« Prev Mark 4 Next »

Chapter 4

1 I poèe opet pouèavati uz more. I zgrnu se k njemu silan svijet te on uðe u laðu i sjede na moru, a sve ono mnoštvo bijaše uz more, na kopnu. 2Pouèavao ih je u prispodobama mnogoèemu. Govorio im u pouci: 3"Poslušajte! Gle, iziðe sijaè sijati. 4I dok je sijao, poneko zrno pade uz put, doðoše ptice i pozobaše ga. 5Neko opet pade na kamenito tlo gdje nemaše dosta zemlje. Odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. 6Ali kad ogranu sunce, izgorje; i jer nemaše korijenja, osuši se. 7Neko opet pade u trnje i trnje uzraste i uguši ga te ploda ne donese. 8Neko napokon pade u dobru zemlju i dade plod, razraste se i razmnoži, te donese: jedno tridesetostruko, jedno šezdesetostruko, jedno stostruko." 9I doda: "Tko ima uši da èuje, neka èuje!" 10Kad bijaše nasamo, oni oko njega zajedno s dvanaestoricom pitahu ga o prispodobama. 11I govoraše im: "Vama je dano otajstvo kraljevstva Božjega, a onima vani sve biva u prispodobama: 12da gledaju, gledaju - i ne vide, slušaju, slušaju - i ne razumiju, da se ne obrate pa da im se otpusti." 13I kaže im: "Zar ne znate tu prispodobu? Kako æete onda razumjeti prispodobe uopæe? 14Sijaè sije Rijeè. 15Oni uz put, gdje je Rijeè posijana, jesu oni kojima, netom èuju, odmah dolazi Sotona i odnosi Rijeè u njih posijanu. 16Zasijani na tlo kamenito jesu oni koji kad èuju Rijeè, odmah je s radošæu prime, 17ali nemaju u sebi korijena, nego su nestalni: kad nastane nevolja ili progonstvo zbog Rijeèi, odmah se sablazne. 18A drugi su oni u trnje zasijani. To su oni koji poslušaju Rijeè, 19ali nadošle brige vremenite, zavodljivost bogatstva i ostale požude uguše Rijeè te ona ostane bez ploda. 20A zasijani na dobru zemlju jesu oni koji èuju i prime Rijeè te urode: tridesetostruko, šezdesetostruko, stostruko. 21I govoraše im: "Unosi li se svjetiljka da se pod posudu stavi ili pod postelju? Zar ne da se stavi na svijeænjak? 22Ta ništa nije zastrto, osim zato da se oèituje; i ništa skriveno, osim zato da doðe na vidjelo! 23Ima li tko uši da èuje, neka èuje." 24I govoraše im: "Pazite što slušate. Mjerom kojom mjerite mjerit æe vam se. I nadodat æe vam se. 25Doista, onomu tko ima dat æe se, a onomu tko nema oduzet æe se i ono što ima." 26I govoraše im: "Kraljevstvo je Božje kao kad èovjek baci sjeme u zemlju. 27Spavao on ili bdio, noæu i danju sjeme klija i raste - sam ne zna kako; 28zemlja sama od sebe donosi plod: najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. 29A èim plod dopusti, brže se on laæa srpa jer eto žetve." 30I govoraše: "Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? 31Kao kad se gorušièino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, 32jednoæ posijano, naraste i postane veæe od svega povræa pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske." 33Mnogim takvim prispodobama navješæivaše im Rijeè, kako veæ mogahu slušati. 34Bez prispodobe im ne govoraše, a nasamo bi svojim uèenicima sve razjašnjavao. 35Uveèer istoga dana kaže im: "Prijeðimo prijeko!" 36Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako veæ bijaše u laði. A pratile su ga i druge laðe. 37Najednom nasta žestoka oluja, na laðu navale valovi te su je veæ gotovo napunili. 38A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: "Uèitelju! Zar ne mariš što ginemo?" 39On se probudi, zaprijeti vjetru i reèe moru: "Utihni! Umukni!" I smiri se vjetar i nasta velika utiha. 40Tada im reèe: "Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?" 41Oni se silno prestrašiše pa se zapitkivahu: "Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?"

« Prev Mark 4 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |