« Prev Matthew 13 Next »

Chapter 13

1 Onoga dana Isus iziðe iz kuæe i sjede uz more. 2I nagrnu k njemu silan svijet te je morao uæi u laðu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. 3I zborio im je mnogo u prispodobama: "Gle, iziðe sijaè sijati. 4I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, doðoše ptice i pozobaše ga. 5Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. 6A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. 7Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. 8Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treæe tridesetostruk." 9"Tko ima uši, neka èuje!" 10I pristupe uèenici pa ga zapitaju: "Zašto im zboriš u prispodobama?" 11On im odgovori: "Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. 12Doista, onomu tko ima dat æe se i obilovat æe, a onomu tko nema oduzet æe se i ono što ima. 13U prispodobama im zborim zato što gledajuæi ne vide i slušajuæi ne èuju i ne razumiju." 14"Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori: Slušat æete, slušati - i neæete razumjeti; gledat æete, gledati - i neæete vidjeti! 15Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši zaèepiše, oèi zatvoriše da oèima ne vide, ušima ne èuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izlijeèim. 16A blago vašim oèima što vide, i ušima što slušaju. 17Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i èuti što vi slušate, ali nisu èuli." 18"Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaèu. 19Svakomu koji sluša Rijeè o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. 20A zasijani na tlo kamenito - to je onaj koji èuje Rijeè i odmah je s radošæu prima, 21ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Rijeèi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. 22Zasijani u trnje - to je onaj koji sluša Rijeè, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Rijeè, te ona ostane bez ploda. 23Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Rijeè sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko." 24Drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad èovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. 25Dok su njegovi ljudi spavali, doðe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. 26Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. 27Sluge pristupe domaæinu pa mu reknu: 'Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?' 28On im odgovori: 'Neprijatelj èovjek to uèini.' Nato mu sluge kažu: 'Hoæeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?' 29A on reèe: 'Ne! Da ne biste sabiruæi kukolj išèupali zajedno s njim i pšenicu. 30Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reæi æu žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.'" 31I drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad èovjek uze gorušièino zrno i posija ga na svojoj njivi. 32Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veæe je od svega povræa. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama." 33I drugu im kaza prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne." 34Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba - 35da se ispuni što je reèeno po proroku: Otvorit æu u prispodobama usta svoja, iznijet æu što je sakriveno od postanka svijeta. 36Tada otpusti mnoštvo i uðe u kuæu. Pristupe mu uèenici govoreæi: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi." 37On odgovori: "Sijaè dobroga sjemena jest Sin Èovjeèji. 38Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. 39Neprijatelj koji ga posija jest ðavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anðeli. 40Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako æe biti na svršetku svijeta. 41Sin æe Èovjeèji poslati svoje anðele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike 42i bace ih u peæ ognjenu, gdje æe biti plaè i škrgut zubi. 43Tada æe pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega." "Tko ima uši, neka èuje!" 44"Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: èovjek ga pronaðe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu." 45"Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: 46pronaðe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga." 47"Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža baèena u more zahvati svakovrsne ribe. 48Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. 49Tako æe biti na svršetku svijeta. Iziæi æe anðeli, odijeliti zle od pravednih 50i baciti ih u peæ ognjenu, gdje æe biti plaè i škrgut zubi." 51"Jeste li sve ovo razumjeli?" Odgovore mu: "Jesmo." 52A on æe im: "Stoga svaki pismoznanac upuæen u kraljevstvo nebesko slièan je èovjeku domaæinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro." 53Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. 54I doðe u svoj zavièaj. Nauèavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: "Odakle ovomu ta mudrost i te èudesne sile? 55Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braæa Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? 56I sestre mu nisu li sve meðu nama? Odakle mu sve to?" 57I sablažnjavahu se o njega. A Isus im reèe: "Nije prorok bez èasti doli u svom zavièaju i u svom domu." 58I ne uèini ondje mnogo èudesa zbog njihove nevjere.

« Prev Matthew 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |