Contents

« Prev ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΟΚΡΑΤΕΙ Next »
551

ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΟΚΡΑΤΕΙ

 

Ἀξιολόγου διηγήσεωs, ὦ Φιλόκρατεs, περὶ τῆς γενηθείσης ἡμῖν

  1
 

ἐντυχίαs πρὸς Ἐλεάζαρον τόν τῶν Ἰουδαίων ἀρχιερέα σύνεσταμένης,

 
 

διά τὸ σὲ περὶ πολλοῦ πεποιῆσθαι, παρ᾿ ἕκαστα ὑπομιμνήσκων,

 
 

συνακοῦσαι περὶ ὧν ἀπεστάλημεν καὶ διὰ τί, πεπείραμαι σαφῶς  

 
5   

ἐκθέσθαι σοι, κατειληφὼς ἣν ἔχειs φιλομαθῆ διάθεσιν, ὅπερ μέ-

  2
 

γιστόν ἐστιν ἀνθρώπῳ, προσμανθάνειν ἀεί τι καὶ προσλαμβάνειν,

 
 

ἤτοι κατὰ τὰs ἱστορίας, ἢ καὶ κατ᾿ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα πεπειραμέινῳ.

 
 

οὕτω γὰρ κατασκευάζεται ψυχῆs καθαρὰ διάθεσις, ἀναλαβοῦσα τὰ

 
 

κάλλιστα· καὶ πρὸs τὸ πάντων κυριώτατον νενευκυῖα τὴν εὐσέ-

 
10   

βειαν ἀπλανεῖ κεχρημένη κανόνι διοικεῖ. Τὴν προαίρεσιν ἔχοντες

  3
  ἡμεῖς πρὸς τὸ περιέργως τὰ θεῖα κατανοεῖν, ἐαυτοὺς ἐπεδώκαμεν εἰς  
  τὸν προειρημένον ἄνδρα πρεσβείαν, καλοκαγαθίᾳ καὶ δόξῃ προτε-  
  τιμημένον ὑπό τε τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων, καὶ κατακεκτημένον  
  μεγίστην ὠφέλειαν τοῖς σὺν ἑαυτῷ καὶ τοῖς κατὰ τοὺς ἄλλους  
15    τόπους πολίταις, πρὸς τὴν ἐρμηνείαν τοῦ θείου νόμου, διὰ τὸ γεγρά-  
  φθαι παῤ αὐτοῖς ἐν διφθέραις ἐβραϊκοῖς γράμμασιν. ἣν δὴ καὶ   4
  ἐποιησάμεθα ἡμεῖς σπουδῇ, λαβόντες καιρὸν πρὸς τὸν βασιλέα περὶ  
  τῶν μετοικισθέντων εἰς Αἴγυπτον ἐκ τῆς Ἰουδαίας ὑπὸ τοῦ πατρὸς  
  τοῦ βασιλέως, πρώτως κεκτημένου τήν τε πόλιν καὶ τὰ κατὰ τὴν  
20    Αἴγυπτον παρειληφότος.          Ἄξιόν ἐστι καὶ ταῦτά σοι δηλῶσαι.  
  πέπεισμαι γάρ σε μᾶλλον ἔχοντα πρόσκλισιν πρὸς τὴν σεμνότητα   5
  καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων διάθεσιν τῶν κατὰ τὴν σεμνὴν νομο-  
  θεσίαν διεξαγόντων, περὶ ὧν προαιρούμεθα δηλοῦν, ἀσμένως σε  
     
 
 
     
 

2 ευτυχιαs GZ | συνισταμενοs Τ   3 υπομιμνησκeιν Wend. (σκων codd

HKAGITZ
  omn   4 ων] ου K     6 προσμανμανοντι Z    7 om και I | κατ αυτο] κατα  
  ταυτο HKAGI | πεπειραμενων HKGIT    8 διαθεσις καθ. K.   9 κυριω-  
  τερον Κ    10 διοικ. την προαιρεσιν. Εχοντες codd corr Wend.    11 προε-  
  δωκ. TZ | εις] εις την προς Wend.    12 τετιμ. TZ    13 κατεκτημ. HAI  
  κατακτ. G txt KTZ    16 αυτου T    17 post σπουδη lacunam statuit  
  Wend.    19 om τα TZ    21 προσκλησιν codd    23 δηλουντεσ μεν ως  
  σε codd, txt ex conj Schmidt  
 
 
     
552
  ἀκούσεσθαι, προσφάτως παραγεγενημένον ἐκ τῆς νήσου πρὸς  
  ἡμᾶς, καὶ βουλόμενον συνακούειν ὅσα πρὸς ἐπισκευὴν ψυχῆς  
  ὑπάρχει.  καὶ πρόρερον δὲ διεπεμψάμην σοι περὶ ὧν ἐνόμιζον   6
  ἀξιομνημονεύτων εἶναι τὴν ἀναγραφήν, ἣν μετελάβομεν παρὰ τῶν  
5   κατὰ τὴν λογιωτάτην Αἴγυπτον λογιωτάτων ἀρχιερέων περὶ τοῦ    
  γένους τῶν Ἰουδαίων. φιλομαθῶς γὰρ ἔχοντί σοι περὶ τῶν δυνα-   7
  μένων ὠφελῆσαι διάνοιαν δέον ἐστὶ μεταδιδόναι, μάλιστα μὲν πᾶσι  
  τοῖς ὁμοίοις, πολλῷ δὲ μᾶλλον σοὶ γνησίαν ἔχοντι τὴν αἵρεσιν, οὐ  
  μόνον κατὰ τὸ συγγενὲς ἀδελφῷ καθεστῶτι τὸν τρόπον, ἀλλὰ καὶ τῇ  
10   πρὸς τὸ καλὸν ὁρμῇ τὸν αὐτὸν ὄντα ἡμῖν. χρυσοῦ γὰρ χάρις ἢ   8
  κατασκευή τις ἄλλη τῶν τετιμημένων παρὰ τοῖς κενοδόξοις ὠφέλειαν  
  οὐκ ἔχει τὴν αὐτήν, ὅσον ἡ παιδείας ἀγωγὴ καὶ ἡ περὶ τούτων  
  φροντίς. ἵνα δὲ μὴ περὶ τῶν προλεγομένων μηκύνοντες ἀδόλεσχόν  
  τι ποιῶμεν, ἐπὶ τὸ συνεχὲς τῆς διηγήσεως ἐπανήξομεν.  
   
15  

§Κατασταθεὶς ἐπὶ τῆς τοῦ βασιλέως βιβλιοθήκης Δημήτριος ὁ

  9 § Jos Eus
  Φαληρεὺς ἐχρηματίσθη πολλὰ διάφορα πρὸς τὸ συναγαγεῖν, εἰ  
  δυντόν, ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν οἰκουμένην βιβλία· καὶ ποιούμενος  
  ἀγορασμοὺς καὶ μεταγραφὰς ἐπὶ τέλος ἤγαγεν, ὅσον ἐφ᾿ ἑαυτῷ, τὴν  
  τοῦ βασιλέως ορόθεσιν. παρόντων οὖν ἡμῶν ἐρωτηθείς Πόσαι   10
20   τινὲς μυριάδες τυγχάνουσι βιβλίων; εἶπεν Ὑπὲρ τὰς εἴκοσι,  
  βασιλεῦ· σπουδάσω δ᾿ ἐν ὀλίγῳ πρὸς τὸ πληρωθῆναι πεντή-  
  κοντα μυριάδας τὰ λοιπά. προσήγγελται δέ μοι καὶ τῶν Ἰουδαίων  
  νόμιμα μεταγραφῆς ἄξια καὶ τῆς παρὰ σοὶ βιβλιοθήκης εἶναι.  
  Τί τὸ κωλῦον οὖν, εἶπεν, ἐστὶ σε τοῦτο ποιῆσαι; πάντα γὰρ ὑπο-   11
25   τέτακταί σοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν.      ὅ δὲ Δημήτριος εἶπεν  
  Ἑρμηνείας προσδεῖται· χαρακτῆρσι γὰρ ἰδίοις κατὰ τὴν Ἰουδαίων  
  χρῶνται, καθάπερ Αἰγύπτιοι τῇ τῶν γραμμάτων θέσει, καθὸ καὶ  
  φωνὴν ἰδίαν ἔχουσιν. ὑπολαμβάνονται Συριακῇ χρῆσθαι· τὸ δ᾿  
     
 
 
     
  3 διεπεμψ. σοι] διεπεμψαμεθα G    6 σοι] μοι conj Schmidt    7 μα-   HKAGITZ
   λιστα] μαλλον G    8 γνησιως G    9 αλλα και τον τροπον Wend.   Jos Eus
  12 παιδεια αυτη G παιδειας διαγ. I    14 ποιυμεν Z παθωμεν Gvid |  
  επανηξωμεν K    16 om ει δυνατον Eus    19 ουν ins Eus om Ar codd  
  21 σποθδασω Eus πληρωσω Ar    22 προσηγγελται Eus (cf Jos  
  μεμηνυσθαι)] προσαγγελλεται codd | των] pr τα Eus    24 εστι σε]  
  αυτοι G | αποτετακται Eus    28 θπολαμβανονται] + δε Eus  
   
 
 
     
553
  οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾿ ἕτερος τρόπος. Μεταλαβὼν δὲ ἕκαστα ὁ βασιλεὺς  
  εἶπε γραφῆναι πρὸς τὸν ἀρχιερέα τῶν Ἰουδαίων, ὅπως τὰ προειρημένα  
  τελείωσιν λάβῃ.    Νομίσας δὲ ἐγὼ καιρὸν εἶναι περὶ ᾧν πολ-    12 ¶ Eus
  λάκις ἠξιώκειν Σωσίβιόν τε τὸν Ταραντῖνον καὶ Ἀνδρέαν, τοὺς  
5    ἀρχισωματοφύλακας, περὶ τῆς ἀπρολυτρώσεως τῶν μετηγμένων ἐκ  
  τῆς Ἰουδαίας ὑπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ βασιλέως—ἐκεῖνος γὰρ ἐπελθὼν  
  τὰ κατὰ κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην ἅπαντα, συγχρώμενος εὐημερίᾳ  
  μετὰ ἀνδρείας, τοὺς μὲν μετῴκιζεν, οὕς δὲ ᾐχμαλώτιζε, φόβῳ πὰντα  
  ὑποχείρια ποιούμενος· ἐν ὅσῳ καὶ πρὸς δέκα μυριάδας ἐκ τῆς τῶν  
10    Ἰουδαίων χώρας εἰς Αἴγυπτον μετήγαγεν, ἀφ᾿ ὧν ὡσεὶ τρεῖς μυριάδας    13
  καθοπλίσας ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν εἰς τὴν χώραν κατῴκισεν ἐν τοῖς  
  φρουρίοις (ἤδη μὲν καὶ πρότερον ἱκανῶν εἰσεληλυθότων σὺν τῷ  
  Πέρσῃ, καὶ πρὸ τούτων ἑτέρων συμμαχιῶν ἐξαπεσταλμένων πρὸς  
  τὸν τῶν Αἰθιόπων βασιλέα μάχεσθαι σὺν Ψαμμιτίχῳ· ἀλλ᾿ οὐ  
15    τοσοῦτοι τῷ πλήθει παρεγενήθησαν, ὅσους Πτολεμαῖος ὁ τοῦ  
  Λάγου μετήγαγε)· καθὼς δὲ προείπομεν, ἐπιλὲξας τοὺς ἀρίστους    14
  ταῖς ἡλικίαις καὶ ῥώμῃ διαφέροντας καθώπλισε, τὸ δὲ λοιπὸν χύμα  
  πρεσβυτέρων καὶ νεωτέρων, ἔτι δὲ γυναικῶν, εἴασεν εἰς τὴν οἰκετίαν,  
  οὐχ οὕτως τῇ προαιρέσει κατὰ ψυχὴν ἔχων, ὡς κατακρατούμενος  
20    ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν, δἰ ἂς ἐπεποίηντο χρείας ἐν τοῖς πολεμικοῖς  
  ἀγῶσιν—ἡμεῖς δὲ ἐπεί τινα παρεύρεσιν εἰς τὴν ἀπόλυσιν αὐτῶν  
  ἀπελάβομεν, καθὼς προδεδήλωται, τοιούτοις ἐχρησάμεθα λόγοις  
  πρὸς τὸν βασιλέα      Μήποτε ἄλογον ᾖ ἐλέγχεσθαι ὑπ᾿ αὐτῶν    15
  τῶν πραγμάτων, ὦ βασιλεῦ. τῆς γὰρ νομοθεσίας κειμένης πᾶσι  
25    τοῖς Ἰουδαίοις, ἣν ἡμεῖς οὐ μόνον μεταγράψαι ἐπινοοῦμεν, ἀλλά καὶ  
  διερμηνεῦσαι, τίνα λόγον ἕξομεν πρὸς ἀποστολήν, ἐν οἰκετίαις  
  ὑπαρχόντων ἐν τῇ σῇ βασιλείᾳ πληθῶν ἱκανῶν; ἀλλὰ τελείᾳ καὶ  
  πλουσίᾳ ψυχῇ ἀπόλυσον τοὺς συνεχομένους ἐν ταλαιπωρίαις,  
  κατευθύνοντός σου τὴν βασιλείαν τοῦ τεθεικότος αὐτοῖς θεοῦ τὸν  
30    νόμον, καθὼς περιείργασμαι. τὸν γὰρ πάντων ἐπόπτην καὶ κτίστην    16
     
 
 
     
  4 ηξιωσα σνεχως τους περι τον Ταρ. G    5 σωματοφυλακας Α | εκ] απο    HKAGI
  TZ    8 μετοικ. Z | ους] τους Gvid    11 εκλελεγμενων T | κατελιπεν G    TZ Jos
  12 μεν] + ουν I | ικανως H | συνεληλ. | om συν T    14 Αιθ.] Αιγυττιων T  
  15 τω πληθ. om TZ    18 νεωτ. και πρεσβ. I | δε] + και K    21 ετει] επι  
  GI    26 ικετειαις K    28 απολυσας G    29 σου] σοι TZ  
   
 
 
     
554
  θεὸν οὗτοι σέβονται, ὃν καὶ πάντες, ἡμεῖς δέ, βασιλεῦ, προσονομά-  
  ζοντες ἑτέρως Ζῆνα καὶ Δία· τοῦτο δ᾿ οὐκ ἀνοικείως οἱ πρῶτοι  
  διεσήμαναν, δἰ ὃν ζωοποιοῦνται τὰ πάντα καὶ γίωεται, τοῦτον  
  ἁπάντων ἡγεῖσθαί τε καὶ κυριεύειν. ὑπερηρκὼς δὲ σύμπαντας ἀνθρώ-  
5    πους τῇ λαμπρότητι τῆς ψυχῆς ἀπόλυσιν ποίησαι τῶν ἐνεχομένων    
    ταῖς οἰκετίαις.      Οὐδὲ πολὺν χρόνον ἐπισχών, καὶ ἡμῶν κατὰ    17
  ψυχὴν πρὸς τὸν θεὸν εὐχομένων, τὴν διάνοιαν αὐτοῦ κατασκευάσαι  
  πρὸς τὸ τοὺς ἅπαντας ἀπολυθῆναι (κτίσμα γὰρ ὂν θεοῦ τὸ γένος  
  τῶν ἀνθρώπων καὶ μεταλλοιοῦται καὶ τρέπεται πάλιν ὑπ᾿ αὐτοῦ·  
10    διὸ πολλαχῶς καὶ ποικίλως ἐπεκαλούμην τὸν κυριεύοντα κατὰ    
    καρδίαν, ἵνα συναναγκασθῇ, καθὼς ἠξίουν, ἐπιτελέσαι· μεγάλην    18
    γὰρ εἶχον ἐλπίδα, περὶ σωτηρίας§ ἀνθρώπων προτιθέμενος λόγον, ὅτι    § B
  τὴν ἐπιτέλειαν ὁ θεὸς ποιήσει τῶν ἀξιουμένων· ὃ γὰρ πρὸς δικαιο-  
  σύνην καὶ καλῶν ἔργων ἐπιμέλειαν ἐν ὁσιότητι νομίζουσιν ἄνθρωποι  
15    ποιεῖν, κατευθύνει τὰς πράξεις καὶ τὰς ἐπιβολὰς ὁ κυριεύων ἁπάντων    
    θεός), ὁ δὲ διανακύψας καὶ προσβλέψας ἱλαρῷ τῷ προσώπῳ Πόσας    19
  ὑπολαμβάνεις μυριάδας ἔσεσθαι; ἔφη.    παρεστὼς δὲ Ἀνδρέας  
  ἀπεφήνατο Βραχεῖ πλεῖον μυριάδων δέκα. ὁ δέ, Μικρόν γε, εἶπεν,  
  Ἀριστέας ἡμᾶς ἀξιοῖ πρᾶγμα. Σωσίβιος δὲ καὶ τῶν παρόντων  
20    τινὲς τοῦτ᾿ εἶπον Καὶ γὰρ ἄξιόν ἐστι τῆς σῆς μεγαλοψυχίας, ὅπως    
  χαριστήριον ἀναθῇ τῷ μεγίστῳ θεῷ τὴν τούτων ἀπόλυσιν. μεγίστως  
  γὰρ τετιμημένος ὑπὸ τοῦ κρατοῦντος τὰ πάντα καὶ δεδοξασμένος  
  ὑπὲρ τοὺς προγόνους, εἰ καὶ μέγιστα ποιήσεις χαριστήρια, καθῆκόν  
    ἐστί σοι.      Διαχυθεὶς δὲ εὖ μάλα τοῖς ὀψωνίοις εἶπε προσθεῖναι,    20
25    καὶ σώματος ἑκάστου κομίζεσθαι δραχμὰς εἴκοσι, καὶ περὶ τούτων    
  ἐκθεῖναι πρόσταγμα, τὰς δὲ ἀπογραφὰς ποιεῖσθαι παῤ αὐτά,  
  μεγαλείως χρησάμενος τῇ προθυμίᾳ, τοῦ θεοῦ τὴν πᾶσαν ἐπιτελέ-  
  σαντος ἡμῶν προαίρεσιν, καὶ συναναγκάσαντος αὐτὸν ἀπολυτρῶσαι  
  μὴ μόνον τοὺς συνεληλυθότας τῷ στρατοπέδῳ τοῦ πατρός, ἀλλὰ καὶ  
     
 
 
     
  

1 ω βασιλευ TZ    2 ετερως AR codd] ετυμως hic hab Jos sed fort pro

   HKAGIBT
    ουκ ανοικειως | ζηνα· (al ζην· α) και δια τουπο δ codd  (δ codd (δ om T)       Z Jos
  3 τουτων Z    5 απολ. ποι.] αποποιησαι I    6 ικετιαις I    8 ον] ων Z    12 om γαρ  
  TZ | υποτιθεμενος B* (προστιθ. Bcorr) | στε Z    13 δικαιοσ.] ελεημοσυνην G  
  15 βουλας B επιβουλ. T    16 διακυψας A ανακυψας G    18 Βραχει] pr  
  εν λογω B βραχυ K | ενδεκα Jos    19 αξιω G    24 εφη B    25 δραγμας I  
   
 
 
     
555
  εἴ τινες προῆσαν, ἢ μετὰ ταῦτα παρεισήχθησαν εἰς τὴν βασιλείαν.  
  ὑπὲρ τὰ τετρακόσια τάλαντα τὴν δόσιν ἀπέφαινον εἶναι.   καὶ τοῦ    21
  προστάγματος δὲ τὸ ἀντίγραφον οὐκ ἄχρηστον οἴομαι κατακε-  
  χωρίσθαι.   πολλῷ γὰρ ἡ μεγαλομοιρία φανερωτέρα καὶ εὔδηλος  
5    ἔσται τοῦ βασιλέως, τοῦ θεοῦ κατισχύοντος αὐτὸν εἰς τὸ σωτηρίαν  
  γενέσθαι πλήθεσιν ἱκανοῖς.   ἦν δὲ τοιοῦτο      Τοῦ βασιλέως προσ-    22
  τάξαντος—Ὅσοι τῶν συνεστρατευμένων τῷ πατρὶ ἡμῶν εἰς τοὺς κατὰ  
  Συρίαν καὶ Φοινίκην τόπους ἐπελθόντες τὴν τῶν Ἰουδαίων χώραν  
  ἐγκρατεῖς ἐγένοντο σωμάτων Ἰουδαϊκῶν καὶ ταῦτα διακεκομίκασιν εἴς  
10    τε τήν πόλιν καὶ τὴν χώραν ἢ καὶ πεπράκασιν ἑτέροις, ὁμοίως δὲ καὶ  
  εἴ τινες προῆσαν ἢ καὶ μετὰ ταῦτά εἰσιν εἰσηγμένοι τῶν τοιούτων,  
  ἀπολύειν παρὰ χρῆμα τοὺς ἔχπμτας, κομιζομένους αὐτίκα ἑκάστου  
  σώματος δραχμὰς εἴκοσι, τοὺς μὲν στρατιώτας τῇ τῶν ὀψωνίων  
  δόσει, τοὺς δὲ λοιποὺς ἀπὸ τῆς βασιλικῆς τραπέζης.    νομίζομεν    23
15    γὰρ καὶ παρὰ τὴν τοῦ πατρὸς ἡμῶν βούλησιν καὶ παρὰ τὸ καλῶς  
  ἔχον ᾐχμαλωτεῦσθαι τούτους, διὰ δὲ τὴν στρατιωτικὴν προπέτειαν  
  τήν τε χώραν αὐτῶω κατεφθάρθαι καὶ τὴν τῶν Ἰουδαίων μεταγωγὴν  
  εἰς τὴν Αἴγυπτον γεγονέναι·   ἱκανὴ γὰρ ἦν ἡ παρὰ τὸ πεδίον  
  γεγονυῖα ἐκ τῶν στρατιωτῶν ὠφέλεια·   διὸ παντελῶς ἀνεπιεικής  
  ἐστι καὶ ἡ τῶν ἀνθρώπων καταδυναστεία.   πᾶσιν οὖν ἀνθρώποις τὸ   24
  δίκαιον ἀπονέμειν ὁμολογούμενοι, πολλῷ δὲ μᾶλλον τοῖς ἀλόγως  
  καταδυναστευομένοις, καὶ κατὰ πᾶν ἐκζητοῦντες τὸ καλῶς ἔχον πρός  
  τε τὸ δίκαιον καὶ τὴν κατὰ πάντων εὐσέβειαν, προστετάχαμεν ὅσα  
  τῶν Ἰοθδαϊκῶν ἐστι σωμάτων ἐν οἰκετίαις πανταχῆ καθ᾿ ὁντινοῦν  
25    τρόπον ἐν τῇ βασιλείᾳ, κομιζομένους τοὺς ἔχοντας τὸ προκείμενον  
  κεφάλαιον ἀπολύειν, καὶ μηδένα κακοσχόλως περὶ τούτων μηδὲν  
  οἰκονομεῖν·   τὰς δ᾿ ἀπογραφὰς ἐν ἡμέραις τρισίν, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας  
  ἐκκεῖται τὸ πρόσταγμα, ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς καθεσταμένους περὶ  
     
 
 
     
  2 υπερ Fort deperiit aliquid ante hoc verbum | τριακοσια TB (τ) HKAGIBT
  3 κατακεχωπισθαι BT* vid (-ησθαι)] κατακεχωρισται cett    6 του βασ. Z Jos
  προστ. (cum praeced conj codd) ad decretum refert Wend. quasi titulum  
  habet Nestle    9 εγκρατεις—την χωραν    10 om BTZ    12 κομιζομενου T  
  13 δραγμας BTZ | τους] + εχοντας BTZ    17 om των BTZ  
  21 ομολογουμενως HKAGIT* vid -μενοις ZTcorr vid txt ex corr Schmidt     
  23 παντα B 21 εστι] + των HAGI | οικεταις TZ | πανταχη ex conj] παντι μη HKAITZ παντα μη G παντι B παντι και We. | οντινα ουν KBT     
  28 κατεσταμενους HKATZ κατεσταλμ. GI  
   
   
 
 
     
556
    τούτων, καταδεικνύντας εὐθὺ καὶ τὰ σώματα. διειλήξαμεν γὰρ καὶ    25
  ἡμῖν συμφέρειν καὶ τοῖς πράγμασι τοῦτ᾿ ἐπιτλεσθῆναι.   τὸν δὲ  
  βουλόμενον προσαγγέλλειν περὶ τῶν ἀπειθησάντων, ἐφ᾿ ᾧ τοῦ φανέν-  
  τος ἐνόχου τὴν κυρίαν ἕξειν·   τὰ δὲ ὑπάρχοντα τῶν τοιούτων εἰς  
5    τὸ βασιλικὸν ἀναληφθήσειται.      Εἰσδοθέντος τοῦ προστάγ-    26
  ματος, ὅπως ἐπαναγνωσθῇ τῷ βασιλεῖ, τὰ ἄλλα πάντ᾿ ἔχοντος  
  πλὴν τοῦ Καὶ εἴ τινες προῆσαν ἢ καὶ μετὰ ταῦτα εἰσηγμένοι εἰσι  
  τῶν τοιούτων, αὐτὸς τοῦτο ὁ βασιλεὺς προσέθηκε, μεγαλομοιρίᾳ  
  καὶ μεγαλοψυχίᾳ χρησάμενος, ἐκέλευσέ τε τῶν διαφόρων δόσιν  
10    ἀθρόαν οὖσαν ἀπομερισαι τοῖς ὑπηρέταις τῶν ταγμάτων καὶ βασι-    
    λικοῖς τραπεζίταις.   οὕτω δοχθὲν ἐκεκύρωτο ἐν ἡμέραις ἑπτά·   πλεῖον    27
  δὲ ταλάντων ἑξακοσίων ἑξήκοντα ἡ δόσις ἐγεγονει.   πολλὰ γὰρ καὶ  
  τῶν ἐπιμαστιδίων τέκνων σὺν ταῖς μητράσιν ἐλευθεροῦντο.   προσαν-  
  ενεχθέντος εἰ καὶ περὶ τούτων εἰκοσαδραχμία δοθήσεται, καὶ τοῦτ᾿  
15    ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς ποιεῖν, ὁλοσχερῶς περὰ τοῦ δόξαντος ἅπαντ᾿    
  ἐπιτελῶν.  
   § Ὡς δὲ κατεπράχθη ταῦτα, τὸν Δημήτριον ἐκέλευσεν εἰσδοῦναι    28 § Eus
  περὶ τῆς τῶν Ἰουδαϊκῶν βιβλίων ἀναγραφῆς.   πάντα γὰρ διὰ  
  προσταγμάτων καὶ μεγάλης ἀσφαλείας τοῖς βασιλεῦσι τούτοις  
20    διῳκεῖτο, καὶ οὐδὲν ἀπερριμμένως οὐδ᾿ εἰκῇ.   διόπερ καὶ τὸ τῆς    
  εἰσδόσεως καὶ τὰ τῶν ἐπιστολῶν ἀντίγραφα κατακεχώρικα, καὶ τὸ  
  τῶν ἀπεσταλμένων πλῆθος καὶ τὴν ἑκάστου κατασκευήν, διὰ τὸ  
  μεγαλομοιρίᾳ καὶ τέχνη διαφέρειν ἕκαστον αὐτῶν.   τῆς δὲ εἰσδό-  
    σεώς ἐστιν ἀντίγραφον τόδε    Βασιλεῖ μεγάλῳ παρὰ Δημητρίου.    29
25    προστάξαντός σου, βασιλεῦ, περὶ τῶν ἀπολιπόντων εἰς τὴν συμπλή-    
  ρωσιν τῆς βιβλιοθήκης βιβλίων, ὅπως ἐπισυναχθῇ, καὶ τὰ διαπεπ-  
  τωκότα τύχῃ τῆς προσηκούσης ἐπισκευῆς, πεποιημένος οὐ παρέργως  
     
 
 
     
   3 εφ ω ex conj   (cf. 3 Macc 328)]   εφη  codd  εφην Ivid                5 εισδοθεντος]    HKAGIBT
   +  ουν  B  δε  Wend. cum cod Mon (Jos)                7 ει καὶ   Κ | η] ει  GIZ  | εισιν    Z Jos Eus
  εισηγ.   Wend. cum cod  Mon                     8 αυτος    Wend. cum Jos] αυτο codd  
  10 ουσαν] + δοσιν  B            11 πλειων  TZ          12 εξηκ. καὶ τετρακοσ. Jos  
  13 ηλευθ. B        14 προσανεν.] + δε We. (cod Mon)       15 ολοσχ. ποι. ο β. B  
  17 τω Δημητριω BT | εκδουναι Eusi et Joscodd aliq         18 αναγραφης Jos et  
  Eus] αντιγραφης Ar codd omn     19 ασφαλ.] ακριβειας Eus    20 διωκητο  
  Ar codd txt  Eus  (διωκειται Eusº)   | καὶ 1º]  ins Eus om Ar    | το  Eus]   τα  Ar  
  21 εκδοσεως  BTZ  Euscodd aliq         24 αντιγραφον (-φα B) εστιν ουτως BT  
  25 προστεταχοτος   Eusº   |   απολειφθεντων Eus         26 της]   +     δια Eusº  
   
   
 
 
     
557
  τὴν ἐν τούτοις ἐπιμέλειαν, προσαναφέρω σοι τάδε. τοῦ νόμου    30
  τῶν Ἰουδαίων βιβλία σὺν ἑτέροις ὀλίγοις τισὶν ἀπολείπει·   τυγχάνει  
  γὰρ Ἑβραϊκοῖς γράμμασι καὶ φωνῇ λεγόμενα, ἀμελέστερον δέ, καὶ  
  οὐχ ὡς ὑπάρχει, σεσήμανται, καθὼς ὑπὸ τῶν εἰδότων προσανα-  
5    φέρεται· προνοίας γὰρ βασιλικῆς οὐ τέτευχε. δέον δέ ἐστι καὶ    31
  ταῦθ᾿ ὑπάρχειν παρά σοι διηκριβωμένα, διὰ τὰ καὶ φιλοσαφωτέραν  
  εἶναι καὶ ἀκέραιον τήν νομοθεσίαν ταύτην, ὡς ἄν οὖσαν θείαν. διὸ  
  πόρρω γεγόονασιν οἵ τε συγγραφεῖς καὶ ποιηταὶ καὶ τὸ τῶν ἱστορικῶν  
  πλῆθος τῆς ἐπιμνήσεως τῶν προειρημένων βιβλίων, καὶ τῶν κατ᾿  
10    αὐτὰ πεπολιτευμένων [καὶ πολιτευομένων] ἀνδρῶν, διὰ τὸ ἁγνήν τινα  
  καὶ σεμνὴν εἶναι τὴν ἐν αὐτοῖς θεωρίαν, ὥς φησιν Ἑκαταῖος ὁ  
  Ἀβδηρίτης. ἐὰν οὖν φαίνηται, βασιλεῦ, γραφήσεται πρὸς τὸν    32
  ἀρχιερέα τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις, ἀποστεῖλαι τοὺς μάλιστα καλῶς  
  βεβιωκότας καὶ πρεσβυτέρους ὄντας ἄνδρας, ἐμπειρους τῶν κατὰ  
15    τὸν νόμον τὸν ἑαυτῶν, ἀφ᾿ ἑκάστης φυλῆς ἕξ, ὅπως τὸ σύμξωνον ἐκ  
  τῶν πλειόνων ἐξετάσαντες καὶ λαβόντες τὸ κατὰ τὴν ἑρμηνείαν  
  ἀκριβές, ἀξίως καὶ τῶν πραγμάτων καὶ τῆ σῆς προαιρέσεως, θῶμεν  
  εὐσήμως.   εὐτύχει διὰ παντός.   Τῆς δὲ εἰσδόσεως ταύτης γενο-    33
  μένης, ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς γραφῆναι πρὸς τὸν Ἐλεάζαρον περὶ  
20    τούτων, σημάναντας καὶ τὴν γενομένην ἀπολύτρωσιν τῶν αἰχμα-  
  λώτων.   ἔδωλε δὲ καὶ εἰς κατασκευὴν  
  τραπέζης καὶ σπονδείων χρυσίου μὲν ὁλκῆς τάλαντα πεντήκοντα  
  καὶ ἀργυρίου τάλαντα ἑβδομήκοντα καὶ λίθων ἑκανόν τι πλῆθος—  
  ἐκέλευσε δὲ τοὺς ῥισκοφύλακας τοῖς τεχωίταις, ὡν ἂν προαιρῶνται,  
25    τὴν ἐκλογὴν διδόναι—καὶ νομίσματος εἰς θυσίας καὶ ἄλλα πρὸς  
  τάλαντα ἑκατόν.   δηλώσομεν δέ σοι περὶ τῆς κατασκευῆς, ὡς ἂν    34
  τὰ τῶν ἐπιστολῶν ἀντίγραφα διέλθωμεν. ἦν δὲ ἡ τοῦ βασιλέως  
  ἐπιστολὴ τὸν τύπον ἔχουσα τοῦτον    Βασιλεὺς Πτολεμαῖος    35
     
 
 
     
 

1 εν] επι H | ταδε] τα δε cum seqq conj Ar Eus      5 τετυχηκε Jos

HKAGIBT
  Eus | ετι Eus      10 αυτας Ar et Eusio. Fort βιβλων supra legendum | και Z Jos Eus
  πολιτευομενων om Eus et Josvid      11 om φησιν Eusi    12 om ουν Eusº |  
  φαιν. Eus] φανηται Ar codd φανηται σοι εννομον B    14 om οντας Eus  
  15 αφ Jos Eus] εφ HAGIBT      18 εκδοσεως Eusi    20 σημαναντα Ar  
  txt Eus et Josvid (δηλουντας) | γεναμενην GBvidTZ      23 ικανων I καλον  
  Eusi      24 χρηματοφυλ. Eus | om τοις Eusi | om αν BTZ | προαιρουνται B  
  25 νομισματα BT txt codd cett Eus Jos  
   
 
 
     
558
  Ἐλεαζάρῳ ἀρχιερεῖ χαίρειν καὶ ἐρρῶσθαι.   ἐπεὶ συμβαίνει πλείονας  
  τῶν Ἰουδαίων εἰς τὴν ἡμετέραν χώραν κατῳκίσθαι γενηθέντας ἀνα-  
  σπάστους ἐκ τῶν Ἱεροςολύμνω ὑπὸ Περσῶν, καθ᾿ ὃν ἐπεκράτουν  
  χρόνον, ἔτι δὲ καὶ συνεληλυθέναι τῷ πατρὶ ἡμῶν εἰς τὴν Αἴγυπτον  
5    αἰχμαλώτους,—ἀφ᾿ ὧν πλείονας εἰς τὸ στρατιωτικὸν σύνταγμα    36
  κατεχώρισεν ἐπὶ μείζοσι μισθοφορίαις, ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς προόντας  
  κρίνας πιστοὺς φρούρια κτίσας ἀπέδωκεν αὐτοῖς, ὅπως τὸ τῶν Αἰγυ-  
  πτίων ἔθνος φόβον [μὴ] ἔχῃ διὰ τούτων· καὶ ἡμεῖς δὲ παραλαβόντες  
  τὴν βασιλείαν φιλανθρωπότερον ἀπαντῶμεν τοῖς πᾶσι, πολὺ δὲ  
10    μᾶλλον τοῖς σοῖς πολίταις—ὑπὲρ δέκα μυριάδας αἰχμαλώτων ἠλευ-    37
  θερώκαμεν, ἀποδόντες τοῖς κρατοῦσι τὴν κατ᾿ ἀξίαν ἀργθρολὴν τιμήν,  
  διορθούμενοι καὶ εἴ τι κακῶς ἐπράχθη διὰ τὰς τῶν ὄχλων ὁρμάς,  
  διειληφότες εὐσεβῶς τοῦτο πρᾶξαι, καὶ τῷ μεγίστῳ θεῷ χαριστικὸν  
  ἀνατιθέντεσ, ὃς ἡμῖν τὴν βασιλείαν ἐν εἰρήνῃ καὶ δόκῃ κρατίστῃ  
15    παῤ ὅλην τὴν οἰκουμένην διατετήρηκεν·   εἴς τε τὸ στράτευμα τοὺς    
  ἀκμαιοτάτους ταῖς ἡλικίαις τετάχαμεν, τοὺς δὲ δυναμένους καὶ περὶ  
  ἡμᾶς εἶναι, τῆς περὶ τὴν αὐλὴν πίστεως ἀξίους, ἐπὶ χρειῶν καθεστά-  
    καμεν.   βουλομένων δ᾿ ἡμῶν καὶ τούτοις χαρίζεσθαι καὶ πᾶσι τοῖς    38
  κατὰ τὴν οἰκουμένην Ἰουδαίοις καὶ τοῖς μετέπειτα, προῃρήμεθα τὸν  
20    νόμον ὑμῶν μεθερμηνευθῆναι γράμμασιν Ἑλληνικοῖς ἐκ τῶν παῤ    
  ὑμῶν λεγομένων Ἑβραϊκῶν γραμμάτων, ἵν᾿ ὑπάρχῃ καὶ ταῦτα παῤ  
    ἡμῖν ἐν βιβλιοθήκῃ σὺν τοῖς ἄλλοις βασιλικοῖς βιβλίοις.   καλῶς    39
  οὖν ποιήσεις καὶ τῆς ἡμετέρας σπουδῆς ἀξίως ἐπιλεξάμενος ἄνδρας  
  καλῶς βεβιωκότας πρεσβυτέρους, ἐμπειρίαν ἔχοντας τοῦ νόμου, καὶ  
25    δυνατοὺς ἑρμηνεῦσαι, ἀφ᾿ ἑκάστξς φυλῆς ἕξ, ὅπως ἐκ τῶν πλείονων    
  τὸ σύμξωνον εὑρεθῇ, διὰ τὸ περὶ μειζόνων εἶναι τὴν σκέψιν.  
  οἰόμεθα γάρ ἐπιτελεσθέντος τούτου μεγάλην ἀποίσεσθαι δόξαν.  
     
 
 
     
    1 επει συμβ. KZ Eus] επισυμβαινει codd cett      2 κατοικεισθαι Ar codd HKAGIBT
    κατωκεισθαι Eus txt Josvid | αναρπαστους HKA Eusedd txt GIBTZ Eusi Z Jos Eus
  4 συνεισελ. Gvid I Eusi      5 ων ] + και Eus      6 προοντας BcorrTZ Eus]  
  παροντας HKAGIB* vid      8 μη hab Ar codd omn om Jos Eus recte ut  
  videtur | εχει GI      11 αργυρ. κατ. αξ. Z      13 πρασσειν Eus | χαριστηριον  
  B txt codd cett Eus      14 δοξη] + τη Eus      16 και om GI      17 της]  
  pr και Eus | αξιως ZT? | επι χειρων κατεστακαμεν (-ησαμεν B) Ar codd  
  επικρινων κατεστησα Eus txt emend Schmidt      21 υμιν (-ωνi) εβρ. λεγ. Eus  
  23 επιλεξας Eus txt Ar Jos      25 δυναμενους BT  
   
 
 
     
559
  ἀπεστάλκαμεν δὲ περὶ τούτων Ἀνδρέαν τῶν ἀρχισωματοφυλάκων    40
  καὶ Ἀριστέαν, τιμωμένους παῤ ἡμῖν, διαλεξομένους σοι καὶ κομί-  
  ζοντας ἀπαρχὰς εἰς τὸ ἱερὸν ἀναθημάτων καὶ εἰς θυσίας καὶ τὰ ἄλλα  
  ἀργυρίου τὰλαντα ἑκατόν.   γράφων δὲ καὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς περὶ ὧν ἐὰν  
5    βούλῃ κεχαρισμένος ἔσῃ, καὶ φιλίας ἄξιόν τι πράξεις, ὡς ἐπιτελεσ-  
  θησομένων τὴν ταχίστην περὶ ὧν ἂν αἱρῇ. ἔρρωσο.      Πρὸς    41
  ταύτην τὴν ἐπιστολὴν ἀντέγραψεν ἐνδεχομένως ὁ Ἐλεάζαρος  
  ταῦτα       Ἐλεάζαρος ἀρχιερεὺς βασιλεῖ Πτολεμαέῳ φίλῳ  
  γνησίῳ χαίρειν.   αὐτός τε ἔρρωσο καὶ ἡ βασίλισσα Ἀρσινόη,  
10    ἡ ἀδελφή, καὶ τὰ τέκνα, καλῶς ἂν ἔχοι καὶ ὡς βουλόμεθα, καὶ  
  αὐτοὶ δὲ ὑγιαίνομεν.   λαβόντες τὴν παρὰ σοῦ ἐπιστολὴν μεγάλως    42
  ἐχάρημεν διὰ τὴν προαίρεσίν σου καὶ τὴν καλὴν βουλήν, καὶ συνα-  
  γαγόντες τὸ πᾶν πλῆθος παρανέγνωμεν αὐτοῖς, ἵνα εἰδῶσιν ἣν ἔχεις  
  πρὸς τὸν θεὸν ἡμῶν εὐσέβειαν.   ἐπεδείξαμεν δὲ καὶ τὰς διάλας ἃς  
15    ἀπέστειλας, χρυσᾶς εἴκοσι καὶ ἀργυρᾶς τριάκοντα, κρατῆρας πέντε,  
  καὶ τράπεζαν εἱς ἀνάθεσιν, καὶ εἰς προσαγωγὴν θυσιῶν καὶ εἰς  
  ἐπισκευὰς ὧν ἂν δέηται τὸ ἱερὸν ἀργυρίου τάλαντα ἑκατόν, ἅπερ    43
  ἐκόμισεν Ἀνδρέας τῶν τετιμημένων παρὰ σοὶ καὶ Ἀριστέας, ἄνδρες  
  καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ καὶ παιδείᾳ διαφέροντες καὶ τῆς σῆς ἀγωγῆς καὶ  
20    δικαιοσύνης ἄξιοι κατὰ πάντα·   οἳ καὶ μετέδωκαν ἡμῖν τὰ παρὰ σοῦ,  
  πρὸς ἃ λαὶ παῤ ἡμῶν ἀκηκόασιν ἁρμόζοντα τοῖς σοῖς γράμμασι.  
  πάντα γὰρ ὅσα σοι συμφέρει, καὶ εἰ παρὰ φύσιν ἐστίν, ὑπακουσό-    44
  μεθα·   τοῦτο γὰρ φιλίας καὶ ἀγαπήσεως σημεῖόν ἐστι.   μεγάλα γὰρ  
  καὶ σὺ καὶ ἀνεπίληστα τοὺς πολίτας ἡμῶν κατὰ πολλοὺς τρόπους  
     
 
 
     
 

1 τουτων Jos Eus] τουτου Ar | τον αρχισωματοφυλακα B (αρχι sup lin

HKAGIBT
  prima manu) TZ Jos txt Ar codd cett Eusi (των σωμ.º)    2 Αρισταιον Jos Z Jos Eus
  Eusº (-εαν Eusi cum Ar codd) | κομιζοντες Z    4 γραφε BT Eus txt codd  
  cett et Josvid | αν B Eusº (εαν Eusi cum codd cett)    5 κεχαρ.] και χαρισαμενος  
  Ar codd κεχαρισμενος γαρ Eus    7 ταυτ. την επ.] ταυτα Eusº  
  8 ταδε Eusi (ουτωςº)    9 ει αυτος τε ερρωσαι Eus txt (cf 2 Macc 920, 1128)  
  Ar codd (-σαι Z)    12 συναγοντες K    13 ανεγνωμεν Gcorr vid Jos παρεγν.  
  IG*?B* + αυτην Eusº Jos    16 προαγωγην Z    17 προσδεηται Eus txt  
  Ar codd Jos    18 εκομιζον Ar codd -σεν Eusi (-ζεν cett) -σαν Jos | Ανδρεας]  
  ανδρες B | και] pr Ανδρεας Jos Eusº (-εαςi)    20 παρεδωκαν  
  B    21 γραμμασι] οραγμασι Eus    24 και συ BT (σοι G και σοι IZ cf  
  Jos τας σας ευεργεσιας)] om codd cett Eus | ανεπιληπτα A ] πολλους τροπους  
  Eus (cf Jos πολυμερως)] πολλοις HA πολυ K πολλους cett  
   
 
 
     
560
    εὐηργέτηκας.   εὐθέως οὖν προσηγάγομεν ὑπὲρ θυσίας καὶ τῆς    45
  ἀδελφῆς καὶ τῶν τέκνων καὶ τῶ φίλων·   καὶ ηὔξατο πᾶν τὸ πλῆθος,  
  ἵνα σοι γένηται καθὼς προαιρῇ διὰ παντός, καὶ διασώζῃ σοι τὴν  
  βασιλείαν ἐν εἰρήνῃ μετὰ δόξης ὁ κυριεύων ἁπάντων θεός, καὶ ὅπως  
5    γένηταί σοι συμφερόντως καὶ μετὰ ἀσφαλείας ἡ τοῦ ἁγίου νόμου   
    μεταγραφή.    παρόντων δὲ πάντων ἐπελέξαμεν ἄνδρας καλοὺς καὶ    46
  ἀγαθοὺς πρεσβυτέρους, ἀφ᾿ ἑκάστης φυλῆς ἕξ, οὓς καὶ ἀπεστείλαμεν  
  ἔχοντας τὸν νόμον.   καλῶς οὖν ποιήσεις, βασιλεῦ δίκαιε, προστάξας,  
  ὡς ἂν ἡ μεταγραφὴ γένηται τῶν βιβλίων, ἵνα πάλιν ἀποκαταστα-  
10 θῶσι πρὸς ἡμᾶς ἀσφαλῶς οἱ ἄνδρες.   ἔρρωσο.   Εἰσὶ δὲ πρώτης   47 ¶Jos Eus
  φυλῆς·   Ἰώσηφος Ἐζεκίας Ζαχαρίας Ἰωάννης Ἐζεκίας Ἐλισσαῖος.  
  δεθτέρας·   Ἰούδας Σίμων Σομόηλος Ἀδαῖος Ματταθίας Ἐσχλεμίας.  
  τρίτης·   Νεεμίας Ἰώσηφος Θεοδόσιος Βασέας Ὀρνίας Δάκις.  
    τετάρτης·   Ἰωνάθας Ἀβραῖος Ἐλισσαῖος Ἁνανίας Χαβρίας . . .    48
15    πέμπτης·   Ἴσακος Ἰάκωβος Ἰησοῦς Σαββαταῖος Σίμων Λευίς.   
  ἕκτης·   Ἰούδας Ἰώσηφος Σίμων Ζαχαρίας Σομόηλος Σελεμίας.  
    ἑβδόμης·   §Σαββαταῖος Σεδεκίας Ἰάκωβος Ἴσαχος Ἰησίας Νατθαῖος.    49 § C
  ὀγδόης·   Θεοδόσιος Ἰάσων Ἰησοῦς Θεόδοτος Ἰωάννης Ἰωνάθας.  
  ἐνάτης·   Θεόφιλος Ἄβραμος Ἄρσαμος Ἰάσων Ἐνδεμίας Δανίηλος.  
20    δεκάτης·   Ἰερεμίας Ἐλεάζαρος Ζαχαρίας Βανέας Ἐλισσαῖος Δαθαῖος.    50
  ἑνδεκάτης·   Σαμούηλος Ἰώσηφος Ἰούδας Ἰωνάθης Χαβεῦ Δοσίθεος.  
  δωδεκάτης·   Ἰσάηλος Ἰωάννης Θεοδόσιος Ἄρσαμος Ἀβιήτης Ἐζε-  
    κῇλος.   οἱ πάντες ἑβδομήκοντα δύο.    Καὶ τὰ μὲν πρὸς τὴν    51
  τοῦ βασιλέως ἐπιστολὴν τοιαύτης ἐτύγχανεν ἀντιγραῆς  ὑπὸ  
25    τῶν περὶ τὸν Ἐλεάζαρον.    
     
 
 
     
   

4 om εν BT | κθριευοντωων απαντων BT      5 om σαι Eus      6 om δε

HKAGIBC
    Eus | επελεξαμεν Jos] επιλεξαμην (sic) Eusi εξελεξαμην Eusº επελεξαμεθα TZ Jos Eus
  (απελ. BT om Z) Ar codd      7 απεσταλκαμεν Eus Josvid (πεπομφαμεν)  
  10 οι ανδρ. ασφ. K om ασφ. GI      11 Ιωσηπος ιεζεκιας B      12 Ματθιας  
  ΚΑ | Σεχλεμιας Bvid    13 Ιωσηπος B* vid | Βασαιασ T Βασβιας Z  
  14 Αζραιος B | post Χαβριας nomen excidit for Χελκιας (Epiphan. De  
  mens. et pond. 9 vers. Syr.) Wend.    15 Σαβατταιος I    16 Σιμων  
  Ιωσηφος HKA      17, 18 om Σedek.—Θεοδοσιος I om Σεδεκ.—Ιησους Αtxt  
  ins Amg om ΙσαχοςΝατθαιος C      17 Ιεισιας GZ | Ματθαιος HKA  
  18 Ιωναθαν B     19 Δανιλ TZ om C      20 Βαναιας BCTZ | Θαδδαιος Z  
  22 δωδεκατος C    24 επιβολην AGICT* (-βουλ. T1) | υπο] υπερ codd  
   
 
 
     
561
 

§Ὡς δὲ ἐπηγγειλάμην καὶ τὰ τῶν κατασκευασμάτων διασαφῆσαι,

   §Jos
  ποιήσω.   πολυτεχνίᾳ γὰρ διαφέροντα συνετελέσθη, τοῦ βασθκέως  
  πολλὴν ἐπίδοσιν ποιουμένου καὶ παῤ ἕκαστον ἐπιθεωροῦντος τοὺς  
  τεχωίτας.   διὸ παριδεῖν οὐδὲν ἡδύναντο οὐδὲ εἰκῇ συντελέσαι.  
5    πρῶτον δέ σοι τὰ περὶ τῆς τραπέζης ἐξηγήσομαι.    Προεθυ-    52
  μεῖτο μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς ὐπέροπλόν τι ποιῆσαι τοῖς μέτροις τὸ  
  κατασκεύασμα.   προσέταξε δὲ πυθέσθαι τῶν ἀνὰ τὸν τόπον, πηλίκη  
  τίς ἐστιν ἡ προοῦσα καὶ κειμένη κατά τὸ ἑερὸν ἐν Ἱεροσολύμοις.  
  ὡς δὲ ἀπεφήναντο τὰ μέτρα, προσεπηρώτησεν, εἰ κατασκευάσει    53
10    μείζονα.   τινὲς μὲν οὖν καὶ τῶ ἱερέων καὶ τῶν ἄλλων ἔλεγον μηδέν  
  ἐπικωλύειν.   ὁ δέ εἶπε βούλεσθαι καὶ πεωταπλῆν τοῖς μεγέθεσι  
  ποιῆσαι, διστάζειν δὲ μήποτε ἄχρηστος γένηται πρὸς τὰς λειτουρ-  
  γίας. οὐ γὰρ αἱρεῖσθαι τὸ κεῖσθαι μόνον ἐν τῷ τόπῳ  τὰ  παῤ    54
  αὐτοῦ, πολὺ δὲ μᾶλλον χάριν ἕξειν, ἐὰν τὰς καθηκούσας λειτουργίας  
15    ἐπὶ τῶν ὑπ᾿ αὐτοῦ κατεσκευασμένων οἷς καθῆκε ποιῶνται δεόντως.  
  οὐ γὒρ ἕνεκεν σπάνεως χρυσοῦ τὰ προσυντετελεσμένα βραχύμετρα    55
  καθέστηκεν, ἀλλὰ φαίνεται πρός τινα λόγον, εἶπεν, οὕτως συνεστη-  
  κέναι τοῖς μέτροις.   ἔτι γὰρ ἐπιταγῆς οὔσης οὐθὲν ἂν ἐσπάνιζε·  
  διόπερ οὐ παραβατέον οὐδὲ ὑπερθετέον τὰ καλῶς ἔχοντα.   τῇ μὲν    56
20    οὖν ποικιλίᾳ τῶν τεχνῶν ἐκέλευσεν ὅτι μάλιστα χρήσασθαι, σεμνῶς  
  ἅπαντα διανοούμενος καὶ φύσιν ἔχων ἀγαθὴν εἰς τὸ συνιδεῖν πραγ-  
  μάτων ἔμφασιν.   ὅσα δ᾿ ἂν ᾖ ἄγραφα, πρὸς καλλονὴν ἐκέλευσε  
  ποιεῖν·   ὅσα δὲ διὰ γραπτῶν, μέτρα αὐτοῖς κατακολουθῆσαι.  
   γὰρ  ,   δὲ    57
25    συνετέλουν, στερεὰν πάντοθεν τὴν ποίησιν ἐργα-  
     
 
 
     
  24 Ex 2522 ff  
   
 

1 των] pr κατα GIC | επισκευασματων  B  σκευασμ.  B    2 om ποιησω

HKAGIB
  BU      3 επιθεωρουντας CTZ    4 ουδεν] ουδε B      6 om ουν C      7 om CTZ Jos
  δε Z      11 κωλυειν BCTZ Jos | βουλεσθαι—δε 12 om BCTZ      12 μηποτε]  
  μητε GI      13 τα ins Schmidt      14 καταθηκουσας GI      16 ενεκα  
  B | προσσυν. A* (προσυν. Acorr) προτετ. B (συν suprascr pr man)      18 ετι γαρ  
  επιταγης bene conj Mend. cf § 103] οιδα γαρ ως δαψιλους της υλης αυτοις  
  B ετι γαρ επι τα (τας CT*Z) της codd cett | αν om H supra lin Z    22 εγγραφα  
  K      24 πηχεων] pr και ημισους Jos qui et post μηκος add (ex LXX.  
  vid) ενος δε το ευρος  
   
 
 
     
562
  σάμενοι, λέγω δὲ οὐ περί τι περιεπτυγμένου τοῦ χρυσοῦ, τὸν δὲ  
    ἐλασμὸν αὐτὸν ἐπιδεδέσθαι.     δὲ ἐποίησαν       58
   · τὰ δὲ   τὴ ἀναγλυφὴν ἔχοντα σχοινί-  
  δων ἔκτυπον, τῇ τορείᾳ θαυμαστῶς ἔχουσαν ἐκ τῶν τριῶν μερῶν˙  
5    ἦν γὰρ τριγωνία.   καὶ καθ᾿ ἕκαστον μέρος ἡ διατύπωσις τῆς ἐωεργείας    59
  τὴν αὐτὴν διάθεσιν εἶχεν, ὥστε, καθ᾿ ὃ ἂν μέρος στρέφοιτο, τὴν  
  πρόσοψιν εἶναι τὴν αὐτήν,   κειμένου δὲ κατὰ τῆς στεφάνης τὸ μὲν  
    εἰς αὐτὴν τὴν τράπεζαν ἀπόκλιμα τὴν διατύπωσιν ἔχειν τῆς ὡραιό-  ¶ H
  τητος, τὸ δὲ ἐκτὸς κλίμα πρὸς τὴν τοῦ προσάγοντος εἶναι θεωρίαν.  
10    διὸ τὴν ὑπεροχὴν ὀξεῖαν εἶναι τῶν δύο κλιμάτων συνέβαινε, μετέωρον    60
  ἐπικειμένη, ὡς προειρήκαμεν, τριγώνου κατεσκευασμένου, καθ᾿ ὃ ἂν  
  μέρος στρέφοιτο. λίθων τε πολυτελῶν ἐν αὐτῷ διαθέσεις ὑπῆρχον  
  ἀνὰ μέσον τῶν σχοινίδων·   ἕτερος παρὰ ἕτερον πλοκὴν εἶχον ἀμί-  
    μητον τῇ ποιήσει.   πάντες δ᾿ ἦσαν διὰ τρημάτων κατειλημμένοι    61
15    χρυσαῖς περόναις πρὸς τὴν ἀσφάλειαν.   ἐπὶ δὲ τῶν γωνιῶν αἱ    
    κατακλεῖδες συνέσφιγγον πρὸς τὴν συνοχήν.   ἐκ πλαγ͗ων δὲ κατὰ    62
  τὴν στεφάνην κυκλόθεν τὰ πρὸς τὴν ἄνω πρόσπψιν ᾠοθεσία κατε-  
  σκεύαστο διάλιθος, ἐκτύπωσιν ἔχουσα προσοχῆς συνεχέσιν ἀνα-  
  γλυφαῖς ῥαβδωταῖς, πυκνὴν ἐχούσαις τὴν πρὸς ἄλληλα θέσιν περὶ  
20    ὅλην τὴν τράπεζαν.   ὑπὸ τὴν ἐκτύπωσιν τῶν λίθων τῆς    63
  ᾠοθεσίας, στέφανον ἐποίησαν οἱ τεχωῖται πάγκαρπον, ἐν ὑπεροχῇ  
  προδήλως ἔχοντα βοτρύων καὶ σταχύων, ἔτι δὲ φοινίκων καὶ μήλων  
  ἐλαίας τε καὶ ῥοῶν καὶ τῶν παραπλησίων.   τοὺς δὲ λίθους ἐργασά-  
  μενοι πρὸς τὴν τῶν προειρημένων καρπῶν διατύπωσιν, ἔχοντας  
     
 
 
     
  

1 χρυσου] ad hoc Acorr in mg add ου κατα τι μερος της τραπεζης

HKAGIB
   συνεσταλμενου του χρυσου και ουχ ορωμενου·   αλλα δια παντων CTZ Jos
  επιλαμποντος·   και κατα τας σωματικας διαστασεις τηοι  
  κατα βαθος και κατα μηκος και κατα πλατος ομοιως εχοντος·    στερεα  
  γαρ ην δι ολου του σχηματος.   το δε ειδος ως φησιν Θεοδωριτος (-ρητ. L)  
  τριγωνος κατα λογον αναγωγης υψηλοτερας και θειοτερας. Haec verba  
  L textui inseruit      3, 4 σχοινιδῶν GIBT* ?] σχοινιδον HKAC -ηδον  
  T1 ?Z (σχοινοειδη Jos)    4 εκτυπον T1 ? εκτοπον cett      5 τριγωνα  
  Wend. (cf Jos)    7 κειμενου δε κατα] κειμενης δε και B    11 κειμενην  
  BCTZ    12 εν αυτω] εν εαυτω GICZ εαυτω T    13 σχοινιδῶν (-ηδ. Z) codd     
  16 κατακλειδαι C | συνεσφιγγον KA] + δε cett    18 εκτυπωσιν B]  
  εκτυπων (εκ τυπων GI) cett | Fort legendum προοχης (conj Schmidt) |  
  συνοχεσιν GIBC      19 εχουσας CZ      22 δε] + και A  
     
 
 
     
563
  ἑκάστου γένους τὴν χρόαν, ἀνέδησαν τῷ χρυσίῳ κύκλῳ περὶ ὅλην  
  τὴμ τῆς τραπέζης κατασκευὴν κατὰ κρόταφον.   μετὰ δὲ τὴ τοῦ    64
  στεφάνου διάθεσιν, ὁμοίως κατά τὴν τῆς ᾠοθεσίας διασκευὴν κατε-  
  σκεύαστο, καὶ τὰ λοιπὰ τῆς ῥαβδώσεως καὶ διαγλυφῆς  διὰ τὸ   
5    κατ᾿ ἀμφότερα τὰ μέρη τὴν τράπεζαν πρὸς τὴν χρῆσιν πεποιῆσθαι,  
  καθ᾿ ὃ ἂν μέρος αἴρωνται, ὥστε καὶ τὴν τῶν κυμάτων θέσιν καὶ τὴν  
  τῆς στεφάνης εἶναι κατὰ τὸ τῶν ποδῶν μέρος.   ἔλασμα γὰρ ἐποίη-    65
  σαν καθ᾿ ὅλου τοῦ πλάτους τῆς τραπέζης στερεὸν δακτύλων τεσσάρων,  
  ὥστε τοὺς πόδας ἐνίεσθαι εἰς τοῦτο, περόνας  σὺν  κατακλεῖσιν  
10    ἔχοντασ ἐσφίγχθαι κατὰ τὴν στεφάνην, ἵνα, καθ᾿ ὃ ἂν αἴρωνται  
  μέρος, ἡ χρῆσις ᾖ·   τοῦτο δὲ κατὰ ἐπιφάνειαν θεωρεῖται ἀμφοτε-  
  ροδεξίου τῆς κατασκευῆς οὔσης.   ἐπ᾿ αὐτῆς δὲ τῆς τραπέζης    66
  μαίανδρον ἔκτυπον ἐποίησαν, ἐν ὑπεροχῇ λίθους ἔχοντα κατὰ μέσον  
  πολυτελεῖς τῶν  πολυειδῶν,  ἀνθράκων τε καὶ σμαράγδων, ἔτι δὲ  
15    ὄνυχος καὶ τῶν ἄλλων γενῶν τῶν διαφερόντων ἐν ὡραιότητι.  
  μετὰ δὲ τὴν τοῦ μαιάνδρου διάθεσιν ἐπέκειτο σχιστὴ πλοκή,    67
  θαυμασίως ἔχουσα, ῥομβωτὴν ἀποτελοῦσα τὴν ἀνὰ μέσον θεωρίαν·  
  ἐφ᾿ ᾗ κρυστάλλου λίθος καὶ τὸ λεγόμενον ἤλεκτρον ἐντετύπωτο,  
  ἀμίμητον θεωρίαν ἀποτελοῦν τοῖς θεωροῦσι    τοὺς δὲ πόδας ἐποίησαν    68
20    τὰς κεφαλίδας ἔχοντας κρινωτάς, ἀνάκλασιν κρύνων ὑπὸ τὴν τράπεζαν  
  λαμβανόντων, τὰ δὲ τῆς ἐντὸς προσόψεως ὀρθὴν ἔχοντα τὴν πετά-  
  λωσιν.   ἡ δὲ ἐπ᾿ ἐδάφους ἔρεισις τοῦ ποδὸς ἄνθρακος λίθου πάν-    69
  τοθεν παλιστιαία, κρηπῖδος ἔχουσα τάξιν κατὰ τὴν πρόσοψιν, ὀκτὼ  
  δὲ δακτύλων τὸ πλάτος ἔχουσα· ἐφ᾿ ὃν ἐπίκειται τὸ πᾶν ἔλασμα  
25    τοῦ ποδός.   κατεσκεύασαν δὲ ἐκφύοντα κισσὸν ἀκάνθῳ πλεκόμενον    70
  ἐκ τοῦ λίθου, σὺν ἀμπέλῳ περιειλούμενον κυκλόθεν τῷ ποδὶ σὺν  
     
 
 
     
 

1, 2 ολην την] ολην T την ολην C      3 κατα] pr  κατω τα  Wend.

   KAGIBC
  διασκευην] κατασκευην KBCTZ + η codd omn      4 δια το] και codd ωστε    TZ Jos
  Wend. et om in lin 6      5 προς την χρ. την τρ. I      6 ωστε—θεσιν om  
  BT | θεσιν ] + πεποιησθαι καθ ο αν μερος CZ      8 στερεων T      9 περονας  
  14 πολυειδων ex Jos (λιθους . . . αξιολογους ωσπερ αστερας ποικιλης )  
  ιδεας) conj Lumbroso] πθλιαδων codd      16 σχιστη] κτιστη B       
  18 om ηλεκτρον C |εντετυπωτο Jos B1] ενετυπ. KAGIB* ενετετυπ.  
  Z ετετυπωτο C      21 ορθην] αρκουντως T      23 παλαισταιου BCTZ  
  24 ον] ων C      25 κατεσκευασαν corr Wend. -σεν GIC -σε cett | ακανθη BT  
  26 περιειλημενον G  
   
 
 
     
564
  τοῖς βότρυσιν, οἳ λιθουργεῖς ἦσαν, μέχρι τῆς κεφαλῆς. ἡ δ᾿  
  αὐτὴ διάθεσις ἦν τῶν τεσσάρων [ποδῶν, πάντα ἐνεργῶς πεποιη-  
  μένα καὶ προσηγμένα, τῆς ἐμπειρίας καὶ τέχνης τὰς ὑπεροχὰς  
  ἀπαραλλάκτως ἔχοντα πρὸς τὴν ἀλήθειαν, ὥστε καὶ ῥιπίζοντος τοῦ  
5    κατὰ τὸν ἀέρα πνεύματος κίνησιν ἐπιδέχεσθαι τὴν τῶν φύλλων    
  θέσιν, πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας διάθεσιν τετυπωμένων ἁπάντων.  
    ἐποίησαν δὲ τριμερὲς τὸ στόμα τῆς τραπέζης, οἱονεὶ τρίπτυχον,    71
  πελεκίνοις συναρμοζόμενα γομφωτοῖς πρὸς ἑαυτὰ κατὰ τὸ πάχος τῆς  
  κατασκευῆς, ἀθέατον καὶ ἀνεύρετον τὴν τῶν ἁρμῶν κατασκευάσαντες  
10    συμβολήν.   ἡμιπηχίου δὲ οὐκ ἐλάσσονος ἦν τὸ πάχος τῆς ὅλης    
    τραπέζης, ὥστε πολλῶν εἶναι ταλάντων τὴν ὅλην διασκευήν.   ἐπεὶ    72
  γὰρ οὐ προῄρητο τοῖς μεγέθεσιν οὐδὲν προσθεῖναι ὁ βασιλεύς, ὅσον  
  ἔδει δαπανηθῆναι κατασκευαζομένων μειζόνων, ταῦτα ἀποδέδωκε  
  πλείονα·   καὶ κατὰ τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ πάντα ἐπετελέσθη  
15    θαυμασίως καὶ ἀξιολόγως ἔχοντα, καὶ ταῖς τέχναις ἀμίμητα, καὶ τῇ    
    καλλονῇ διαπρεπῆ.   Τῶν δὲ κρατήρων δύο μὲν ἦσαν  χρυσ οῖ     73
    τῇ κατασκευῇ, φολιδωτὴν ἔχοντες ἀπὸ τῆς βάσεως μέχρι τοῦ μέσου    ¶ C
  τὴν διασκευὴν τῇ τορείᾳ, καὶ τὴν τῶν λίθων ἀνὰ μέσον τῶν φολίδων  
    σύνδεσιν πολυτέχνως ἔχοντες.   εἶτα μαίανδρος ἐπέκειτο πηχυαῖος    74
20    ὕψει, τὴν δ᾿ ἐκτύπωσιν ἐνυπῆρχε διὰ λιθώσεως ποικίλης, ἐμφαίνων    
  σὺν ὡραιότητι τὸ τῆς τέχνης φιλόπονον.   ἐπὶ δὲ τούτου ῥάβδωσις,  
  ἐφ᾿ ᾗ διαπλοκὴ ῥόμβων, δικτυωτὴν ἔχουσα τὴν πρόσοψιν ἕως ἐπὶ τὸ  
    στόμα.   τὸ δ᾿ ἀνὰ μέσον ἀσπιδίσκοι λίθων ἑτέρων παῤ ἑτέροις, τοῖς    75
  γένεσι παραλλαγὴν ἐχόντων, τετραδακτύλων οὐκ ἔλαττον, ἀνεπλή-  
25    ρουν τὸ τῆς καλλονῆς ἐναργές.   ἐπὶ δὲ τῆς στεφάνης τοῦ στόματος    
  κρίνων τύπωσις σὺν ἀνθεμίσι καὶ βοτρύων σχοινιαὶ διάπλοκοι  
    διετυποῦντο κυκλόθεν.   οἱ μὲν οὖν διὰ τοῦ χρυσοῦ τοιαύτην εἶχον    76
  τὴν κατασκευήν, χωροῦντες ὑπὲρ δύο μετρητάς·   οἱ δ᾿ ἀργυροῖ λείαν  
     
 
 
     
  

1 οι] ο GI      2 εναργως BZ      3 προηγμενα Wend.    7 στομα]

KAGIBC
   σχημα Jos      8 συναρμοζομενον KA      9 αθετον codd txt ex Jos (αορατον) TZ Jos
  10 ημιπηχοαιου B | ην KB] η cett    12 προειρητο GCTZ | οσων CTZ      13 om  
  μειζνονων C | απεδωκε Wend. cf autem § 173      14 απετελεσθη BCT  
  15 την τεχνην C      16 χρυσοι (om codd) ex Jos (χρυσεοι) supplevi  
  17, 18 απο της βασ.—τορεια και om BTZ      18 πορεια G      19 συνθεσιν  
  GI      25 ? ενεργες      26 σχοινιω codd txt ex Jos conj Schmidt      28 λιαν  
  GIZT* fort  
   
 
 
     
565
  εἶχον τὴν διασκευήν, ἔνοπτρον δὴ γεγονυῖαν πρὸς αὐτὸ τοῦτο θαυμα-  
  σίως ἔχουσαν, ὥστε πᾶν τὸ προσαχθὲν ἀπαυγάζεσθαι σαφέστερον  
  μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς κατόπτροις.   οὐκ ἐφικτὸν δ᾿ ἐστὶν ἐξηγήσασθαι    77
  τὰ προσυντελεσθέντα πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας ἔμφασιν.   ὡς γὰρ  
5    ἐπετελέσθη, τεθέντων τῶν κατασκευασμάτων ἑτέρου παῤ ἕτερον—  
  λέγω δὲ πρῶτον ἀργυροῦ κρατῆρος, εἶτα χρυσοῦ, πάλιν ἀργυροῦ καὶ  
  χρυσοῦ—παντελῶς ἀνεξήγητος ἐγένετο τῆς προσόψεως ἡ διάθεσις,  
  καὶ τῶν πρὸς τὴν θεωρίαν προσιόντων οὐ δυναμένων ἀφίστασθαι διὰ  
  τὴν περιαύγειαν καὶ τὸ τῆς ὄψεως τερπονόν.   ποικίλη γὰρ ἦν ἡ τῆς    78
10    ἐπιφανείας ἐνέργεια.   προσορώντων γὰρ πρὸς αὐτὴν τὴν τοῦ χρυσίου  
  κατασκευήν, ψυχαγωγία τις ἦν μετὰ θαυμασμοῦ, συνεχῶς ἐφ᾿ ἕκαστον  
  ἐπιβαλλούσης τῆς διανοίας τεχνίτευμα.   καὶ πάλιν ὅτε πρὸς τὴν  
  τῶν ἀργυρῶν προσβλέψαι τις θέσιν ἤθελεν, ἀπέλαμπε τὰ πάντα  
  κυκλόθεν, ὡς ἄν τις ἕστηκε, καὶ διάχυσιν ἐποίει μείζονα τοῖς θεω-  
15    μένοις·   ὥστε παντελῶς ἀνεξήγητον εἶναι τῶν ἐνηργημένων τὴν  
  πολυτεχνίαν.      Τὰς δὲ χρυσᾶς φιάλας διετόρευσαν στεφάνοις    79
  ἀμπέλου κατὰ μέσον, περὶ δὲ τὰ χείλη κισσοῦ τε καὶ μυρσίνης ἔτι  
  δ᾿ ἐλαίας ἀνέπλεξαν στέφανον ἔκτυπον, πολυτελεῖς ἐνέντες λίθους·  
  καὶ τὰς λοιπὰς δὲ τορείας διηλλαγμένως ἐπετέλεσαν, ἅπαντα φιλοτι-  
20    μηθέντες εἰς ὑπεροχὴν δόξης τοῦ βασιλέως ποιῆσαι.   καθόλου γὰρ    80
  οὔτ᾿ ἐν τοῖς βασιλικοῖς ὑπῆρχε ῥισκοφυλακίοις τοιαύτη κατασκευὴ  
  τῇ πολυτελείᾳ καὶ τεχνουργίᾳ, οὔτ᾿ ἔν τινι ἄλλῳ.   πρόνοιαν γὰρ οὐ  
  μικρὰν ἐποιεῖτο ὁ βασιλεύς, φιλοδοξῶν εἰς τὰ καλῶς ἔχοντα.  
  πολλάκις γὰρ τὸν δημόσιον χρηματισμὸν παρίει, τοῖς δὲ τεχνίταις    81
25    παρήδρευεν ἐπιμελῶς, ἵνα καθηκόντως τῷ τόπῳ συντελέσωσιν, εἰς  
  ὃν ἀπεστέλλετο τὰ τῶν ἔργων.   διὸ πὰντα σεμνῶς ἐγεγόνει, καὶ    ¶ Jos
  καταξίως τοῦ τε ἀποστέλλοντος βασιλέως καὶ τοῦ προστατοῦντος  
  ἀρχιερέως τοῦ τόπου.   καὶ γὰρ τὸ τῶν λίθων πλῆθος ἄφθονον, καὶ    82
     
 
 
     
 

1 δη] δε TZ om BC      2 προσαχεν GI προσταχθεν Z      4 προσσυντ. B

KAGIBTZ
  4, 5 προς την—τεθεντων om Ttxt (insmg) Z      6 προτερον Z      Jos
  13 προσβλεψεται T επιβλεψεται B      13, 14 θεσιν—ως αν τις om BTZ  
  14 εστηκη Wend.      18 ενιεντες BTZ      19 τορειας KAcorr] πορειας cett |  
  διηλλαγμενας Β      22 και τεχν.] της τεχνοργιας B      23 εποιει KAGI  
  24 παριει TZ] παρηει cett      25 επιτελεσωσιν Β*  
   
 
 
     
566
  μεγάλοι τοῖς μεγέθεσιν, οὐκ ἔλαττον πεντακισχιλίων· καὶ ταῖς τέχωαις  
  κρατιστεύοντα πάντα, ὧστε πενταπλασίως τοῦ χρυσοῦ τιμιωτέραν  
  εἶναι τὴν τῶν λίθων δόσιν καὶ τὴν τῶν τεχνῶν ἐνέργειαν.  
     
   Ὑπολαμβάνων οὖν καὶ τούτων τὴν ἀναγραφὴν ἀναγκαίαν εἶναι,    83
5    δεδήλωκά σοι.   τὰ δ᾿ ἑξῆς περιέχει τὴν πρὸς τὸν Ἐλεάζαρον ὁδὸν    
  ἡμῖν γενομένην· τὴν δὲ θέσιν τῆς ὅλης χώρας πρῶτον δηλώσω.  
  Ὡς γὰρ παρεγενήθημεν ἐπὶ τοὺς τόπους, ἐθεωροῦμεν τὴν πόλιν μέσην  
  κειμένην τῆς ὅλης Ἰουδαίων ἐπ᾿ ὄρους ὑψηλὴν ἔχοντος τὴν ἀνάτασιν.  
   ἐπὶ δὲ τῆς κορυφῆς κατεσκεύαστο τὸ ἱερὸν ἐκπρεπῶς ἔχον·   καὶ οἱ    84
   10 περίβολοι τρεῖς, ὑπέρ ἑβδομήκοντα δὲ πήχεις τῷ μεγέθει, καὶ τὸ    
  πλάτος ἀκόλουθον καὶ τὸ μῆκος τῆς κατὰ τὸν οἶκον διασκευῆς  
  ὑπῆρχε, μεγαλομοιρίᾳ καὶ χορηγίᾳ κατὰ πάντα ὑπερβαλλούσῃ  
    διῳκοδομημένων ἁπάντων.   καὶ τοῦ θυρώματος δὲ καὶ τῶν περὶ αὐτὸ    85
  συνδέσμων κατὰ τὰς φλιὰς καὶ τῆς τῶν ὑπερθύρων ἀσφαλείας  
15    ἔκδηλος ἦν ἡ τῶν χρημάτων γεγονυῖα ἀφειδὴς δαπάνη.   τοῦ τε    86
  καταπετάσματος ἡ διατύπωσις θυρώσει κατὰ πᾶν ὁμοιοτάτη ὑπῆρχε·  
  καὶ μάλιστα διὰ τὴν τοῦ πνεύματος ὑποδρομὴν ἀδιάλειπτον κίνησιν  
  λαμβανούσης τῆς διφῆς, διὰ τὸ ἀπ᾿ ἐδάφους γινομένης τῆς ὑποδρο-  
  μῆς κατατείνειν τὴν κόλπωσιν μέχρι τῆς ἄνω διατάσεως, ἡδεῖάν  
20    τινα καὶ δυσαπάλλακτον τὴν θεωρίαν ἔχοντος τοῦ πράγματος.    
    Ἥ τε τοῦ θυσιαστηρίου κατασκευὴ συμμέτρως ἔχουσαν πρὸς τὸν    87
  τόπον καὶ τὰ θύματα διὰ τοῦ πυρὸς ἐξαναλούμενα τὴν διοικοδομὴν  
  εἶχε, τῆς δ᾿ ἀναβάσεως τῆς πρὸς αὐτό, πρὸς τὴν εὐκοσμίαν ἔχοντος  
  τοῦ τόπου καθηκόντως τὸ κλίμα τῶν λειτουργούντων ἱερέων κεκα-  
     
 
 
     
   1 μεγαλοις GI | ελαττον] + των KA    5 ημιν οδον B    6 δηλωσον GIZ -σαι K    KAGIBTZ
 

7 επι του τοπου BT¹ επι του και τοπους GI et sic cett sed cum lacuna

 
 

post του et ς̀  (+ τους LD) τοπους. Txt ex papyris confirmatur

 
  8 Ιουδαιων KAGI] Ιουδαιας cett | ψιλην K | αναστασιν GI    9 ευπρεπως BT     
  12 υπερβαλλ. B] υπερβαλουση Acorr περιβαλουση cett    13 και 1º] κακ  
  conj Schmidt    16 θυρωσι GI -σιν Z    17 αδιαληπτον KGIZ    18 απ] επ B |  
  γενμ. BTZ    19 κατα codd κατατεινειν conj Schmidt    20 εχειν ex εχοντος T* vid  
  21 om κατασκευη T* (ins T¹) Z | συμμετρον εχουσα codd txt ex corr Mend.  
  24 λειτουργουντων corr Mend.] λειτουργων (-γιων BT) των codd  
   
   
 
 
     
567
  λυμμένων μέχρι τῶν σφυρῶν .   §  Ὁ δὲ οἶκος βλέ-    88 § Eus
  πει πρὸς ἔω, τὰ δ᾿ ὀπίσθια αὐτοῦ πρὸς ἑσπέραν·   τὸ δὲ πᾶν ἔδαφος  
  λιθόστρωτον καθέστηκε καὶ κλίματα πρὸς τοὺς κατήκοντας τόπους  
  ἔχει τῆς τῶν ὑδάτων ἐπιφορᾶς ἕνεκεν, ἣ γίνεται διὰ τὴν σμῆξιν τῶν  
5    ἀπὸ τῶν θυσιῶν αἱμάτων.   πολλαὶ γὰρ μυριάδεσ κτηνῶν προσά-  
  γονται κατὰ τὰς τῶν ἑορτῶν ἡμέρας. ὕδατος δέ ἀνέκλειπτός ἐστι    89
  σύστασις, ὡς ἂν καὶ πηγῆς ἔσωθεν πολυρρύτου φυσικῶς ἐπιρρεούσης,  
  ἔτι δὲ θαυμασίων καὶ ἀδιήγητων ὐποδοχείων ὑπαρχόντων ὑπὸ γῆν,  
  καθὼς ἀπέφαινον πέντε σταδίων κυκλόθεν τῆς κατὰ τὸ ἱερὸν κατα-  
10    βολῆς καὶ ἑκάστου τούτων σύριγγας ἀναρίθμους, καθ᾿ ἕκαστον  
  μέρος ἑαυτὰ συναπτόντων τῶν ῥευμάτων·   καὶ πάντα ταῦτα μεμο-    90
  λιβῶσθαι κατ᾿ ἐδάφους καὶ τοῦ τοίχου·   ἐπὶ δὲ τούτων κεχύσθαι  
  πολύ τι πλῆθος κονιάσεως, ἐνεργῶς γεγενημένων ἁπάντων·   εἶναι    ¶ Eus
  δὲ πυκνὰ τὰ στόματα πρὸς τὴν βάσιν, ἀοράτων ἔχοντα τοῖς πᾶσι  
15    πλὴν αὐτοῖς οἷς ἐστιν ἡ λειτουργία, ὡς ῥοπῇ καὶ νεύματι πάντα  
  καθαρίζεσθαι τὰ συναγόμενα παμπληθῆ τῶν θυμάτων αἵματα.  
  πεπεισμένος δὲ καὶ αὐτὸς τὴν τῶν ὑποδοχείων κατασκεὴν δηλώσω    91
  καθὼς ἐπιστώθην.   προήγαγον γὰρ πλέον σταδίων τεσσάρων ἐκ τῆς  
  πόλεως, καὶ πρός τινα τόπον ἐκέλευσαν κατακύψαντα συνακοῦσαι  
20    τοῦ γινομένου ψόφου τῆς ἀπαντήσεως τῶν ὑδάτων·   ὥστε συμφανές  
  μοι γεγονέναι τὸ μέγεθος τῶν ἀγγείων, καθὼς δεδήλωται.  
  Τῶν δὲ ἱερέων ἡ λειτουργία κατὰ πᾶν ἀνυπέρβλτός ἐστι τῇ ῥώμῃ    92
  καὶ τῇ τῆς εὐκοσμίας καὶ σιγῆς διαθέσει. πάντεσ γὰρ αὐτοκελεύ-  
  στως διαπονοῦσι πολλῆς γινομένης κακοπαθείας, καὶ ἑκάστῳ τὸ  
25    διατεταγμένον μέλει. καὶ ἀδιαλείπτως ὑπηρετοῦσιν, οἱ μὲν τὴν  
  ξυλείαν, οἱ δὲ ἔλαιον, οἱ δὲ σεμίδαλιν, οἱ δὲ τὰ τῶν ἀρωμάτων, ἕτεροι  
     
 
 
     
  1 Ex 3635 (cf 2839)  
     
  1 αποβλεπει Eus    2 ηω Eus    4 επιφορας] επιρροης Eus    6 ανεπιληπτος KAGIBTZ
  B txt Eus (-λιπ.º) KT ανεκληπτος cett    9 επεφαινον Eus    10 εκαστου] εκ Eus
  Eus    11 εαυτας Ar codd Eusio (-ταις Eusal txt Schmidt | ταυτα παντα Eus |  
  μεμολιβουσθαι Ar codd txt Eusio B1    12 τους τοιχους Eusº (των -ων Eusi) |  
  πολυ τι πλην. κεχ. K    13 om τι Eus | κονιας εως Ar codd Eusº | ενεργων Z  
  15 ριπη Tcorr | ρευματι B    16 παμπληθει KABcorr    17 πεπεισμενοις  
  (-νως A) et αυτοις codd corr Schmidt    19 εκελευσαν B] εκελευσε  
  (-σεν GI) cett    25 μελλει GIBTZ    26 ετερος G  
   
 
 
     
568
  τὰ τῆς σαρκὸς ὁλοκαυτοῦντεσ, ἰσχύι διαφερόντως συγχρώμενοι·    
   διαλαβόντες γὰρ ἀμφοτέραις τῶν μόσχων τὰ σκέλη, πλεῖον ὄντα    93
  ταλάντων δύο σχεδὸν ἑκάστου, ἀναρρίπτουσιν ἑκατέραις θαυμασίως  
  ὕψος ἱκανὸν καὶ οὐχ ἁμαρτάνουσι τῆς ἐπιθέσεως.   ὁμοίως δὲ καὶ τὰ  
5    τῶν προβάτων ἔτι δ᾿ αἰγῶν τοῖς βάρεσι καὶ πιμελῇ θαυμασίως ἔχει.    
  κατὰ πᾶν γὰρ ἐκλεγομένων οἷς ἐπιμελές ἐστιν ἀμώμητα καὶ τῇ  
    παχύτητι διαφέροντα, τὸ προειρημένον ἐπιτελεῖται.   πρὸς δὲ τὴν    94
  ἀνάπαυσιν τόπος αὐτοῖς ἐστὶν ἀποτεταγμένος, οὗ καθίζουσιν οἱ  
  διαναπαυόμενοι.   τούτου δὲ γινομένου, τῶν διαλελοιπότων ἐγείρονται  
10    πρόθυμοι, οὐδενὸς ἐπιτάσσοντος τὰ τῆς λειτουργίας. ἥ τε πᾶσα    95
  σιγὴ καθέστηκεν, ὥστε ὑπολαμβάνειν, μηθ᾿ ἕνα ἄνθρωπον ἐν τῷ  
  τόπῳ παρεῖναι, πρὸς τοὺς ἑπτακοσίους παρόντων τῶν λειτουργῶν  
  καὶ τῶν προσαγόντων δὲ τὰ θύματα πολύ τι πλῆθοςἀλλὰ φόβῳ  
    καὶ καταξίως μεγάλης θειότητος ἅπαντ᾿ ἐπιτελεῖται.   Μεγύλην    96
15    δὲ ἔκπληξιν ἡμῖν παρέσχεν, ὡς ἐθεασάμεθα τὸν Ἐλεάζαπρον ἐν τῇ    
  λειτουργίᾳ τά τε το̰ στολισμοῦ καὶ τῆς δόξης, ἣ συνίσταται διὰ  
  τὴν ἔνδυσιν σὗ φορεῖ καὶ τῶν περὶ αὐτὸν λίθων·    
  γὰρ    περὶ τὸν    εἰσὶν αὐτοῦ, μέλους ἦχον ἀνιέντες  
  ἰδιάζοντα·   παρ᾿ ἐκάτερον δὲ τούτων    πεποικιλμένοι  ,  
20    τῇ χρόᾳ θαυμασίως ἔχοντες.   κατέζωστο δὲ διαφόρῳ    δια-    97
  πρεπεῖ, διυφασμένῃ καλλίστοις χρώμασιν.     δὲ   
  φορεῖ τὸ λεγόμενον  , ἐν ᾧ συνεσφιγμένοι  ,  
  διαλλάσσοντες τοῖς γένεσι, χρυσῷ κεκολλημένοι,   τῶν φυλὰρ-  
  χων   κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς διάταξιν γενηθεῖσαν, ἀπαυγά-  
25    ζοντεσ ἕκαστος ἀνεξήγητον τῆς ἰδιότητος τὴν φυσικὴν χρόαν.   ἐπὶ    98
  δὲ τῆς κεφαλῆς ἔχει τὴν λεγομένην  ἐπὶ δὲ ταύτης τὴν  
  ἀμίμητον  τὸ καθηγιασμένον βασίλειον    ἐπὶ  
     
 
 
     
  17 ff Ex 284,27-31             20 ib35             21 ff ib15-23  
  26 ff ib32 ff  
   
  

1 χρωμενοι A         2 πλειων BT           3 ταλ. δυο] ταλαντου B           4 υψος]

KAGIBTZ
  pr εις BT | ετιθεσ.] επιθυμιας Z (-εσεως sup ras in T)            5 προβ.] πραγμα-  
  των Ztxt (προβ. Zmg) | βαρέσι codd          6 οις τι πιμελες εστιν B                8 om  
  αυτοις ΒΤ            11 ωστε υπολαμβανειν conj Schmidt] ως τυπον λαμβανειν  
  codd | εν] επι A           12 τας επτακοσιας Z          16 η] ης BTZ | συνιστατο KA  
  19 τουτον K           21 διυφασμενοι K          27 εκτυπον GI (-πων Z)  
   
 
 
     
569
   γράμμασιν ἁγίοις ὄνομα τοῦ θεοῦ, κατὰ μέσον τῶν  
  ὀφρύων, δόξῃ πεπληρωμένον, ὁ κριθεὶς ἄξιος τούτων ἐν ταῖς λει-  
  τουργίαις.   ἡ δὲ συμφάνεια τούτων ἐμποιεῖ φόβον καὶ ταραχήν,    99
  ὥστε νομίζειν εἰς ἕτερον ἐληλυθέναι ἐκτὸς τοῦ κόσμου·   καὶ διαβε-  
5    βαιοῦμαι, πάντα ἄνθρωπον προσελθόντα τῇ θεωρίᾳ τῶν προειρη-  
  μένων εἰς ἔκπληξιν ἥξειν καὶ θαυμασμὸν ἀδιήγητον, μετατραπέντα  
  τῇ διανοίᾳ διὰ τὴν περὶ ἕκαστον ἁγίαν κατασκευήν.      Πρὸς    100
  γὰρ τὴν ἐπίγνωσιν ἁπάντῶν ἐπὶ τὴν παρακειμένην ἄκραν τῆς πόλεως  
  ἀναβάντες ἐθεωροῦμεν·   ἣ κεῖται μὲν ἐν ὑψηλοτάτῳ τόπῳ, πύργοις  
10    ἐξησφαλισμένη πλείοσι, μέχρι κορυφῆς εὐμήκεσι λίθοις ἀνῳκοδομη-  
  μένων αὐτῶν, ὡς μεταλαμβάνομεν, πρὸς φυλακὴν τῶν περὶ τὸ ἱερὸν  
  τόπων·   ἵνα, ἐὰν ἐπίθεσίς τις ἢ νεωτερισμὸς ἢ πολεμίων ἔφοδος    101
  γένηται, μηθεὶς δύνηται ὁδον εἰς τοὺς περιβόλους ποιήσασθαι τοὺς  
  περὶ τὸν οἶκον·   ἐπικειμένων καὶ ὀξυβελῶν ἐπὶ τῶν πύργων τῆς  
15    ἄκρας καὶ ὀργάνων ποικίλων, καὶ τοῦ τόπου κατὰ κορυφὴν ὄντος τῶν  
  προειρημένων περιβόλων, ὡσανεὶ φυλασσομένων τῶν πύργων ὑπὸ    102
  τῶν πιστοτάτων ἀνδρῶν καῚ τῇ πατρίδι μεγάλας ἀποδείξεις δεδωκό-  
  τῶν·   οἵτινες οὐκ εἶχον ἐξουσίαν ἐξιέωαι τῆν ἄκρας, εἰ μὴ ταῖς  
  ἑορταῖς, καὶ τοῦτο ἐκ μέρους, οὐδὲ εἰσοδεύειν εἴων οὐδένα.   μετὰ    103
20    ἀκριβείας δὲ πολλῆς εἶχον, εἰ καὶ τις ἐπιταγὴ γένοιτο διὰ τοῦ  
  προκαθηγουμένου πρὸς θεωρίαν εἰςδέξασθαί τινας·   οἷον καὶ καθ᾿  
  ἠμᾶς ἐγεγόνει.   μόλις γὰρ ἀνόπλους ὄντας ἡμᾶς δύο παρεδέξαντο  
  πρὸς τὸ κατανοῆσαι τὰ τῶν θυσιῶν. ἔλεγον δὲ καὶ δι ὅρκων πεπι-    104
  στῶσθαι τὸ τοιοῦτον·   τοὺς γὰρ πάντας ὀμωμοκέναι, κατ᾿ ἀνάγκην  
25    επιτελουμενους  θείως τὸ κατὰ τὸν ὁρισμὸν πρᾶγμα, ὄντας πεντα-  
  κοσίους μὴ παραδέξασθαι πλεῖον ἀνθρώπων πέντε κατὰ τὸ αὐτό·  
  τοῦ γὰρ ἱεροῦ τὴν πᾶσαν εἶναι φυλακὴν τὴν ἄκραν·   καὶ τὸν κατα-  
  βαλλόμενον αὐτὴν τὴν προφυλακὴν τῶν εἰρημένων οὕτως ἠσφαλί-  
     
 
 
     
 

1 κατα] + το    BTZ             2 δοξης   BT   |    post  πεπληρ.  for   excidit  

KAGIBTZ
  aliquid    3 εμφανεια IZ  | ποιει B  |  φοβον] φημην   Z     4 εισελ. A  |   
  διαβεβαιουται B    6 ηκειν BT | ανεκδιηγ.   BT    11 ως μεταλαμβανωσι  
  προφυλακης B    12 τις η η και νεωτ.   BT  (τις η και ν. Z)    13 δυνηται B]  
  δυναται cett    19 εις μερος   BT εις μερους    Zvid       21 προκαθημενου    B*T*  
  txt    B1T1  cett    25 επιτελουμενου  codd   (τελουμενους Zmg)   | του B |   ορκισμον  
  conj Mend. | πραγματος  B  
   
 
 
     
570
    σθαι.      Τῆς δὲ πόλεώς ἐστι τὸ χύμα συμμέτρως ἔχον, οἷον τεσσα-    105
  ράκοντα σταδίων ὄντος τοῦ περιβόλου, καθόσον εἰκάσαι δυνατόν.  
  ἔχει δὲ τὴν τῶν πύργων θέσιν θεατροειδῆ, καὶ φαινομένων διόδων—  
  τῶν ὑποκειμένων, τῶν δ᾿ ἐπάνωθενεἰθισμένως,   καὶ τὰς διὰ τούτων  
5    διεξόδους.   ἀνάκλασιν γὰρ ἔχει τὰ τῶν τόπων, ὡς ἂν ἐπ᾿ ὄρους τῆς    
    πόλεως ᾠκοδομημένης.   εἰσὶ δὲ καὶ διαβάθραι πρὸς τὰς διόδους.   οἱ    106
  μὲν γὰρ μετέωροι τὴν ὁδείαν, οἱ δ᾿ ὑπ᾿ αὐτὰς ποιοῦνται, καὶ μάλιστα  
  διεστηκότες τῆς ὁδείας, διὰ τοὺς ἐν ταῖς ἁγνείαις ὄντας, ὅπως μηδενὸς  
    θιγγάνωσιν ὧν οὐ δέον ἐστίν.      Οὐκ ἀλόγως δὲ τὴν πόλιν    107
10    συμμετρίᾳ καθηκούσῃ κατεσκεύασαν οἱ πρῶτοι, σοφῶς δὲ §ἐπινοή-    § P
    σαντες.   τῆς γὰρ χώρας πολλῆς οὔσης καὶ καλῆς, καί τινων §μὲν    § H
  πεδινῶν, τῶν κατὰ τὴν Σαμαρεῖτιν λεγομένην, καὶ τῶν συναπτόντων  
  τῇ τῶν Ἰδουμαίων χώρᾳ, τινῶν δὲ ὀρεινῶν, τῶν  συναπτόντων  
  τῇ τῶν Ἰουδαίων χώρᾳ, χρὴ  πρὸς τὴν γεωργίαν καὶ τὴν ἐπιμέ-  
15    λειαν τῆς γῆς γίνεσθαι συνεχῶς, ἵνα καὶ διὰ τοῦτο οὗτοι τὴν εὐ-    
  καρπίαν ἔχωσιν·  οὗ καὶ γινομένου γεωργεῖται  πάντα μετὰ  δαψιλείας  
    πολλῆς ἐν πάσῃ προειρημένῃ χώρᾳ.   τῶν δὲ πόλεων ὅσαι    108
  μέγεθος ἔχουσι καὶ τὴν ἀκόλουθον εὐδαιμονίαν, ταύταις συμ-  
  βέβηκεν εὐανδρεῖν, ἀμελέῖσθαι δὲ τῆς χώρας, πάντων ἐπὶ τὸ κατὰ  
20    ψυχὴν ἱλαροῦσθαι νενευκότων, καὶ τῇ κατασκευῇ πάντας ἀνθρώπους    
    ἐπὶ τὰς ἡδονὰς εὐκαταφόρους εἶναι.   τοῦτο δὲ ἐγίνετο περὶ τὴν    109
  Ἀλεξάνδρειαν ὑπερβάλλουσαν πάσας τῷ μεγέθει καὶ εὐδαιμονίᾳ  
  τὰς πόλεις.   οἱ γὰρ ἀπὸ τῆς χώρας εἰς αὐτὴν ἀποξενούμενοι κατα-  
    μένοντες ἐφ᾿ ἱκανὸν εἰς ἐλάττωσιν ἦγον τὰ τῆς ἐργασίας.   ὅθεν ὁ    110
25    βασιλεύς, ἵνα μὴ καταμένωσι, προσέταξε μὴ πλέον εἴκοσιν ἡμερῶν    
  παρεπιδημεῖν·   καὶ τοῖς ἐπὶ τῶν χρειῶν ὁμοίως δἰ ἐγγράπτων  
  διαστολὰς ἔδωκεν, ἐὰν ἀναγκαῖον ᾖ κατακαλέσαι, διακρίνειν ἐν  
    ἡμέραις πέντε.   πρὸ πολλοῦ δὲ ποιούμενος καὶ χρηματιστὰς καὶ    111
     
 
 
     
   1 χυμα] σχημα B      2 οντος] εντος Z      4 ειθισμενως conj Redpath HKAGIBP
   (usitato more theatri) ηθισμενων KGIT* vidZ ειθισμενων cett      5 εξοδους B TZ
  8 διεστηκοτας KGITZ (-κυιας edd) | της] τας K | μηδενι BZ      11 πεδινων  
  μεν P      12 λεγομενων codd omn      13, 14 των—γεωργιαν] τω προς τη  
  γεωργια B των πρ. την γεωργιαν cett verba ex conj addidi      15 om  
  και P      16 παντα μετα Mend.] μεν παντα codd      19 ευανδρειν] ευ  
  (sequente lacuna) B      20 και] και τω vel δια το conj Schmidt       
  22 υπερβαλλουσα HA*GIT*Z      23 επιξενουμενοι BP  
   
 
 
     
571
  τοὺς τούτων ὑπηρέτας ἐπέταξε κατὰ νομούς, ὅπως μὴ πορισμὸν  
  λαμβάνοντες οἱ γεωργοὶ καὶ προστάται τῆς πόλεως ἐλαττῶσι τὰ  
  ταμιεῖα, λέγω δὲ τὰ τῆς γεωργίας πρόσφορα.      Παρεξέβημεν    112
  δὲ ταῦτα διὰ τὸ καλῶς ἡμῖν τὸν Ἐλεάζαρον ὑποδεδειχέναι τὰ  
5    προειρημένα.   μεγάλη γὰρ ἐστ͖ν ἡ τῶν γεωργουμένων φιλοπονία.  
  καὶ γὰρ ἐλαϊκοῖς πλήθεσι σύνδενδρός ἐστι καὶ σιτικοῖς καρποῖς  
  αὐτῶν ἡ χώρα καὶ ὀσπρίοις, ἔτι δὲ ἀμπέλῳ καὶ μέλιτι πολλῷ.   τὰ  
  μὲν τῶν ἄλλων ἀκροδρύων καὶ φοινί͗κων οὐδ᾿ ἀριθμεῖται παῤ αὐτοῖς.  
  κτήνη τε πολλὰ παμμιγῆ, καὶ δαψιλὴς ἡ τούτων νομή·   διὸ καλῶς    113
10    ἔβλεψαν, ὅτι πολυανθρωπίας οἱ τόποι προσδέονται, καὶ τὴν κατα-  
  σκευὴν τῆς πόλεως καὶ τῶν κωμῶν ἔθεντο κατὰ λόγον.   πολὺ δὲ    114
  πλῆθος καὶ τῶν ἀρωμάτων καὶ λίθων πολυτελῶν καὶ χρυσοῦ παρα-  
  κομίζεται διὰ τῶν Ἀράβων εἰς τὸν τόπον.   ἐργάσιμος γὰρ καὶ πρὸς  
  τὴν ἐμπορίαν ἐστὶ κατεσκευασμένη ἡ χώρα, καὶ πολύτεχνος ἡ πόλις,  
15    οὐ σπανίζει δὲ οὐδὲν τῶν διακομιζομένων διὰ τῆς θαλάσσης.   ἔχει    115
  γὰρ καὶ λιμένας εὐκαίρους χορηγοῦντας, τόν τε κατὰ τὴν Ἀσκαλῶνα  
  καὶ Ἰόππην καὶ Γάζαν, ὁμοίως δὲ καὶ Πτολεμαίδα τὴν ὑπὸ τοῦ  
  βασιλέως ἐκτισμένην.   μέση δὲ κεῖται πρὸς τοὺς προειρημένους  
  τόπους, οὐκ ἀπέχουσα τούτων πολύ.   ἔχει δὲ πάντα δαψιλῆ κάθυγρος  
20    οὖσα πάντοθεν ἡ χώρα καὶ μεγάλην ἀσφάλειαν ἔχουσα.   περιρρεῖ    116
  δ᾿ αὐτὴν ὁ λεγόμενος Ἰορδάνης ποταμὸς ἀείρρους.   τῆς δὲ χώρας   
  οὐκ ἔλαττον ἑξακισχιλίων μυριάδων ἀρουρῶν κατὰ τὸ ἀρχαῖον οὔσης  
  (μετέπειτα δὲ οἱ γειτνιῶντες ἐπέβησαν αὐτῆς) ἑξήκοντα μυριάδες  
  ἀνδρῶν ἔγκληροι καθειστήκεισαν ἑκατοντάρουροι.   πληρούμενος δὲ  
25    ὁ ποταμός, καθὼς ὁ Νεῖλος, ἐν ταῖς πρὸς τὸν θερισμὸν ἡμέραις,  
  πολλὴν ἀρδεύει τῆς γῆς·   ὃς εἰς ἕτερον ποταμόν ἐκβάλλει τὸ ῥεῦμα    117
  κατὰ τὴν Πτολεμαίων χώραν, οὗτος δὲ ἔξεισιν εἰς θάλασσαν.  
     
 
 
     
  23 εξηκ. μυρ. cf Ex 393 LXX. (1237 Num 1121)    25 cf Jos 315  
   
 

6 ε λαικοις (sic) H εν λαικ. GIT ευλαικ. B εν ελαικ. KAPZ      7 om

HKAGIBP
  αθτων BPTZ      9 τε] τα HAGIZ      10 προσδεονται BPTZ] δεονται cett TZ
  14 εστθβ γ χ. κατεσκ. (κατασκ. T*) BPTZ | πολις] + εστιν P      16 τον B]  
  των cett τα edd      17 om του P      18 εκτισμενην] κατεσκευασμενην P |  
  ειρημ. BT      19 καθυγρατος GIPZ pr και P     21 verba inserui       
  23 υπεβησαν P (cod Mon) απεβ. edd pr | μυριαδων T       
  24 εκατονταρουροις codd txt ex papyris corr Mahaffy      26 πολυν B |  
  εμβαλλει GBPZ      27—2 p 540 ουτος δε—Αζ. χωραν om A  
   
 
 
     
572
  ἄλλοι δὲ χειμάρροι λεγόμενοι κατίασι, περιλαμβάνοντες τὰ πρὸς  
    τὴν Γάζαν μέρη καὶ τὴν Ἀζωτίων χώραν.   περιέχεται δὲ ἀσφαλέίαις    118
  αὐτοφυέσι, δυσείσβολος οὖσα καὶ πλήθεσιν ἀπραγμάτευτος, διὰ τὸ  
  στενὰς εἶναι τὰς παρόδους, κρημνῶν παρακειμένων καὶ φαράγγων  
5    βαθέων, ἔτι δὲ τραχείας οὔσης πάσης τῆς περιεχούσης πᾶσαν τὴν    
    χώραν ὀρεινῆς.      Ἐλέγετο δὲ καὶ ἐκ τῶν παρακειμένων ὀρέων    119
  τῆς Ἀραβίας μέταλλα χαλκοῦ καὶ σιδήρου συνίστασθαι πρότε-  
  ρον.   ἐκλέλειπται δὲ ταῦτα, καθ᾿ ὃν ἐπεκράτξσαν Πέρσαι χρόνον,  
  τῶν τότε προστατούντων ποιησαμένων διαβολήν, ὡς ἄχρηστος ἡ  
10    κατεργασία γίνεται καὶ πολυδάπανος, ὅπως μὴ διὰ τὴν μεταλ-    120
  λείαν τῶν εἰρημένων συμβῇ καὶ τὴν χώραν καταφθείρεσθαι, καὶ  
  σχεδὸν διὰ τὴν ἐκείνων δυναστείαν ἀλλοτριωθῆναι, παρεύρεσιν  
  λαβόντων εἰς τοὺς τόπους εἰσόδου, διὰ τὸ τὴν διαβολὴν γεγονέναι  
  ταύτην.  
   
   
15   

Ὅσον οὖν καὶ περὶ τούτων ἔδει, κεφαλαιωδῶς σεσήμαγκά σοι,

   
  ὦ Φιλόκρατες ἀδελφέ·   τὰ δὲ τῆς ἑρμηνείας ἑπομένως δηλώσομεν.  
    Ἐπιλέξας γὰρ τοὺς ἀρίστους ἄνδρας καὶ παιδείᾳ διαφέροντας, ἅτε δὴ    121
  γονέων τετευχότας ἐνδόξων, οἵτινες οὐ μόνον τὴν τῶν Ἰουδαϊκῶν  
  γραμμάτων ἕξιν περιεποίησαν αὑτοῖς, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν Ἑλληνικῶν  
20    ἐφρόντισαν οὐ παρέργως κατασκευῆς·   διὸ καὶ πρὸς τὰς πρεσβείας    122
  εὔθετοι καθεστήκεισαν, καὶ τοῦτ᾿ ἐπετέλουν ὅτε δέοι, καὶ πρὸς τὰς  
  ὁμιλίας καὶ τὰς ἐπερωτήσεις τὰς διὰ τοῦ νόμου μεγάλην εὐφυίαν  
  εἶχον, τὸ μέσον ἐζηλωκότες κατάστημα (τοῦτο γὰρ κάλλιστόν ἐστιν),  
  ἀποτεθειμένοι τὸ τραχὺ καὶ βάρβαρον τῆς διανοίας, ὁμοίως δὲ καὶ  
25    τὸ κατοίεσθαι καὶ νομίζειν ὑπερφρονεῖν ἑτέρους ὑπερβεβηκότες, τὴν    
  δ᾿ ὁμιλίαν καὶ τὸ συνακούειν καὶ πρὸς ἕκαστον ἀποκρίνεσθαι δεόντως  
  παραδεδεγμένοι, καὶ πάντες ταῦτα συντηροῦντες καὶ μᾶλλον ἐν  
  τούτοις βουλόμενοι ὑπερφέρειν ἕτερος ἑτέρου, καὶ τοῦ καθηγουμένου  
     
 
 
     
  

2 ασφαλες HKAGI ασφαλως BPTZ txt ex conj Schmidt    5 βραχειας

HKAGIBP
   I      7 μεταλα GP μετα I      8 Περσαι] pr οι I      11 προειρημενων G TZ
  15 om κεφαλ. P | σεσημακαμεν Z      16 δηλωσωμεν GIPZ      17 γαρ] ουν  
  HKA      18 τετευχοτως Pvid      19 εαυτοις BT      21 απετελουν Β  
  22 δια] εκ B      27 παραδεδεγμενοι BPTZ] παραδεδειγμενοι cett       
  28 θποφερειν KA | ετερου] ετερω PT*vid  
   
 
 
     
573
  πάντες ἄξιοι καὶ τῆς περὶ αὐτὸν ἀρετῆς.   νοῆσαι δ᾿ ἦν, ὡς ἠγάπησαν    123
  τὸν Ἐλεάζαρον δυσαποσπάστως ἔχοντες, καὶ ἐκεῖνος αὐτούς·   χωρὶς  
  καὶ τοῦ πρὸς τὸν βασιλέα γεγραφέναι περὶ τῆς ἀποκαταστάσεως  
  αὐτῶν πολλὰ παρεκάλεσε τὸν Ἀνδρέαν ποιῆσαι, συναντιλαμβάνεσθαι  
5    παρακαλῶν, καθ᾿ ὃ ἂν δυνώμεθα.  καὶ ἡμῶν ἐπαγγελλομένων εὖ φρον-    124
  τίσειν  περὶ τούτων, ἔφη καὶ λίαν διαγωνιᾷν·   εἰδέναι γάρ, ὅτι  
  φιλάγαθος ὢν ὁ βασιλεὺς πάντων μέγιστον ἡγεῖται τὸ μεταπέμ-  
  πεσθαι, καθ᾿ ὃν ἂν τόπον ὀνομασθῇ τις ἄνθρωπος διαφέρων ἀγωγῇ  
  καὶ φρονήσει παῤ ἑτέρους.   μετείληφα γὰρ καλῶς αὐτὸν λέγειν, ὅτι    125
10    περὶ ἑαυτὸν ἔχων ἄνδρας δικαίους καὶ σώφρονας τὴν μεγίστην ἂν  
  φυλακὴν τῆς βασιλείας ἕξειν, συμβουλευόντων παρρησίᾳ πρὸ τὸ  
  συμφέρον τῶω φίλων·   ὃ δὴ σύνεστι τοῖς ἀποστελλομένοις ὑπ᾿  
  αὐτοῦ.   καὶ δἰ ὅρκων ἐπιστοῦτο, μὴ προΐεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, εἴ    126
  τις ἑτέρα χρεία πρὸς τὰ κατ᾿ ἰδίαν αὐτῷ κατεπείγοι, πρὸς δὲ τὴν  
15    κοινὴν πᾶσι τοῖς πολίταις ἐπανόρθωσιν ἐξαποστέλλειν αὐτούς.   τὸ    127
  γὰρ καλῶς ζῇν ἐν τῷ τὰ νόμιμα συντηρεῖν εἶναι·   τοῦτο δὲ ἐπιτε-  
  λεῖσθαι διὰ τῆς ἀκροάσεως πολλῷ μᾶλλον ἢ διὰ τῆς ἀναγνώσεως.  
  προτιθέμενος οὖν ταῦτα καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια φανερὸς ἦν τὴν  
  διάθεσιν, ὃσ ἦν πρὸς αὐτπύς.  
   
20   

§ Ἄξιον δὲ ἐπιμνησθῆναι   διὰ  βραχέων τῶν ὑποδειχθέντων ὑπ᾿

   128 § Eus
  αὐτοῦ πρὸς τὰ δἰ ἡμῶν ἐπιζητηθέντα.   νομίζω γὰρ τοὺς πολλοὺς  
  περιεργίαν ἔχειν τινὰ τῶν ἐν τῇ νομοθεσίᾳ περί τε τῶν βρωτῶν καὶ  
  ποτῶν καὶ τῶν νομιζομένων ἀκαθάρτων εἶναι κνωδάλων. τυνθανομένων    129
     
 
 
     
  20 ff Lev 11.    Deut. 143—19  
   
 

2 δυσαποσπ.] + αυτου B | εκεινος] + δηλονοτι ηγαπησεν B | αυτους]

HKAGIBP
  + ος B αυτος sine puncto sequente Wend.    3 om και P | γεγραπται I    4 τον TZ Eus
  ανδρα B    5 ευ φροντ. Wend] αφροντισειν codd    6 τουτου P     
  7 φιλανος BT    9 αυτον καλως BTZ    10 αθτον BT | εχων] + ο Πτολεμαιος  
  B    11 εξει B    12 συνεστη Z    14 om ιδιαν B (in fin lin fort evanuit) | αυτων  
  BT    18 φανερως P    20 δια βραχεων ap Eus conj Vigerus] βραχεων codd et  
  Eus (bis scr Eusº) | επιδειχθεντων Eusi    21 προς ημων επιζητηθεντα  
  HKA προς δι ημων επιζητ. GIZ* προς δε ημων επιζητηθεντων  
  BPTZcorr txt Eus | νομιζειν γαρ τοις πολλοις Ar codd (B excepto) Eus  
  txt B    22 τινα εχειν BPT | περι] pr λεγω δε Eus | των 2º] om Eus |  
  βρωματων GIBPTZ txt cett Eus    23 om και BPTZ  
   
 
 
     
574
  γὰρ ἡμῶν, διὰ τί, μιᾶς καταβολῆς οὔσης, τὰ μὲν ἀκάθαρτα νομίζεται  
  πρὸς βρῶσιν, τὰ δὲ καὶ πρὸς τὴν ἁφὴν (δεισιδαιμόνως γὰρ τὰ  
  πλεῖστα τὴν νομοθεσίαν ἔχειν, ἐ δὲ τούτοις πάνυ δεισιδαιμόνως)  
    πρὸς ταῦτα οὕτως ἐνήρξατο      Θεωρεῖς ἔφη, τὰς ἀναστροφὰς    130
5    καὶ τὰς ὁμιλίας, οἷον ἐνεργάζονται πρᾶγμα, διότι κακοῖς ὁμιλήσαντες    
  διαστροφὰς ἐπιλαμβάνουσιν ἄνθρωποι, καὶ ταλαίπωροι δἰ ὅλου τοῦ  
  ζῇν εἰσιν·   ἐὰν δὲ σοφοῖς καὶ φρονίμοις συζῶσιν, ἐξ ἀγνοίας ἐπανορ-  
    θώσεως εἰς τὸν βίον ἔτυχον.   διαστειλάμενος οὖν τὰ τῆς εὐσεβείας    131
  καὶ δικαιοσύνης πρῶτον ὁ νομοθέτης ἡμῶν, καὶ διδάξας ἕκαστα περὶ  
10    τούτων, οὐκ ἀπαγορευτικῶς μόνον ἀλλ᾿ ἐνδεικτικῶς, καὶ τὰς βλάβας    
  προδήλους καὶ τὰς ὑπὸ τοῦ θεοῦ γινομένας ἐπιπομπὰς τοῖς αἰτίοις—  
    προϋπέδειξε γὰρ πάντων πρῶτον, ὅτι μόνος ὁ θεός ἐστι, καὶ διὰ    132
  πάντων ἡ δύναμις αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, πεπληρωμένου παντὸς  
  τόπου τῆς δυναστείας, καὶ οὐθὲν αὐτὸν λανθάνει τῶν ἐπὶ γῆς γινο-  
15    μένων ὑπ᾿ ἀνθρώπων κρυφίως, ἀλλ᾿ ὅσα ποιεῖ τις αὐτῷ φαβερὰ    
    καθέστηκε, καὶ τὰ μέλλοντα γίνεσθαι—ταῦτ᾿ οὖν ἐξεργαζόμενος    133
  ἀκριβῶς καὶ πρόδηλα θεὶς ἔδειξεν ὅτι, κἂν ἐννοηθῇ τις κακίαν  
  ἐπιτελεῖν, οὐκ ἂν λάθοι, μὴ ὅτι καὶ πράξας, διὰ πάσης τῆς νομο-  
    θεσίας τὸ τοῦ θεοῦ δυνατὸν ἐνδεικνύμενος.   ποιησάμενος οὖν τὴν    134
20    καταρχὴν ταύτην, καὶ δείξας ὅτι πάντες οἱ λοιποὶ παῤ ἡμᾶς    
  ἄνθρωποι πολλοὺς θεοὺς εἶναι νομίζουσιν, αὐτοὶ δυναμικώτεροι  
    πολλῷ καθεστῶτες ὧν σέβονται ματαίως—ἀγάλματα γὰρ ποιήσαντες    135
  ἐκ λίθων καὶ ξύλων, εἰκόνας φασὶν εἶναι τῶν ἐξευρόντων τι πρὸς τὸ  
  ζῇν αὐτοῖς χρήσιμον, οἷς προσκυνοῦσι, παρὰ πόδας ἔχοντες τὴν ἀναι-  
25    σθησίαν.   εἴ τι γὰρ κατ᾿ ἐκεῖνό τις  θεὸς εἴη  κατὰ τὴν ἐξεύπεσιν,    136
     
 
 
     
  

3 της νομοθεσιας B | πανυ] πασι B παλιν πανυ HKA παλιν cett Eus

HKAGIBP
   5 εργαζονται AIBP Euscodd det    6 δια του ζην Eusi δι ολου την ζωην Eusº TZ Eus
  8 ενετυχον BT | ουν Eus] δε εστι B om cett    9 πρωτον ο νομ. Eus.] ο  
  πρωτονομοθετης Ar codd    10 ενδικως Ar codd txt Eus    11 προδηλως I  
  ? προδηλωσας | υπο] επι P Euscodd | om του P Eus | γενομ. P Euscodd (γιγν.  
  Eusi)    12 πρωτον παντων Eus P | om ο BPTZ | η δυν. αυτ. δια παντ.  
  Eusº    13 δυναμις] + εστιν GIZ | παντος] pr του B    14 ουδεν B | των  
  επιγινομενων (-νωμ. Z) PT*Z (γης suprascr T1)    15 υπ] υπο των B |  
  κρυφεως GI κρυφαιως Eusi    16 εργαζομενος B εξεργασαμενος Eusº     
  17 προδηλωθεις HKA    18 λανθανοι B λαθη P | δια πασης] δι ολης  
  Eusi εξ ολης Eusº    22 πολλω Eus P] πολλων Ar codd cett    23 και] η Eus     
  25 ει τι HKAGvid I] ειτε Eus | θεος ειη ex conj] θειη codd Eus θεωθειη  
  conj Wend.  
   
 
 
     
575
  παντελῶς ἀνόητον·   τῶν γὰρ ἐν τῇ κτίσει λαβόντες τινὰ συνέθηκαν  
  καὶ προσυπέδειξαν εὔχρηστα, τὴν κατασκευὴν αὐτῶν οὐ ποιήσαντες  
  αὐτοί·   διὸ κενὸν καὶ μάταιον τοὺς ὁμοίους ἀποθεοῦν.   καὶ γὰρ ἔτι    137
  καὶ νῦν εὑρεματικώτεροι καὶ πολυμαθέστεροι τῶν ἀνθρώπων τῶν πρίν  
5    εἰσι πολλοί, καὶ οὐκ ἂν φθάνοιεν αὐτοὺς προσκυνοῦτες.   καὶ νομί-  
  ζουσιν οὑ ταῦτα διαπλάσαντες καὶ μυθοποιήσαντες τῶν Ἑλλήνων  
  οἱ σοφώτατοι καθεστάναι.   τῶν γὰρ ἄλλων πολυματαίων τί δεῖ καὶ    138
  λέγειν, Αἰγυπτίων τε καὶ τῶν παραπλησίων, οἵτινες ἐπὶ θηρία καὶ  
  τῶν ἑρπετῶν τὰ πλεῖστα καὶ κνωδάλων τὴν ἀπέρεισιν πεποίηνται,  
10    καὶ ταῦτα προσκυνοῦσι, καὶ θύουσι τούτοις καὶ ζῶσι καὶ τελευ-  
  τήσασι;—      συνθεωρήσας οὖν ἕκαστα σοφὸς ὢν ὁ νομοθέτης,    139
  ὑπὸ θεοῦ κατεσκευασμένος εἰς ἐπίγνωσιν τῶν ἁπάντων, περιέφραξεν  
  ἡμᾶς ἀδιακόποις χάραξι καὶ σιδηροῖς τείχεσιν, ὅπως μηθενὶ τῶν  
  ἄλλων ἐθνῶν ἐπιμισγώμεθα κατὰ μηδέν, ἁγνοὶ καθεστῶτες κατὰ σῶμα  
15    καὶ κατὰ ψυχήν, ἀπολελυμένοι ματαίων δοξῶν, τὸν μόνον θεὸν καὶ  
  δυνατὸν σεβόμενοι παῤ ὅλην τὴν πᾶσαν κτίσιν.   ὅθεν οἱ Αἰγυπτίων    140
  καθηγεμόνες ἱερεῖς, ἐγκεκυφότες εἰς πολλὰ καὶ μετεσχηκότες  
  πραγμάτων, ἀνθρώπους θεοῦ προσονομάζουσιν ἡμᾶς·   ὃ τοῖς λοιποῖς  
  οὐ πρόσεστιν, εἰ μή τις σέβεται τὸν κατὰ ἀλήθειαν θεόν, ἀλλ᾿ εἰσὶν  
20    ἄνθρωποι βρωτῶν καὶ ποτῶν καὶ σκέπης·   ἡ γὰρ πᾶσα διάθεσις    141
  αὐτῶν ἐπὶ ταῦτα καταφεύγει.   τοῖς δὲ παῤ ἡμῶν ἐν οὐδενὶ ταῦτα λε-  
  λόγισται, περὶ δὲ τῆς τοῦ θεοῦ δυναστείας δἰ ὅλου τοῦ ζῇν ἡ σκέψις  
  αὐτοῖς ἐστιν.      ὅπως οὖν μηθενὶ συναλισγούμενοι μηδ᾿ ὁμιλοῦν-    142
  τες φαύλοις διαστροφὰς λαμβάνωμεν, πάντοθεν ἡμᾶς περιέφραξεν  
25    ἁγνείαις καὶ διὰ βρωτῶν· καὶ ποτῶν καὶ ἁφῶν καὶ ἀκοῆς καὶ ὁράσεως  
     
 
 
     
 

1 ανοητον Eus] ανοητοι codd    2 ευχρηστοτατην (+ την Eusº) κατ. Eus

HKAGIBP
  3 om αυτοι P    4 ευρημ. AB ευρετικωτεροι Eus    5 φθανοιεν Eus] TZ Eus
  φθασειαν B (-σοιαν T) φθανοισαν cett    7 των] + μεν Eus | δει] δη HAGI  
  9 κνωδ.] pr επι Eusi | απερ εισι PT*Z    11 ουν] τοιγαρουν Eusi | om  
  εκαστα P | ο νομ. υπο θ. σοφ. ων P    12 κατεσκευασμενα H (α 3º sup lin)  
  Euscodd det    13 μηδενι Eus Z μηθεν HKAGI    14 και σωμα και ψυχην  
  Eusº    15 απολελυμενοι Eus P] -μενων cett    16 πασαν την κτ. P |  
  Αιγυπτιων οι Eus    18 εις πραγματα I    19 τις] τι HA (ς postea suprascr  
  H*vidA*vid) KGI    21 ημιν BTZ Eusº    22 om δε HAGI | om της του  
  Eusi    23 αυτων B* | ουν Eus] τε εν B εν cett | μηδενι BP Eus |  
  συναλισγομ. T Eus ex quo συμμισγομ. Wend.    24 φαυλω Eusº γαμοις P |  
  λαμβανοιμεν Eus | περιεφραξαν Eusº    25 αφης Eusº  
     
 
 
     
576
    νομικῶς.   τὸ γὰρ καθόλου πάντα πρὸς τὸν φυσικὸν λόγον ὅμοια    143
  καθέστηκεν, ὑπὸ μιᾶς δυνάμεως οἰκονομούμενα, καὶ καθ᾿ ἓν ἕκαστον  
  ἔχει λόγον βαθύν, ἀφ᾿ ὧν ἀπεχόμεθα κατὰ τὴν χρῆσιν, καὶ οἷς  
  συγχρώμεθα.   χάριν δὲ ὑποδείγματος ἓν ἢ δεύτερον ἐπιδραμών σοι  
5    σημανῶ.   Μὴ γὰρ εἰς τὸν καταπεπτωκότα λόγον ἔλθῃς, ὅτι      144
  καὶ   ἢ τῶν τοιούτων χάριν περιεργίαν ποιούμενος ἐνομοθέτει  
  ταῦτα Μωϋσῆς·   ἀλλὰ πρὸς ἁγνὴν ἐπίσκεψιν καὶ τρόπων ἐξαρτισμὸν  
    δικαιοσύνης ἕνεκεν σεμνῶς πάντα ἀνατέτακται.   τῶν γὰρ πτηνῶν,    145
  οἷς χρώμεθα, πάντα ἥμερα καθέστηκε καὶ διαφέρει καθαριότητι,  
10    πυροῖς καὶ ὀσπρίοις χρώμενα πρὸς τὴν τροφήν, οἷον περιστεραὶ    
  τρυγόνες    πέρδικες ἔτι δὲ χῆνες καὶ τὰ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα.  
    περὶ ὧν δὲ ἀπηγόρευται πτηνῶν, εὑρήσεις ἄγριά τε καὶ σαρκοφάγα    146
  καὶ καταδυναστεύοντα τῇ περὶ ἑαυτὰ δυνάμει τὰ λοιπά, καὶ τὴν  
  τροφὴν ἔχοντα δαπάνησιν τῶν προειρημένων ἡμέρων μετὰ ἀδικίας·  
15    οὐ μόνον δὲ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄρνας καὶ ἐρίφους ἀναρπάζουσι,    
    καὶ τοὺς ἀνθρώπους δὲ ἀδικοῦσι νεκρούς τε καὶ ζῶντας.   παράσημον    147
  οὖν ἔθετο διὰ τούτων,    προσονομάσας, ὅτι δέον ἐστὶ κατὰ  
  ψυχήν, οἷς ἡ νομοθεσία διατέτακται, δικαιοσύνῃ συγχρῆσθαι καὶ  
  μηδένα καταδυναστεύειν, πεποιθότας ἰσχύι τῇ καθ᾿ ἑαυτούς, μηδὲ  
20    ἀφαιρεῖσθαι μηδέν, ἀλλ᾿ ἐκ δικαίου τὰ τοῦ βίου κυβερνᾷν, ὡς τὰ    
  τῶν προειρημένων πτηνῶν ἥμερα ζῷα τὰ φυόμενα τῶω ὀσπρίων ἐπὶ  
  γῆς δαπανᾷ, καὶ οὐ καταδυναστεύει πρὸς τὴν ἐπαναίρεσιν τῶν συγ-  
    γενικῶν.   διὰ τῶν τοιούτων οὖν παραδέδωκεν ὁ νομοθέτης σημειοῦ-    148
     
 
 
     
  5 f Lev 1129      11 Lev 1122      17 Deut 1418  
   
  

1 νομικης G Eusº -κοις P | το] τω T Eusi    2 δυναμεως] + οικονομικως

HKAGIBP
   P | εκαστα Eusº    3 λογον εχει BT | απεσχομεθα KAI    5 εισελθης TZ Eus
  Eusi (ελθηςº)    6 περιεργιας Eus περιεργασιαν Z    7 Μωσης AP Eus |  
  τροπων] + εξαιρετον Eusº    8 παντα] ταυτα BPTZ | πετεινων Eus  
  9 καθεστηκε και Eus] καθεστηκεν α B καθεστηκε cett | καθαροτητι  
  HKBPTZ    10 χρωμεθα K ] om την K Eusº    11 ατταγοι Eusi | om ετι K     
  12 πετεινων Eus    13 περι] παρ K | αυτα Eus εαυτων GI | τα πολλα Z*  
  (τα λ. Zcorr) των λοιπων B    14 δαπανησιν] pr την Eus    15 αρπαζουσι Eus  
  17 δεον] δε Eusi    19 μηδενι IB μηδενος T | πεποιθοτας Eus] -θοσιν B  
  -θοτες (-θωτ. P) cett | τη εαυτων Eusº    20 μηθεν Eusº | εκ δικαιοτατου  
  βιου Eus | διακυβερναν Eusº    21 ζωα ημερα B    22 επαναιρεσιν] + ουτε  
  των υποβεβηκοτων ουτε Eusi (om 20 ως τα—22 συγγεν. Eusº)    23 των  
  τοιουτ.] τουτων Eusº | παρεδωκεν Eus P | ομοιουσθαι BT  
   
 
 
     
577
  σθαι τοῖς συνετοῖς, εἶναι δικαίους τε καὶ μηδὲν ἐπιτελεῖν βίᾳ, μηδὲ  
  τῇ περὶ ἑαυτοὺς ἰσχύι πεποιθότας ἑτέρους καταδυναστεύειν.   ὅπου    149
  γὰρ οὐδ᾿ ἅψασθαι καθῆκε τῶν προειρημένων διὰ τὴν περὶ ἕκαστα διά-  
  θεσιν, πῶς οὐ φυλακτέον παντάπασι τοὺς τρόπους εἰς τοῦτο κατακλα-  
5    σθῆναι;     πάντα οὖν τὰ τῆς συγχωρήσεως ἡμῖν ἐπὶ τούτων καὶ τῶν    150
  κτηνῶν τροπολογῶν ἐκτέθειται.   τὸ γὰρ    καὶ διαστέλλειν  
    σημεῖόν ἐστι τοῦ διαστέλλειν ἕκαστα τῶν πράξεων  
  ἐπὶ τὸ καλῶς ἔχον·   ἡ γὰρ ἰσχὺς τῶν ὅλων σωμάτων μετ᾿ ἐνεργείας    151
  ἀπέρεισιν ἐπὶ τοὺς ὤμους ἔχει καὶ τὰ σκέλη.   μετὰ διαστολῆς οὖν  
10    ἅπαντα ἐπιτελεῖν πρὸς δικαιοσύνην ἀναγκάζει τὸ σημειοῦσθαι διὰ  
  τούτων·   ἔτι δὲ καὶ διότι παρὰ πάντας ἀνθρώπους διεστάλμεθα.   οἱ    152
  γὰρ πλείονες τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων ἑαυτοὺς μολύνουσιν ἐπιμισγό-  
  μενοι, συντελοῦντες μεγάλην ἀδικίαν, καὶ χῶραι καὶ πόλεις ὅλαι  
  σεμνύνονται ἐπὶ τούτοις.   οὐ μόνον γὰρ  προάγουσι  τοὺς ἄρσενας,  
15    ἀλλὰ καὶ τεκούσας ἔτι δὲ θυγατέρας μολύνουσιν.   ἡμεῖς δὲ ἀπὸ  
  τούτων διεστάλμεθα.      περὶ ὃν δὲ ἐστὶν ὁ προειρημένος τῆς δια-    153
  στολῆς τρόπος, περὶ τοῦτον εἶναι καὶ τὸν τῆς μνήμης κεχαρακτή-  
  ρ ικεν.     γὰρ    καὶ    σαφῶς  
  τοῖς νοοῦσιν ἐκτίθεται τὸ τῆς μνήμης.   ἡ γὰρ ἀναμηρύκησις οὐθὲν    154
20    ἕτερον, ἀλλὰ τῆς ζωῆς καὶ συστάσεως ἐπίμνησις.   τὸ γὰρ ζῇν διὰ  
     
 
 
     
  6 Lev 113 ff (Deut 146 ff)      18 Lev 113 ff  
   
 

1 om τε P Eusºvid    2 αυτους Eus | ετερων BT    4 ου] ουν KAIGtxt

HKAGIBP
  (corr Gmg)    5 παντα ουν Eus] παντων (+ δε B) Ar codd | τα Eus] om Ar TZ Eus
  codd | της συγχ. Eusi Ar codd] τα συγχωρηθεντα Eusº | ημιν] om Eusº  
  ημων ενεκα B txt Eusi Ar cett    6 εκτεθειται Eusi] εξεθετο B εκθεοιται (-τε  
  GI) Ar codd cett εκτεθεικε Eusº | διχηλιζειν K    7 οπλας B | σημεια B |  
  εκαστην P    10 το σημειουσθαι HKAGIZ (το σημ. και Eusi) το ομοιουσθαι  
  T (τω ομ. B) τω σημ. Eusº, pro απαντα 10μολυνουσιν 12 exhibens  
  βιωσκομεν·   τω σημειουσθαι οτι παρα παντας ανθρωπους  
  διαστελλομεθα·   οι γαρ αλλοι μολυνουσιν εαυτους. Fortasse legendum  
  ο σημειουται    12 ανθρωπων] om Eus    13 ολαι] οσαι B    14 επι τουτ. σεμν.  
  Eusº | προαγουσι conj Schmidt} προσαγουσι codd et Eus qui legit προς  
  αρσενας (αρρ.º) προσαγουσιν    15 δε] + και HKA Eusº    16 εσταλμεθα  
  BPTZ | ον] ων BPT    17 τροπος BPT Eus] τοπος cett | τουτων BPT | και τ. τ. μν.  
  ειναι Eusº | το την μνημην P | κεχαρακτηρικεναι (-τηκεναι Z) codd Ar txt  
  Eus    18 παντα] ειπας Eusi    19 εκτιθεται Eus] εκτιθεμαι (εκτιθημι P)  
  Ar codd | ουδεν B    20 αλλ η Eusº | συστασεως] pr της B | υπομνησις εστι  
  Eus  
   
 
 
     
578
    τῆς τροφῆς συνεστάναι νομίζει.   διὸ παρακελεύεται καὶ διὰ τῆς    155
  γραφῆς ὁ λέγων οὕτως·    
  κατανοούμενα γὰρ καὶ    
    φαίνεται·   πρῶτον μὲν ἡ σύμπηθις τοῦ σώματος καὶ ἡ  
5    τῆς τροφῆς διοίκησις καὶ ἡ περὶ ἕκαστον μέλος διαστολή·   πολλῷ    156
  δὲ μᾶλλον ἡ τῶν αἰσθήσεων διακόσμησις, διανοίας ἐνέργημα καὶ  
  κίνησις ἀόρατος, ἥ τε ὀξύτης τοῦ πρὸς ἕκαστόν τι πράσσειν καὶ  
    τεχνῶν εὕρεσις ἀπέραστον περιέχει τρόπον.   διὸ παρακελεύεται    157
  μνείαν ἔχειν, ὡς συντηρεῖται τὰ προειρημένα θείᾳ δυνάμει σὺν  
10    κατασκευῇ.   πάντα γὰρ χρόνον καὶ τόπον ὥρικε πρὸς τὸ διὰ    
    παντὸς μνημονεύειν τοῦ κρατοῦντος θεοῦ καὶ συντηροῦντος.   καὶ    158
  γὰρ ἐπὶ τῶν βρωτῶν καὶ ποτῶν ἀπαρξαμένους εὐθέως τότε συγ-  
  χρῆσθαι κελεύει.   καὶ μὴν καὶ ἐκ τῶν περιβολαίων παράσημον  
  ἡμῖν μνείας δέδωκεν, ὡσαύτως δὲ καὶ    καὶ θυρῶν  
15    προστέταχε μὲν ἡμῖν τιθέναι τὰ λόγια, πρὸς τὸ μνείαν εἶναι θεοῦ·      
    καὶ    δὲ διαρρήδην τὸ σημεῖον κελεύει  ,      159
  σαφῶς ἀποδεικνὺς ὅτι πᾶσαν ἐνέργειαν μετὰ δικαιοσύνης ἐπιτελεῖν  
  δεῖ, μνήμην ἔχοντας τῆς ἑαυτῶν κατασκευῆς, ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸν περὶ  
    θεοῦ φόβον.    κελύει δὲ      160
20    μελετᾷν τὰς  τοῦ θεοῦ κατασκευάς, οὐ νόνον λόγῳ, ἀλλὰ διαλήψει    
     
 
 
     
  2 ff Deut 718; 1021      14 ff Deut 67 ff  
   
  

1 om και Eus    2 om ο Eus | κθριου] + του θεου Eus    3 και μεγ.

HKAGIBP
   (+ και θαυμαστα P) και ενδ.] και ενδοξα και μεγαλα Eusi ενδοξα Eusº TZ Eus
  4 πρωτα Eusº | η συμπ. η του σ. Eusi ν του σ. συμπ. Eusº | και 2º] om  
  BPTZ    5 μερος Eusº    6 η των BP] η της των cett Eusi    8 επεραστον  
  περιεχει K Eus απεραντον παρεχει BPTZ txt HAGI    9 τα προειρ.] om BT +  
  συνεχομενα Eusi | θειας δυναμεως P | συν κατασκευη K] συγκατασκευη  
  (και συγκ. BT1Acorr) codd cett Eusi (om Eusº)    10 ποπον και χρονον Eusi  
  χρονων και τροπον P    11 και συντηρουντος] συντηρουντας και τας  
  αρχας και μεσοτητας και τελευτας Eusi (om και συντηρ.—κελευει  
  13 Eusº)    12 ποτων] pr των GI | απαρξ.] αρξαμενους I αρπαζομενους  
  K om BT | συγχρησθαι Eus] συγχωρησαι Ar codd    14 επι] pr επι των  
  πολεων και οικησεων δια το σκεπαζεσθαι και Eus    15 προστεταχε  
  μεν] προστεταχεν Eus    16 το σημ. διαρρ. P | περιειληφθαι  
  PZ περι . . . ηφθαι (ras 3 litt) T    18 της εαυτων κατασκευης  
  Eus] αυτης B τοις P και τοις Z της codd cett (cum seqq conj) της ημων  
  συστασεως edd pr | om δε Z | περι] του P Eusº    19 διανισταμενους]  
  20 + και πορευομενους Eus    λογω μονον Eus | αλλα] + και KP Eus  
   
 
 
     
579
  θεωροῦντας τὴν κίνησιν καὶ ὑπόληψιν ἑαυτῶν, ὅταν εἰς ὕπνον  
  ἔρχωνται, καὶ τὴν ἔγερσιν, ὡς θεία τίς ἐστι καὶ ἀκατάληπτος τούτων  
  ἡ μετάθεσις.   Δέδεικται δέ σοι καὶ τὸ περισσὸν τῆς λογίας τῆς    161
  κατὰ τὴν διαστολὴν καὶ μνείαν, ὡς ἐξεθέμεθα τὴν διχηλίαν καὶ τὸν  
5    μηρυκισμόν.   οὐ γὰρ εἰκῆ καὶ κατὰ τὸ ἐμπεσὸν εἰς ψυχὴν νενομο-  
  θέτηται, πρὸς δ᾿ ἀλὴθειαν καὶ σημείωσιν ὀρθοῦ λόγου.   διατάξας    162
  γὰρ ἐπὶ βρωτῶν καὶ ποτῶν καὶ τῶν κατὰ τὰς ἁφὰς ἕκαστα, κελεύει  
  μηθὲν εἰκῆ μήτε πράσσειν μήτε ἀκούειν, μήτε τῇ τοῦ λόγου  
  δυναστείᾳ συγχρωμένους ἐπὶ τὴν ἀδικίαν τρέπεσθαι.   καὶ ἐπὶ τῶν    163
10    κνωδάλων δὲ ταὐτὸν ἔστιν εὑρεῖν.   κακοποιητικὸς γὰρ ὁ τρόπος  
  ἐστὶ καὶ    καὶ    καὶ τῶν τούτοις ὁμοίων, ὅσα διηγόρευται.  
  πάντα γὰρ λυμαίνονται καὶ κακοποιοῦσι μύεσ, οὐ μόνον πρὸς τὴν    164
  ἑαυτῶν τροφήν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ παντελῶς ἄχρηστον γίνεσθαι ἀν-  
  θρώπῳ, ὅ τι ἂν δή ποτ᾿ οὖν ἐπιβάληται κακοποιεῖν.   τό τε τῆς γαλῆς    165
15    γένος ἰδιάζον ἐστί·   χωρὶς γὰρ τοῦ προειρημένου ἔχει λυμαντικὸν κατά-  
  στημα·   διὰ γὰρ τῶν ὤτων συλλαμβάνει, τεκνοποιεῖ δὲ τῷ στόματι.  
  καὶ διὰ τοῦτο ὁ τοιοῦτος τρόπος τῶν ἀνθρώπων ἀκάθαρτός ἐστιν·    
  ὅσα γὰρ δἰ ἀκοῆς λαβόντες, ταῦτα τῷ λόγῳ σωματοποιήσαντες,  
  κακοῖς ἑτέρους ἐνεκύλισαν, ἀκαθαρσίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐπετέλεσαν,  
20    μιανθέντες αὐτοὶ παντάπασι τῷ τῆς ἀσεβείας μολυσμῷ.   καλῶς δὲ  
  ποιῶν ὁ βασιλεὺς ὑμῶν τοὺς τοιούτους ἀναιρεῖ, καθὼς μεταλαμβά-  
  νομεν.—Ἐγὼ δ᾿ εἶπα Τοὺς ἐμφανιστὰς οἴομαί σε λέγειν·   καὶ γὰρ    167
  αἰκίαις καὶ θανάτοις ἐπαλγέσιν αὐτοὺς περιβάλλει συνεχῶς.—Ὁ δέ  
  Τούτους γὰρ καὶ λέγω·   ἡ γὰρ ἐπαγρύπνησις ἀνθρώπων ἀπωλείᾳ  
     
 
 
     
  11 Lev 1129  
   
 

1 τα κινηματα Eusº | υποληψιν] pr την Eus    2 ερχονται GIZ    2 f. η

HKAGIBP
  τουτων μεταθεσις Eus    3 ευλογιας fort recte A αλογιας P    4 εξεθεσθαι TZ Eus
  Eusi | om τον Eusi    5 και Eus] om Ar codd    7 και ποτων GIPZ Eusi]  
  om Ar codd cett Eusº    8 τη Eus] om Ar codd    9 χρωμενους I 10 ff. εστιν  
  ο τροπος Eusº    12 λυμαινεται B | και κακοπ.—τροφην αλλα (13)  
  om BPTZ    13 εις το Eusi] om Ar Euscodd cett | γινεται BPZ    14 επιβαλληται  
  Eusº    17 τουτο] τουτ ουν Eusio | τοις ανθρωποις Eusi    19 ετεροις T |  
  ακαθαρσιαν] + τε Eus | απετελεσαν B* Eusi    21 ημων T Eusio |  
  αναιρειν GI    23 επαλγεσι (om αυτους) K | καραβαλλει Eusi (περιβ. Eusº)  
  24 τουτους—επαγρυπνησις] τουτοις γαρ επαγρ. Eusi επαγρυπ. γαρ Eusº |  
  εις ανθρωπων απωλειαν Eus txt (cf Diod 14. 68 επηγρυπνηκως τη τουτων  
  απωλεια) ex Ar codd (ἀπώλειᾳ)  
   
 
 
     
580
    ἀνόσιος.   ὁ δὲ νόμος ἡμῶν κελεύει μήτε λόγῳ μήτε ἔργῳ μηδένα    168
  κακοποιεῖν.      καὶ περὶ τούτων οὖν, ὅσον ἐπὶ βραχὺ  διεξῆλθον,  
  προσυποδείξας  σοι διότι πάντα κεκανόνισται πρὸς δικαιοσύνην,  
  καὶ οὐδὲν εἰκῆ κατατέτακται διὰ τῆς γραφῆς οὐδὲ μυθωδῶς, ἀλλ᾿  
5    ἵνα δἰ ὅλου τοῦ ζῇν καὶ ἐν ταῖς πράξεσιν ἀσκῶμεν δικαιοσύνην    
    πρὸς πὰντας ἀνθρώπους, μεμνημένοι τοῦ δυναστεύοντος θεοῦ.   περὶ    169
  βρωτῶν οὖν καὶ τῶν ἀκαθάρτων ἑρπετῶν καὶ κνωδάλων καὶ πᾶς  
  λόγος ἀνατείνει πρὸς δικαιοσύνην καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων συνανα-  
    στροφὴν δικαίαν.      Ἐμοὶ μὲν οὖν καλῶς ἐνόμιζε περὶ    170
10    ἑκάστων ἀπολογεῖσθαι·   καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν προσφερομένων ἔλεγε    
  μόσχων τε καὶ κριῶν καὶ χιμάρων, ὅτι δεῖ ταῦτα ἐκ βουκολίων καὶ  
  ποιμνίων λαμβάνοντας ἥμερα θυσιάζειν, καὶ μηθὲν ἄγριον, ὅπως οἱ  
  προσφέροντες τὰς θυσίας μηθὲν ὑπερήφανον ἑαυτοῖς συνιστορῶσι,  
  σημειώσει κεχρημένοι τοῦ διατάξαντος.   τῆς γὰρ ἑαυτοῦ ψυχῆς  
15    τοῦ παντὸς τρόπου τὴν προσφορὰν ποιεῖται ὁ τὴν θυσίαν προσάγων.    
    καὶ περὶ τούτων οὖν νομίζω τὰ τῆς ὁμιλίας ἄξια λόγου καθεστάναι·      171
  διὸ τὴν σεμνότητα καὶ φυσικὴν διάνοιαν τοῦ νόμου προῆγμαι δια-  
    σαφῆσαί σοι, Φιλόκρατες, δἰ ἣν ἔχεις φιλομάθειαν.    ¶ Eus
   
   
   

§ Ὁ δὲ Ἐλεάζαρος ποιησάμενος θυσίαν καὶ τοὺς ἄνδρας ἐπιλέξας

   172 § Jos
20    καὶ πολλὰ δῶρα τῷ βασιλεῖ κατασκευάσας προέπεμψεν ἡμᾶς μετὰ    
    ἀσφαλείας πολλῆς.   ὡς δὲ παρεγενήθημεν εἰς Ἀλεξάνδρειαν, προσ-    173
     
 
 
     
  

1 ανοσιον Eusº | λογω] νομω BTZ    1 f. κακοποιειν μηδενα Eus

HKAGIBP
   2 ουν] δε P | οσον—διεξηλθον] διεξηλθον βραχυ Eusº | διεξελθειν Ar codd TZ Eus Jos
  (-ελθη P) Eusi    3 προσυποδειξαντα Ar codd Eusi δεικνυων Eusº | διοτι]  
  οτι Eusº    4 μυθωδως B Eus] θυμωδως codd cett | αλλ ινα] αλλα H  
  6 μεμνημενους BPTZ    7 ουν] ον P | και 3º] ο Eus    8 αναστροφην P  
  9 ? ενομιζετο    10 υπολογεισθαι G απολελογησθαι Eus | επι Ar codd Eusi]  
  και περι Eusº    11 om τε Eusi | δει Eus] αει Ar codd    12 λαμβανοντες  
  omissis ημερα—προσφεροντες (13) BPTZ | θυσιαζειν] κατασκευαζειν Eus  
  13 συνιστορουσι P    14 κεχρημενοι Eus] κεχρημενου Ar codd    16 και  
  περι—σεμνοτητα (17)] om K | αξιολογου καθ. HAGTZ αζιολογως καθ.  
  P αξια καθεσταναι λογου Eusº    17 διο] δια Eus | και φυσ. διαν.  
  om Eus. | νομου] + ην Eus    18 om σοι BPTZ Eusº | Φιλοκρατες BT Eus]  
  Φιλοκρατη codd cett    20 παρασκευασας P    21 Αλεξανδ.] + και P |  
  προσαγγελλει G (-ελει I -ηγγελει ATZ) txt HKP (B προσηγγελλη)  
   
 
 
     
581
  ηγγέλη τῷ βασιλεῖ περὶ τῆς ἀφίξεως ἡμῶν.   παρειμένοι  δ᾿ εἰς  
  τὴν αὐλὴν Ἀνδρέας τε καὶ ἐγώ, φιλοφρόνως ἡσπασάμεθα τὸν βα-  
  σιλέα καὶ τὰς ἐπιστολὰς ἀποδεδώκαμεν τὰς παρὰ τοῦ Ἐλεαζάρου.  
  περὶ πολλοῦ δὲ ποιούμενος τοῖς ἀπεσταλμένοις ἀνδράσιν ἐντυχεῖν,    174
5    ἐκέλευσε τοὺς λοιποὺς πάντας ἀπολῦσαι τοὺς ἐπὶ τῶν χρειῶν,  
  καλεῖν δὲ τοὺς ἀνθρώποθς.   οὗ πᾶσι παραδόξου φανέντος—διὰ τὸ    175
  κατὰ ἔθος εἶναι, πεμπταίους εἰς πρόσωπον ἔρχεσθαι βασιλεῖ τοὺς  
  περὶ χρήσιμον ἀφικνουμένους, τοὺς δὲ παρὰ βασιλέων ἢ πόλεων ἐν  
  ὑπεροχαῖς μόλις ἐν τριάκοντα εἰς τὴν αὐλὴν παρίεσθαι—τοὺς δὲ  
10    ἥκοντας τιμῆς καταξιῶν μείζονος, καὶ τὴν ὑπεροχὴν κρίνων τοῦ  
  πέμψαντος, ἀπολύσας οὓς ἐνόμιζε περισσούς, ὑπέμενε περιπατῶν,  
  ἕως ἂν παραγινομένους ἀσπάσηται.   παρελθόντων δὲ σὺν τοῖς    176
  ἀπεσταλμένοις δώροις καὶ ταῖς διαφόροις διφθέραις, ἐν αἷς ἡ  
  νομοθεσία γεγραμμένη χρυσογραφίᾳ τοῖς Ἰουδαϊκοῖς γράμμασι, θαυ-  
15    μασίως   εἰργασμένου τοῦ ὑμένος ,   καὶ τῆς πρὸς ἄλληλα συμβολῆς  
  ἀνεπαισθήτου κατεσκευασμένης, ὡς εἶδεν ὁ βασιλεὺς τοὺς ἄνδρας,  
  ἐπηρώτα περὶ τῶν βιβλίων.   ὡς δὲ ἀπεκάλυψαν τὰ τῶν ἐνειλημάτων    177
  καὶ τοὺς ὑμένας ἀνείλιζαν, πολὺν ἐπιστὰς χρόνον καὶ προσκυνήσας  
  σχεδὸν ἑπτάκις εἶπεν Εὐχαριστῶ μέν, ἄνδρες, ὑμῖν, τῷ δ᾿ ἀποστεί-  
20    λαντι μᾶλλον, μέγιστον δὲ τῷ θεῷ, οὗτινός ἐστι τὰ λόγια  
  ταῦτα.      ὁμοθυμαδὸν δὲ πάντων εἰπόντων ὑπὸ μίαν φωνήν, τῶν    178
  τε παραγεγονότων καὶ τῶν συμπαρόντων, Εὖ βασιλεῦ, προήχθη  
  δακρῦσαι τῇ χαρᾷ πεπληρωμένος.   ἡ γὰρ τῆς ψυχῆς ἔντασις καὶ τὸ  
     
 
 
     
 

1 παρειμεν δ HGIZ παρημεν δ KAPT ως δε παρημεν B txt ex conj

HKAGIBP
  Schmidt    3 επιδεδωκαμεν BZ   Fort leg απεδωκ. (απεδοσαν Jos) | τας TZ Jos
  GIP] om cett    4 περι] pr και PTZ | ποιουμενος] + ο βασιλευς BP    5 απαντας  
  P    7 κατα εθνος HKAGIPT κατα εθνους Z απο εθνους B txt ex Jos  
  (παρα το εθος)    8 περι] + τι B | χρησιμον] fort χρηματισμον | om εν HP  
  9 υπεροχης P | τριακοντα] λ ημεραις B    10 του] τους K    11 υπεμεινε B  
  txt cett cum Josvid (περιεμενεν)    12 παραγενομενους BT    14 om τοις Z  
  15 εργασαμενου K (ειργ. I) ειργασμενης BTcorr (-ου T*) εργασμενης P | της  
  υμενου HKcorrGIBPTcorr του υμενου A | της] τοις P | συμπλοκης Z  
  16 ανεπαισθητως BTcorr | κατεσκευασμενη HKAGI    17 επερωτα GIB*P |  
  ενειληματων Jos] ανειληματων (-λημμ. GIPTZ) Ar codd    20 ουτινος BT]  
  τινος cett (οט Jos)    21 ειποντων δε παντ. ομ. K    23 της χαρας BT |  
  εντασις PZ] εκστασις B ενστασις cett  
     
 
 
     
582
  τῆς τιμῆς ὑπερτεῖνον δακρύειν ἀναγκάζει κατὰ τὰς ἐπιτυχίας.  
    κελεύσας δὲ εἰς τάξιν ἀποδοῦναι τὰ τεύχη, τὸ τηνικαῦτα ἀσπασά-    179
  μενος τοὺς ἄνδρας εἶπε Δίκαιον ἦν, θεοσεβεῖς ἄνδρες, ὧν χάριν ὑμᾶς  
  μετεπεμψάμην, ἐκείνοις πρῶτον σεβασμὸν ἀποδοῦναι, μετὰ ταῦτα  
5    τὴν δεξιὰν ὑμῖν προτεῖναι·   διὸ πεποίηκα τοῦτο πρῶτον.   μεγάλην    180
  δὲ τέθειμαι τὴν ἡμέραν ταύτην, ἐν ᾗ παραγεγόνατε, καὶ κατ᾿ ἐνιαυτὸν  
  ἐπίσημος ἔσται πάντα τὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν χρόνον·   συντέτυχε γὰρ  
  καὶ τὰ κατὰ τὴν νίκην ἡμῖν προσπεπτωκέναι τῆς πρὸς Ἀντίγονον  
  ναυμαχίας.   διὸ καὶ δειπνῆσαι σήμερον μεθ᾿ ὑμῶν βουλήσομαι.    
10    πάντα   δ᾿ ὑμῖν   εἶπε, παρέσται καθηκόντως, οἷς συγχρήσησθε,    181
  κἀμοὶ μεθ᾿ ὑμῶν.      τῶν δὲ ἀσμενισάντων ἐκέλευσε καταλύ-  
  ματα δοθῆναι τὰ κάλλιστα πλησίον τῆς ἄκρας αὐτοῖς, καὶ τὰ κατὰ  
  τὸ συμπόσιον ἑτοιμάζειν.  
   

Ὁ δὲ   ἀρχεδέατρος   Νικάνωρ Δωρόθεον προσκαλεσάμενος, ὃς

   182
15    ἦν   ἐπὶ τούτων ἀποτεταγμένος, ἐκέλευσε τὴν ἑτοιμασίαν εἰς ἕκαστον    
  ἐπιτελεῖν.   ἦν γὰρ οὕτω διατεταγμένον ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ἃ μὲν ἔτι  
  καὶ νῦν ὁρᾷς·   ὅσαι γὰρ πόλεις εἰσίν, αἳ τοῖς αὐτοῖς   συγχρῶνται  
  πρὸς τὰ ποτὰ καὶ βρωτὰ καὶ στρωμνάς, τοσοῦτοι καὶ προεστῶτες  
  ἦσαν·   καὶ κατὰ τοὺς ἐθισμοὺς οὕτως ἐσκευάζετο, ὅταν παραγένοιντο  
20    πρὸς τοὺς βασιλεῖς, ἵνα κατὰ μηθὲν δυσχεραίνοντες ἱλαρῶς διεξά-    
    γωσιν·   ὃ καὶ περὶ τούτους ἐγεγόνει.   προσεχέστατος γὰρ ὢν    183
  ἄνθρωπος ὁ Δωρόθεος εἶχε τὴν τῶν τοιούτων προστασίαν.   συνέ-  
  στρωσε δὲ πάντα τὰ δἰ αὐτοῦ χειριζόμενα, πρὸς τὰς τοιαύτας ὑποδοχὰς  
  διαμεμερισμένα.   διμερῆ τε ἐποίησε τὰ τῶν κλισιῶν, καθὼς προσέ-  
     
 
 
     
  

1 τιμης] ψυχης AZ | υπερ τινων P    4 σεβασμον—πρωτον (5)] om Ptxt

HKAGIBP
   ins Pmg | μεταδουναι Z | μετα pr και B    5 προτειναι] προδουναι B TZ Jos
  6 τιθεμαι B    8 τα] om PZ hab BvidT*sup lin cett    9 om και B | ημων  
  BZ | βουλησωμαι P    10 παντα δ υμιν ex conj Mend.] παντα δυναμιν  
  HKAGI παντα δυναιμην P πασαν δυναμιν BTZ | παρεσταναι BT |  
  συγχρησησθε HKGI] συγχρησεσθε (-σεσθαι Z) cett    11 καμε BT    12 τα  
  om TZ    14 αρχεδεατρος (cf C. I. G. 4678) conj Letronne (ο επι της των  
  ξενων αποδοχης τεταγμενος Jos)] αρχιητρος codd | οσ ην] οσ (ως P) ων  
  codd    16 αποτελειν BT επιτελη P txt cett    17 αι τοις αυτοις] αις BT οις  
  cett txt ex Jos (οσαι τοις αυτοις χρωνται) correxi (οσ. γαρ πολ. εθεσιν  
  ιδιοις Wend.)    18 βρωτα και ποτα K | βρωματα BPTZ | στρωμνας BT]  
  στρωμναις cett | τοσουταις P τοσουτο Z    19 παραγενωνται BT     
  20 μηδεν B    21 προσεχεστατα et om γαρ ων—παντα (23) A    21 f.  
  ων ανθρωπος] ανθρ. ων B ων P    23 αποδοχας P    24 διαμεμετρημενα  
  BPTZ | διμερη BZT (sed ras I litt int ε et ρ in T) Jos] διμετρη P διαμερη cett  
   
 
 
     
583
  ταξεν ὁ βασιλεύς·   γοὺς γὰρ ἡμίσεις ἐκέλευσεν ἀνὰ χεῖρα κατα-  
  κλῖναι, τοὺς δὲ λοιποὺς μετὰ τὴν ἑαυτοῦ κλισίαν, οὐδὲν ἐλλιπὼν εἰς  
  τὸ τιμᾷν τοὺς ἄνδρας.      Ὡς δὲ κατεκλίθησαν, ἐκέλευσε τῷ    184
  Δωροθέῳ τοῖς ἐθισμοῖς οἷς χρῶνται πάντες οἱ παραγινόμενοι πρὸς  
5    αὐτὸν ἀπό τῆς Ἰουδαίας, οὕτως ἐπιτελεῖν.   διὸ τοὺς ἱεροκήρυκας  
  καὶ θύτας καὶ τοὺς ἄλλους, οἷς ἔθος ἦν τὰς κατευχὰς ποιεῖσθαι,  
  παρῃτήσατο·   τῶν δὲ παραγεγονότων σὺν ἡμῖν Ἐλισσαῖον ὄντα  
  τῶν ἱερέων πρεσβύτερον παρεκάλεσε ποιήσασθαι κατευχήν, ὃς  
  ἀξιολόγως στὰς εἶπε Πκγρώσαι σε, βασιλεῦ, πάντων τῶν ἀγαθῶν    185
10    ὧν ἔκτισεν ὁ παντοκράτωρ θεός·   καὶ δῴη σοι ταῦτ᾿ ἔχειν καὶ γυναικὶ  
  καὶ τέκνοις καὶ τοῖς ὁμονοοῦσι πάντα ἀνέκλειπτα τὸν τῆς ζωῆς  
  χρόνον.   Εἰπόντος δὲ ταῦτα τούτου κατερράγη κρότος μετὰ κραυγῆς    186
  καὶ χαρᾶς εὐφροσύνου πλείονα χρόνον·   καὶ τὸ τηνικαῦτα πρὸς τὸ  
  τέρπεσθαι διὰ τῶν ἡτοιμασμένων ἐτράπησαν, τῶν λειτουργιῶν  
15    ἁπασῶν διὰ τῆς τοῦ Δωροθέου συντάξεως ἐπιτελουμένων·   ἐν οἷς καὶ  
  βασιλικοὶ παῖδες ἦσαν, καὶ τῶν τιμωμένων ὑπὸ τοῦ βασιλέως.    ¶ Jos
   
 

Ὅτε δέ καιρόν ἔλαβεν ἐκ διαστήματος, ἠρώτησε τόν ἔχοντα τὴν

   187
  πρώτην ἀνάκλισιν (ἦσαν γὰρ καθ᾿ ἡλικίαν τὴν ἀνάπτωσιν πεποιη-  
  μένοι)   Πῶς ἂν τὴν βασιλείαν μέχρι τέλους ἄπταιστον ἔχων  
20    διατελοῖ;   βραχὺ δὲ ἐπισχὼν εἶπεν Οὕτως ἂν μάλιστα διευθύνοις,    188
  μιμούμενος τὸ τοῦ θεοῦ διὰ παντὸς ἐπιεικές.   μακροθυμίᾳ γὰρ  
  χρώμενος, καὶ βλιμάζων τοὺς ἀξίους ἐπιεικέστρον, καθώς εἰσιν  
     
 
 
     
 

1 εκελευσεν] προσεταξεν P | ανα χειρα Jos] αναρχα Ar codd    3 f. τον

HKAGIBP
  Δωροθεον Jos    4 τους εθισμους BT | παραγενομενοι BPTZ    6 οις] ους H TZ Jos
  7 Ελισσαιον Jos] Ελεαζαρον codd    8 παρεκαλεσε A Jos (-σεν)]  
  παρεκαλεσαν cett | ποιησεσθαι P    9 ειπε] ad hoc add Gtxt     
  Img ευχη Bmg | βασιλευς I    10 και 2º] om A    11 ζωης] + σου BPTZ     
  12 om τουτου BTZ    18 γαρ] δε K | αναπτω A* (σιν sup lin in H)     
  19 απταιστον μ. τελους I    19 f εχω διατελοι H*AGI εχων διατελοιη Hcorr  
  εχω διατελειν K διατελοιη εχων BT txt Z    20 μαλιστα] καλλιστα  
  P | διευθυνεις HK*A -νης P    22 βλημαζων codd (βληζων  
  suprascripto μα P).   A* βλημαζων habuisse videtur, sed βλημ in ετοιμvid  
  mutatum est. Hinc δοκιμαζων F ετοιμαζων L κριματαζων D¹ (αζων  
  cum lacuna D*)    22 καθως] η καθως conj Schmidt  
     
 
 
     
584
189    ἄξιοι, μετατιθεὶς ἐκ τῆς κακίας καὶ εἰς μετάνοιαν ἄξεις.   Ἐπαι-    189
  νέσας δὲ ὁ βασιλεὺς τὸν ἐχόμενον ἠρώτα Πῶς ἂν ἕκαστα πράττοι;    
  ὁ δὲ ἀπεκρίθη Τὸ δίκαιον εἰ πρὸς ἅπαντας διατηροῖ, ἑαυτῷ καλῶς  
  τὰ ἕκαστα πράξει, διαλαμβάνων ὅτι πᾶν ἐννόημα σαφές ἐστι θεῷ·    
5    καταρχὴν δὲ θείου φόβου λαμβάνων ἐν οὐδενὶ διαπίπτοις.     Καὶ    190
  τοῦτον δὲ εὖ μάλα παραδεξάμενος ἕτερον ἐπηρώτα Πῶς ἂν ὁμοίους  
  ἑαυτῷ ἔχοι τοὺς φίλους;   κἀκεῖνος εἶπεν Εἰ θεωροίησαν πολλήν σε  
  πρόνοιαν ποιούμενον ὧν ἄρχεις ὄχλων·   σὺ δὲ τοῦτο πράξεις ἐπι-  
  βλέπων ὡς ὁ θεὸς εὐεργετεῖ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, ὁ ὑγείαν  
10    αὐτοῖς καὶ τροφὴν καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ καιρὸν παρασκευάζων    
    ἅπαντα.      Σθνεπιμαρτυρήσας δὲ τούτῳ τὸν ἐχόμενον ἡρώτα    191
  Πῶς ἂν ἐν τοῖς χρηματισμοῖς καὶ διακρίσεσιν εὐφημίας   τυγχάνοι   
  καὶ ὑπὸ τῶν ἀποτυγχανόντων;   ὁ δὲ εἶπεν Εἰ πᾶσιν ἴσος γένοιο τῷ  
  λόγῳ καὶ μηδὲν ὑπερηφάνως μηδὲ τῇ περὶ σεαυτὸν ἰσχύι πράσσοις  
15    κατὰ τῶν ἁμαρτανόντων.   τοῦτο δὲ ποιήσεις τὴν διάταξιν βλέπων    192
  τὴν ὑπὸ τοῦ θεοῦ·   τὰ γὰρ ἱκετευόμενα συντελεῖσθαι τοῖς ἀξίοις,  
  τοῖς δὲ ἀποτυγχάνουσιν ἢ δἰ ὀνείρων ἢ πράξεων σημαίνεσθαι τὸ  
  βλαβερὸν αὐτοῖς, οὐ κατὰ τὰς ἁμαρτίας οὐδὲ   κατὰ  τὴν μεγαλω-  
  σύνην τῆς ἰσχύος τύπτοντος αὐτούς, ἀλλ᾿ ἐπιεικείᾳ χρωμένου τοῦ  
20    θεοῦ.      Εὖ δὲ καὶ τοῦτον κατεπαινέσας ἠρώτα τὸν ἑξῆς Πῶς    193
  ἂν ἐν ταῖς πολεμικαῖς χρείαις ἀὴττητος εἴη   ὁ δὲ εἶπεν Εἰ μὴ  
  πεποιθὼς ὑπάρχοι τοῖς ὄχλοις μηδὲ ταῖς δυνάμεσιν, ἀλλὰ τὸν θεὸν  
  ἐπικαλοῖτο διὰ πάντων, ἵνα τὰς ἐπιβολὰς αὐτῷ κατευθύνῃ δικαίως  
    διεξάγοντι πάντα.      Ἀποδεξάμενος δὲ καὶ τοῦτον τὸν ἕτερον    194
25    ἠρώτα Πῶς ἂν φοβερὸς εἴη τοῖ ἐχθροῖς;   ὁ δὲ εἶπεν Εἰ τῇ τῶν    
  ὅπλων καὶ δυνάμεων παρασκευῇ πολλῇ χρώμενος   εἰδείη   ταῦτα  
     
 
 
     
  

1 μετατιθεις] + τε B μετατιθης A*    2 εκαστα  καλλιστα   Wend.

HKAGIB
   3 παντας P | διατηρει BPTZ -ροιη Acorr | εαυτω BPTZ (-το)] εαυτον cett PTZ
  4 πραξοι K    6 τουτο A | επηρωτα BT] επερωτα cett | ομοιως B    7 εαυτω]  
  εαυτου H om Z    10 κατασκευαζων P    12 διαρισεσιν Ztxt διαιρεσιν Zmg |  
  τυγχανω codd corr Schmidt    13 ισως BPT | γενοιο—σεαυτον (14) om  
  BPTZ    14 πραττεις P πρασοις H* (σ altera suprascr) K    18 κατα 2º]  
  om codd    19 αυτοις GI    21 ταις BPTZ | ειην Z | ο BPTZKcorr τω  
  cett    22 υπαρχοι K] υπαρχοις HAGI υπαρχεις BPTZ | οχλοις] οπλοις P  
  23 επικαλη B | επιβουλας I    25 τη] τω T    26 οπλιων P | και δυναμεων]  
  om Z και δυναμενων G | ειδειη ex conj] ειη ει δε ειη (οιει B) codd  
   
 
 
     
585
  ὄντα κενὰ ἐπὶ πλείονα χρόνον πρὸς τὸ συμπέρασμα δρᾷν τι·   καὶ  
  γὰρ ὁ θεὸς διδοὺς ἀνοχὰς καὶ ἐνδεικνύμενος τὸν τῆς δυναστείας  
  φόβον ἐγκατασκευάζει πάσῃ διανοίᾳ.      Καὶ τοῦτον δὲ ἐπαι-    195
  νέσας εἶπε πρὸς τὸν ἐχόμενον Τί κάλλιστον αὐτῷ πρὸς τὸ ζῇν ἂν  
5    εἴη   κἀκεῖνος ἔφη Τὸ γινώσκειν ὅτι θεὸς δυναστεύει τῶν ἁπάντων,  
  καὶ ἐπὶ τῶν καλλίστων πράξεων οὐκ αὐτοὶ κατευθύνομεν τὰ βουλευ-  
  θέντα·   θεὸς δὲ τελειοῖ τὰ πάντων καὶ καθηγεῖται δυναστεύων.   Ἐπι-    196
  φωνήσας δὲ καὶ τούτῳ καλῶς λέγειν τὸν ἕτερον ἡρώτα Πῶς ἂν  
  ἀκέραια συντηρήσας ἅπαντα τοῖς ἐγγόνοις τὴν αὐτὴν παραδιδοῖ  
10    διάθεσιν ἐπὶ τέλει;      § ὁ δὲ εἶπεν Εὐχόμενος ἀεὶ πρὸς τὸν θεὸν    § C
  ἀγαθὰς ἐπινοίας λαμβάνειν πρὸς τὰ μέλλοντα πράσσεσθαι, καὶ τοῖς  
  ἐγγόνοις παρακελευόμενος μὴ ἐκπλήττεσθαι τῇ δόξῃ μηδὲ τῷ  
  πλούτῳ·   θεὸν γὰρ εἶναι τὸν χαριζόμενον ταῦτα, καὶ οὐ δἰ ἑαυτοὺς  
  ἔχειν τὴν ὑπεροχὴν ἁπάντων.      Ἐπιμαρτυρήσας δὲ τούτοις    197
15    τοῦ μετὰ ταῦτα ἐπυνθάνετο Πῶς ἂν τὰ συμβαίνοντα μετρίως  
  φέροι;   ἐκεῖνος δὲ ἔφησεν   Εἰ πρόληψιν λαμβάνοις, ὅτι γέοναν  
  ὑπὸ τοῦ θεοῦ πάντες ἄνθρωποι μετασχεῖν τῶν μεγίστων κακῶν,  
  ὡσαύτως δὲ καὶ ἀγαθῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπον ὄντα τούτων ἀμιγῆ  
  γενέσθαι·   ὁ θεὸς δὲ τὴν εὐψυχίαν δίδωσιν, ὃν ἱκετεύειν ἀναγ-  
20    καῖον.      Φιλοφρονηθεὶς δὲ καὶ τοῦτον καλῶς εἶπεν ἅπαντας    198
  ἀποφαίνεσθαι·   ἐπερωτήσας δὲ ἔτι ἕνα καταλήξω τὸ νῦν ἔχον, ἵνα  
  καὶ πρὸς τὸ τέρπεσθαι τραπέντες ἡδέως διεξάγωμεν.   ἐν δὲ ταῖς  
  μετὰ ταῦτα ἓξ ἑξῆς ἡμέραις καὶ παρὰ τῶν λοιπῶν ἑξῆς μαθήσομαί  
  τι πλέον.   εἶτ᾿ ἐπηρώτα τὸν ἄνδρα Τί πέρας ἀνδρείας ἐστίν;    ὁ    199
25    δὲ εἶπεν Εἰ τὸ βουλευθὲν ὀρθῶς ἐν ταῖς τῶν κινδύνων πράξεσιν  
  ἐπιτελοῖτο κατὰ πρόθεσιν.   τελειοῦται δὲ ὑπὸ τοῦ θεοῦ πάντα σοι  
  καλῶς βουλευομένῳ, βασιλεῦ, συμφερόντως.      § Ἐπιφωνησάντων    200 § Jos
  δὲ πάντων καὶ κρότῳ σημηναμένων πρὸς τοὺς φιλοσόφους εἶπεν ὁ  
  βασιλεὺς (οὐκ ὀλίγοι γὰρ παρῆσαν τούτοις) Οἴομαι διαφέρειν τοὺς  
     
 
 
     
 

2 τον] τα recte ut vid Wend.    8 om και BPTZ | τουτο Z    9 εκγοωοις

HKAGIB
  ABT    10 επι τελει P] επιτελειν BZcorr επιτελη T επιτελοι cett CPTZ Jos
  12 εκγονοις AB*T    13 om ου B    14 απαντων] pr των H | τουτους I  
  16 φερει P | λαμβανεις BT | γεγονασιν BPT    18 αγαθων] pr των BT  
  19 om δε C    20 τουτω P    21 αποκρινεσθαι B | om δε C    23 ημερας  
  GI | εξης 2º] om BPTZ    24 ειτ επηρωτα BCTZ (ειτα BC)] ειτ επερωτα  
  cett    27 βουλευομενω BT] βουλομενω cett    28 σημαναμενων CTZ  
  29 ολιγοις Z  
   
 
 
     
586
  ἄνδρας ἀρετῇ καὶ συνιέναι πλεῖον, οἵτινες ἐκ τοῦ καιροῦ τοιαύτας  
  ἐρωτήσεις λαμβάνοντες, ὡς δέον ἐστὶν ἀποκέκρινται;   πάντες ἀπὸ  
    θεοῦ τοῦ λόγου τὴν καταρχὴν ποιούμενοι.   Μενέδημος δὲ ὁ    201
  Ἐρετριεὺς φιλόσοφος εἶπε Ναί, βασιλεῦ·   προνοίᾳ γὰρ τῶ ὅλων  
5    διοικουμένων, καὶ ὑπειληφότων ὀρθῶς τοῦτο, ὅτι θεόκτιστόν ἐστιν    
  ἄνθρωπος, ἀκολουθεῖ πᾶσαν δυναστείαν καὶ λόγου καλλονὴν ἀπὸ  
    θεοῦ κατάρχεσθαι.   τοῦ δὲ βασιλέως ἐπινεύσαντος τὰ περὶ τούτων    202
    ἔληξεν,§ ἐτράπησαν δὲ πρὸς εὐφροσύνην.   ἐπιλαβούσης δὲ τῆς § Jos
  ἑσπέρας τὸ συμπόσιον ἐλύθη.  
10   

Τῇ δὲ μετὰ ταῦτα πάλιν κατὰ τὴν αὐτὴν διάταξιν τὰ τῆς

   203
  ἀναπτώσεως καὶ συμποσίας ἐπετελεῖτο.   καθὸ δὲ ἐνόμιζεν ὁ  
  βασιλεὺς εὔκαιρον εἶναι πρὸς τὸ πυνθάνεσθαί τι τῶν ἀνδρῶν,  
    ἐπηρώτα τοὺς ἑξῆς τῶν ἀποκεκριμένων τῇ προτέρᾳ ἡμέρᾳ.   πρὸς    204
  τὸν ἑνδέκατον δὲ ἤρξατο τὴν κοινολογίαν ποιεῖσθαι·   δέκα γὰρ ἦσαν  
15    οἱ ἠρωτημένοι τῇ προτέρᾳ.   σιγῆς δὲ γενομένης ἐπυνθάνετο Πῶς    
    ἂν πλούσιος διαμένοι;   βραχὺ δὲ ἐπισχὼν ὁ τὴν ἐρώτησιν ἐκδεχό-    205
  μενος εἶπεν Εἰ μηδὲν ἀνάξιον τῆς ἀρχῆς μηδὲ ἀσελγὲς πράσσοι,  
  μηδὲ δαπάνῃ εἰς τὰ κενὰ καὶ μάταια συντελοῖ, τοὺς   δὲ  ὑποτεταγμέ-  
  νους εὐεργεσίᾳ πρὸς εὔνοιαν ἄγοι γὴν ἑαυτοῦ·   καὶ γὰρ ὁ θεὸς πᾶσιν  
20    αἴτιος ἀγαθῶν ἐστιν, ᾧ κατακολουθεῖν ἀναγκαῖον.      Ἐπαι-    206
  νέσας δὲ ὁ βασιλεὺς τοῦτον ἕτερον ἐπηρώτα Πῶς ἂν τὴν ἀλήθειαν  
  διατηροῖ;   ὁ δὲ πρὸς τοῦτο ἀπεκρίθη Γινώσκων ὅτι μεγάλην  
  αἰσχύνην ἐπιφέρει τὸ ψεῦδος πᾶσιν ἀνθρώποις, πολλῷ δὲ μᾶλλον  
  τοῖς βασιλεῦσιν·   ἐξουσίαν γὰρ ἔχοντες ὃ βούλονται πράσσειν, τίνος  
25    ἕνεκεν ἂν ψεύσαιντο; προσλαμβάνειν δὲ δεῖ τοῦτό σε, βασιλεῦ, διότι    
    φιλαλήθης ὁ θεός ἐστιν.      Ἀποδεξάμενος δὲ εὖ μάλα καὶ    207
  τοῦτον ἐπιβλέψας εἶπεν Τί ἐστι σοφίας διδαχή;   ὁ δὲ ἕτερος  
     
 
 
     
  

3 om του B | Μενεδιμος BT Βενεδημος Z | om δε BT    8 δε 1º B] δε

HKAGIB
   τα cett | προς ευφροσ.—τη δε (10)] om A    13 πρωτη K | προς τον ενδεκ.— CPTZ Jos
  προτερα (15) om Btxt ins Bmg    15 om οι KB | προτερα] προτερεα A*  
  (-ραια Acorr) + ημερα Bmg    16 διαμελλοι P    18 δαπανην Mend. |  
  συντελει BCT συντελη Z ασυντελει P | δε Mend. (et sic L)] om codd cett  
  19 ευεργεσια] + δε B | αγει BT    21 επηρωτα BT] επερωτα cett     
  22 διατηροιη BAcorr    23 επιφερει KB επιφεροι cett     
  24 εξουσιαν—πρασσειν] om C | ο] ων B    25 αν ενεκεν Z | προσλαμβανειν  
  BT] προλαμβανειν cett σε] σοι A    26 om ο θεος P    27 post τουτον  
  fort επι τον μετ αυτον vel aliquid simile excidit  
   
 
 
     
587
  ἀπεφήνατο Καθὼς οὐ βούλει σεαυτῷ τὰ κακὰ παρεῖναι, μέτοχος δὲ  
  τῶν ἀγαθῶν ὑπάρχειν ἁπάντων, εἰ πράσσοις τοῦτο πρὸς τοὺς ὑποτε-  
  ταγμένους καὶ τοὺς ἁμαρτάνοντας, εἰ τοὺς καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς τῶν  
  ἀνθρώπων ἐπιεικέστερον νουθετοῖς·   καὶ γὰρ ὁ θεὸς τοὺς ἀνθρώπους  
5    ἅπαντας ἐπιεικείᾳ ἄγει.      Ἐπαινέσας αὐτὸν τῷ μετ᾿ αὐτὸν    208
  εἶπε Πῶς ἂν φιλάνθρωπος εἴη;   κἀκεῖνος ἔφη Θεωρῶν ὡς ἐν  
  παλλῷ χρόνῳ καὶ κακοπαθείαις μεγίσταις αὔξει τε καὶ γεννᾶται τὸ  
  τῶν ἀνθρώπων γένος·   ὅθεν οὔτε εὐκόπως δεῖ κολάζειν, οὔτε αἰκίαις  
  περιβάλλειν·   γινώσκων ὅτι τὸ τῶν ἀνθρὼπων ζῇν ἐν ὀδύναις τε καὶ  
10    τιμωρίαις καθέστηκεν.   ἐπινοῶν οὖν ἕκαστα πρὸς τὸν ἔλεον τραπήσῃ·    
  καὶ γὰρ ὁ θεὸς ἐλεήμων ἐστίν.      Ἀποδεξάμενος δὲ τοῦτον    209
  ἐπυνθάνετο τοῦ κατὰ τὸ ἑξῆς Τίς ἀναγκαιότατος τρόπος βασιλείας;    
  Τὸ συντηρεῖν, εἶπεν, αὑτὸν ἀδωροδόκητον, καὶ νήφειν τὸ πλεῖον μέρος  
  τοῦ βίου, καὶ δικαιοσύνην προτιμᾷν, καὶ τοὺς τοιούτους φιλοποιεῖ-  
15    σθαι·   καὶ γὰρ ὁ θεὸς φιλοδίκαιός ἐστιν.      Ἐπισημήνας καὶ    210
  τοῦτον πρὸσ τὸν ἕτερον εἶπε Τί τὸ τῆς εὐσεβείας ἐστὶ κατάστημα;    
  ἐκεῖνος δὲ ἔφη Τὸ διαλαμβάνειν ὅτι πάντα διὰ παντὸς ὁ θεὸς ἐνεργεῖ  
  καὶ γινώσκει, καὶ οὐθὲν ἂν λάθοι ἄδικον ποιήσας ἢ κακὸν ἐργασά-  
  μενος ἄνθρωπος·   ὡς γὰρ θεὸς εὐεργετεῖ τὸν ὅλον κόσμον, οὕτως καὶ  
20    σὺ μιμούμενος ἀπρόσκοπος ἂν εἴης.      Ἐπιφωνήσας δὲ τούτῳ    211
  πρὸς τὸν ἕτερον εἶπε Τίς ὅρος τοῦ βασιλεύειν ἐστίν;   ὁ δὲ ἔφη Τὸ  
  καλῶς ἄρχειν ἑαυτοῦ, καὶ μὴ τῷ πλούτῳ καὶ τῇ δόξῃ φερόμενον  
  ὑπερήφανον καὶ ἄσχημόν τι ἐπιθυμῆσαι, εἰ καλῶς λογίζοιο.   πάντα  
  γὰρ σοι πάρεστιν ὡς οὐδέν.   ὁθεὸς δὲ ἀπροσδεής ἐστι καὶ ἐπιεικής.  
     
 
 
     
 

1 απεφηνατο] ειπε B απεκρινατο P | βουλη HGCZ | om τα BCTZ

HKAGIB
  2 πρασσεις KBCP    2 f αμαρτ. και τους υποτεταγ. P    3 om τους 1º B CPTZ
  4 νουθετεις KBPT    6 om αν Z* in Zcorr    7 om τε I    8 ουτε 1º]  
  ουδε Z | αικιαις (cf 3 Macc 6. 26) BT] αιτιαις HKCPZ αιτιας GIA  
  9 τον ανον HKB | om τε KB    11 δε] + και GI    12 om επυνθανετο  
  Ktxt ins post εξης Kmg | το] τον K | βασιλειας] pr της P    13 εαυτον P  
  14 φιλοπονεισθαι H    16 om τον BT | om της B | καταστημα εστιν Z  
  17 om δε K | διαπαντος] + οτι K | ενεργει και γινωσκει ο θσ P    19 θεος]  
  pr   ο P | om ολον P    20 τουτον CPZ    22 εαυτου] + και βασιλευειν εστι K  
  23 υπερηφανον] + τι BT*? (ras 2 litt) | om τι B | επιθυμησαι P] εννοησασθαι  
  B επινοησαιο Z επιθυμησαιο cett    24 ως ουδεν] οσα δεον conj Wend.  
   
 
 
     
588
  καὶ σὺ καθόσον ἄνθρωπος ἐννόει, καὶ μὴ πολλῶν ὀρέγου, τῶν δὲ  
    ἱκανῶν πρὸς τὸ βασιλεύειν.      Κατεπαινέσας δὲ αὐτόν, ἐπηρώτα    212
  τὸν ἕτερον Πῶς ἂν τὰ κάλλιστα διαλογίζοιτο;   ἀπεκρίθη δὲ ἐκεῖνος  
  Εἰ τὸ δίκαιον ἐπὶ παντὸς προβάλλοι συνεχῶς, καὶ νομίζοι τὴν  
5    ἀδολίαν τοῦ ζῇν στέρησιν εἶναι·   καὶ γὰρ ὁ θεὸς διὰ παντὸς τοῖς    
    δικαίοις ἀγαθὰ προσημαίνει μέγιστα.      Τοῦτον δὲ ἐπαινέσας    213
  εἶπε πρὸς τὸν ἑξῆς Πῶς ἂν ἐν τοῖς ὕπνοις ἀτάραχος εἴη;   ὁ δὲ ἔφη  
  Δυσαπολόγητον ἡρώτηκας πρᾶγμα.   συναναφέρειν γὰρ οὐ δυνάμεθα  
  ἐν τούτοις τοῖς κατὰ τὸν ὕπνον ἑαυτούς. ἀλλὰ περιεχόμεθα ἀλογίστῳ  
10    κατὰ   τάδε  αἰσθήσει.   πάσχομεν γὰρ κατὰ τὴν ψυχὴν ἐπὶ τοῖς    214
  ὑποπίπτουσιν ὡς θεωρουμένοις·   ἀλογιστοῦμεν δέ, καθόσον ὑπολαμ-  
  βάνομεν καὶ ἐπὶ πέλαγος καὶ ἐν πλοίοις ἢ πολεῖν, ἢ πέτασθαι φερο-  
  μένους καὶ διαίρειν εἰς ἑτέρους τόπους, καὶ τοιαῦτα ἕτερα, καὶ ὁ ταῦθ᾿  
    ὑπολαμβάνων μὴ καθεστάναι.   πλὴν ὅσον ἔμοιγε ἐφικτόν, οὕτω    215
15    διείληφα·   κατὰ πὰντα τρόπον σέ, βασιλεῦ, καὶ τὰ λεγόμενα καὶ τὰ    
  πραττόμενα πρὸς εὐσέβειαν ἐπανάγειν, ὅπως   ἑαυτῷ   συμοστορῇς. ὅτι  
  τὸ κατ᾿ ἀρετὴν συντηρῶν οὔτε χαρίζεσθαι προαιρῇ παρὰ λόγον, οὐδὲ  
    ἐξουσίᾳ χρώμενος τὸ δίκαιον αἴρεις.   ἐπὶ πλεῖον γάρ, ἐν οἷς ἕκαςτος    216
  πράγμασιν ἐγρηγορὼς τὴν διαγωγὴν ποιεῖται, καὶ καθ᾿ ὕπνον ἐν τοῖς  
   20 αὐτοῖς ἡ διάνοια τὴν ἀναστροφὴν ἔχει, ὡς δὲ πάντα διαλογισμὸν    
  καὶ πρᾶξιν ἐπὶ τὰ κάλλιστα τρεπομένην κατευθύνει καὶ ἐγρηγορὼς  
    καὶ ἐν ὕπνῳ.   διὸ καὶ περὶ σὲ διὰ παντός ἐστιν εὐστάθεια.   Κατ-    217
  ευφημήσας δὲ καὶ τοῦτον εἶπε πρὸς τὸν ἕτερον Ἐπεὶ σὺ δέκατος  
  τὴν ἀπόκρισιν ἔχεις, ὡς ἂν ἀποφήνῃ, πρὸς τὸ δεῖπνον τραπησόμεθα.    
     
 
 
     
  

3 om τα B    4 ει] εις G ] προβαλοι P προβαλλει C προβαλοις G

HKAGIB
   προβαλλοις I | νομιζει P    5 om του ζην Z    9 τους υπνους P    10 ταδε] CPTZ
  τηδε HKAPT τι δε GICZ τα τηδε B (τα excurrit in mg sed prima manu) |  
  πασχωμεν GIP | om την I    11 υπολαμβανομεν BCPT] υπολαμβανομενοι  
  cett    12 και 1º] om B | πολειν KGIBT] πωλειν HCPZ πλειν A (ν πολ.]  
  περιπολειν Wend.) | πετασθαι] + ημας B    13 και ο ταυθ—βασιλευ  
  (15) om Btxt ins in mg Brubr | ο] om K το P    14 υπολαμβανειν KGICPZ |  
  καθισταναι I   Locus perobscurus ? κατα ταυθ υπολαμβανομεν  
  καθεσταναι    15 τροπον παντα Z | σε] σοι KBT    16 εαυτω] εαυτου codd     
  17 om το B    18 αιρεις] αναιρεις P αιρης Z ερεις A    19 ποιηται P |  
  η διανοια εν τοις αθτοις BT    20 ως δε codd] Fortasse ως δ εχει  
  vel οσ δ εχει    21 κατευθυνεις Zcorr    24 τραπησωμεθα GICPZ  
   
 
 
     
589
  ἠρώτα δὲ Πῶς ἂν μηδὲν ἀνάξιον ἑαυτῶν πράσσοιμεν;   ὁ δὲ εἶπεν    218
  Ἐπίβλεπε διὰ παντὸς εἰς τὴν σεαυτοῦ δόξαν καὶ τὴν ὑπεροχήν, ἴνα  
  τούτοις ἀκόλουθα καὶ λέγῃς καὶ διανοῇ, γινώσκων ὅτι πάντες ὧν  
  ἄρχεος [ερὶ σοῦ καὶ διανοοῦνται καὶ λαλοῦσιν.   οὐ γὰρ ἐλάχιστόν    219
5    σε δεῖ τῶν ὑποκριτῶν φαίνεσθαι·   τὸ γὰρ πρόσωπον,   ὃ δέον αὐτοῖς    
  ἐστιν ὑποκρίνεσθαι, τοῦτο συνθεωροῦντες ἀκόλουθα πάντα πράσ-  
  σουσι·   σὺ δὲ οὐχ ὑπόκρισιν ἔχεις, ἀλλ᾿ ἀληθῶς βασιλεύεις, θεοῦ  
  δόντος σοι καταξίως τῶν τρόπων τὴν ἡγεμονίαν.      Τοῦ δὲ    220
  βασιλέως εὖ μάλα συγκροτήσαντος μετὰ φιλοφροσύνης ἐπὶ πλείονα  
10    χρόνον, τοὺς ἀνθρώπους καθυπνοῦν παρεκάλουν.   καὶ τὰ μὲν πρὸς  
  τούτους ὡς ἔληξεν, ἐπὶ τὴν ἑξῆς ἐτράπησαν τῆς συμποσίας  
  διάταξιν.  
 

Τῇ δὲ ἐχομένῃ, τῆς αὐτῆς διατάξεως γενηθείσης, ὅτε καιρὸν ὑπε-

   221
  λάμβανεν ὁ βασιλεὺς εἶναι τοῦ πυνθάνεσθαί τι τῶν ἀνδρῶν, ἠρώτα  
15    τὸν πρῶτον τῶν ἀπολιπόντων πὸς τὴν ἑξῆς ἐρώτησιν Τίς ἐστιν  
  ἀρχὴ κρατίστη;   ἐκεῖνος δὲ ἔφη Τὸ κρατεῖν ἑαυτοῦ καὶ μὴ συγκατα-    222
  φέρεσθαι ταῖς ὁρμαῖς.   πᾶσι γὰρ ἀνθρώποις φυσικὸν εἶναι τὸ πρός  
  τι τὴν διάνοιαν ῥέπειν·   τοῖς μὲν οἶν πολλοῖς ἐπὶ τὰ βρωτὰ καὶ    223
  ποτὰ καὶ τὰς ἡδονὰς εἰκός ἐστι κεκλίσθαι, τοῖς δὲ βασιλεῦσιν ἐπὶ  
20    χώρας κατάκτησιν, κατὰ τὸ τῆς δόξης μέγεθος·   πλὴν ἐν πᾶσι  
  μετριότης καλόν.   ἃ δὲ ὁ θεὸς δίδωσι, ταῦτα λαμβάνων σύνεχε·    
  τῶν δ᾿ ἀνεφίκτων μὴ ἐπιθύμει.      Τοῖς δὲ ῥηθεῖσιν ἀρεσθεὶς    224
  πρὸς τὸν ἐχόμενον εἶπε Πῶς ἂν ἐκτὸς εἴη φθόνου;   διαλιπὼν δὲ  
  ἐκεῖνος ἔφη Πρῶτον εἰ νοήσαι, ὅτι ὁ θεὸς πᾶσι μερίζει δόξαν τε  
25    καὶ πλούτου μέγεθος τοῖς βασιλεῦσι, καὶ οὐδεὶς περὶ ἑαυτόν ἐστι  
     
 
 
     
 

1 αυτων CZ    3 λεγεις PZ    5 δει B] δια cett | ο δεον αυτοις conj

HKAGIB
  Schmidt] ουδε αυτο (αυτος B) codd    6 τουτο] + γαρ GI | συν (in CPTZ
  συνθεωρουντες  sup lin T¹    8 τον τροπον Ztxt | ηγεμονειαν H     
  10 καθυπνουντας C υπνουν GI | παρεκ. καθ. Z     
  11 τουτοις Z | εληξεν Schard] ελεξεν codd | επι] + τουτοις (post ras) Z |  
  ως εληξεν—εχομενη (13)] om H    13 υπελαβεν  
  CTZ    14 ηρωτα ex conj] πρωτα codd (επηρωτα Zcorr)    15 των απολιποντων  
  (-λειπ. P)] τον απολιποντα BCTZ + ηγε B | ερωτησιν] + εφη P  
  18 om την διαν. Z | βρωματα P    19 κεκλεισθαι PB*vid    20 κατα] και  
  Wend. | om το C    21 om ταυτα P | β συνεχε  α λαμβανων B* (corr B¹)  
  23 τως] ως Z | διαλειπων I    24 ει νοησαις Zcorr P (-ησσ.) εννοησας B  
  25 πλουτον HGI | παρ εαυτον Wend.  
   
 
 
     
590
  βασιλεύς·   πάντες γὰρ θέλουσι μετασχεῖν ταότης τῆ δόξης, ἀλλ᾿ οὐ  
    δύνανται·   θεοῦ γάρ ἐστι δόμα.      Ἐπαινέσας δὲ τὸν ἄνδρα    225
  διὰ πλειόνων ἐπηρώτα τὸν ἕτερον Πῶς ἂν καταφρονοίη τῶν ἐχθρῶν;    
  ὁ δὲ εἶπεν Ἠσκηκὼς πρὸς πάντας ἀνθρώπους εὔνοιαν καὶ κατεργα-  
5    σάμενος φιλίας, λόγον οὐθενὸς ἂν ἔχπος·   τὸ δὲ κεχαριτῶσθαι πρὸς    
  πάντας ἀνθρώπους καὶ καλὸν δῶρον εἰληφέναι παρὰ θεοῦ τοῦτ᾿ ἔστι  
    κράτιστον.      Συναινέσας δὲ τούτοις τὸν ἑξῆς ἐκέλευσεν    226
  ἀποκριθῆναι, πρὸς αὐτὸν εἰπών Πῶς ἂν δοξαζόμενος διαμένοι;   εἶπε  
  δέ Τῇ προθυμίᾳ καὶ ταῖς χάρισι πρὸς τοὺς ἄλλους μεταοτικὸς ὢν  
10    καὶ μεγαλομερὴς οὐδέποτ᾿ ἂν ἀπολίποι δόξης·   ἵνα δὲ τὰ προειρη-    
    μένα σοι διαμένῃ, τὸν θεὸν ἐπικαλοῦ διὰ παντός.      Εὐφη-    227
  μήσας δὲ τοῦτον ἕτερον ἡρώτα Πῶς τινα δεῖ φιλότιμον εἶναι;    
  ἐκεῖνος δὲ ἔφη Πρὸς τοὺς φιλικῶς ἔχοντας ἡμῖν οἴονται πάντες ὅτι  
  πρὸς τούτους δέον·   ἐγὼ δ᾿ ὑπολαμβάνω, πρὸς τοὺς ἀντιδοξοῦντας  
15    φιλοτιμίαν δεῖν χαριστικὴν ἔχειν, ἵνα τούτῳ τῷ τρόπῳ μετάγωμεν    
  αὐτοὺς ἐπὶ τὸ καθῆκον καὶ συμφέρον ἑαυτοῖς.   δεῖ δὲ τὸν θεὸν  
  λιτανεύειν, ἵνα ταῦτ᾿ ἐπιτελῆται·   τὰς γὰρ ἀπάντων διανοίας  
    κρατεῖ.      Ζθνομολογέσας δὲ τούτοις τὸν ἕκτον ἐκέλευσεν    228
  ἀποφήνασθαι πυνθανόμενος Τίσι δεῖ χαρίζεσθαι;   ἐκεῖνος δ᾿  
20    ἀπεκρίθη Γονεῦσι διὰ παντός, καὶ γὰρ ὁ θεὸς πεποίηται ἐντολὴν    
  μεγίστην περὶ τῆς τῶν γονέων τιμῆς.   ἑπομένως δὲ τὴν τῶν φίλων  
  ἐγκρίνει διάθεσιν, προσονομάσας   σὺ  
  δὲ καλῶς ποιεῖς ἅπαντας ἀνθρώπους εἰς φιλίαν πρὸς ἑαυτὸν καθ-  
    ιστῶν.      Παρακαλέσας δὲ καὶ τοῦτον ἐπυνθάνετο καὶ τοῦ    229
25    μετέπειτα Τί καλλονῆς ἄξιόν ἐστιν;   ὁ δὲ εἶπεν Εὐσέβεια.   καὶ  
  γὰρ αὕτη καλλονή τίς ἐστι πρωτεύουσα.   τὸ δὲ δυνατὸν αὐτῆς  
     
 
 
     
  

2 δυναντ αν Z    5 φιλιαν Z    6 om και GI    8 ειπων] ειπεν GIC

HKAGIB
   ειπας Z | πως] ως Z    9 προμηθεια K | μεταδοτ. ων προς τους αλλους B CPTZ
  10 απολειποι P    11 διαμενοι A    12 πως] προς Wend. | δει sup lin scr  
  Z*vid    13 οιονται] οιον και K    15 δει BP | εχειν] ειναι B | τροπω]  
  προσωπω CZ    17 επιτελειται C    18 συνομολογησασθαι P et (δε omisso)  
  Z*    19 om δ Z    20 απεκριθη] ειπε Z    21 επομενος P    22 εγκρινειν Z     
  23 προς εαυτον] εαυτω P    24 και 1º] om B    26 om τις PZ προτερευουσα  
  H προτευουσα GI | βεστιν  ααυτης B* (corr B¹)  
   
 
 
     
591
  ἐστιν ἀγάπη·   αὕτη γὰρ θεοῦ δόσις ἐστίν·   ἣν καὶ σὺ κέκτησαι πάντα  
  περιέχωμ ἐν αὐτῇ τὰ ἀγαθά.      Λίαν δὲ φιλοφρόνως ἐπικρο-    230
  τήσας εἶπε πρὸς τὸν ἕτερον Πῶς ἂν πταίσας πάλιν τῆς αὐτῆς  
  κρατήσαι δόξης;   ὁ δὲ ἔφη Σὲ μὲν οὐ δυνατόν ἐστι πταῖσαι, πᾶσι  
5    γὰρ χάριτας ἔσπαρκας, αἳ βλαστάνουσιν εὔνοιαν, ἣ τὰ μέγιστα τῶν  
  ὅπλων κατισχύουσα περιλαμβάνει τὴν μεγίστην ἀσφάλειαν·   εἰ δὲ    231
  τινες πταίουσιν, ἐφ᾿ οἷς πταίουσιν, οὐκέτι χρὴ ταῦτα πρύσσειν, ἀλλὰ  
  φιλίαν κατακτησαμένους δικαιοπραγεῖν.   θεοῦ δὲ δῶρον ἀγαθῶν  
  ἐργάτην εἶναι καὶ μὴ τῶν ἐναντίων.      Συναρεσθεὶς δὲ τούτοις    232
10    πρὸς τὸν ἕτερον εἶπε Πῶς ἂν ἐκτὸς γένοιτο λύπης   ὁ δὲ ἔφησεν Εἰ  
  μηδένα βλάπτοι, πάντας δὲ ὡφελοῖ, τῇ δικαιοσύνῃ κατακολουθῶν·    
  τοὺς γὰρ ἀπ᾿ αὐτῆς καρποὺς ἀλυπίαν κατσκευάζειν.   ἱκετεύειν δὲ    233
  τὸν θεόν, ἵνα μὴ τὰ παρὰ τὴν προαίρεσιν ἡμῶν ἀνακύπτοντα  
  βλάπτῃ, λέγω δὴ οἷον θάνατοί τε καὶ νόσοι καὶ λῦπαι καὶ τὰ  
15    τοιαῦτα.  αὐτῷ   δὲ σοὶ εὐσεβεῖ καθεστῶτο τούτων οὐδὲν ἂν  
  προσέλθοι.      Καλῶς δὲ καὶ τοῦτον ἐπαινέσας τὸν δέκατον ἡρώτα    234
  Τί μέγιστόν ἐστι δόξης;   ὁ δὲ εἶπε Τὸ τιμᾷν τὸν θεόν·   τοῦτο δ᾿  
  ἐστὶν οὐ δώροις οὐδὲ θυσίαις, ἀλλὰ ψυχῆς καθαρότητι καὶ διαλήψεως  
  ὁσίας, καθὼς ὑπὸ τοῦ θεοῦ πάντα κατασκευάζεται καὶ διοικεῖται  
20    κατὰ τὴν αὐτοῦ βούλησιν·   ἣν καὶ σὺ διατελεῖς ἔχων γνώμην, ᾗ  
  πάρεστι σημειοῦσθαι πᾶσιν ἐκ τῶν ὑπὸ σοῦ συντετλεσμένων καὶ  
  συντελουμένων.      Μετὰ μείζονος δὲ φωνῆς πάντας αὐτοὺς ὁ    235
  βασιλεὺς ἡσπάζετο καὶ παρεκάλει, συνεπιφωνούντων τῶν παρόντων,  
  μάλιστα δὲ τῶν φιλοσόφων.   καὶ γὰρ ταῖς ἀγωγαῖς καὶ τῷ λόγῳ  
25    πολὺ προέχοντες αὐτῶν ἦσαν, ὃς ἂν ἀπὸ θεοῦ τὴν καταρχὴν ποιού-  
  μενοι.   μετὰ δὲ ταῦτα ὁ βασιλεύς εἰς τὸ φιλοφρονεῖσθαι προῆλθε  
  διὰ τῶν προπόσεων.  
     
 
 
     
 

1 γαρ] δε B | θῡ δοσις BCPT] θεοδοσιος cett    2 αυτη] εαυτη K αυτω

HKAGIB
  B* εαυτω B¹ txt cett    3 της αυτης παλιν P    5 εσπερκας HA | ευνοιαν] CPTZ
  (+ ει δε τινες πταιουσιν· εφ οις πταιουσι K* (del rubricator)    8  
  κτησαμενους BT | αγαθον CT*Z    9 συναρκεσθεις B    10 εφησεν]  
  εφη AP    11 βλαπτοι] λυπειται Zvid (fin ex corr) | ωφελει KT οφελοιη P     
  12 αυτους K    13 om τα KBCTZ    14 βλαπτοι CPZ | λεγω δη (δε Z)] om P |  
  om αυτω—καθεστωτι] ευσεβει δε σοι οντι P    19 καθως—κατα (20)]  
  om HKAGI    22 δε μειζονος Z    25 προσεχοντες BZ | αυτω B* | ησαν P]  
  om cett    27 προποσεων BTHcorr] πραιποσιτων PKcorr προποσετων cett  
   
 
 
     
592
   

Τῇ δὲ ἐπιούσῃ κατὰ τὰ αὐτὰ τῆς διατάξεως τοῦ συμποσίου

   236
  γενομένης, καθὼς εὔκαιρον ἐγένετο τῷ βασιλεῖ, τοὺς ἑξῆς ἡρώτα τῶν  
  προαποκεκριμένων, εἶπε δὲ τῷ πρώτῳ Τὸ φρονεῖν εἰ διδακτόν ἐστιν;    
  ὃς δ᾿ εἶπε Ψυχῆς ἐστι κατασκευὴ διὰ θείας δυνάμεως ἐπιδέχεσθαι  
5    πᾶν τὸ καλόν, ἀποστρέφεσθαι δὲ τἀναντία.      Συνομολογήσας    237
  δὲ τὸν ἐχόμενον ἡρώτα Τί πρὸς ὑγείαν μάλιστα συντείνει;   ἐκεῖνος  
  δὲ ἔφη Σωφροσύνη·   ταύτης δὲ οὐκ ἔστι τυχεῖν, ἐὰν μὴ θεὸς κατα-  
    σκευάσῃ τὴν διάνοιαν εἰς τοῦτο.      Παρακαλέσας δὲ τοῦτον πρὸς    238
  τὸν ἕτερον ἔφη Πῶς ἂν γονεῦσι τὰς ἀξίας ἀποδῴη χάριτας;   ὃς δὲ  
10    εἶπε Μηδὲν αὐτοὺς λυπήσας·   τοῦτο δ᾿ οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ θεὸς τῆς δια-    
    νοίας ἡγεμὼν γένοιτο πρὸς τὰ κάλλιστα.      Προσεπινεύσας δὲ    239
  τούτῳ τὸν ἑξῆς ἠρώτα Πῶς ἂν φιλήκοος εἴη;   ἐκεῖνος δὲ εἶπε Δια-  
  λαμβ̩άνων ὅτι πάντα συμφέρει γινώσκειν, ὅπως ἂν πρὸς τὰ συμ-  
  βαίνοντα ἐκλεγόμενός τι τῶν ἡκροαμένων ἀμιθυπτοιθεὶς πρὸς τὰ τῶν  
15    καιρῶν ἂν ἀντιπράσσηται , σὺν χειραγωγίᾳ θεοῦ·   τοῦτο δ᾿ ἐστίν,    
    αἱ τῶν πράξεων τελειώσεις ὑπ᾿ αὐτοῦ.      Τοῦτον δὲ ἐπαινέσας    240
  πρὸς τὸν ἕτερον εἶπε Πῶς ἂν μηθὲν παρά̩νομον  πράσσοι;   πρὸς τοῦτο  
  ἔφησε Γινώσκων ὅτι τὰς ἐπινοίας ὁ θεὸς ἔδωκε τοῖς νομοθετὴσασι  
  πρὸς τὸ σώζεσθαι τοὺς βίους τῶν ἀνθρώπων, ἀκόλουθος εἴης  
20    ἂν αὐτοῖς.      Ἀποδεξάμενος δὲ αὐτὸν πρὸς ἕτερον εἶπε Τίς    241
  ὠφέλεια συγγενείας ἐστίν;   ὁ δὲ ἀπεφήνατο Ἐὰν τοῖς συμβαίνουσι  
  νομίζωμεν ἀτυχοῦσι μὲν ἐλαττοῦσθαι, καὶ κακοπαθῶμεν ὡς αὐτοί,  
    φαίνεται τὸ συγγενὲς ὅσον ἰσχῦόν ἐστι—τελουμένων δὲ τούτων καὶ    242
  δόξα καὶ προκοπὴ παρὰ τοῖς τοιούτοις ὑπάρξει·   τὸ γάρ συνεργὲς  
     
 
 
     
  

2 γενομενου BT | τους] τοις I    3 αποκεκριμενων T    4 δια] και P

HKAGIB
   6 εκεινο B* εκεινος B¹    7 εαν] ει A | κατασκευασει HAGCZ*    8 om δε CPTZ
  BCPTZ    9 ειπε Z | αποδων G αποδωση Z | γονευσιν αποδωη τας αξ. χαρ.  
  B    10 λυπησας P] λυπησαι cett | της διανοιας ηγεμων bis scripsit K  
  12 om αν C | ειη] pr αν Z | διαλαμβανειν B    13 συμφερειν T     
  14 ανθυποτιθης T (Wend.) txt (αντ. GICA) cett     
  15 αν αντιπρασσηται] αντιπρασσηται  
  G (αν τι πρασσ.) IB txt (fort recte) cett (ἃν ἀντ. Wend.) | συγχειραγωγια  
  A*GITZ | εστιν αι] εστι και P    16 η των πρ. τελειωσις T* | ? εισιν  
  υπ αυτου    17 πρασσοι παρα τον νομον BCPTZ    18 δεδωκε P    19 ειης]  
  pr αν BTZ* (post ras)    20 om αν BT | αυτον] τουτον P | ετερον] pr τον  
  HPZ    22 νομιζωμεν KAcorr Bcorr T] νομιζομεν cett | ατυχουσι KAcorr BPT  
  ατυχωσι cett | ως αυτοι BCcorr Tcorr] ως αυτον PC*T*vid ως αυτων cett  
  (? ωσαυτως)    23 οσον—συνεργες (24)] om Btxt ins Bmg | om και P  
  24 υπαρχει GI | συγγενες BcorrT  
   
 
 
     
593
  εὐνόως γινόμενον ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἀδιάλυτον πρὸς ἅπαντα—μετὰ δὲ εὐη-  
  μερίας, μηδὲν προσδεῖσθαι τῶν ἐκείνων·   ἀλλὰ δέον  θεὸν   ἱκετεύειν,  
  πάντα ἀγαθοποιεῖν.      Ὡσαύτως δὲ ἐκείνοις ἀποδεξάμενος    243
  αὐτὸν ἄλλον ἠρώτα Πῶς ἀφοβία γίνεται;   εἶπε δέ Συνιστορούσης  
5    τῆς διανοίας μηδὲν κακὸν πεπραχέναι, θεοῦ κατευθύνοντος εἰς τὸ  
  καλῶς ἅπαντα βουλεύεσθαι.      Τούτῳ δὲ ἐπιφωνήσας πρὸς    244
  ἄλλον εἶπε Πῶσ ἂν προχείρως ἔχοι τὸν ὀρθὸν λόγον;   ὁ δὲ εἶπεν  
  Εἰ τὰ τῶν ἀνθρώτων ἀτυχήματα διὰ παντὸς ἐπιβλέποι·   γινώσκων  
  ὅτι ὁ θεὸς ἀφαιρεῖται τὰς εὐημερίας, ἑτέρους δὲ δοξάζων εἰς τὸ  
10    τιμᾶσθαι προάγει.      Καλῶς δὲ καὶ τοῦτον ἀποδεξάμενος τὸν    245
  ἑξῆς ἀποκριθῆναι παρεκάλει Πῶς ἂν μὴ εἰς ῥᾳθυμίαν, μηδὲ ἐπὶ τὰς  
  ἡδονὰς τρέποιτο;   ὁ δέ Προχείρως ἔχων, εἶπεν, ὅτι μεγάλης  
  βασιλείας κατάρχει καὶ πολλῶν ὄχλων ἀφηγεῖται, καὶ οὐ δεῖ περὶ  
  ἕτερόν τι τὴν διάνοιαν εἶναι, τῆς δὲ τούτων ἐπιμελείας φροντίζειν·    
15    θεὸν δὲ ἀξιοῦν, ὅπως μηθὲν ἐλλίπῃ τῶν καθηκόντων.      Ἐπαι-    246
  νέσας δὲ καὶ τοῦτον τὸν δέκατον   ἠρώτα Πῶς ἂν ἐπιγινώσκοι   τοὺς  
  δόλῳ τινὶ πρὸς αὐτὸν πράσσοντας;   ὁ δὲ ἀπεφήνατο πρὸς τοῦτο Εἰ  
  παρατηροῖτο τὴν ἀγωγὴν ἐλευθέριον οὖσαν, καὶ τὴν εὐταξίαν διαμέ-  
  νουσαν ἐν τοῖς ἀσπασμοῖς καὶ συμβουλίαις καὶ τῇ λοιπῇ συνανα-  
20    στροφῇ τῶν σὺν αὐτῷ, καὶ μηθὲν ὑπερτείνοντας τοῦ δέοντος ἐν ταῖς  
  φιλοφρονήσεσι καὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς κατὰ τὴν ἀγωγήν.   θεὸς δὲ    247
  τὴν διάνοιαν   ἄξει  σοι, βασιλεῦ, πρὸς τὰ κάλλιστα.      Συγ-  
  κροτήσας πάντας τ᾿ ἐπαινέσας κατ᾿ ὄνομα, καὶ τῶν παρόντων ταὐτὰ  
  ποιούντων, ἐπὶ τὸ μέλπειν ἐτράπησαν.  
     
 
 
     
 

1 διαλυτον Z    2 θεον ins. Mend.    3 ις in εκεινοις sup

HKAGIB
  ras T    4 πως ex οπως Tvid | om ειπε δε K    6 απαντας G | τουτο CPTZ
  P    7 εχη τον βορθον λογον απροχειρως B | εχει CZ    8 επιβλεπει BP  
  13 καταρχη Z | om οχλων B    15 ελλειπει B* ελλειπη Bcorr PT  
  16 ερωτα codd | αν επιγινωσκοι] επιγινωσκοι B επιγινωσκει (-εις Z) cett  
  17 δολον τινα Acorr | πρασσοντας προς αυτον BT | προς τουτο (τουτον B*  
  Tcorr vid απεφηνατο P    18 αυταξιαν KI (ευ sup ras H)    19 συμβουλιαις  
  (-ειαις GICZ)] συμβουλιας HK (-ειας) A*    20 μηδεν HKBP |  
  υπερτεινειν P υπερτεινοντ B* (ας add Bcorr) υπερτεινωνται Zcorr    22  
  διανοιαν] δι ανοι C | εξει codd | συγκροτησας} + δε B ουν και P  
  cum praecedd conj cett ο δε βασιλευς συγκροτησας edd pr (cod Mon)     
  23 τ (τε C) om P | τα αυτα Bvid T  
   
 
 
     
594
   

Τῇ δὲ ἐχομένῃ τὸν καιρὸν λαβὼν ἐπηρώτα τὸν ἑξῆς Τίς ἐστιν

   248
  ἀμέλεια μεγίστη;   πρὸς τοῦτ᾿ ἔφη Εἰ τέκνων ἄφροντίς τις εἴη, καὶ μὴ  
  κατὰ πάντα τρόπον ἀγαγεῖν   σπεύδοι ·   εὐχόμεθα γὰρ ἀεὶ πρὸς τὸν  
  θεόν, οὐχ οὕτως περὶ ἑαυτῶν ὡς περὶ τῶν ἐγγόνων, ἵνα παρῇ πάντα  
5    αὐτοῖς τὰ ἀγαθά.   τὸ δὲ ἐπιδεῖσθαι παιδία σωφροσύνης μετασχεῖν,    
    θεοῦ δυνάμει τοῦτο γίνεται.      Φήσας δὲ εὐλογεῖν ἄλλον    249
  ἠρώτα Πῶς ἂν φιλόπατρις εἴη;   Προτιθέμενος, εἶπεν, ὅτι καλὸν ἐν  
  ἰδίᾳ καὶ ζῇν καὶ τελευτᾷν.   ἡ δὲ ξενία τοῖς μὲν πένησι καταφρόνησιν  
  ἐργάζεται, τοῖς δὲ πλουσίοις ὄνειδος, ὡς διὰ κακίαν ἐκπεπτωκόσιν.    
10    εὐεργετῶν οὖν ἅπαντας, καθὼς συνεχῶς τοῦτ᾿ ἐπιτελεῖς, θεοῦ διδόντος    
    σοὶ πρὸς πάντας χάριν, φιλόπατρις φανήσῃ.      Τούτου δὲ    250
  ἀκούσας τοῦ κατὰ τὸ ἐξῆς ἐπυνθάνετο Πῶς  ἂν   ἁρμόσαι γυναικί;    
  Γινώσκων  ὅτι μὲν θρασύ ἐστιν, ἔφη, τὸ θῆλυ γένος, καὶ δραστικὸν  
  ἐφ᾿ ὃ βούλεται πρᾶγμα, καὶ μεταπῖπτον εὐκόπως διὰ παραλογισμοῦ,  
15    καὶ τῇ φύσει κατεσκεύασται ἀσθενές·   δέον δ᾿ ἐστὶ κατὰ τὸ ὑγιὲς    
    χρῆσθαι, καὶ μὴ πρὸς ἔριν ἀντιπράσσειν.   κατορθοῦται γὰρ βίος,    251
  ὅταν ὁ κυβερνῶν εἰδῇ, πρὸς τίνα σκοπὸν δεῖ τὴν διέξοδον ποιεῖ-  
    σθαι.   θεοῦ δ᾿ ἐπικλήσει καὶ βίος κυβερνᾶται κατὰ πάντα.      Συν-    252
  ανθομολογησάμενος δὲ τούτῳ τὸν ἑξῆς ἠρώτα Πῶς   ἂν   ἀναμάρ-  
20    τητος εἴη;   ὁ δὲ ἔφησεν Ὡς ἅπαντα πράσσων καὶ μετὰ διαλογισμοῦ    
  καὶ μὴ πειθόμενος διαβολαῖς, ἀλλ᾿ αὐτὸς ὢν δοκιμαστὴς τῶν λεγο-  
  μένων καὶ κρίσει κατευθύνων τὰ τῶν ἐντεύξεων καὶ διὰ κρίσεως  
  ἐπιτελῶν ταῦτα ἀναμάρτητος, ἔφησεν, ἂν εἴης, ὦ βασιλεῦ.   τὸ δ᾿  
  ἐπινοεῖν ταῦτα καὶ ἐν τούτοις ἀναστρ͓φεσθαι θείας δυνάμεώς ἐστιν  
     
 
 
     
  

2 αφροντις τισ ειη P] αφροντις (αφροστις G) τισ ει GIK αφροντις τις η

HKAGIB
   cett    3 σπευδοι] σπευδη B om cett (spat 5 vel 6 litt hab T)    4 εκγονων CPTZ
  A | om παρη P    5 επιδεσθαι conj Wend. | παιδια P teste Wend. |  
  παιδειαν cett    7 προστιθεμενος B    8 ξενιτεια Wend. (ξενητια cod Mon)  
  9 εκπεπτωκασιν C    11 φανησει P | om δε P    12 κατα το (κατα τον H)]  
  om P | om αν codd | αρμωσει P    13 γινωσκων] om codd ex conj supplevi |  
  θρασυ—γενος] φησι θρασυ το θηλυ γενος εστι P | εστιν εφη TBrubricator  
  (εστι B*)] εστι cett    14 om και P | μεταπιπτων GI | ευκολως P  
  15 και] καν K | κατεσκευασθη P -σθαι CZ    16 εριν] αιρειν GI | ερριν PZ  
  17 ο κυβερνων K] om P κυβερνων cett | ηδη H ιδη KA | διεξοδον BCTZ]  
  εξοδον cett    18 κατα] και τα I | παν C | συναντομ. AGICZ    19 τουτω]  
  τουτον PCZ | om αν codd    20 εφησεν Ως] εφη Σεμνως conj Mend. |  
  απαν H*A (απαντ Hcorr) | om και P | μετα partim sup ras I    23 om  
  εφησεν P  
   
 
 
     
595
  ἔργον.      Διαχυθεὶς δὲ τοῖς εἰρημένοις τὸν ἕτερον ἠρώτα    253
  Πῶς ἂν ἐκτὸς θυμοῦ γένοιτο;   πρὸς τοῦτ᾿ εἶπε Γινώσκων ὅτι πάντων  
  ἐξουσίαν ἔχει, καὶ, εἰ χρήσαιτο θυμῷ, θάνατον ἐπιφέρει·   ὅπερ ἀνω-  
  φελὲς καὶ ἀλγεινόν ἐστιν, εἰ τὸ ζῇν ἀφελεῖται πολλῶν, διὰ τὸ κύριον  
5    εἶναι.   πάντων δ᾿ ὑπηκόων ὄντων καὶ μηδενὸς ἐναντιουμένου, τίνος    254
  χάριν θυμωθήσεται;   γινώσκειν δὲ δεῖ, διότι θεὸς τὸν πάντα κόσμον  
  διοικεῖ μετ᾿ εὐμενείας καὶ χωρὶς ὀργῆς ἁπάσης·   τούτῳ δὲ κατακο-  
  λουθεῖν ἀναγκαῖόν ἐστί σε, ἔφησεν, ὦ βασιλεῦ.      Καλῶς    255
  δὲ ἀποκεκρίσθαι φήσας τοῦτον ἐπυνθάνετο τοῦ μετέπειτα Τί ἐστιν  
10    εὐβουλία;   Τὸ καλῶς ἅπαντα πράσσειν, ἀπεφήνατο, μετὰ διαλογι-  
  σμοῦ, κατὰ τὴν βουλὴν παρατιθέντα καὶ  τὰ   βλαβερὰ τῶν κατὰ  
  τὸ ἐναντίον τοῦ λόγου διάστημα, ἵνα πρὸς ἕκαστον ἐπινοήσαντες  
  ὦμεν εὖ βεβουλευμένοι, καὶ τὸ προτεθὲν ἡμῖν ἐπιτελῆται.   τὸ δ᾿ αὖ  
  κράτιστον, θεοῦ δυνατείᾳ πᾶν βούλευμα  τελείωσιν ἕξει   σοι  
15    τὴν εὐσέβειαν ἀσκοῦντι.      Κατωρθωκέναι δὲ καὶ τοῦτον εἰπὼν    256
  ἄλλον ἠρώτα Τί ἐστι φιλοσοφία;   Τὸ καλῶς διαλογίζεσθαι πρὸς    ¶ C
  ἕκαστον τῶν συμβαινόντων, ἀπεφήνατο, καὶ μὴ ἐκφέρεσθαι ταῖς  
  ὁρμαῖς, ἀλλὰ τὰς βλάβας καταμελετᾷν τὰς ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν ἐκβαι-  
  νούσας, καὶ τὰ πρὸς τὸν καιρὸν πράσσειν δεόντως μετριοπαθῆ καθε-  
20    στῶτα.   ἵνα δ᾿ ἐπίστασιν τούτων λαμβάνωμεν, θεραπεύειν δεῖ τὸν  
  θεόν.      Ἐπισημήνας δὲ καὶ τοῦτον ἕτερον ἠρώτα Πῶς ἂν    257
  ἀποδοχῆς   ἐν ξενιτείᾳ   τυγχάνοι;   Πᾶσιν ἴσος γινόμενος, ἔφη, καὶ  
  μᾶλλον ἥττων ἢ καθυπερέχων φαινόμενος πρὸς οὓς ξενιτεύει.    
  κοινῶς γὰρ ὁ θεὸς τὸ ταπεινούμενον προσδέχεται κατὰ φύσιν, καὶ τὸ  
25    τῶν ἀνθρώπων γένος τοὺς ὑποτασσομένους φιλανθρωπεῖ.      Ἐπι-    258
  μαρτυρήσας δὲ τούτοις ἄλλον ἡρώτα Πῶς    ἂν κατασκευάσῃ καὶ  
     
 
 
     
 

2 γινωσκειν I    3 εχεις A | χρησαι τω P | θυμου HKAGICZ | επιφερειν

HKAGIB
  B    6 δε P] om cett | διοτι] οτι KBT    7 τουτο PZ | κατακολουθειν] CPTZ
  + σε P    8 σε] om P σοι Hcorr | om εφησεν ω K    10 πραττειν B |  
  μετα] + δε Z    11 τα κατα την ιδιαν βουλην παρατιθεντας B | om τα  
  codd | om των B    13 επιτελειται CPZ    14 τελειωσιν εξει σοι conj  
  Mend.] τεως συνεξει σοι BT ιν εξισοι Z τεως ιν (ινα C) εξισοι cett     
  15 κατορθωκεναι HKGICZ | ειπας HGICZ    17 εκαστα BPTZ    19 τα] τας B*  
  20 δειν B* δὲ (pro δεον ?) K txt cett    21 επισημανας P (-μειν. Z*)  
  22 εν ξενιτ. Mend.] η ξενιτεια codd | τυγχανη PT -νει Z | γινομενος P]  
  γενομ. cett    23 ηττον GIZ* | ξενιτευη BT    24 om και B     
  25 γενος] + και B | φιλοφρονει B    26 α αν] ἂν codd ἅν Wend.  
   
 
 
     
596
  μετὰ τοῦτο διαμένῃ;   πρὸς τοῦτ᾿ εἶπεν Εἰ μεγάλα καὶ σεμνὰ ταῖς  
  ποιήσεσιν ἐπιτελοῖ, πρὸς τὸ φείσασθαι τοὺς θεωροῦντας διὰ τὴν  
  καλλονήν, καὶ μηθένα τῶν κατεργαζομένων τὰ τοιαῦτα παραπέμποι,  
  μηδὲ τοὺς ἄλλους ἀμισθὶ συντελεῖν ἀναγκάζοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν.    
5    διανοούμενος γὰρ ὡς θεὸς πολυωρεῖ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, χορη-    259
  γῶν αὐτοῖς καὶ ὑγείαν καὶ εὐαισθησίαν καὶ τὰ λοιπά καὶ αὐτὸς  
  ἀκόλουθόν τι πράξει τῶν κακοπαθειῶν ἀποδιδοὺς τὴν ἀντάμειψιν.    
    τὰ γὰρ ἐκ δικαιοσύνης τελούμενα, ταῦτα καὶ διαμένει.      Εὖ    260
  δὲ καὶ τοῦτον εἰρηκέναι φήσας τὸν δέκατον ἡρώτα Τί ἐστι σοφίας  
10    καρπός;   ὁ δὲ εἶπε Τὸ μὴ συνιστορεῖν ἑαυτῷ κακὸν πεπραχότι, τὸν    
    δὲ βίον ἐν ἀληθείᾳ διεξάγειν.   ἐκ τούτων γὰρ κρατίστη χαρὰ καὶ    261
  ψυχῆς εὐστάθειά σοι γίνεται, μέγιστε βασιλεῦ, καὶ ἐλπίδες ἐπὶ θεῷ  
  καλαὶ κρατοῦντί σοι τῆς ἀρχῆς εὐσεβῶς.      Ὡς δὲ συνήκουσαν  
  πάντες ἐπεφώνησαν σὺν κρότῳ πλείονι.   καὶ μετὰ ταῦτα πρὸς τὸ  
15    προπιεῖν ὁ βασιλεὺς [λαμβάνειν] ἐτράπη, χαρᾷ πεπληρωμένος.    
   

Τῇ δ᾿ ἑξῆς καθὼς πρότερον ἡ διάταξις ἦν τῶν κατὰ τὸν πότον

   262
  ἐπιτελουμένων, καιροῦ δὲ γενομένου τοὺς ἀπολιπόντας ὁ βασιλεὺς  
  ἐπηρώτα.   πρὸς τὸν πρῶτον δὲ ἔφη Πῶς ἂν μὴ τραπείη τις εἰς  
    ὑπερηφανίαν;   ἀπεκρίθη δέ Εἰ τὴν ἰσότητα τηροῖ, καὶ παῤ ἕκαστον    263
20    ἑαυτὸν ὑπομιμνήσκοι, καθὼς ἄνθρωπος ὢν ἀνθρώπων ἡγεῖται.   καὶ    
  ὁ θεὸς τοὺς ὑπερηφάνους καθαιρεῖ, τοὺς δὲ ἐπιεικεῖς καὶ ταπεινοὺς  
    ὑψοῖ.      Παρακαλέσας δὲ αὐτὸν τὸν ἑξῆς ἐπηρώτα Τίσι δεῖ    264
  συμβούλοις χρῆσθαι;   τοῖς διὰ πολλῶν, ἔφη, πεπειραμένοις πραγ-  
  μάτων καὶ τὴν εὔνοιαν συντηροῦσιν ἀκέραιον πρὸς αὐτὸν καὶ τῶν  
25    τρόπων ὅσοι μετέχουσιν αὐτῷ.   θεοῦ δὲ ἐπιφάνεια γίνεται πρὸς τὰ    
     
 
 
     
  

1 διαμενει Wend. | προς τουτ—επιτελοι (2)] om HKA    2 επιτελοιη P |

HKAGIB
   τας θ. Z    3 μηδενα GI | παραπεμπει P    4 αμισθοι Z | αναγκαζει P    CPTZ
  6 αυτος] αυτοις A    8 διαμενοι B    11 διεξαγειν P] διαγειν B διεξαγαγειν  
  cett | χαρα κρατιστη B    13 κρατουν Z*    15 πιειν AB | λαμβανειν  
  (-νην P)} hab codd omn  Fort cf πιειν δουναι etc vel προποσιν pro  
  προπιειν legendum | χαρας KBP χαρα τι Z    16 το δ εξης B | καθως] +  
  και B | κατα των τοπων Z    17 γινομενου KAGI    18 επηρωτα BPT] επερτα  
  cett | τραπειη BT] τραποιη PZ τραπη K τραποι cett | om εις P    19 τηρει  
  BPT    20 υπομιμνησκει BPT    21 ο] ως B    22 ηρωτα B επερωτα Z txt cett |  
  δει ex δε vel δη fact in B    23 εφη P] om cett post πραγματων ins  
  Zcorr    24 f τον τροπον H    25 θεου—αξιοις (1, pag 565)] om BPTZ  
   
 
 
     
597
  τοιαῦτα τοῖς ἀξίοις.      Ἐπαινέσας δὲ αὐτὸν ἄλλον ᾐρώτα Τίς    265
  ἐστι βασιλεῖ κτῆσις ἀναγκαιοτάτη;   Τῶν ὑπροτεταγμένων φιλαν-  
  θρωπία καὶ ἀγάπησις, ἀπεκρίνατο.   διὰ γὰρ τούτων ἄλυτος εὐνοίας  
  δεσμὸς γίνεται.   τὸ δὲ γένεσθαι κατὰ προαίρεσιν ταῦτα ὁ θεὸς  
5    ἐπιτελεῖ.      Κατεπαινέσας δὲ αὐτὸν ἑτέρου διεπυνθάνετο    266
  Τί πέρας ἐστὶ λόγου;   κἀκεῖνος δὲ ἔφησε Τὸ πεῖσαι τὸν ἀντιλέγοντα,  
  διὰ τῆς ὑποτεταγμένης τάξεως τὰς βλάβας ἐπιδεικνύντα·   οὕτω γὰρ  
  λήψῃ τὸν ἀκροατὴν οὐκ ἀντικείμενος, συγχρώμενος δὲ ἐπαίνῳ πρὸς  
  τὸ πεῖσαι.   θεοῦ δὲ ἐνεργείᾳ κατευθύνεται πειθώ.      Εὖ δὲ    267
10    λέγειν φήσας αὐτὸν ἕτερον ἡρώτα Πῶς ἄν, παμμιγῶν ὄχλων ὄωτων  
  ἐν τῇ βασιλείᾳ, τούτοις   ἁρ μόσαι;   Τὸ πρέπον ἑκάστῳ συνυποκρινό-  
  μενος, εἶπε, καθηγεμόνα λαμβάνων δικαιοσύνην·   ὡς καὶ ποιεῖς θεοῦ  
  σοι διδόντος εὖ λογίζεσθαι.      Φιλοφρονηθε̥ς δὲ τούτῳ πρὸς    268
  τὸν ἕτερον εἶπεν Ἐπὶ τίσι δεῖ λυπεῖσθαι;   πρὸς ταῦτα ἀπεκρίθη Τὰ  
15    συμβαίνοντα τοῖς φίλοις ὅταν θεωρῶμεν πολυχρόνια καὶ ἀνέκφευκτα  
  γινόμενα. τελευτήσασι μὲν γὰρ καὶ κακῶν ἀπολελυμένοις οὐχ  
  ὑπογράφει λύπην ὁ λόγος·   ἀλλὰ ἐφ᾿ ἑαυτοὺς ἀναφέροντες καὶ τὸ  
  πρὸς ἑαυτοὺς συμφέρον λυποῦνται πάντες ἄνθρωποι. τὸ δ᾿ ἐκφυγεῖν  
  πᾶν κακὸν θεοῦ δυνάμει γίνεται.      Ὡς ἔδει δὲ φήσας αὐτὸν    269
20    ἀποκρίνεσθαι πρὸς ἕτερον εἶπε Πῶς ἀδοξία γίνεται;   ἐκεῖνος δὲ  
  ἔφησεν Ὅταν ὑπερηφανία καθηγῆται καὶ θράσος ἄληκτον, ἀτιμα-  
  σμὸς ἐπιφύεται καὶ δόξης ἀναίρεσις.   θεὸς δὲ δόξης πάσης κυριεύει,  
  ῥέπων οὗ βούλεται.      Καὶ τούτῳ δ᾿ ἐπικυρώσας τὰ τῆς ἀπο-    270
  κρίσεως τὸν ἑξῆς ἡρώτα Τίσι δεῖ πιστεύειν ἑαυτόν;   Τοῖς διὰ τὴν  
25    εὔνοιαν, εἶπε, συνοῦσί σοι, καὶ μή διὰ τὸν φόβον μηδὲ διὰ πολυ-  
     
 
 
     
 

1 τις] τι I    2 βασιλει] βασιλικη A | κτισις GI    4 ταυτα κατα

HKAGIB
  προαιρεσιν B    5 επιτελοι Z | ετερου] τον ετερον BTZ | επυνθανετο BZ PTZ
  7 επιδεικνυντας HGIPZ υποδεικνυντας K    8 ληψει AP ληψ Ztxt (ληψαι  
  Zmg) | αντικειμενον BPTZ    10 φησας] πεισας Ztxt ειπας Zmg | ετερον] pr  
  τον K    11 αρμοσει B* (-ση Bcorr) αρμοση cett    13 τουτο PZtxt (τουτον  
  Zmg fort recte cf 198) text cett    14 λυπησθαι P    15 ανευφευκτα HGI  
  ανεκφευτα T ανεφευκτα Z ανεκφυκτα B txt KAP    17 f το προς εαυτους]  
  προς το εαυτοις P    19 δυναμεως BT    20 αποκρινασθαι  
  GIBvid Tfort ex corr    21 καθηγειται GIA    22 αναιρεσις BPT] αιρεσις  
  cett | απασης P    23 τουτο Z | τα] τας GI    25 ειπε] εφη BT  
   
 
 
     
598
  ωρίαν, ἐπανάγουσι πάντα πρὸς τὸ κεφδαίνειν.   τὸ μὲν γὰρ ἀγα-  
  πήσεως σημεῖον, τὸ δὲ δυσνοίας καὶ καιροτηρησίας·   ὃς γὰρ ἐπὶ  
  τὸ πλεονεκτεῖν  ὁρμᾶται   προδότης πέφυκε.   σὺ δὲ πάντας εὐνόους  
    ἔχεις θεοῦ σοι καλὴν βουλὴν διδόντος.      Σοφῶς δὲ αὐτὸν    271
5    εἰπὼν ἀποκεκρίσθαι, ἑτέρῳ εἶπε Τί βασιλείαν διατηρεῖ;   πρὸς τοῦτ᾿    
  ἔφη Μέριμνα καὶ φροντίς, ὡς οὐδὲν κακουργηθήσεται διὰ τῶν ἀπο-  
  τεταγμέων εἰς τοὺς ὄχλους ταῖς χρείαις·   καθὼς σὺ τοῦτο πράσσεις  
    θεοῦ σοι τὴν σεμνὴν ἐπίνοιαν διδόντος.      Θαρσύνας δὲ τοῦτον    272
  ἕτερον ἐπηρώτα Τί διαφυλάσσει χάριτα καὶ τιμήν;   ὁ δὲ εἶπεν  
10    Ἀρετή.   καλῶν γὰρ ἔργων ἐστὶν ἐπιτέλεια, τὸ δὲ κακὸν ἀποτρίβε-    
  ται·   καθὼς σὺ διατηρεῖς τὴν πρὸς ἅπαντας καλοκἀγθίαν παρὰ  
    θεοῦ δῶρον τοῦτ᾿ ἔχων.      Κεχαρισμένως δὲ δαὶ τοῦτον ἀπο-    273
  δεξάμενος τὸν ἑνδέκατον ἐπηρώτα (διὰ τὸ δύο πλεονάζειν τῶν ἑβδο-  
  μήκοντα) Πῶς ἂν κατὰ ψυχὴν καὶ ἐν τοῖς πολέμοις εἰρηνικῶς ἔχοι;    
15    ὁ δὲ ἀπεφήνατο Διαλαμβάνων ὅτι κακὸν οὐδὲν εἴργασται τῶν ὑπο-    
  τεταγμένων οὐθενί, πάντες δὲ ἀγωνιοῦνται περὶ τῶν εὐεργετημά-  
  των, εἰδότες, κἂν ἐκ τοῦ ζῇν ἀποτρέχωσιν, ἐπιμελητήν σε τῶν  
    βίων.   οὐ γὰρ διαλείπεις ἐπανορθῶν ἅπαντας τοῦ θεοῦ σοι καλο-    274
  φροσύνην δεδωκότος.      Ἐπισημήνας δὲ κρότῳ πάντας αὐτοὺς  
20    ἀπεδέξατο φιλοφρονούμενος, καὶ προπίνων ἑκάστῳ πλεῖόν τι πρὸς    
  τὸ τερφθῆναι   ἐτράπη μετ᾿ εὐφροσύνης τοῖς ἀνδράσι συνὼν καὶ  
  χαρᾶς πλείονος.  
   

Τῇ ἑβδόμῃ δὲ τῶν ἡμερῶν, πλείονος παρασκευῆς γενομένης,

   275
  προσπαραγινομένων πλειόνων ἑτέρων ἀπὸ τῶν πόλεων (ἦσαν γὰρ  
     
 
 
     
  

1 επαναγουσι B] επαναγαγουσι Zcorr επαναγων P επαναγοντας cett |

HKAGIB
   παντας P    3 το] τω B* (το Bcorr) T (ex το fact vid) | ορμαται bene Mend.] PTZ
  ορα BTcorr οραται cett    4 διδουντος Z* | σοφως BT] σαφως cett    5 ειπας  
  GIZ | διατηροι G    8 θρασυνας KB    9 διαφυλασση I (-λαττει B)  
  10 καλον γαρ εργον K | εστιν—διατηρεις την (11) om HKA     
  12 κεχαρισμενος AZ* κεχαριτωμενως I    13 των B] τους cett |  
  εβδομηκοντα] ō KGIBT. Scholium hab τον ενδεκατον δε ερωτα  
  δια το δυο πλεοναζειν των εβδομηκοντα οπισθεν γαρ  
  ανα δεκα ηρωτα Bmg (rubicator)    16 ουθενι KPT] ουδενι B ουθεν  
  IIAGI | δε] γαρ B*    17 αποτρεχουσιν GIH (-σι) Z*vid    20 προπινων  
  B] προσπινων cett    21 ετραπη ins Mend. | τ. ανδ. συν. μετ ευφ. Z    23 δε  
  BPT] om cett    24 προσπαραγενομενων ετ. πλειονων K | om ησαν—πρεσβεις (1, pag 567) BPTZ  
   
 
 
     
599
  ἰκανοὶ πρέσβεις), ἐπηρώτησεν ὁ βασιλεὺς καιροῦ γενομένου τὸν  
  πρωτεύοντα τῶν ἀπολιπόντων τῆς ἐρωτήσεως Πῶς ἂν ἀπαραλό-  
  γιστος   εἴη ;   ἐκεῖνος δὲ ἔφη Δοκιμάζων καὶ τὸν λέγοντα καὶ τὸ    276
  λεγόμενον καὶ περὶ τίνος λέγει, καὶ ἐν πλείονι χρόνῳ τὰ αὐτὰ δἰ  
5    ἑτέρων τρόπων ἐπερωτῶν.   τὸ δὲ νοῦν ἔχειν ὀξὺν καὶ δύνασθαι  
  κρίνειν ἕκαστα θεοῦ δώρημα καλόν ἐστιν·   ὡς σὺ τοῦτο κέκτησαι,  
  βα§σιλεῦ.      Κρότῳ δὲ ἐπισημηνάμενος ὁ βασιλεὺς ἕτερον    277 § C
  ἐπηρώτα Διὰ τί τὴν ἀρετὴν οὐ παραδέχοντα τῶν ἀνθρώπων  
  οἱ πλείονες;   Ὅτι φυσικῶς ἅπαντες, εἶπεν, ἀκρατεῖς καὶ ἐπὶ τὰς  
10    ἡδονὰς τρεπόμενοι γεγόνασιν·   ὧν χάριν ἀδικία πέφυκε καὶ τὸ τῆς  
  πλεονεξίας χύμα.   τὸ δὲ τῆ ἀρετῆς κατάστημα κωλύει τοὺς ἐπιφε-    278
  ρομένους ἐπὶ τὴν ἡδονοκρασίαν, ἐγκράτειαν δὲ κελεύει καὶ δικαιο-  
  σύνην προτιμᾷν.   ὁ δὲ θεὸς πάντων ἡγεῖται τούτων.      Εὖ δὲ    279
  ἀποκεκρίσθαι τοῦτον εἰπὼν ὁ βασιλεὺς ἡρώτα Τίσι δεῖ κατακολου-  
15    θεῖν τοὺς βασιλεῖς;   ὁ δὲ ἔφη Τοῖς νόμοις, ἵνα δικαιοπραγοῦντες  
  ἀνακτῶνται τοὺς βίους τῶν ἀνθρώπων·   καθὼς σὺ τοῦτο πράσσων  
  ἀένναον μνήμην καταβέβλησαι σεαυτοῦ, θείῳ προστάγματι κατα-  
  κολουθῶν·   Εἰπὼν δὲ καὶ τοῦτον καλῶς λέγειν τὸν ἐχόμενον    280
  ἠρώτα Τίνας δεῖ καθιστάνειν στρατηγούς;   ὃ δὲ εἶπεν Ὅσοι  
20    μισοπονηρίαν ἔχουσι, καὶ τὴν ἀγωγὴν αὐτοῦ μιμούμενοι, πρὸς τὸ  
  διὰ παντὸς εὐδοξίαν ἔχειν αὐτούς, τὰ δίκαια πάσσουσι·   καθὼς σὺ  
  τοῦτο ἐπιτελεῖ, εἶπε, μέγιστε βασιλεῦ, θεοῦ σοι στέφανον δικαιο-  
  σύνης δεδωκότος.      Ἀποδεξάμενος δὲ αὐτὸν μετὰ φωνῆς ἐπὶ τὸν    281
  ἐχόμενον ἐπιβλέψας εἶπε Τίνας δεῖ καθιστάνειν ἐπὶ τῶν δυνάμεων  
25    ἄρχοντας;   ὁ δὲ ἀπεφήνατο Τοὺς ἀνδρείᾳ διαφέροντας καὶ δικαιο-  
  σύνῃ, καὶ περὶ πολλοῦ ποιουμένους τὸ σώζειν τοὺς ἄνδρας ἢ τὸ  
     
 
 
     
 

1 επερωτησεν Z | γινομενου HAIPZ | τον] των Z*    2 απολειποντων P

HKAGI
  3 ειη ex corr] η codd omn | δοκιμαζοντα Z | το] τον codd omn    4 χρονων BCPTZ
  G    5 επερωτων τροπων A    6 ως] ο HKA | τουτο bis scr T    8 επερωτα  
  Z | om ου C | των ανθρωπων BPT] τινες των ανθρωπων cett    9 ειπεν]  
  ωσπερ BT ειπερ CZ*    11 διαστημα CPZ (κατα- sup ras T)    12 και  
  δικ. κελευει B    14 αποκρινασθαι BPT -εσθαι Z | ειπας GICZ | ηρωτα]  
  αλλον ηρ. H ηρ. ετερον BT ηρ. τον εξης P txt KAGIC τον μετ αυτον ηρ.  
  edd pr    18 ειπας GIC ειπε Z    21 αυτοις H    22 ειπε μεγιστε BT]  
  om P ειπεν ο (sic) C ειπε (-πεν Z) cett | δικαιοσυνην C    26 το 2º] τω  
  ABCT (fort ex το T)  
   
 
 
     
600
    νικᾷν, τῷ θράσει  παραβάλλοντας   τὸ ζῇν.   ὡς γὰρ ὁ θεὸς εὖ    ¶ P
  ἐργάζεται πᾶσι, καὶ σὺ τοῦτον μιμούμμενος εὐεργετεῖς τοὺ ὐπὸ  
    σεαθτόν.      Ὁ δὲ ἀποκεκρίσθαι φήσας αὐτὸν εὖ, ἄλλον ἠρὼτα    282
  Τίνα θαυμάζειν ἄξιόν ἐστιν ἄνθρωπον;   ὁ δὲ ἔφη Τὸν κεχορηγημένον  
5    δόξῃ καὶ πλούτῳ καὶ δυνάμει, καὶ ψυχὴν ἴσον πᾶσιν ὄντα·   καθὼς    
  σὺ τοῦτο ποιῶν ἀξιοθαύμαστος εἶ τοῦ θεοῦ σοι διδόντος εἰς ταῦτα  
    τὴν ἐπιμέλειαν.      Ἐπιφωνήσας δὲ καὶ τούτῳ πρὸς τὸν ἕτερον    283
  εἶπεν Ἐν τίσι δεῖ πράγμασι τοὺς βασιλεῖς τὸν πλείω χρόνον διά-  
  γειν;   ὁ δὲ εἶπεν Ἐν ταῖς ἀναγνώσεσι καὶ ἐν ταῖς τῶν πορειῶν  
10    ἀπογραφαῖς διατρίβειν, ὅσαι πρὸς τὰς βασιλείας ἀναγεγραμμέναι    
  τυγχάνουσι πρὸς ἐπανόρθωσιν καὶ διαμονὴν ἀνθρώπων.   ὃ σὺ  
  πράσσων ἀνέφικτον ἄλλοις δόξαν κέκτησαι θεοῦ σοι τὰ βουλή-  
    ματα συντελοῦντος.      Ἐνεργῶς δὲ καὶ τοῦτον προσειπὼν    284
  ἕτερον ἠρώτα Τίνας δεῖ ποιεῖσθαι τὰς διαγωγὰς ἐν ταῖς ἀνέσεσι  
15    καὶ ῥᾳθυμίαις;   ὁ δὲ ἔφη Θεωρεῖν ὅσα   παίζεται   μετὰ περι-    
  στολῆς καὶ πρὸ ὀφθαλμῶν τιθέναι τὰ τοῦ βίου μετ᾿ εὐσχημο-  
  σύνης καὶ καταστολῆς γινόμενα   βίῳ συμφέρον καὶ καθῆκον ·    
    ἔνεστι γὰρ καὶ ἐν τούτοις ἐπισκευή τις.   πολλάκις γὰρ καὶ ἐκ τῶν    285
  ἐλαχίστων αἱρετόν τι δείκνυται.   σὺ δὲ πᾶσαν ἠσκηκὼς καταστολὴν  
20    διὰ τῶν ἐνεργειῶν φιλοσοφεῖς διὰ καλοκἀγαθίαν ὑπὸ υειῦ τιμώ-    
    μενος.      Εὐαρεστήσας δὲ τοῖς προειρημένοις πρὸς τὸν ἔνατον    286
  εἶπε Πῶς δεῖ διὰ τῶν συμποσίων διεξάγειν;   ὁ δὲ ἔφησε Παραλαμ-  
  βάνοντα τοὺς φιλομαθεῖς καὶ δυναμένους ὑπομιμνήσκειν τὰ   χρήσιμα  
  τῇ βασιλείᾳ   καὶ τοῖς τῶν ἀρχομένων βίοις—ἐμμελέστερον ἢ μου-  
25    σικώτερον οὐκ ἂν εὕροις τι τούτων·   οὗτοι γὰρ θεοφιλεῖς εἰσι πρὸς τὰ    287
  κάλλιστα πεπαιδευκότες τὰς διανοίας—καθὼς καὶ σὺ τοῦτο πράσσεις,  
    ὡς ἂν ὑπὸ θεοῦ σοι κατευθυνομένων ἁπάντων.      Διαχυθεὶς    288
     
 
 
     
  

1 τω] τα P | παραβαλλοντας conj Schmidt] περιβαλλοντας codd   

HKAGI
   2 πασι] παλιν B    5 ψυχηι πασιν ισον H    7 τουτο Z    8 δει] δε Z | BCPTZ
  πλειονα A (πλειωι GI)    9 om εν 2º BT    12 πρασσων] πρασσων (-σως  
  K*) ως K | ανεφικτον Zmg] ουκ εφικτον K εφικτον cett    13 τελουντος H  
  συντελουμενος CZ | εναργως B | τουτω AB | προσειπας GICZ    14 ποιεν  
  K    15 om ο δε εφη K | οσα παιζεται (corr Schmidt)] οσα πλιζεται  
  HGICTZ* οσα οπλιζεται KAZmg οσ οπλ. B    16 τιθεμενος B    17 βιω—  
  καθηκον bene Wend.] βιοι (βιοις K) σωφρονων και κατεχων codd     
  21 ενατον HB*] εννατον cett    22 om δει C     
  23 d χρησιμα τη βασιλεια Mend.] χρηματα της βασιλειας codd     
  24 τους των αρχ. βιους Β    27 σου Ztxt  
   
 
 
     
601
  δὲ ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις, ἐπυνθάνετο τοῦ μετέπειτα Τί κάλλιστόν ἐστι  
  τοῖς ὄχλοις, ἐξ ἰδιώτου βασιλέα κατασταθῆναι   ἐπ᾿   αὐτῶν, ἢ ἐκ  
  βασιλέως βασιλέα;   ἐκεῖνος δὲ ἔφη Τὸ ἄριστον τῇ φύσει.   καὶ γὰρ    289
  ἐκ βασιλέων βασιλεῖς γινόμενοι πρὸς τοὺς ὑποτεταγμένους ἀνήμε-  
5    ροί τε καὶ σκληροὶ καθίστανται·   πολλῷ δὲ μᾶλλον καί τινες τῶν  
  ἰδιωτῶν καὶ κακῶν πεπειραμένοι καὶ πενίας μετεσχηκότες ἄρξαντες  
  ὄχλων χαλεπώτεροι τῶν ἀνοσίων τυράννων ἐξέβησαν.   ἀλλὰ ὡς    290
  προεῖπον, ἦθος χρηστὸν καὶ παιδείας κεκοινωνηκὸς δυνατὸν ἄρχειν  
  ἐστί·   καθὼς σὺ βασιλεὺς μέγας ὑπάρχεις, οὐ τοσοῦτον τῇ δόξῃ τῆς  
10    ἀρχῆς καὶ πλούτῳ προσχών, ὅσον ἐπιεικείᾳ καὶ φιλανθρωπίᾳ πάντας  
  ἀνθρώπους ὑπερῆρκας τοῦ θεοῦ σοι δεδωρημένου ταῦτα.      Ἐπὶ    291
  πλείονα χρόνον καὶ τοῦτον ἐπαινέσας τὸν ἐπὶ πᾶσιν ἠρώτα Τί  
  μέγιστόν ἐστι βασιλείας;   πρὸς τοῦτο εἶπε Τὸ διὰ παντὸς ἐν εἰρήνῃ  
  καθεστάναι τοὺς ὑποτεταγμένους, καὶ κομίζεσθαι τὸ δίκαιον ταχέως  
15    ἐν ταῖς διακρίσεσι.   ταῦτα δὲ γίνεται διὰ τὸν ἡγούμενον, ὅταν    292
  μισοπόνηρος ᾖ καὶ φιλάγαθος καὶ περὶ πολλοῦ ποιούμενος ψυχὴν  
  ἀνθρώπου σώζειν·   καθὼς καὶ σὺ μέγιστον κακὸν ἥγησαι τὴν  
  ἀδικίαν, δικαὶως δὲ πάντα κυβερνῶν ἀένναον τὴν περὶ σεαυτὸν δόξαν  
  κατεσκευάσας, τοῦ θεοῦ σοι διδόντος ἔχειν ἁγνὴν καὶ ἀμιγῆ παντὸς  
20    κακοῦ τὴν διάνοιαν.      Καταλήξαντος δὲ τούτου κατερράγη    293
  κρότος μετὰ φωνῆς καὶ χαρᾶς ἐπὶ πλείονα χρόνον.   ὡς δὲ ἐπαύσατο,  
  ὁ βασιλεὺς λαβὼν ποτήριον ἐπεχέατο καὶ τῶν παρόντων ἁπάντων  
  καὶ τῶν εἰρημένων λόγων.   § ἐπὶ πᾶσι δὲ εἶπε Τὰ μέγιστά μοι    § Jos
  γέγονεν ἀγαθὰ παραγενηθέντων ὑμῶν·   πολλὰ γὰρ ὠφέλημαι, κατα-    294
25    βεβλημένων ὑμῶν διδαχὴν ἐμοὶ πρὸ τὸ βασιλεύειν.      ἑκάστῳ  
  δὲ τρία τάλαντα προσέταξεν ἀργυρίου δοθῆναι καὶ τὸν ἀποκαταστή-  
     
 
 
     
 

1 om δε K    2 επ Mend.] υπ codd    3 τον Schmidt | αρεστον HKAGI   

HKAGIB
  4 εκ] pr οι K | βασιλεων] βασιλεως B | om βασιλεις HA | γενομενοι CTZ Jos
  K    5 om δε Z | κων ιδιωτων τινες BT    6 ιδιωτικων Z    8 παιδειας  
  KB (πεδιας B*) TZ (ex -ειαν)] παιδεια (-δια C) cett    9 βασιλευ T*vid     
  11 υπερηρας KB* | επι πλειονα χρονον] cum praecedd conj Schmidt Wend.  
  (sic HKA). Cf autem §§ 220, 293    13 τουτο GICT*] τουτον HKABTcorr     
  14 νομιζεσθαι C    17 κακον B] om cett    18 σεαυτου CBvid     
  19 κατασκευασας HI | om εχειν Z | αμιγην C     
  22 λαβων cum cod M restitui] λαλων codd cett     
  23 τον ειρημενον λογον K | λογον Zmg | μεγιστα] παμμεγιστα  
  A    24 παραγεγενημενων B | ωφελημα GI | καταβεβληκοτων B  
   
 
 
     
602
    σοντα παῖδα.   συνεπιφωνησάντων δὲ πάντων, χαρᾶς ἐπληρώθη τὸ    ¶ Jos
  συμπόσιον, ἀδιαλείπτως τοῦ βασιλέως εἰς εὐφροσύνην τραπέντος.  
   

Ἐγὼ δὲ   εἰ πεπλεόνακα,   τούτοις, ὦ Φιλόκρατες, συγγνώμην

   295
  ἔχειν.   τεθαυμακὼς γὰρ τοὺς ἄνδρας ὑπὲρ τὸ δέον, ὡς ἐκ τοῦ καιροῦ τὰς  
5    ἀποκρίσεις ἐποιοῦντο πολλοῦ χρόνου δεομένας, καὶ τοῦ μὲν ἐρωτῶντος    296
  μεμεριμνηκότος ἕκαστα, τῶν δὲ ἀποκρινομένων καταλλήλως ἐχόντων  
  τὰ πρὸς τὰς ἐρωτήσεις, ἄξιοι θαυμασμοῦ κατεφαίνοντό μοι καὶ τοῖς  
  παροῦσι, μάλιστα δὲ τοῖς φιλοσόφοις.   οἴομαι δὲ καὶ πᾶσι τοῖς  
    παραληψομένοις τὴν ἀναγραφὴν ἄπιστον φανεῖται.   ψεύσασθαι μὲν    297
10    οὖν οὐ καθῆκόν ἐστι περὶ τῶν ἀναγραφομένων·   εἰ δὲ καὶ τι παρα-    
  βαίην, οὐχ ὅσιον ἐν τούτοις·   ἀλλ᾿, ὡς γέγονεν, οὕτως διασαφοῦμεν  
  ἀφοσιούμενοι πᾶν ἁμάρτημα.   διόπερ ἐπειράθην ἀποδεξάμενος αὐτῶν  
  τὴν τοῦ λόγου δύναμιν παρὰ τῶν ἀναγραφομένων ἕκαστα τῶν  
  γινομένων ἔν τε τοῖς χρηματισμοῖς τοῦ βασιλέως καὶ ταῖς συμ-  
15    ποσίαις μεταλαβεῖν.   ἔθος γὰρ ἐστι, καθὼς καὶ σὺ γινώσκεις, ἀφ᾿    298
  ἧς ἂν [ἡμέρας] ὁ βασιλεὺς ἄρξηται χρηματίζειν, μέχρις οὗ κατα-  
  κοιμηθῇ, πάντα ἀναγάφεσθαι τὰ λεγόμενα καὶ πρασσόμενα, καλῶς  
    γινομένου καὶ συμφερόντως.   τῇ γὰρ ἐπιούσῃ τὰ τῆ πρότερον    299
  πεπραγμένα καὶ λελαλημένα πρὸ τοῦ χρηματισμοῦ παραναγινώ-  
20    σκεται, καί, εἴ τι μὴ δεόντως γέγονε, διορθώσεως τυγχάνει τὸ    
    πεπραγμένον.   πάντ᾿ οὖν ἀκριβῶς   παρὰ τῶν   ἀναγεγραμμένων, ὡς    300
  ἐλέχθη, μεταλαβόντες κατακεχωρίκαμεν, εἰδότες ἣν ἔχεις φιλομά-  
  θειαν εἰς τὰ χρήσιμα.  
   
   

§ Μετὰ δὲ τρεῖς ἡμέρας ὁ Δημήτριος παραλαβὼν αὐτούς, καὶ

301 § Jos
25    διελθὼν τὸ τῶν ἑπτὰ σταδίων ἀνάχωμα τῆς θαλάσσης πρὸς τὴν    
  νῆσον, καὶ διαβὰς τὴν γέφυραν, καὶ προσελθὼν ὡς ἐπὶ τὰ βόρεια  
     
 
 
     
  

3 ει πεπλεονακα (cf Diod I. 90. 4) bene Mend.] ειπα πλειονα και codd

HKAGIB
   6 καταλληλως BT] αλληλως cett    7 τα] τας C    8 δε 2º] + ως B CTZ Jos
  9 απιστα K    12 αφοσιωμενοι HGICZ (αφωσιωμενοι A)    15 om και I  
  16 om αν B | ημερας codd] omittendum vid ημερας ωρας Wend. ωρας Mend. |  
  αρξεται B    18 γενομενου I | τη 2º] om H    19 λαλημενα Z | παραναγιν.  
  BT] παραγινωσκεται cett    20 δεοντος CZ | γεγονε BT | γεγονος (-νως GI)  
  cett | om το πεπραγμενον BT    21 παντ] παντες C | παρα των Wend.]  
  παντων codd | παντ—μεταλαβοντες (22)] παντων ουν ακριβως των  
  αναγεγραμμενων μεταλαβοντες παντες BT    22 ελεγχθη Z |  
  κεχωρηκαμεν CZ κατακεχωρηκαμεν codd cett     
  26 διαβας προς την γεφυραν Jos | προελθων Jos | om ως Z  
   
 
 
     
603
  μέρη, συνέδριον ποιησάμενος εἰς κατεσκευασμένον οἶκον παρὰ τὴν  
  ἠϊόνα,διαπρεπῶς ἔχοντα καὶ πολλῆς ἡσυχίας ἔφεδρον, παρεκάλει  
  τοὺς ἄνδρας τὰ τῆς ἑρμηνείας ἐπιτελεῖν, παρόντων ὅσα πρὸς τὴν  
  χρείαν ἔδει καλῶς.   οἱ δὲ ἐπετέλουν ἕκαστα σύμφωνα ποιοῦντες    302
5    πρὸς ἑαυτοὺς ταῖς ἀντιβολαῖς·   τὸ δὲ ἐκ τῆς συμφωνίας γινόμενον  
  πρεπόντως ἀναγραφῆς οὕτως ἐτύγχανε παρὰ τοῦ Δημητρίου.   καὶ    303
  μέχρι μὲν ὥρας ἐνάτης τὰ τῆς συνεδρείας ἐγίνετο·   μετὰ δὲ ταῦτα  
  περὶ τὴν τοῦ σώματος θεραπείαν ἀπελύοντο γίνεσθαι, χορηγουμένων  
  αὐτοῖς δαψιλῶς ὧν προῃροῦντο πάντων.   ἐκτὸς δὲ καὶ καθ᾿ ἡμέραν,    304
10    ὅσα βασιλεῖ παρεσκευάζετο, καὶ τούτοις ὁ Δωρόθεος ἐπετέλει·    
  προστεταγμένον γὰρ ἦν αὐτῷ διὰ τοῦ βασιλέως.   ἅμα δὲ τῇ πρωΐᾳ  
  παρεγίνοντο εἰς τὴν αὐλὴν καθ᾿ ἡμέραν, καὶ ποιησάμενοι τὸν  
  ἀσπασμὸν τοῦ βασιλέως, ἀπελύοντο πρὸς τὸν ἑαυτῶν τόπον.   ὡς δὲ    305
  ἔθος ἐστὶ πᾶσι τοῖς Ἰουδαίοις,   ἀπονιψάμενοι   τῇ θαλάσσῃ τὰς  
15    χεῖρας, ὡς ἂν εὔξωνται πρὸς τὸν θεόν, ἐτρέποντο πρὸς τὴν ἀνάγνωσιν  
  καὶ τὴν ἑκάστου διασάφησιν.      Ἐπηρώτησα δὲ καὶ τοῦτο    306 ¶ Jos
  Τίνος χάριν ἀπονιζόμενοι τὰς χεῖρας τὸ τηνικαῦτα εὔχονται;   διεσά-  
  φουν δέ, ὅτι μαρτύριόν ἐστι τοῦ μηδὲν εἰργάσθαι κακόν·   πᾶσα γὰρ  
  ἐνέργεια διὰ τῶν χειρῶν γίνεται·   καλῶς καὶ ὁσίως μεταφέροντες ἐπὶ  
20    τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἀλήθειαν πάντα.   καθὼς δὲ προειρήκαμεν,    307
  οὕτως καθ᾿ ἑκάστην εἰς τὸν τόπον, ἔχοντα τερπνότητα διὰ τὴν  
  ἡσυχίαν καὶ καταύγειαν, συναγόμενοι τὸ προκείμενον ἐπετέλουν.  
  συνέτυχε δὲ οὕτως, ὥστε ἐν ἡμέραις ἐβδομήκοντα δυσὶ τελειωθῆναι  
  τὰ τῆς μεταγραφῆς, οἱονεὶ κατὰ πρόθεσίν τινα τοῦ τοιούτου γεγενη-  
25    μένου.      § Τελείωσιν δὲ ὅτε ἔλαβε, συναγαγὼν ὁ Δημήτριος    308 § Jos
     
 
 
     
 

1 κατασκευασμενον CZ    2 ηιον (ηιων Z) αδιαπρεπως H*GICZ ηιον

HKAGIB
  διαπρεπως A    3 τα της] τας BTZ    5 ταις αντιβολαις part sup ras B | CTZ Jos
  γενομενον BCTZ    7 ενατης HC] θ K εννατης cett | συνεδριας BCTZ  
  9 αυτοις KBT Jos] αυτων cett    10 Δοροθεος C    13 προς] εις BT (sed B  
  primum aliud scripsit quod postea erasit) | τον εαυτων KBT] εαυτων codd  
  cett τον αυτον Jos    14 απονιψαμενους AICvidZ απονιψαμενη B* -μενοις  
  cett    15 ευξωνται K] ηυξαντο (ευξ- GI) cett    16 επηρωτησα CT]  
  επηρωτα B επερωτησα cett | τουτον G    18 μηθεν K    20 ειρηκαμεν I  
  21 τερπνοτητα BTZ (-νωτ.)] τερπω τινα HKA*GIC (τερπωλην τινα M  
  τερποτητα Acorr vid)    23 εβδομηκοντα συν δυσιν K εβδ. και δυσιν Jos  
  εβδομηκοντα δυο T οβ BZ    24 γραφης I    25 οτε δε ελαβε τελειωσιν B  
   
 
 
     
604
  τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων εἰς τὸν τόπον, οὗ καὶ τὰ τῆ ἑρμηνείας  
  ἐτελέσθη, παρανέγνω πᾶσι, παρόντων καὶ τῶν διερμηνευσάντων, οἵ-  
  τινες μεγάλης ἀποδοχῆς καὶ παρὰ τοῦ πλήθους ἔτυχον, ὡς ἂν  
    μεγάλων ἀγαθῶν παραίτιοι γεγονότες.   ὡσαύτως δὲ καὶ τὸν    309
5    Δημήτριον ἀποδεξάμενοι παρεκάλεσαν μεταδοῦναι τοῖς ἡγουμένοις    
    αὐτῶν, μεταγράψαντα τὸν πάντα νόμον.   § καθὼς δὲ ἀνεγνώσθη τὰ    310 § Eus
  τεύχη, στάντες οἱ ἱερεῖς καὶ τῶν ἑρμηνέων οἱ πρεσβύτεροι καὶ  
  τῶν ἀπὸ τοῦ πολιτεύματος οἵ τε ἡγούμενοι τοῦ πλήθους εἶπον  
  Ἐπεὶ καλῶς καὶ ὁσίως διηρμήνευται καὶ κατὰ πᾶν ἠκριβωμένως,  
10    καλῶς ἔχον ἐστίν, ἵνα διαμείνῃ ταῦθ᾿ οὕτως ἔχοντα, καὶ μὴ γένηται    
    μηδεμία διασκευή.      πάντων δ᾿ ἐπιφωνησάντων τοῖς εἰρημέ-    311
  νοις, ἐκέλευσαν διαράσασθαι, καθὼς ἔθος αὐτοῖς ἐστιν, εἴ τις  
  διακευάσει προστιθεὶς ἢ μεταφέρων τι τὸ σύνολον τῶν γεγραμ-  
  μένων ἢ ποιούμενος ἀφαίρεσιν, καλῶς τοῦτο πράσσοντες, ἵνα διὰ  
15    παντὸς ἀένναα καὶ μένοντα φυλάσσηται.    
   

Προσφωνηθέντων δὲ καὶ τούτων τῷ βασιλεῖ μεγάλως ἐχάρη·  

   312
  τὴν γὰρ πρόθεσιν, ἣν εἶχεν, ἀσφαλῶς ἔδοξε τετελειῶσθαι. παραν-  
  εγνώσθη δὲ αὐτῷ καὶ πάντα, καὶ λίαν ἐξεθαύμασε τὴν τοῦ  
  νομοθέτου διάνοιαν.   καὶ πρὸς τὸν Δημήτριον εἶπε Πῶς τηλικούτων  
20    συντετελεσμένων οὐδεὶς, ἐπεβάλετο τῶν ἱστορικῶν ἢ ποιητῶν ἐπι-    
    μνησθῆναι;   ἐκεῖνος δὲ ἔφη Διὰ τὸ σεμνὴν εἶναι τὴν νομοθεσίαν    313
  καὶ διὰ θεοῦ γεγονέναι·   καὶ τῶν ἐπιβαλλομένων τινὲς ὑπὸ τοῦ θεοῦ  
    πληγέντες τῆς ἐπιβολῆς ἀπέστησαν.   καὶ γὰρ ἔφησεν ἀκηκοέναι    314
  Θεοπόμπου, διότι μέλλων τινὰ τῶν προηρμηνευμένων ἐπισφα-  
     
 
 
     
  

1 και τα] κατα Z*    6 om δε Eusº | τα] pr ταυτα Eusº    9 om καλως

HKAGIB
   Eusi | και 2º] om I | ακριβως Eus    10 διαμενη Eusi (διαμενει Eusº vid) txt CTZ Jos
   ex Jos confirmatur (διαμειναι) | om μη Eusi | γινηται Eusi    12 εκελευσαν Eus
  Jos Eusedd] εκελευσε (-σεν Eus) Ar codd Eusio | επαρασθαι Eus | καθω I  
  καθο A | εστιν αυτοις Eusº    13 μεταφερον GI | om τι Eusº    14 πρασσοντος  
  HKA txt codd cett Jos (πραττ.) Eus    15 και μενοντα] μενοντα  
  Eusº μενοντες Eusi vid    17 παρανεγνωσθη KBCT Eus] παρεγνωσθη HAGI  
  19 τηλικουτων] + πραγματων fort recte Eus    20 επεβαλετο HKBCT Eus]  
  επελαβετο AGI | η] ουδε Eus | ποιητων B Eus Jos] ποιητικως HK ποιητικων  
  cett    22 επιβαλομενων Eusi | om του Eusº    23 επιβουλης H*vid KAGI |  
  εφησαν Eusº    24 Θεοπεμπτου Ar codd txt Jos Eus | προεπμηνευμενων  
  HKGIC  
   
 
 
     
605
  λέστερον ἐκ τοῦ νόμου προσιστορεῖν ταραχὴν λάβοι τῆς διανοίας  
  πλεῖον ἡμερῶν τριάκοντα·   κατὰ δὲ τὴν ἄνεσιν ἐξιλάσκεσθαι τὸν  
  θεόν, σαφὲς αὐτῷ γενέσθαι, τίνος χάριν τὸ σθμβαῖνόν ἐστι.   δἰ    315
  ὀνείρου δὲ σημανθέντος, ὅτι τὰ θεῖα βούλεται περιεργασάμενος εἰς  
5    κοινοὺς ἀνθρώπους ἐκφέρειν, ἀποσχόμενον δὲ οὕτως ἀποκαταστῆναι.    
  καὶ παρὰ Θεοδέκτου δὲ τοῦ τῶν τραγῳδιῶν ποιητοῦ μετέλαβον ἐγώ,    316
  διότι παραφέρειν μέλλοντός τι τῶν ἀναγεγραμμένων ἐν τῇ βίβλῳ  
  πρός τι δρᾶμα τὰς ὄψεις ἀπεγλαυκώθη·   καὶ λαβὼν ὑπόνοιαν, ὅτι  
  διὰ τοῦτ᾿ αὐτῷ τὸ σύμπτωμα γέγονεν, ἐξιλασάμενος τὸν θεὸν ἐν  
10    πολλαῖς ἡμέραις ἀποκατέστη.      Μεταλαβὼν δὲ ὁ βασιλεύς,    317
  καθὼς προεῖπον, περὶ τούτων τὰ παρὰ τοῦ Δημητρίου, προσκυνήσας  
  ἐκέλευσε μεγάλην ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι τῶν βιβλίων καὶ συντηρεῖν  
  ἁγνῶς.   παρακαλέσας δὲ καὶ τοὺς ἑρμηνεῖς, ἵνα παραγίνωνται    318 ¶ Eus
  πθκνότερον πρὸς αὐτόν, ἐὰν ἀποκατασταθῶσιν εἰς τὴν Ἰουδαίαν,—  
15    δίκαιον γὰρ εἶπε τὴν ἐκπομπὴν αὐτῶν γενέσθαι·   παραγενηθέντας δέ,  
  ὡς θέμις, ἕξειν αὐτοὺς φίλους, καὶ πολυωρίας   τῆς μεγίστης τεύξε-  
  σθαι παῤ αὐτοῦ.   τὰ δὲ πρὸς τὴν ἐκπομπὴν αὐτῶν ἐκέλευσεν ἑτοι-    319
  μάζειν, μεγαλομερῶς τοῖς ἀνδράσι χρησάμενος.   ἑκάστῳ γὰρ στολὰς  
  ἔδωκε τῶν κρατίστων τρεῖς καὶ χρυσίου τάλαντα δύο καὶ κυλίκιον  
20    ταλάντου καὶ τρικλίνου πᾶσαν κατάστρωσιν.   ἔπεμψε δὲ καὶ τῷ    320
  Ἐλεαζάρῳ μετὰ τῆς ἐκπομπῆς αὐτῶν ἀργυρόποδας κλίνας δέκα καὶ  
  τὰ ἀκόλουθα πάντα καὶ κθλίκιον ταλάντων τριάκοντα καὶ στολὰς  
  δέκα καὶ πορφύραν καὶ στέφανον διαπρεπῆ καὶ βυσσίνων ὀθονίων  
     
 
 
     
 

1 προιστορειν HKAGI txt BCT Eus | λαβοι Eus] λαβειν Ar codd

HKAGIB
  2 τριακοντα] λ KA | ανεσιν Ar codd Jos] αιτησιν Eus    3 om το Eusº CTZ Jos
  4 σημανθεντος] μαθοντος Eus    5 δε ουτως] ωσαυτως BT δε αυτως CZ Eus
  8 οψις C | απεγλαυκωθη Eus Acorr] απεγλυκωθη HKA*GI επεγλυκωθη  
  B*CTZ* (-γλαυκ. Bcorr Zmg γλαυκωθειη Jos)    9 ταυτ Eusi | αυτω BAcorr  
  Eus] αυτο cett | om το συμπτωμα Eus    11 προειπε Eusio | περι—Δημητριου  
  em Cobet] περι τουτων τα περι του Δ. Eus περι των (om των C) του Δ. Ar  
  codd (ταυτα παρα του Δ. Jos)    12 συντηρεισθαι Eusº    13 αγνων CTZ*  
  αγνα B | τοις I | παραγινονται GIC    14 αποκαταστωσιν K | Ιουδαιαν]  
  ιδιαν A    15 om γαρ B (hab Jos)    16 ως θεμις] ωσαυθις Acorr | εξειν  
  Acorr (cod Mon ap Wend.)] εξεις H εξει cett | πολυωριας (cf 270) Mahaffy]  
  πολυδωριας codd et Jos | τευξασθαι BCTZ txt cett Jos    18 μεγαλοπρεπως  
  K | χαρισαμενος Wend.    19 κυλικιον ABT Jos] κυλιδιον cett κυλικειον hic  
  et 22 Wend.    22 τριακοντα] λ KA    23 στεφον T  
   
 
 
     
606
  ἱστοὺς ἑκατὸν καὶ φιάλας καὶ τρυβλία καὶ κρατῆρας χρυσοῦς δύο  
    πρὸς ἀνάθεσιν.   ἔγραψε δὲ καὶ παρακαλῶν, ἵνα, ἐάν τινες τῶν    321
  ἀνδρῶν προαιρῶνται πρὸς αὐτὸν ἀνακομισθῆναι, μὴ κωλύσῃ, περὶ  
  πολλοῦ ποιούμενος τοῖς πεπαιδευμένοις συνεῖναι, καὶ εἰς τοιούτους  
5    τὸν πλοῦτον κατατίθεσθαι δαψιλῶς, καὶ οὐκ εἰς μάταια.    ¶ Jos
   
   

Σὺ δέ, καθὼς ἐπηγγειλάμην, ἀπέχεις τὴν διήγησιν, ὦ Φιλόκρατες.

   322
  τέρπειν γὰρ οἴομαί σε ταῦτα ἢ τὰ τῶν μυθολόγων βιβλία.   νένευκας  
  γὰρ πρὸς περιεργίαν τῶν δυναμένων ὠφελεῖν διάνοιαν, καὶ ἐν τούτοις  
  τὸν πλείονα χρόνον διατελεῖς.   πειράσμαι δὲ καὶ τὰ λοιπὰ τῶν  
10    ἀξιολόγων ἀναγράφειν, ἵνα διαπορευόμενος αὐτὰ κομίζῃ τοῦ βουλή-    
  ματος τὸ κάλλιστον ἔπαθλον.  
     
 
 
     
    1 ιστους Jos] εις τους Ar codd | τρυβλια] + κα σπονδεια Jos    HKAGIB
    3 προαιρουνται Z    4 om και HKGICZ | τοιουτοις I    7 σε] om B* ins CTZ Jos
  B1 adnotat ισως μαλλον Zmg    9 πλειον KGICZ πρειω HA | διατελειν Z  
  | λοιπα bis scr C    10 κομιζει GI    11 om το καλλιστον Τ  
   
 
 
     
« Prev ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΟΚΡΑΤΕΙ Next »
VIEWNAME is workSection