« Prev Proverbs 28 Next »

Chapter 28

1 Opaki bježe i kad ih nitko ne progoni, a pravednici su neustrašivi kao mladi lav. 2Kad se u zemlji griješi, mnogi su joj knezovi, a s èovjekom razumnim i umnim uprava je postojana. 3Èovjek opak koji tlaèi ubogoga - kiša je razorna poslije koje kruha nema. 4Koji zapuštaju Zakon, velièaju opake, a koji se drže Zakona, protive im se. 5Zli ljudi ne razumiju pravice, a koji traže Jahvu, razumiju sve. 6Bolji je siromah koji živi bezazleno nego bogataš koji kroèi krivim putem. 7Tko se drži Zakona, razuman je sin, a tko se druži s izbjeglicama, sramoti oca svoga. 8Tko umnožava bogatstvo svoje lihvom i pridom, skuplja ga onomu tko je milostiv ubogima. 9Tko uklanja uho svoje da ne sluša Zakona, i molitva je njegova mrska. 10Tko zavodi poštene na put zao, past æe u jamu svoju, a pošteni æe baštiniti sreæu. 11Bogat se èovjek èini sebi mudrim, ali æe ga razuman siromah raskrinkati. 12Velika je slava kad se raduju pravednici, a kad se dižu opaki, ljudi se kriju. 13Tko skriva svoje grijehe, nema sreæe, a tko ih ispovijeda i odrièe ih se, milost nalazi. 14Blago èovjeku uvijek bojaznu, jer èovjek okorjela srca zapada u nesreæu. 15Lav koji rièe i gladan medvjed: takav je opak vladalac siromašnu narodu. 16Nerazuman knez èini mnoga nasilja, a koji mrzi lakomost, dugo živi. 17Onaj koga tišti krvna krivica, do groba bježi: ne zaustavljajte ga. 18Spasava se tko živi pravedno, tko se koleba izmeðu dva puta, propada na jednom od njih. 19Tko obraðuje svoju zemlju, nasitit æe se kruha, a tko trèi za tlapnjama, nasitit æe se siromaštva. 20Èestit èovjek stjeèe blagoslov, a tko hrli za bogatstvom, ne ostaje bez kazne. 21Ne valja biti pristran na sudu, jer i za zalogaj kruha èovjek èini zlo. 22Pohlepnik hrli za bogatstvom, a ne zna da æe ga stiæi oskudica. 23Tko kori èovjeka, nalazi poslije veæu milost nego onaj koji laska jezikom. 24Tko pljaèka oca svoga i majku svoju i veli: "Nije grijeh", drug je razbojniku. 25Lakomac zameæe svaðu, a tko se uzda u Jahvu, uspjet æe. 26Bezuman je tko se uzda u svoje srce, a spasava se tko živi mudro. 27Tko daje siromahu, ne trpi oskudicu; a tko odvraæa oèi svoje, bit æe proklet. 28Kad se dižu opaki, ljudi se kriju, a kad propadaju, tad se množe pravednici.

« Prev Proverbs 28 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |