« Prev Matthew 10 Next »

Chapter 10

1 Dozva dvanaestoricu svojih uèenika i dade im vlast nad neèistim dusima: da ih izgone i da lijeèe svaku bolest i svaku nemoæ. 2A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan brat njegov; 3Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; 4Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. 5Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: "K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! 6Poðite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! 7Putom propovijedajte: 'Približilo se kraljevstvo nebesko!' 8Bolesne lijeèite, mrtve uskrisujte, gubave èistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte! 9Ne stjeèite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase, 10ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuæe, ni štapa. Ta vrijedan je radnik hrane svoje." 11"U koji god grad ili selo uðete, razvidite tko je u njemu dostojan: ondje ostanite sve dok ne odete. 12Ulazeæi u kuæu, zaželite joj mir. 13Bude li kuæa dostojna, neka mir vaš siðe na nju. Ne bude li dostojna, neka se mir vaš k vama vrati. 14Gdje vas ne prime i ne poslušaju rijeèi vaših, iziðite iz kuæe ili grada toga i prašinu otresite sa svojih nogu. 15Zaista, kažem vam, lakše æe biti zemlji sodomskoj i gomorskoj na Dan sudnji negoli gradu tomu." 16"Evo, ja vas šaljem kao ovce meðu vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi! 17Èuvajte se ljudi, jer æe vas predavati vijeæima i po svojim æe vas sinagogama bièevati. 18Pred upravitelje i kraljeve vodit æe vas poradi mene, za svjedoèanstvo njima i poganima. 19Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što æete govoriti. Dat æe vam se u onaj èas što æete govoriti. 20Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!" 21"Brat æe brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca æe ustajati na roditelje i ubijati ih. 22Svi æe vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit æe spašen." 23"Kad vas stanu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi. Zaista, kažem vam, neæete obiæi gradova izraelskih prije nego što doðe Sin Èovjeèji." 24"Nije uèenik nad uèiteljem niti sluga nad gospodarom svojim. 25Dosta je da uèenik bude kao njegov uèitelj i sluga kao njegov gospodar. Ako su domaæina Beelzebulom nazvali, koliko æe više njegove ukuæane?" 26"Ne bojte ih se dakle. Ta ništa nije skriveno što se neæe otkriti ni tajno što se neæe doznati. 27Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho èujete, propovijedajte na krovovima." 28"Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu." 29"Ne prodaju li se dva vrapca za novèiæ? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. 30A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. 31Ne bojte se dakle! Vredniji ste nego mnogo vrabaca." 32"Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat æu se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. 33A tko se odreèe mene pred ljudima, odreæi æu se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima." 34"Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego maè. 35Ta došao sam rastaviti èovjeka od oca njegova i kæer od majke njezine i snahu od svekrve njezine; 36i neprijatelji æe èovjeku biti ukuæani njegovi. 37"Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kæer više nego mene, nije mene dostojan. 38Tko ne uzme svoga križa i ne poðe za mnom, nije mene dostojan. 39Tko naðe život svoj, izgubit æe ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naæi æe ga." 40"Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. 41Tko prima proroka jer je prorok, primit æe plaæu proroèku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit æe plaæu pravednièku. 42Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo èašom hladne vode zato što je moj uèenik, zaista, kažem vam, neæe mu propasti plaæa."

« Prev Matthew 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |