« Prev Matthew 8 Next »

Chapter 8

1 Kad je Isus sišao s gore, pohrli za njim silan svijet. 2I gle, pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i reèe: "Gospodine, ako hoæeš, možeš me oèistiti." 3Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreæi: "Hoæu, oèisti se!" I odmah se oèisti od gube. 4Kaže mu Isus: "Pazi, nikomu ne kazuj, nego idi, pokaži se sveæeniku i prinesi dar što ga propisa Mojsije, njima za svjedoèanstvo." 5Kad uðe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: 6"Gospodine, sluga mi leži kod kuæe uzet, u strašnim mukama." 7Kaže mu: "Ja æu doæi izlijeèiti ga." 8Odgovori satnik: "Gospodine, nisam dostojan da uðeš pod krov moj, nego samo reci rijeè i izlijeèen æe biti sluga moj. 9Ta i ja, premda sam èovjek pod vlašæu, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi!' - i ode, drugomu: 'Doði!' - i doðe, a sluzi svomu: 'Uèini to' - i uèini." 10Èuvši to, zadivi se Isus i reèe onima koji su išli za njim: "Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne naðoh tolike vjere. 11A kažem vam: Mnogi æe s istoka i zapada doæi i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom, 12a sinovi æe kraljevstva biti izbaèeni van u tamu. Ondje æe biti plaè i škrgut zubi." 13I reèe Isus satniku: "Idi, neka ti bude kako si vjerovao!" I ozdravi sluga u taj èas. 14Ušavši u kuæu Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici. 15Dotaèe joj se ruke i pusti je ognjica. Ona ustade i posluživaše mu. 16A uveèer mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove rijeèju i sve bolesnike ozdravi - 17da se ispuni što je reèeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese. 18Kad Isus vidje mnoštvo oko sebe, zapovjedi da se prijeðe prijeko. 19I pristupi jedan pismoznanac te mu reèe: "Uèitelju, za tobom æu kamo god ti pošao." 20Kaže mu Isus: "Lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda, a Sin Èovjeèji nema gdje bi glavu naslonio." 21Drugi mu od uèenika reèe: "Gospodine, dopusti mi da prije odem i pokopam svoga oca." 22Isus mu kaže: "Hajde za mnom i pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve." 23Kad uðe u laðu, poðoše za njim njegovi uèenici. 24I gle, žestok vihor nasta na moru tako da laðu prekrivahu valovi. A on je spavao. 25Oni pristupiše i probudiše ga govoreæi: "Gospodine, spasi, pogibosmo!" 26Kaže im: "Što ste plašljivi, malovjerni?" Tada ustade i zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha. 27A ljudi su u èudu pitali: "Tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?" 28I kada doðe prijeko, u gadarski kraj, eto mu u susret dvaju opsjednutih: izlazili su iz grobnica, silno goropadni, te nitko nije mogao proæi onim putem. 29I gle, povikaše: "Što ti imaš s nama, Sine Božji? Došao si ovamo prije vremena muèiti nas?" 30A podalje od njih paslo je veliko krdo svinja. 31Zlodusi ga zaklinjahu: "Ako nas istjeraš, pošalji nas u ovo krdo svinja." 32On im reèe: "Idite!" Oni iziðoše i uðoše u svinje. I gle, sve krdo jurnu niz obronak u more i podavi se u vodama. 33A svinjari pobjegoše, odoše u grad te razglasiše sve, napose o opsjednutima. 34I gle, sav grad iziðe u susret Isusu. Kad ga ugledaše, zamole ga da ode iz njihova kraja.

« Prev Matthew 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |