« Prev Luke 23 Next »

Chapter 23

1 I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu 2i stadoše ga optuživati: "Ovoga naðosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj." 3Pilat ga upita: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš!" 4Tada Pilat reèe glavarima sveæenièkim i svjetini: "Nikakve krivnje ne nalazim na ovom èovjeku!" 5No oni navaljivahu: "Buni narod nauèavajuæi po svoj Judeji, poèevši od Galileje pa dovde!" 6Èuvši to, Pilat propita da li je taj èovjek Galilejac. 7Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu. 8A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je veæ odavna želo vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje èudo. 9Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopæe nije odgovarao. 10A stajahu ondje i glavari sveæenièki i pismoznanci optužujuæi ga žestoko. 11Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuèe ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu. 12Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji. 13A Pilat dade sazvati glavare sveæenièke, vijeænike i narod 14te im reèe: "Doveli ste mi ovoga èovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne naðoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete. 15A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije poèinio ništa èime bi zaslužio smrt. 16Kaznit æu ga dakle i pustiti." 17# 18I povikaše svi uglas: "Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!" 19A taj bijaše baèen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva. 20Pilat im stoga ponovno progovori hoteæi osloboditi Isusa. 21Ali oni vikahu: "Raspni, raspni ga!" 22On im treæi put reèe: "Ta što je on zla uèinio? Ne naðoh na njemu smrtne krivice. Kaznit æu ga dakle i pustiti." 23Ali oni navaljivahu iza glasa ištuæi da se razapne. I vika im bivala sve jaèa. 24Pilat presudi da im bude što ištu. 25Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše baèen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju. 26Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom. 27Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. 28Isus se okrenu prema njima pa im reèe: "Kæeri Jeruzalemske, ne plaèite nada mnom, nego plaèite nad sobom i nad djecom svojom. 29Jer evo idu dani kad æe se govoriti: 'Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.' 30Tad æe poèeti govoriti gorama: 'Padnite na nas!' i bregovima: 'Pokrijte nas!' 31Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li æe biti sa suhim?" 32A vodili su i drugu dvojicu, zloèince, da ih s njime pogube. 33I kada doðoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zloèince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. 34A Isus je govorio: "Oèe, oprosti im, ne znaju što èine!" I razdijeliše meðu se haljine njegove bacivši kocke. 35Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreæi: "Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!" 36Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom 37govoreæi: "Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!" 38A bijaše i natpis ponad njega: "Ovo je kralj židovski." 39Jedan ga je od obješenih zloèinaca pogrðivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!" 40A drugi ovoga prekoravaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? 41Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne uèini." 42Onda reèe: "Isuse, sjeti me se kada doðeš u kraljevstvo svoje." 43A on æe mu: "Zaista ti kažem: danas æeš biti sa mnom u raju!" 44Bijaše veæ oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete, 45jer sunce pomrèa, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. 46I povika Isus iza glasa: "Oèe, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavši, izdahnu. 47Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, èovjek ovaj bijaše pravednik!" 48I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraæao se bijuæi se u prsa. 49Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje. 50I doðe èovjek imenom Josip, vijeænik, èovjek èestit i pravedan; 51on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga i išèekivaše kraljevstvo Božje. 52Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. 53Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen. 54Bijaše dan Priprave; subota je svitala. 55A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo. 56Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti. U subotu mirovahu po propisu.

« Prev Luke 23 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |