« Prev Mark 3 Next »

Chapter 3

1 Uðe ponovno u sinagogu. Bio je ondje èovjek usahle ruke. 2A oni vrebahu hoæe li ga Isus u subotu izlijeèiti, da ga optuže. 3On kaže èovjeku usahle ruke: "Stani na sredinu!" 4A njima æe: "Je li subotom dopušteno èiniti dobro ili èiniti zlo, život spasiti ili pogubiti?" No oni su šutjeli. 5A on, ražalošæen okorjelošæu srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reèe tom èovjeku: "Ispruži ruku!" On ispruži - i ruka mu zdrava! 6Farizeji iziðu i dadnu se odmah s herodovcima na vijeæanje protiv njega kako da ga pogube. 7Isus se s uèenicima povuèe k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje. I iz Judeje, 8iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona - silno je mnoštvo èulo što èini i nagrnulo k njemu. 9Stoga reèe uèenicima neka mu se zbog mnoštva pripravi laðica da ga ne bi zgnjeli. 10Jer mnoge je ozdravio pa su se svi koji bijahu pogoðeni kakvim zlom bacali na nj da bi ga se dotakli. 11A neèisti duhovi, èim bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: "Ti si Sin Božji!" 12A on im se oštro prijetio da ga ne prokazuju. 13Uziðe na goru i pozove koje sam htjede. I doðoše k njemu. 14I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati 15s vlašæu da izgone ðavle. 16Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, 17i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma, 18i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca 19i Judu Iškariotskoga, koji ga izda. 20I doðe Isus u kuæu. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. 21Èuvši to, doðoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: "Izvan sebe je!" 22I pismoznanci što siðoše iz Jeruzalema govorahu: "Beelzebula ima, po poglavici ðavolskom izgoni ðavle." 23A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: "Kako može Sotona Sotonu izgoniti? 24Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. 25Ili: ako se kuæa u sebi razdijeli, ona ne može opstati. 26Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. 27Nitko, dakako, ne može u kuæu jakoga uæi i oplijeniti mu pokuæstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada æe mu kuæu oplijeniti!" 28Doista, kažem vam, sve æe se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. 29No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vjeènoga." 30Jer govorahu: "Duha neèistoga ima." 31I doðu majka njegova i braæa njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu. 32Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: "Eno vani majke tvoje i braæe tvoje, traže te!" 33On im odgovori: "Tko je majka moja i braæa moja?" 34I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: "Evo majke moje, evo braæe moje! 35Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka."

« Prev Mark 3 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |