« Prev Sirach 43 Next »

Chapter 43

1 Ponos visina, blistavi svod, takva su nebesa u slavnom prizoru. 2Kad se sunce pomalja, izlazeæi objavljuje: "Divno je i èudesno djelo Svevišnjeg!" 3Kad je o podne, žari krug zemaljski, i tko bi izdržao žegu njegovu? 4U peæ treba puhati da se dobije toplina, a sunce sažiže planine tri puta snažnije; riga pare plamene i zrakama svojim zasljepljuje oèi. 5Velik je Gospod koji ga naèini i èije rijeèi požuruju njegov hod. 6I mjesec tako, uvijek toèan, oznaèuje vrijeme i vjeèni je znak. 7Mjesec oznaèuje blagdane, to svjetlilo koje se smanjuje kad postane puno. 8Od njega mjesec dobiva svoje ime. On èudesno raste u mijenama svojim, stijeg vojske nebeske što blista na svodu nebesa. 9Sjaj je zvijezda ljepota neba, blistav ures visinama Gospodnjim. 10Po zapovijedi Svetoga, kako on odredi, one miruju i ne zamaraju se nikad od straže svoje. 11Pogledaj dugu i slavi Stvoritelja njezina, jer je tako velièanstvena u sjaju svojem. 12Preko nebesa prebacuje dièni luk što ga razape ruka Svevišnjeg. 13Po zapovijedi njegovoj pada snijeg i munje požuruje svojom naredbom. 14Tako se otvaraju i riznice njegove iz kojih izlijeæu oblaci kao ptice. 15Silom svojom drži oblake i mrvi ih u tuèu. 16[16a] Kad se on pojavi, gore se tresu, 17[17a] i kad grom njegov zagrmi, zemlja se uvija od bola. [16b]Po zapovijedi njegovoj puše južnjak, [17b] vijavica sjeverna i vihor olujni. 18Kao ptice prši njegov snijeg i pada kao jato skakavaca. Oko se divi ljepoti njegove bjeline i duh se zanosi praminjanjem njegovim. 19Inje pada kao sol na zemlju, i kad se dobro smrzne, kostriješi se kao bodlje. 20Kad zapuše hladni sjever, tad se led uhvati na vodi, spusti se na svaku mirnu vodu, koja se onda njime kao oklopom odjene. 21On guta gore i sažiže pustinju i kao oganj proždire bilje. 22Ali oblaci ubrzo sve lijeèe i poslije žege osvježava rosa. 23Namišlju je svojom ukrotio bezdan i po njemu razastro otoke. 24Pomorci prièaju o pogibeljima morskim i divimo se onomu što od njih èujemo: 25jer i tu su neobièna i preèudesna djela njegova, zvijeri svakojake i nemani morske. 26Njegovom pomoæu sve se svršava dobro i sve se ureðuje prema rijeèi njegovoj. 27Ma koliko da dodamo, ne bismo završili; jednom rijeèju: "On je sve!" 28Odakle smoæi dovoljno snage da ga slavimo, jer on je velik, iznad svih je djela svojih. 29Strašan je Gospod i veoma velik, i èudesna je moæ njegova. 30Velièajte Gospoda u hvalama svojim koliko god možete, a on æe vas uvijek nadmašivati; napregnite svu svoju snagu kad ga velièate, ne popuštajte, pa ipak nikad do kraja neæete doæi. 31Jer tko ga je ikad vidio pa da oprièa? I tko ga može proslaviti onako kako on zaslužuje? 32Mnogo je otajstava veæih nego su ova, jer smo vidjeli samo neka od djela njegovih! 33Sve je stvorio Gospod, koji je mudrost dao pobožnima.

« Prev Sirach 43 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |