« Prev Mark 13 Next »

Chapter 13

1 Kad je izlazio iz Hrama, rekne mu jedan od njegovih uèenika: "Uèitelju, gledaj! Kakva li kamenja, kakvih li zdanja!" 2Isus mu odvrati: "Vidiš li ta velièanstvena zdanja? Ne, neæe se ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen." 3Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio suèelice Hramu, upitaju ga nasamo Petar, Jakov, Ivan i Andrija: 4"Reci nam kada æe to biti i na koji se znak sve to ima svršiti?" 5Tada im Isus poèe govoriti: "Pazite da vas tko ne zavede. 6Mnogi æe doæi u moje ime i govoriti: Ja sam! I mnoge æe zavesti. 7Kada pak èujete za ratove i za glasove o ratovima, ne uznemirujte se. Treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak." 8"Narod æe ustati protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit æe potresa po raznim mjestima, bit æe gladi. To je poèetak trudova." 9"Vi pak pazite sami na sebe. Predavat æe vas vijeæima i tuæi vas u sinagogama, pred upraviteljima i kraljevima stajat æete zbog mene, njima za svjedoèanstvo. 10A treba da se najprije svim narodima propovijeda evanðelje." 11"Kad vas budu vodili na izruèenje, ne brinite se unaprijed što æete govoriti, nego govorite što vam bude dano u onaj èas. Ta niste vi koji govorite, nego Duh Sveti. 12Predavat æe na smrt brat brata i otac sina. Djeca æe ustajati na roditelje i ubijati ih. 13Svi æe vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit æe spašen." 14"I kad vidite da grozota pustoši stoluje gdje joj nije mjesto - tko èita, neka razumije - koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore! 15Tko bude na krovu, neka ne silazi i ne ulazi u kuæu da iz nje što uzme. 16I tko bude u polju, neka se ne okreæe natrag da uzme ogrtaè!" 17"Jao trudnicama i dojiljama u one dane! 18A molite da to ne bude zimi 19jer æe onih dana biti tjeskoba kakve ne bi od poèetka stvorenja, koje stvori Bog, sve do sada, a neæe je ni biti. 20I kad Gospodin ne bi skratio dane one, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih, koje on sebi izabra, skratio je on te dane." 21Ako vam tada tko rekne: 'Evo Krista ovdje! Eno ondje!' - ne vjerujte. 22Ustat æe doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit æe znamenja i èudesa da, bude li moguæe, zavedu izabrane. 23Vi dakle budite na oprezu! Evo, prorekao sam vam sve!" 24Nego, u one dane, nakon one nevolje, sunce æe pomrèati i mjesec neæe više svijetljeti 25a zvijezde æe s neba padati i sile æe se nebeske poljuljati. 26Tada æe ugledati Sina Èovjeèjega gdje dolazi na oblacima s velikom moæi i slavom. 27I razaslat æe anðele i sabrati svoje izabranike s èetiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba." 28A od smokve se nauèite prispodobi! Kad joj grana veæ omekša i lišæe potjera, znate: ljeto je blizu. 29Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima! 30Zaista, kažem vam, ne, neæe uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. 31Nebo æe i zemlja uminuti, ali rijeèi moje ne, neæe uminuti." 32"A o onom danu i èasu nitko ne zna, pa ni anðeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac." 33"Pazite! Bdijte jer ne znate kada je èas. 34Kao kad ono èovjek neki polazeæi na put ostavi svoju kuæu, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. 35Bdijte, dakle, jer ne znate kad æe se domaæin vratiti - da li uveèer ili o ponoæi, da li za prvih pijetlova ili ujutro - 36da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada doðe." 37"Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!"

« Prev Mark 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |