Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ́: 1
 • ̔οΓραπτός,: 1
 • ἀγεννησία: 1
 • ἀκολουθία: 1 2
 • ἀληθινὴ λατρεία ἡ πρέπει μόνη τῇ θείᾳ φύσει: 1
 • ἀμερίστως: 1
 • ἀναβαθμοί: 1
 • ἀναγωγή: 1
 • ἀναγωγικός: 1
 • ἀνακεφαλαίωσις: 1
 • ἀνακρεόντικα: 1
 • ἀντέγκλημα: 1
 • ἀντίστασις: 1
 • ἀντίφωνον, ἀπολυτίκιον: 1
 • ἀνυμνήσατε, λαοί,: 1
 • ἀπόδειξις: 1
 • ἀπόστιχα, αύτομελον, ἐξαποστειλάριον, ἐωθινά, κάθισμα, καταβασία, κοντάρια, μακαρισμοί, μεγαλυνάρια, οἶκοι, προσόμοια, στιχηρά, τριῴδια, τετραῴδα, διῴδια, ψαλτήριον, τροπολόγιον.: 1
 • ἀπόφημι: 1
 • ἀποκρισιάριος: 1
 • ἀποτοῦπατρός: 1
 • ἀποφάσκω: 1
 • ἀποφατικός: 1
 • ἀριθμός: 1
 • ἀρχή: 1
 • ἀρχή, ἐξουσία, δύναμις, κυριότης: 1
 • ἀρχαί, ἀρχάγγελοι, ἀγγελοι: 1
 • ἀσπασμὸς καὶ τιμητικὴ προσκύνησις: 1
 • ἀσυγχύτως: 1
 • ἀτρέπτως: 1
 • ἄγγελος: 1
 • ἄζυμον: 1
 • ἄζυμος: 1
 • ἄνθρωπος: 1
 • ἄρτος: 1
 • ἄρτων: 1
 • Ἀνοίξω τὸ στόμα μου,: 1
 • ἐκ: 1 2 3
 • ἐκπόρευσις: 1
 • ἐκπεμψις: 1
 • ἐκπορεύεται: 1
 • ἐκπορεύομαι: 1 2
 • ἐκτοῦπατρός: 1
 • ἐν τῷ φανερῷ: 1
 • ἐνέργεια: 1
 • ἐντῷ σεκρέτῳ τοῦθείουπαλατίου: 1
 • ἐξουσιαστικόν: 1
 • ἐπὶτὸτέρματῆςδύσεως: 1
 • ἐπίσκοπος: 1
 • ἐπόπτης: 1
 • ἐπιτομαί: 1
 • ἐπιχειρήματα: 1
 • ἐποπτεύεσθαι: 1
 • Ἐπιστολαί: 1
 • Ἑρμηνεία κατὰ παράφρασιν τοῦ ᾄσματος τῶν ᾀσμάτων: 1
 • ἡ ἀνατολικὴ ἐκκλησία: 1
 • ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων: 1
 • ἡ Ἑλληνικὴ τυπογραφία τοῦ φοίνικος: 1
 • ἡκυριακὴτῆςὀρθοδοξίας: 1
 • ἢ τὸθεῖονπάσχει: 1
 • ἢ τῷ πάσχοντισυμπάσχει: 1
 • ἦθος: 1
 • ἰδιόμελα: 1
 • ἰδιόμελατῶνΘεοφανείων: 1
 • ἰδιόμελον: 1
 • ἰδιότης: 1
 • ἰδιον: 1
 • ἱεράρχης: 1
 • ἱερεύς: 1
 • ἱερολογία: 1 2
 • Ἱδιόμελον: 1
 • Ἱστορια: 1
 • ὀρφανοθροφεῖον: 1
 • ὁἄγνωστοςἐνσαρκὶπάσχειθεός: 1
 • ὁκύριοςἔρχεται: 1
 • ὂρος: 1
 • ὃ Παράκλητος: 1
 • ὃ παρα τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται: 1
 • ὃνἐγὼπέμψω: 1
 • ὃπέμψειὁΠατὴρἐντῷ ὀνόματίμου: 1
 • ὄργανον: 1
 • ὅθεν καὶ ἓν θέλημα ὁμολογοῦμεν τοῦ Κυρίου Ἰης: 1
 • ὅτι δεδοξασται.: 1
 • Ὀκτώηχος: 1
 • ὑμνόγραφοι.: 1
 • ὑμνόγραφος: 1
 • ὑποστατικόν: 1
 • ὑστριχίς: 1
 • ὕμνος: 1
 • ὕμνοςἱκετήριοςειςΧριστόν: 1
 • ὦ καλὲ Διονύσιε: 1
 • ᾄσατε τῷ κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,: 1
 • ῥις: 1
 • Ῥινότμητος: 1
 • Αἰγίδιος: 1
 • Αἰνεῖτε, παῖδες . κύριον: 1
 • Βιβλιοθ. ἐκκλ.: 1
 • Γαλάται: 1
 • Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ: 1
 • Διήγησις περὶ τῆς τῶν νεοφάντων Μανιχαίων ἀναβλαστήσεως: 1
 • Διδάσκει: 1
 • Διδασκαλία παντοδαπή: 1
 • Διον: 1
 • ΔιονύσιοςὁἈρεωπαγίτης: 1
 • Δοξαἐνὑψίστοις: 1
 • Δυοθελῆται: 1
 • Εἰκονοκλάσται: 1
 • Εἰρμός: 1
 • Εἰς τὰ θεοφάνεια, Εἰς τὴν κυριακὴν τοῦ Πάσχα, Εἰς τὴν πεντεκοστήν, Εἰς τὴν ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ: 1
 • Εἰς τὴν τοῦ Χριστοῦ γέννησιν, Εἰς τὰ θεοφάνεια, Εἰς τὴν πεντηκοστήν, Πρὸς Χριστόν, Εις τὴν ὕψωσιν τοῦ σταυροῦ, Εἰς τὸ μέγα σάββατον. Neale has reproduced eight odes of Cosmas and a cento on the Transfiguration. The Nativity hymn begins (Christ p. 165):: 1
 • Εἰς τὴν χριστοῦ γέννησιν: 1
 • Εὐφραίνεσθε δίκαιοι·: 1
 • Εὐχή: 1
 • Εὐχήται: 1
 • Εὐχή, Ἰδιόμελα ἐν ἀκολουθία τοῦ ἐξοδιαστικοῦ, Εἰς τὴν κοίμησιν τῆς θεοτόκου.: 1
 • Εκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως: 1
 • Ευχῖται: 1
 • Θεοτοκίον: 1
 • Θησαυρὸς ὀρθοδοξίας: 1
 • Κέλται: 1
 • Καὶ: 1
 • Κανὼνεἰςτὴνὑπεραγίανθεοτόκον: 1
 • Κεφάλαια φιλοσοφικά: 1
 • Κηρουλάριος: 1
 • Κολλυρίδες: 1
 • Κοπρώνυμος: 1
 • ΚυριακὴτῶνἉγίωνπάντων: 1
 • Μὴν Ἰανουάριος ,: 1
 • Μαρωνεῖται: 1
 • Μηναῖα: 1
 • Μηναῖον τοῦ Ἰανουαρίου: 1
 • Μονοθελῆται: 1
 • Μονοθεληταί: 1
 • Μυριοβίβλιον: 1
 • Οὐδεν γὰρ ἀδύνατον τῇ μεσιτείᾳ σου: 1
 • Οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε·: 1
 • ΠέτρονκαὶΠαῦλον: 1
 • Παρακλητική,: 1
 • Παυλιανῖτοι: 1
 • Παυλικιανοί: 1
 • Παυλικοί: 1
 • Πεντηκοστάριον: 1
 • Περὶ δικαίου και ̀θείου δικαιωτηρίου: 1
 • Περὶἐνεργαίαςδαιμόνων: 1
 • Περὶαἰρέσεωνἐνσυντομίᾳ: 1
 • Περὶθείωνὀνομάτ: 1
 • Περὶφύσεωςμερισμοῦ: 1
 • Περι ̀δόγματος: 1
 • Πηγὴ γνώσεως: 1
 • Πρῶτον μὲν γάρ ἐστι τὸ κατ̓ αὐτοὺς γνώρισμα: 1
 • Σύνοδος πενθέκτη: 1
 • Σύνοψις τῶν νόμων: 1
 • Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ἀσμάτων: 1
 • Σκιρτήσατε τὰ ὅρη,: 1
 • Συναγωγαὶ και ̀ἀπόδειξεις ἀκριβεῖς: 1
 • Τοῦ Χριστοῦ γεννηθέντος.ͅ: 1
 • Τριῴδιον: 1
 • Τρούλλιον: 1
 • Τρούλλον: 1
 • Τροπάριον: 1
 • Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης: 1
 • Φωτίου λέξεων συναγωγή: 1
 • Χρ: 1
 • Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε·: 1
 • Χριστὸς ἐπὶ γῆς · ὑψώθητε·: 1
 • Χριστὸς γεννᾶται· δόξασατε·: 1
 • αἱἐνταῖς Γερμανίαιςἱδρυμέναιἐκκλησίαι: 1
 • αἱρέσεως: 1
 • αὐτόμελονειςτοὺςἀποστ: 1
 • βίβλος: 1 2
 • βιβλία: 1
 • βούλησις: 1
 • βουλευτικὸνθέλημα: 1
 • βρεφοτροφεῖον: 1
 • γέννησις: 1
 • γένος: 1
 • γανοι: 1
 • γεννησία: 1
 • γεροντοκομεῖα: 1
 • γνωμικόν: 1
 • γράπτος: 1
 • γραπτοί: 1
 • δύὁ φυσικὰς̔ θελήσεις̔ ἢτοι θελήματἁ ἐν̔ αὐτᾦ: 1
 • δύοθελήματα: 1
 • δευτερόπρωτον: 1
 • διὰτοῦυἱοῦ: 1
 • δοῦλος: 1
 • δρῦς: 1
 • εἰδωδολάτραι: 1
 • εἰκονοκαύσται: 1
 • εἰκονολάτραι: 1
 • εἰκονομάχοι: 1
 • εἰς τὴν θεογονίαν: 1
 • εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα: 1
 • εἰςτοὺςαἰῶνας: 1
 • εραφίμ, χερουβίμ, θρόνοι: 1
 • ζύμη: 1
 • θέλημα: 1
 • θέλησις: 1
 • θείων ἀμοιβαὶ πραγμάτων: 1
 • θεολογία: 1 2
 • θεοτόκιον: 1
 • θεοτόκος: 1
 • θιγγάνω: 1
 • θρόνοι, κυριότητες. ἀρχαί, ἐξουσίαι: 1
 • κάθαρσις: 1
 • κόπρος: 1
 • κύφων: 1
 • καἱ ̀ἐκ̔ τοὗ υἱοὗ: 1
 • καἱ δύὁ φυσικὰς̔ ἐνεργείας̔ ἀδιαιρέτως: 1
 • καὶ: 1
 • καὶ ἐν εὐφροσύνῃ: 1
 • καὶ ὀφθήσομαι φαιδρῶςπανηγυρίζων·: 1
 • καὶ ᾄσω γηθόμενος ταύτης τὰ θαύματα.: 1
 • καὶ λόγου ἐπεύξομαι τῇ βασιλίδι μητρί·: 1
 • καὶ πληρωθήσεται πνεύματος·: 1
 • καθ̓ἡμέραν: 1
 • καθίζεσθαι: 1
 • καθίσματα: 1
 • κανόνες τῆς ἒκτης συνόδου: 1
 • κατ̓ἀντίφρασιν: 1
 • κατάφημι: 1
 • κατανυκτικά: 1
 • καταφάσκω: 1
 • καταφατικός: 1
 • κελλεῶται: 1
 • κελτοί: 1
 • κηρίολος: 1
 • κηρύττομεν: 1
 • κλάω: 1
 • κλίμαξ: 1
 • κορυφαίακαὶπρεσβυτάτητῶνθεολόγωνἀκρότης: 1
 • κυάφος: 1
 • κυριότητες, δυνάμεις , ἐξουσίαι: 1
 • λόγοιἀπολογητικοί: 1
 • λατρεία: 1
 • λειτουργός: 1
 • λογικὴ λατρεία: 1
 • μὴ θίγῃς: 1
 • μόνον: 1
 • μύησις: 1
 • μύστης: 1
 • μελωδοί: 1
 • μετάνοια: 1
 • μετάνοια.: 1
 • μετανοεῖν: 1
 • μετουσίωσις: 1
 • μνήμη τῆς ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μελάνης τῆσ Ῥωμαίας .: 1
 • μονογενής: 1
 • μυσταγωγία: 1 2
 • νόμος: 1
 • νεκρώσιμα: 1 2
 • νοσοκομεῖα: 1
 • ξένος: 1
 • ξενοδοχεῖον: 1 2
 • ξυλολάτραι: 1
 • οἰκονομία: 1
 • οἰκονομικόν: 1
 • οἰκουμενικὸςἀρχιεπίσκοπος: 1
 • πάθος: 1
 • πέμψω: 1
 • πέμψωαὐτόν: 1
 • πῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἃγιον ἐκπορεύεται ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς , ὡς πηγῆς καὶ ἀρχῆς τῆς θυότητος: 1
 • παν́τες: 1
 • παρά: 1 2 3
 • παρέκβασις: 1
 • παραβάτης: 1
 • παρθένιον: 1
 • περὶπολλῶν: 1
 • πιστεύομεν: 1
 • πλίνθοι: 1
 • ποίνη: 1
 • ποιότης: 1
 • ποιηταί: 1
 • πονηρὸν θεὸν καὶ ἀγαθόν: 1
 • πραγματική: 1
 • πρεσβύτερος τῷ συμπρεσβυτέρῳ.: 1
 • προαιρετικόν: 1
 • προσκύνησις: 1 2
 • πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς: 1
 • πρωτοσύμβουλος: 1
 • πτῶσις: 1
 • πτωχεῖον, πτωχοτροφεῖον: 1
 • ρακτήρες: 1
 • σύγκρισις: 1
 • σειραί: 1
 • σεραφίμ, χερουβίμ, ἀρχάγγελοι, ἄγγελοι: 1
 • στάσις: 1
 • στιχηρὰ ἀναστάσιμα: 1
 • στιχηρὰ ἀνατολικά: 1
 • συλλογαὶ ἑρμηνειῶν: 1
 • σχῆμα: 1
 • τὸ δύο ἀρχὰς ὁμολογεῖν: 1
 • τὸ ζωοποιὸν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς· ἐκπορευόμενον, κ.τ.λ.: 1
 • τὸ κύριον: 1
 • τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας: 1
 • τὸν̔ κατὰ πάντα τούτοις συναιρέτην καὶ σύνδρομον καὶβεβαιωτὴν τῆς: 1
 • τύποςπερὶπίστεως: 1
 • τῆςθεοτόκου: 1
 • τῆςοἰκουμενικῆςἐκκλησίαςἐπισκόπου: 1
 • τῷ οὕτωλεγομένῳ Τρούλλῳ: 1
 • ταῦτα: 1
 • τελείωσις: 1
 • τιμητικὴπροσκύνησις: 1
 • το ̀ὃν ὑπερούσιον: 1
 • τοῦ: 1
 • τρόπος: 1
 • τρόχος: 1
 • τροπάριον: 1
 • χηροτροφεῖα: 1
 • χριστιανοκατήγοροι: 1
 • , No. 446.: 1
 • ,” and that it is “: 1
 • .”: 1 2
 • .” But the great African father put his poetry into prose, and only furnished inspiring thoughts to poets. German translation by Königsfeld (who gives it likewise under the name of St. Augustin) ”: 1
 • .” This version is considerably enlarged and has been translated into English by Miss Winkworth in “Lyra Germanica” : “In the midst of life behold Death has girt us round. See notes in Schaff’s: 1
 • 9: 1
 • A curious mediaeval legend makes the Te Deum: 1
 • A few writers claim it for Pope Innocent III.: 1
 • According to Christ (Prol: 1
 • Alleluia: 1
 • By Mone (I. 242, note), Koch, Wackernagel. Mone’s reasons are “the classical metre with partial rhymes, and the prayer-like treatment.”: 1
 • By Tomasi (I. 375) and even Daniel (I. 213, sq.; IV. 125), apparently also by Trench (p. 167). Tomasi based his view on an impossible tradition reported by the Bollandists (Acta: 1
 • Christ (p. LII sq., p. 140-147) reasons chiefly from chronological considerations. The poem is called ἀκάθιστος: 1
 • Christ and Daniel ignore Stephen. Neale calls the one and only hymn which he translated, “Idiomela in the Week of the First Oblique Tone,” and adds: “These stanzas, which strike me as very sweet, are not in all the editions of the Octoechus.” He ascribes to him also a poetical composition on the Martyrs of the monastery of Mar Sâba (March 20), and one on the Circumcision. “His style,” he says, “seems formed on that of S. Cosmas, rather than on that of his own uncle. He is not deficient in elegance and richness of typology, but exhibits something of sameness, and is occasionally guilty of very hard metaphors.”: 1
 • Christ, 131-140, gives his “Psalm of the Holy Apostles,” and a Nativity hymn. Comp. p. li. sq. Jacobi (p. 203 sq.) discusses the data and traces in Romanus allusions to the Monotheletic controversy, which began about: 1
 • Christ, 242-253; Daniel, III. 112-114; Neale, p. 120-151; Bässler, p. 23, 165; Schaff, p. 240 sq. Joseph is also the author of hymns formerly ascribed to Sophronius, Patriarch of Jerusalem, during the Monotheletic controversy, as Paranikas has shown (Christ, Prol: 1
 • Comp. on Notker the biography of Ekkehard; Daniel V. 37 sqq.; Koch I. 94 sqq.; Meyer von Knonau,: 1
 • Daniel, I. 116-118 (Rhythmus de gloria et gaudiis Paradisi: 1
 • Daniel, I. 175-183, gives ten hymns of Gregory, and an additional one (Laudes canamus: 1
 • Daniel, I. 206 sq.; Mone, I.1 (”Primo Deus coeli globum: 1
 • Daniel, II. 329; Mone, I. 397. Several German versions, one by Luther (1524): ”: 1
 • Dr. E. A. Washburn, late rector of Calvary Church, New York, a highly accomplished scholar (d. 1881). The version was made in 1860 and published in “Voices from a Busy Life,” N. Y. 1883, p. 142.: 1
 • English translation by Neale. See below, p. 473.: 1
 • For further information on Sequences see especially Neale’s Epistola Critica de Sequentiis: 1
 • Fr. Combefisius first edited the works of Andreas Cretensis, Par. 1644. Christ, 147-161, gives the first part of “the great canon” (about one-fourth), and a new canon in praise of Peter. The last is not in the Menaea: 1
 • From Newman’s free reproduction (in Verses on Various Occasions: 1
 • Gallandi, Bibl. Patrum: 1
 • His carmina: 1
 • In the abridged and not very happy translation of Bishop Cosin (only four stanzas), beginning:: 1
 • It was introduced into the Prayer Book after the Restoration, 1662. The alternate ordination hymn, “Come, Holy Ghost, eternal God,” appeared in 1549, and was altered in 1662.: 1
 • Neale notices him, but thinks it not worth while to translate his poetry.: 1
 • Neale translated four: Stichera for Great Thursday; Troparia for Palm Sunday; a portion of the Great Canon; Stichera for the Second Week of the Great Fast. His Opera: 1
 • O Lord, who: 1
 • Perpetim: 1
 • Poetae Gr. vet: 1
 • See the Latin text in Daniel II. 35; V. 69; Mone, I. 244. In ver. 8 line 2 Daniel reads frigidum for languidum.: 1
 • See the Marianic Te Deum: 1
 • See their hymns in Daniel, I. 183 sqq., and partly in Mone, and Clément.: 1
 • See two Latin texts with critical notes in Daniel, I. 160 sqq., rhymed English Versions by Mant, Caswall, and Neale. The originals are not rhymed, but very melodious. See vol. III. 597. The Opera of Fortunatus were edited by Luchi, Rom. 1786: 1
 • So Brower, and quite recently S. W. Duffield, in an article In Schaff’s “Rel. Encycl.” III. 2608 sq. Also Clément, Carmina: 1
 • The Latin text is from Brower, as reprinted in Migne (VI. 1657), with the addition of the first doxology. The first translation is by Robert Campbell, 1850, the second by Rev. S. W. Duffield, made for this work, Feb. 1884. Other English versions by Wither (1623), Drummond (1616), Cosin (1627), Tate (1703), Dryden (1700), Isaac Williams (1839), Bishop Williams (1845), Mant (“Come, Holy Ghost, Creator blest”), Benedict (“Spirit, heavenly life bestowing”), MacGill (“Creator Holy Spirit! come”), Morgan (“Creator Spirit, come in love”), in the Marquess of Bute’s Breviary (“Come, Holy Ghost, Creator come”). See nine of these translations in Odenheimer and Bird, Songs of the Spirit: 1
 • The concluding conventional benediction in both forms is a later addition. The first is given by Daniel (I. 214), and Mone (I. 242), the second in the text of Rabanus Maurus. The scanning of Paraecletos differs in both from that in the second stanza.: 1
 • The dates of his birth and death are quite uncertain, and variously stated from 530 or 550 to 600 or 609.: 1
 • The text is taken from The First Book of Edward VI: 1
 • Translated by Neale, p. 32.: 1
 • syllabae: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection