« Prev Matthew 12 Next »

Chapter 12

1 U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Uèenici su njegovi ogladnjeli te poèeli trgati klasje i jesti. 2Vidjevši to, farizeji mu rekoše: "Gle, uèenici tvoji èine što nije dopušteno èiniti subotom." 3On im reèe: "Niste li èitali što uèini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? 4Kako uðe u Dom Božji te pojedoše prinesene kruhove, a to ne bijaše slobodno jesti ni njemu ni njegovim pratiocima, nego samo sveæenicima? 5Ili zar niste èitali u Zakonu da subotom sveæenici u Hramu krše subotu, a bez krivnje su? 6A velim vam: veæe od Hrama jest ovdje! 7I kad biste razumjeli što ono znaèi: Milosrðe mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili ove nekrive. 8Ta Sin Èovjeèji gospodar je subote!" 9Otišavši odande, doðe u njihovu sinagogu, 10kad gle èovjeka s usahlom rukom. A oni upitaše Isusa da bi ga mogli optužiti: "Je li dopušteno subotom lijeèiti?" 11On im reèe: "Tko to od vas jedinu ovcu koju ima ne bi subotom prihvatio i izvadio kad bi mu upala u jamu? 12A koliko je èovjek vredniji od ovce! Tako, slobodno je subotom èiniti dobro!" 13Tada reèe èovjeku: "Ispruži ruku!" On je ispruži, i - ruka mu zdrava kao i druga! 14A farizeji iziðoše i održaše vijeæanje protiv njega, kako da ga pogube. 15Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za njim je išlo mnoštvo. On ih sve ozdravi 16i poprijeti im da ga ne prokazuju - 17da se ispuni što je reèeno po Izaiji proroku: 18Evo Sluge mojega, koga sebi izabrah: mog ljubimca, miljenika duše moje! Stavit æu Duha svoga na njega: naviještat æe pravo narodima; 19preti se neæe, neæe buèiti, glas mu se neæe èuti po trgovima; 20trske stuèene prelomiti neæe, stijenja što tek tinja neæe ugasiti - sve dok do pobjede ne izvede pravo. 21Ime njegovo nada je narodima! 22Tada mu donesoše opsjednuta, slijepa i nijema. I ozdravi ga te njemak progovori i progleda. 23I sve ono mnoštvo zapanjeno govoraše: "Da ovo nije Sin Davidov?" 24A farizeji èuvši to rekoše: "Ne može ovaj izgoniti ðavle osim po Beelzebulu, poglavici ðavolskom." 25A on, znajuæi njihove misli, reèe im: "Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet æe i svaki grad ili kuæa u sebi razdijeljena neæe opstati. 26Ako Sotona Sotonu izgoni, u sebi je razdijeljen. Kako æe dakle opstati kraljevstvo njegovo? 27I ako ja po Beelzebulu izgonim ðavle, po kome ih sinovi vaši izgone? Zato æe vam oni biti suci. 28Ali ako ja po Duhu Božjem izgonim ðavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje." 29"Ili kako bi tko mogao uæi u kuæu jakoga i oplijeniti mu pokuæstvo ako prije ne sveže jakoga? Tada æe mu kuæu oplijeniti." 30"Tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko ne sabire sa mnom, rasipa." 31"Zato kažem vam: svaki æe se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha, neæe se oprostiti. 32I rekne li tko rijeè protiv Sina Èovjeèjega, oprostit æe mu se. Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neæe mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u buduæem." 33"Ili uzmite: dobro stablo i plod mu je dobar. Ili uzmite: trulo stablo i plod mu je truo. Ta po plodu se stablo poznaje. 34Leglo gujinje! Kako možete govoriti dobro kad ste opaki. Ta iz obilja srca usta govore! 35Dobar èovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao èovjek iz riznice zle vadi zlo. 36A kažem vam: za svaku bezrazložnu rijeè koju ljudi reknu dat æe raèun na Dan sudnji. 37Doista, tvoje æe te rijeèi opravdati i tvoje æe te rijeèi osuditi." 38Jednom zapodjenuše s njime razgovor neki pismoznanci i farizeji: "Uèitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak." 39A on im odgovori: "Naraštaj opak i preljubnièki znak traži, ali mu se znak neæe dati doli znak Jone proroka. 40Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noæi, tako æe i Sin Èovjeèji biti u srcu zemlje tri dana i tri noæi. 41Ninivljani æe ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer se oni na propovijed Joninu obratiše, a evo, ovdje je i više od Jone! 42Kraljica æe Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer je s krajeva zemlje došla èuti mudrost Salomonovu, a evo, ovdje je i više od Salomona!" 43"A kad neèisti duh iziðe iz èovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeæi spokoja, ali ne nalazi! 44Tada rekne: 'Vratit æu se u kuæu odakle iziðoh.' I došavši, naðe je praznu, pometenu i ureðenu. 45Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uðu i nastane se ondje. Na kraju bude s onim èovjekom gore nego na poèetku. Tako æe biti i s ovim opakim naraštajem." 46Dok on još govoraše mnoštvu, eto majke i braæe njegove. Stajahu vani tražeæi da s njime govore. 47Reèe mu netko: "Evo majke tvoje i braæe tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore." 48Tomu koji mu to javi on odgovori: "Tko je majka moja, tko li braæa moja?" 49I pruži ruku prema uèenicima: "Evo, reèe, majke moje i braæe moje! 50Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka."

« Prev Matthew 12 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |