« Prev Matthew 7 Next »

Chapter 7

1 "Ne sudite da ne budete suðeni! 2Jer sudom kojim sudite bit æete suðeni. I mjerom kojom mjerite mjerit æe vam se. 3Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? 4Ili kako možeš reæi bratu svomu: 'De da ti izvadim trun iz oka', a eto brvna u oku tvom? 5Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga pa æeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!" 6"Ne dajte svetinje psima! Niti svoga biserja bacajte pred svinje da ga ne pogaze nogama pa se okrenu i rastrgaju vas." 7"Ištite i dat æe vam se! Tražite i naæi æete! Kucajte i otvorit æe vam se! 8Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit æe se. 9Ta ima li koga meðu vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? 10Ili ako ribu zaište, zar æe mu zmiju dati? 11Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li æe više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!" 12"Sve, dakle, što želite da ljudi vama èine, èinite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci." 13"Uðite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. 14O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!" 15"Èuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovèjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. 16Po njihovim æete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožðe ili s bodljike smokve? 17Tako svako dobro stablo raða dobrim plodovima, a nevaljalo stablo raða plodovima zlim. 18Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. 19Svako stablo koje ne raða dobrim plodom sijeèe se i u oganj baca. 20Dakle: po plodovima æete ih njihovim prepoznati." 21"Neæe u kraljevstvo nebesko uæi svaki koji mi govori: 'Gospodine, Gospodine!', nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima. 22Mnogi æe me u onaj dan pitati: 'Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime ðavle izgonili, u tvoje ime mnoga èudesa èinili?' 23Tada æu im kazati: 'Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!'" 24"Stoga, tko god sluša ove moje rijeèi i izvršava ih, bit æe kao mudar èovjek koji sagradi kuæu na stijeni. 25Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruèe se na tu kuæu, ali ona ne pada. Jer - utemeljena je na stijeni." 26"Naprotiv, tko god sluša ove moje rijeèi, a ne vrši ih, bit æe kao lud èovjek koji sagradi kuæu na pijesku. 27Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruèe se na tu kuæu i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika." 28Kad Isus završi ove svoje besjede, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom. 29Ta uèio ih kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci.

« Prev Matthew 7 Next »





Advertisements



| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |