« Prev Mark 14 Next »

Chapter 14

1 Za dva dana bijaše Pasha i Beskvasni kruhovi. Glavari sveæenièki i pismoznanci tražili su kako da ga na prijevaru uhvate i ubiju. 2Jer se govorilo: "Nikako ne na Blagdan da ne nastane pobuna naroda." 3I kad je u Betaniji, u kuæi Šimuna Gubavca, bio za stolom, doðe neka žena s alabastrenom posudicom prave skupocjene nardove pomasti. Razbi posudicu i poli ga po glavi. 4A neki negodovahu te æe jedan drugomu: "Èemu to rasipanje pomasti? 5Mogla se pomast prodati za više od tristo denara i dati siromasima." I otresahu se na nju. 6A Isus reèe: "Pustite je, što joj dodijavate? Dobro djelo uèini na meni. 7Ta siromaha svagda imate uza se i kad god hoæete možete im dobro èiniti, a mene nemate svagda. 8Uèinila je što je mogla: unaprijed mi pomaza tijelo za ukop. 9Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo evanðelje, po svem svijetu, navješæivat æe se i ovo što ona uèini - njoj na spomen." 10A Juda Iškariotski, jedan od dvanaestorice, ode glavarima sveæenièkim da im ga preda. 11Kad su oni to èuli, obradovali su se i obeæali mu dati novca. I tražio je zgodu da ga preda. 12Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju uèenici Isusa: "Gdje hoæeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?" 13On pošalje dvojicu uèenika i rekne im: "Idite u grad i namjerit æete se na èovjeka koji nosi krèag vode. Poðite za njim 14pa gdje on uðe, recite domaæinu: 'Uèitelj pita: Gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim uèenicima?' 15I on æe vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite." 16Uèenici odu, doðu u grad i naðu kako im on reèe te priprave pashu. 17A uveèer doðe on s dvanaestoricom. 18I dok bijahu za stolom te blagovahu, reèe Isus: "Zaista, kažem vam, jedan æe me od vas izdati - koji sa mnom blaguje." 19Ožalošæeni, stanu mu govoriti jedan za drugim: "Da nisam ja?" 20A on im reèe: "Jedan od dvanaestorice koji umaèe sa mnom u zdjelicu. 21Sin Èovjeèji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao èovjeku onomu koji ga predaje. Tomu bi èovjeku bolje bilo da se ni rodio nije!" 22I dok su blagovali, on uze kruh, izreèe blagoslov pa razlomi, dade im i reèe: "Uzmite, ovo je tijelo moje." 23I uze èašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili. 24A on im reèe: "Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva. 25Zaista, kažem vam, ne, neæu više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad æu ga - novoga - piti u kraljevstvu Božjem." 26Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. 27I reèe im Isus: "Svi æete se sablazniti. Ta pisano je: Udarit æu pastira i ovce æe se razbjeæi. 28Ali kad uskrsnem, iæi æu pred vama u Galileju." 29Nato æe mu Petar: "Ako se i svi sablazne, ja neæu!" 30A Isus mu reèe: "Zaista, kažem ti, baš ti, danas, ove noæi, prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput æeš me zatajiti." 31Ali on je upornije uvjeravao: "Bude li trebalo i umrijeti s tobom - ne, neæu te zatajiti." A tako su svi govorili. 32I doðu u predio imenom Getsemani. I kaže Isus svojim uèenicima: "Sjednite ovdje dok se ne pomolim." 33I povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Spopade ga užas i tjeskoba 34pa im reèe: "Duša mi je nasmrt žalosna! Ostanite ovdje i bdijte!" 35Ode malo dalje i rušeæi se na zemlju molio je da ga, ako je moguæe, mimoiðe ovaj èas. 36Govoraše: "Abba! Oèe! Tebi je sve moguæe! Otkloni èašu ovu od mene! Ali ne što ja hoæu, nego što hoæeš ti!" 37I doðe, naðe ih pozaspale pa reèe Petru: "Šimune, spavaš? Jedan sat nisi mogao probdjeti? 38Bdijte i molite da ne padnete u napast. Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo." 39Opet ode i pomoli se istim rijeèima. 40Ponovno doðe i naðe ih pozaspale. Oèi im se sklapale i nisu znali što da mu odgovore. 41Doðe i treæi put i reèe im: "Samo spavajte i poèivajte! Gotovo je! Doðe èas! Evo, predaje se Sin Èovjeèji u ruke grešnièke! 42Ustanite, hajdemo! Evo, izdajica se moj približio!" 43Uto, dok je on još govorio, stiže Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime svjetina s maèevima i toljagama, poslana od glavara sveæenièkih, pismoznanaca i starješina. 44A izdajica im njegov dade znak: "Koga poljubim, taj je! Uhvatite ga i oprezno odvedite!" 45I kako doðe, odmah pristupi k njemu i reèe: "Uèitelju!" I poljubi ga. 46Oni podignu na nj ruke i uhvate ga. 47A jedan od nazoènih trgnu maè, udari slugu velikoga sveæenika i odsijeèe mu uho. 48Isus im prozbori: "Kao na razbojnika iziðoste s maèevima i toljagama da me uhvatite. 49Danomice bijah vam u Hramu, nauèavah i ne uhvatiste me. No neka se ispune Pisma!" 50I svi ga ostave i pobjegnu. 51A jedan je mladiæ išao za njim, ogrnut samo plahtom. I njega htjedoše uhvatiti, 52no on ostavi plahtu i gol pobježe. 53Zatim odvedoše Isusa velikom sveæeniku. I skupe se svi glavari sveæenièki, starješine i pismoznanci. 54Petar je izdaleka išao za njim do u dvor velikog sveæenika. Tu je sjedio sa stražarima i grijao se uz vatru. 55A glavari sveæenièki i cijelo Vijeæe, da bi mogli pogubiti Isusa, tražili su protiv njega kakvo svjedoèanstvo, ali nikako da ga naðu. 56Mnogi su doduše lažno svjedoèili protiv njega, ali im se svjedoèanstva ne slagahu. 57Ustali su neki i lažno svjedoèili protiv njega: 58"Mi smo ga èuli govoriti: 'Ja æu razvaliti ovaj rukotvoreni Hram i za tri dana sagraditi drugi, nerukotvoreni!'" 59Ali ni u tom im svjedoèanstvo ne bijaše složno. 60Usta nato veliki sveæenik na sredinu i upita Isusa: "Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi svjedoèe protiv tebe? 61A on je šutio i ništa mu nije odgovarao. Veliki ga sveæenik ponovo upita: "Ti li si Krist, Sin Blagoslovljenoga?" 62A Isus mu reèe: "Ja jesam! I gledat æete Sina Èovjeèjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi s oblacima nebeskim." 63Nato veliki sveæenik razdrije haljine i reèe: "Što nam još trebaju svjedoci? 64Èuli ste hulu. Što vam se èini?" Oni svi presudiše da zaslužuje smrt. 65I neki stanu pljuvati po njemu, zastirati mu lice i udarati ga govoreæi: "Proreci!" I sluge ga stadoše pljuskati. 66I dok je Petar bio dolje u dvoru, doðe jedna sluškinja velikoga sveæenika; 67ugledavši Petra gdje se grije, upre u nj pogled i reèe: "I ti bijaše s Nazareæaninom, Isusom." 68On zanijeka: "Niti znam niti razumijem što govoriš." I iziðe van u predvorje, a pijetao se oglasi. 69Sluškinja ga ugleda i poèe opet govoriti nazoènima: "Ovaj je od njih!" 70On opet nijekaše. Domalo nazoèni opet stanu govoriti Petru: "Doista, i ti si od njih! Ta Galilejac si!" 71On se tada stane kleti i preklinjati: "Ne znam èovjeka o kom govorite!" 72I odmah se po drugi put oglasi pijetao. I spomenu se Petar one besjede, kako mu ono Isus reèe: "Prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput æeš me zatajiti." I briznu u plaè.

« Prev Mark 14 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |