« Prev Romans 10 Next »

Chapter 10

1 Braæo! Želja je srca moga i molitva Bogu za njih: da se spase. 2Svjedoèim doista za njih: imaju revnosti Božje, ali ne u pravom razumijevanju. 3Ne priznajuæi, doista, Božje pravednosti i tražeæi uspostaviti svoju, pravednosti se Božjoj ne podložiše. 4Jer dovršetak je Zakona Krist - na opravdanje svakomu tko vjeruje. 5Da, Mojsije piše o onoj pravednosti iz Zakona: Tko je vrši, naæi æe život u njoj. 6A pravednost iz vjere ovako veli: Nemoj reæi u srcu svom: Tko æe se popeti na nebo - to jest Krista svesti? 7Ili: Tko æe siæi u bezdan - to jest izvesti Krista od mrtvih? 8Nego što veli? Blizu ti je Rijeè, u ustima tvojim i u srcu tvome - to jest Rijeè vjere koju propovijedamo. 9Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit æeš spašen. 10Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. 11Jer veli Pismo: Tko god u nj vjeruje, neæe se postidjeti. 12Nema uistinu razlike izmeðu Židova i Grka jer jedan je Gospodin sviju, bogat prema svima koji ga prizivlju. 13Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit æe spašen. 14Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše? A kako da povjeruju u onoga koga nisu èuli? Kako pak da èuju bez propovjednika? 15A kako propovijedati bez poslanja? Tako je pisano: Kako li su ljupke noge onih koji donose blagovijest dobra. 16Ali nisu svi poslušali blagovijesti - evanðelja! Zaista, Izaija veli: Gospodine, tko povjerova našoj poruci? 17Dakle: vjera po poruci, a poruka rijeèju Kristovom. 18Nego pitam: Zar nisu èuli? Dapaèe! Po svoj zemlji razliježe se jeka, rijeèi njihove sve do nakraj svijeta. 19Onda pitam: Zar Izrael nije shvatio? Najprije Mojsije veli: Ja æu vas na ljubomor izazvati pukom ništavnim, razdražit æu vas glupim nekim narodom. 20Izaija pak hrabro veli: Naðoše me koji me ne tražahu, objavih se onima koji me ne pitahu. 21A Izraelu veli: Cio dan pružah ruku narodu nepokornom i buntovnom.

« Prev Romans 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |