« Prev Mark 7 Next »

Chapter 7

1 Skupe se oko njega farizeji i neki od pismoznanaca koji doðoše iz Jeruzalema. 2I opaze da neki njegovi uèenici jedu kruh neèistih, to jest neopranih ruku. 3A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. 4Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje èaša, vrèeva i lonaca. 5Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: "Zašto tvoji uèenici ne postupaju po predaji starih, nego neèistih ruku blaguju?" 6A on im reèe: "Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama èasti, a srce mu je daleko od mene. 7Uzalud me štuju nauèavajuæi nauke - uredbe ljudske. 8Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske." 9Još im govoraše: "Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste saèuvali svoju predaju. 10Mojsije doista reèe: Poštuj oca svoga i majku svoju. I: Tko prokune oca ili majku, smræu neka se kazni. 11A vi velite: 'Rekne li tko ocu ili majci: Pomoæ koja te od mene ide neka bude 'korban', to jest sveti dar', 12takvome više ne dopuštate ništa uèiniti za oca ili majku. 13Tako dokidate rijeè Božju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I još štošta tomu slièno èinite." 14Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: "Poslušajte me svi i razumijte! 15Ništa što izvana ulazi u èovjeka ne može ga oneèistiti, nego što iz èovjeka izlazi - to ga oneèišæuje. 16Tko ima uši da èuje, neka èuje!" 17I kad od mnoštva uðe u kuæu, upitaše ga uèenici za prispodobu. 18I reèe im: "Tako? Ni vi ne razumijete? Ne shvaæate li da èovjeka ne može oneèistiti što u nj ulazi 19jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te izlazi u zahod?" Tako on oèisti sva jela. 20Još dometnu: "Što iz èovjeka izlazi, te oneèišæuje èovjeka. 21Ta iznutra, iz srca èovjeèjega, izlaze zle namisli, bludništva, kraðe, ubojstva, 22preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. 23Sva ta zla iznutra izlaze i oneèišæuju èovjeka." 24Odande otiðe u kraj tirski. I uðe u neku kuæu. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije mogao sakriti, 25nego odmah doèu žena koje kæerkica imaše duha neèistoga. Ona doðe i pade mu pred noge. 26A žena bijaše Grkinja, Sirofenièanka rodom. I moljaše ga da joj iz kæeri istjera zloduha. 27A on joj govoraše: "Pusti da se prije nasite djeca! Ne prilièi uzeti kruh djeci i baciti ga psiæima." 28A ona æe mu: "Da, Gospodine! Ali i psiæi ispod stola jedu od mrvica djeèjih." 29Reèe joj: "Zbog te rijeèi idi, izišao je iz tvoje kæeri zloduh." 30I ode kuæi te naðe dijete gdje leži na postelji, a zloduh je bio izišao. 31Zatim se ponovno vrati iz krajeva tirskih pa preko Sidona doðe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. 32Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. 33On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. 34Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: "Effata!" - to æe reæi: "Otvori se!" 35I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno. 36A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali 37i preko svake mjere zadivljeni govorili: "Dobro je sve uèinio! Gluhima daje èuti, nijemima govoriti!"

« Prev Mark 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |