« Prev Sirach 42 Next »

Chapter 42

1 Ali se ovoga nemoj stidjeti, ovoga ne krši zbog ljudskog obzira: 2Zakona i Saveza Svevišnjega, presude koja daje pravdu i bezbožniku, 3èista raèuna s drugom i suputnikom, diobe svoje baštine prijateljima, 4toènosti u mjerilima i utezima, malena ili velika probitka, 5dobitka u trgovaèkim poslovima, stroge stege prema svojoj djeci i da do krvi išibaš opakoga slugu. 6Kad je žena radoznala, dobar je peèat; a gdje je mnogo ruku, zakljuèavaj. 7Kad što daješ, pazi na broj i težinu, i svaki izdatak i primitak zabilježi. 8Ne stidi se ukoriti glupana ili luðaka ili ishlapjela starca koji raspravlja s mladiæima. Tako æeš pokazati kako si uistinu obrazovan, i svi æe ti odobravati. 9Kæi je ocu potajna mora, briga za nju spavati mu ne da: u mladosti, strah da se neæe udati, a kad se uda, da je muž ne zamrzi; 10dok je djevica, da je tko ne zavede i da ne zatrudni u kuæi oèevoj, a u kuæi muževljoj da se ne razbludi, i kad je veæ žena, da ne bude nerotkinja. 11Ako ti je kæi neposlušna, dobro je pazi da ne naèini od tebe ruglo neprijateljima tvojim, prièu gradsku i predmet svaèijeg klevetanja i da te ne obešèasti u oèima sviju. 12Ne zaustavljaj pogleda ni pred èijom ljepotom i ne sjedaj sa ženama. 13Jer iz odijela izlazi moljac, a od žena ženska zloæa. 14Bolja je zloæa muška nego dobrota ženska; od žene potjeèe sramota i ruglo. 15Sad æu podsjetiti na djela Božja, i što sam vidio, to æu isprièati. Rijeèima Gospod stvori djela svoja, i sve se stvoreno pokorava volji njegovoj. 16Sunce sjajno sve obasjava, i slave je Gospodnje puno djelo njegovo. 17Gospod nije dao anðelima moæ da govore o svim èudesima koja je Gospod, gospodar svega, èvrsto sazdao kako bi svemir opstao u slavi njegovoj. 18Izmjerio je dubinu bezdana i srca ljudskog i prozreo sve tajne njihove. Jer Svevišnji ima svoju spoznaju koja postoji i promotrio je znake vremena. 19On objavljuje prošlost i buduænost i otkriva stvari skrivene. 20Ni jedna mu misao promaæi ne može, ni jedna se rijeè ne može njemu skriti. 21On je uredio èudesna djela svoje mudrosti, jer je jedini od vjeènosti do vjeènosti. Niti mu se što može dodati niti oduzeti i njemu savjet nièiji ne treba. 22Kako li su divna sva djela njegova, kao sjajna iskra njihov je prizor. 23Sve to živi i traje dovijeka, i u svakoj prilici sve je poslušno. 24Sve je dvostruko, jedno prema drugome, i ništa nije stvorio nepotpuno. 25Jedno drugo izvrsnošæu nadmašuje, i tko se može nasititi njegove krasote?

« Prev Sirach 42 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |