« Prev Matthew 11 Next »

Chapter 11

1 Pošto Isus završi upuæivati dvanaestoricu uèenika, ode odande nauèavati i propovijedati po njihovim gradovima. 2A kad Ivan u tamnici doèu za djela Kristova, posla svoje uèenike 3da ga upitaju: "Jesi li ti Onaj koji ima doæi ili drugoga da èekamo?" 4Isus im odgovori: "Poðite i javite Ivanu što ste èuli i vidjeli: 5Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se èiste, gluhi èuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješæuje Evanðelje. 6I blago onom tko se ne sablazni o mene." 7Kad oni odoše, poèe Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: "Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? 8Ili što ste izišli vidjeti? Èovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. 9Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. 10On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom. 11Zaista, kažem vam, izmeðu roðenih od žene ne usta veæi od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veæi je od njega! 12A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe. 13Uistinu, svi proroci i Zakon prorokovahu do Ivana. 14Zapravo ako hoæete: on je Ilija koji ima doæi." 15"Tko ima uši, neka èuje." 16"A komu da prispodobim ovaj naraštaj? Nalik je djeci što sjede na trgovima pa jedni drugima dovikuju: 17'Zasvirasmo vam i ne zaigraste, zakukasmo i ne zaplakaste.'" 18"Doista, doðe Ivan. Nije jeo ni pio, a govori se: 'Ðavla ima.' 19Doðe Sin Èovjeèji koji jede i pije, a govori se: 'Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika!' Ali opravda se Mudrost djelima svojim." 20Tada stane prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih èudesa, a oni se ne obratiše: 21"Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila èudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se veæ oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. 22Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit æe na Dan sudnji lakše negoli vama." 23"I ti, Kafarnaume! Zar æeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje æeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila èudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. 24Ali kažem vam: Zemlji æe sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi." 25U ono vrijeme reèe Isus: "Slavim te, Oèe, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. 26Da, Oèe, tako se tebi svidjelo. 27Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoæe objaviti." 28"Doðite k meni svi koji ste izmoreni i optereæeni i ja æu vas odmoriti. 29Uzmite jaram moj na sebe, uèite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naæi æete spokoj dušama svojim. 30Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako."

« Prev Matthew 11 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |