Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • πάρεσιν ἁμαρτημάτων: 1
 • ἐὰν μή τις γεννηθῃ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος—τὸ πνευ̂μά ἐστιν τὸ ζωοποιοῦν—τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα: 1
 • (ψυχή) μὴ πᾶσα, ἀλλ᾽ ὁ νοῦς, πᾶσαν γὰρ ἀδύνατον ἴσως: 1
 • Μόψου ἑστία: 1
 • Νοῦς: 1
 • αἴτιον καὶ ποιητικόν: 1
 • αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν οὐσία: 1
 • αὐτὸ τὸ εἶναι: 1
 • αὐτὸ τὸ καλόν: 1
 • αὑτοῦ ἔνεκα: 1
 • αὔτὸ τὸ ὄν: 1
 • βούλησις: 1 2 3
 • γενόμενον ἐκ τοῦ μηδενός: 1
 • γόλος: 1
 • δαίμονες: 1
 • δαίμων: 1 2
 • διακριτικὸν ὀψέως: 1
 • διά: 1
 • διάνοεῖσθαι: 1
 • διάνοια: 1 2
 • δουλεύειν τῇ γῇ: 1
 • δυνάμει πως τὰ νοητά, ἀλλ᾽ ἐντελεχείᾳ οὐδὲν πρίν ἂν νοῇ: 1
 • δἰ οὗ ἕκαστον, κἀκεῖνο μᾶλλον: 1
 • δύναμις καὶ κίνησις: 1
 • εἰ ὁ νοῦς ἀπλοῦν ἐστὶ καὶ ἀπαθὲς καὶ μηθενὶ μηθὲν ἔχει κοινόν: 1
 • εἰκότα: 1
 • εἰς ἄπειρον: 1
 • εἱμαρμένη: 1
 • εἴδη: 1 2 3
 • εἶδος: 1 2 3
 • εἶδος : 1
 • εὐτυχής: 1
 • εὐφραίνεσθαι: 1
 • θεοῦ: 1 2 3
 • θερμὸς ἀήρ: 1
 • θεωρεῖν, θεωρία: 1
 • θεωρητικὸς βίος: 1
 • θεωρία: 1
 • θεός μέγας κύριος: 1
 • θεῷ: 1 2
 • θυμὸς: 1
 • θυμός: 1 2 3 4 5
 • θυοός: 1
 • θύραθεν: 1
 • καθόλου δὲ καὶ ἐξ οὗ φύσις, καὶ καθ᾽ ὃ φύσις, τὸ δὲ γιγνόμενον ἔχει φύσιν, οἷον φυτὸν ἢ ζῷον: 1
 • καθ᾽ οὗ: 1
 • καθ᾽ ὅ: 1
 • καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ: 1
 • καὶ ἐσμέν: 1
 • κεχαριτωμένη: 1
 • κεχωρισμένα: 1
 • κρᾶσις: 1
 • κένωσις: 1
 • κύριος: 1
 • λατρεύοντες: 1
 • λείπεται δὲ τὸν νοῦν μόνον θύραθεν ἐπεισιέναι καὶ θεῖον εἶναι μόνον: 1
 • λέγω δὲ νοῦν ᾧ διανοεῖται καί ὑπολαμβάνει ἡ ψυχή: 1
 • λόγος: 1 2 3
 • λόγῳ: 1
 • μετανοήσατε καὶ βαπρισθήτω ἔκαστος: 1
 • μετριότης: 1
 • μηδ᾽ αὐτοῦ εἶναι φύσιν οὐδεμίαν ἀλλ᾽ ἢ ταύτην ὅτι δυνατόν: 1
 • μυστήριον: 1
 • μέγα τεκμήριον: 1
 • μίξις: 1
 • μόριον: 1
 • νοεῖν: 1
 • νοῦς: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 • νοῦς δυνατός: 1
 • νοῦς παθητικός: 1 2
 • νοῦς ποιητικός: 1
 • νοῦς ποιητκός: 1
 • νοῦς χωριστός: 1 2 3 4 5
 • νοῦς, θυμός, ἐπιθυμία: 1
 • νόμος: 1
 • οἰ θεῷ τῷ πνεύματι λατρεύοντες: 1
 • οἰ πνεύματι θεοῦ λατρεύοντες: 1
 • οἰ πνεύματι θεῷ λατρεύοντες: 1
 • οἰκουμένη: 1
 • οὐ γενόμενον ἐξ οὐδενός: 1
 • οὐ μνημονεύομεν δὲ κ.τ.λ.: 1
 • οὐδὲ χρόνῳ: 1
 • οὐσία: 1
 • οὐχ ὁτὲ μὲν νοεῖ, ὁτὲ δὲ οὐ νοεῖ: 1
 • οὗτος: 1
 • παθητικὸς νοῦς: 1
 • παθητικὸς νοῦς φθαρτός: 1
 • πελάνῳ μυχόθεν βασιλείῳ: 1
 • περιττοί, περίεργοι: 1
 • περὶ δε᾽ τοῦ μορίου τοῦ τῆς ψυχῆς, ᾧ γινώσκει τε ἡ ψυχὴ καὶ,: 1
 • περὶ δὲ τοῦ νοῦ καὶ τῆς θεωρητικῆς δυνάμεως: 1
 • περὶ ἀρχῶν: 1
 • πνευματικῶς: 1
 • πνεύματι, τουτέστιν, πνευματικῶς: 1
 • πνεῦμα: 1 2 3
 • πνεῦμα, ἀφρός: 1
 • πνέυματι: 1
 • ποιεῖ γόνιμα τὰ σπέρματα: 1
 • προαίρεσις: 1 2 3
 • πάθη: 1 2
 • πάθος: 1
 • πάντες οὐ κοιμησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγήσομεθα: 1
 • πέρας: 1
 • πῶς: 1
 • συγκριτικόν: 1
 • συμβεβηκός: 1
 • συμβεβηκότα: 1
 • σχολή: 1
 • σῶμα ψυχικόν: 1
 • τεθεοποιημένον: 1
 • το ἀποβεβληκὸς: 1
 • τοιόνδε τι: 1
 • τοῦτο μόνον ἀθάνατον καὶ ἀΐδιον: 1
 • τοῦτο ἐν μέσῳ ἔρριψεν: 1
 • τρίγωνα: 1
 • τρίτος ἄνθρωπος: 1
 • τὰ κεχωρισμένα: 1
 • τάξις: 1
 • τὲλος: 1
 • τέκνα φύσει ὀργῆς: 1
 • τέλος: 1 2 3
 • τὸ αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ ὑφ᾽ αὑτοῦ νενοῆσθαι: 1
 • τὸ αὐτό ἐστι τὸ νοοῦν καὶ τὸ νοούμενον, ἡ γὰρ θεωρητικὴ ἐπιστήμη καὶ τὸ οὕτως ἐπιστητὸν τὸ αὐτό ἐστιν: 1
 • τὸ αὐτόματον: 1
 • τὸ γινώσκειν τῆς ψυχῆς ἐστί, κ.τ.λ.: 1
 • τὸ γὰρ θῆλυ ὣσπερ ἄρρεν ἐστὶ πεπηρωμένον: 1
 • τὸ διανοεῖσθαι: 1 2
 • τὸ δὲ καὶ θεωροῦντες δημωυργοῦμεν καὶ πρὸς λήμματα θεωροῦμεν.: 1
 • τὸ δ᾽ αὐτό ἐστιν ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ πράγματι: 1
 • τὸ μὲν γὰρ αἰσθητικὸν οὐκ ἄνευ σώματος, ὁ δὲ χωριστός: 1
 • τὸ μὴ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ: 1
 • τὸ νοεῖν: 1
 • τὸ τί ἦν εἶναι: 1
 • τὸ ἀποβεβληκὸς τὴν ψυχήν: 1
 • τὸ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου: 1
 • τὸ ἀπὸ τύχης: 1
 • τὸ ἐν τῷ σπέρματι ἀφρῶδές τε καὶ λευκόν: 1
 • τὸν ἀληθινόν: 1 2
 • τό: 1
 • τόδε τι: 1
 • τόπος: 1
 • τόπος, τὸ πρῶτον περιέχον σωμάτων ἑκάστων: 1
 • τῇ οὐσίᾳ ὢν ἐνεργείᾳ: 1
 • τῇδε λατρεύω πέτρᾳ: 1
 • τῷ ἀληθινῷ: 1
 • υἱοπάτωρ: 1
 • φαντασία: 1
 • φαρμακούς: 1
 • φωτισθέντας: 1
 • φύσει: 1 2
 • φύσει δοῦλοι: 1
 • φύσις: 1 2 3 4 5 6
 • χαρά: 1
 • χορηγία: 1
 • χριστός: 1
 • χωρισθεὶς: 1
 • χωρισθεὶς δέ ἐστι μόνον τοῦθ᾽ ὃπερ ἐστί: 1
 • χωρισθεὶς δ᾽ἐστὶ μόνον τοῦθ᾽ ὅπερ ἐστί: 1
 • χωριστὸς καὶ ἀμιγὴς καὶ ἀπαθής: 1
 • χωριστός: 1 2 3 4
 • χωριστός, ἀμιγής, ἀπαθής, τῇ οὐσίᾳ ὤν ἐνεργείᾳ: 1
 • χώρα: 1
 • χῶρεῖν: 1
 • ψυχικὸς ἄνθρωπος: 1
 • ἀεὶ γὰρ: 1
 • ἀκόλαστοι καὶ ἀκρατεῖς: 1
 • ἀλλ᾽ οὐχ ὁτὲ μὲν νοεῖ, ὄτε δὲ οὐ νοεῖ: 1
 • ἀμιγῆ: 1
 • ἀμιγῆ εἶναι . . . . οὐδὲ μεμῖχθαι τῳ σώματι: 1
 • ἀνακαινίζειν: 1 2
 • ἀνακαινώσεως: 1
 • ἀνακεφαλαιώσασθαι: 1
 • ἀνάγκη καὶ ἐν τῇ ψυχῇ ὑπάρχειν ταύτας τὰς διαφοράς: 1
 • ἀνάγκη ἄρα, ἐπεὶ πάντα νοεῖ, ἀμίγῆ εἰναι ἳνα γνωρίζῃ· παρεμφαινόμενον γὰρ κωλύει τὸ ἀλλότριον καὶ ἀντιφράττει· διὸ οὐδὲ μεμίχθαι εὔλογον αὐτὸν τῷ σώματι: 1
 • ἀπαθές: 1 2 3 4
 • ἀπαθής: 1
 • ἀπόδειξις: 1
 • ἀριθμὸς κινήσεως: 1
 • ἀσχολία: 1
 • ἁρπαγμόν: 1
 • ἄλογοι: 1
 • ἄνευ σώματος: 1
 • ἆρα ἐνδέχεται τῶν κεχωρισμένων τι νοεῖν ὄντα αὐτὸν μὴ κεχωρισμένον μεγέθους: 1
 • ἐκένωσεν: 1
 • ἐλεύθερος ἄνθρωπος ὁ αὑτοῦ ἔνεκα καὶ μὴ ἄλλου ὤν: 1
 • ἐμπεριλαμβανόμενον ἐν τῷ ἀφρώδει: 1
 • ἐμποιεῖ γὰρ τοῦτο (τὸ ἄρρεν) τὴν αἰσθητικὴν ψυχὴν ἢ δἰ αὑτοῦ ἢ διὰ τῆς γονῆς: 1
 • ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ ὑιῷ αὐτοῦ: 1
 • ἐν ἁπάσῃ τῇ φύσει: 1
 • ἐντελέχεια: 1 2 3
 • ἐξ: 1
 • ἐπιθυμητικόν: 1 2
 • ἐπιθυμία: 1 2
 • ἐπιθυμίαι: 1
 • ἐπιτηδειότης: 1 2
 • ἐπιτηδειότης τίς ἐστιν ὁ ὑλικὸς νοῦς, ἐοικὼς πινακίδι ἀγράφῳ: 1
 • ἐπιτηδεώτης: 1
 • ἐστὶ γὰρ ἐξ ἐνελεχείᾳ ὄντος πάντα τὰ γιγνόμενα: 1
 • ἐστὶ δὲ τὸ μὲν σῶμα ἐκ τοῦ θήλεος, ἡ δὲ ψυχὴ ἐκτοῦ ἄρρενος· ἡ γὰρ ψυχὴ οὐσία σώματός τινός ἐστι: 1
 • ἐστὶ μὲν οὖν τὸ σπέρμα κοινὸν πνεύματος καὶ ὕδατος, τὸ δὲ πνεῦμά ἐστιν θερμὸς ἀήρ . . . . διὸ ὑγρὸν τὴν φύσιν ὅτι ἐξ ὕδατος παχὺ δὲ καὶ λευκὸν διὰ το μεμῖχθαι πνεῦμα . . . . αἴτιον δὲ τῆς λευκότητος τοῦ σπέρματος ὅτι ἐστὶν ἡ γονὴ ἀφρός, ὁ δὲ ἀφρός λευκόν: 1
 • ἐστὶ μὲν ὁμοίως καὶ τότε δυνάμει πως, οὐ μὴν ὁμοίως καὶ πρὶν μαθεῖν ἢ εὐρεῖν: 1
 • ἐστὶ τοῦθ᾽ ὅπερ ἐστί: 1
 • ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς: 1
 • ἔμψυχον εἶδος: 1
 • ἠδονή: 1
 • ἡ δὲ κατὰ δύναμιν χρόνῳ προτέρα ἐν τῷ ἑνί, ὅλως οὐδὲ χρόνῳ: 1
 • ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ἐπιστήμη: 1
 • ἡ τύχη: 1
 • ἡ ἐν τῷ πνεύματι φύσις: 1
 • ἡλικία καθεστῶσα: 1
 • ἥδεσθαι: 1
 • ἥρωες: 1
 • ἰδεῖν: 1
 • ἰσάγγελοι γάρ εἰσι : 1
 • ἰσάγγελος: 1
 • ὁ δυνάμει νοῦς: 1
 • ὁ δὲ κατὰ δύναμιν νοῦς: 1
 • ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν: 1
 • ὁ δὲ νοῦς ἔοικεν ἐγγίνεσθαι οὐσία τις οὖσα: 1
 • ὁ δὲ νοῦς ἴσως θειότερόν τι καὶ ἀπαθές ἐστιν: 1
 • ὁ δὲ παθητικὸς νοῦς φθαρτός: 1
 • ὁ δὲ παθητικὸς νοῦς φθαρτός, κα͍ὶ ἄνευ τούτου οὐθὲν νοεῖ: 1
 • ὁ δὲ χωριστός: 1
 • ὁ παθητικὸς νοῦς: 1
 • ὁ πνευματομάχος: 1
 • ὁ ἐξηγητής: 1
 • ὁμοῦ πάντα χρήματα: 1
 • ὁμωνύμως: 1
 • ὁρισθέντος: 1
 • ὃταν θεωρῇ ἀνάγκη ἅμα φάντασμά τι θεωρεῖν: 1
 • ὅ: 1
 • ὅτι: 1
 • ὑλικός: 1
 • ὑπεριδών: 1
 • ὕλη: 1
 • ὕλην μὲν οὖν παρέχει τὸ θῆλυ, τὴν δὲ ἀρχὴν τῆς κινήσεως ὁ ἄρρην: 1
 • ὡς ἕξις τις, οἷον τὸ φῶς: 1
 • ᾧ: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection