« Prev Sirach 48 Next »

Chapter 48

1 I usta prorok Ilije kao oganj, rijeè mu plamtjela kao buktinja. 2On je na njih donio glad i revnošæu je svojom umanjio njihov broj. 3Po rijeèi je Božjoj nebo zatvorio i tri puta oganj s neba sveo. 4Kako li si strašan bio, Ilija, u èudesima svojim! I može li se itko dièiti koliko ti? 5Podigao si mrtva od smrti iz Podzemlja po rijeèi Svevišnjeg. 6Bacio si u propast kraljeve i vukao odliènike s odra njihova. 7Na Sinaju si èuo ukore i sud osvetni na Horebu. 8Pomazao si kraljeve osvetnièke i proroka sebi za nasljednika. 9Podignut si bio u vihoru ognja, u kolima s plamenim konjima. 10Odreðen si u prijetnjama buduæim da umiriš srdžbu Božju prije no što ona provali, da obratiš srca otaèka sinovima i da obnoviš plemena Jakovljeva. 11Blago onomu koji æe te vidjeti i onima koji su usnuli u ljubavi, jer i mi æemo posjedovati život. 12Kad je vihor zastro Iliju, napuni se duhom njegovim Elizej: za života ga nijedan vladar ne mogaše pobijediti i nitko ga ne mogaše podjarmiti. 13Ništa mu ne bijaše teško, i iz groba mu je tijelo prorokovalo. 14Za života je èudesa èinio, a u smrti svojoj djela divotna. 15Ali se kraj svega toga narod nije pokajao niti se ostavio grijeha svojih, dok ne bi izagnan iz domaje i rasijan po svim zemljama svijeta; 16samo je nešto ljudi ostalo, s vladarom iz kuæe Davidove. Neki su od njih pravo èinili pred Gospodom, a drugi opet gomilahu grijeh na grijeh. 17Ezekija utvrdi grad svoj i dovede vodu sred njega, željezom prokopa peæine i sagradi spremišta vodena. 18Za vijeka se njegova diže Sanherib i posla Rabsaka, koji diže ruku na Sion i u oholosti svojoj huljaše. 19Tada su im drhtala srca i ruke i podnosili su muke kao žene u trudovima; 20ali prizvaše milostivog Boga i podigoše ruke svoje prema njemu. I Sveti je s neba brzo uslišio njihov glas i spasio ih rukom Izaijinom, 21razbio je logor asirski, i njegov ih anðeo sve pobi. 22Jer je Ezekija èinio što je Gospodu milo i držao se putova Davida, oca svojeg, kako mu je zapovjedio prorok Izaija, velik i pouzdan u viðenju svojem. 23U dane se njegove sunce povratilo, on je kralju produžio život. 24U silini duha vidio je stvari posljednje i tješio je žalobne na Sionu. 25Objavio je buduænost sve do kraja vremena i najavio tajne stvari prije nego se dogodiše.

« Prev Sirach 48 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |