὥρικε πρὸς τὸ διὰ : 1
 • κατασκευαζων: 1
 • κατασκευασει : 1
 • κατασκευη: 1
 • κατασταθεὶς ἐπὶ τῇς τοῦ βασιλέως βιβλιοθήκης: 1
 • κατασταθεις επι της: 1
 • κατατεινειν: 1
 • καταφέρεσθαι,: 1
 • καταφεύξονται] προστεθήσονται | κατασκηνώσω | ἐπιγνώσῃ] γνώσονται | Παντοκράτωρ] τῶν δυνάμεων | ἀπέσταλκε : 1
 • καταφυγὴ καὶ δύναμις, : 1 2
 • κατα-: 1
 • κατα] : 1
 • κατα] και τα : 1
 • κατα] + το: 1
 • κατελίποσαν : 1
 • κατελαβετο : 1
 • κατενοοῦσαν : 1
 • κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.: 1
 • κατεργασία γίνεται καὶ πολυδάπανος, ὅπως μὴ διὰ τὴν μεταλ- : 1
 • κατεσκαμμενα] κατεστραμμενα: 1
 • κατεσκευάσας, τοῦ θεοῦ σοι διδόντος ἔχειν ἁγνὴν καὶ ἀμιγῆ παντὸς : 1
 • κατεσκευασαν: 1
 • κατεσκευασθη: 1
 • κατεσκευασμενη: 1
 • κατεσταλμ. : 1
 • κατεσταμενους: 1
 • κατεστραμμενα] κατεσκαμμενα: 1
 • κατευθύνοντός σου τὴν βασιλείαν τοῦ τεθεικότος αὐτοῖς θεοῦ τὸν : 1
 • κατευθεκτεῖν: 1
 • κατευθυνεις: 1
 • κατεχώρισεν ἐπὶ μείζοσι μισθοφορίαις, ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς προόντας : 1
 • κατηκολούθηκε δὲ καὶ ὁ Πλάτων τῇ καθ᾿: 1
 • κατοικεισθαι: 1
 • κατορθώθη : 1
 • κατορθωκεναι: 1
 • κατω τα: 1
 • κατωκεισθαι: 1
 • κατωρχήσαντο: 1
 • καυθήσεται] : 1
 • κβ: 1
 • κβʹ. Ἐσθήρ: 1
 • κβʹ. Ἰερεμίας ὁ προφήτης, μετὰ τῶν Θρήνων καὶ Ἐπιστολῶν αὐτοῦ τε καὶ Βαρούχ: 1
 • κβʹ. Ἰωήλ: 1
 • κβʹ. Δαωιήλ: 1
 • κβʹ. Οἱ δώδεκα προφῆται στίχ. ͵γʹ: 1
 • κβʹ. Παροιμίαι: 1
 • κγʹ. Ἐκκλησιαστής: 1
 • κγʹ. Ἰεζεκιήλ ὁ προφήτης: 1
 • κγʹ. Ἰωνᾶς: 1
 • κδʹ. Ἀβδιού: 1
 • κδʹ. ᾎσμα ᾀσμάτων: 1
 • κδʹ. Δανιὴλ ὁ προφήτης: 1
 • κε: 1
 • κείροντος : 1
 • κεʹ: 1
 • κεʹ, κςʹ. Ἔσδρα αʹ, βʹ: 1
 • κεʹ. Ὠσηέ: 1
 • κεʹ. Ναούμ: 1
 • κειμένην τῆς ὅλης Ἰουδαίων ἐπ᾿ ὄρους ὑψηλὴν ἔχοντος τὴν ἀνάτασιν. : 1
 • κεκατήρανται: 1
 • κεκαταραμένος: 1
 • κεκράξομαι: 1
 • κελεύσας δὲ εἰς τάξιν ἀποδοῦναι τὰ τεύχη, τὸ τηνικαῦτα ἀσπασά-: 1
 • κερέαι: 1 2
 • κεφάλαια: 1 2
 • κεφάλαιον ἀπολύειν, καὶ μηδένα κακοσχόλως περὶ τούτων μηδὲν : 1
 • κεφάλαιον, περικοπή: 1
 • κεφάλαιον. : 1
 • κεφαλήν: 1
 • κεφαλ.: 1
 • κεχαρακτηρικεναι (-τηκεναι: 1
 • κεχαρισμενος: 1
 • κεχαρισμενος γαρ : 1
 • κεχαρισμενος εση: 1
 • κεχαριτωμενως: 1
 • κεχρημενοι: 1
 • κεχρημενου: 1
 • κεχωρηκαμεν : 1
 • κζʹ. Ἐσθήρ: 1
 • κζʹ. Μιχαίας: 1
 • κζʹ. Σοφονίας: 1
 • κηʹ. Ἁγγαῖος: 1
 • κηʹ. Ἰωιλ: 1
 • κηλιδοῦσθαι: 1
 • κηρογονία: 1
 • κθʹ: 1 2
 • κθʹ. Ἀβδιού: 1
 • κθʹ. Ζαχαρίας: 1
 • κθριευοντωων απαντων: 1
 • κθριου] + του θεου: 1
 • κιβωτοί, κίσται: 1
 • κιβωτοί, κισταί: 1
 • κισσόφυλλον: 1
 • κλίτος, μέρος, πέρας, τάξις, : 1
 • κλῖναι, τοὺς δὲ λοιποὺς μετὰ τὴν ἑαυτοῦ κλισίαν, οὐδὲν ἐλλιπὼν εἰς : 1
 • κληροδοτῇ: 1
 • κληρονόμος μου ἔσται: 1
 • κληρονομήσει: 1
 • κνωδάλων δὲ ταὐτὸν ἔστιν εὑρεῖν.   κακοποιητικὸς γὰρ ὁ τρόπος : 1
 • κνωδ.] : 1
 • κοιμηθῇ: 1
 • κοιμηθῇ, πάντα ἀναγάφεσθαι τὰ λεγόμενα καὶ πρασσόμενα, καλῶς : 1
 • κοινὴ: 1
 • κοινὴ ἔκδοσις: 1
 • κοινὴ ἔκδοσις.: 1
 • κοινὴν πᾶσι τοῖς πολίταις ἐπανόρθωσιν ἐξαποστέλλειν αὐτούς.   τὸ: 1
 • κοινή: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 • κοινή : 1
 • κοινή ἔκδοσις: 1
 • κοινήν: 1 2
 • κοινή,: 1 2
 • κοινή, ἡ, διάλβκτος: 1
 • κοινή.: 1 2
 • κοινῶς γὰρ ὁ θεὸς τὸ ταπεινούμενον προσδέχεται κατὰ φύσιν, καὶ τὸ : 1
 • κοινοὺς ἀνθρώπους ἐκφέρειν, ἀποσχόμενον δὲ οὕτως ἀποκαταστῆναι.   : 1
 • κολόκυνθα: 1
 • κολακεύειν: 1
 • κολουθῶν·   Εἰπὼν δὲ καὶ τοῦτον καλῶς λέγειν τὸν ἐχόμενον : 1
 • κομίζεται διὰ τῶν Ἀράβων εἰς τὸν τόπον.   ἐργάσιμος γὰρ καὶ πρὸς : 1
 • κομιζει: 1
 • κομιζομενου: 1
 • κομιζοντες: 1
 • κονίαμα: 1
 • κονιας εως: 1
 • κοντα μυριάδας τὰ λοιπά. προσήγγελται δέ μοι καὶ τῶν Ἰουδαίων : 1
 • κοπανίζειν: 1
 • κοσίους μὴ παραδέξασθαι πλεῖον ἀνθρώπων πέντε κατὰ τὸ αὐτό· : 1
 • κράτιστον, θεοῦ δυνατείᾳ πᾶν βούλευμα : 1
 • κράτιστον.      Συναινέσας δὲ τούτοις τὸν ἑξῆς ἐκέλευσεν : 1
 • κρίμα,: 1
 • κρίνας πιστοὺς φρούρια κτίσας ἀπέδωκεν αὐτοῖς, ὅπως τὸ τῶν Αἰγυ- : 1
 • κρίνειν ἕκαστα θεοῦ δώρημα καλόν ἐστιν·   ὡς σὺ τοῦτο κέκτησαι, : 1
 • κρίνων τύπωσις σὺν ἀνθεμίσι καὶ βοτρύων σχοινιαὶ διάπλοκοι : 1
 • κρίσεως τὸν ἑξῆς ἡρώτα Τίσι δεῖ πιστεύειν ἑαυτόν;   Τοῖς διὰ τὴν : 1
 • κρότος μετὰ φωνῆς καὶ χαρᾶς ἐπὶ πλείονα χρόνον.   ὡς δὲ ἐπαύσατο, : 1
 • κρύφιά ἐστι γνῶσις ἀπόρρητος τῶν περὶ Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ : 1
 • κρατήσαι δόξης;   ὁ δὲ ἔφη Σὲ μὲν οὐ δυνατόν ἐστι πταῖσαι, πᾶσι: 1
 • κρατεῖ.      Ζθνομολογέσας δὲ τούτοις τὸν ἕκτον ἐκέλευσεν : 1
 • κρατιστεύοντα πάντα, ὧστε πενταπλασίως τοῦ χρυσοῦ τιμιωτέραν: 1
 • κρατουν: 1
 • κραυή, ὀλίος, φεύειν: 1
 • κρείσσων: 1
 • κριματαζων: 1
 • κριτήν: 1
 • κροτήσας πάντας τ᾿ ἐπαινέσας κατ᾿ ὄνομα, καὶ τῶν παρόντων ταὐτὰ : 1
 • κρυφεως : 1
 • κρύψω: 1
 • κςʹ: 1
 • κςʹ. Ἀμώς: 1
 • κςʹ. Ἁμβακούμ: 1
 • κτήνη τε πολλὰ παμμιγῆ, καὶ δαψιλὴς ἡ τούτων νομή·   διὸ καλῶς : 1
 • κτίσασα τὸν κόσμον ἐξ ἀμόρφου ὕλης· : 1
 • κτῆσιν: 1
 • κτηνῶν τροπολογῶν ἐκτέθειται.   τὸ γὰρ : 1
 • κτησαμενους : 1
 • κτισις: 1
 • κυβερνων: 1
 • κυκλόθεν, ὡς ἄν τις ἕστηκε, καὶ διάχυσιν ἐποίει μείζονα τοῖς θεω-: 1
 • κυκλῳ: 1
 • κυλικειον: 1
 • κυλικιον: 1
 • κυλινδιον: 1
 • κυνόμυια.: 1
 • κυνομυίης : 1
 • κυρίῳ: 1
 • κυριωτατον: 1
 • κυριωτερον: 1
 • κυριω-: 1
 • κωλυειν: 1
 • κωμάρχης : 1
 • κόραν ὀφθαλμοῦ.: 1
 • κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα: 1
 • κ. ἀριθμοὺς υἱῶν Ἰσραήλ,: 1
 • κ. ἰνα μακροχρ. γένῃ: 1
 • κ. ὅταν ἐπέλθῃ ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ ἔμετόν, : 1
 • λ: 1 2
 • λάκις ἠξιώκειν Σωσίβιόν τε τὸν Ταραντῖνον καὶ Ἀνδρέαν, τοὺς : 1
 • λάμβανεν ὁ βασιλεὺς εἶναι τοῦ πυνθάνεσθαί τι τῶν ἀνδρῶν, ἠρώτα : 1
 • λέγει: 1
 • λέγει ἡ γραφὴ ἐν τῷ Ἐζελοήλ.: 1
 • λέγει Ὑπέρ τῶν ἀκαταλήπτων μυστηρίων τοῦ υἱοῦ.: 1
 • λέγει Κύριος: 1
 • λέγει γάρ που Καὶ ἐξαναστήσεις με καὶ ἐξομολογήσομαί σοι· καὶ ἐκοιμήθη καὶ ὑπνώσα· ἐξηγέρθην, ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ: 1
 • λέγειν κτηνοτρόφους αὐτοὺς εἶναι.: 1
 • λέγειν φήσας αὐτὸν ἕτερον ἡρώτα Πῶς ἄν, παμμιγῶν ὄχλων ὄωτων : 1
 • λέγειν, Αἰγυπτίων τε καὶ τῶν παραπλησίων, οἵτινες ἐπὶ θηρία καὶ : 1
 • λέγει, λέγεται, γέγραπται, : 1
 • λέγοντες αὐτοῖς: 1
 • λέγω δὲ πρῶτον ἀργυροῦ κρατῆρος, εἶτα χρυσοῦ, πάλιν ἀργυροῦ καὶ : 1
 • λέγων: 1 2 3
 • λέστερον ἐκ τοῦ νόμου προσιστορεῖν ταραχὴν λάβοι τῆς διανοίας : 1
 • λήμψεται αὐτὸ καὶ: 1
 • λήμψομαι, ἐλήμφθην: 1
 • λήψῃ τὸν ἀκροατὴν οὐκ ἀντικείμενος, συγχρώμενος δὲ ἐπαίνῳ πρὸς : 1
 • λίβα] νότον : 1
 • λόγῳ καὶ μηδὲν ὑπερηφάνως μηδὲ τῇ περὶ σεαυτὸν ἰσχύι πράσσοις : 1
 • λόγιον,: 1
 • λόγισται, περὶ δὲ τῆς τοῦ θεοῦ δυναστείας δἰ ὅλου τοῦ ζῇν ἡ σκέψις : 1
 • λόγοι Ν. υἱοῦ Ἁχαλία.: 1
 • λόγον θεὸν . . . ἄγγελον τῆς μεγάλης βουλῆς σου: 1
 • λόγος ἀνατείνει πρὸς δικαιοσύνην καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων συνανα- : 1
 • λόγος προτρεπτικός: 1
 • λύχνος: 1
 • λώτων.   ἔδωλε δὲ καὶ εἰς κατασκευὴν: 1
 • λῃστεύειν: 1
 • λʹ. Ἰωνᾶς: 1
 • λʹ. Μαλαχίας: 1
 • λίθος ἐκ τοίχου βοήσεται καὶ κάνθαρος ἐκ ξύλου φθέγξεται αὐτά.: 1
 • λίθους λείους. Ἐν τῷ καδίῳ τῷ ποιμενικῷ: 1
 • λαὸς περιούσιος: 1
 • λαός: 1
 • λαʹ. Ἠσαίας: 1
 • λαʹ. Ναούμ: 1
 • λαβόντων εἰς τοὺς τόπους εἰσόδου, διὰ τὸ τὴν διαβολὴν γεγονέναι : 1
 • λαβὼν: 1
 • λαβειν: 1
 • λαβοι: 1
 • λαλῆσαι: 1
 • λαλων: 1
 • λαμανασση: 1
 • λαμβάνειν: 1
 • λαμβάνειν πρόσωπον: 1
 • λαμβάνοντες οἱ γεωργοὶ καὶ προστάται τῆς πόλεως ἐλαττῶσι τὰ: 1
 • λαμβ̩άνων ὅτι πάντα συμφέρει γινώσκειν, ὅπως ἂν πρὸς τὰ συμ- : 1
 • λαμβάνειν πρόσωπον: 1
 • λαμβανόντων, τὰ δὲ τῆς ἐντὸς προσόψεως ὀρθὴν ἔχοντα τὴν πετά- : 1
 • λαμβανειν : 1
 • λαμβανειν,: 1
 • λαμβανούσης τῆς διφῆς, διὰ τὸ ἀπ᾿ ἐδάφους γινομένης τῆς ὑποδρο-: 1
 • λαμβανοιμεν: 1
 • λαμβανοντες : 1
 • λανθανοι: 1
 • λανου: 1
 • λαντι μᾶλλον, μέγιστον δὲ τῷ θεῷ, οὗτινός ἐστι τὰ λόγια : 1
 • λαοῦ τῆς γῆς: 1
 • λαογραφία: 1
 • λατο Κύριος: 1
 • λβʹ. Ἁββακούμ: 1
 • λβʹ. Ἰερεμίας: 1
 • λγʹ. Ἰεζεκιήλ: 1
 • λγʹ. Σοφονίας: 1
 • λδʹ. Ἀγγαῖος: 1
 • λδʹ. Δανιήλ: 1
 • λείαν τῶν εἰρημένων συμβῇ καὶ τὴν χώραν καταφθείρεσθαι, καὶ : 1
 • λείπει: 1
 • λεώς: 1
 • λεῖσθαι διὰ τῆς ἀκροάσεως πολλῷ μᾶλλον ἢ διὰ τῆς ἀναγνώσεως.: 1
 • λεʹ.: 1
 • λεʹ. Ζαχαρίας: 1
 • λεγόμενον καὶ περὶ τίνος λέγει, καὶ ἐν πλείονι χρόνῳ τὰ αὐτὰ δἰ : 1
 • λεγομενων: 1
 • λεγω δη: 1
 • λειαν: 1
 • λειαν τῆς γῆς γίνεσθαι συνεχῶς, ἵνα καὶ διὰ τοῦτο οὗτοι τὴν εὐ- : 1
 • λειπει: 1
 • λειπει.: 1
 • λειτουργίᾳ τά τε το̰ στολισμοῦ καὶ τῆς δόξης, ἣ συνίσταται διὰ : 1
 • λειτουργία: 1
 • λειτουργουντων: 1
 • λειτουργων: 1
 • λεληθότως: 1
 • λζʹ. Ἡσαΐας: 1
 • λη: 1
 • ληʹ. Ἱερεμίας: 1
 • ληνὸν ἐπάτησα μονώτατος, : 1
 • ληψαι: 1
 • ληψει: 1
 • λθʹ. Ἱεζεκιήλ: 1
 • λιαν: 1
 • λιαν : 1
 • λιβῶσθαι κατ᾿ ἐδάφους καὶ τοῦ τοίχου·   ἐπὶ δὲ τούτων κεχύσθαι : 1
 • λιβανοῦν: 1
 • λιθίνας: 1
 • λιθόστρωτον καθέστηκε καὶ κλίματα πρὸς τοὺς κατήκοντας τόπους : 1
 • λιθους . . . αξιολογους ωσπερ αστερας ποικιλης : 1
 • λικοῖς τραπεζίταις.   οὕτω δοχθὲν ἐκεκύρωτο ἐν ἡμέραις ἑπτά·   πλεῖον : 1
 • λιστα] μαλλον: 1
 • λιτανεία: 1
 • λιτανεύειν, ἵνα ταῦτ᾿ ἐπιτελῆται·   τὰς γὰρ ἀπάντων διανοίας : 1
 • λιχάσιν: 1
 • λογιας: 1
 • λογον εχει: 1
 • λογω μονον : 1
 • λογω] νομω: 1
 • λοιπα: 1
 • λουθεῖν ἀναγκαῖόν ἐστί σε, ἔφησεν, ὦ βασιλεῦ.      Καλῶς : 1
 • λςʹ. Μαλαχίας: 1
 • λυμαινεται: 1
 • λυμμένων μέχρι τῶν σφυρῶν : 1
 • λυπησαι: 1
 • λυπησθαι: 1
 • λυτρωσάμενος: 1
 • λυτρωτής: 1
 • λω · νιρα: 1
 • λωσιν.   ἡ δὲ ἐπ᾿ ἐδάφους ἔρεισις τοῦ ποδὸς ἄνθρακος λίθου πάν- : 1
 • λόγον συντετμημένον ποιήσει Κύριος.: 1
 • μ: 1 2 3 4
 • μάζειν, μεγαλομερῶς τοῖς ἀνδράσι χρησάμενος.   ἑκάστῳ γὰρ στολὰς : 1
 • μάθετε ὅτι τοὺς δεκαοκτὼ πρώτους, καὶ διάστημα ποιήσας λέγει τριακοσίους· τὸ δεκαοκτὼ (: 1
 • μάλιστα δὲ τῶν φιλοσόφων.   καὶ γὰρ ταῖς ἀγωγαῖς καὶ τῷ λόγῳ : 1
 • μάννα: 1
 • μάτην δὲ σέβονταί με : 1
 • μάτων ἔμφασιν.   ὅσα δ᾿ ἂν ᾖ ἄγραφα, πρὸς καλλονὴν ἐκέλευσε : 1
 • μάτων καὶ τὴν εὔνοιαν συντηροῦσιν ἀκέραιον πρὸς αὐτὸν καὶ τῶν : 1
 • μὲν γὰρ μετέωροι τὴν ὁδείαν, οἱ δ᾿ ὑπ᾿ αὐτὰς ποιοῦνται, καὶ μάλιστα : 1
 • μὲν πεδινῶν: 1
 • μὲν τῶν ἄλλων ἀκροδρύων καὶ φοινί͗κων οὐδ᾿ ἀριθμεῖται παῤ αὐτοῖς. : 1
 • μέγας παρὰ πάντας, : 1
 • μέγεθος ἔχουσι καὶ τὴν ἀκόλουθον εὐδαιμονίαν, ταύταις συμ-: 1
 • μέγιστόν ἐστι βασιλείας;   πρὸς τοῦτο εἶπε Τὸ διὰ παντὸς ἐν εἰρήνῃ : 1
 • μένα καὶ προσηγμένα, τῆς ἐμπειρίας καὶ τέχνης τὰς ὑπεροχὰς: 1
 • μένα σοι διαμένῃ, τὸν θεὸν ἐπικαλοῦ διὰ παντός.      Εὐφη- : 1
 • μένης, ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς γραφῆναι πρὸς τὸν Ἐλεάζαρον περὶ : 1
 • μένοις·   ὥστε παντελῶς ἀνεξήγητον εἶναι τῶν ἐνηργημένων τὴν : 1
 • μένοι)   Πῶς ἂν τὴν βασιλείαν μέχρι τέλους ἄπταιστον ἔχων : 1
 • μένοντες ἐφ᾿ ἱκανὸν εἰς ἐλάττωσιν ἦγον τὰ τῆς ἐργασίας.   ὅθεν ὁ : 1
 • μένους καὶ διαίρειν εἰς ἑτέρους τόπους, καὶ τοιαῦτα ἕτερα, †: 1
 • μένου.      §: 1
 • μένων ἢ ποιούμενος ἀφαίρεσιν, καλῶς τοῦτο πράσσοντες, ἵνα διὰ : 1
 • μένων ὑπ᾿ ἀνθρώπων κρυφίως, ἀλλ᾿ ὅσα ποιεῖ τις αὐτῷ φαβερὰ : 1
 • μένων ὠφελῆσαι διάνοιαν δέον ἐστὶ μεταδιδόναι, μάλιστα μὲν πᾶσι: 1
 • μένων αὐτῶν, ὡς μεταλαμβάνομεν, πρὸς φυλακὴν τῶν περὶ τὸ ἱερὸν : 1
 • μένων εἰς ἔκπληξιν ἥξειν καὶ θαυμασμὸν ἀδιήγητον, μετατραπέντα : 1
 • μένων καὶ κρίσει κατευθύνων τὰ τῶν ἐντεύξεων καὶ διὰ κρίσεως : 1
 • μέρη, συνέδριον ποιησάμενος εἰς κατεσκευασμένον οἶκον παρὰ τὴν : 1
 • μέρος ἑαυτὰ συναπτόντων τῶν ῥευμάτων·   καὶ πάντα ταῦτα μεμο-: 1
 • μέρος στρέφοιτο. λίθων τε πολυτελῶν ἐν αὐτῷ διαθέσεις ὑπῆρχον : 1
 • μέρος, ἡ χρῆσις ᾖ·   τοῦτο δὲ κατὰ ἐπιφάνειαν θεωρεῖται ἀμφοτε-: 1
 • μέσος δὲ ὁ ἀναγνώστης ἐφ᾿ ὑψηλοῦ τινος ἑστὼς ἀναγινωσκέτω τὰ Μωσέως καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυή, τὰ τῶν Κριτῶν καὶ τῶν Βασιλειῶν κ.τ.λ.: 1
 • μέχρι μὲν ὥρας ἐνάτης τὰ τῆς συνεδρείας ἐγίνετο·   μετὰ δὲ ταῦτα : 1
 • μέχρι ν ῦν ἀνὰ πᾶν ἔτος ἑορτὴ καὶ πανήγυρις ἄγεται κατὰ τὴν Φάρον νῆσον, εἰς ἣν οὐκ Ἰουδαῖοι μόνον ἀλλὰ καὶ παμπληθεῖς ἕρμηνείας ἐξέλαμψε κτλ.: 1
 • μέχρι τούτου [τοῦ] σημείου τῶν τριῶν σταυρῶν ἐστιν τὸ τέλος τῶν ἑπτὰ φύλλων τῶν περισσῶν καὶ μὴ ὄντων τοῦ Ἔσδρα.: 1
 • μὴ ἀπόσχου (ἀπόσχῃ : 1
 • μὴ ἄνθρωπος τὸ ξύλον τὸ ἐν τῷ ἀγρῷ εἰσελθεῖν . . . εἰς τὸν χάρακα;: 1
 • μὴ ἔχοντα δὲ : 1
 • μὴ γένοιτο: 1
 • μὴ εὐχαὶ . . .; : 1
 • μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ· ἀλλ᾿ ἢ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενος, συνίειν καὶ γινώσκειν ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ ποιῶν ἔλεος καὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς.: 1
 • μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, υηδὲ ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, υηδὲ ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ· ἀλλ᾿ ἢ †: 1
 • μὴ καυχάσθω ὁ φρόνιμος ἐν τῇ φρονήσει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ· ἀλλ᾿ ἢ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενος, συνίειν καὶ γινώσκειν τὸν κύριον, καὶ ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆς γῆς.: 1
 • μὴ μόνον τοὺς συνεληλυθότας τῷ στρατοπέδῳ τοῦ πατρός, ἀλλὰ καὶ: 1
 • μὴ συμβολοκοπήσῃς] μὴ συμματακλιθῆς ἐπ᾿ ἀγκῶνα, : 1
 • μὴ τῇ Σ.: 1
 • μή: 1
 • μή ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου·: 1
 • μήκοντα) Πῶς ἂν κατὰ ψυχὴν καὶ ἐν τοῖς πολέμοις εἰρηνικῶς ἔχοι;   : 1
 • μήποτε προσκόψῃ ἐν λίθῳ [πούς σου]·: 1
 • μήσας δὲ τοῦτον ἕτερον ἡρώτα Πῶς τινα δεῖ φιλότιμον εἶναι;   : 1
 • μίσυβρις: 1
 • μόκλος: 1
 • μόνον εὑρόντες . . . τὸν Ἰέσβωθον καὶ μήτε τοὺς φύλακας παρόντας μήτε τὴν θυρωρὸν ἐγρηγορυῖαν : 1
 • μόνον κατὰ τὸ συγγενὲς ἀδελφῷ καθεστῶτι τὸν τρόπον, ἀλλὰ καὶ τῇ: 1
 • μόνος. : 1
 • μόσχων τε καὶ κριῶν καὶ χιμάρων, ὅτι δεῖ ταῦτα ἐκ βουκολίων καὶ : 1
 • μόχλος: 1
 • μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς κατόπτροις.   οὐκ ἐφικτὸν δ᾿ ἐστὶν ἐξηγήσασθαι : 1
 • μᾶλλον ἥττων ἢ καθυπερέχων φαινόμενος πρὸς οὓς ξενιτεύει.   : 1
 • μᾶλλον τοῖς σοῖς πολίταις—ὑπὲρ δέκα μυριάδας αἰχμαλώτων ἠλευ-: 1
 • μᾶς: 1
 • μῆς : 1
 • μʹ ἔτη ] + λέγει Κύριος,: 1
 • μʹ. Δανιήλ: 1
 • μέγαν καὶ μικρὸν: 1
 • μή ποτε . . . σκιάσει τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν.: 1
 • μα: 1 2
 • μαίανδρον ἔκτυπον ἐποίησαν, ἐν ὑπεροχῇ λίθους ἔχοντα κατὰ μέσον : 1
 • μαʹ. Σοφία Ἰησοῦ τοῦ Σιράχ: 1
 • μακάριοι οἱ πτωχοὶ . . . οἱ πενθοῦντες . . . οἱ πραεῖς: 1
 • μακρόβιος: 1
 • μακροήμερος γίνεσθαι: 1
 • μακροημερεύείν: 1
 • μακροχρόνιος, μακροχρονίζειν: 1
 • μαλακοψυχεῖν: 1
 • μαλιστα] καλλιστα: 1
 • μανδύαν: 1
 • μανιάκη: 1
 • μανιάκης: 1
 • μαρτυρήσας δὲ τούτοις ἄλλον ἡρώτα Πῶς : 1
 • μαρτυρίου: 1
 • μασίως : 1
 • μασε · ουοζ: 1
 • μαστιγοῖ: 1
 • ματα δοθῆναι τὰ κάλλιστα πλησίον τῆς ἄκρας αὐτοῖς, καὶ τὰ κατὰ : 1
 • ματα συντελοῦντος.      Ἐνεργῶς δὲ καὶ τοῦτον προσειπὼν : 1
 • ματαιότης: 1
 • ματος τὸ κάλλιστον ἔπαθλον.: 1
 • ματος, ὅπως ἐπαναγνωσθῇ τῷ βασιλεῖ, τὰ ἄλλα πάντ᾿ ἔχοντος : 1
 • με: 1
 • με εὐλογήσῃς,: 1
 • μείζονα.   τινὲς μὲν οὖν καὶ τῶ ἱερέων καὶ τῶν ἄλλων ἔλεγον μηδέν : 1
 • μεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε κτλ.: 1
 • μεῖτο μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς ὐπέροπλόν τι ποιῆσαι τοῖς μέτροις τὸ : 1
 • μεγάλα κατώρθωσεν, ὅτι, φησίν, οὐδέποτε πράγματα ἐπιβαλὼν ἠμελήθη.: 1
 • μεγάλης βουλῆς ἄγγελος.: 1
 • μεγάλοι τοῖς μεγέθεσιν, οὐκ ἔλαττον πεντακισχιλίων· καὶ ταῖς τέχωαις: 1
 • μεγάλων ἀγαθῶν παραίτιοι γεγονότες.   ὡσαύτως δὲ καὶ τὸν : 1
 • μεγίστην ὠφέλειαν τοῖς σὺν ἑαυτῷ καὶ τοῖς κατὰ τοὺς ἄλλους: 1
 • μεγίστην περὶ τῆς τῶν γονέων τιμῆς.   ἑπομένως δὲ τὴν τῶν φίλων : 1
 • μεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ] + τῷ πληθύνειν τὴν παιδείαν, : 1
 • μεγαλείως χρησάμενος τῇ προθυμίᾳ, τοῦ θεοῦ τὴν πᾶσαν ἐπιτελέ-: 1
 • μεγαλειότης: 1 2
 • μεγαλοι: 1
 • μεγαλοις: 1 2
 • μεγαλοκράτωρ: 1
 • μεγαλομερής: 1
 • μεγαλομοιρίᾳ καὶ τέχνη διαφέρειν ἕκαστον αὐτῶν.   τῆς δὲ εἰσδό- : 1
 • μεγαλοπρεπως : 1
 • μεγιστα] παμμεγιστα : 1
 • μεθα·   τοῦτο γὰρ φιλίας καὶ ἀγαπήσεως σημεῖόν ἐστι.   μεγάλα γὰρ : 1
 • μειζνονων : 1
 • μελετᾷν τὰς  τοῦ θεοῦ κατασκευάς, οὐ νόνον λόγῳ, ἀλλὰ διαλήψει : 1
 • μελλει: 1
 • μεμεριμνηκότος ἕκαστα, τῶν δὲ ἀποκρινομένων καταλλήλως ἐχόντων : 1
 • μεμηνυσθαι)] προσαγγελλεται: 1
 • μεμνημενους: 1
 • μεμολιβουσθαι: 1
 • μεν: 1
 • μενοι πρὸς τὴν τῶν προειρημένων καρπῶν διατύπωσιν, ἔχοντας : 1
 • μενοι, συντελοῦντες μεγάλην ἀδικίαν, καὶ χῶραι καὶ πόλεις ὅλαι : 1
 • μενοι.   μετὰ δὲ ταῦτα ὁ βασιλεύς εἰς τὸ φιλοφρονεῖσθαι προῆλθε : 1
 • μενοντες: 1
 • μενος ἄνθρωπος·   ὡς γὰρ θεὸς εὐεργετεῖ τὸν ὅλον κόσμον, οὕτως καὶ : 1
 • μενος εἶπεν Εἰ μηδὲν ἀνάξιον τῆς ἀρχῆς μηδὲ ἀσελγὲς πράσσοι, : 1
 • μενος τοὺς ἄνδρας εἶπε Δίκαιον ἦν, θεοσεβεῖς ἄνδρες, ὧν χάριν ὑμᾶς : 1
 • μενος, εἶπε, καθηγεμόνα λαμβάνων δικαιοσύνην·   ὡς καὶ ποιεῖς θεοῦ : 1
 • μενος.      Εὐαρεστήσας δὲ τοῖς προειρημένοις πρὸς τὸν ἔνατον : 1
 • μεν] προστεταχεν : 1
 • μεν] + ουν: 1
 • μερίας, μηδὲν προσδεῖσθαι τῶν ἐκείνων·   ἀλλὰ δέον : 1
 • μερίδα Ἀμμών: 1
 • μεριδαρχία: 1
 • μεριμνάτωσαν . . . μεριμνάτωσαν: 1
 • μετὰ ἀνδρείας, τοὺς μὲν μετῴκιζεν, οὕς δὲ ᾐχμαλώτιζε, φόβῳ πὰντα : 1
 • μετὰ δὲ τὴν τοῦ μαιάνδρου διάθεσιν ἐπέκειτο σχιστὴ πλοκή, : 1
 • μετὰ πλειόνων: 1
 • μετὰ πολλῶν: 1
 • μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν.: 1
 • μετὰ τὸ ἐκβαλεῖν με αὐτοὺς ἐπιστρέψω . . . ἀναστήσω τὴν σκηνὴν Δαυεὶδ τὴν πεπτωκυῖαν . . . καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀναστήσω καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτὴν καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος, ὅπως ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾿ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτούς, λέγει Κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα.: 1
 • μετὰ τὸ ῥηθῆναι τὸν ὀρθρινόν.: 1
 • μετὰ τὸ φαγεῖν αὐτοὺς ἐν Σηλώ: 1
 • μετὰ τὸν διωγμὸν τοῦ βασιλέως Σευήρου ηὑρέθη ἡ πέμπτη ἐν πίθοις ἐν Ἰεριχῷ κεκρυμμένη ἐν χρόνοις τοῦ υἱοῦ Σευήρου τοῦ ἐπικληθέντος Καρακάλλου τε καὶ Γέτα . . . ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ αὐτοῦ ἔτει ηὑρέθησαν καὶ βίβλοι τῆς πέμπτης ἐκδόσεως ἐν πίθοις ἐν Ἰεριχῷ κεκρυμμένης μετὰ ἄλλων βιβλίων Ἐβραικῶν καὶ Ἑλληνικῶν. τὸν δὲ Καράκαλλον διαδέχεται Ἀντωνῖνος ἕτερος . . . μετὰ τοῦτον ἐβασίλευσεν Ἀλέξανδρος . . . ἔτη ιγʹ· ἐν μέσῳ τῶν χρόνων τούτων ηὑρέθη ἕκτη ἔκδοσις, καὶ αὐτὴ ἐν πίθοις κεκρυμμένη, ἐν Νικοπόλει τῇ πρὸς Ἀκτίῳ.: 1
 • μετὰ τῶν νεφελῶν: 1
 • μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαυεὶδ τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ ἀνορθώσω αὐτήν, ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾿ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτούς, λέγει Κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα * * * : 1
 • μετὰ ταῦτα ἓξ ἑξῆς ἡμέραις καὶ παρὰ τῶν λοιπῶν ἑξῆς μαθήσομαί : 1
 • μετὰ τούτους στήσεται: 1
 • μετὰ τοῦ πλησίον: 1
 • μετὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη.: 1
 • μετὰ τοῦτο διαμένῃ;   πρὸς τοῦτ᾿ εἶπεν Εἰ μεγάλα καὶ σεμνὰ ταῖς : 1
 • μετέπειτα Τί καλλονῆς ἄξιόν ἐστιν;   ὁ δὲ εἶπεν Εὐσέβεια.   καὶ : 1
 • μετέφρασεν εἰς τὴν αὐτῶν φωνὴν τὰς γραφὰς ἁπάσας πλήν γε δὴ τῶν Βασιλειῶν ἅτε τῶν μὲν πολέμων ἱστορίαν ἐχουσῶν, τοῦδε ἔθνους ὄντος φιλοπολέμου: 1
 • μετ᾿ ἐμοῦ: 1
 • μετ᾿ εἰρήνης τραφεὶς ἐν γήρει καλῷ: 1
 • μετα: 1 2 3
 • μεταγενέστερος: 1
 • μεταγραφή.    παρόντων δὲ πάντων ἐπελέξαμεν ἄνδρας καλοὺς καὶ : 1
 • μεταγραφης: 1
 • μεταδορημενα: 1
 • μεταδοτ. ων προς τους αλλους: 1
 • μεταδο|τικος ων και μεγαλομερης ουδεποτ αν αρολιποι δοξης ινα δε τα προει|ρημενα σοι διαμενη.: 1
 • μεταλλα: 1
 • μεταπιπτων: 1
 • μετατίθεσθαι: 1
 • μετατιθης: 1
 • μεταχθήσεται: 1
 • μετα] + δε: 1
 • μετελήφθησαν ἀφ᾿ ὧν εὕρομεν ἑξαπλῶν, καὶ πάλιν αὐτοχειρι Πάμφιλος καὶ Εὐσέβιος διορθώσαντο.: 1
 • μετεπεμψάμην, ἐκείνοις πρῶτον σεβασμὸν ἀποδοῦναι, μετὰ ταῦτα : 1
 • μετριότης καλόν.   ἃ δὲ ὁ θεὸς δίδωσι, ταῦτα λαμβάνων σύνεχε·   : 1
 • μη : 1
 • μηʹ, μθʹ, νʹ: 1
 • μηδὲ δαπάνῃ εἰς τὰ κενὰ καὶ μάταια συντελοῖ, τοὺς : 1
 • μηδὲ τοὺς ἄλλους ἀμισθὶ συντελεῖν ἀναγκάζοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν.  : 1
 • μηδένα βλάπτοι, πάντας δὲ ὡφελοῖ, τῇ δικαιοσύνῃ κατακολουθῶν·   : 1
 • μηδένα καταδυναστεύειν, πεποιθότας ἰσχύι τῇ καθ᾿ ἑαυτούς, μηδὲ : 1
 • μηδαμῶς σὺ ποιήσεις: 1
 • μηδαμῶς σὺ ποιήσεις ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο, τοῦ ἀποκτεῖναι δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς, καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής· μηδαμῶς. ὁ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν, οὐ ποιήσεις κρίσιν;: 1
 • μηδεμία διασκευή.      πάντων δ᾿ ἐπιφωνησάντων τοῖς εἰρημέ- : 1
 • μηδεν: 1
 • μηδενα : 1
 • μηδενι: 1
 • μηδενος: 1
 • μηθὲν εἰκῆ μήτε πράσσειν μήτε ἀκούειν, μήτε τῇ τοῦ λόγου : 1
 • μηθέντες εἰς ὑπεροχὴν δόξης τοῦ βασιλέως ποιῆσαι.   καθόλου γὰρ: 1
 • μηθεν: 1 2 3
 • μηκος: 1
 • μηνύειν δὲ τὸν βουλόμενον: 1
 • μηρυκισμόν.   οὐ γὰρ εἰκῆ καὶ κατὰ τὸ ἐμπεσὸν εἰς ψυχὴν νενομο- : 1
 • μητε : 1
 • μητον τῇ ποιήσει.   πάντες δ᾿ ἦσαν διὰ τρημάτων κατειλημμένοι : 1
 • μητρόπολις: 1
 • μια φωνη: 1
 • μιανθέντες αὐτοὶ παντάπασι τῷ τῆς ἀσεβείας μολυσμῷ.   καλῶς δὲ : 1
 • μιαρός: 1
 • μιερός: 1
 • μιεροφαγία: 1
 • μικρὰν ἐποιεῖτο ὁ βασιλεύς, φιλοδοξῶν εἰς τὰ καλῶς ἔχοντα. : 1
 • μικρόν ὅσον ὅσον: 1
 • μιμούμενος τὸ τοῦ θεοῦ διὰ παντὸς ἐπιεικές.   μακροθυμίᾳ γὰρ : 1
 • μισοπόνηρος ᾖ καὶ φιλάγαθος καὶ περὶ πολλοῦ ποιούμενος ψυχὴν : 1
 • μισοπονηρίαν ἔχουσι, καὶ τὴν ἀγωγὴν αὐτοῦ μιμούμενοι, πρὸς τὸ : 1
 • μνήσθητι, : 1
 • μνείαν ἔχειν, ὡς συντηρεῖται τὰ προειρημένα θείᾳ δυνάμει σὺν : 1
 • μνησθῆναι;   ἐκεῖνος δὲ ἔφη Διὰ τὸ σεμνὴν εἶναι τὴν νομοθεσίαν : 1
 • μνησθήσομαι Ῥαάβ.: 1
 • μοι: 1
 • μοι γεγονέναι τὸ μέγεθος τῶν ἀγγείων, καθὼς δεδήλωται. : 1
 • μοιχεία: 1
 • μολυνουσιν: 1
 • μονώτατος: 1
 • μονοήμερος: 1
 • μορφώματα: 1
 • μορφοῦν, Ἀ. : 1
 • μου: 1
 • μου, : 1 2
 • μυθωδως: 1
 • μυριαδων: 1
 • ν: 1 2
 • ν ἐφελκυστικόν: 1 2
 • ν πολ.] : 1
 • νέσας δὲ ὁ βασιλεὺς τὸν ἐχόμενον ἠρώτα Πῶς ἂν ἕκαστα πράττοι;   : 1
 • νέσας δὲ ὁ βασιλεὺς τοῦτον ἕτερον ἐπηρώτα Πῶς ἂν τὴν ἀλήθειαν : 1
 • νέσας δὲ καὶ τοῦτον τὸν δέκατον : 1
 • νέσας εἶπε πρὸς τὸν ἐχόμενον Τί κάλλιστον αὐτῷ πρὸς τὸ ζῇν ἂν : 1
 • νόμιμα μεταγραφῆς ἄξια καὶ τῆς παρὰ σοὶ βιβλιοθήκης εἶναι.: 1
 • νόμον ὑμῶν μεθερμηνευθῆναι γράμμασιν Ἑλληνικοῖς ἐκ τῶν παῤ: 1
 • νόμον, καθὼς περιείργασμαι. τὸν γὰρ πάντων ἐπόπτην καὶ κτίστην : 1
 • νόμους, καὶ λόγια θεσπισθέντα διὰ προφητῶν, καὶ ὕμνους, καὶ τὰ ἄλλα οἷς ἐπιστήμη καὶ εὐσέβεια συναύξονται καὶ τελειοῦνται: 1
 • νότονδε: 1
 • νύκταν : 1
 • νῆσον, καὶ διαβὰς τὴν γέφυραν, καὶ προσελθὼν ὡς ἐπὶ τὰ βόρεια : 1
 • νῦν: 1
 • νῦν : 1
 • νήπιον παιδεύων: 1
 • να: 1
 • ναός: 1
 • νακτά: 1
 • ναυμαχίας.   διὸ καὶ δειπνῆσαι σήμερον μεθ᾿ ὑμῶν βουλήσομαι.  : 1
 • νδ: 1
 • νεώς: 1
 • νεᾶνις: 1
 • νεανικός: 1
 • νεμσα μωδ: 1
 • νεομηνία: 1
 • νεοσσός, -σία: 1
 • νετέλεσεν: 1
 • νεφέλη: 1
 • νεφελῶν, : 1
 • νεφηλαις τῶν πόλων ὡς υἱεὺς ἀνθρώπω ἀφικνούμενος ἔην, μέχρι τε τῶ παλαιῶ ταῖς ἁμέραις ἔφθασε κἀνώπιον τήνω προσήγαγόν ἑ.: 1
 • νεχωθά: 1
 • νεωτ. και πρεσβ.: 1
 • νθ: 1
 • νικᾷν, τῷ θράσει : 1
 • νοίας ἡγεμὼν γένοιτο πρὸς τὰ κάλλιστα.      Προσεπινεύσας δὲ : 1
 • νούσας, καὶ τὰ πρὸς τὸν καιρὸν πράσσειν δεόντως μετριοπαθῆ καθε- : 1
 • νοῆσαι: 1
 • νοῆσαι δύνασθε ὅτι κρυθία δύναμις τοῦ θεοῦ γέγονε τῷ σταυρωθέντι Χριστῷ.: 1
 • νοι: 1
 • νοις, ἐκέλευσαν διαράσασθαι, καθὼς ἔθος αὐτοῖς ἐστιν, εἴ τις : 1
 • νομίζωμεν ἀτυχοῦσι μὲν ἐλαττοῦσθαι, καὶ κακοπαθῶμεν ὡς αὐτοί, : 1
 • νομεν.—Ἐγὼ δ᾿ εἶπα Τοὺς ἐμφανιστὰς οἴομαί σε λέγειν·   καὶ γὰρ : 1
 • νομιζεσθαι: 1
 • νομικῶς.   τὸ γὰρ καθόλου πάντα πρὸς τὸν φυσικὸν λόγον ὅμοια: 1
 • νομισματα: 1 2
 • νομισματος: 1
 • νομοθέτου διάνοιαν.   καὶ πρὸς τὸν Δημήτριον εἶπε Πῶς τηλικούτων : 1
 • νομοθεσία γεγραμμένη χρυσογραφίᾳ τοῖς Ἰουδαϊκοῖς γράμμασι, θαυ- : 1
 • νομου] + ην: 1
 • νοσσός, -σία: 1
 • νοσσιὰς νοσσιὰς ποιήσεις τὴν κιβωτόν: 1
 • νοσσιάς : 1
 • νουθετεις: 1
 • νουμηνία: 1
 • νους εὐεργεσίᾳ πρὸς εὔνοιαν ἄγοι γὴν ἑαυτοῦ·   καὶ γὰρ ὁ θεὸς πᾶσιν : 1
 • νουσαν ἐν τοῖς ἀσπασμοῖς καὶ συμβουλίαις καὶ τῇ λοιπῇ συνανα- : 1
 • ξ: 1 2
 • ξβʹ: 1
 • ξενητια: 1
 • ξενιτεια: 1
 • ξενιτευη: 1
 • ξενων αποδοχης τεταγμενος: 1
 • ξιφηφόρος: 1
 • ξυλείαν, οἱ δὲ ἔλαιον, οἱ δὲ σεμίδαλιν, οἱ δὲ τὰ τῶν ἀρωμάτων, ἕτεροι : 1
 • ξύλα πελεκητά: 1
 • ξύλον βρώσεως: 1
 • ξ. βρώσιμον, : 1
 • ξ. πεύκινα: 1
 • ο: 1 2 3 4 5
 • ο : 1
 • ο δε βασιλευς συγκροτησας: 1
 • ο δε ειπεν ευχομενος: 1
 • ο επι της των : 1
 • ο θεος: 1
 • ο κς: 1
 • ο κυβερνων: 1
 • ο σημειουται: 1
 • ο τροπος: 1
 • οט: 1
 • οἰ ἀδελφοί: 1
 • οἰόμεθα γάρ ἐπιτελεσθέντος τούτου μεγάλην ἀποίσεσθαι δόξαν.: 1
 • οἰθείς: 1
 • οἰκῶν οἰκίαν: 1
 • οἰκοδόμησον οἶκόν μου, οἶκον ἐκπρεπῆ: 1
 • οἰκοδομήσατε χάρακα, καὶ ἔθεντο χάρακα: 1
 • οἰκονομεῖν·   τὰς δ᾿ ἀπογραφὰς ἐν ἡμέραις τρισίν, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας : 1
 • οἰκουμένη: 1
 • οἱ ἀσεβεῖς, ἁμαρτωλοὶ: 1
 • οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ: 1 2
 • οἱ ἐκ τῶν υἱῶν: 1
 • οἱ ἑβδομήκοντα ἐξηγήσαντο ὅτι Ἔστησεν ὅ. ἐθνῶν κ. ἀριθμὸν ἀγγ. θεοῦ· ἀλλ᾿ ἐπεὶ καὶ ἐκ τούτου πάλιν οὐδέν μοι ἐλαττοῦται ὁ λόγος, τὴν ὑμετέραν ἐξήγησιν εἶπον.: 1
 • οἱ ἑκκαίδεκα, τὸ ἑκκαιδεκαπρόφητον, : 1
 • οἱ ἠρωτημένοι τῇ προτέρᾳ.   σιγῆς δὲ γενομένης ἐπυνθάνετο Πῶς : 1
 • οἱ Ἰουδαῖοι τὰς προειρημένα> ἡμέρα> ἑορτάζουσιν προσαγορεύσανρες αὐτὰς φρουρέας: 1
 • οἱ ὠβελισμένοι (στίχοι) οὐ κεῖνται παῤ Ἐβραίοις. : 1
 • οἱ ὠνομασμένοι ἐπὶ τοῖ ἀρχηγοῖς: 1
 • οἱ ό: 1
 • οἱ γίγαντες.: 1
 • οἱ δώδεκα: 1
 • οἱ δεκαέξ: 1
 • οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν . . . εἴδωλα δαμονίων εἰσίν, ἀλλ᾿ οὐ θεοί: 1
 • οἱ κάπηλοί σου μίσγουσι τὸν οἶνον ὕδατι.: 1
 • οἱ κατισχύοντες τοὺς λόγους: 1
 • οἱ κατοικοῦντες . . . Αἴγυπτον. : 1
 • οἱ λοιποί. ΜΟ: 1
 • οἱ μὲν καυχήσεως τῆς ἐν Κυρίῳ ἀπαγγέλλοντες λόγους εἰσὶ κβʹ καὶ κςʹ, ληʹ . . . ρναʹ: 1
 • οἱ οβʹ.: 1
 • οἱ πόδες: 1
 • οἱ παῤ Αἰγυπτίοις παιδευόμενοι πρῶτον μὲν πάντων . . . ἐκμανθάνουσι τὴν ἐπιστολογραφικὴν καλουμένην: 1
 • οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλάς: 1
 • οἱ πατέρες σου: 1
 • οἱ πλείονες;   Ὅτι φυσικῶς ἅπαντες, εἶπεν, ἀκρατεῖς καὶ ἐπὶ τὰς : 1
 • οἱ πρότεροί σου: 1
 • οἱ σοφώτατοι καθεστάναι.   τῶν γὰρ ἄλλων πολυματαίων τί δεῖ καὶ : 1
 • οἱ τέσσαρες: 1
 • οἱ τέσσαρες, : 1
 • οἱ τάφοι αὐτῶν οἰκίαι αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα.: 1
 • οἱ τρεῖς, : 1
 • οἱ υἱοί: 1
 • οἴκῳ: 1
 • οἴκῳ κυ: 1
 • οἶδα ἐγώ: 1
 • οἷς χρώμεθα, πάντα ἥμερα καθέστηκε καὶ διαφέρει καθαριότητι, : 1
 • οὐ γὒρ ἕνεκεν σπάνεως χρυσοῦ τὰ προσυντετελεσμένα βραχύμετρα: 1
 • οὐ γὰρ ἀπορίᾳ γε τῶν οἰκησόντων τὴν μετὰ σπουδῆς ὑπ᾿ αὐτοῦ κτιζομένην Ἀλέξανδρος τῶν ἡμετέρων τινὰς ἐκεῖ συνήθροισεν, ἀλλὰ πάντας δοκιμάζων ἐπιμελῶς ἀρετῆς καὶ πίστεως τοῦτο τοῖς ἡμετέροις τὸ γέρας ἔδωκεν. : 1
 • οὐ γὰρ ἰσοδυναμεῖ αὐτὰ ἐν ἑαυτοῖς Ἐβραιστὶ λεγόμενα, καὶ ὅταν μεταχθῇ εἰς ἑτέραν γλῶσσαν· οὐ μόνον δὲ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ νόμος καὶ αἱ προφητεῖαι καὶ τὰ λοιπὰ τῶν βιβλίων οὐ μικρὰν τὴν διαφορὰν ἔχει ἐν ἑαυτοῖς λεγόμενα: 1
 • οὐ γὰρ ἰσοδυναμεῖ κτλ.: 1
 • οὐ γάρ, ὡς ὑπολαμβάνουσί τινες, ᾌσματα ᾀσμάτων: 1
 • οὐ κανονιζόμενα μὲν τετυπωμένα δὲ : 1
 • οὐ καταλελειμμένη, : 1
 • οὐ κεῖνται αἱ ἐπιστολαὶ [Βαροὺχ καὶ Ἰερεμίου] παῤ Ἐβραίοις.: 1
 • οὐ κεῖται παῤ Ἐβραίοις. : 1
 • οὐ κεῖται παρὰ τοῖς Ἐβραίοις, διόπερ οὐδὲ παρὰ τῷ Ἀκύλᾳ: 1
 • οὐ μὴ καταμείνῃ: 1
 • οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας: 1
 • οὐ μή σοι: 1
 • οὐ μή, : 1
 • οὐ μόνον αὐτοὺς τοὺς ἀναγινώσκοντας δέον ἐστὶν ἐπιστήμονας γίνεσθαι, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐκτὸς δύνασθαι τοὺς φιλομαθοῦντας χρησίμευς εἶναι καὶ λέγοντας καὶ γράφοντας: 1
 • οὐ μόνον δὲ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄρνας καὶ ἐρίφους ἀναρπάζουσι, : 1
 • οὐ μεταχθὴσεται πρὸς σὲ κακία, : 1
 • οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις.: 1
 • οὐ μυριάδες βιβλίων εἰσὶ παρ᾿ ἡμῖν ἀσυμφώνων καὶ μαχομένων, δύο μόνα πρὸς τοῖς εἴκοσι βιβλία . . . καὶ τούτων πέντε μέν ἐστι Μωυσέως . . . οἱ μετὰ Μωυσῆν προφῆται . . . συνέγραψαν ἐν τρισὶ καὶ δέκα βιβλίοις· αἱ δὲ λοιπαὶ τέσσαρες ὕμνους εἰς τὸν θεὸν καὶ τοῖς ἀνθρώποις ὑποθήκας τοῦ βίου περιέχουσιν: 1
 • οὐ ποιήσετε (ποιηθήσεται: 1
 • οὐ πρόσεστιν, εἰ μή τις σέβεται τὸν κατὰ ἀλήθειαν θεόν, ἀλλ᾿ εἰσὶν : 1
 • οὐ πρέσβυς οὐδὲ ἄγγελος, ἀλλ᾿ αὐτὸς ἔσωσεν αὐτούς.: 1
 • οὐ προσείχετε, : 1
 • οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, : 1
 • οὐ προσθήσεσθε ἔτι ἰδεῖν, : 1
 • οὐ σπανίζει δὲ οὐδὲν τῶν διακομιζομένων διὰ τῆς θαλάσσης.   ἔχει : 1
 • οὐ φοβηθησόμεθα: 1
 • οὐ φοβηθησόμεθα: 1 2 3
 • οὐ φονεύσεις οὐ μοιχεύσεις . . . οὐ κλέψεις οὐ ψευδομαρτυρήσεις, : 1
 • οὐ χαριεῖταί μοι: 1
 • οὐαὶ βαρχαβώθ: 1
 • οὐαὶ δἰ οὗ ἐπὶ ματαιότητι τὸ ὄνομά μου ἐπί τινων βλασφημεῖται: 1
 • οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν, διότι βεβούλευνται : 1
 • οὐαϊδαβήρ ἥ ἐστιν Ἀριθμῶν: 1
 • οὐδὲ γὰρ πᾶσαν ἐκεῖνος: 1
 • οὐδέποτε ἐν τῷ γένει ὑμῶν ἐπαύσατο οὔτε προφήτης οὔτε ἄρχων . . . μέχρις οὗ οὗτος Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ γέγονε καὶ ἔπαθεν: 1
 • οὐδ᾿ οὐ μὴ ἐπέλθῃ αὐτῶν ἐπὶ καρδίαν.: 1
 • οὐδαμῶς ἐλαχίστη: 1
 • οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ: 1
 • οὐδείς: 1 2
 • οὐδείς, : 1
 • οὐδείς, μηδείς. Γ: 1
 • οὐθείς: 1
 • οὐκ: 1
 • οὐκ : 1
 • οὐκ ἀγνοητέον δ᾿ εἶναι τὰς ἐνδιαθήκους βίβλους ὡς Ἐβραῖοι παραδιδόασιν, ὅσος ὁ ἀριθμὸς τῶν παῤ αὐτοῖς στοιχείων ἐστίν· : 1
 • οὐκ ἀπομείνας ἐν νεκροῖς, ὡς πάντες ἐν ᾅδῃ, ἀλλὰ μόηος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος.: 1
 • οὐκ ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς, ἥμαρτες; ἡσύχασον.: 1
 • οὐκ ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς κτλ.: 1
 • οὐκ ἐγενήθη [κατὰ] τὸ πασχα τοῦτο ἀφ᾿ ἡμερῶν τῶν κριτῶν . . . ὅτι ἀλλ̓ ἢ τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τοῦ βασιλέως Ἰωσεία ἐγενήθη τὸ πάσχα [τοῦτο]: 1
 • οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδα καὶ ἡγούμενος κτλ.: 1
 • οὐκ ἔλαττον ἑξακισχιλίων μυριάδων ἀρουρῶν κατὰ τὸ ἀρχαῖον οὔσης : 1
 • οὐκ ἔνεκεν: 1
 • οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾿ ἕτερος τρόπος. Μεταλαβὼν δὲ ἕκαστα ὁ βασιλεὺς: 1
 • οὐκ ἔχει τὴν αὐτήν, ὅσον ἡ παιδείας ἀγωγὴ καὶ ἡ περὶ τούτων : 1
 • οὐκ ἠκούσαμεν οὐδὲ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν εἶδον θεὸν πλὴν σοῦ, καὶ τὰ ἔργα σου ἃ ποιήσεις τοῖς ὑπομένουσιν ἔλεον. : 1
 • οὐκ ὐπάρχει: 1
 • οὐκ εὔλογος: 1
 • οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλείᾳ τί λέγει ἡ γραφή . . . Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου. ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός; Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ.: 1
 • οὐκοῦν τριχῶς ἀπογράφεσθαι δεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν τὰ τῶν ἁγίων γραμμάτων νοήματα.: 1
 • οὐκοῦν . . . τὸ τέλειον γένος . . . εἰρήνῃ καὶ ἐλευθερίᾳ βεβαιοτάτῃ ἐντρεφόμενον κτλ.: 1
 • οὐρανός, βεθύ: 1
 • οὐρανῶν, δρόσων | ἀβύσσου: 1
 • οὐχ ἑρμηνεῖς ἐκείνους ἀλλ᾿ ἱεροφάντας καὶ προφήτας προσαγορεύοντες.: 1
 • οὐχ ἱκανός εἰμι: 1
 • οὐχ ὁλίγος, ἐφ᾿ ἑλπίδι, ἔφιδε, οὐχ εἱσακούσομαι : 1
 • οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεὸς διαρτηθῆναι οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἀπειληθῆναι.: 1
 • οὐχ ὡς ἔνιοί φασιν τῶν νῦν μεθερμηνεύειν τολμώντων τὴν γραφήν . . . ὡς Θεοδοτίων . . . ὁ Ἐφέσιος καὶ Ἀκύλας ὁ Ποντικός, ἀμφότεροι Ἰουδαῖοι προσήλυτοι: 1
 • οὐχ ὡς ὑπάρχει, σεσήμανται, καθὼς ὑπὸ τῶν εἰδότων προσανα- : 1
 • οὐχ εἰμι εὔλεγος: 1
 • οὐχ οὕτως τῇ προαιρέσει κατὰ ψυχὴν ἔχων, ὡς κατακρατούμενος : 1
 • οὐχὶ τοῦτο γεγραμμένον ἐπὶ βιβλίου τοῦ εὐθοῦς : 1
 • οὐ[δὲ] ἐδούλευσάς μοι ἐν ταῖς θυσίαις [σου] : 1
 • οὔπω μοι γέγονε τὸ εὐδαιμονεῖν ἕως τοῦ νῦν: 1
 • οὔτ᾿ ἐν τοῖς βασιλικοῖς ὑπῆρχε ῥισκοφυλακίοις τοιαύτη κατασκευὴ : 1
 • οὕτω γὰρ κατασκευάζεται ψυχῆs καθαρὰ διάθεσις, ἀναλαβοῦσα τὰ: 1
 • οὕτως: 1
 • οὕτως καθ᾿ ἑκάστην εἰς τὸν τόπον, ἔχοντα τερπνότητα διὰ τὴν : 1
 • οὕτως λέγει Κύριος ὁ θεὸς τῷ χριστῷ μου Κύρῳ: 1
 • οὖν: 1
 • οὖν ἔθετο διὰ τούτων, : 1
 • οὖν οὐ καθῆκόν ἐστι περὶ τῶν ἀναγραφομένων·   εἰ δὲ καὶ τι παρα- : 1
 • οὖν ποιήσεις καὶ τῆς ἡμετέρας σπουδῆς ἀξίως ἐπιλεξάμενος ἄνδρας : 1
 • οὖν ποικιλίᾳ τῶν τεχνῶν ἐκέλευσεν ὅτι μάλιστα χρήσασθαι, σεμνῶς : 1
 • οὖσα πάντοθεν ἡ χώρα καὶ μεγάλην ἀσφάλειαν ἔχουσα.   περιρρεῖ : 1
 • οὗ ἐστιν ἐκεῖ τὸ ἀνάστεμα τῶν ἀλλοφύλων· ἐκεῖ Νασεὶβ ὁ ἀλλόφυλος: 1
 • οὗ . . . ἐκεῖ.: 1
 • οὗτος ἐστὶ πατὴρ ὁ καταδείξας ψαλτήριον καὶ κιθάραν: 1
 • οὗτος ἑρμηνεύεται ἐκ τῆς Συριακῆς βίβλου: 1
 • οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται.: 1
 • οὗτος τὰς ἱερὰς βίβλους θεασάμενος πολὺ τὸ νόθον εἰσδεξαμένας, τοῦ γε χρόνου λυμηναμένου πολλὰ τῶν ἐν αὐταῖς καὶ τῆς συνεχοῦς ἀφ᾿ ἑτέρων εἰς ἕτερα μεταθέσεως . . . αὐτὸς ἁπάσας ἀναλαβὼν ἐκ τῆς Ἐβραίδος ἐπανενεώσατο γλώσσης.: 1
 • οὗ, : 1
 • οβ: 1
 • οδʹ: 1
 • οι: 1
 • οι Α | του αλσους ΒΑ : 1
 • οι ανδρες ασφαλως: 1
 • οι ανδρ. ασφ. : 1
 • οι καθημενοι: 1
 • οι προφηται: 1
 • οιδα γαρ ως δαψιλους της υλης αυτοις: 1
 • οιδα γαρ ως δαψιλους της υλης αυτοις ουσης: 1
 • οιει: 1
 • οικεταις: 1
 • οις τι πιμελες εστιν: 1
 • ολαι] οσαι: 1
 • ολιγοις: 1
 • ολον: 1
 • ολοσχ. ποι. ο β.: 1
 • ομολογουμενως: 1
 • ον: 1
 • οντας: 1
 • ον] ων: 1
 • ον] ων : 1
 • οπλας: 1
 • οπως: 1
 • οπως] + αν: 1
 • ορα: 1
 • ορθην] αρκουντως: 1
 • ορκισμον: 1
 • ορμαται: 1
 • οσ δ εχει: 1
 • οσ οπλ.: 1
 • οσα οπλιζεται: 1
 • οσα παιζεται: 1
 • οσα πλιζεται : 1
 • οσαι τοις αυτοις χρωνται: 1
 • οσον—συνεργες: 1
 • οσων: 1
 • οσ. γαρ πολ. εθεσιν : 1
 • οτε δε ελαβε τελειωσιν: 1
 • οτι : 1
 • οτι ΒΑ | τις εστιν αυτω] αυτω εστιν ΒΑ | καθεύδει] + αυτος ΒΑ: 1
 • οτι ιδου οι εχθροι σου κε: 1
 • ου: 1 2 3
 • ουβαμωτ: 1
 • ουδαμως] μη: 1
 • ουδε: 1
 • ουδε αυτο: 1
 • ουδεν: 1
 • ουδενι : 1
 • ουκ ανοικειως | ζηνα·: 1
 • ουκ εφικτον: 1
 • ουν: 1 2
 • ουν ΒΑ: 1
 • ουν και: 1
 • ουν] δε: 1
 • ουν] ον : 1
 • ουν] τοιγαρουν: 1
 • ους] τους: 1
 • ουσαν] + δοσιν: 1
 • ουτε: 1
 • ουτε των υποβεβηκοτων ουτε: 1
 • ουτινος: 1
 • ουτος δε εξεισιν—Αζωτιων χωραν: 1
 • ουτος δε—Αζ. χωραν: 1
 • ουτως: 1
 • ου] ουν: 1
 • οφελοιη: 1
 • οχλοις] οπλοις: 1
 • οχλων: 1
 • οψις: 1
 • ο] ων : 1
 • ο] ως: 1
 • π: 1
 • πάθη: 1
 • πάντα : 1
 • πάντα ἀγαθοποιεῖν.      Ὡσαύτως δὲ ἐκείνοις ἀποδεξάμενος : 1
 • πάντα γὰρ ὅσα σοι συμφέρει, καὶ εἰ παρὰ φύσιν ἐστίν, ὑπακουσό- : 1
 • πάντα γὰρ λυμαίνονται καὶ κακοποιοῦσι μύεσ, οὐ μόνον πρὸς τὴν : 1
 • πάντα μετὰ: 1
 • πάντα τὰ ἔθνη: 1
 • πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ ψαλμοῖς: 1
 • πάντας ἀνθρώπους καὶ καλὸν δῶρον εἰληφέναι παρὰ θεοῦ τοῦτ᾿ ἔστι : 1
 • πάντας ἀνθρώπους, : 1
 • πάντες ἄξιοι καὶ τῆς περὶ αὐτὸν ἀρετῆς.   νοῆσαι δ᾿ ἦν, ὡς ἠγάπησαν : 1
 • πάντες ἐπεφώνησαν σὺν κρότῳ πλείονι.   καὶ μετὰ ταῦτα πρὸς τὸ : 1
 • πάντες. λ: 1
 • πάντων ἡ δύναμις αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, πεπληρωμένου παντὸς : 1
 • πάρεστι σημειοῦσθαι πᾶσιν ἐκ τῶν ὑπὸ σοῦ συντετλεσμένων καὶ : 1
 • πάσας: 1
 • πάσχα, φάσεκ: 1
 • πέμπτῃ σαββάτου: 1
 • πέμπτη ἑρμηνεία ἐστὶν ἡ ἐν πίθοις εὑρεθεῖσα κεκρυμμένη ἐπὶ Ἀντωνίνου βασιλέως τοῦ Καρακάλλα ἐν Ἰεριχῷ παρά τινος τῶν ἐν Ἰεροσολύμοις σπουδαίων. ἕκτη ἐρμηνεία ἐστὶν ἡ ἐν πίθοις εὑρεθεῖσα, καὶ αὕτη κεκρυμμένη, ἐπὶ Ἀλεξάνδρου τοῦ Μαμαίας παιδὸς ἐν Νικοπόλει τῇ πρὸς Ἄκτιον ὑπὸ Ὠριγένους γνωρίμων.: 1
 • πέμπτης·   Ἴσακος Ἰάκωβος Ἰησοῦς Σαββαταῖος Σίμων Λευίς. : 1
 • πέμψαντος, ἀπολύσας οὓς ἐνόμιζε περισσούς, ὑπέμενε περιπατῶν, : 1
 • πένητες: 1
 • πέντε ἢ ἓξ μυριάδας στίχων τοῦ ἀνδρὸς: 1
 • πέπεισμαι γάρ σε μᾶλλον ἔχοντα πρόσκλισιν πρὸς τὴν σεμνότητα: 1
 • πέποιθαν: 1
 • πέποιθεν: 1
 • πέρα: 1
 • πέφυκα, γλῶσσα δ᾿ ἐπρί μου : 1
 • πήσεως σημεῖον, τὸ δὲ δυσνοίας καὶ καιροτηρησίας·   ὃς γὰρ ἐπὶ : 1
 • πήχεων: 1
 • πήχεων, χειλέων,: 1
 • πίεσαι, φάγεσαι: 1
 • πίθοι: 1
 • πίθος: 1
 • πίπι: 1
 • πόδας] + μου, : 1
 • πόλεως ᾠκοδομημένης.   εἰσὶ δὲ καὶ διαβάθραι πρὸς τὰς διόδους.   οἱ : 1
 • πόλεως, καὶ πρός τινα τόπον ἐκέλευσαν κατακύψαντα συνακοῦσαι : 1
 • πόλιν εἰς γῆν Ῥαμεσσή: 1
 • πόρρω γεγόονασιν οἵ τε συγγραφεῖς καὶ ποιηταὶ καὶ τὸ τῶν ἱστορικῶν : 1
 • πόσαι παραδόσεις εἰσὶ τῆς θείας γραφῆς: 1
 • πόσαι παραδόσεις εἰσὶ τῆς θείας γραφῆς.: 1
 • πόσαι παραδόσεις κ.τ.λ.: 1
 • πύλη, πύλεσιν: 1
 • πᾶν κακὸν θεοῦ δυνάμει γίνεται.      Ὡς ἔδει δὲ φήσας αὐτὸν : 1
 • πᾶν τὸ καλόν, ἀποστρέφεσθαι δὲ τἀναντία.      Συνομολογήσας : 1
 • πᾶς ζῶν: 1
 • πᾶσα σάρξ: 1
 • πᾶσα σάρξ: 1
 • πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς : 1
 • πᾶσι: 1
 • πῦρ φλέγον: 1
 • πʹ: 1
 • πάντα λεπρόν: 1
 • πάντες ἁσαρημὼθ ἕως νάχαλ Κεδρών: 1
 • πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια.: 1
 • πάροικος καὶ παρεπίδημος: 1
 • παῖς οἰκέτης δοῦλος δούλων ἔσται: 1
 • παῤ ἀγγέλους.: 1
 • παῤ ἀμφοτέροις: 1
 • παῤ ἐμοῦ: 1
 • παῤ ὅλην τὴν οἰκουμένην διατετήρηκεν·   εἴς τε τὸ στράτευμα τοὺς : 1
 • παθοκρατεῖσθαι, -τία: 1
 • παιδεία γὰρ ὁδοὺς βιότητος ἐλέγχει.: 1
 • παιδείαν . . . ἐχάραξα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ Ἰησοῦς υἱὸς : 1
 • παιδεύει: 1
 • παιδεια αυτη: 1
 • παιδεια (-δια: 1
 • παιδειαν: 1
 • παιδειας διαγωγη: 1
 • παιδειας διαγ.: 1
 • παιδεύειν, : 1
 • παιδεύει, : 1
 • παιδοχαρακτήρ: 1
 • παλαισταιου: 1
 • παλιν πανυ: 1
 • παλλῷ χρόνῳ καὶ κακοπαθείαις μεγίσταις αὔξει τε καὶ γεννᾶται τὸ : 1
 • πανίδες: 1
 • πανόδυρτος: 1
 • πανοῦργος: 1
 • παντὸς ἀένναα καὶ μένοντα φυλάσσηται.: 1
 • παντὸς μνημονεύειν τοῦ κρατοῦντος θεοῦ καὶ συντηροῦντος.   καὶ : 1
 • παντα: 1
 • παντα Α | εις χ. σας σημερον Α.: 1
 • παντα δ υμιν: 1
 • παντα δυναιμην: 1
 • παντα δυναμιν ειπε παρεσται καθηκοντως, οις συγχρησησθε (-σεσθε), καμοι μεθ υμων. Παντα δυναμιν,: 1
 • παντα μετα: 1
 • παντα μη: 1
 • παντας: 1 2
 • πανταχη: 1
 • παντα] ταυτα: 1
 • παντελῶς ἀνόητον·   τῶν γὰρ ἐν τῇ κτίσει λαβόντες τινὰ συνέθηκαν : 1
 • παντι και: 1
 • παντοκράτωρ,: 1
 • παντος: 1
 • παντων: 1 2
 • παντ(= πανθ)α δυναιμην: 1
 • παντ] παντες: 1
 • πανυ] πασι : 1
 • παρ εαυτον: 1
 • παρὰ Κυρίου κτλ.: 1
 • παρὰ Σαμαρείταις ἑρμηνειῶν ἑρμηνεύσας τὴν τρίτην ἐξέδωκεν ἑρμηνείαν.: 1
 • παρὰ τὸ ἐργὰβ ἐκεῖνο: 1
 • παρὰ τῶν πετέρων ἀναγινώσκεσθαι : 1
 • παρὰ τῷ ᾅδῃ μετὰ τῶν γηγενῶν: 1
 • παράδοξος: 1
 • παρέρχεσθαι: 1
 • παρήδρευεν ἐπιμελῶς, ἵνα καθηκόντως τῷ τόπῳ συντελέσωσιν, εἰς : 1
 • παρώξυναν] παρώργισαν, : 1
 • παρῃτήσατο·   τῶν δὲ παραγεγονότων σὺν ἡμῖν Ἐλισσαῖον ὄντα : 1
 • παρῆν Ἠσαῦς ἀπὸ τῆς θήρας.: 1
 • παρα το εθος: 1
 • παρα των: 1
 • παραβάλλοντας: 1
 • παραβαλλοντας: 1
 • παραγίνεται βοηθῆναι, : 1
 • παραγενέσθαι εἰς τοὺς τόπους.: 1
 • παραγενηθεὶς εἰς Αἱγυπτον καὶ συγχρονίσας: 1
 • παραγενομενους: 1
 • παραγινονται: 1
 • παραγινωσκεται: 1
 • παραγραφαί: 1 2
 • παραδεδεγμένοι, καὶ πάντες ταῦτα συντηροῦντες καὶ μᾶλλον ἐν : 1
 • παραδεδεγμενοι : 1
 • παραινετικά, τ ά: 1
 • παρακαλῶν, καθ᾿ ὃ ἂν δυνώμεθα.  καὶ ἡμῶν ἐπαγγελλομένων : 1
 • παραληψομένοις τὴν ἀναγραφὴν ἄπιστον φανεῖται.   ψεύσασθαι μὲν : 1
 • παραλιαν] + κατοικουντες : 1
 • παραναγινώσκειν: 1
 • παραναγιν. : 1
 • παρασκευασας: 1
 • παραστήσαντος: 1
 • παρατηροῖτο τὴν ἀγωγὴν ἐλευθέριον οὖσαν, καὶ τὴν εὐταξίαν διαμέ- : 1
 • παρεύρεσις: 1
 • παρεγένοντο οἱ: 1
 • παρεγίνοντο εἰς τὴν αὐλὴν καθ᾿ ἡμέραν, καὶ ποιησάμενοι τὸν : 1
 • παρεγνωσθη: 1
 • παρεγν. : 1
 • παρεδόθη] : 1
 • παρεδωκαν : 1
 • παρεδωκεν: 1
 • παρειμένοι: 1
 • παρεκαλεσαν: 1
 • παρεκαλεσε: 1
 • παρελεύσεται: 1
 • παρεμβολή: 1 2
 • παρεπίδημος,: 1
 • παρεπιδημεῖν·   καὶ τοῖς ἐπὶ τῶν χρειῶν ὁμοίως δἰ ἐγγράπτων : 1
 • παρεσται: 1
 • παρεσταναι: 1
 • παρεσυνεβλήθη : 1
 • παρη: 1
 • παρημεν δ: 1
 • παρθένος: 1 2
 • παριει : 1
 • παροῦσι, μάλιστα δὲ τοῖς φιλοσόφοις.   οἴομαι δὲ καὶ πᾶσι τοῖς : 1
 • παροντας: 1 2
 • πασα γραφη ημων των Χριστιανων θεοπνευστος εστι,: 1
 • πασαν δυναμιν : 1
 • πασαν δυναμιν,: 1
 • πασαν την κτ.: 1
 • πασι] παλιν: 1
 • παστής, σχολαστής.: 1
 • πασχωμεν: 1
 • πασων ημερων: 1
 • πατέρων ἐπὶ τέκνα | ἐλθὼν πατάξω, : 1
 • πατρῷος: 1
 • παχύτητι διαφέροντα, τὸ προειρημένον ἐπιτελεῖται.   πρὸς δὲ τὴν : 1
 • πεῖν, ταμεῖον.: 1
 • πεδιας: 1
 • πεδινῶν, τῶν κατὰ τὴν Σαμαρεῖτιν λεγομένην, καὶ τῶν συναπτόντων : 1
 • πεδινων: 1
 • πει πρὸς ἔω, τὰ δ᾿ ὀπίσθια αὐτοῦ πρὸς ἑσπέραν·   τὸ δὲ πᾶν ἔδαφος: 1
 • πειθαρχεῖν: 1
 • πεινᾷν: 1
 • πεινῆν: 1
 • πελεκίνοις συναρμοζόμενα γομφωτοῖς πρὸς ἑαυτὰ κατὰ τὸ πάχος τῆς : 1
 • πελιδνοί, : 1
 • πενθερίδης: 1
 • πενθερός: 1
 • πεντάτευχος, ἡ: 1
 • πεντασέλιδον, τό: 1
 • πεπόνηται δὲ καὶ ἄλλο οὐκ ἀγεννὲς σπούδασμα τῷ ἀνδρὶ: 1
 • πεπεισμένος δὲ καὶ αὐτὸς τὴν τῶν ὑποδοχείων κατασκεὴν δηλώσω: 1
 • πεπληρ.: 1
 • πεποίθησις καὶ ἰσχύς, : 1
 • πεποιημένον ἐνκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.: 1
 • πεποιησθαι καθ ο αν μερος: 1
 • πεποιθὼς ἔσομαι, : 1
 • πεποιθὼς ὑπάρχοι τοῖς ὄχλοις μηδὲ ταῖς δυνάμεσιν, ἀλλὰ τὸν θεὸν : 1
 • πεποικιλμένοι: 1
 • πεπομφαμεν: 1
 • πεπομφαμεν: απεστειλαμεν: 1
 • πεπραγμένα καὶ λελαλημένα πρὸ τοῦ χρηματισμοῦ παραναγινώ- : 1
 • πεπραγμένον.   πάντ᾿ οὖν ἀκριβῶς : 1
 • πεπότικεν ὑμᾶς Κύριος πνεύματι κατανύξεως.: 1
 • περὶ ἀφθαρσίας: 1
 • περὶ ἑαυτὸν ἔχων ἄνδρας δικαίους καὶ σώφρονας τὴν μεγίστην ἂν : 1
 • περὶ Ἰουδαίων: 1 2
 • περὶ ὧν δὲ ἀπηγόρευται πτηνῶν, εὑρήσεις ἄγριά τε καὶ σαρκοφάγα : 1
 • περὶ αὐτοκράτορος λογισμοῦ : 1
 • περὶ αὐτοκράτπρος λογισμοῦ, ὅ τινες Μακκαβαϊκὸν ἐπέγραψαν τῷ τοὺς ἀγῶνας τῶν ἐν τοῖς οὕτω καλουμένοις Μακκαβαϊκοῖς συγγράμμασιν ὑπὲρ τῆς εἰς τὸ θεῖον εὐσεβείας ἀνδρισαμένων Ἐβραίων περιέχειν.: 1
 • περὶ πολλοῦ δὲ ποιούμενος τοῖς ἀπεσταλμένοις ἀνδράσιν ἐντυχεῖν, : 1
 • περὶ σαββάτου: 1
 • περὶ τὰ ὀνόματα σφάλμα πολλαχοῦ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἔστιν ἰδεῖν, ὡς ἡκριβώσαμεν ἀπὸ Ἐβραίων μαθόντες, καὶ τοῖς ἀντιγράφοις αὐτῶν τὰ ἡμέτερα συγκρίναντες.: 1
 • περὶ τὴν τοῦ δευτέρου Κομόδου βασιλείαν τοῦ βασιλεύσαντος μετὰ τὸν προειρημένον Κὸμοδον Λούκιον Αὐρήλιον ἔτη ιγʹ, Θεοδοτίων τις Ποντικὸς ἀπὸ τῆς διαδοχῆς Μαρκίωνος τοῦ αἱρεσιάρχου τοῦ Σινωπίτου, μηνίων καὶ αὐτὸς τῇ αὐτοῦ αἱρέσει καὶ εἰς Ἰουδαισμὸν ἀποκλίνας καὶ περιτμηθεὶς καὶ τὴν τῶν Ἐβραίων φωνὴν καὶ τὰ αὐτῶν στοιχεῖα παιδευθείς, ἰδίως καί αὐτὸς ἐξέδωκε.: 1
 • περὶ τὴν τοῦ σώματος θεραπείαν ἀπελύοντο γίνεσθαι, χορηγουμένων : 1
 • περὶ τὸν : 1
 • περὶ τὸν οἶκον·   ἐπικειμένων καὶ ὀξυβελῶν ἐπὶ τῶν πύργων τῆς : 1
 • περὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνήσεως, : 1
 • περὶ τῆς τῶν Ἰουδαϊκῶν βιβλίων ἀναγραφῆς.   πάντα γὰρ διὰ : 1
 • περὶ τῆς τοῦ βιβλίου τῶν προφητῶν ὀνομασίας.: 1
 • περὶ τῶν ό ἑρμηνευτῶν: 1
 • περὶ τῶν ό ἑρμηνευτῶν βιβλία δʹ: 1
 • περὶ τῶν δέκα ἐορτῶν: 1
 • περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ: 1
 • περὶ τοῦ Ἰορδάνου: 1
 • περὶ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ.: 1
 • περὶ χρήσιμον ἀφικνουμένους, τοὺς δὲ παρὰ βασιλέων ἢ πόλεων ἐν : 1
 • περίβολοι τρεῖς, ὑπέρ ἑβδομήκοντα δὲ πήχεις τῷ μεγέθει, καὶ τὸ: 1
 • περί, κτλ.: 1
 • περι τουτων τα περι του Δ.: 1
 • περι των: 1
 • περι . . . ηφθαι: 1
 • περιέσχεν: 1
 • περιέχωμ ἐν αὐτῇ τὰ ἀγαθά.      Λίαν δὲ φιλοφρόνως ἐπικρο- : 1
 • περιῆλθον ἐν μηλωταῖς. Ἐpάνωθεν: 1
 • περι—σεμνοτητα: 1
 • περιβάλλειν·   γινώσκων ὅτι τὸ τῶν ἀνθρὼπων ζῇν ἐν ὀδύναις τε καὶ : 1
 • περιβαλλοντας: 1
 • περιβαλλοντας το ζην· ως: 1
 • περιβαλουση: 1
 • περιβ.: 1
 • περιειλημενον: 1
 • περιειληφθαι: 1
 • περιεμενεν: 1
 • περιεργίαν ἔχειν τινὰ τῶν ἐν τῇ νομοθεσίᾳ περί τε τῶν βρωτῶν καὶ : 1
 • περιεργιας: 1
 • περιεχει: 1
 • περιθήσεις: 1
 • περικοπή: 1 2 3
 • περικοπαί: 1
 • περιονυχίζειν, περιραντίζειν, πλεονάζειν, πολυχρονίζειν, προσεγγίζειν, προσοχθίζειν, σαββατίζειν, σκεπάζειν, σπερματίζειν, στηρίζειν, στοχάζειν, συμποδίζειν, συναθροίζειν, συνοικίζειν, σφακελίζειν, σχολάζειν, τειχίζειν, φαυλίζειν, φλογίζειν, χλωρίζειν, χρονίζειν, ψωμίζειν.: 1
 • περιοχή: 1
 • περιοχαὶ: 1
 • περιπατῆσαι: 1
 • περιπολειν: 1
 • περιτέμνεσθαι: 1
 • περι] : 1
 • περι] παρ: 1
 • περι] + τι: 1
 • πεσεῖται ἀπὸ πλαγίου σ[ουχιλιάς], : 1
 • πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιάς, : 1
 • πεσθαι, καθ᾿ ὃν ἂν τόπον ὀνομασθῇ τις ἄνθρωπος διαφέρων ἀγωγῇ : 1
 • πεσχα: 1
 • πετεινων: 1 2
 • πζ: 1
 • πηδαλιουχεῖν: 1
 • πηχῶν: 1
 • πθκνότερον πρὸς αὐτόν, ἐὰν ἀποκατασταθῶσιν εἰς τὴν Ἰουδαίαν,—: 1
 • πιειν: 1
 • πινοησαντες· της γαρ χωρας: 1
 • πλάτος ἀκόλουθον καὶ τὸ μῆκος τῆς κατὰ τὸν οἶκον διασκευῆς : 1
 • πλὴν αὐτοῖς οἷς ἐστιν ἡ λειτουργία, ὡς ῥοπῇ καὶ νεύματι πάντα : 1
 • πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου κατανοήσεις, : 1
 • πλὴν τοῦ Καὶ εἴ τινες προῆσαν ἢ καὶ μετὰ ταῦτα εἰσηγμένοι εἰσι : 1
 • πλῆθος καὶ τῶν ἀρωμάτων καὶ λίθων πολυτελῶν καὶ χρυσοῦ παρα- : 1
 • πλῆθος τῆς ἐπιμνήσεως τῶν προειρημένων βιβλίων, καὶ τῶν κατ᾿: 1
 • πλανῆτις, : 1
 • πλείονα χρόνον καὶ τοῦτον ἐπαινέσας τὸν ἐπὶ πᾶσιν ἠρώτα Τί : 1
 • πλείονα·   καὶ κατὰ τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ πάντα ἐπετελέσθη : 1
 • πλεῖον ἡμερῶν τριάκοντα·   κατὰ δὲ τὴν ἄνεσιν ἐξιλάσκεσθαι τὸν : 1
 • πλεῖστά τε ὅσα διὰ μέσου ὅλου τοῦ Ἰὼβ παῤ Ἐβραίοις μὲν κεῖται παῤ ἡμῖν δὲ οὐχί, καὶ πολλάκις μὲν ἔπη τέσσαρα ἢ τρία· ἔσθ᾿ ὅτε δὲ καὶ δεκατέσσαρα καὶ δεκαεννέα καὶ δεκαέξ: 1
 • πλεῖστα τὴν νομοθεσίαν ἔχειν, ἐ δὲ τούτοις †: 1
 • πλειν: 1
 • πλειον: 1
 • πλειονα: 1
 • πλειωι: 1
 • πλειων: 1 2
 • πλεονεξίας χύμα.   τὸ δὲ τῆ ἀρετῆς κατάστημα κωλύει τοὺς ἐπιφε- : 1
 • πληγέντες τῆς ἐπιβολῆς ἀπέστησαν.   καὶ γὰρ ἔφησεν ἀκηκοέναι : 1
 • πληρωσω: 1
 • πλούτῳ·   θεὸν γὰρ εἶναι τὸν χαριζόμενον ταῦτα, καὶ οὐ δἰ ἑαυτοὺς : 1
 • πλουσίᾳ ψυχῇ ἀπόλυσον τοὺς συνεχομένους ἐν ταλαιπωρίαις, : 1
 • πλουτον: 1
 • πλ. καταπεπ.: 1
 • πνεῦμα ἡγεμονικόν.: 1
 • πνεῦμα προσώπου ἡμῶν χριστὸς Κύριος συνελήμφθη ἐν ταῖς διαφθοραῖς αὐτῶν.: 1
 • πούς: 1
 • ποῦ ἡ δίκη σου, θάνατε; ποῦ τὸ κέντρον σου, ᾅδη; : 1
 • ποῦ σου, θάνατε, τὸ νῖκος; ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; : 1
 • ποδαπός: 1
 • ποιήσαντα: 1
 • ποιήσει: 1
 • ποιήσεις πάντα: 1
 • ποιήσεσιν ἐπιτελοῖ, πρὸς τὸ φείσασθαι τοὺς θεωροῦντας διὰ τὴν: 1
 • ποιήσω.   πολυτεχνίᾳ γὰρ διαφέροντα συνετελέσθη, τοῦ βασθκέως : 1
 • ποιῆσαι: 1
 • ποιῆσαι, διστάζειν δὲ μήποτε ἄχρηστος γένηται πρὸς τὰς λειτουρ- :