« Prev Luke 22 Next »

Chapter 22

1 Bližio se Blagdan beskvasnih kruhova zvan Pasha. 2Glavari sveæenièki i pismoznanci tražili su kako da Isusa smaknu jer se bojahu naroda. 3A Sotona uðe u Judu zvanog Iškariotski koji bijaše iz broja dvanaestorice. 4On ode i ugovori s glavarima sveæenièkim i zapovjednicima kako da im ga preda. 5Oni se povesele i ugovore da æe mu dati novca. 6On pristade. Otada je tražio priliku da im ga preda mimo naroda. 7Kada doðe Dan beskvasnih kruhova, u koji je trebalo žrtvovati pashu, 8posla Isus Petra i Ivana i reèe: "Hajdete, pripravite nam da blagujemo pashu." 9Rekoše mu: "Gdje hoæeš da pripravimo?" 10On im reèe: "Evo, èim uðete u grad, namjerit æete se na èovjeka koji nosi krèag vode. Poðite za njim u kuæu u koju uniðe 11i recite domaæinu te kuæe: 'Uèitelj veli: Gdje je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim uèenicima?' 12I on æe vam pokazati na katu veliko blagovalište prostrto: ondje pripravite." 13Oni odu, naðu kako im je rekao i priprave pashu. 14Kada doðe èas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. 15I reèe im: "Svom sam dušom èeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke. 16Jer kažem vam, neæu je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem." 17I uze èašu, zahvali i reèe: "Uzmite je i razdijelite meðu sobom. 18Jer kažem vam, ne, neæu više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne doðe." 19I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreæi: "Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo èinite meni na spomen." 20Tako i èašu, pošto veèeraše, govoreæi: "Ova èaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva." 21"A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu. 22Sin Èovjeèji, istina, ide kako je odreðeno, ali jao èovjeku onomu koji ga predaje." 23I oni se poèeše ispitivati tko bi od njih mogao takvo što uèiniti. 24Uto nasta meðu njima prepirka tko bi od njih bio najveæi. 25A on im reèe: "Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodršci nazivaju sebe dobrotvorima. 26Vi nemojte tako! Naprotiv, najveæi meðu vama neka bude kao najmlaði; i predstojnik kao poslužitelj. 27Ta tko je veæi? Koji je za stolom ili koji poslužuje? Zar ne onaj koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje." 28"Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama. 29Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac: 30da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestoljima sudeæi dvanaest plemena Izraelovih." 31"Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. 32Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi doðeš, uèvrsti svoju braæu." 33Petar mu reèe: "Gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt." 34A Isus æe mu: "Kažem ti, Petre, neæe se danas oglasiti pijetao dok triput ne zatajiš da me poznaš." 35I reèe: "Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam što nedostajalo?" Oni odgovore: "Ništa." 36Nato æe im: "No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi maè 37jer kažem vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni: Meðu zlikovce bi ubrojen. Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se." 38Oni mu rekoše: "Gospodine, evo ovdje dva maèa!" Reèe im: "Dosta je!" 39Tada iziðe te se po obièaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim poðoše i njegovi uèenici. 40Kada doðe onamo, reèe im: "Molite da ne padnete u napast!" 41I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio: 42"Oèe! Ako hoæeš, otkloni ovu èašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!" 43A ukaza mu se anðeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. 44I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. 45Usta od molitve, doðe uèenicima i naðe ih snene od žalosti 46pa im reèe: "Što spavate? Ustanite! Molite da ne padnete u napast!" 47Dok je on još govorio, eto svjetine, a pred njom jedan od dvanaestorice, zvani Juda. On se približi Isusu da ga poljubi. 48Isus mu reèe: "Juda, poljupcem Sina Èovjeèjeg predaješ?" 49A oni oko njega, vidjevši što se zbiva, rekoše: "Gospodine, da udarimo maèem?" 50I jedan od njih udari slugu velikoga sveæenika i odsijeèe mu desno uho. 51Isus odgovori: "Pustite! Dosta!" Onda se dotaèe uha i zacijeli ga. 52Nato Isus reèe onima koji se digoše na nj, glavarima sveæenièkim, zapovjednicima hramskim i starješinama: "Kao na razbojnika iziðoste s maèevima i toljagama! 53Danomice bijah s vama u Hramu i ne digoste ruke na me. No ovo je vaš èas i vlast Tmina." 54Uhvatiše ga dakle, odvedoše i uvedoše u dom velikoga sveæenika. Petar je išao za njim izdaleka. 55A posred dvorišta naložiše vatru i posjedaše uokolo. Meðu njih sjedne Petar. 56Ugleda ga neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre, oštro ga pogleda i reèe: "I ovaj bijaše s njim!" 57A on zanijeka: "Ne znam ga, ženo!" 58Malo zatim opazi ga netko drugi i reèe: "I ti si od njih!" A Petar reèe: "Èovjeèe, nisam!" 59I nakon otprilike jedne ure drugi neki navaljivaše: "Doista, i ovaj bijaše s njim! Ta Galilejac je!" 60A Petar æe: "Èovjeèe, ne znam što govoriš!" I umah, dok je on još govorio, oglasi se pijetao. 61Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu rijeèi Gospodinove, kako mu ono reèe: "Prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit æeš me tri puta." 62I iziðe te gorko zaplaka. 63A ljudi koji su Isusa èuvali udarajuæi ga poigravali se njime 64i zastiruæi mu lice, zapitkivali ga: "Proreci tko te udario!" 65I mnogim se drugim pogrdama nabacivali na nj. 66A kad se razdanilo, sabra se starješinstvo narodno, glavari sveæenièki i pismoznanci te ga dovedoše pred svoje Vijeæe 67i rekoše: "Ako si ti Krist, reci nam!" A on æe im: "Ako vam reknem, neæete vjerovati; 68ako vas zapitam, neæete odgovoriti. 69No od sada æe Sin Èovjeèji sjedjeti zdesna Sile Božje." 70Nato svi rekoše: "Ti si, dakle, Sin Božji!" On im reèe: "Vi velite! Ja jesam!" 71Nato æe oni: "Što nam još svjedoèanstvo treba? Ta sami smo èuli iz njegovih usta!"

« Prev Luke 22 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |