« Prev Mark 10 Next »

Chapter 10

1 Krenuvši odande, doðe u judejski kraj i na onu stranu Jordana. I opet mnoštvo nagrnu k njemu, a on ih po svojem obièaju ponovno pouèavaše. 2A pristupe farizeji pa, da ga iskušaju, upitaše: "Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?" 3On im odgovori: "Što vam zapovjedi Mojsije?" 4Oni rekoše: "Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i - otpustiti." 5A Isus æe im: "Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. 6Od poèetka stvorenja muško i žensko stvori ih. 7Stoga æe èovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; 8i dvoje njih bit æe jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. 9Što dakle Bog združi, èovjek neka ne rastavlja!" 10U kuæi su ga uèenici ponovno o tome ispitivali. 11I reèe im: "Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, èini prema prvoj preljub. 12I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, èini preljub." 13Donosili mu djeèicu da ih se dotakne, a uèenici im branili. 14Opazivši to, Isus se ozlovolji i reèe im: "Pustite djeèicu neka dolaze k meni; ne prijeèite im jer takvih je kraljevstvo Božje! 15Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neæe uæi." 16Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažuæi na njih ruke. 17I dok je izlazio na put, dotrèi netko, klekne preda nj pa ga upita: "Uèitelju dobri, što mi je èiniti da baštinim život vjeèni?" 18Isus mu reèe: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! 19Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne èini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoèi lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!" 20On mu odgovori: "Uèitelju, sve sam to èuvao od svoje mladosti." 21Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: "Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa æeš imati blago na nebu. A onda doði i idi za mnom." 22On se na tu rijeè smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak. 23Isus zaokruži pogledom pa æe svojim uèenicima: "Kako li æe teško imuænici u kraljevstvo Božje!" 24Uèenici ostadoše zapanjeni tim njegovim rijeèima. Zato im Isus ponovi: "Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! 25Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje." 26Oni se još veæma snebivahu te æe jedan drugome: "Pa tko se onda može spasiti?" 27Isus upre u njih pogled i reèe: "Ljudima je nemoguæe, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguæe!" 28Petar mu poèe govoriti: "Evo, mi sve ostavismo i poðosmo za tobom." 29Reèe Isus: "Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuæu, ili braæu, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanðelja, 30a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuæa, i braæe, i sestara, i majki, i djece, i polja - i u buduæem vijeku život vjeèni. 31A mnogi prvi bit æe posljednji i posljednji prvi." 32Putovali su tako uzlazeæi u Jeruzalem. Isus je išao pred njima te bijahu zaprepašteni, a oni koji su išli za njima, prestrašeni. Tada Isus opet uze dvanaestoricu i poèe im kazivati što æe ga zadesiti: 33"Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Èovjeèji bit æe predan glavarima sveæenièkim i pismoznancima. Osudit æe ga na smrt, predati poganima, 34izrugati i popljuvati. Izbièevat æe ga, ubit æe ga, ali on æe nakon tri dana ustati." 35I pristupe mu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreæi mu: "Uèitelju, htjeli bismo da nam uèiniš što te zaištemo." 36A on æe im: "Što hoæete da vam uèinim?" 37Oni mu rekoše: "Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva." 38A Isus im reèe: "Ne znate što ištete. Možete li piti èašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?" 39Oni mu rekoše: "Možemo." A Isus æe im: "Èašu koju ja pijem pit æete i krstom kojim se ja krstim bit æete kršteni, 40ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati - to je onih kojima je pripravljeno." 41Kad su to èula ostala desetorica, poèeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. 42Zato ih Isus dozva i reèe im: "Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašæu. 43Nije tako meðu vama! Naprotiv, tko hoæe da meðu vama bude najveæi, neka vam bude poslužitelj! 44I tko hoæe da meðu vama bude prvi, neka bude svima sluga. 45Jer ni Sin Èovjeèji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge." 46Doðu tako u Jerihon. Kad je Isus s uèenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. 47Kad je èuo da je to Isus Nazareæanin, stane vikati: "Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!" 48Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jaèe vikaše: "Sine Davidov, smiluj mi se!" 49Isus se zaustavi i reèe: "Pozovite ga!" I pozovu slijepca sokoleæi ga: "Ustani! Zove te!" 50On baci sa sebe ogrtaè, skoèi i doðe Isusu. 51Isus ga upita: "Što hoæeš da ti uèinim?" Slijepac mu reèe: "Uèitelju moj, da progledam." 52Isus æe mu: "Idi, vjera te tvoja spasila!" I on odmah progleda i uputi se za njim.

« Prev Mark 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |