« Prev Mark 15 Next »

Chapter 15

1 Odmah izjutra glavari sveæenièki zajedno sa starješinama i pismoznancima - cijelo Vijeæe - uprilièili su vijeæanje pa Isusa svezali, odveli i predali Pilatu. 2I upita ga Pilat: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš." 3I glavari ga sveæenièki teško optuživahu. 4Pilat ga opet upita: "Ništa ne odgovaraš? Gle, koliko te optužuju." 5A Isus ništa više ne odgovori te se Pilat èudio. 6O Blagdanu bi im pustio uznika koga bi zaiskali. 7A zajedno s pobunjenicima koji u pobuni poèiniše umorstvo bijaše u okove baèen èovjek zvani Baraba. 8I uziðe svjetina te poèe od Pilata iskati ono što im obièavaše èiniti. 9A on im odgovori: "Hoæete li da vam pustim kralja židovskoga?" 10Znao je doista da ga glavari sveæenièki bijahu predali iz zavisti. 11Ali glavari sveæenièki podjare svjetinu da traži neka im radije pusti Barabu. 12Pilat ih opet upita: "Što dakle da uèinim s ovim kojega zovete kraljem židovskim?" 13A oni opet povikaše: "Raspni ga!" 14Reèe im Pilat: "Ta što je zla uèinio?" Povikaše još jaèe: "Raspni ga!" 15Hoteæi ugoditi svjetini, Pilat im pusti Barabu, a Isusa izbièeva i preda da se razapne. 16Vojnici ga odvedu u unutarnjost dvora, to jest u pretorij, pa sazovu cijelu èetu 17i zaogrnu ga grimizom; spletu trnov vijenac i stave mu na glavu 18te ga stanu pozdravljati: "Zdravo, kralju židovski!" 19I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjahu mu se prigibajuæi koljena. 20A pošto ga izrugaše, svukoše mu grimiz i obukoše mu njegove haljine. I izvedu ga da ga razapnu. 21I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ. 22I dovuku ga na mjesto Golgotu, što znaèi Lubanjsko mjesto. 23I nuðahu mu piti namirisana vina, ali on ne uze. 24Kad ga razapeše, razdijele meðu se haljine njegove bacivši za njih kocku - što æe tko uzeti. 25A bijaše treæa ura kad ga razapeše. 26Bijaše napisan i natpis o njegovoj krivici: "Kralj židovski." 27A zajedno s njime razapnu i dva razbojnika, jednoga njemu zdesna, drugoga slijeva. 28# 29Prolaznici su ga pogrðivali mašuæi glavama: "Ej, ti, koji razvaljuješ Hram i sagradiš ga za tri dana, 30spasi sam sebe, siði s križa!" 31Slièno i glavari sveæenièki s pismoznancima rugajuæi se govorahu jedni drugima: "Druge je spasio, sebe ne može spasiti! 32Krist, kralj Izraelov! Neka sad siðe s križa da vidimo i povjerujemo!" Vrijeðahu ga i oni koji bijahu s njim raspeti. 33A o šestoj uri tama nasta po svoj zemlji - sve do ure devete. 34O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eloi, Eloi lama sabahtani?" To znaèi: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" 35Neki od nazoènih èuvši to govorahu: "Gle, Iliju zove." 36A jedan otrèa, natopi spužvu octom, natakne na trsku i pruži mu piti govoreæi: "Pustite da vidimo hoæe li doæi Ilija da ga skine." 37A Isus zavapi jakim glasom i izdahnu. 38I zavjesa se hramska razdrije nadvoje, odozgor dodolje. 39A kad satnik koji stajaše njemu nasuprot vidje da tako izdahnu, reèe: "Zaista, ovaj èovjek bijaše Sin Božji!" 40Izdaleka promatrahu i neke žene: meðu njima Marija Magdalena i Marija, majka Jakova Mlaðega i Josipa, i Saloma - 41te su ga pratile kad bijaše u Galileji i posluživale mu - i mnoge druge koje uziðoše s njim u Jeruzalem. 42A uveèer, buduæi da je bila Priprava, to jest predveèerje subote, 43doðe Josip iz Arimateje, ugledan vijeænik, koji takoðer isèekivaše kraljevstvo Božje: odvaži se, uðe k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. 44Pilat se zaèudi da je veæ umro pa dozva satnika i upita ga je li odavna umro. 45Kad sazna od satnika, darova Josipu tijelo. 46Josip kupi platno, skine tijelo i zavije ga u platno te položi u grob, koji bijaše izduben iz stijene. I dokotrlja kamen na grobna vrata. 47A Marija Magdalena i Marija Josipova promatrahu kamo ga polažu.

« Prev Mark 15 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |